NINA Minirapport 317

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NINA Minirapport 317"

Transkript

1 Tilleggsutreding til NINA Rapport 516 og kv Kraftledning Ofoten Balsfjord Konsekvensutredning for: Friluftsliv og fritidsboliger Turisme og reiseliv Torvald Tangeland

2 Tangeland, T. (2011). Tilleggsutreding til NINA Rapport 516 og kv Kraftledning Ofoten Balsfjord, Konsekvensutredning for: Friluftsliv og fritidsboliger og Turisme og reiseliv. Nytt trasealternativ ved Kvernmo i Gratangen kommune - NINA Minirapport s. Oslo, mars 2011 RETTIGHETSHAVER Norsk institutt for naturforskning TILGJENGELIGHET Upublisert PUBLISERINGSTYPE Digitalt dokument (pdf) ANSVARLIG SIGNATUR Prosjektleder Torvald Tangeland (sign.) OPPDRAGSGIVER(E) Statnett KONTAKTPERSON(ER) HOS OPPDRAGSGIVER Grete Klavenes NØKKELORD Konsekvensutredning Friluftsliv Fritidsboliger Turisme Kraftlinje Nordland Troms Kvernmo KEY WORDS Impact Assessment Outdoor recreation Second homes Tourism Powerlines NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes av NINAs øvrige publikasjonsserier. Minirapporter kan være notater, foreløpige meldinger og del- eller sluttresultater. Minirapportene registreres i NINAs publikasjonsdatabase, med internt serienummer. Minirapportene er ikke søkbare i de vanlige litteraturbasene, og følgelig ikke tilgjengelig på vanlig måte. Således kan ikke disse uten videre refereres til som vitenskapelige rapporter. KONTAKTOPPLYSNINGER NINA hovedkontor Postboks 5685 Sluppen 7485 Trondheim Telefon: Telefaks: NINA Oslo Gaustadalléen Oslo Telefon: Telefaks: NINA Tromsø Framsenteret 9296 Tromsø Telefon: Telefaks: NINA Lillehammer Fakkelgården 2624 Lillehammer Telefon: Telefaks:

3 Innhold FORORD RAMMENE FOR DENNE MINIRAPPORTEN METODE KONSEKVENSVURDERING Verdi Virkning Konsekvenser KONSEKVENSVURDERINGER NYTT TRASEALTERNATIV VED KVERNMO Konsekvensvurdering for friluftsliv Konsekvensvurdering for fritidsboliger Konsekvensvurdering for turisme Samlet vurdering anbefalt alternativ ved Kvernmo KVANDAL OG STORVATNET BLÅFJELL/HEIA OG INN TIL BALSFJORD AVSLUTTENDE KOMMENTARER REFERANSER

4 Forord Denne Minirapporten et er skrevet på oppdrag av Statnett i forbindelse med den planlagte nye 420 kv kraftledningen mellom Ofoten og Balsfjord. Formålet har vært å vurdere konsekvensene et nytt trasealternativ ved Kvernmo i Gartangen kommune med hensyn på reiselivsnæringen, friluftsinteressene og fritidsboligene i området. Notatet er et tillegg til NINA Rapport 516 og NINA Rapport 517. Prosjektet er gjennomført i løpet av fem arbeidsdager i februar og mars Underveis i prosjektet har vi hatt kontakt med oppdragsgiver. Grunnet knappe tidsrammer har det ikke vært anledning til å foreta noen ny befaring i området eller foretatt supplerende intervjuer med reiselivsnæringen, interesseorganisasjoner eller kommunen i utredningsområdet. Minirapporten baserer seg derfor i sin helhet på tidligere befaring i området, samt intervjuer som ble foretatt med lokale representanter for de tre ulike utredingstemaene i forbindelse med utarbeidelsen av NINA Rapport 516 og NINA Rapport 517 (Tangeland 2009a, 2009b). Vi takker Statnett v/grete Klavenes for et godt og konstruktivt samarbeid i hele prosjektperioden. Det understrekes at rapporten, med dens eventuelle feil og mangler, er oppdragstagers ansvar. Oslo, mars 2011 Torvald Tangeland Prosjektleder NINA Gaustadalleen Oslo E-post: 4

5 1 Rammene for denne minirapporten På bakgrunn av høringsuttalelser og krav om tilleggsutredinger fra NVE ønsker Statnett en vurdering av et nytt trasealternativ ved Kvernmo i Gratangen kommune (Alt i kart 1). Statnett vurderer å føre den nye 420 kv ledningen innom Kvandal transformatorstasjon for å unngå krysning av eksisterende 420 kv ledning ved Storvatnet. Statnett ønsker derfor vurdert et traséalternativ på vestsiden av eksisterende 420 kv-ledning på strekningen mellom Kvandal og Storvatnet og mellom Blåfjell/Heia og Balsfjord transformatorstasjon. Kart 1. Trasealternativer ved Kvernmo 5

6 2 Metode For å lette lesningen av konsekvensvurderingen blir metodikken for konsekvensvurderingene kort presentert her. Dette er en forkortet utgave av metoden som er beskrevet i NINA rapport 516 og 517. Metodikken er basert på en standardisert og systematisk prosedyre for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve. Metodikk er beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140 (2006) og DN håndbok nr (om friluftsliv, kapitel 6.4). En viktig del av en konsekvensutredning er å fremstille 0-alternativet så detaljert som mulig. Dette innebærer å utrede hvilke muligheter og eventuelt begrensninger som allerede gjelder innenfor det foreslåtte utredningsområdet, i forhold til utredningstemaet, uavhengig av tiltaket. 0-alternativene er beskrevet i NINA rapport 516 og 517. Det er 0-alternativet som er referanseverdien i utredingen. 2.1 Konsekvensvurdering Konsekvensvurderingen består av tre trinn. Første trinn er å sette en verdi på et område i forhold til utredningstemaet. Neste trinn er å vurdere hvor mye tiltaket påvirker interessene knyttet til temaet. Det siste trinnet tar utgangspunkt i verdisettingen og virkningen av tiltaket på området og gir konsekvensgraden Verdi Det første trinnet i konsekvensvurderingen er å beskrive og vurdere temaets status og forutsetninger innenfor det planlagte utredningsområdet. Fastsettelsen av verdi er så langt som mulig basert på dagens bruk og behov uttrykt ved konkrete planer for fremtidig utvikling og sannsynligheten for å kunne realisere disse innenfor dagens forvaltningspraksis. Verdien fastsettes langs en skala som spenner fra liten verdi til svært stor verdi, tabell 1. Verdisettingen etter skalaen vist i Tabell 1 bygger på flere forhold. Hvor mye området er i bruk gjennom året, og til hvilke perioder av året det er i bruk? Hvilket omfang? Hvilke egenskaper et gitt område har til ulike formål? Hvilke behov aktørene har for å bruke nettopp dette området. Behovet vurderes ut i fra omfanget på aktivitetene og etterspørsel fra andre aktører i regionen/området. Videre vil tilgjengeligheten til området og den infrastrukturen som aktørene eventuelt har i utredningsområdet være av betydning. 6

