Tilleggsutredning til konsesjonssøknad. 132 kv ledning Dyrløkke-Tegneby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilleggsutredning til konsesjonssøknad. 132 kv ledning Dyrløkke-Tegneby"

Transkript

1 Tilleggsutredning til konsesjonssøknad 132 kv ledning Dyrløkke-Tegneby Utarbeidet av Hafslund Nett september 2009

2 Forord/sammendrag Hafslund Nett AS (HN) legger med dette fram en tilleggsutredning som besvarer spørsmål og nye tema som er kommet fram i forbindelse med høringsuttalelser til søknad om konsesjon for ny 132 kv kraftledning Dyrløkke- Tegneby. Tilleggsutredningen innholder en visualisering av omsøkte trasealternativ ut fra Dyrløkke transformatorstasjon, samt trase langs E6 ved Vestby kirke mot Rødshagen. Hafslund Nett er bedt om å utrede noen trasejusteringer for omsøkt alternativ ved avgrening mot Ås transformatorstasjon i Ås og Frogn kommune, og trase på vestsiden av E6 og Hølen-broene i Vestby kommune. Hafslund Nett utreder også hvilke kamuflerende tiltak som er mulig av kraftledningen for de omsøkte mastetypene konet stålrør- og gittermast, samt liner og armaturer. Det gjøres en systemmessig vurdering for bruk av T-avgrening i regionalnettet, og kostnader forbundet med alternative løsninger for avgreninger mot Vestby og Såner transformatorstasjon. I søknaden om konsesjon er det gitt en begrunnelse for hvorfor Hafslund Nett søker om å bygge ny kraftledning isolert for 132 kv driftsspenning. I tilleggsutredningen er det begrunnet for hvorfor det ikke søkes om overgang til 132 kv driftsspenning på kraftledningen Dyrløkke- Ås. Omsøkte ledningsanlegg berører kommunene: Frogn kommune Ås Kommune Vestby kommune Oslo, september Even Ungersness Nettdirektør Hafslund Nett AS

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 BESKRIVELSE AV LØSNING FORSLAG TIL TRASEJUSTERING OMSØKTE ALTERNATIV NYTT TRASEALTERNATIV E6 VEST ØKONOMISK EVALUERING AV LEDNINGSALTERNATIVENE FORARBEIDER ANALYSER OG UTREDNINGER Vurdering av mastetyper. Gittermaster av stål kontra kone stålrørmaster... Feil! Bokmerke er ikke definert Vurdering av fremtidig spenningsnivå. 50 kv eller 132 kv TRASÉBESKRIVELSE/VISUELL EKSPONERING JORDBRUK OG SKOGBRUK GENERELLE AVBØTENDE TILTAK....7 Vedlegg: 1. Oversiktskart, 1:10 000: Trasekart Dyrløkke-Tegneby. Kartblad 1 Trasekart Dyrløkke-Tegneby. Kartblad 2 Trasekart Dyrløkke-Tegneby. Kartblad 3 Trasekart Dyrløkke-Tegneby. Kartblad 4 2. Visualisering av omsøkt trase ved Dyrløkke transformatorstasjon, og fra Vestby kirke mot Rødshagen. Side 0

4 1.0 BESKRIVELSE AV LØSNING Det er søkt om konsesjon for å bygge og drifte en ny 132 kv dobbelkurs linje mellom Dyrløkke, Vestby, Såner og Tegneby transformatorstasjoner. I konsesjonssøknaden er det beskrevet 2(3) alternativer; Alt 1, Alt 2 (2A og 2B) der eneste avvik mellom alternativene er valg av trasé. For strekningen Dyrløkke avgrening Ås, er det søkt om en 3 (4) kurs mast for å ivareta dagens framføring av 50 kv ledningen Dyrløkke Ås. 1.1 Forslag til trasejustering omsøkte alternativ. I høringsuttalelse fra grunneier ved Hauer Gård og Gartneri er det fremsatt forslag om trasejustering fra første mast ved Dyrløkke transformatorstasjon til mast øst for Klommesteinveien på 50 kv avgreningen mot Ås transformatorstasjon. Se vedlagte kart merket med utredet trase. Innspill fra Hauer Gård og Gartneri er i utredningen til forprosjektet vurdert nøye, men Hafslund Nett ser ikke at innspillet ivaretar framføring av inntil 4 ledningskurser slik det er søkt konsesjon på. Ut fra Dyrløkke transformatorstasjon og fram til avgreningen mot Ås, planlegges det å føre 2 ledningskurser med 132 kv driftspenning videre til Tegneby, samt 1 kurs (dagens løsning) med 50 kv driftsspenning til Ås transformatorstasjon. Ved ytterligere lastøkning i Ås, vil kraftledningen utvides med ytterligere en 50 kv kurs. Kraftledningen vil fremføres på stålmaster, forberedt for denne utvidelsen. Dagens kraftledning følger et naturlig rettlinjet søkk i terrenget. Det er ut fra en helhetsvurdering søkt konsesjon for ny trasé som mest mulig følger eksisterende trasé. Dagens tinglyste rettighetsbelte er 21 meter, det vil si 10,5 meter ut til hver side av ledningens senterlinje. For framføring av inntil 4 ledningskurser er det nødvendig å utvide rettighetsbeltet for å etterkomme forskriftsmessig avstand mellom strømførende ledninger, faste installasjoner samt vegetasjon. Hafslund Nett har registrert at Hauer Gård ønsker å utvide gartnerianlegget med et veksthus til, som strekker seg inn i dagens rettighetsbelte. Hafslund Nett bemerker til høringsuttalelsen at planene for utvidelse på Hauer Gård, dagens rettighetsbelte for 50 kv kraftledning og omsøkte 132 (50) kv kraftledning kommer i konflikt. For at graden av konflikt med dagens situasjon på Hauer Gård og Gartneri skal begrenses, kan omsøkte trase justeres slik at utvidelsen av rettighetsbeltet (min. 7 meter) hovedsakelig gjøres østover i dette området. 1.2 Nytt trasealternativ E6 vest Hafslund Nett utreder med innspill i innkomne høringsuttalelser, to traseer som alternativ til omsøkte traseer i konsesjonssøknaden. Alternativene er merket 2C og 2D på vedlagt kart. Traséalternativ 2C følger vestsiden av E6 fra Nordre Tømt, langs anleggsvei benyttet under motorveiutbyggingen, videre over Kjennsmyr og følger vestsiden av en distribusjonsnettledning fram til eksisterende ledningstrase ved Gjølstad ved Hølen-broene. Videre følger trasealternativ 2C dagens 50 kv trase helt fram til Statnetts ledninger over Stavengåsen, før alternativet vinkler inn i traséalternativ 1. Rettighetsbeltet til begge kraftledningseierne utnyttes til fordel for en samlet framføring. Traséalternativ 2D tar samme utgangspunkt som trasealternativ 2C ved Nordre Tømt og følger vestsiden av E6 sørover, før traséen krysser motorveien og jernbanen ca. 320 meter nord for gårdene Håkonsbråten og Nordre Karder. Traséalternativ 2D følger så omsøkt trase inn til Tegneby. Fordelen med traséalternativ 2C er at det etterkommer ønsket om flytting av traséen fra grunneier 75/1, 73/4 og 143/5, og skjermer bebyggelsen øst for bruene i Hølen for visuell eksponering mot ny kraftledning. Graden av nærføring til bolighus, og type landbruk- og utmarksområde traséen berører er tilsvarende som traséalternativ 1 øst for E6. Traséalternativ 2C berører to nye eiendommer (152/2 og 152/3), og gir et større uttak av skog enn omsøkte trasé. Traséalternativ 2D presenteres som et utredet alternativ. Traséalternativet omsøkes ikke da det gir en kryssing av motorvei og jernbane på et punkt i terrenget som er veldig visuelt framtreden. Lengden på kryssingen blir også meter lengre enn ved en kryssing rett før gården Rødshagen. Nye trasealternativ fra Rødshagen mot Hølen endrer ikke omsøkt systemløsning som er presentert i konsesjonssøknaden. Hafslund Nett opprettholder omsøkt løsning med framføring av 3 (4) ledningskurser fra Side 1

