LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ"

Transkript

1 Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Ivarsson september 2011 Til: Hafslund Nett Kopi til: Fra: Kjetil Sandem og Leif Simonsen, Ask Rådgivning LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ Hovedformålet med notatet er å beskrive hvordan tiltaket og dets ulike alternativer berører landbruket i planområdet. I denne utredningen omfatter begrepet landbruk temaene jordbruk, skogbruk og innmarksbeite. Kravene som er nevnt i utredningsprogrammet fra NVE har dannet rammene for hvordan notatet er utarbeidet: Landbruksaktivitet som blir vesentlig berørt av tiltakene skal beskrives, og virkninger for jord- og skogbruk, herunder driftsulemper, typer skogareal som berøres og virkning for produksjon, skal vurderes. 1. OMRÅDEBESKRIVELSE Planområdet strekker seg fra Hasle, som er beliggende på østsiden av Glomma i Sarpsborg kommune, og vestover til Rygge. Videre går planområdet fra Råde sørover mot Fjærå. Terrengformen er preget av avrundete små og store åser, men området kan likevel anses som forholdsvis flatt. Infrastrukturen er omfattende, med blant annet jernbane og E6 som går gjennom området. Store deler av denne regionen ligger under den marine grensen, slik at forutsetningene for jord- og skogbruk er svært gode. Området har generelt et typisk kulturlandskapspreg, med en mosaikk av jordbruksarealer, skog og innsjøer (figur 1). Langs vassdragene i området ASK RÅDGIVNING AS Adresse: Arbins gate 4, 0253 Oslo

2 er det mange steder dominans av løvtrearter, mens produktiv barskog dominerer i åsdragene. Figur 1. Landbruksomgivelser med Maugesten. 2. METODE Denne utredningen er basert på metodikken beskrevet i Statens vegvesens Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006). Med grunnlag i digitale arealressursdata (AR5), er det gjennomført en beregning av hvilke landbruksområder som blir berørt langs trasèene. Skogbruksområdene er delt opp etter bonitet, mens jordbruksområdene er fordelt på innmarksbeite og dyrket mark. Arealberegningene baserer seg på en ryddegate langs nye ledninger på 30 meter. I noen områder vil deler av ryddegaten ligge innenfor eksisterende ryddegater, og her beregnes kun de nye arealene som berøres. Ryddegaten langs den eksisterende 50 kv-ledningen mellom Halmstad og Fjærå er på om lag 20 meter, og dermed vil den nye ledningen føre til en utvidelse på ca. 10 meter. På noen strekninger vil eksisterende ledninger saneres. Det er beregnet arealer på sanerte ryddegater. 3. STATUS OG VERDIVURDERING 3.1 Hasle-Råde Fra Hasle til Ramstadbråten er det relativt store areal med barskog, men store deler av skogsområdet har lav bonitet. Det er også relativt omfattende jordbruksvirksomhet i store deler av området. Fra Ramstadbråten til Missingen er skogsarealene av høy bonitet. Fra Missingen til Råde er så godt som alt areal utenom infrastruktur fulldyrket jord. For strekningen samlet sett vurderes skogbruksområdene å ha liten middels verdi. For jordbruksarealene vurderes verdien til middels til stor. Totalt vurderes området å ha middels verdi for landbruket. 3.2 Halmstad-Råde-Fjærå Fra Halmstad til Råde er det sør for E6 i all hovedsak jordbruksarealer, med enkelte småskoger av svært beskjeden størrelse. Sørover fra Råde til Fjærå dominerer derimot barskogsområder, og boniteten i dette området varierer fra lav til høy. Side 2/6

3 Strekningen vurderes å ha liten middels verdi for skogbruket, mens verdien for jordbruk anses som stor. Totalt vurderes området å ha middels stor verdi for landbruket. 4. OMFANG OG KONSEKVENS Generelt På generell basis vil kraftledninger bare i begrenset grad kunne påvirke utnyttelsen av dyrket mark. Ulempene er i dette planområdet i hovedsak knyttet til mastepunktene, ved at de beslaglegger areal og kan gi arronderingsulemper. Ressursgrunnlaget for skogbruket vil derimot påvirkes i langt større grad enn jordbruket, ved at det kreves et ryddebelte for skog i tilknytning til ledningen. Ryddebeltets bredde vil bl.a. kunne variere avhengig av om trasèen går alene eller parallellføres med eksisterende ledninger. 4.1 Hasle-Råde Alternativ 1 I alternativ 1 vil kraftledningen parallellføres med eksisterende ledninger fra Hasle til Ramstadbråten og bygges på felles masterekke med dagens 132 kv-ledninger. Tiltaket får svært begrenset omfang for jordbruket på denne strekningen. Fra Isnesfjorden til Ramstadbråten, der samtlige alternativ er lagt i tilknytning til eksisterende ledningsnett, er i tillegg store deler av skogsområdene av lav bonitet. Tiltaket vurderes dermed å ha lite negativt til intet omfang for jordbruket, og lite negativt til intet omfang for skogbruket på denne strekningen. Fra Ramstadbråten til Missingen vil ledningen bli lagt i en ny trasè. Denne vil være på noe over 5 km, og for det meste berøre dyrket mark. Før trasèen passerer E6 går den imidlertid gjennom skogsarealer av høy bonitet. Fra Missingen til Råde vil ledningen igjen bli parallellført med eksisterende ledninger. Omfanget for jordbruket på strekningen Ramstadbråten Råde vurderes å være lite negativt til intet, mens for skogbruket vurderes omfanget til lite til middels negativt. Det samlede arealbeslaget av skogsområder for alternativ 1 utgjør 18,3 daa, hvorav 10,3 daa er av høy eller middels bonitet (tabell 1). Alternativet vurderes samlet sett å gi lite til intet negativt omfang for jordbruket og lite negativt omfang for skogbruket. Totalt vurderes omfanget å være lite negativt for landbruket. Alternativ 1 vurderes således å gi liten negativ konsekvens (-) for landbruket. Alternativ 2 Alternativ 2 avviker fra alternativ 1 kun på strekningen Ramstadbråten Missingen. På denne strekningen vil trasèalternativ 2 parallellføres med eksisterende ledningsnett noen hundre meter, før den gjør en knekk sørover i ny trasè på sørenden av Isebakketjern. På strekningen der ny trasè må anlegges, er det noen få hundre meter med spredte skogsarealer av høy bonitet, før den krysser E6 og kun berører dyrket mark til den Side 3/6