7 Tabell 1. Skala for verdivurdering av områder for friluftsliv, fritidsboliger og turisme Verdi verdi verdi Stor verdi Svært stor verdi Tema Friluftsliv - Område som er lite brukt til friluftsliv - Områder som brukes av noen til friluftsliv - Området som er godt egnet til friluftsliv - Områder som brukes av mange til friluftsliv - Området som er særlig godt egnet til friluftsliv - Områder som er en del av sammenhengende områder for langturer over flere dager - Områder som brukes svært ofte/av svært mange - Områder som er en del av sammenhengende områder for langturer over flere dager - Områder som er attraktive nasjonalt og internasjonalt og som i stor grad tilbyr stillhet og naturopplevelse Fritidsboliger - Det er ingen fritidsboliger eller eiendommer i området. - Områder med noen fritidsboliger - Området som er særlig godt egnet til å bygge flere fritidsboliger - Områder med flere fritidsboliger - Området som er særlig godt egnet for å bygge flere fritidsboliger - Områder med svært mange fritidsboliger - Område med et stort potensial for videre utbygging Turisme - Det er ingen reiselivsbedrifter i området - Det er ingen sverdigheter/ naturlige reisemål for turister - Det er noen få reiselivsbedrifter - Det er noen få sverdigheter/ naturlige reisemål for turister - Det er flere reiselivsbedrifter - Sverdigheter av nasjonal verdi/ naturlige reisemål for turister - Svært mange reiselivsbedrifter - Internasjonalt kjente reiselivsmål Virkning Neste trinn i prosessen består i å beskrive og vurdere type og omfang av mulige virkninger (effekter på bruken) hvis det vedtas et gitt alternativ. Tiltakets virkninger blir bl.a. vurdert ut fra omfang av eksisterende aktiviteter og sannsynligheten for at endringer i bruk eller bruksmuligheter for friluftslivs- og fritidsboliginteressene. For reiseliv og turisme er det omsetting som legges til grunn. Tiltakets samlede virkning blir vurdert langs en skala fra Svært stor til Svært stor positiv for både friluftsliv, fritidsboliger og turisme, tabell 2. 7

8 Tabell 2. Skala for vurdering av tiltakets virkning for både friluftsliv, fritidsboliger og turisme Virkninger Kriterier Svært stor Tiltaket legger alvorlige rammer og begrensninger på deltemaets utviklingsmuligheter i utredningsområdet. Stor virkning Tiltaket vil redusere mulighetene for vekst og utvikling for deltemaet i stor grad Middeles virkning av området, mens andre i mindre grad påvirkes t Skadevirkningene er merkbare og betydelige, men først og fremst for deler e Tiltaket vil ha mindre, oftest lokale og avgrensede skadevirkninger for temaet /ubetydelig Tiltaket har ingen/ubetydelige virkninger på dagens eller fremtidig aktivitet positiv Tiltaket bør ha små positive virkninger for dagens eller framtidig aktivitet i området positive Tiltaket bør ha middels positive virkninger for dagens eller framtidig aktivitet i området Store positive Tiltaket bør ha store positive virkninger for dagens eller framtidig aktivitet i området. Svært store positive Tiltaket bør ha svært store positive virkninger for dagens eller framtidig aktivitet i området Konsekvenser Det tredje og siste trinnet i konsekvensvurderingene består i å kombinere verdien av utredningsområdet for vern, med virkningen av tiltaket på aktiviteten for å få den samlede konsekvensen, tabell 3. Denne sammenstillingen gir et resultat langs en skala fra svært stor konsekvens til svært stor positiv konsekvens, figur. 1. De ulike konsekvenskategoriene er illustrert ved å benytte symbolene +, 0 og -. Konsekvensene av tiltaket vil dermed fremgå direkte ved å sette områdets verdi og virkning av forskriftene inn i Tabell 3. Tabell 3. Klassifisering av konsekvenser. Verdi Virkning Svært stor Stor Svært stor Stor / /- 0 /ubetydelig positiv + + 0/+ 0 positiv /+ Stor Positiv Svært stor positiv

9 Figur 1. Forklaringsnøkkel til klassifisering av konsekvensene 3 Konsekvensvurderinger Nedenfor blir det nye trasealternativet ved Kvernmo i Gratangen kommune konsekvensutredet. Deretter blir et trasealternativ på vestsiden av eksisterende 420 kv-ledningen på strekningen mellom Kvandal og Storvatnet og mellom Blåfjell/Heia og Balsfjord transformatorstasjon konsekvensutredet. 3.1 Nytt trasealternativ ved Kvernmo Ved Kvernmo i Gratangen kommune er det fire alternative løsninger (Alt. 1.0, 1.1, 1.2 eller 1.5), se kart 1. For tre av alternativene (1.1, 1.2 og 1.5) kan gjennomføres på to måter; eksisterende 420 kv-ledning blir der hvor den er i dag eller flyttes til ny trase for både ny og gammel linje. Dermed har man syv alternative løsninger ved/i Kvernmo. Fire hovedalternativer for ny trasé i/ved Kvernmo er konsekvensutredet, se kart 1: Alt 1.0 Alt 1.1 Alt 1.2 Alt 1.5 Er det alternativet som ligner mest på dagens situasjon. Den eksisterende 420 kv-ledingen blir liggende der hvor den er i dag. Ny 420 kv-ledning bygges parallelt på vestsiden av eksisterende 420 kv-ledningen (i traséen til de to 132 kv-ledningen som rives). Den nye 420 kv-ledningen ligges i en krok rundt Kvernmo på vestsiden under Storhaugen og møter eksisterende 420 kv-ledning sørøst for Gratangen turiststasjon. Den nye 420 kv-ledningen ligges i en krok rundt Kvernmo på vestsiden og møter eksisterende 420 kv-ledning rett under toppen av Storhaugen Den nye 420 kv-ledningen legges i en krok rundt Kvernmo på østsiden og møter eksisterende 420 kv-ledning på nordsiden av toppen av Storhaugen I konsekvensvurderingene forutsettes det at de to 132 kv-ledningene på strekningen rives Konsekvensvurdering for friluftsliv Det er ingen større viktige friluftslivsområder i Gratangen kommune som blir berørt av tiltaket på den aktuelle strekningen. Likevel vil de fire alternativene ved Kvernmo kunne påvirke nærfriluftslivsinteressene noe ulikt. Alternativ 1.0 er det alternativet med det laveste konfliktnivå. Tra- 9