5 Dyrløkke til avgrening Ås, og dobbelkurs kraftledning videre fra avgrening Ås til Vestby, Såner og Tegneby transformatorstasjoner. Figur 1 viser en skjematisk oversikt tilsvarende den som ble presentert i konsesjonssøknaden. Se vedlegg 1 for kart over omsøkte traséer. Fig. 1 Oversikt omsøkte løsning mellom Dyrløkke og Tegneby. Total trasélengde varierer ut fra lengden på ny trasé og muligheten til å gjenbruke eksisterende kraftledningstrase. Se tab. 1 for en samlet oversikt over hva de forskjellige løsningene medfører. Tab. 1 Oversikt omsøkte 132 kv traséer fra Dyrløkke til Tegneby Ny ledning i Eks. ledning eks. trase beholdes Lengde ny luftledning/trase Total lengde Alternativ 1 10,67 7,86 0,67 19,20 Alternativ 2A 11,70 7,53 0,67 19,90 Alternativ 2B 12,10 6,95 0,67 19,73 Alternativ 2C 11,15 8,23 0,67 20,05 Hafslund Nett opprettholder omsøkte traseløsning på strekningen Dyrløkke-avgrening Ås som beskrevet i konsesjonssøknaden. I tabell 2 oppsummeres omsøkt løsning, som ivaretar dagens og framtidig ledningskurs mot Ås. Tab. 2 Oversikt omsøkte 47 kv traséer fra Dyrløkke til Ås Lengde ny luftledning/trase Ny ledning i eks. trase Eks. ledning beholdes Total lengde Alternativ I 1,06 0 5,03 6,09 Side 2

6 Alternativ II 0 2,50 2,99 5, Økonomisk evaluering av ledningsalternativene. I forbindelse med planlegging av ny ledninger er det foretatt en evaluering av alle økonomiske forhold som har betydning for valg av alternativer, herunder: Anleggskostnader: Driftskostnader: Tapskostnader: Budsjettpris uten at detaljprosjekt foreligger. Det antas at nøyaktigheten er innenfor +/- 15 %. For nye anlegg er driftskostnadene satt til 1,5 % av anleggskostnaden pr. år. Tapskostnader er satt lik for alle alternativ, da total overføringslengde varierer relativt lite avhengig av traséløsning. Avbruddskostnader: Avbruddskostnader er satt like for alle alternativ Kapitalisering: Stasjonskostnader: 6,0 % real rente ref. kalkulasjonsrente revidert nasjonalbudsjett 2008 (middels risikoprosjekter) og 30 års analysetid. Kostnader med å utvide Dyrløkke og Tegneby med henholdsvis 2 og 1 bryterfelt er antatt å være lik for alle alternativ, og dermed holdt utenfor i evalueringen. Tab.3 Differanse i totale kostnader for vurderte løsninger mellom Dyrløkke og avgrening til Ås. (Nåverdi) Alt I Alt II Investeringer 4,89 6,80 Drift/vedlikehold 0,79 1,11 Sanering av eks. ledning 0,17 0,46 Kostnader for utvidelse av rettighetsbelte 0,03 0,17 Prosjektering, adm, oppfølging i byggetid ca. 5 % 0,24 0,34 Sum Totalkostnader Differanse i forhold til Alt I 6,12 mill kr 8,88 mill kr + 2,76 mill kr. Omsøkt alternativ I er da ca. 2,8 mill kr rimeligere enn Alt II. Tab.4 Differanse i totale kostnader for vurderte traséløsninger mellom Avgrening til Ås og Tegneby. (Nåverdi) Alt 1 Alt 2A Alt 2B Alt 2C Investeringer 48,20 48,46 48,01 49,11 Drift/vedlikehold 7,87 7,81 7,77 7,85 Sanering av eks. ledning 2,00 2,00 2,00 2,00 Kostnader for utvidelse av rettighetsbelte 0,64 0,62 0,59 0,64 Prosjektering, adm, oppfølging i byggetid ca. 5 % 2,42 2,40 2,39 2,42 Sum Totalkostnader Differanse i forhold til Alt 1 61,13 mill kr + 0,37 mill kr 61,29 mill kr + 0,53 mill kr 60,76 62,02 + 1,26 mill kr Omsøkt alternativ 2B er hhv. ca. 0,37 mill kr, 0,53 mill kr og 1,26 mill kr rimeligere enn øvrige alternative traseer. Rimeligste løsning for ny forsterket dobbeltlinje mellom Dyrløkke og Tegneby fremkommer da ved å bygge etter Alt I og Alt 2B. Totale kostnader blir da ca. 66,8 mill kr. (eks. renter i byggetid). Med bakgrunn i ovenstående økonomiske vurderinger, samt det faktum at HN i stor grad ønsker å samordne øvrig infrastruktur (E6 og jernbane) i Vestby, omsøkes derfor Alt I og Alt 2 primært. Sekundært omsøkes Alt I og Alt 1. Differansen mellom Alt 2A, 2B og 2C er veldig liten, og HN ser dermed ikke behovet for å prioritere innbyrdes mellom disse alternativene. HN ser dermed for seg følgende prioriteringsliste: Side 3