4 gjenopptar parallellføringen med eksisterende ledningsnett ved Missingen. Konsekvensen tiltaket har for landbruket på de øvrige strekningene vil være lik som for alternativ 1. Det samlede arealbeslaget av skogsområder for alternativ 2 utgjør 17,5 daa, hvorav 10,3 daa er av høy eller middels bonitet (tabell 1). Det vil altså være om lag 5 % mindre skog som går tapt til ryddebelte ved dette alternativet, men dette er skog av lav bonitet. Alternativ 2 vurderes samlet sett å ha noe mindre omfang for skogbruk enn alternativ 1. Forskjellen er imidlertid så liten at omfangsgraden og konsekvensgraden vurderes likt som for alternativ 1. Alternativ 2 vurderes dermed å gi liten negativ konsekvens (-) for landbruket, men i en innbyrdes rangering vil alternativ 2 rangeres foran alternativ 1 da arealbeslaget av skogsområder er noe mindre. Alternativ 3 Alternativ 3 avviker fra de to andre alternativene ved at den går i en ny trasè fra vestsiden av Glomma til Isnesfjorden. På denne strekningen går trasèen noe sør for eksisterende ledningsnett, og vil således legge noe mer beslag på jord- og skogbruksarealer. Omfanget alternativet har for landbruket reduseres imidlertid sterkt, da ledningen på store deler av denne strekningen vil legges over Vestvannet. Fra vestsiden av Isnesfjorden til Ramstadbråten er trasèen lik alternativ 1 og 2, og følger eksisterende ledningsnett. Tiltaket vurderes å ha lite negativt til intet omfang for jordbruket og lite til middels negativt omfang for skogbruket på strekningen fra Hasle til Ramstadbråten. Fra Ramstadbråten til Missingen går alternativ 3 noe sør for alternativ 1, og berører i all hovedsak dyrket mark parallelt med Ågårdselva sørover til E6, og videre vestover til den møter eksisterende ledningsnett ved Missingen. Herfra går den videre til Råde i samme trasè som alternativ 1 og 2. Fra Ramstadbråten til Missingen vurderes omfanget å være lite negativt til intet for jordbruk og intet for skogbruk. Det samlede arealbeslaget av skogsområder for alternativ 3 utgjør 20,95 daa, hvorav 10,84 daa er av høy eller middels bonitet (tabell 1). Samlet sett vurderes omfanget til lite negativt til intet for jordbruket og lite negativt for skogbruket. Totalt vurderes omfanget å være lite negativt for landbruket. Alternativ 3 vurderes å ha liten negativ konsekvens (-) for landbruket, men rangeres etter de to andre alternativene på bakgrunn av et noe større arealbeslag i skogsområder. Side 4/6