10 seen går gjennom et område som vurderes å ha liten verdi. Rivingen av de to 132 kvledningene samtidig med byggingen av en ny 420 kv-ledning på strekningen vil ha liten eller ingen betydning på dagens bruk av området. Virkingen blir derfor vurdert til ingen/ubetydelig. Konsekvensgraden for friluftsliv med alternativ 1.0 blir derfor satt til ubetydelig. Alt. 1.1 og 1.2 går gjennom nærfriluftsområdet til fritidsboligene ved Reiovatne, Hestvatnet og Bjørnarvatnet. Området rundt Snolke er også et nærfriluftsområde. Dersom alt. 1.1 eller 1.2 blir valgt og dagens 420 kv-ledning blir flyttet til ny trasé vil dette representere en forbedring av situasjonen for nærfriluftsinteressene i Kvernmo. Alt. 1.5 går gjennom et område med få inngrep fra før. Trasealternativet krysser flere stier som leder inn til et større sammenhengende utmarksområde som benyttes til friluftsliv øst for Kvernmo. Alternativ 1.1, 1.2 og 1.5 vil dersom ikke dagens 420 kv-ledning blir flyttet til ny trasé medføre en spredning av inngrep i området rundt Kvernmo og økt bruk av areal til nett. Alternativene som innebærer adskilte traseer har de største e konsekvensene for nærfriluftslivsinteressene ved Kvernmo. Områdene som blir berørt av de ulike alternativene vurderes middels verdi. I tabell 4 er de ulike alternativene konsekvensutredet og rangert for friluftslivsinteressene. Tabell 4. Konsekvensvurdering av alternativene ved Kvernmo for friluftsliv. Alt. 1.0 Alt. 1.1 Alt. 1.1 med flytting av dagens 420 kv-ledning til ny trasé Alt. 1.2 Alt. 1.2 med flytting av dagens 420 kv-ledning til ny trasé Alt. 1.5 Alt. 1.5 med flytting av dagens 420 kvledning til ny trasé Verdivurdering Virking positiv positiv Konsekvensgrad til liten positiv til liten positiv Rangering Det nye trasealternativet 1.5 representer altså ikke noen bedre løsning for friluftslivsinteressene ved Kvernmo enn de tidligere utredede alternativene. Valg av alternativ 1.5 endrer imidlertid ikke på konsekvensvurderingen av tiltaket som helhet for friluftslivstemaet som ble gjort i NINA rapport Konsekvensvurdering for fritidsboliger Konsekvensene av tiltaket på fritidsboliginteressene er delvis avhengig av hvilket av trasealternativene som blir valgt. For fritidsboliginteresser knyttet til Kvernmo vil alternativ 1.0 medføre en svak forbedring siden to 132 kv-ledningene er revet og en ny 420 kv-ledning er bygget der. Dermed blir de stående igjen med to 420 kv-ledninger. For Kvernmo representerer alternativene 1.1, 1.2 og 1.5 en forbedring sammenlignet med 0-alternativet, dersom den eksisterende 420 kv-ledningen blir flyttet til ny trase. Vurderingen av tiltaket er motsatt for fritidsboliginteressene knyttet til Reiovatne, Hestvatnet og Bjørnarvatnet. Alternativ 1.1 og 1.2 vil øke synligheten av ledningene fra hyttene og berøre et nærfriluftsområde knyttet til disse hyttene. Området som blir berørt av de fire hovdealternativene blir vurdert til å være middels verdi. Virking av alternativ 1.0 blir vurdert til å være ubetydelig siden det i liten grad avviker fra 0- alternativet. Alternativ 1.1 og 1.2 vil ha en positiv virking på fritidsboliginteresser knyttet til Kvernmo dersom eksisterende 420 kv-ledning blir flytte til ny trase. For fritidsboliginteressene knyttet til Reiovatne, Hestvatnet og Bjørnarvatnet vil alternativ 1.1 og 1.2 kunne ha en liten virking. Dersom eksisterende 420 kv-ledning blir flytte til ny trase vil den e virkingen øke som en konsekvens av økt synlighet. Trasealternativ 1.5 vurderes til å ha ubetydelig 10

11 virking på fritidsboliginteressene i og rund Kvernmo. I tabell 5 er konsekvensvurderingen oppsummert for de ulike løsningene ved/i Kvernmo. Tabell 5. Konsekvensvurdering alternativene ved Kvernmo for fritidsboliger Alt. 1.0 Alt. 1.1 Alt. 1.1 med flytting av dagens 420 kv-ledning til ny trasé Alt. 1.2 Alt. 1.2 med flytting av dagens 420 kv-ledning til ny trasé Alt. 1.5 Alt. 1.5 med flytting av dagens 420 kvledning til ny trasé Verdivurdering Virking Konsekvensgrad Rangering Det er marginale forskjeller mellom de ulike alternativene ved Kvernmo for fritidsboliginteressene. Alternativene som innebærer parallellføring representerer de beste løsningene ved Kvernmo for fritidsboliginteressene i området. Valg av alternativ 1.5 endrer ikke de samlede konsekvensvurderingene for fritidsboliger for tiltaket som helhet slik det er vurdert i NINA rapport Konsekvensvurdering for turisme Reiselivsnæringen i Gratangen kommunen er lite utviklet og få næringsaktører vil bli direkte påvirket av tiltaket. I prinsippet er det for reiselivsnæringen ønskelig å holde inngrep i naturen mest mulig samlet. De ulike alternativene vil påvirke reiselivsnæringen i kommunen noe ulikt. Alternativ 1.0 vil for Kvernmo ha ingen konsekvens i for hold til dagens situasjon (0-alternativet). Alt. 1.1, 1.2 og 1,5 vil representere en forbedring inne i Kvernmo dersom dagens 420 kv-ledning blir flyttet. Dersom dagens 420 kv-ledning ikke blir flyttet vil alt. 1.1, 1.2 og 1.5 føre til en svak forverring av situasjonen ved Kvernmo ved at et større område blir preget av kraftledninger. For Gratangsfjellet hotell AS (Gratangen turiststasjon) som ligger like nord-øst for Kvernmo i oppstigningen mot fjellet er alt.1.0, 1.2 og 1.5 å foretrekke. Alt. 1.1 vil i større grad bli synlig fra nærområdet rundt hotellet. For det veibaserte reiselivssystemet er alternativ 1.0 og 1.5 å foretrekke ved at det er det alternativet som er minst synlig fra E6. Alt. 1.1 og 1.2 vil bli svært synlige fra E6 i nordgående retning. Alt. 1.1 vil øke synligheten fra E6 i sørgående retning også. Parallellføring med alternativ 1.1 og 1.2 vil øke synligheten av kraftledningene fra E6 og er derfor ikke ønskelig med utgangspunkt i det veibaserte reiselivssystemet i området. I tabell 6 er konsekvensvurdering av det syv alternative løsningene gjennom Gratangen kommune gitt. Traséalternativ 1.0 er det som vil ha de laveste e konsekvensene for reiselivsnæringen i Gratangen kommune. 11