7 1. Alt I + Alt 2 (2A, 2B, 2C): Omsøkes primært 2. Alt I + Alt 1: Omsøkes sekundært. Alle andre løsninger eller kombinasjoner omsøkes som alternative løsninger, men prioriteres ikke. 2.0 VURDERINGER 2.1 Systemmessig innføring til Vestby og Såner transformatorstasjon 2.2 Vurdering av framtidig spenningsnivå Dyrløkke - Ås. I forarbeidet med konsesjonssøknaden har Hafslund Nett vurdert valg av spenningsnivå for omsøkte kraftledning. Dagens transformatorstasjon og kraftledninger i Follo området er bygget og isolert for 50 kv. På sikt vil en 132 kv løsning tvinge seg frem, men det kan ta opp til 30 år før dette blir aktuelt. I dette ligger det inne at det vil påløpe betydelige kostnader for å bygge opp en 132 kv regionalnettstruktur i området. Det ble vurdert forskjellige løsninger for en fremtidig 132 kv løsning på Dyrløkke-Tegneby: Statnetts ønske om at Hafslund Nett bygger kraftledningen isolert for 132 kv Omsøkte masteløsninger, forutsatt normalt vedlikehold, vil ha en teknisk levetid på ca. 90 år. Marginal kostnadsdifferanse å isolere for 132 kv framfor 50 kv (isolatorer) Risiko for fremtidige byggekostnader, rente, etc. Fremtidige utkoblingskostnader. Rettigheter i fremtiden. På grunnlag av ovenstående, velger HN å omsøke en løsning som forutsetter følgende: 1. Mastene bygges med de nødvendige isolasjonsavstander for 132/145 kv. (Høyde, faseavstand etc.) Mastene utstyres med isolatorer for 132 kv. 2. Masterekken drives inntil videre på 50(47) kv systemspenning. 2.3 Vurdering av mastetyper 3. TRASÉBESKRIVELSE/VISUELL EKSPONERING Ny 132 kv ledning mellom Dyrløkke og Tegneby transformatorstasjon omsøkes som en luftledning. Det omsøkes 2 alternative traséer: Alt 1 og Alt 2 (A og B) og to alternative masteløsninger. Hovedsakelig søkes det om ombygging i eksisterende trasé, men på enkelte sterkninger/seksjoner er det omsøkt helt nye traséer. Slik HN vurderer det, vil størstedelen av den negative visuelle effekten være koblet opp mot de nye traséene som er omsøkt. Imidlertid fører denne omleggingen også til sanering av eksisterende ledning, noe som HN vurderer som positiv. Størstedelen av traséen mellom Dyrløkke og Tegneby føres i åpne landskap, enten over dyrka mark eller langs E6/jernbanen. På disse åpne strekningene er ledningen omsøkt som en dobbeltkurs av kone stålrør. Muligens vil allmennheten oppfatte en overgang fra dagens H-master med trestolper til en dobbeltkurs stålmast, som negativt (se fig. 7 for sammenligning), mye pga. økt høyde. HN oppfatter likevel en løsning med kone stålrørmaster som et bedre alternativ enn vanlige gittermaster i stål, spesielt i områder med åpne landskap. I skogkledde områder, der kraftledningen vil bli godt skjult, vil ledningen bli bygget som gittermaster/fagverksmaster av stål. Proporsjonene i fig. 7 står noenlunde i forhold til hverandre, men vil variere avhengig av topografi, og størrelsen på vinkelpunktene i linjen. (Store vinkelpunkter i linjen fordrer større og mer solide master). Side 4

8 Den største fordelen med en slik ny mast er at man kan ha betydelig lengre spenn mellom hver mast i forhold til dagens løsing. Således medfører mastetypen mindre fysisk arealbeslag, og man har mye bedre muligheter til å prøve å unngå å sette master i dyrka mark. Traséen fra Dyrløkke til Avgrening mot Ås er lik for Alt 1 og 2, og medfører en overgang fra dagens dobbeltkurs gittermast i stål til ett av følgende alternativer (se fig.8): Alt I: En 4 kurset stålmast av kone stålrør. alternativt Alt II: Ny dobbelt kurs stålmast i ny trase av kone stålrør. Fig. 8. Eks. 50 kv ledning til venstre. En kurs til Ås og en kurs til Dyrløkke. Primært omsøkt løsning til høyre (Alt I); 50 kv til Ås og 132 kv til Tegneby. Sekundært omsøkt løsning i midten (Alt II); 132 kv til Tegneby. 50 kv Dyrløkke-Hogsmørk ikke vist i oversikten. Proporsjonene i fig. 8 står noenlunde i forhold til hverandre, men vil variere avhengig av topografi, og størrelsen på vinkelpunktene i linjen. (Store vinkelpunkter i linjen fordrer større og mer solide master). Den største fordelen med en slik ny mast er at man kan ha noe lengre spenn mellom hver mast i forhold til dagens løsning. Fig. 9. Bilde tatt fra området til gartneri Hauer mot Dyrløkke. Bildet viser dagens dobbeltkurs mellom Dyrløkke og Avgrening Tegneby. Masterekken er omsøkt erstattet til en av mastetypene i fig. 8. Side 5

9 Når det gjelder trasevalg og visuell eksponering så er det HN sin oppfatning at den største visuelle virkningen oppstår ved kryssing av de åpne områdene med dyrka mark. Dette gjelder i stor grad på nevnte strekninger: Dyrløkke-Gjekstad (Alt 1 og Alt 2) Kleiver-Rødshagen (Kun Alt 2) Søndre Ek Tegneby (Alt 1 og Alt 2) På strekningen Kleiver-Rødhagen (kun for Alt 2), vil masterekken bli ført ned mot E6 og allerede eksisterende infrastruktur. HN ser det som positivt at man samordner de tekniske inngrepene, og dermed vil den visuelle virkningen reduseres noe. Se fig. 10 for mulig trase langs Revhaug mot gården på Rød. Fig. 10. Bilde tatt fra området øst for Revhaug Gård v/rundkjøringen i Vestby i retning mot Dyrløkke. Bildet viser det åpne landskapet på vestsiden av E6. Rød strek markere mulig ny trasé. I stor grad er det umulig å unngå åpne landskap og dyrka mark mellom Dyrløkke og Tegneby. Imidlertid skiller alternativ 1 seg noe ut i forhold til Alt 2A og 2B, når det gjelder omfang av dyrka mark. På strekningen Gjekstad til Nordre Tømt føres ledningen i stor grad i skogkledde områder, og således vil kraftledningen bli mye mindre eksponert. 3.6 Jordbruk og skogbruk De omsøkte traséene er i konflikt med jordbruk i flere områder: Områdene mellom Dyrløkke og Kleiver Områder langs E6 mellom Prestegården og Rødshagen. Kryssing av gårdsbruk ved Nordre Tømt. Delvis kryssing av enkelte jordbruksområder mellom Glemme og Gjølstad Gårdsområder fra Søndre Ek til Tegneby I stor grad er dette jordbruksområder som i dag allerede er belastet med kraftledning. Det er kun områdene mellom Prestegården og Rødshagen, samt områder rundt Nordre Tømt og Glemme som er nye jordbruksområder som blir belastet med kraftledninger. Side 6

