NINA Minirapport 317

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NINA Minirapport 317"

Transkript

1 Tilleggsutreding til NINA Rapport 516 og kv Kraftledning Ofoten Balsfjord Konsekvensutredning for: Friluftsliv og fritidsboliger Turisme og reiseliv Torvald Tangeland

2 Tangeland, T. (2011). Tilleggsutreding til NINA Rapport 516 og kv Kraftledning Ofoten Balsfjord, Konsekvensutredning for: Friluftsliv og fritidsboliger og Turisme og reiseliv. Nytt trasealternativ ved Kvernmo i Gratangen kommune - NINA Minirapport s. Oslo, mars 2011 RETTIGHETSHAVER Norsk institutt for naturforskning TILGJENGELIGHET Upublisert PUBLISERINGSTYPE Digitalt dokument (pdf) ANSVARLIG SIGNATUR Prosjektleder Torvald Tangeland (sign.) OPPDRAGSGIVER(E) Statnett KONTAKTPERSON(ER) HOS OPPDRAGSGIVER Grete Klavenes NØKKELORD Konsekvensutredning Friluftsliv Fritidsboliger Turisme Kraftlinje Nordland Troms Kvernmo KEY WORDS Impact Assessment Outdoor recreation Second homes Tourism Powerlines NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes av NINAs øvrige publikasjonsserier. Minirapporter kan være notater, foreløpige meldinger og del- eller sluttresultater. Minirapportene registreres i NINAs publikasjonsdatabase, med internt serienummer. Minirapportene er ikke søkbare i de vanlige litteraturbasene, og følgelig ikke tilgjengelig på vanlig måte. Således kan ikke disse uten videre refereres til som vitenskapelige rapporter. KONTAKTOPPLYSNINGER NINA hovedkontor Postboks 5685 Sluppen 7485 Trondheim Telefon: Telefaks: NINA Oslo Gaustadalléen Oslo Telefon: Telefaks: NINA Tromsø Framsenteret 9296 Tromsø Telefon: Telefaks: NINA Lillehammer Fakkelgården 2624 Lillehammer Telefon: Telefaks:

3 Innhold FORORD RAMMENE FOR DENNE MINIRAPPORTEN METODE KONSEKVENSVURDERING Verdi Virkning Konsekvenser KONSEKVENSVURDERINGER NYTT TRASEALTERNATIV VED KVERNMO Konsekvensvurdering for friluftsliv Konsekvensvurdering for fritidsboliger Konsekvensvurdering for turisme Samlet vurdering anbefalt alternativ ved Kvernmo KVANDAL OG STORVATNET BLÅFJELL/HEIA OG INN TIL BALSFJORD AVSLUTTENDE KOMMENTARER REFERANSER

4 Forord Denne Minirapporten et er skrevet på oppdrag av Statnett i forbindelse med den planlagte nye 420 kv kraftledningen mellom Ofoten og Balsfjord. Formålet har vært å vurdere konsekvensene et nytt trasealternativ ved Kvernmo i Gartangen kommune med hensyn på reiselivsnæringen, friluftsinteressene og fritidsboligene i området. Notatet er et tillegg til NINA Rapport 516 og NINA Rapport 517. Prosjektet er gjennomført i løpet av fem arbeidsdager i februar og mars Underveis i prosjektet har vi hatt kontakt med oppdragsgiver. Grunnet knappe tidsrammer har det ikke vært anledning til å foreta noen ny befaring i området eller foretatt supplerende intervjuer med reiselivsnæringen, interesseorganisasjoner eller kommunen i utredningsområdet. Minirapporten baserer seg derfor i sin helhet på tidligere befaring i området, samt intervjuer som ble foretatt med lokale representanter for de tre ulike utredingstemaene i forbindelse med utarbeidelsen av NINA Rapport 516 og NINA Rapport 517 (Tangeland 2009a, 2009b). Vi takker Statnett v/grete Klavenes for et godt og konstruktivt samarbeid i hele prosjektperioden. Det understrekes at rapporten, med dens eventuelle feil og mangler, er oppdragstagers ansvar. Oslo, mars 2011 Torvald Tangeland Prosjektleder NINA Gaustadalleen Oslo E-post: 4

5 1 Rammene for denne minirapporten På bakgrunn av høringsuttalelser og krav om tilleggsutredinger fra NVE ønsker Statnett en vurdering av et nytt trasealternativ ved Kvernmo i Gratangen kommune (Alt i kart 1). Statnett vurderer å føre den nye 420 kv ledningen innom Kvandal transformatorstasjon for å unngå krysning av eksisterende 420 kv ledning ved Storvatnet. Statnett ønsker derfor vurdert et traséalternativ på vestsiden av eksisterende 420 kv-ledning på strekningen mellom Kvandal og Storvatnet og mellom Blåfjell/Heia og Balsfjord transformatorstasjon. Kart 1. Trasealternativer ved Kvernmo 5

6 2 Metode For å lette lesningen av konsekvensvurderingen blir metodikken for konsekvensvurderingene kort presentert her. Dette er en forkortet utgave av metoden som er beskrevet i NINA rapport 516 og 517. Metodikken er basert på en standardisert og systematisk prosedyre for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve. Metodikk er beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140 (2006) og DN håndbok nr (om friluftsliv, kapitel 6.4). En viktig del av en konsekvensutredning er å fremstille 0-alternativet så detaljert som mulig. Dette innebærer å utrede hvilke muligheter og eventuelt begrensninger som allerede gjelder innenfor det foreslåtte utredningsområdet, i forhold til utredningstemaet, uavhengig av tiltaket. 0-alternativene er beskrevet i NINA rapport 516 og 517. Det er 0-alternativet som er referanseverdien i utredingen. 2.1 Konsekvensvurdering Konsekvensvurderingen består av tre trinn. Første trinn er å sette en verdi på et område i forhold til utredningstemaet. Neste trinn er å vurdere hvor mye tiltaket påvirker interessene knyttet til temaet. Det siste trinnet tar utgangspunkt i verdisettingen og virkningen av tiltaket på området og gir konsekvensgraden Verdi Det første trinnet i konsekvensvurderingen er å beskrive og vurdere temaets status og forutsetninger innenfor det planlagte utredningsområdet. Fastsettelsen av verdi er så langt som mulig basert på dagens bruk og behov uttrykt ved konkrete planer for fremtidig utvikling og sannsynligheten for å kunne realisere disse innenfor dagens forvaltningspraksis. Verdien fastsettes langs en skala som spenner fra liten verdi til svært stor verdi, tabell 1. Verdisettingen etter skalaen vist i Tabell 1 bygger på flere forhold. Hvor mye området er i bruk gjennom året, og til hvilke perioder av året det er i bruk? Hvilket omfang? Hvilke egenskaper et gitt område har til ulike formål? Hvilke behov aktørene har for å bruke nettopp dette området. Behovet vurderes ut i fra omfanget på aktivitetene og etterspørsel fra andre aktører i regionen/området. Videre vil tilgjengeligheten til området og den infrastrukturen som aktørene eventuelt har i utredningsområdet være av betydning. 6