12 Tabell 6. Konsekvensvurdering for reiselivsinteressene i Gratangen. Berørt Område Kvernmo Gratangsfjellet hotell AS E6 Gratangen kommune (Totalt) Alt. 1.0 Alt. 1.1 Alt. 1.1 med flytting av Alt. 1.2 Alt. 1.2 med flytting av Alt. 1.5 Alt. 1.5 med flytting av Alternativ dagens 420 kvledning til ny trasé dagens 420 kvledning til ny trasé dagens 420 kvledning til ny trasé Verdivurdering Virking positiv positiv positiv positiv til til Konsekvensgrad liten positiv liten positiv Rangering Verdivurdering Stor Stor Stor Virking positiv Verdivurdering Stor Stor Stor Stor Virking Verdivurdering Stor Stor Virking positiv til Konsekvensgrad liten nega- tiv Rangering Konsekvensgrad Rangering Konsekvensgrad Rangering For reiselivsnæringen er det relativt marginale forskjeller når det gjelder konsekvensene av de ulike trasealternativene. Alternativ 1.1 med og uten flytting av eksisterende 420 ledning er de to dårligste for reiseliv Samlet vurdering anbefalt alternativ ved Kvernmo Alternativene ved Kvernmo kan grovt deles inn i to grupper; løsningen hvor ny og gammel linje blir bygget ved siden av hverandre (Alt. 1.0, 1.1 med flytting, 1.2 med flytting og 1.5 med flytting) eller dagens 420 kv-ledning blir liggende der hvor den er og ny 420 kv-ledning blir bygget i ny trase (Alt. 1.1, 1.2 eller 1.5). Løsningene som innebærer at de to linjene blir liggende ved siden av hverandre blir vurdert til å ha de laveste e konsekvensene for de tre temaene samlet. Videre er det relativt marginale forskjeller mellom de ulike alternativene innen for disse to løsningene. Summeres konsekvensvurderingene for de tre temaene rent matematisk fremstår alternativ 1.0 som det beste alternativet. Etterfulgt av alternativ 1.2 med flytting av eksisterende 420 kv-ledning til ny trase. På delt tredjeplass finner vi de to andre alternativene som inkluder flytting av eksisterende 420 kv-ledning til ny trase (alt. 1.1 og 1.5). 12

13 3.2 Kvandal og Storvatnet For friluftsliv, fritidsboliger og turisme representerer ikke et trasealternativ på vestsiden av eksisterende 420 kv-ledning på strekingen mellom Kvandal og Storvatnet noen vesentlig forskjell sammenlignet alternativet hvor den nye 420 kv-ledningen bygges på østsiden. På lokale punkter kan det tenkes at det vil kunne være noen marginale forskjeller mellom en øst- eller vestføring. På strekningen som helhet vil disse ulikhetene jevne seg ut slik at konsekvensvurderingen blir den samme som i NINA Rapport 516 og Blåfjell/Heia og inn til Balsfjord På strekingen mellom Blåfjell/Heia og Balsfjord transformatorstasjon vil ikke en vesentlig føring representer noen vesentlig forskjell sammenlignet alternativet hvor den nye 420 kv-ledningen bygges på østsiden for friluftsliv, fritidsboliger og turisme. På lokale punkter kan det tenkes at det vil kunne være noen marginale forskjeller mellom en øst- eller vestføring. For den samiske næringsvirksomheten på Heia, som er et viktig element i det veibaserte reiselivet i området knyttet til E6, vil en vestføring være det minst e alternativet. 4 Avsluttende kommentarer av de tre utredede tiltakene, nye trasealternativet 1.5 ved Kvernmo i Gratangen kommune eller en fremføring vestsiden av eksisterende 420 kv-ledning på sterkingen Kvandal og Storvatnet og mellom Blåfjell/Heia og Balsfjord transformatorstasjon, endrer ved de overordnede vurderingene av tiltaket som helhet for utredningsområdet for de tre utredningstemaene friluftsliv, fritidsboliger og turisme som ble beskrevet i NINA Rapport 516 og 517. Tiltaket vurderes fremdeles til å ha en liten positiv konsekvens for alle tre utredningstemaene dersom de to 132 kv-ledningene mellom Kvandal transformatorstasjon og Straumsmo transformatorstasjon blir revet. Det understrekes at det hefter noe usikkerhet knyttet til konklusjonene siden datagrunnlaget, som denne tilleggsutredingen i sin helhet er basert på, er fra høsten

14 Referanser Tangeland, T. 2009a. 420 kv kraftledning Ofoten-Balsfjord: konsekvensutredning for friluftsliv og fritidsboliger. NINA rapport Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Tangeland, T. 2009b. 420 kv kraftledning Ofoten-Balsfjord: konsekvensutredning for turisme og reiseliv. NINA rapport Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. 14

NOTAT KU 420 kv Ofoten-Balsfjord, tilleggsvurderinger fagtema norske og samiske kulturminner og kulturmiljø

NOTAT KU 420 kv Ofoten-Balsfjord, tilleggsvurderinger fagtema norske og samiske kulturminner og kulturmiljø NOTAT KU 420 kv Ofoten-Balsfjord, tilleggsvurderinger 2011 - Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Grete Klavenes Kopi til: Ingunn Biørnstad Firma Fork. Anmerkning Statnett Sweco Norge AS Fra: Mona Mortensen Sweco