5 Tabell 1. Arealbeslag (dekar) av skogsområder for de ulike alternativene på strekningen Hasle Råde (ekskl. Huseby Råde). Bonitet Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Høy 7,9 7,2 5,9 Middels 2,4 3,1 4,9 Lav 5,7 5,3 7,7 Impediment 2,4 2,0 2,5 4.2 Halmstad-Råde-Fjærå I all hovedsak følger hele den planlagte trasèen fra Halmstad til Fjærå eksisterende ledningsnett. Her planlegges riving av den eksisterende ledningen og bygging av ny i samme trasè. Den nye ledningen vil kreve en noe utvidet ryddegate sammenlignet med dagens (i våre beregninger av arealbeslag en utvidelse av ryddegate på 5 meter til hver side for tiltaket), men omfanget av en slik utvidelse er av langt mer beskjeden karakter enn anleggelse av ny trasè. Fra Halmstad til Råde er det utelukkende jordbruksinteresser som blir berørt av tiltaket. Omfanget av tiltaket er dermed av svært beskjeden karakter, og vurderes til intet. Likeledes er det fra Råde til Huseby utelukkende dyrket mark som blir berørt. Fra Huseby til Tomb er det noe innslag av skog, men også her dominerer jordbruksarealer. Fra Råde til Tomb vurderes omfanget til intet for jordbruk og lite negativt for skogbruk. Fra Tomb til Fjærå går trasèen i skogområder av lav til høy bonitet. Arealbeslaget begrenses til eventuell utvidelse av ryddegaten i eksisterende trasè. Omfanget vil også i dette området derfor være beskjedent, og vurderes til intet for jordbruk og lite negativt for skogbruk. Det totale arealbeslaget av skogsområder for Halmstad Råde - Fjærå er 6,2 daa. Av dette er 3,3 daa skog av middels og høy bonitet. Noe skogsareal vil saneres på grunn av rivingen av eksisterende ledningsnett. Dette er beregnet til å være om lag 0,9 daa av skog med lav bonitet. Samlet sett vurderes omfanget til intet for jordbruket og lite negativt for skogbruket. Totalt vurderes omfanget å være intet til lite negativt for landbruket, da det er lite skogbruksarealer på den totale strekningen samt at disse arealene er av varierende bonitet. Tiltaket vurderes å ha ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-) for landbruket. 4.3 Konsekvensgrader Alternativ Konsekvensgrad Rangering Hasle Råde Alternativ 1 Liten negativ (-) 2 Alternativ 2 Liten negativ (-) 1 Alternativ 3 Liten negativ (-) 3 Halmstad Råde - Fjærå Ubetydelig Liten negativ (0/-) Side 5/6

6 4.4 Råde transformatorstasjon med adkomstvei En utvidelse av transformatorstasjonen vil legge beslag på om lag 0,1 daa dyrket mark sør og øst for stasjonen. Beslaget er av en svært begrenset størrelse, i tillegg til at det er i jordets ytterkant. Utvidelsen vurderes å ha ubetydelig til lite negativ konsekvens for landbruket. Det foreligger to aktuelle alternativer til adkomstvei; alternativ Sør og alternativ Nord. Alternativ Sør følger eksisterende grusvei fra Grimstadgata ved Løken Nordre til transformatorstasjonen. Alternativ Nord følger eksisterende traktorvei fra transformatorstasjonen til gården Grimstad Østre, deretter må det anlegges vei vestover til Grimstadgata. Denne veien vil ikke berøre landbruksinteresser. Konsekvensen til begge trasèalternativene vurderes som ubetydelige for landbruket. 5. FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK Der kraftledningen går over jordbruksarealer, vil det være hensiktsmessig å plassere mastepunktene i ytterkant av dyrket mark der dette lar seg gjøre. Der det er parallellføring med eksisterende kraftledninger bør det som hovedregel tilstrebes å få mastepunktene på samme sted hvis det ikke finnes bedre løsninger som gir mindre arronderingsmessige utfordringer. På denne måten kan arealene rundt masteføttene, der en ikke vil kunne bearbeide jord, begrenses. Side 6/6

EKSISTERENDE OG PLANLAGT BEBYGGELSE NYE 132 KV LEDNINGER HASLE- RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ

EKSISTERENDE OG PLANLAGT BEBYGGELSE NYE 132 KV LEDNINGER HASLE- RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Ivarsson 11-325 21. september 2011 Til: Hafslund Nett Kopi til: Fra: Åse Hytteborn, Ask Rådgivning EKSISTERENDE OG PLANLAGT BEBYGGELSE NYE 132 KV LEDNINGER HASLE- RÅDE

Detaljer

Statnett SF. Vurdering av transformatorstasjonslokaliteter i forbindelse med ny 420 kv kraftlinje mellom Ørskog og Fardal.

Statnett SF. Vurdering av transformatorstasjonslokaliteter i forbindelse med ny 420 kv kraftlinje mellom Ørskog og Fardal. Statnett SF Vurdering av transformatorstasjonslokaliteter i forbindelse med ny 40 kv kraftlinje mellom Ørskog og Fardal Utarbeidet av: September 008 med ny 40 kv kraftlinje mellom Ørskog og Fardal FORORD

Detaljer

STATNETT SF Tileggsutredning for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon

STATNETT SF Tileggsutredning for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon 420 kv kraftledning Ørskog Fardal Tileggsutredning for temaet landbruk for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon Utarbeidet av: Juli 2011 FORORD Denne rapporten / notatet er utarbeidet som

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Konsekvensutredning for kommunedelplan for Tromsdalen

Konsekvensutredning for kommunedelplan for Tromsdalen Innherred Samkommune Konsekvensutredning for kommunedelplan for Tromsdalen Alternativ 2 Jord og skogbruk 2012-05-21 Rev. Dato: 21.05.12 Beskrivelse KU- Tromsdalen Jord og skogbruk Utarbeidet Siri Bø Timestad

Detaljer

STATNETT SF Tileggsutredning for 420 kv Ørskog - Fardal

STATNETT SF Tileggsutredning for 420 kv Ørskog - Fardal 420 kv kraftledning Ørskog - Fardal Tileggsutredning for temaet landbruk Utarbeidet av: Februar 2010 FORORD Denne rapporten / notatet er utarbeidet som et tillegg til fagrapporten for temaet landbruk i