7 Tabell 1. Skala for verdivurdering av områder for friluftsliv, fritidsboliger og turisme Verdi verdi verdi Stor verdi Svært stor verdi Tema Friluftsliv - Område som er lite brukt til friluftsliv - Områder som brukes av noen til friluftsliv - Området som er godt egnet til friluftsliv - Områder som brukes av mange til friluftsliv - Området som er særlig godt egnet til friluftsliv - Områder som er en del av sammenhengende områder for langturer over flere dager - Områder som brukes svært ofte/av svært mange - Områder som er en del av sammenhengende områder for langturer over flere dager - Områder som er attraktive nasjonalt og internasjonalt og som i stor grad tilbyr stillhet og naturopplevelse Fritidsboliger - Det er ingen fritidsboliger eller eiendommer i området. - Områder med noen fritidsboliger - Området som er særlig godt egnet til å bygge flere fritidsboliger - Områder med flere fritidsboliger - Området som er særlig godt egnet for å bygge flere fritidsboliger - Områder med svært mange fritidsboliger - Område med et stort potensial for videre utbygging Turisme - Det er ingen reiselivsbedrifter i området - Det er ingen sverdigheter/ naturlige reisemål for turister - Det er noen få reiselivsbedrifter - Det er noen få sverdigheter/ naturlige reisemål for turister - Det er flere reiselivsbedrifter - Sverdigheter av nasjonal verdi/ naturlige reisemål for turister - Svært mange reiselivsbedrifter - Internasjonalt kjente reiselivsmål Virkning Neste trinn i prosessen består i å beskrive og vurdere type og omfang av mulige virkninger (effekter på bruken) hvis det vedtas et gitt alternativ. Tiltakets virkninger blir bl.a. vurdert ut fra omfang av eksisterende aktiviteter og sannsynligheten for at endringer i bruk eller bruksmuligheter for friluftslivs- og fritidsboliginteressene. For reiseliv og turisme er det omsetting som legges til grunn. Tiltakets samlede virkning blir vurdert langs en skala fra Svært stor til Svært stor positiv for både friluftsliv, fritidsboliger og turisme, tabell 2. 7

8 Tabell 2. Skala for vurdering av tiltakets virkning for både friluftsliv, fritidsboliger og turisme Virkninger Kriterier Svært stor Tiltaket legger alvorlige rammer og begrensninger på deltemaets utviklingsmuligheter i utredningsområdet. Stor virkning Tiltaket vil redusere mulighetene for vekst og utvikling for deltemaet i stor grad Middeles virkning av området, mens andre i mindre grad påvirkes t Skadevirkningene er merkbare og betydelige, men først og fremst for deler e Tiltaket vil ha mindre, oftest lokale og avgrensede skadevirkninger for temaet /ubetydelig Tiltaket har ingen/ubetydelige virkninger på dagens eller fremtidig aktivitet positiv Tiltaket bør ha små positive virkninger for dagens eller framtidig aktivitet i området positive Tiltaket bør ha middels positive virkninger for dagens eller framtidig aktivitet i området Store positive Tiltaket bør ha store positive virkninger for dagens eller framtidig aktivitet i området. Svært store positive Tiltaket bør ha svært store positive virkninger for dagens eller framtidig aktivitet i området Konsekvenser Det tredje og siste trinnet i konsekvensvurderingene består i å kombinere verdien av utredningsområdet for vern, med virkningen av tiltaket på aktiviteten for å få den samlede konsekvensen, tabell 3. Denne sammenstillingen gir et resultat langs en skala fra svært stor konsekvens til svært stor positiv konsekvens, figur. 1. De ulike konsekvenskategoriene er illustrert ved å benytte symbolene +, 0 og -. Konsekvensene av tiltaket vil dermed fremgå direkte ved å sette områdets verdi og virkning av forskriftene inn i Tabell 3. Tabell 3. Klassifisering av konsekvenser. Verdi Virkning Svært stor Stor Svært stor Stor / /- 0 /ubetydelig positiv + + 0/+ 0 positiv /+ Stor Positiv Svært stor positiv

9 Figur 1. Forklaringsnøkkel til klassifisering av konsekvensene 3 Konsekvensvurderinger Nedenfor blir det nye trasealternativet ved Kvernmo i Gratangen kommune konsekvensutredet. Deretter blir et trasealternativ på vestsiden av eksisterende 420 kv-ledningen på strekningen mellom Kvandal og Storvatnet og mellom Blåfjell/Heia og Balsfjord transformatorstasjon konsekvensutredet. 3.1 Nytt trasealternativ ved Kvernmo Ved Kvernmo i Gratangen kommune er det fire alternative løsninger (Alt. 1.0, 1.1, 1.2 eller 1.5), se kart 1. For tre av alternativene (1.1, 1.2 og 1.5) kan gjennomføres på to måter; eksisterende 420 kv-ledning blir der hvor den er i dag eller flyttes til ny trase for både ny og gammel linje. Dermed har man syv alternative løsninger ved/i Kvernmo. Fire hovedalternativer for ny trasé i/ved Kvernmo er konsekvensutredet, se kart 1: Alt 1.0 Alt 1.1 Alt 1.2 Alt 1.5 Er det alternativet som ligner mest på dagens situasjon. Den eksisterende 420 kv-ledingen blir liggende der hvor den er i dag. Ny 420 kv-ledning bygges parallelt på vestsiden av eksisterende 420 kv-ledningen (i traséen til de to 132 kv-ledningen som rives). Den nye 420 kv-ledningen ligges i en krok rundt Kvernmo på vestsiden under Storhaugen og møter eksisterende 420 kv-ledning sørøst for Gratangen turiststasjon. Den nye 420 kv-ledningen ligges i en krok rundt Kvernmo på vestsiden og møter eksisterende 420 kv-ledning rett under toppen av Storhaugen Den nye 420 kv-ledningen legges i en krok rundt Kvernmo på østsiden og møter eksisterende 420 kv-ledning på nordsiden av toppen av Storhaugen I konsekvensvurderingene forutsettes det at de to 132 kv-ledningene på strekningen rives Konsekvensvurdering for friluftsliv Det er ingen større viktige friluftslivsområder i Gratangen kommune som blir berørt av tiltaket på den aktuelle strekningen. Likevel vil de fire alternativene ved Kvernmo kunne påvirke nærfriluftslivsinteressene noe ulikt. Alternativ 1.0 er det alternativet med det laveste konfliktnivå. Tra- 9