Detaljer

NINA Minirapport 337 DNA-analyser av jerv i Sogn og Fjordane vinteren 2010/2011

NINA Minirapport 337 DNA-analyser av jerv i Sogn og Fjordane vinteren 2010/2011 DNA-analyser av jerv i Sogn og Fjordane vinteren 2010/2011 Øystein Flagstad Torveig Balstad Flagstad, Ø. & Balstad, T. 2011. DNA-analyser av jerv i Sogn og Fjordane vinteren 2010/2011 - NINA Minirapport

Detaljer

420 kv Kraftledning Ofoten Balsfjord

420 kv Kraftledning Ofoten Balsfjord 516 420 kv Kraftledning Ofoten Balsfjord Konsekvensutredning for friluftsliv og fritidsboliger Torvald Tangeland NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de

Detaljer

NINA Minirapport 244. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige

NINA Minirapport 244. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Overvåking av signalkreps og krepsepestsituasjonen i 2008 Stein I. Johnsen Trond Taugbøl Johnsen, S. I. og Taugbøl, T. 2009. Vandringssperre

Detaljer

420 kv Kraftledning Ofoten Balsfjord

420 kv Kraftledning Ofoten Balsfjord 517 420 kv Kraftledning Ofoten Balsfjord Konsekvensutredning for turisme og reiseliv Torvald Tangeland NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark

Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark NINA Minirapport 535 Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark Morten Falkegård Falkegård, M. 2015. Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark. - NINA Minirapport

Detaljer

STATNETT SF Tileggsutredning for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon

STATNETT SF Tileggsutredning for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon 420 kv kraftledning Ørskog Fardal Tileggsutredning for temaet landbruk for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon Utarbeidet av: Juli 2011 FORORD Denne rapporten / notatet er utarbeidet som

Detaljer

NINA Minirapport 265. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt industriområde på Leirbakken, Tromsø kommune.

NINA Minirapport 265. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt industriområde på Leirbakken, Tromsø kommune. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt industriområde på Leirbakken, Tromsø kommune Hans Tømmervik Tømmervik, H. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt

Detaljer

NINA Minirapport 279. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige

NINA Minirapport 279. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Overvåking av signalkreps og krepsepestsituasjonen i 2009 Stein I. Johnsen Johnsen, S. I. 2010. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun,

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett 420 kv kraftledning Storheia-Orkdal/Trollheim Juni 2010 Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge en 420 kv-kraftledning fra den planlagte

Detaljer

LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ

LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Ivarsson 11-325 7. september 2011 Til: Hafslund Nett Kopi til: Fra: Kjetil Sandem og Leif Simonsen, Ask Rådgivning LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ

Detaljer

Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark

Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark 194 Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark Kartlegging og forslag til tiltak Stein Johnsen Oddgeir Andersen Jon Museth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

420 kv Kraftledning Ørskog - Fardal

420 kv Kraftledning Ørskog - Fardal 400 420 kv Kraftledning Ørskog - Fardal En tilleggsrapport til konsekvensutredingen for friluftsliv, turisme og fritidsboliger: - Stasjonslokalisering i Ålfoten i Bremanger kommune, samt nytt traséalternativ

Detaljer

Statnett SF. Vurdering av transformatorstasjonslokaliteter i forbindelse med ny 420 kv kraftlinje mellom Ørskog og Fardal.

Statnett SF. Vurdering av transformatorstasjonslokaliteter i forbindelse med ny 420 kv kraftlinje mellom Ørskog og Fardal. Statnett SF Vurdering av transformatorstasjonslokaliteter i forbindelse med ny 40 kv kraftlinje mellom Ørskog og Fardal Utarbeidet av: September 008 med ny 40 kv kraftlinje mellom Ørskog og Fardal FORORD

Detaljer

420 kv Kraftledning Ørskog - Fardal

420 kv Kraftledning Ørskog - Fardal 335 420 kv Kraftledning Ørskog - Fardal Tilleggsrapport til konsekvensutredning for friluftsliv, turisme og fritidsboliger Torvald Tangeland NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/4196-5 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

Firma Fork. Anmerkning Statnett. Sweco Norge AS. Ny 420 kv ledning mellom Balsfjord og Hammerfest ble konsekvensutredet i 2008/2009 og

Firma Fork. Anmerkning Statnett. Sweco Norge AS. Ny 420 kv ledning mellom Balsfjord og Hammerfest ble konsekvensutredet i 2008/2009 og NOTAT Tillegg Balsfjord-Hammerfest 2011 Notat nr.: 1 Dato 25.3.2011 Til: Navn Oddvar Konst Kopi til: Firma Fork. Anmerkning Statnett Fra: Ingunn Biørnstad Sweco Norge AS Traséjusteringer 420 kv Balsfjord

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT FRILUFTSLIV. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. Ringsaker kommune

TYPE PLAN TEMARAPPORT FRILUFTSLIV. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. Ringsaker kommune TYPE PLAN TEMARAPPORT FRILUFTSLIV E6 Moelv-Biri Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør Ringsaker kommune Region øst Hamar kontorsted 19. desember 2014 Oppdragsgiver: Oppdrag: 528888 Kommunedelplan

Detaljer

Tilleggsutredning II Kulturminner og kulturmiljø. 420 kv-ledning Ørskog Fardal

Tilleggsutredning II Kulturminner og kulturmiljø. 420 kv-ledning Ørskog Fardal KU 420 kv-ledning Ørskog Fardal, Tilleggsutredning II 1 Rapport Landskap 18/08 Tilleggsutredning II Kulturminner og kulturmiljø 420 kv-ledning Ørskog Fardal September 2008 KU 420 kv-ledning Ørskog Fardal,

Detaljer

Statnett. Tilleggsutredning 420 kv Ørskog Fardal; transformatorstasjon i Sykkylven, alternativ Heiane

Statnett. Tilleggsutredning 420 kv Ørskog Fardal; transformatorstasjon i Sykkylven, alternativ Heiane Statnett Tilleggsutredning 420 kv Ørskog Fardal; transformatorstasjon i Sykkylven, alternativ Heiane Virkninger for friluftsliv, reiseliv og fritidsboliger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 144341-2

Detaljer

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 13165 Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Hjelmstad - 61271326 Vår dato: 06.07.2012 Vår referanse: 2010/001773-076 Kommunedelplan

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF 0 2 MAI2012. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. Statnett SF 0 2 MAI2012. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: NVE vassdrags- og energidirektorat anorges N V E Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 0 2 MAI2012. Varighet: 01.05.2042 Ref: NVE 200800844-254 Kommuner: Narvik, Gratangen,

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark JournalpostID: 17/11786 Dato: 04.12.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte 19.12.2017 Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark Innledning Grenselandet

Detaljer

Tilleggssøknad. 420 kv-ledning. Ofoten-Balsfjord. Tilleggssøknad med tilleggsutredning. Balsfjord. Ofoten

Tilleggssøknad. 420 kv-ledning. Ofoten-Balsfjord. Tilleggssøknad med tilleggsutredning. Balsfjord. Ofoten Tilleggssøknad 420 kv-ledning Ofoten-Balsfjord Tilleggssøknad med tilleggsutredning Balsfjord Ofoten Mai 2011 Tilleggssøknad - 420 kv Ofoten-Balsfjord Mai 2011 SAMMENDRAG Konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Det vises til tilleggsuttalelser fra Bergen og Hordaland Turlag (BT) datert 23.12.2014.