10 Så lang som teknisk mulig vil HN søke å plassere master i randsonen mellom dyrka mark og skog, samt langs tilkomstveier i området. Eventuelle arealbeslag i dyrka mark vil således begrense seg til mastepunktene. Kraftledningene vil gi noen driftsulemper dersom det utøves skogbruk, da det må tas hensyn til linene og stolpene ved hogst av trær samt under transport av trær. For Alt 1 vil traséen bli ført gjennom skogsareal (mellom Pepperstad og Nordre Tømt), som har variert kvalitet og potensial som drivverdig skogbruk. Imidlertid er HN kjent med at det drives noe skogbruk i dette området. Det er også registrert enkelte plantefelter på den samme strekningen. En ny linje i dette området krever sannsynligvis et ryddebelte på inntil 40 meter. 3.9 Generelle avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak for å redusere inntreden av kraftledning i nye traseer, vil det kun være aktuelt med mindre trasejusteringer dersom konsesjonsmyndighetene eller andre myndigheter finner det riktig. Andre avbøtende tiltak som kan bli aktuelle er: Fugleavvisere. Dersom det skulle bli påvist trekkeruter for fugl eller at ledningen på en eller annen måte er en fare for truede fuglearter ("rødlistearter"), kan ledningene i enkelte spenn utstyres med fugleavvisere, som reduserer kollisjonsfaren. Imidlertid gir fugleavvisere et mer uryddig visuelt inntrykk, og bør derfor ikke nyttes unødig. Fargesetting av master. For å unngå "blikkfang" i mastene, kan stålmaster, ståltraverser og stålbeslag lakkeres i en mørk farge. Tiltaket er spesielt kostbart for denne type master, og bør således kun benyttes på kortere strekk. Kone rørstolper kan ikke pulverlakkeres, da mastene er for store og tunge. De må derfor våtlakkeres manuelt. Fagverksmaster kan pulverlakkeres, men dette krever mye arbeid med å dekke til endene på stavene før de pulverlakkeres. (Fordi masten må være elektrisk ledende fra topp til bunn, og lakk mellom to staver vil være isolerende.). Anslagsvis vil et slikt tiltak medføre en ekstra kostnad pr. mast på ca. NOK Dvs. en økning på ca. 6-8 % pr. km. Isolatortypene vil i utgangspunktet være hengeisolatorer av herdet glass. Alternativt kan man på noen strekninger nytte komposittisolatorer som er mørke og ikke er så framtredende. Fargesetting av liner. Med en tilleggskostnad på ca. 20 %, kan linene leveres med et belegg som har mørk overflate. Alternativt kan de leveres med matt overflate som gir mindre lysreflekser. Dersom dette skal vurderes nyttet på disse ledningene, vil sannsynligvis mørk overflate gi den beste virkningen i lavlandet, mens matting uten fargetilsetning gir best virkning i fjellområder. Matting er noe rimeligere enn fargesetting. Konklusjon: Fargesetting av master og liner er tiltak som gir relativt liten effekt i blikkfang sett mot kostnaden den utløser i prosjektet. Farging og matting reduserer den teknisk tilstanden til stål. Skogskjøtsel. Rydding av skogsgater kan innskrenkes til et minimum der linene kommer så høyt at de kommer over tretoppene med tilstrekkelig klaring. I så fall kan forliner trekkes ut med helikopter og linemontasjen kan skje ved såkalt "fristrekk". Barskog kvistes og drives ut der dette er økonomisk forsvarlig. Avbøtende tiltak omsøkt trase. Side 7

Tilleggsutredning for bygging av ny. 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby

Tilleggsutredning for bygging av ny. 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby Tilleggsutredning for bygging av ny 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby Utarbeidet av Hafslund Nett august 2011 Forord/sammendrag Hafslund Nett AS (HN) søkte NVE den 7.januar 2009 om konsesjon for bygging

Detaljer

132 kv ledning Dyrløkke-Tegneby Konsesjonssøknad

132 kv ledning Dyrløkke-Tegneby Konsesjonssøknad 132 kv ledning Dyrløkke-Tegneby Konsesjonssøknad Utarbeidet januar 2009 Forord/sammendrag Hafslund Nett AS (HN) legger med dette frem søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse

Detaljer

Tilleggssøknad for oppgradering av Høgefossnettet - ny 132 kv ledningstrasé 2XA

Tilleggssøknad for oppgradering av Høgefossnettet - ny 132 kv ledningstrasé 2XA Tilleggssøknad for oppgradering av Høgefossnettet - ny 132 kv ledningstrasé 2XA Søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse Nissedal kommune i Telemark fylke September 2015 Innhold

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ

LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Ivarsson 11-325 7. september 2011 Til: Hafslund Nett Kopi til: Fra: Kjetil Sandem og Leif Simonsen, Ask Rådgivning LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ

Detaljer

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL Forord Alta Kraftlag søkte NVE om konsesjon for å bygge ny transformatorstasjon

Detaljer

Vedlegg 1 Trasékart omsøkt trasé

Vedlegg 1 Trasékart omsøkt trasé VEDLEGGSLISTE Vedlegg 1 Trasékart omsøkt trasé Vedlegg 2 Enlinjeskjema (underlagt taushetsplikt) Vedlegg 3 Mulighet for tilknytning- Ørtfjell transformatorstasjon, brev fra Mo Industripark AS (underlagt

Detaljer

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Informasjonsmøter Moss kommune Nøkkeland skole 12. oktober 2015 Elnettets ulike nivåer Sentralnettet Sentralnettet eies av Statnett.

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Side 1 Fylkesmannen i Hordaland Miljøvernavdelinga Postboks 7310 5020 BERGEN Kokstad, 29. januar 2013 Vår ref.:2262/rj/tf Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon,

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015

Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015 Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GENERELLE OPPLYSNINGER... 4 2.1 Presentasjon av tiltakshaver...