10 seen går gjennom et område som vurderes å ha liten verdi. Rivingen av de to 132 kvledningene samtidig med byggingen av en ny 420 kv-ledning på strekningen vil ha liten eller ingen betydning på dagens bruk av området. Virkingen blir derfor vurdert til ingen/ubetydelig. Konsekvensgraden for friluftsliv med alternativ 1.0 blir derfor satt til ubetydelig. Alt. 1.1 og 1.2 går gjennom nærfriluftsområdet til fritidsboligene ved Reiovatne, Hestvatnet og Bjørnarvatnet. Området rundt Snolke er også et nærfriluftsområde. Dersom alt. 1.1 eller 1.2 blir valgt og dagens 420 kv-ledning blir flyttet til ny trasé vil dette representere en forbedring av situasjonen for nærfriluftsinteressene i Kvernmo. Alt. 1.5 går gjennom et område med få inngrep fra før. Trasealternativet krysser flere stier som leder inn til et større sammenhengende utmarksområde som benyttes til friluftsliv øst for Kvernmo. Alternativ 1.1, 1.2 og 1.5 vil dersom ikke dagens 420 kv-ledning blir flyttet til ny trasé medføre en spredning av inngrep i området rundt Kvernmo og økt bruk av areal til nett. Alternativene som innebærer adskilte traseer har de største e konsekvensene for nærfriluftslivsinteressene ved Kvernmo. Områdene som blir berørt av de ulike alternativene vurderes middels verdi. I tabell 4 er de ulike alternativene konsekvensutredet og rangert for friluftslivsinteressene. Tabell 4. Konsekvensvurdering av alternativene ved Kvernmo for friluftsliv. Alt. 1.0 Alt. 1.1 Alt. 1.1 med flytting av dagens 420 kv-ledning til ny trasé Alt. 1.2 Alt. 1.2 med flytting av dagens 420 kv-ledning til ny trasé Alt. 1.5 Alt. 1.5 med flytting av dagens 420 kvledning til ny trasé Verdivurdering Virking positiv positiv Konsekvensgrad til liten positiv til liten positiv Rangering Det nye trasealternativet 1.5 representer altså ikke noen bedre løsning for friluftslivsinteressene ved Kvernmo enn de tidligere utredede alternativene. Valg av alternativ 1.5 endrer imidlertid ikke på konsekvensvurderingen av tiltaket som helhet for friluftslivstemaet som ble gjort i NINA rapport Konsekvensvurdering for fritidsboliger Konsekvensene av tiltaket på fritidsboliginteressene er delvis avhengig av hvilket av trasealternativene som blir valgt. For fritidsboliginteresser knyttet til Kvernmo vil alternativ 1.0 medføre en svak forbedring siden to 132 kv-ledningene er revet og en ny 420 kv-ledning er bygget der. Dermed blir de stående igjen med to 420 kv-ledninger. For Kvernmo representerer alternativene 1.1, 1.2 og 1.5 en forbedring sammenlignet med 0-alternativet, dersom den eksisterende 420 kv-ledningen blir flyttet til ny trase. Vurderingen av tiltaket er motsatt for fritidsboliginteressene knyttet til Reiovatne, Hestvatnet og Bjørnarvatnet. Alternativ 1.1 og 1.2 vil øke synligheten av ledningene fra hyttene og berøre et nærfriluftsområde knyttet til disse hyttene. Området som blir berørt av de fire hovdealternativene blir vurdert til å være middels verdi. Virking av alternativ 1.0 blir vurdert til å være ubetydelig siden det i liten grad avviker fra 0- alternativet. Alternativ 1.1 og 1.2 vil ha en positiv virking på fritidsboliginteresser knyttet til Kvernmo dersom eksisterende 420 kv-ledning blir flytte til ny trase. For fritidsboliginteressene knyttet til Reiovatne, Hestvatnet og Bjørnarvatnet vil alternativ 1.1 og 1.2 kunne ha en liten virking. Dersom eksisterende 420 kv-ledning blir flytte til ny trase vil den e virkingen øke som en konsekvens av økt synlighet. Trasealternativ 1.5 vurderes til å ha ubetydelig 10

11 virking på fritidsboliginteressene i og rund Kvernmo. I tabell 5 er konsekvensvurderingen oppsummert for de ulike løsningene ved/i Kvernmo. Tabell 5. Konsekvensvurdering alternativene ved Kvernmo for fritidsboliger Alt. 1.0 Alt. 1.1 Alt. 1.1 med flytting av dagens 420 kv-ledning til ny trasé Alt. 1.2 Alt. 1.2 med flytting av dagens 420 kv-ledning til ny trasé Alt. 1.5 Alt. 1.5 med flytting av dagens 420 kvledning til ny trasé Verdivurdering Virking Konsekvensgrad Rangering Det er marginale forskjeller mellom de ulike alternativene ved Kvernmo for fritidsboliginteressene. Alternativene som innebærer parallellføring representerer de beste løsningene ved Kvernmo for fritidsboliginteressene i området. Valg av alternativ 1.5 endrer ikke de samlede konsekvensvurderingene for fritidsboliger for tiltaket som helhet slik det er vurdert i NINA rapport Konsekvensvurdering for turisme Reiselivsnæringen i Gratangen kommunen er lite utviklet og få næringsaktører vil bli direkte påvirket av tiltaket. I prinsippet er det for reiselivsnæringen ønskelig å holde inngrep i naturen mest mulig samlet. De ulike alternativene vil påvirke reiselivsnæringen i kommunen noe ulikt. Alternativ 1.0 vil for Kvernmo ha ingen konsekvens i for hold til dagens situasjon (0-alternativet). Alt. 1.1, 1.2 og 1,5 vil representere en forbedring inne i Kvernmo dersom dagens 420 kv-ledning blir flyttet. Dersom dagens 420 kv-ledning ikke blir flyttet vil alt. 1.1, 1.2 og 1.5 føre til en svak forverring av situasjonen ved Kvernmo ved at et større område blir preget av kraftledninger. For Gratangsfjellet hotell AS (Gratangen turiststasjon) som ligger like nord-øst for Kvernmo i oppstigningen mot fjellet er alt.1.0, 1.2 og 1.5 å foretrekke. Alt. 1.1 vil i større grad bli synlig fra nærområdet rundt hotellet. For det veibaserte reiselivssystemet er alternativ 1.0 og 1.5 å foretrekke ved at det er det alternativet som er minst synlig fra E6. Alt. 1.1 og 1.2 vil bli svært synlige fra E6 i nordgående retning. Alt. 1.1 vil øke synligheten fra E6 i sørgående retning også. Parallellføring med alternativ 1.1 og 1.2 vil øke synligheten av kraftledningene fra E6 og er derfor ikke ønskelig med utgangspunkt i det veibaserte reiselivssystemet i området. I tabell 6 er konsekvensvurdering av det syv alternative løsningene gjennom Gratangen kommune gitt. Traséalternativ 1.0 er det som vil ha de laveste e konsekvensene for reiselivsnæringen i Gratangen kommune. 11