Det vises til tilleggsuttalelser fra Bergen og Hordaland Turlag (BT) datert 23.12.2014. Morgendagen er her bkk no ~BKK NVE Avdeling for konsesjon og tilsyn Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 11495639 Dato: 26.01.2015 Dukabotn kraftverk. BKKs kommentarer til tilleggsfråsegn

Detaljer

Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark Lofotodden nasjonalpark Dagens situasjon og konsekvenser av vern som nasjonalpark for Fritidshus/hytter Jakt og fiske Reiseliv Hanne Lykkja 1) Nå-situasjon for fritidsboliger/hytter + påregnelig utvikling

Detaljer

420 KV-LEDNING BALSFJORD-HAMMERFEST. KONSEKVENSUTREDNING. TEMA: FRILUFTSLIV, REKREASJON OG HYTTER. TILLEGGSARBEIDER 2011

420 KV-LEDNING BALSFJORD-HAMMERFEST. KONSEKVENSUTREDNING. TEMA: FRILUFTSLIV, REKREASJON OG HYTTER. TILLEGGSARBEIDER 2011 420 KV-LEDNING BALSFJORD-HAMMERFEST. KONSEKVENSUTREDNING. TEMA: FRILUFTSLIV, REKREASJON OG HYTTER. TILLEGGSARBEIDER 2011 Av Morten W. Melby,. Tingvoll 21.03.2011 Miljøfaglig Utredning Notat 2011-04 ISBN

Detaljer

Klage på konsesjonsvedtak gitt 420 kv kraftledning Balsfjord Hammerfest

Klage på konsesjonsvedtak gitt 420 kv kraftledning Balsfjord Hammerfest forum for natur og friluftsliv TROMS Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo 25. mai 2012 Klage på konsesjonsvedtak gitt 420 kv kraftledning Balsfjord Hammerfest Forum for Natur og Friluftsliv

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Saksfremlegg Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

E18 Retvet-Vinterbro

E18 Retvet-Vinterbro Region øst E18 Ørje-Vinterbro Januar 2014 E18 Retvet-Vinterbro Forprosjekt - E18 Nygård-Vinterbro Statens vegvesen NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst Oppdrag: 532554 E18 Retvet - Vinterbro

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Region nord Vegavdeling Finnmark Plan og forvaltning Dato:17. september 2012 E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Alle

Detaljer

Samordnet nettløsning for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftverk på Nord-Fosen

Samordnet nettløsning for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftverk på Nord-Fosen Samordnet nettløsning for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftverk på Nord-Fosen Kort om utbyggerne NTE Nett AS er et heleid datterselskap av Nord Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS, som igjen

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

ØF-notat nr. 11/2005. Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg

ØF-notat nr. 11/2005. Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg ØF-notat nr. 11/2005 Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004 Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Storheia - Trollheim. Tilleggsutredning friluftsliv og reiseliv. Statnett

Storheia - Trollheim. Tilleggsutredning friluftsliv og reiseliv. Statnett Storheia - Trollheim Tilleggsutredning friluftsliv og reiseliv Statnett SEPTEMBER 2011 Kunde: Statnett Dato: 02.09.2011 Rapport nr.: 2 322-11 Prosjekt nr.: 322-11 Prosjektnavn: Tilleggsutredninger Storheia

Detaljer

Sarepta Energi AS. Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare

Sarepta Energi AS. Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare Sarepta Energi AS Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Riseth 138421 03.02.2006 Til: Sarepta Energi AS Kopi

Detaljer

132 kv kraftledning Lutelandet - Grov R A P P O R T. Konsekvensutredning for friluftsliv og reiseliv/turisme. Rådgivende Biologer AS 1046

132 kv kraftledning Lutelandet - Grov R A P P O R T. Konsekvensutredning for friluftsliv og reiseliv/turisme. Rådgivende Biologer AS 1046 132 kv kraftledning Lutelandet - Grov R A P P O Konsekvensutredning for friluftsliv og reiseliv/turisme R T Rådgivende Biologer AS 1046 Rådgivende Biologer AS TITTEL: 132 kv kraftledning Lutelandet -

Detaljer

Gytefiskteljing av laks og sjøaure i Skjoma 2015

Gytefiskteljing av laks og sjøaure i Skjoma 2015 Gytefiskteljing av laks og sjøaure i Skjoma 2015 Karl Øystein Gjelland Grzegorz Wierzbinski Marius Berg Pierre Fagard Marius Berg med ein døyande, utgytt sjøaure-hann i Fallhølla, 22. september 2015. Foto:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap som planutvalg

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap som planutvalg Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2007/2282-6 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Høringsuttalelse - Søknad om konsesjon med konsekvensutredning - ny 420 kv kraftledning fra Namsos transformatorstasjon

Detaljer

Fornyingsprosjekt: 132 kv ledningen mellom Kvandal og Kanstadbotn oktober 2016

Fornyingsprosjekt: 132 kv ledningen mellom Kvandal og Kanstadbotn oktober 2016 Fornyingsprosjekt: 132 kv ledningen mellom Kvandal og Kanstadbotn 10.-11.oktober 2016 Statnetts rolle og oppgaver Systemansvarlig for kraftsystemet i Norge Utvikler det landsdekkende sentralnettet Ansvar

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Byggesak, kart og oppmåling. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Saksmappe: 2008/1337-3 Saksbehandler: Sturla Leirvik Saksframlegg Uttalelse til Melding med forslag til Breivikfjellet vindkraftanlegg og Melding Samordnet nettløsning

Detaljer

Saksframlegg. Utleggelse til offentlig ettersyn, kommunedelplan med konsekvensutredning E39 Volleberg - Døle bru