Detaljer

Fagrapport 1 Konsekvensutredning for tema naturressurser

Fagrapport 1 Konsekvensutredning for tema naturressurser Fagrapport 1 utredning for tema naturressurser Innledning Med områdets naturressurser menes både forny- og ikke fornybare ressurser; «Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer,

Detaljer

132 (50) kv kraftledninger Hasle Råde Halmstad. Oversendelse av korrigert anleggskonsesjon

132 (50) kv kraftledninger Hasle Råde Halmstad. Oversendelse av korrigert anleggskonsesjon Hafslund Nett AS Postboks 990 Skøyen 0247 OSLO Håvard Bårli Vår dato: 02.02.2017 Vår ref.: 201003308-219 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2016 Deres ref.: Saksbehandler: Tanja Midtsian 22959493/tcm@nve.no

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

AREALBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ

AREALBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Ivarsson 11-325 13.09.2011 Til: Hafslund Nett Kopi til: Fra: Åse Hytteborn, Ask Rådgivning AREALBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ Hovedformålet med

Detaljer

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Informasjonsmøter Moss kommune Nøkkeland skole 12. oktober 2015 Elnettets ulike nivåer Sentralnettet Sentralnettet eies av Statnett.

Detaljer

Grenland Landbrukskontor Skien Porsgrunn Siljan

Grenland Landbrukskontor Skien Porsgrunn Siljan Grenland Landbrukskontor Skien Porsgrunn Siljan Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN Deres ref. Vår ref. Dato 17/21137-2 01.09.17 Kommunens arbeid med avklaring av etterbruk av Vestfoldbanen -

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

RAPPORT. Samordnet nettilknytning Nord-Fosen Fagutredning landbruk og annen arealbruk. SAE Vind Zephyr

RAPPORT. Samordnet nettilknytning Nord-Fosen Fagutredning landbruk og annen arealbruk. SAE Vind Zephyr RAPPORT Samordnet nettilknytning Nord-Fosen Fagutredning landbruk og annen arealbruk SAE Vind Zephyr Februar 2010 RAPPORT Kunde: SAE Vind / ZEPHYR AS Dato: 26.03.2010 Rapport nr.: 09-125-3 Prosjekt nr.:

Detaljer

MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK

MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK Ressursoversikt fra Skog og landskap 05/2007 MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK Jordbrukets kulturlandskap i Nord-Trøndelag Geir-Harald Strand og Rune Eriksen Ressursoversikt fra Skog og landskap 05/2007 MARKSLAG-

Detaljer

NOTAT KU 420 kv Ofoten-Balsfjord, tilleggsvurderinger fagtema norske og samiske kulturminner og kulturmiljø

NOTAT KU 420 kv Ofoten-Balsfjord, tilleggsvurderinger fagtema norske og samiske kulturminner og kulturmiljø NOTAT KU 420 kv Ofoten-Balsfjord, tilleggsvurderinger 2011 - Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Grete Klavenes Kopi til: Ingunn Biørnstad Firma Fork. Anmerkning Statnett Sweco Norge AS Fra: Mona Mortensen Sweco

Detaljer

Tema 3 Jordvern. Vedlegg:

Tema 3 Jordvern. Vedlegg: REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING Tema 3 Jordvern Konsekvensutredning for: Tiltakshaver Kommune Konsulent Prosjekt nr. / navn

Detaljer

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 13165 Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Hjelmstad - 61271326 Vår dato: 06.07.2012 Vår referanse: 2010/001773-076 Kommunedelplan

Detaljer

RAPPORT. OPPDRAGSNAVN Oppdragsnr:5014230 Dokumentnummer:1 Side: 1 av 11 SAMMENDRAG

RAPPORT. OPPDRAGSNAVN Oppdragsnr:5014230 Dokumentnummer:1 Side: 1 av 11 SAMMENDRAG Dokumentnummer:1 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Eiendom AS Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune Deltema Landbruk Tromsø 07.10.2009 2 PLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Tittel: Plan med konsekvensutredning

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

NOTAT. OPPDRAG E16 Eggemoen Olum DOKUMENTKODE PLAN-NOT-001. EMNE Prosess angående erstatningsarealer TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT. OPPDRAG E16 Eggemoen Olum DOKUMENTKODE PLAN-NOT-001. EMNE Prosess angående erstatningsarealer TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG E16 Eggemoen Olum DOKUMENTKODE 122674-PLAN-NOT-001 EMNE Prosess angående erstatningsarealer TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen Region øst OPPDRAGSLEDER Oddgeir Malmo KONTAKTPERSON

Detaljer

420 kv-kraftledning Balsfjord Hammerfest. Konsekvensutredning landbruk Tilleggsutredning

420 kv-kraftledning Balsfjord Hammerfest. Konsekvensutredning landbruk Tilleggsutredning 420 kv-kraftledning Balsfjord Hammerfest Konsekvensutredning landbruk Tilleggsutredning Mars 2011 Forside: Ryddegater i Kvænangsbotn Kartgrunnlag: Statnett Foto: Multiconsult AS M U L T I C O N S U L T