12 Tabell 6. Konsekvensvurdering for reiselivsinteressene i Gratangen. Berørt Område Kvernmo Gratangsfjellet hotell AS E6 Gratangen kommune (Totalt) Alt. 1.0 Alt. 1.1 Alt. 1.1 med flytting av Alt. 1.2 Alt. 1.2 med flytting av Alt. 1.5 Alt. 1.5 med flytting av Alternativ dagens 420 kvledning til ny trasé dagens 420 kvledning til ny trasé dagens 420 kvledning til ny trasé Verdivurdering Virking positiv positiv positiv positiv til til Konsekvensgrad liten positiv liten positiv Rangering Verdivurdering Stor Stor Stor Virking positiv Verdivurdering Stor Stor Stor Stor Virking Verdivurdering Stor Stor Virking positiv til Konsekvensgrad liten nega- tiv Rangering Konsekvensgrad Rangering Konsekvensgrad Rangering For reiselivsnæringen er det relativt marginale forskjeller når det gjelder konsekvensene av de ulike trasealternativene. Alternativ 1.1 med og uten flytting av eksisterende 420 ledning er de to dårligste for reiseliv Samlet vurdering anbefalt alternativ ved Kvernmo Alternativene ved Kvernmo kan grovt deles inn i to grupper; løsningen hvor ny og gammel linje blir bygget ved siden av hverandre (Alt. 1.0, 1.1 med flytting, 1.2 med flytting og 1.5 med flytting) eller dagens 420 kv-ledning blir liggende der hvor den er og ny 420 kv-ledning blir bygget i ny trase (Alt. 1.1, 1.2 eller 1.5). Løsningene som innebærer at de to linjene blir liggende ved siden av hverandre blir vurdert til å ha de laveste e konsekvensene for de tre temaene samlet. Videre er det relativt marginale forskjeller mellom de ulike alternativene innen for disse to løsningene. Summeres konsekvensvurderingene for de tre temaene rent matematisk fremstår alternativ 1.0 som det beste alternativet. Etterfulgt av alternativ 1.2 med flytting av eksisterende 420 kv-ledning til ny trase. På delt tredjeplass finner vi de to andre alternativene som inkluder flytting av eksisterende 420 kv-ledning til ny trase (alt. 1.1 og 1.5). 12

13 3.2 Kvandal og Storvatnet For friluftsliv, fritidsboliger og turisme representerer ikke et trasealternativ på vestsiden av eksisterende 420 kv-ledning på strekingen mellom Kvandal og Storvatnet noen vesentlig forskjell sammenlignet alternativet hvor den nye 420 kv-ledningen bygges på østsiden. På lokale punkter kan det tenkes at det vil kunne være noen marginale forskjeller mellom en øst- eller vestføring. På strekningen som helhet vil disse ulikhetene jevne seg ut slik at konsekvensvurderingen blir den samme som i NINA Rapport 516 og Blåfjell/Heia og inn til Balsfjord På strekingen mellom Blåfjell/Heia og Balsfjord transformatorstasjon vil ikke en vesentlig føring representer noen vesentlig forskjell sammenlignet alternativet hvor den nye 420 kv-ledningen bygges på østsiden for friluftsliv, fritidsboliger og turisme. På lokale punkter kan det tenkes at det vil kunne være noen marginale forskjeller mellom en øst- eller vestføring. For den samiske næringsvirksomheten på Heia, som er et viktig element i det veibaserte reiselivet i området knyttet til E6, vil en vestføring være det minst e alternativet. 4 Avsluttende kommentarer av de tre utredede tiltakene, nye trasealternativet 1.5 ved Kvernmo i Gratangen kommune eller en fremføring vestsiden av eksisterende 420 kv-ledning på sterkingen Kvandal og Storvatnet og mellom Blåfjell/Heia og Balsfjord transformatorstasjon, endrer ved de overordnede vurderingene av tiltaket som helhet for utredningsområdet for de tre utredningstemaene friluftsliv, fritidsboliger og turisme som ble beskrevet i NINA Rapport 516 og 517. Tiltaket vurderes fremdeles til å ha en liten positiv konsekvens for alle tre utredningstemaene dersom de to 132 kv-ledningene mellom Kvandal transformatorstasjon og Straumsmo transformatorstasjon blir revet. Det understrekes at det hefter noe usikkerhet knyttet til konklusjonene siden datagrunnlaget, som denne tilleggsutredingen i sin helhet er basert på, er fra høsten

14 Referanser Tangeland, T. 2009a. 420 kv kraftledning Ofoten-Balsfjord: konsekvensutredning for friluftsliv og fritidsboliger. NINA rapport Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Tangeland, T. 2009b. 420 kv kraftledning Ofoten-Balsfjord: konsekvensutredning for turisme og reiseliv. NINA rapport Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. 14

NINA Minirapport 337 DNA-analyser av jerv i Sogn og Fjordane vinteren 2010/2011

NINA Minirapport 337 DNA-analyser av jerv i Sogn og Fjordane vinteren 2010/2011 DNA-analyser av jerv i Sogn og Fjordane vinteren 2010/2011 Øystein Flagstad Torveig Balstad Flagstad, Ø. & Balstad, T. 2011. DNA-analyser av jerv i Sogn og Fjordane vinteren 2010/2011 - NINA Minirapport