Saksframlegg. Utleggelse til offentlig ettersyn, kommunedelplan med konsekvensutredning E39 Volleberg - Døle bru Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2012/515-1021/2015 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 09.01.2015 Saksframlegg Utleggelse til offentlig ettersyn, kommunedelplan med konsekvensutredning E39 Volleberg

Detaljer

Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark Lofotodden nasjonalpark Dagens situasjon og konsekvenser av vern som nasjonalpark for Fritidshus/hytter Jakt og fiske Reiseliv Hanne Lykkja 1) Nå-situasjon for fritidsboliger/hytter + påregnelig utvikling

Detaljer

Storheia - Trollheim. Tilleggsutredning reindrift. Statnett

Storheia - Trollheim. Tilleggsutredning reindrift. Statnett Storheia - Trollheim Tilleggsutredning reindrift Statnett SEPTEMBER 2011 Kunde: Statnett Dato: 02.09.2011 Rapport nr.: 2 322-11 Prosjekt nr.: 322-11 Prosjektnavn: Tilleggsutredninger Storheia - Trollheim

Detaljer

Vedlegg A - oversikt over søknader

Vedlegg A - oversikt over søknader Innhold Vedlegg A - oversikt over søknader...2 Tilleggssøknad av 23.05.2011...3 Tilleggssøknad av 03.01.2012...3 Tilleggssøknad av 10.04.2012...3 Vedlegg B - oversikt over lovverk...4 Energiloven...4 Oreigningslova...4

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning November 2012 Austri Vind et samarbeid om å utvikle vindkraft basert på lokale ressurser og lokalt eierskap Austri Vind eies av Eidsiva Vekst,

Detaljer

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom MET report no. 20/2014 Climate ISSN 2387-4201 Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological

Detaljer

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Finnmarkskonferansen 5. september 2012 Konsernsjef Auke Lont Statnetts oppdrag Forsyningssikkerhet Klima og miljø Verdiskaping Nettmeldingen underbygger Statnetts

Detaljer

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA Til: Stavanger kommune Fra: Norconsult Dato/Rev: 17. mars 2015/Rev. 0 ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA I dette notatet er det beskrevet hvordan kabling av 300 kv

Detaljer

KLAGE PÅ KONSESJONSVEDTAK GITT KRAFTLINJEN BALSFJORD - HAMMERFEST

KLAGE PÅ KONSESJONSVEDTAK GITT KRAFTLINJEN BALSFJORD - HAMMERFEST og Naturvernforbundets Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Kopi til: Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Statnett KLAGE PÅ KONSESJONSVEDTAK GITT KRAFTLINJEN BALSFJORD - HAMMERFEST

Detaljer

nina minirapport 077

nina minirapport 077 77 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 24 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Velkommen til Statnetts studieområde ved Sotnakkvatnet barskogreservat

Velkommen til Statnetts studieområde ved Sotnakkvatnet barskogreservat Velkommen til Statnetts studieområde ved Sotnakkvatnet barskogreservat En studie av kollisjonsfare for fugl og tiltak for å øke det biologiske mangfoldet i kraftgaten Statnetts kraftledning mellom Viklandet

Detaljer

Tilleggssøknad for oppgradering av Høgefossnettet - ny 132 kv ledningstrasé 2XA

Tilleggssøknad for oppgradering av Høgefossnettet - ny 132 kv ledningstrasé 2XA Tilleggssøknad for oppgradering av Høgefossnettet - ny 132 kv ledningstrasé 2XA Søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse Nissedal kommune i Telemark fylke September 2015 Innhold

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

Ikke-prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser KVU E10 Evenes - Sortland R A P P O R T Veg- og Transportavdelingen Region nord Miljø og trafikksikkerhet Dato: 14.10.2011 Innledning I denne rapporten utføres en vurdering

Detaljer

Søknad om endring fra jordkabel til luftledning for nettilknytning av Varntresk transformatorstasjon

Søknad om endring fra jordkabel til luftledning for nettilknytning av Varntresk transformatorstasjon NVE Saksbehandler Arne Anders Sandnes Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Saksbeh./tlf.nr.: Thomas W. Fennefoss, 97546631 Deres ref./deres dato: 201300093-34, 24.11.2016, 201300093-30, 24.06.2016 Vår ref.:

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Dato: Vår ref: 101/TAP

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Dato: Vår ref: 101/TAP Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Scanergy AS Org nr: 992 889 713 Maridalsveien 91 0461 Oslo Norge Telefon: +47 488 95 692 E-post: tap@scanergy.no Dato: 2017-08-21

Detaljer

Konsekvenser for reindrift

Konsekvenser for reindrift RAPPORT 420 kv kraftledning Ofoten Balsfjord Konsekvenser for reindrift Statnett SF Oktober 2009 Kunde: Statnett SF Dato: Rapport nr.: 09-161-5 Prosjekt nr.: Prosjektnavn: 420 kv-ledning Ofoten transformatorstasjon

Detaljer

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Planprogram Prosjekt: Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Kåfjord kommune Region nord Tromsø sentrum, ktr Dato: 4. okt. 2011 Planprogram Dette planprogram danner grunnlag

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse.

Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse. Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/5331-12 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

420 kv Kraftledning Ørskog - Fardal

420 kv Kraftledning Ørskog - Fardal 212 420 kv Kraftledning Ørskog - Fardal Konsekvenser for friluftsliv, turisme og fritidsboliger Torvald Tangeland Øystein Aas Marte Qvenild NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Tilleggsutredning 420 kv Ofoten-Balsfjord

Tilleggsutredning 420 kv Ofoten-Balsfjord Tilleggsutredning 420 kv Ofoten-Balsfjord Kvanndal-Storvatnet og Kvernmo Statnett SF MARS 2011 TILLEGGSUTREDNING Kunde: Statnett SF Dato: 04.03.2011 Rapport nr.: 01 Prosjekt nr.: 11-285 Prosjektnavn:

Detaljer

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Laila og Johan Midtaune Konsekvensutredning Reguleringsplan for ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Os kommune 2016-05-25 1 Arbeidsmetodikk for konsekvensutredning av tiltak i reguleringsplan Bakgrunn For nye utbyggingsområder

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 465 Lerviktunnelens vestre portal - Hangelandsvika, Kvinesdal kommune, Vest-Agder. Anbefaling av rassikringstiltak. 26070-460.

