Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram"

Transkript

1 Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: Vår ref.: kte/nhj Arkiv: /Statnett SF Saksbehandler: Deres dato: Nils Henrik Johnson Deres ref.: Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram Vi viser til Deres melding av , møter om saken, innkomne høringsuttalelser og våre vurderinger i vedlagte notat Bakgrunn for utredningsprogram av I medhold av forskrift om konsekvensutredninger av , fastsetter herved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) et utredningsprogram for Statnett SF sin planlagte 420 kv kraftledning fra Sima til Samnanger. NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger av Den planlagte kraftledningen planlegges fra koblingsanlegg ved Sima kraftverk til Samnanger transformatorstasjon i Børdalen. Fra Sima til Ulvik er det meldt én trasé, fra Ulvik til kommunegrensen mellom Granvin og Kvam er det meldt to traséer. Vider mot Samnanger er det meldt to hovedalternative, med en mellomløsning over Fyksesundet nord for Soldal. Kraftledningen er kilometer avhengig av alternativ. Tiltaket berører Eidfjord, Ulvik, Granvin, Kvam og Samnanger kommuner. Konsekvensutredningen skal omfatte de meldte traséer og anlegg slik de fremkommer i melding av Utredningen skal i tillegg omfatte de traséalternativer som er beskrevet i utredningsprogrammet. Andre vurderte løsninger, som ikke omsøkes, skal beskrives på en slik måte at det tydelig kommer frem hvorfor man ikke har valgt å gå videre med alternativet/alternativene. Konsekvensutredningen skal i nødvendig utstrekning omfatte de punkter som er skissert i vedlegg II kolonne B i forskrift om konsekvensutredninger av På bakgrunn av forskriften, forslag til utredningsprogram, innkomne høringsuttalelser og egne vurderinger fastsetter NVE følgende utredningskrav: 1. Begrunnelse for tiltaket Det skal gis en kort begrunnelse for tiltaket.

2 Side 2 2. Systemløsning Valg av systemløsning skal begrunnes. Eventuelle andre vurderte løsninger for forsterkning av forsyningen til Bergensområdet skal beskrives. Tiltakets innvirkning på kraftsystemet, deriblant leveringspåliteligheten i regionen, skal vurderes. Tiltakets innvirkning på eksisterende og fremtidig nettstruktur i området/regionen skal beskrives. Det skal gis en beskrivelse av eventuelle andre tiltak som kan påvirke tidspunkt og eventuell gjennomføring av det meldte tiltaket. Dette gjelder både planlagte produksjonsanlegg (herunder det planlagte gasskraftverket på Mongstad) og andre planlagte overføringsanlegg. Det skal gjøres en beskrivelse og vurdering av risiko og sårbarhet ved ulike løsninger, både for luftledning og kabel.. 3. Traséalternativ og kabel Det skal vurderes traséjusteringer/-alternativer for luftledning. Det skal blant annet ses på løsninger ved Kjeåsen i Eidfjord, ved Kongsberg i Ulvik, i grenseområdet mellom Ulvik og Granvin kommuner, vest for Granvinsfjorden, nord for alternativ 1.0 mellom grensen Kvam/Granvin og Giljafjellet, nord for Bjølsegrøvvatnet og ved Nystøl i Kvam. Kabel (sjø- og jordkabel) som alternativ til luftledning skal beskrives generelt. Det skal gjøres en utredning av sjøkabelløsning fra Sima til Norheimsund. Det skal videre gjøres en vurdering av muligheter og begrensninger ved samordning for en kabelløsning med mulig vegtunnelprosjekt under Kvamskogen. Utredningen skal omtale miljømessige-, økonomiske, tekniske-, og driftsmessige forhold. 4. Landskap Landskapet i det berørte området skal beskrives, der en omtaler landskapstypen og hvordan tiltaket vil påvirke oppfattelsen av landskap, natur- og kulturmiljø. Det estetiske/visuelle effektene av tiltaket skal beskrives og vurderes. Tiltaket skal visualiseres fra representative steder. NVE legger til grunn at tiltaket visualiseres ved/fra: Kjeåsen, Osa, Ulvik/nord for Ulvik, området ved grensen mellom Ulvik og Granvin, området ved passering av sørenden av Granvinsvatnet, passering av Granvinsfjorden med luftspenn, området ved Ålvik, passering av Bjølsegrøvvatnet, passering av Fyksesund for alle alternativ, Botn/Skår, Soldal, området ved Fitjadalsvatnet mot Sjusete og Torefjellet, Kvamskogen, Fossen Bratte, fjellområdene langs alternativ 3.0 f.eks ved Vending og Samnanger transformatorstasjon. Det skal også foretas en visualisering fra fjorden. Eksisterende ledninger og ny 420 kv ledning skal visualiseres sammen. Det skal utarbeides synlighetsanalyse av tiltaket. Eksisterende og planlagt bebyggelse langs den nye kraftledningen skal kartlegges i et området på 100 meter fra senterlinjen. Kartleggingen bør skille mellom bolighus, hytter/stølsanlegg og driftsbygninger og vise avstand til senterlinjen. Kartleggingen skal gjøres for alle aktuelle traséalternativer. Kraftgatebelte, byggeforbudsbelte og ryddebelte skal beskrives ved bruk av skisser.