Detaljer

420 kv Kraftledning Ofoten Balsfjord

420 kv Kraftledning Ofoten Balsfjord 516 420 kv Kraftledning Ofoten Balsfjord Konsekvensutredning for friluftsliv og fritidsboliger Torvald Tangeland NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de

Detaljer

NINA Minirapport 244. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige

NINA Minirapport 244. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Overvåking av signalkreps og krepsepestsituasjonen i 2008 Stein I. Johnsen Trond Taugbøl Johnsen, S. I. og Taugbøl, T. 2009. Vandringssperre

Detaljer

420 kv Kraftledning Ofoten Balsfjord

420 kv Kraftledning Ofoten Balsfjord 517 420 kv Kraftledning Ofoten Balsfjord Konsekvensutredning for turisme og reiseliv Torvald Tangeland NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

NINA Minirapport 265. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt industriområde på Leirbakken, Tromsø kommune.

NINA Minirapport 265. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt industriområde på Leirbakken, Tromsø kommune. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt industriområde på Leirbakken, Tromsø kommune Hans Tømmervik Tømmervik, H. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt

Detaljer

STATNETT SF Tileggsutredning for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon

STATNETT SF Tileggsutredning for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon 420 kv kraftledning Ørskog Fardal Tileggsutredning for temaet landbruk for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon Utarbeidet av: Juli 2011 FORORD Denne rapporten / notatet er utarbeidet som

Detaljer

NINA Minirapport 279. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige

NINA Minirapport 279. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Overvåking av signalkreps og krepsepestsituasjonen i 2009 Stein I. Johnsen Johnsen, S. I. 2010. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun,

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett 420 kv kraftledning Storheia-Orkdal/Trollheim Juni 2010 Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge en 420 kv-kraftledning fra den planlagte

Detaljer

Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark

Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark 194 Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark Kartlegging og forslag til tiltak Stein Johnsen Oddgeir Andersen Jon Museth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie

Detaljer

420 kv Kraftledning Ørskog - Fardal

420 kv Kraftledning Ørskog - Fardal 335 420 kv Kraftledning Ørskog - Fardal Tilleggsrapport til konsekvensutredning for friluftsliv, turisme og fritidsboliger Torvald Tangeland NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Tilleggsutredning II Kulturminner og kulturmiljø. 420 kv-ledning Ørskog Fardal

Tilleggsutredning II Kulturminner og kulturmiljø. 420 kv-ledning Ørskog Fardal KU 420 kv-ledning Ørskog Fardal, Tilleggsutredning II 1 Rapport Landskap 18/08 Tilleggsutredning II Kulturminner og kulturmiljø 420 kv-ledning Ørskog Fardal September 2008 KU 420 kv-ledning Ørskog Fardal,

Detaljer

Firma Fork. Anmerkning Statnett. Sweco Norge AS. Ny 420 kv ledning mellom Balsfjord og Hammerfest ble konsekvensutredet i 2008/2009 og

Firma Fork. Anmerkning Statnett. Sweco Norge AS. Ny 420 kv ledning mellom Balsfjord og Hammerfest ble konsekvensutredet i 2008/2009 og NOTAT Tillegg Balsfjord-Hammerfest 2011 Notat nr.: 1 Dato 25.3.2011 Til: Navn Oddvar Konst Kopi til: Firma Fork. Anmerkning Statnett Fra: Ingunn Biørnstad Sweco Norge AS Traséjusteringer 420 kv Balsfjord

Detaljer

Tilleggssøknad. 420 kv-ledning. Ofoten-Balsfjord. Tilleggssøknad med tilleggsutredning. Balsfjord. Ofoten

Tilleggssøknad. 420 kv-ledning. Ofoten-Balsfjord. Tilleggssøknad med tilleggsutredning. Balsfjord. Ofoten Tilleggssøknad 420 kv-ledning Ofoten-Balsfjord Tilleggssøknad med tilleggsutredning Balsfjord Ofoten Mai 2011 Tilleggssøknad - 420 kv Ofoten-Balsfjord Mai 2011 SAMMENDRAG Konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Det vises til tilleggsuttalelser fra Bergen og Hordaland Turlag (BT) datert 23.12.2014.

Det vises til tilleggsuttalelser fra Bergen og Hordaland Turlag (BT) datert 23.12.2014. Morgendagen er her bkk no ~BKK NVE Avdeling for konsesjon og tilsyn Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 11495639 Dato: 26.01.2015 Dukabotn kraftverk. BKKs kommentarer til tilleggsfråsegn

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

420 KV-LEDNING BALSFJORD-HAMMERFEST. KONSEKVENSUTREDNING. TEMA: FRILUFTSLIV, REKREASJON OG HYTTER. TILLEGGSARBEIDER 2011

420 KV-LEDNING BALSFJORD-HAMMERFEST. KONSEKVENSUTREDNING. TEMA: FRILUFTSLIV, REKREASJON OG HYTTER. TILLEGGSARBEIDER 2011 420 KV-LEDNING BALSFJORD-HAMMERFEST. KONSEKVENSUTREDNING. TEMA: FRILUFTSLIV, REKREASJON OG HYTTER. TILLEGGSARBEIDER 2011 Av Morten W. Melby,. Tingvoll 21.03.2011 Miljøfaglig Utredning Notat 2011-04 ISBN

Detaljer

Klage på konsesjonsvedtak gitt 420 kv kraftledning Balsfjord Hammerfest

Klage på konsesjonsvedtak gitt 420 kv kraftledning Balsfjord Hammerfest forum for natur og friluftsliv TROMS Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo 25. mai 2012 Klage på konsesjonsvedtak gitt 420 kv kraftledning Balsfjord Hammerfest Forum for Natur og Friluftsliv

Detaljer

Storheia - Trollheim. Tilleggsutredning friluftsliv og reiseliv. Statnett

Storheia - Trollheim. Tilleggsutredning friluftsliv og reiseliv. Statnett Storheia - Trollheim Tilleggsutredning friluftsliv og reiseliv Statnett SEPTEMBER 2011 Kunde: Statnett Dato: 02.09.2011 Rapport nr.: 2 322-11 Prosjekt nr.: 322-11 Prosjektnavn: Tilleggsutredninger Storheia