Statens vegvesen. Fv 465 Lerviktunnelens vestre portal - Hangelandsvika, Kvinesdal kommune, Vest-Agder. Anbefaling av rassikringstiltak. 26070-460. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Rolf Ove Lunden Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Saksbehandler/innvalgsnr: Morten Christiansen - Vår dato: 26.04.2013 Vår referanse: 2013/048438-001 Fv

Detaljer

Anleggskonsesjon. Jrik. Statnett SF. 14 jan2014. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. Jrik. Statnett SF. 14 jan2014. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: NVE Jrik. NV E Norges vassdrags- og energidirektorat Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 14 jan2014 Varighet: 01.01.2044 Ref: 200800844-318 Kommuner: Narvik, Gratangen,

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR 150 10/3052-23 Dato: 07.09.2012 KOMMUNEDELPLAN E6 BIRI - VINGROM UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

RAPPORT. Samordnet nettilknytning Nord-Fosen Fagutredning friluftsliv, turisme og reiseliv. SAE Vind Zephyr

RAPPORT. Samordnet nettilknytning Nord-Fosen Fagutredning friluftsliv, turisme og reiseliv. SAE Vind Zephyr RAPPORT Samordnet nettilknytning Nord-Fosen Fagutredning friluftsliv, turisme og reiseliv SAE Vind Zephyr Mars 2010 Kunde: SAE Vind AS, Zephyr AS Dato: 26.03.10 Rapport nr.: 09-125-2 Prosjekt nr.: 125

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

KU ny nasjonalpark i Bardu Kraftressurser

KU ny nasjonalpark i Bardu Kraftressurser KU ny nasjonalpark i Bardu Kraftressurser Rapport Januar 2006 I DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oppdrag : KU ny nasjonalpark i Bardu - Kraftressurser Oppdrag nummer: 510987 Rapportnavn: 06.01.2006 Versjon:

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse

Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse MET report no. 01/2015 ISSN 2387-4201 Klima Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse Harold Mc Innes Bjørn Egil Nygaard (Kjeller Vindteknikk) Abstract

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1011. 132 kv kraftledning Hålandsfossen Lutelandet. Konsekvensutredning for friluftsliv og reiseliv/turisme

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1011. 132 kv kraftledning Hålandsfossen Lutelandet. Konsekvensutredning for friluftsliv og reiseliv/turisme 132 kv kraftledning Hålandsfossen Lutelandet R A P P O Konsekvensutredning for friluftsliv og reiseliv/turisme R T Rådgivende Biologer AS 1011 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: 132 kv kraftledning

Detaljer

KOSTNADER UNDERGANG MED TILKNYTNINGSVEGER OG PARKERINGSPLASS, JAER SKOLE FORELØPIG UTGAVE (UTEN KOSTNADER VA UNDERGANG)

KOSTNADER UNDERGANG MED TILKNYTNINGSVEGER OG PARKERINGSPLASS, JAER SKOLE FORELØPIG UTGAVE (UTEN KOSTNADER VA UNDERGANG) Oppdragsgiver: Nesodden Kommune Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Dato: 2012-05-11 Skrevet av: Geir P. Pedersen Kvalitetskontroll: Gunnlaug Marie Bucher/Anne-Lise Sæther/Ine

Detaljer

Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Eiendom AS Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune Deltema Nærmiljø og friluftsliv Tromsø 24.09.2009 2 PLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Tittel: Plan med konsekvensutredning

Detaljer

Ny 420 kv-ledning Rana- Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeid på seksjon 1, Rana-Namsos

Ny 420 kv-ledning Rana- Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeid på seksjon 1, Rana-Namsos Adressater i hht liste Saksbeh./Adm. enhet/tlf.nr: Kristin Melander Vie/TM/22527025 Vår ref. (oppgis ved svar): Vår dato: 05/1-38 Dok. id: 346595 Ny 420 kv-ledning Rana- Møre/Trøndelag. Informasjon om

Detaljer

Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013

Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013 Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013 Behov og bakgrunn for prosjektet Alternative løsninger Konsekvensutredning Konsesjonssøkte løsninger Behov og bakgrunn

Detaljer

Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok?

Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok? Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok? Petter Kittelsen, kontorleder Otta 1 Bakgrunn 2 Norconsult i Innlandet Norconsult har 5 kontor i Innlandet, Hamar og Os i Østerdalen, samt

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

SKULPTURMAST PÅ HEIA MULIGE KONSEKVENSER FOR FUGL

SKULPTURMAST PÅ HEIA MULIGE KONSEKVENSER FOR FUGL Deres ref.: Vår ref.: Dato: Grete Klavenes 06.03.2011 Til: Grete Klavenes Kopi til: - Fra: SKULPTURMAST PÅ HEIA MULIGE KONSEKVENSER FOR FUGL Statnett vurderer å etablere en såkalt skulpturmast på Heia

Detaljer

LOKAL VARIASJON I FELLEFANGST

LOKAL VARIASJON I FELLEFANGST Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOKAL VARIASJON I FELLEFANGST Analyse av barkbilledata

Detaljer

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.06.2015 Vår ref.: 200905705-46 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no 66

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: U.L Iduns lokaler på Årstein Møtedato: 18.11.2010 Tid: 08:30 14.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Eva Ottesen Håkon

Detaljer

Teknisk infrastruktur

Teknisk infrastruktur Vedlegg 9 KONSEKVENSUTREDNING: Teknisk infrastruktur Vedlegg nr. 9 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter Utarbeidet av: COWI AS JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET UNDERLAG FOR TEMAUTREDNING

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Statnett i nord Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Om Statnett o Ca 1200 ansatte o Hovedkontor i Nydalen o Regionkontor i Tr.heim, Bergen, Sunndalsøra og i Alta o Regionkontor

Detaljer

Endring av reguleringsplan for E6 Nord-Fron grense - Bredevangen i Sel kommune: Beskrivelse

Endring av reguleringsplan for E6 Nord-Fron grense - Bredevangen i Sel kommune: Beskrivelse Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Sel kommune Statens vegvesen Saksbehandler/innvalgsnr: Per Arne Skartlien +47 61271442 Vår dato: 7.4.2014 Vår referanse: Endring av reguleringsplan for E6 Nord-Fron

Detaljer

STATNETT SF Tileggsutredning for 420 kv Ørskog - Fardal

STATNETT SF Tileggsutredning for 420 kv Ørskog - Fardal 420 kv kraftledning Ørskog - Fardal Tileggsutredning for temaet landbruk Utarbeidet av: Februar 2010 FORORD Denne rapporten / notatet er utarbeidet som et tillegg til fagrapporten for temaet landbruk i

Detaljer