3 Side 3 Muligheten for begrenset rydding skal vurderes. Det skal også vurderes i hvilken grad terrengtransporten kan reduseres/tilpasses for å redusere terrengskader. Alternative mastetyper skal vurderes, og avbøtende tiltak som fargesetting av master, liner og isolatorer skal drøftes. 5. Biologisk mangfold - naturtyper, fauna og vegetasjon Naturtyper, flora og vegetasjon Naturtyper i eller nær traséene (sjø- og jordkabel og luftledning) som er viktige for det biologiske mangfoldet skal beskrives. Dersom verdifulle naturtyper berøres, skal omfanget av inngrepet beskrives og det skal gjøres en vurdering av antatte konsekvenser.. Det skal gjøres en vurdering av hvordan eventuelle sjeldne, sårbare og truede arter kan påvirkes av tiltaket. Det skal kort redegjøres for hvordan eventuelle negative virkninger kan unngås ved traséjustering osv. Eksisterende dokumentasjon skal gjennomgås og eventuelt suppleres med feltbefaring, og kontakt med lokale og regionale myndigheter. Fugl Det skal gis en kort beskrivelse av fuglefaunaen i planområdet Det skal gis en oversikt over sjeldne, sårbare eller truede arter i området, samt deres biotoper og kjente trekkveier. Det skal gjøres en vurdering av hvordan tiltaket kan påvirke disse artene gjennom forstyrrelser, kollisjoner og redusert/forringet leveområde. Vurderingen skal gjøres både for anleggs- og driftsfase. Mulige avbøtende tiltak som kan redusere konflikter mellom tiltaket og fugl skal vurderes. Utredningene skal gjøres ved bruk av eksisterende informasjon og eventuelt feltbefaring, samt kontakt med lokale og regionale myndigheter og organisasjoner/ressurspersoner. Vurderingene skal gjøres både for anleggs- og driftsfase. Annen terrestrisk fauna Det skal gis en oversikt over truede eller sårbare arter som kan tenkes å bli påvirket av tiltaket på land. Det skal gjøres en vurdering av hvordan tiltaket kan virke inn på vilt i området (redusert beiteareal, barrierevirkning for trekkveier, skremsel/forstyrrelse, økt ferdsel med mer). Det skal spesielt fokuseres på mulige konsekvenser for villreinstammene i området. Funksjonsområder skal beskrives og eventuelle konflikter i forhold til videre forvaltning av villreinen skal omtales.

4 Side 4 Avbøtende tiltak som kan redusere eventuelle konflikter mellom tiltaket og berørt fauna skal beskrives. Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon, eventuelt feltbefaring og kontakt med lokale og regionale myndigheter og organisasjoner. Vurderingene skal gjøres både for anleggs- og driftsfase. 6. Kulturminner og kulturmiljø Kjente automatisk fredete kulturminner, vedtaksfredete kulturminner, nyere tids kulturminner og kulturmiljø innenfor traséene skal beskrives og vises på kart. Potensialet for funn av ukjente automatisk fredete kulturminner skal angis. Kulturminnenes verdi skal vurderes. Direkte og indirekte konsekvenser av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø skal beskrives og vurderes. Det skal redegjøres kort for hvordan eventuelle konflikter med forekomster av kulturminner kan unngås ved plantilpasninger. Eksisterende dokumentasjon skal gjennomgås, eventuelt suppleres med befaringer med visuell undersøkelse og kontakt med lokalkjente. 7. Friluftsliv og ferdsel Viktige friluftsområder som berøres av tiltaket skal beskrives. Dagens bruk av områdene til friluftslivsaktiviteter skal beskrives. Det skal gjøres en vurdering av hvordan tiltaket vil påvirke dagens bruk av områdene. Virkninger for hytteområder skal også vurderes. Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes. Eksisterende dokumentasjon skal gjennomgås, og eventuelt kompletteres med samtaler/intervjuer med lokale og regionale myndigheter og aktuelle berørte lokale interesser. 8. Turisme og reiseliv Reiselivs- og turistnæringen i området skal beskrives. Tiltakets innvirkning på reiseliv og turisme skal vurderes. Det skal gjøres en vurdering av mulige økonomiske virkninger for reiseliv og turisme. Framgangsmåte: Vurderingene skal bygge på informasjon innhentet hos lokal, regionale og sentrale organisasjoner, samt turist- og reiselivsnæringen. Vurderingen av konsekvenser for reiselivet skal sammenholdes med de vurderinger som gjøres under tema landskap. Eventuelle erfaringer fra andre områder i Norge og andre land skal innhentes. 9. Nærføring og elektromagnetiske felt