Detaljer

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Region nord Vegavdeling Finnmark Plan og forvaltning Dato:17. september 2012 E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Alle

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Saksfremlegg Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

132 kv kraftledning Lutelandet - Grov R A P P O R T. Konsekvensutredning for friluftsliv og reiseliv/turisme. Rådgivende Biologer AS 1046

132 kv kraftledning Lutelandet - Grov R A P P O R T. Konsekvensutredning for friluftsliv og reiseliv/turisme. Rådgivende Biologer AS 1046 132 kv kraftledning Lutelandet - Grov R A P P O Konsekvensutredning for friluftsliv og reiseliv/turisme R T Rådgivende Biologer AS 1046 Rådgivende Biologer AS TITTEL: 132 kv kraftledning Lutelandet -

Detaljer

ØF-notat nr. 11/2005. Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg

ØF-notat nr. 11/2005. Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg ØF-notat nr. 11/2005 Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004 Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Samordnet nettløsning for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftverk på Nord-Fosen

Samordnet nettløsning for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftverk på Nord-Fosen Samordnet nettløsning for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftverk på Nord-Fosen Kort om utbyggerne NTE Nett AS er et heleid datterselskap av Nord Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS, som igjen

Detaljer

Sarepta Energi AS. Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare

Sarepta Energi AS. Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare Sarepta Energi AS Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Riseth 138421 03.02.2006 Til: Sarepta Energi AS Kopi

Detaljer

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA Til: Stavanger kommune Fra: Norconsult Dato/Rev: 17. mars 2015/Rev. 0 ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA I dette notatet er det beskrevet hvordan kabling av 300 kv

Detaljer

nina minirapport 077

nina minirapport 077 77 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 24 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark Lofotodden nasjonalpark Dagens situasjon og konsekvenser av vern som nasjonalpark for Fritidshus/hytter Jakt og fiske Reiseliv Hanne Lykkja 1) Nå-situasjon for fritidsboliger/hytter + påregnelig utvikling

Detaljer

RAPPORT. Samordnet nettilknytning Nord-Fosen Fagutredning friluftsliv, turisme og reiseliv. SAE Vind Zephyr

RAPPORT. Samordnet nettilknytning Nord-Fosen Fagutredning friluftsliv, turisme og reiseliv. SAE Vind Zephyr RAPPORT Samordnet nettilknytning Nord-Fosen Fagutredning friluftsliv, turisme og reiseliv SAE Vind Zephyr Mars 2010 Kunde: SAE Vind AS, Zephyr AS Dato: 26.03.10 Rapport nr.: 09-125-2 Prosjekt nr.: 125

Detaljer

Storheia - Trollheim. Tilleggsutredning reindrift. Statnett

Storheia - Trollheim. Tilleggsutredning reindrift. Statnett Storheia - Trollheim Tilleggsutredning reindrift Statnett SEPTEMBER 2011 Kunde: Statnett Dato: 02.09.2011 Rapport nr.: 2 322-11 Prosjekt nr.: 322-11 Prosjektnavn: Tilleggsutredninger Storheia - Trollheim

Detaljer

Ikke-prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser KVU E10 Evenes - Sortland R A P P O R T Veg- og Transportavdelingen Region nord Miljø og trafikksikkerhet Dato: 14.10.2011 Innledning I denne rapporten utføres en vurdering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: U.L Iduns lokaler på Årstein Møtedato: 18.11.2010 Tid: 08:30 14.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Eva Ottesen Håkon

Detaljer

Vedlegg A - oversikt over søknader

Vedlegg A - oversikt over søknader Innhold Vedlegg A - oversikt over søknader...2 Tilleggssøknad av 23.05.2011...3 Tilleggssøknad av 03.01.2012...3 Tilleggssøknad av 10.04.2012...3 Vedlegg B - oversikt over lovverk...4 Energiloven...4 Oreigningslova...4

Detaljer

SAK OM 420 KV KRAFTLEDNING ØRSKOG-SOGNDAL TRASÉVALG I BREMANGER KOMMUNE. Jeg viser til tidligere korrespondanse, sist brev herfra 25. september 2012.

SAK OM 420 KV KRAFTLEDNING ØRSKOG-SOGNDAL TRASÉVALG I BREMANGER KOMMUNE. Jeg viser til tidligere korrespondanse, sist brev herfra 25. september 2012. Sivilombudsmannen Besøksadresse Akersgata 8, inngang Tollbugata Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 22 82 85 00 Grønt nummer 800 80 039 Telefaks 22 82 85 11 postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Finnmarkskonferansen 5. september 2012 Konsernsjef Auke Lont Statnetts oppdrag Forsyningssikkerhet Klima og miljø Verdiskaping Nettmeldingen underbygger Statnetts

Detaljer

KLAGE PÅ KONSESJONSVEDTAK GITT KRAFTLINJEN BALSFJORD - HAMMERFEST

KLAGE PÅ KONSESJONSVEDTAK GITT KRAFTLINJEN BALSFJORD - HAMMERFEST og Naturvernforbundets Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Kopi til: Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Statnett KLAGE PÅ KONSESJONSVEDTAK GITT KRAFTLINJEN BALSFJORD - HAMMERFEST

Detaljer

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom MET report no. 20/2014 Climate ISSN 2387-4201 Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 465 Lerviktunnelens vestre portal - Hangelandsvika, Kvinesdal kommune, Vest-Agder. Anbefaling av rassikringstiltak. 26070-460.