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett 420 kv kraftledning Storheia-Orkdal/Trollheim Juni 2010 Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge en 420 kv-kraftledning fra den planlagte

Detaljer

420 kv-ledning Namsos - Roan. Tilleggsutredning landskap

420 kv-ledning Namsos - Roan. Tilleggsutredning landskap 420 kv-ledning Namsos - Roan Tilleggsutredning landskap Inter Pares rapport 10:2008 Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Statnett SF, og utgjør et tillegg til tidligere fagrapport landskap

Detaljer

FAGRAPPORT (TILEGGSUTREDNING):

FAGRAPPORT (TILEGGSUTREDNING): FAGRAPPORT (TILEGGSUTREDNING): Samordnet nett, vindkraftverk NordFosen. Alternativ trase fra Innvordfjellet via Sitter INNHOLD: Vurdering av alternativ 132 kv trase fra Innvordfjellet via Sitter Mulig

Detaljer

Søknad om endring fra jordkabel til luftledning for nettilknytning av Varntresk transformatorstasjon

Søknad om endring fra jordkabel til luftledning for nettilknytning av Varntresk transformatorstasjon NVE Saksbehandler Arne Anders Sandnes Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Saksbeh./tlf.nr.: Thomas W. Fennefoss, 97546631 Deres ref./deres dato: 201300093-34, 24.11.2016, 201300093-30, 24.06.2016 Vår ref.:

Detaljer

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen JØSOK PROSJEKT AS 1. Åpning ved Voss Energi AS 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Konsesjonsbehandling - Rettigheter - Tillatelser - Mastebilder

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Hordaland Fylkeskommune Kulturetaten Postboks 7900 5020 BERGEN Kokstad, 25. januar 2013 Vår ref.: 2156/TF Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og

Detaljer

Statnett SF. Vurdering av transformatorstasjonslokaliteter i forbindelse med ny 420 kv kraftlinje mellom Ørskog og Fardal.

Statnett SF. Vurdering av transformatorstasjonslokaliteter i forbindelse med ny 420 kv kraftlinje mellom Ørskog og Fardal. Statnett SF Vurdering av transformatorstasjonslokaliteter i forbindelse med ny 40 kv kraftlinje mellom Ørskog og Fardal Utarbeidet av: September 008 med ny 40 kv kraftlinje mellom Ørskog og Fardal FORORD

Detaljer

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK.

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK. ~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS 'I11III.'" Stryn Kommune. Tonningsgata 4 6783 Stryn Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 6040 - Telefax:

Detaljer

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm - Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm 1. Åpning ved Norsk Vind Egersund AS. Status 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Tekniske planer - Konsesjonsbehandling - Rettigheter

Detaljer

420 kv-ledning Lyse-Stølaheia. Tilleggssøknad trasealternativ i Forsand kommune

420 kv-ledning Lyse-Stølaheia. Tilleggssøknad trasealternativ i Forsand kommune Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Saksbehandler: Tanja Midtstian Saksbeh./tlf.nr.: Maria K. Lyngstad/23 90 37 20 Vår ref.: 2101290 Vår dato: 28.04.2015 420

Detaljer

Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon. Konsesjonssøknad

Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon Konsesjonssøknad Omsøkt tiltak Ny 132 kv forbindelse mellom Bjerkreim transformatorstasjon i Bjerkreim kommune og en ny Opstad

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no Bank: Den Norske Bank - Bankgiro:

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-55 kte/lhb Arkiv: 912-513.1/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram

Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: Vår ref.: 200500913-103 kte/nhj Arkiv: 912-513.1/Statnett SF Saksbehandler: Deres dato: 4.7.2005 Nils Henrik Johnson Deres ref.: 71 20 05 90 Statnett

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Dato: Vår ref: 101/TAP

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Dato: Vår ref: 101/TAP Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Scanergy AS Org nr: 992 889 713 Maridalsveien 91 0461 Oslo Norge Telefon: +47 488 95 692 E-post: tap@scanergy.no Dato: 2017-08-21

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

Dagens situasjon. Alternativ A og B. Arnvika. Arnvika. bakkekammen i bildet. Kraftledningene blir et mer diskret innslag i

Dagens situasjon. Alternativ A og B. Arnvika. Arnvika. bakkekammen i bildet. Kraftledningene blir et mer diskret innslag i Arnvika Dagens situasjon Parallellføringen av 66 kv-ledning og 20 kv-ledning langsmed jordene og over vika gir et rotete trasébilde. Arnvika Alternativ A og B I foreslått ny trasé krysser 132 kv-ledningen

Detaljer

Myndighetenes behandling av nye kraftledninger og statlige retningslinjer for kabling

Myndighetenes behandling av nye kraftledninger og statlige retningslinjer for kabling Myndighetenes behandling av nye kraftledninger og statlige retningslinjer for kabling Konferanse i Øystese 6. februar 2007 Avdelingsdirektør Bjørn Wold Kraftnettets utstrekning Spenningsnivå (kv) Luftledning

Detaljer

Tilleggsutredning for bygging av ny. 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby

Tilleggsutredning for bygging av ny. 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby Tilleggsutredning for bygging av ny 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby Utarbeidet av Hafslund Nett juni 2011 Forord/sammendrag Hafslund Nett AS (HN) søkte NVE den 7.januar 2009 om konsesjon for bygging

Detaljer

Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013

Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013 Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013 Behov og bakgrunn for prosjektet Alternative løsninger Konsekvensutredning Konsesjonssøkte løsninger Behov og bakgrunn

Detaljer

EB NETT AS KV KRAFTLEDNING BRÅTAN - BRAGERNES OG LANGUM - GRØNLAND - BRAGERNES. HØRING AV TILLEGGSOPPLYSNINGER.

EB NETT AS KV KRAFTLEDNING BRÅTAN - BRAGERNES OG LANGUM - GRØNLAND - BRAGERNES. HØRING AV TILLEGGSOPPLYSNINGER. DRAMMEN KOMMUNE NVE Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår referanse 08/8671/6/TORWII Arkivkode T00 Deres referanse Dato 04.06.2008 EB NETT AS - 132 KV KRAFTLEDNING BRÅTAN - BRAGERNES OG LANGUM - GRØNLAND

Detaljer

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal Informasjon fra Statnett Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal HVA SØKER VI PÅ Statnett søker Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) om å opp gradere spennings nivået fra

Detaljer

Grunneiermøte Ny 66 kv kraftledning Otteråi-Langeland-Stord

Grunneiermøte Ny 66 kv kraftledning Otteråi-Langeland-Stord Grunneiermøte Ny 66 kv kraftledning Otteråi-Langeland-Stord 1. Åpning ved SKL 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Konsesjonsbehandling - Rettigheter - Tillatelser - Mastebilder - Elektriske felt - Avtaler

Detaljer

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/4196-5 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

132 kv kraftledning Hasle Råde Halmstad. Oversendelse av klager

132 kv kraftledning Hasle Råde Halmstad. Oversendelse av klager Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 16.08.2016 Vår ref.: 201003308-211 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anette Ødegård 22959269/anod@nve.no 132 kv kraftledning

Detaljer

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA Til: Stavanger kommune Fra: Norconsult Dato/Rev: 17. mars 2015/Rev. 0 ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA I dette notatet er det beskrevet hvordan kabling av 300 kv