Detaljer

Skveneheii vindkraftverk

Skveneheii vindkraftverk HybridTech Skveneheii AS Skveneheii vindkraftverk Fagnotat landbruk 2013-05-27 Oppdragsnr.: 5124075 Innhold 1 Innledning 6 2 Statusog verdivurdering 7 2.1 Generelt 7 2.2 Utmarksbeite i tiltaksområdet

Detaljer

Tilleggsutredning 420 kv Ofoten-Balsfjord

Tilleggsutredning 420 kv Ofoten-Balsfjord Tilleggsutredning 420 kv Ofoten-Balsfjord Kvanndal-Storvatnet og Kvernmo Statnett SF MARS 2011 TILLEGGSUTREDNING Kunde: Statnett SF Dato: 04.03.2011 Rapport nr.: 01 Prosjekt nr.: 11-285 Prosjektnavn:

Detaljer

Tilleggsutredning til konsesjonssøknad. 132 kv ledning Dyrløkke-Tegneby

Tilleggsutredning til konsesjonssøknad. 132 kv ledning Dyrløkke-Tegneby Tilleggsutredning til konsesjonssøknad 132 kv ledning Dyrløkke-Tegneby Utarbeidet av Hafslund Nett september 2009 Forord/sammendrag Hafslund Nett AS (HN) legger med dette fram en tilleggsutredning som

Detaljer

Dagens situasjon. Alternativ A og B. Arnvika. Arnvika. bakkekammen i bildet. Kraftledningene blir et mer diskret innslag i

Dagens situasjon. Alternativ A og B. Arnvika. Arnvika. bakkekammen i bildet. Kraftledningene blir et mer diskret innslag i Arnvika Dagens situasjon Parallellføringen av 66 kv-ledning og 20 kv-ledning langsmed jordene og over vika gir et rotete trasébilde. Arnvika Alternativ A og B I foreslått ny trasé krysser 132 kv-ledningen

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NYTT BRUFLAT RENSEANLEGG

KONSEKVENSUTREDNING NYTT BRUFLAT RENSEANLEGG KONSEKVENSUTREDNING NYTT BRUFLAT RENSEANLEGG Etnedal kommune, plan og næring 19.3.2015 Innledning Det foreslås tomt for nytt renseanlegg på Bruflat gjennom reguleringsplan Haugalia sør. Tomta er på ca

Detaljer

Endring av reguleringsplan for E6 Nord-Fron grense - Bredevangen i Sel kommune: Beskrivelse

Endring av reguleringsplan for E6 Nord-Fron grense - Bredevangen i Sel kommune: Beskrivelse Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Sel kommune Statens vegvesen Saksbehandler/innvalgsnr: Per Arne Skartlien +47 61271442 Vår dato: 7.4.2014 Vår referanse: Endring av reguleringsplan for E6 Nord-Fron

Detaljer

Konsekvensutredning: Naturressurser

Konsekvensutredning: Naturressurser Vedlegg 4 Reguleringsplan for Skjefstad vestre og Benberg Konsekvensutredning: Naturressurser Tiltakshaver: Graver AS Konsulent: Selberg Arkitekter AS 01.12.2015 Sammendrag Tiltaket vil ha middels positiv

Detaljer

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Stokke kommune Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Landbrukskontoret for Stokke og Andebu 28.05.2015 Innhold Journr 13/2131-74 Døvlerønningen ----------------------------------------------------------------

Detaljer

Alternativ 2. KONSEKVENS alternativ 2 Ubetydelig konsekvens (0) VERDI OMFANG. Verdi: Omfang:

Alternativ 2. KONSEKVENS alternativ 2 Ubetydelig konsekvens (0) VERDI OMFANG. Verdi: Omfang: Alternativ 2 Kabelalternativet er vist med ilandføring fra sjøkabel ved bebyggelsen på Utgjerdet og lagt i grusvegen frem til riksvegen. På Utgjerdet er det boliger på begge sider langs en smal grusveg

Detaljer

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/4196-5 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering...

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk Balsfjord kommune Vår saksbehandler Gudmund Forseth, tlf 77 72 21 26 Saksframlegg Dato Referanse 16.03.2012 2011/947-2951/2012 Arkivkode: 95/1 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Møtedato

Detaljer

NOTAT LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16

NOTAT LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16 NOTAT Oppdrag 1100745 Kunde DKM Drammen Notat nr. 2 Til Sande kommune Fra Kopi Lars Syrstad og Kristian Ribe, Rambøll DKM Drammen v/kristian Johansen LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16 Dato 2011-03-22

Detaljer

NINA Minirapport 317

NINA Minirapport 317 Tilleggsutreding til NINA Rapport 516 og 517 420 kv Kraftledning Ofoten Balsfjord Konsekvensutredning for: Friluftsliv og fritidsboliger Turisme og reiseliv Torvald Tangeland Tangeland, T. (2011). Tilleggsutreding

Detaljer

/

/ Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 201003308 16/2870-11.01.2017 132 kv kraftledning Hasle - Råde - Halmstad i Sarpsborg - klagebehandling - Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga den 18. mai 2016

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør.