Statens vegvesen. Fv 465 Lerviktunnelens vestre portal - Hangelandsvika, Kvinesdal kommune, Vest-Agder. Anbefaling av rassikringstiltak. 26070-460. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Rolf Ove Lunden Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Saksbehandler/innvalgsnr: Morten Christiansen - Vår dato: 26.04.2013 Vår referanse: 2013/048438-001 Fv

Detaljer

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Kirkenes 29. 30.09.2008 Bjørn Hugo Jenssen Områdeansvarlig Nord-Norge, Divisjon utvikling og Investering Viktige ledningssnitt som overvåkes

Detaljer

Velkommen til Statnetts studieområde ved Sotnakkvatnet barskogreservat

Velkommen til Statnetts studieområde ved Sotnakkvatnet barskogreservat Velkommen til Statnetts studieområde ved Sotnakkvatnet barskogreservat En studie av kollisjonsfare for fugl og tiltak for å øke det biologiske mangfoldet i kraftgaten Statnetts kraftledning mellom Viklandet

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

KU ny nasjonalpark i Bardu Kraftressurser

KU ny nasjonalpark i Bardu Kraftressurser KU ny nasjonalpark i Bardu Kraftressurser Rapport Januar 2006 I DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oppdrag : KU ny nasjonalpark i Bardu - Kraftressurser Oppdrag nummer: 510987 Rapportnavn: 06.01.2006 Versjon:

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1011. 132 kv kraftledning Hålandsfossen Lutelandet. Konsekvensutredning for friluftsliv og reiseliv/turisme

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1011. 132 kv kraftledning Hålandsfossen Lutelandet. Konsekvensutredning for friluftsliv og reiseliv/turisme 132 kv kraftledning Hålandsfossen Lutelandet R A P P O Konsekvensutredning for friluftsliv og reiseliv/turisme R T Rådgivende Biologer AS 1011 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: 132 kv kraftledning

Detaljer

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Trondheim, 30.09.2014 Deres ref.: 201203315-53 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/6665 Saksbehandler: Snorre Stener Uttalelse til

Detaljer

Ny 420 kv-ledning Rana- Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeid på seksjon 1, Rana-Namsos

Ny 420 kv-ledning Rana- Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeid på seksjon 1, Rana-Namsos Adressater i hht liste Saksbeh./Adm. enhet/tlf.nr: Kristin Melander Vie/TM/22527025 Vår ref. (oppgis ved svar): Vår dato: 05/1-38 Dok. id: 346595 Ny 420 kv-ledning Rana- Møre/Trøndelag. Informasjon om

Detaljer

Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013

Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013 Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013 Behov og bakgrunn for prosjektet Alternative løsninger Konsekvensutredning Konsesjonssøkte løsninger Behov og bakgrunn

Detaljer

TILLEGGSVURDERINGER 420 KV BALSFJORD HAMMERFEST. LANDSKAPSVURDERINGER AV NYE TRASÉLØSNINGER FREMKOMMET GJENNOM HØRINGSRUNDE. FAGNOTAT.

TILLEGGSVURDERINGER 420 KV BALSFJORD HAMMERFEST. LANDSKAPSVURDERINGER AV NYE TRASÉLØSNINGER FREMKOMMET GJENNOM HØRINGSRUNDE. FAGNOTAT. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Oddvar Kr. Konst 11-306/EB 28. mars 2011 Til: Oddvar Kr. Konst, Statnett Kopi til: Randi Solberg, Statnett Fra: Einar Berg TILLEGGSVURDERINGER 420 KV BALSFJORD HAMMERFEST. LANDSKAPSVURDERINGER

Detaljer

NINA Minirapport 199. Status for Scandlynx i Norge 2006/07. John Linnell John Odden Jenny Mattisson

NINA Minirapport 199. Status for Scandlynx i Norge 2006/07. John Linnell John Odden Jenny Mattisson Status for Scandlynx i Norge 2006/07 John Linnell John Odden Jenny Mattisson Linnell, J.D.C., Odden, J. & Mattisson, J. Status for Scandlynx i Norge 2006/07- NINA Minirapport 199. 11 s. Trondheim, september

Detaljer

Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Eiendom AS Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune Deltema Nærmiljø og friluftsliv Tromsø 24.09.2009 2 PLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Tittel: Plan med konsekvensutredning

Detaljer

420 kv Kraftledning Ørskog - Fardal

420 kv Kraftledning Ørskog - Fardal 212 420 kv Kraftledning Ørskog - Fardal Konsekvenser for friluftsliv, turisme og fritidsboliger Torvald Tangeland Øystein Aas Marte Qvenild NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk

Detaljer

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL Forord Alta Kraftlag søkte NVE om konsesjon for å bygge ny transformatorstasjon

Detaljer

Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse.

Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse. Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/5331-12 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

KOSTNADER UNDERGANG MED TILKNYTNINGSVEGER OG PARKERINGSPLASS, JAER SKOLE FORELØPIG UTGAVE (UTEN KOSTNADER VA UNDERGANG)

KOSTNADER UNDERGANG MED TILKNYTNINGSVEGER OG PARKERINGSPLASS, JAER SKOLE FORELØPIG UTGAVE (UTEN KOSTNADER VA UNDERGANG) Oppdragsgiver: Nesodden Kommune Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Dato: 2012-05-11 Skrevet av: Geir P. Pedersen Kvalitetskontroll: Gunnlaug Marie Bucher/Anne-Lise Sæther/Ine

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Statnett i nord Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Om Statnett o Ca 1200 ansatte o Hovedkontor i Nydalen o Regionkontor i Tr.heim, Bergen, Sunndalsøra og i Alta o Regionkontor

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Laila og Johan Midtaune Konsekvensutredning Reguleringsplan for ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Os kommune 2016-05-25 1 Arbeidsmetodikk for konsekvensutredning av tiltak i reguleringsplan Bakgrunn For nye utbyggingsområder

Detaljer

VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE. Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen

VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE. Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen 345 VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Saksbehandler/innvalgsnr: Morten Christiansen - 37019844 Vår dato: 24.06.2011 Vår referanse: 2011/035606-011 Fv

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

Atferd hos rømt oppdrettslaks i Sunndalsfjorden

Atferd hos rømt oppdrettslaks i Sunndalsfjorden Atferd hos rømt oppdrettslaks i Sunndalsfjorden Øyvind Solem, Richard Hedger, Henning A. Urke, Torstein Kristensen, Finn Økland, Eva Ulvan & Ingebrigt Uglem NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en

Detaljer

VEDLEGG 2 KRAV OM TILLEGGSUTREDNINGER

VEDLEGG 2 KRAV OM TILLEGGSUTREDNINGER VEDLEGG 2 KRAV OM TILLEGGSUTREDNINGER NVE Norges vassdrags- og energidirektorat /0/00 0G_S 22. j Stduiett SF Mottatt Arkivet 27FEB 2011 Statnett SF LJK., v/ole Johan Hjemås Pb 5192 Majorstua 0302 Oslo

Detaljer

Ofoten-Balsfjord 13. februar 2014. Bergit Svenning Project Manager, Transmission Line

Ofoten-Balsfjord 13. februar 2014. Bergit Svenning Project Manager, Transmission Line Ofoten-Balsfjord 13. februar 2014 Bergit Svenning Project Manager, Transmission Line www.statnett.no www.statnett.no Ofoten - Balsfjord 2014-2016 31 km Balsfjord Bardufoss Kvanndal 2014-2017(2018) 73 km

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse

Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse MET report no. 01/2015 ISSN 2387-4201 Klima Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse Harold Mc Innes Bjørn Egil Nygaard (Kjeller Vindteknikk) Abstract

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

Muligheter for reiselivsutvikling i og rundt verneområder. Foredrag, Røyrvik, april 2008 Øystein Aas

Muligheter for reiselivsutvikling i og rundt verneområder. Foredrag, Røyrvik, april 2008 Øystein Aas Muligheter for reiselivsutvikling i og rundt verneområder Foredrag, Røyrvik, april 2008 Øystein Aas Paradokset næringsvirksomhet og verneområder Verneområder opprettes for å verne arealene mot menneskelig

Detaljer

Forhåndsuttalelse - Trasevalg ny strømforsyning til Bodø, kryssing ved Hopen.