Detaljer

Ombygging av tre regionalnettsledninger i forbindelse med ny E18. Oversendelse av tillatelse

Ombygging av tre regionalnettsledninger i forbindelse med ny E18. Oversendelse av tillatelse Agder Energi Nett AS Postboks 794 Stoa 4809 ARENDAL Vår dato: 16.12.2015 Vår ref.: 201506151-10 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22 95 98 46/aman@nve.no Ombygging

Detaljer

Dalsbotnfjellet vindkraftverk endringssøknad for ny nettilknytning

Dalsbotnfjellet vindkraftverk endringssøknad for ny nettilknytning Norges vassdrags- og energidirektorat v/anette Ødegård Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: jh 19. februar 2016 Dalsbotnfjellet vindkraftverk endringssøknad for ny nettilknytning

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Stryn Kommune Tonningsgata 4 6783 Stryn Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Policy for kabling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Policy for kabling Norges vassdrags- og energidirektorat Policy for kabling Plenumsmøte kraftsystemutredninger Seksjonssjef Tormod Eggan Norges vassdrags- og energidirektorat 1. april 2008 Disposisjon Kraftnettets utstrekning

Detaljer

Utbyggingsplaner de neste 10 årene. Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen

Utbyggingsplaner de neste 10 årene. Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen Utbyggingsplaner de neste 10 årene Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen Disposisjon Politisk fornybarsatsing Planlagte produksjons- og overføringsanlegg Miljøvennlig nettutbygging? Hva gjør NVE 2 Fornybarsatsning

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Njøsavegen 2 6863 Leikanger Kokstad, 26. februar 2013 Vår ref.: 1953/TF Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket uøres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon,

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Stryn Kommune Tonningsgata 4 6783 Stryn Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

/

/ Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 201003308 16/2870-11.01.2017 132 kv kraftledning Hasle - Råde - Halmstad i Sarpsborg - klagebehandling - Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga den 18. mai 2016

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF 0 2 MAI2012. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. Statnett SF 0 2 MAI2012. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: NVE vassdrags- og energidirektorat anorges N V E Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 0 2 MAI2012. Varighet: 01.05.2042 Ref: NVE 200800844-254 Kommuner: Narvik, Gratangen,

Detaljer

Endringssøknad Utskifting av master på 66 kv ledning Bogna Steinkjer i Steinkjer kommune

Endringssøknad Utskifting av master på 66 kv ledning Bogna Steinkjer i Steinkjer kommune Endringssøknad Utskifting av master på 66 kv ledning Bogna Steinkjer i September 2016 Innholdsfortegnelse: 1 Beskrivelse av anlegget... Error! Bookmark not defined. 1.1 Innledning... 3 2 Presentasjon av

Detaljer

Tillatelse til å bygge om ledningen Bogna Steinkjer.

Tillatelse til å bygge om ledningen Bogna Steinkjer. NTE Nett AS Postboks 2551 7736 STEINKJER Vår dato: 16.11.2016 Vår ref.: 201500462-15 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Willgohs 22959245/sowi@nve.no Tillatelse til å bygge om ledningen

Detaljer

132 kv Vadsø - Smelror

132 kv Vadsø - Smelror Varanger KraftNett AS 132 kv Vadsø - Smelror Tilleggssøknad Utvidelse av byggeforbudsbelte 2014-01-03 Oppdragsnr.: 5133695 1 11.2.2014 Supplering av søknadsdokument prh ms jao Rev. Dato: 3.1.2014 Beskrivelse

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 19.12.2016 Varighet: 19.12.2046 Ref.: 201605175-16 Kommune: Trondheim, Malvik, Stjørdal Fylke: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Detaljer

Samordnet nettløsning for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftverk på Nord-Fosen

Samordnet nettløsning for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftverk på Nord-Fosen Samordnet nettløsning for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftverk på Nord-Fosen Kort om utbyggerne NTE Nett AS er et heleid datterselskap av Nord Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS, som igjen

Detaljer

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Det er i dag 8 plasser under bygging ved Ski stasjon. For å imøtekomme tilbudsforbedringer som følge av åpningen av Follobanen (2019) foreslås

Detaljer

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn Fremlagt på møte 6.-7.10.2015 Styresak 84-2015 Saknr 15/283 Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm

Detaljer

la. Anleggskonsesjon Statnett SF I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Organisasjonsnummer: 962986633 Dato: 10.06.

la. Anleggskonsesjon Statnett SF I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Organisasjonsnummer: 962986633 Dato: 10.06. la. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

Grenland Landbrukskontor Skien Porsgrunn Siljan

Grenland Landbrukskontor Skien Porsgrunn Siljan Grenland Landbrukskontor Skien Porsgrunn Siljan Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN Deres ref. Vår ref. Dato 17/21137-2 01.09.17 Kommunens arbeid med avklaring av etterbruk av Vestfoldbanen -

Detaljer

Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS.

Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS. Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS. 24 kv kabelanlegg mellom Skrautvål trafostasjon og Statoilstølen i Nord Aurdal kommune. 23.11.2015 Innholdsfortegnelse. 1. Sammendrag.. 1 2. Generelle

Detaljer

Fornyingsprosjekt: 132 kv ledningen mellom Kvandal og Kanstadbotn oktober 2016

Fornyingsprosjekt: 132 kv ledningen mellom Kvandal og Kanstadbotn oktober 2016 Fornyingsprosjekt: 132 kv ledningen mellom Kvandal og Kanstadbotn 10.-11.oktober 2016 Statnetts rolle og oppgaver Systemansvarlig for kraftsystemet i Norge Utvikler det landsdekkende sentralnettet Ansvar

Detaljer

132 (50) kv kraftledninger Hasle Råde Halmstad. Oversendelse av korrigert anleggskonsesjon

132 (50) kv kraftledninger Hasle Råde Halmstad. Oversendelse av korrigert anleggskonsesjon Hafslund Nett AS Postboks 990 Skøyen 0247 OSLO Håvard Bårli Vår dato: 02.02.2017 Vår ref.: 201003308-219 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2016 Deres ref.: Saksbehandler: Tanja Midtsian 22959493/tcm@nve.no

Detaljer

Kommunedelplan E134 Bakka - Solheim. Vurdering av alternative løsninger Mo Austrheim.

Kommunedelplan E134 Bakka - Solheim. Vurdering av alternative løsninger Mo Austrheim. Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal 950 33 506 Vår dato: 25.06.2015 Vår referanse: 2013/010071 Kommunedelplan E134 Bakka - Solheim. Vurdering av alternative løsninger Mo Austrheim.