5 Side 5 Eksponeringssituasjonen for magnetiske felt fra kraftledningen for bygg som ved gjennomsnittlig årlig strømbelastning kan få felt over 0,4 µt skal kartlegges. Typer bygg og omfanget av nærføringen skal beskrives. Det skal gis en kortfattet oppsummering av eksisterende kunnskap om kraftledninger og helse. Støy fra kraftledning og transformatorstasjon skal omtales. Traséjusteringer eller andre tiltak som kan redusere feltnivå og andre ulemper skal vurderes ved nærføring. Konsekvensene av mulige tiltak, herunder merkostnader, fordeler og ulemper skal vurderes. 10. Landbruk Det skal beskrives i hvilken grad dyrket mark berøres av tiltaket. Eventuelle driftsulemper for jordbruket som følge av at kraftledningen etableres i området skal beskrives. Tiltakets virkning på skogproduksjon, skogsdrift og skogbilde skal vurderes. Avbøtende tiltak og alternative driftsformer skal vurderes. Det skal i nødvendig grad tas kontakt med lokale og regionale myndigheter for innsamling av eksisterende dokumentasjon om dagens og planlagt arealbruk. 11. Annen arealbruk Totalt direkte berørt areal skal beskrives (traséer med byggeforbuds-/restriksjonsbelte) Tiltakets eventuelle konsekvenser for områder som er vernet eller planlagt vernet etter naturvernloven og/eller plan- og bygningsloven og vernede vassdrag skal beskrives. Det skal vurderes hvordan tiltaket eventuelt vil kunne påvirke verneformålet. Tiltakets eventuelle redusering av inngrepsfrie områder (INON) skal beskrives kort. Reduksjon av arealer med inngrepsfri karakter som følge av tiltaket skal tall- og kartfestes. Tiltakets virkning på nåværende og planlagte områder for bolig og fritidsbebyggelse skal vurderes. Tiltakets innvirkning på andre arealbruksinteresser tilknyttet områdene som omfattes av byggeforbuds-/restriksjonsbeltene skal vurderes. 12. Flytrafikk Tiltakets innvirkning på sivil luftfart, herunder mulige konsekvenser for kommunikasjons-, navigasjons- og radaranlegg skal vurderes. Det skal innhentes opplysninger fra Avinor. 13. Transport og infrastruktur

6 Side 6 Det skal kort redegjøres for hvordan transport knyttet til realisering av tiltaket er tenkt gjennomført. Eventuelle behov for ny infrastruktur skal beskrives. Avbøtende tiltak skal vurderes. 14. Kvamskogen / Eikedalen De vurderingene som gjøres under de ulike fagtemaene for området Kvamskogen / Eikedalen skal fremstilles samlet i konsekvensutredningen, med spesielt fokus på området som hytte- og friluftsområde. 15. Stølsmiljø De vurderingene som gjøres under de ulike fagtemaene som omhandler stølsmiljø som blir berørt av tiltaket skal fremstilles samlet i konsekvensutredningen. 16. Undersøkelser Det skal gis en vurdering av behovet for og eventuelt forslag til nærmere undersøkelser før gjennomføring av tiltaket. Det skal gis en vurdering av behovet for og eventuelle forslag til oppfølgende undersøkelser. 17. Metode og samarbeid Konsekvensene skal beskrives i forhold til planer, mål og arealbruk i berørte områder. Det skal kort redegjøres for datagrunnlag og metoder som er brukt for å beskrive konsekvensene. Eventuelle faglige eller tekniske problemer ved innsamling og bruk av dataene og metodene skal også beskrives. NVE forutsetter at de enkelte delutredningene ses i sammenheng der disse bygger på hverandre eller henger sammen for eksempel landskap/kulturminner/kulturmiljø/friluftsliv og verneområder/flora/fauna med mer. Miljøverndepartementets veileder T-1177 "Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven", gir informasjon om og veiledning for arbeidet med enkelttemaene miljø, naturressurser og samfunn. NVE anbefaler at det brukes standard metodikk, for eksempel DNs håndbøker, der dette anses relevant og hensiktsmessig. NVE ber Statnett SF om i nødvendig grad ta kontakt med kommuner, grunneiere og andre berørte interesser i utredningsarbeidet. Statnett SF oppfordres videre til å ta kontakt med NVE før søknaden med konsekvensutredning ferdigstilles og oversendes til formell behandling. Statnett SF skal utforme et kortfattet sammendrag av konsekvensutredningen beregnet for offentlig distribusjon, jf. forskrift om konsekvensutredninger 8. NVE anbefaler at det utformes en enkel brosjyre. Konsekvensutredningen skal foreligge samtidig med en eventuell konsesjonssøknad etter energiloven, og vil bli sendt på høring sammen med søknaden. Konsekvensutredning og søknad skal gjøres tilgjengelig på internett.

7 Side 7 Med hilsen Bjørn Wold avdelingsdirektør Arne Olsen seksjonssjef Vedlegg: Notatet Bakgrunn for utredningsprogram Kopi: Alle hørings- og orienteringsinstanser