Forhåndsuttalelse - Trasevalg ny strømforsyning til Bodø, kryssing ved Hopen. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2014 70871/2014 2011/4948 S00 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/64 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/204 Bystyret 11.12.2014 Forhåndsuttalelse

Detaljer

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Informasjonsmøter Moss kommune Nøkkeland skole 12. oktober 2015 Elnettets ulike nivåer Sentralnettet Sentralnettet eies av Statnett.

Detaljer

Vedtak. Vilkår. Merknadertil planen. Side 2

Vedtak. Vilkår. Merknadertil planen. Side 2 vassdrags- og energidirektorat etnorges N V E Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 Oslo Vår dato: 13 JAN2014 Vår ref.: 201204985-61 tbm/olah Arkiv: 617 Deres dato: 01.11.2013 Deres ref.: 1765964 Saksbehandler:

Detaljer

Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram

Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: Vår ref.: 200500913-103 kte/nhj Arkiv: 912-513.1/Statnett SF Saksbehandler: Deres dato: 4.7.2005 Nils Henrik Johnson Deres ref.: 71 20 05 90 Statnett

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Bæremast 64. Bygging og istandsetting er gjort på en meget god måte for å minske terrenginngrep og legge til rette for rask, naturlig revegetering.

Bæremast 64. Bygging og istandsetting er gjort på en meget god måte for å minske terrenginngrep og legge til rette for rask, naturlig revegetering. Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 25.08.2015 Vår ref.: 201204985-187 Arkiv: 617 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774/olah@nve.no Statnett SF - Rapport fra

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

LOKAL VARIASJON I FELLEFANGST

LOKAL VARIASJON I FELLEFANGST Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOKAL VARIASJON I FELLEFANGST Analyse av barkbilledata

Detaljer

Konsesjon for elektriske anlegg Behandling, rettigheter og forhold til annen infrastruktur. Asle Selfors NVE

Konsesjon for elektriske anlegg Behandling, rettigheter og forhold til annen infrastruktur. Asle Selfors NVE Konsesjon for elektriske anlegg Behandling, rettigheter og forhold til annen infrastruktur Asle Selfors NVE Temaer Konsesjonsbehandling Tillatelsesprosess for mindre kraftledninger Nye elanlegg som berører

Detaljer

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Beregnet til Ibestad kommune Dokument type Konsekvensutredning Deltema Klima Dato 14.09.2015 KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

Oksbåsheia vindpark. Brosjyre Juli 2006

Oksbåsheia vindpark. Brosjyre Juli 2006 Brosjyre Juli 2006 Kart over planområdet Hvorfor vindkraft Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Hydro har begge lang erfaring med fornybar energi og satser på vindkraftutbygging. Samarbeidet mellom NTE

Detaljer

Notat. Vegtilknytning, nett-tilknytning og elektromagnetisk påvirkning.

Notat. Vegtilknytning, nett-tilknytning og elektromagnetisk påvirkning. Til: Eolus Vind Norges As Fra: Morten Selnes Dato: 2014-09-29 Notat. Vegtilknytning, nett-tilknytning og elektromagnetisk påvirkning. Vi viser til; Befaringsrapport. Veier og nettilknytning 11. september

Detaljer

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato:

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg Utgave: 1 Dato: 2014-02-17 Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken

Detaljer

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn Fremlagt på møte 6.-7.10.2015 Styresak 84-2015 Saknr 15/283 Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm

Detaljer

Konsekvensutredning for kommunedelplan for Tromsdalen

Konsekvensutredning for kommunedelplan for Tromsdalen Innherred Samkommune Konsekvensutredning for kommunedelplan for Tromsdalen Alternativ 2 Jord og skogbruk 2012-05-21 Rev. Dato: 21.05.12 Beskrivelse KU- Tromsdalen Jord og skogbruk Utarbeidet Siri Bø Timestad

Detaljer

Sumvirkning av tekniske inngrep

Sumvirkning av tekniske inngrep Sumvirkning av tekniske inngrep Landskapsvirkninger av flere småkraftverk - eksempel fra Hjørundfjorden (Melby 2012) Morten W. Melby, 13.03.2013 Kjennetegn ved utredningen Tiltaksfokusert, småkraftverk

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-55 kte/lhb Arkiv: 912-513.1/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

r"1 Stortrykk 27 2 N~B NSB Jernbaneverket Bib\ioteket ... ~

r1 Stortrykk 27 2 N~B NSB Jernbaneverket Bib\ioteket ... ~ l r"1 Stortrykk 27 2 NB NSB Jernbaneverket Bib\ioteket.... Innledning Spørsmålet om jernbaner i den nordlige landsdel har en lang historie bak seg. Krav, ønsker og utredninger utgjør sentrale elementer

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

Prosjekter/ Forsyningssikkerhet og beredskap. NARVIK TINN Bergit Svenning 12.mars 2015

Prosjekter/ Forsyningssikkerhet og beredskap. NARVIK TINN Bergit Svenning 12.mars 2015 Prosjekter/ Forsyningssikkerhet og beredskap NARVIK TINN Bergit Svenning 12.mars 2015 Om Statnett o Ca 1100 ansatte o Hovedkontor i Nydalen o Regionkontor (Alta) o Lokalkontor (Narvik, Bjerkvik, Bardefoss

Detaljer

Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge

Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge Tromsø 19. august 29 Gunnar G. Løvås Konserndirektør Divisjon Utvikling og Investering Agenda Drivkreftene De nære løsningene Visjonene som muliggjør enda mer vindkraft

Detaljer