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ E6 Moelv-Biri Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør Ringsaker kommune Region øst Hamar kontorsted 19. desember 2014 E6 moelv-biri

Detaljer

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA Til: Stavanger kommune Fra: Norconsult Dato/Rev: 17. mars 2015/Rev. 0 ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA I dette notatet er det beskrevet hvordan kabling av 300 kv

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett 420 kv kraftledning Storheia-Orkdal/Trollheim Juni 2010 Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge en 420 kv-kraftledning fra den planlagte

Detaljer

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Hønefoss 15 nye hensettingsplasser innen 2030 med arealreserver tilsvarende 10 plasser.

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Hønefoss 15 nye hensettingsplasser innen 2030 med arealreserver tilsvarende 10 plasser. Vedlegg 3.2. Analyse arealer Hønefoss 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Hønefoss 15 nye hensettingsplasser innen 2030 med arealreserver tilsvarende 10 plasser.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl. 19.30 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/09 09/731 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGSAREAL

Detaljer

VEDLEGG YZ >C.C 7>A1/AD9B.A2.: Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID Kommune: Randaberg.

VEDLEGG YZ >C.C 7>A1/AD9B.A2.: Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID Kommune: Randaberg. DETALJREGULERING Høringsutgave VEDLEGG YZ >C.C 7>A1/AD9B.A2.: Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad September Region vest 2014 Kommuneplanutvalgets

Detaljer

Konsekvenser for landbruk ved etablering av ny 420 kv forbindelse Lysebotn Stølaheia

Konsekvenser for landbruk ved etablering av ny 420 kv forbindelse Lysebotn Stølaheia ved etablering av ny 420 kv forbindelse Lysebotn Stølaheia Stavanger, mai 2013 Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Tel.: 51 44 64 00 Fax.: 51 44 64 01 E-post: post@ambio.no ved etablering av ny 420 kv ledning

Detaljer

Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon. Konsesjonssøknad

Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon Konsesjonssøknad Omsøkt tiltak Ny 132 kv forbindelse mellom Bjerkreim transformatorstasjon i Bjerkreim kommune og en ny Opstad

Detaljer

Konsekvensutredning for kommunedelplan for Tromsdalen

Konsekvensutredning for kommunedelplan for Tromsdalen Innherred Samkommune Konsekvensutredning for kommunedelplan for Tromsdalen Jord og skogbruk 2012-04-30 Konsekvensutredning Tromsdalen Jord og skogbruk 2 Rev. Dato: 2012-04-30 Beskrivelse Jord og skogbruk

Detaljer

Ny videregående skole i Tvedestrand

Ny videregående skole i Tvedestrand Ny videregående skole i Tvedestrand Fagrapport, tema jordvern og skogbruk Rapport MU2016-26 Forsidebilde Nylig felt skog nord for Bronsbunapen. RAPPORT 2015-26 Utførende institusjon: #$%&'()*%$*+,-./0$0*12

Detaljer

Oppgradering kv Sauda - Lyse

Oppgradering kv Sauda - Lyse Statnett SF Oppgradering 300-420 kv Sauda - Lyse Fagutredning Landbruk : Oppdrag: Fagtema Landbruk : Oppgradering 300-420 kv Sauda - Lyse Fagutredning Landbruk : J01 10.04.2015 Å. Hytteborn E. Riise Å.

Detaljer

E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan. Planprogrammet 2/5/2008. Parsell Stange. Prosjektpresentasjon Stange

E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan. Planprogrammet 2/5/2008. Parsell Stange. Prosjektpresentasjon Stange E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan Parsell Stange Prosjektpresentasjon Stange - februar 2008 Planprogrammet Planprogrammet ble utarbeidet felles for alle 3 kommuner og for hele parsellen samlet Høring juli

Detaljer

E6 Håggåtunnelen Skjerdingstad

E6 Håggåtunnelen Skjerdingstad M U L T I C O N S U L T Kommunedelplan med konsekvensutredning E6 Håggåtunnelen Skjerdingstad Temarapport Naturressurser for Statens vegvesen Region midt September 011 Konsekvensutredning naturressurser

Detaljer

Raet nasjonalpark Utredning om: Landbruk. Fra Søm med utsikt mot Sømskilen

Raet nasjonalpark Utredning om: Landbruk. Fra Søm med utsikt mot Sømskilen Raet nasjonalpark Utredning om: Landbruk Fra Søm med utsikt mot Sømskilen Innhold Sammendrag 3 Innledning og prosess 3 Jordbruk 3 Beiting 5 Tangrett og andre rettigheter 5 Skogbruk 6 Kilder 9 2 Sammendrag

Detaljer

Alternativ 0 + ved HIAS anlegget Lokalisering av Ottestad Idrettspark

Alternativ 0 + ved HIAS anlegget Lokalisering av Ottestad Idrettspark Alternativ 0 + ved HIAS Lokalisering av Ottestad Idrettspark Denne utredningen er et supplement til analysen for Ottestad Idrettspark. Den er bygget opp etter samme metodikk som hovedutredningen og inkluderes

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/8264 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 10/2436 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Saknr. 069/11 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

Konsekvensutredning tverrforbindelse, Jæren - E39

Konsekvensutredning tverrforbindelse, Jæren - E39 Ecofact rapport 95 Konsekvensutredning tverrforbindelse, Jæren - E39 Ole Kristian Larsen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-093-2 Konsekvensutredning tverrforbindelse, Jæren - E39 Ecofact

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor

E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor 11.01.2012 Antall traseer 1A 2-felts i eksisterende trase 1B 4-felts i eksisterende trase 3A-1 3A-2 3A-3 4-felts i ny trase 3A-4 3A-5 Det er ingen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

TILLEGGSVURDERINGER 420 KV BALSFJORD HAMMERFEST. LANDSKAPSVURDERINGER AV NYE TRASÉLØSNINGER FREMKOMMET GJENNOM HØRINGSRUNDE. FAGNOTAT.