Detaljer

Spenningsoppgradering Nedre Røssåga Namsos, ny delstrekning Sandådalen Nerfjellet, endret trasé

Spenningsoppgradering Nedre Røssåga Namsos, ny delstrekning Sandådalen Nerfjellet, endret trasé Bakgrunn for vedtak Spenningsoppgradering Nedre Røssåga Namsos, ny delstrekning Sandådalen Nerfjellet, endret trasé Namsskogan kommune i Nord-Trøndelag fylke Tiltakshaver Statnett SF Referanse 201203690-127

Detaljer

Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og Namsskogan - Kolsvik. Ombygging fra 300 til 420 kv spenningsoppgradering

Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og Namsskogan - Kolsvik. Ombygging fra 300 til 420 kv spenningsoppgradering Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/4917-14 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE PÅ VEGNE AV GRUNNEIERE: MILJØKRAFT NORDLAND AS KONSESJONSSØKNAD FOR HJARTÅS KRAFTVERK OG 132 kv KRAFTLEDNING I RANA KOMMUNE, NORDLAND

HØRINGSUTTALELSE PÅ VEGNE AV GRUNNEIERE: MILJØKRAFT NORDLAND AS KONSESJONSSØKNAD FOR HJARTÅS KRAFTVERK OG 132 kv KRAFTLEDNING I RANA KOMMUNE, NORDLAND Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Mo i Rana, den 6. mars 2015 HØRINGSUTTALELSE PÅ VEGNE AV GRUNNEIERE: MILJØKRAFT NORDLAND AS KONSESJONSSØKNAD

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Vindafjord Kommune Rådhuset 5580 Ølen Kokstad, 13.02.2013 Vår ref.: 2034/TF Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og foreleggingen sendes i henhold

Detaljer

TILLEGGSVURDERINGER 420 KV BALSFJORD HAMMERFEST. LANDSKAPSVURDERINGER AV NYE TRASÉLØSNINGER FREMKOMMET GJENNOM HØRINGSRUNDE. FAGNOTAT.

TILLEGGSVURDERINGER 420 KV BALSFJORD HAMMERFEST. LANDSKAPSVURDERINGER AV NYE TRASÉLØSNINGER FREMKOMMET GJENNOM HØRINGSRUNDE. FAGNOTAT. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Oddvar Kr. Konst 11-306/EB 28. mars 2011 Til: Oddvar Kr. Konst, Statnett Kopi til: Randi Solberg, Statnett Fra: Einar Berg TILLEGGSVURDERINGER 420 KV BALSFJORD HAMMERFEST. LANDSKAPSVURDERINGER

Detaljer

VEDLEGG 2 KRAV OM TILLEGGSUTREDNINGER

VEDLEGG 2 KRAV OM TILLEGGSUTREDNINGER VEDLEGG 2 KRAV OM TILLEGGSUTREDNINGER NVE Norges vassdrags- og energidirektorat /0/00 0G_S 22. j Stduiett SF Mottatt Arkivet 27FEB 2011 Statnett SF LJK., v/ole Johan Hjemås Pb 5192 Majorstua 0302 Oslo

Detaljer

Vedlegg 1 4 k onsesjonssøknad ny 132 kv kraftledning Hopen - Tjønndal transformatorstasjon, og omlegging av 132 kv ved Hopen transformatorstasjon

Vedlegg 1 4 k onsesjonssøknad ny 132 kv kraftledning Hopen - Tjønndal transformatorstasjon, og omlegging av 132 kv ved Hopen transformatorstasjon 201 5 Vedlegg 1 4 k onsesjonssøknad ny 132 kv kraftledning Hopen - Tjønndal transformatorstasjon, og omlegging av 132 kv ved Hopen transformatorstasjon Nordlandsnett AS Juli 201 5 Vedlegg 1. Kart: Side

Detaljer

ERFARINGER MED POLYMERISOLATORER I REGIONALNETTET

ERFARINGER MED POLYMERISOLATORER I REGIONALNETTET ERFARINGER MED POLYMERISOLATORER I REGIONALNETTET 16.-17. oktober 2012 Terje Veierud Plansjef i Skagerak Nett AS Kort om Skagerak Energi AS og Skagerak Nett AS Polymerisolatorer i distribusjonsnettet Polymerisolatorer

Detaljer

Konsesjon for elektriske anlegg Behandling, rettigheter og forhold til annen infrastruktur. Asle Selfors NVE

Konsesjon for elektriske anlegg Behandling, rettigheter og forhold til annen infrastruktur. Asle Selfors NVE Konsesjon for elektriske anlegg Behandling, rettigheter og forhold til annen infrastruktur Asle Selfors NVE Temaer Konsesjonsbehandling Tillatelsesprosess for mindre kraftledninger Nye elanlegg som berører

Detaljer

ENorges. Anleggskonsesjon. EB Nett AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

ENorges. Anleggskonsesjon. EB Nett AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: a N V vassdrags- og energidirektorat ENorges Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 Telefax: 55 11 60 41 Epost: firmapost@josokprosjekt.no Bank: Den Norske Bank Bankgiro: 5251.05.10097

Detaljer

Søknad fremføring av 420 kv ledning og 66 kv kabel gjennom Sørdalen naturreservat

Søknad fremføring av 420 kv ledning og 66 kv kabel gjennom Sørdalen naturreservat Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 Leikanger Saksbeh./tlf.nr. John Alvsvåg / Deres ref./deres dato /Johannes Anonby Vår ref./ dok. id. 1716972 Vår dato 10.12.2012 Søknad fremføring av 420

Detaljer

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum Side 1 av 5 Deres dato 2014-05-02 Vår dato 2014-07-02 Deres referanse A61185 Vår referanse H 40882 LINK arkitektur AS Att: Camilla Mohr cam@linkarkitektur.no Vår saksbehandler Ørn Even Hynne Kopi til rn@linkarkitektur.no

Detaljer

Informasjonsbrosjyre. Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn

Informasjonsbrosjyre. Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn Informasjonsbrosjyre Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn Oppgradering av hovedstrømnettet på Sogn Gammelt strømnett i Oslo må fornyes Hovedstrømnettet i Oslo ble stort sett bygd fra

Detaljer

Samordnet nett, vindkraftverk Nord-Fosen. Magnetfelt, nærføringer og støy

Samordnet nett, vindkraftverk Nord-Fosen. Magnetfelt, nærføringer og støy FAGRAPPORT (KU):. Magnetfelt, nærføringer og støy INNHOLD: Magnetfelt fra kraftledninger og avbøtende tiltak Nærføringer med boliger. Oversikt. Støy fra elektriske anlegg. Oppdragsgiver:Zephyr AS og SAE

Detaljer

TILLEGGSVURDERINGER 420 KV STORHEIA ORKDAL/TROLLHEIM

TILLEGGSVURDERINGER 420 KV STORHEIA ORKDAL/TROLLHEIM Deres ref.: Vår ref.: Dato: Marius Skjervold 09-168/Hardmoen 16. mars 2010 Til: Marius Skjervold, Statnett Kopi til: Fra: Torgeir Isdahl TILLEGGSVURDERINGER 420 KV STORHEIA ORKDAL/TROLLHEIM utredning av

Detaljer

Kabling av 47 (52) kv linje Røykås Kjellerholen (mast 14) i Lørenskog Kommune

Kabling av 47 (52) kv linje Røykås Kjellerholen (mast 14) i Lørenskog Kommune Kabling av 47 (52) kv linje Røykås Kjellerholen (mast 14) i Lørenskog Kommune 2006.05.24 1 1. Prosjektets organisering AS Selvaagbygg Tiltakshaver / Byggherre Lørenskog Kommune Hafslund Nett AS Netteier

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Saksfremlegg Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Årdal kommune Postboks 40 6881 Årdalstangen Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 BERGEN Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

3. UTSTYR OG ELEMENTER

3. UTSTYR OG ELEMENTER 23 4-felts E18 Det foreslåes 11.5 meter høye kone master med ca 50 meters avstand. Høyden er angitt fra overflate kjørebane Mastene skal plasseres sentrisk på vollen i midtrabatten tosidige armaturer.

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Stryn Kommune Tonningsgata 4 6783 Stryn Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no Bank: Den Norske Bank - Bankgiro:

Detaljer

NVE Seksjon for energikonsesjon

NVE Seksjon for energikonsesjon NVE Seksjon for energikonsesjon Stord 23.06.2017 Dykkar ref. Vår ref. 137763/1 Arkivnr. Saksbehandler Magne Andresen Sider 7 Søknad anleggskonsesjon produksjonslinjer Litledalen - Hardeland Sunnhordland

Detaljer

Elektromagnetiske felt og konsesjonsbehandling av kraftledninger

Elektromagnetiske felt og konsesjonsbehandling av kraftledninger Elektromagnetiske felt og konsesjonsbehandling av kraftledninger Temadag om elektromagnetiske felt 30. august 2012 Hans Jørgen Bihli, NVE Innhold Kort om forvaltningsstrategien Krav til beskrivelse av

Detaljer

Konsesjonssøknad. Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune. Utarbeidet av Lyse Nett AS

Konsesjonssøknad. Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune. Utarbeidet av Lyse Nett AS Konsesjonssøknad Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune Utarbeidet av Lyse Nett AS 07.juli 2005 1 Generelle opplysninger... 3 1.1 Søknadens omfang... 3 1.2 Anleggets

Detaljer

Strømforsyning til ny tunnel på E39 i Porsanger. Porsanger kommune i Finnmark fylke

Strømforsyning til ny tunnel på E39 i Porsanger. Porsanger kommune i Finnmark fylke Strømforsyning til ny tunnel på E39 i Porsanger. Porsanger kommune i Finnmark fylke Tiltakshaver Repvåg kraftlag SA Referanse 201505143-3 Dato 21.01.2016 Notatnummer 01/16 Side 1 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

300(420) kv Mongstad-Kollsnes. Beskrivelse av mulige avbøtende tiltak. Søknad om trasøendringer og endring av tomt for transformatorstasjon.

300(420) kv Mongstad-Kollsnes. Beskrivelse av mulige avbøtende tiltak. Søknad om trasøendringer og endring av tomt for transformatorstasjon. Morgendagen er her I bkk.no ": BKK Olje-ogenergidepartementet Postboks8148 Dep, 0033 Oslo. Deres ref.: Vår ref.: 11115274 Dato: 14.09.2011 300(420) kv Mongstad-Kollsnes. Beskrivelse av mulige avbøtende

Detaljer

Fredrikstad og Hvaler kommuner - innsigelse til endringssøknad for ny 132 kv kraftledning Kråkerøy - Hvaler

Fredrikstad og Hvaler kommuner - innsigelse til endringssøknad for ny 132 kv kraftledning Kråkerøy - Hvaler Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Miljøvernavdelingen Deres ref.: 201202585 (tcm) Vår ref.: 2011/7832 563 CHJ Vår dato: 01.06.2015 Fredrikstad og Hvaler kommuner -

Detaljer

420 kv Tonstad Ertsmyra. Oversendelse av tillatelser

420 kv Tonstad Ertsmyra. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 29.05.2015 Vår ref.: 201001760-164 Arkiv: 611

Detaljer

Design katalog. Designkonkurranse - Master Hamang - Baerum - Smestad WIDENOJA DESIGN AS

Design katalog. Designkonkurranse - Master Hamang - Baerum - Smestad WIDENOJA DESIGN AS Design katalog Designkonkurranse - Master Hamang - Baerum - Smestad WIDENOJA DESIGN AS 1 Innledning Dagens ledning, som er bygget så tidlig som i 1952, fremstår som gjennomtenkt og godt tilpasset landskapet.

Detaljer

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom MET report no. 20/2014 Climate ISSN 2387-4201 Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological

Detaljer

NOTAT KU 420 kv Ofoten-Balsfjord, tilleggsvurderinger fagtema norske og samiske kulturminner og kulturmiljø

NOTAT KU 420 kv Ofoten-Balsfjord, tilleggsvurderinger fagtema norske og samiske kulturminner og kulturmiljø NOTAT KU 420 kv Ofoten-Balsfjord, tilleggsvurderinger 2011 - Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Grete Klavenes Kopi til: Ingunn Biørnstad Firma Fork. Anmerkning Statnett Sweco Norge AS Fra: Mona Mortensen Sweco

Detaljer

NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet iht. forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005 7.

NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet iht. forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005 7. Sarepta AS Agder Energi Produksjon AS Statskog SF Ulvig Kiær AS Zephyr AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200709375-87 ktn/ssa Arkiv: 611 Deres dato: 13.11.07 Saksbehandler: Siv Sannem Inderberg 22 95 94 38 Sarepta

Detaljer

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.06.2015 Vår ref.: 200905705-46 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no 66

Detaljer

Tilleggsutredning II Kulturminner og kulturmiljø. 420 kv-ledning Ørskog Fardal

Tilleggsutredning II Kulturminner og kulturmiljø. 420 kv-ledning Ørskog Fardal KU 420 kv-ledning Ørskog Fardal, Tilleggsutredning II 1 Rapport Landskap 18/08 Tilleggsutredning II Kulturminner og kulturmiljø 420 kv-ledning Ørskog Fardal September 2008 KU 420 kv-ledning Ørskog Fardal,

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Fusa Kommune Postboks 24 5649 Eikelandsosen Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Stryn Kommune. Tonningsgata 4 6783 Stryn Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Side 1 Hjelmeland Kommune Vågavegen 116 4130 Hjelmeland Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark JournalpostID: 17/11786 Dato: 04.12.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte 19.12.2017 Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark Innledning Grenselandet

Detaljer