TILLEGGSVURDERINGER 420 KV BALSFJORD HAMMERFEST. LANDSKAPSVURDERINGER AV NYE TRASÉLØSNINGER FREMKOMMET GJENNOM HØRINGSRUNDE. FAGNOTAT. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Oddvar Kr. Konst 11-306/EB 28. mars 2011 Til: Oddvar Kr. Konst, Statnett Kopi til: Randi Solberg, Statnett Fra: Einar Berg TILLEGGSVURDERINGER 420 KV BALSFJORD HAMMERFEST. LANDSKAPSVURDERINGER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder.

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/1880 Arkivnummer: SNR gnr. 154 bnr. 9 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 154 BNR. 9 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av jordlovens 12 og plan-

Detaljer

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL Forord Alta Kraftlag søkte NVE om konsesjon for å bygge ny transformatorstasjon

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS kv kraftledning Hålandsfossen Lutelandet. Konsekvensutredning for landbruk

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS kv kraftledning Hålandsfossen Lutelandet. Konsekvensutredning for landbruk 132 kv kraftledning Hålandsfossen Lutelandet R A P P O Konsekvensutredning for landbruk R T Rådgivende Biologer AS 1010 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: 132 kv kraftledning Hålandsfossen Lutelandet,

Detaljer

2.1 Områder diskutert i møte med Eidsberg kommune og Østfold fylkeskommune

2.1 Områder diskutert i møte med Eidsberg kommune og Østfold fylkeskommune Vedlegg 2.2: Analyse arealer Mysen 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Mysen 10 nye hensettingsplasser på kort sikt og ytterligere 10 plasser på lang sikt. 2

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS kv kraftledning Høyanger - Sande. Konsekvensutredning for landbruk

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS kv kraftledning Høyanger - Sande. Konsekvensutredning for landbruk 132 kv kraftledning Høyanger - Sande R A P P O Konsekvensutredning for landbruk R T Rådgivende Biologer AS 1061 Rådgivende Biologer AS TITTEL: 132 kv kraftledning Høyanger-Sande. Konsekvensutredning for

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Storheia vindpark Jord- og skogbruk

Storheia vindpark Jord- og skogbruk Storheia vindpark Jord- og skogbruk Utarbeidet av Statkraft Development AS Februar 2008 INNHOLD 1. SAMMENDRAG...4 2. INNLEDNING...6 3. UTREDNINGSPROGRAM...7 3.1 Avgrensning av utredningen... 7 4. METODE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Temarapport Naturressurser

Temarapport Naturressurser Høringsutgave mars 2011 Follobanen Dok nr: UOS00-A 0-36097 Side: 3 av 33 Nytt Dobbeltspor OSLO SKI Plandokumenter med tilhørende konsekvensutredning Oslo, Oppegård og Ski kommuner TEMARAPPORT Høringsutgave

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS Sør-Fron kommune Region øst, E6 Biri - Otta Lillehammer, R.vegkt august 2013 Statens vegvesen Region øst Ressursavdelingen Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Dato: Vår ref: 101/TAP

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Dato: Vår ref: 101/TAP Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Scanergy AS Org nr: 992 889 713 Maridalsveien 91 0461 Oslo Norge Telefon: +47 488 95 692 E-post: tap@scanergy.no Dato: 2017-08-21

Detaljer

6 Vurdering av omfang og konsekvenser

6 Vurdering av omfang og konsekvenser Vurdering av omfang og konsekvenser 6 Vurdering av omfang og konsekvenser 6.1 Generelt 6.1.1 Samlet arealtap Arealforbruk fordelt på hvilke type arealer som går tapt er beregnet for to- og firefelts veg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Tilleggsutredning II Kulturminner og kulturmiljø. 420 kv-ledning Ørskog Fardal

Tilleggsutredning II Kulturminner og kulturmiljø. 420 kv-ledning Ørskog Fardal KU 420 kv-ledning Ørskog Fardal, Tilleggsutredning II 1 Rapport Landskap 18/08 Tilleggsutredning II Kulturminner og kulturmiljø 420 kv-ledning Ørskog Fardal September 2008 KU 420 kv-ledning Ørskog Fardal,

Detaljer

MØTEINNKALLING Viltnemnda

MØTEINNKALLING Viltnemnda Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Viltnemnda Dato: 10.11.2016 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A Tiltakshavers anbefaling Det er i teksten under gitt en felles anbefaling for Ås og Ski kommuner da det er viktig for Statens vegvesen at strekningen blir sett på under ett. Statens vegvesen har konsekvensutredet

Detaljer

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for jordbruk og skogbruk

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for jordbruk og skogbruk Vestby kommune Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for jordbruk og skogbruk RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 250131-2 250131 07.07.2008 Kunde: Vestby kommune Sole skog

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap som planutvalg

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap som planutvalg Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2007/2282-6 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Høringsuttalelse - Søknad om konsesjon med konsekvensutredning - ny 420 kv kraftledning fra Namsos transformatorstasjon

Detaljer

LANDSKAPSANALYSE FOR HAVNEBERGET - del av arbeid med detaljreguleringsplan

LANDSKAPSANALYSE FOR HAVNEBERGET - del av arbeid med detaljreguleringsplan LANDSKAPSANALYSE FOR HAVNEBERGET - del av arbeid med detaljreguleringsplan Ingebjørg Løset Øpstad 13.02.2013 Innledning I denne analysen vil man rette fokus mot de landskapsmessige verdiene innenfor og

Detaljer

TILLEGGSVURDERINGER 420 KV STORHEIA ORKDAL/TROLLHEIM

TILLEGGSVURDERINGER 420 KV STORHEIA ORKDAL/TROLLHEIM Deres ref.: Vår ref.: Dato: Marius Skjervold 09-168/Hardmoen 16. mars 2010 Til: Marius Skjervold, Statnett Kopi til: Fra: Torgeir Isdahl TILLEGGSVURDERINGER 420 KV STORHEIA ORKDAL/TROLLHEIM utredning av

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Plannavn: 20150003 Detaljplan for Haug gård Utført av: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS Dato: 08.03.17 1. Hvilke økosystemer, naturtyper

Detaljer

FV443 Stokka Skadberg. Konsekvensvurdering i forhold til landbruksnæringen Reguleringsplaner i Sandnes og Sola kommuner

FV443 Stokka Skadberg. Konsekvensvurdering i forhold til landbruksnæringen Reguleringsplaner i Sandnes og Sola kommuner Side 1 av 2 FV443 Stokka Skadberg. Konsekvensvurdering i forhold til landbruksnæringen Reguleringsplaner i Sandnes og Sola kommuner Denne konsekvensvurderingen er laget ut fra ønske fra Rogaland fylkeskommune,

Detaljer

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 JAN2014. Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 JAN2014. Varighet: Ref: NVE Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Anleggskonsesjon Meddelt: Eidsiva Nett AS Organisasjonsnummer: 981 963 849 Dato: 3 0 JAN2014 Varighet: 1.1.2044 Ref: NVE 201201816-261 Kommune: Eidsvoll, Nord-Odal

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Meldingen ligger ute til offentlig ettersyn frem til 24.02.05.

Detaljer

Tilleggssøknad for oppgradering av Høgefossnettet - ny 132 kv ledningstrasé 2XA

Tilleggssøknad for oppgradering av Høgefossnettet - ny 132 kv ledningstrasé 2XA Tilleggssøknad for oppgradering av Høgefossnettet - ny 132 kv ledningstrasé 2XA Søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse Nissedal kommune i Telemark fylke September 2015 Innhold

Detaljer

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.06.2015 Vår ref.: 200905705-46 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no 66

Detaljer

Konsekvensutredning rv 4 Roa - Jaren. Delrapport landbruk

Konsekvensutredning rv 4 Roa - Jaren. Delrapport landbruk Desember 2002 Rv 4 Roa - Jaren Konsekvensutredning Temautredning: Landbruk Konsekvensutredning rv 4 Roa - Jaren. Delrapport landbruk Forsidefoto: Fra Holmen mot Dynna Skråfoto: Fotonor Øvrige foto: Fjellanger

Detaljer

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - Lund gbnr 34/1

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - Lund gbnr 34/1 Beate Nicolaisen Lund gård 1870 ØRJE Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2014/3790 422.5 KST Vår dato: 26.06.2015 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå

Detaljer

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Det er i dag 8 plasser under bygging ved Ski stasjon. For å imøtekomme tilbudsforbedringer som følge av åpningen av Follobanen (2019) foreslås

Detaljer

Storheia - Trollheim. Tilleggsutredning reindrift. Statnett

Storheia - Trollheim. Tilleggsutredning reindrift. Statnett Storheia - Trollheim Tilleggsutredning reindrift Statnett SEPTEMBER 2011 Kunde: Statnett Dato: 02.09.2011 Rapport nr.: 2 322-11 Prosjekt nr.: 322-11 Prosjektnavn: Tilleggsutredninger Storheia - Trollheim

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Saksmappe: 2017/3074-11 Saksbehandler: Aksel Håkonsen Saksframlegg Vedtak om vern på eiendommen Ekorn Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 13.06.2017 Namsos kommunestyre 15.06.2017

Detaljer

2.1 Områder diskutert i møte med Tønsberg, Sandefjord og Stokke kommune

2.1 Områder diskutert i møte med Tønsberg, Sandefjord og Stokke kommune Vedlegg 3.5: Analyse arealer Tønsberg 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Tønsberg 30 nye hensettingsplasser som bør ferdigstilles innen 2023. Det er ikke besluttet

Detaljer

Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS.

Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS. Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS. 24 kv kabelanlegg mellom Skrautvål trafostasjon og Statoilstølen i Nord Aurdal kommune. 23.11.2015 Innholdsfortegnelse. 1. Sammendrag.. 1 2. Generelle

Detaljer