NOTAT LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16"

Transkript

1 NOTAT Oppdrag Kunde DKM Drammen Notat nr. 2 Til Sande kommune Fra Kopi Lars Syrstad og Kristian Ribe, Rambøll DKM Drammen v/kristian Johansen LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16 Dato Bakgrunn I forbindelse med varsling av planprogram og oppstart for detaljregulering av Bolstadgata 16, ba Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen, om at det utarbeides en landbruksfaglig utredning for eiendommen. Den landbruksfaglige utredningen skal inneholde bl.a. landbruksmessige konsekvenser, arealopplysninger, vurdering av alternative løsninger og kart (som evt. følger plansaken). Kort om planforslaget Bolstad Mellom foreslås regulert til videreføring av dagens virksomhet med hestesenter, som faller inn under landbruks- natur og friluftsformål, og en videreutvikling av gården med landbruksspesifikke næringer. I tillegg ønskes det tilrettelagt for at DKM Drammen kan bygge et flerbruksbygg, hvor mesteparten av bygningsmassen benyttes i sambruk med landbruksrettet næringsvirksomhet. Det er nødvendig med noen mindre endringer av atkomster, grusveier og lignende på området. Noe fulldyrka jord tas i bruk til nye atkomstveier og til mulig framtidig tilrettelegging for biobrenselanlegg. Øvrige deler av eiendommen, dvs. landbruksområder og skogsområder, videreføres uregulert og med dagens arealbruk som faller inn under LNF-kategorien. Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F Vår ref / LSYOSL og KRIOSL Berørt eiendom Berørt eiendom er Bolstad Mellom, gnr. 38 bnr. 1 i Sande kommune, på totalt 450,8 daa. Eiendommen er bebodd i henhold til konsesjonsvilkårene, og jordbruksarealene benyttes til fórproduksjon og beiteområder. Fulldyrka areal utgjør 156,3 daa, overflatedyrket areal 25,7 daa, skog 221 daa og annet areal 48 daa. Bygningsmassen, av noe varierende standard, består av våningshus, driftsbygning, verksted, ridehall, tribunebygg, stabbur med mer. Eier har renovert deler av bygningsmassen etter overtakelse i Eiendommen er over flere år utviklet med spesielt fokus på hest med utleie av stallplasser, ridekurs, rideskole og ride stevner. Det er opparbeidet flere ridefasiliteter på eiendommen, ca 15 daa. Vestlig del av eiendommen er en ren skogseiendom, med forbindelse under E18 via kulvert. Skogen er klassifisert som høy og middels bonitet. Skogsområdene skjøttes ved jevnlig hogst og nyplanting. 1/7 Rambøll Norge AS NO MVA

2 Omdisponering Atkomsten over tunet i hovedsak kunne legges utenom fulldyrka jord. Flerbruksbygget og parkeringsplassen medfører en begrenset beslaglegging av fulldyrka jord, i form av at deler av atkomst til parkeringsplass legges utenom tunet og over fulldyrka jord, omtrent 450 m². Imidlertid blir også en liten «stripe» fulldyrka jord liggende mellom ny atkomst/internvei til parkering og flerbruksbygg. Dette arealet utgjør omtrent 350 m², og må også betraktes som bortfall av fulldyrka jord. I tillegg kommer også bioenergianlegg med grunnflate inntil 70 m². Det reguleres et noe større område til dette, omtrent 300 m², for å gi fleksibilitet til utformingen av bioenergianlegget. Øvrig omdisponert areal er klassifisert som "jorddekt fastmark". Arealregnskap Fulldyrka jord som blir borte / bebygges som følge av tiltaket: <1 daa Annen dyrkbar mark som blir borte / bebygges som følge av tiltaket: 0 daa ny internvei, ca 0,5 daa fulldyrka jord Kombinert landbruk/teknisk bygg ca 70 m² fulldyrka jord "stripe" (annen veggrunn grøntareal) Utsnitt av forslag til ny reguleringsplan med angivelser av bortfall av fulldyrka jord. Ikke gjengitt i angitt målestokk. 2/7

3 Kart hvor grenselinje mellom ulike markslag er lagt inn. I følge kart fra som gjengitt nedenfor, er ingen andre deler av arealet som foreslås omdisponert klassifisert som dyrkbar mark, og dermed omfattet av jordvern. Arealer som kan dyrkes opp er angitt med skravur. Utsnitt av utskrift fra WMS-tjenesten på Utskriftsdato: /7

4 Produksjonspotensial Fulldyrka jord som foreslås omdisponert har produksjonspotensial som øvrig jord på eiendommen, og vil fortsatt bli brukt til fórproduksjon dersom omdisponeringen ikke godkjennes. Alternative løsninger I planarbeidet har ulike løsninger blitt vurdert, og det er tatt hensyn til jordvern. Et hovedalternativ, med bebyggelse lengre inn på eiendommen, har blitt forlatt, av jordvernhensyn og for å unngå en uheldig oppdelig av eiendommen. Landbruksmessige konsekvenser Endret arealbruk i planforslaget innebærer en mulighet for bygging på deler av det som i dag er landbruksareal. Hovedsakelig er det beslaglagte arealet klassifisert som Annen jorddekt fastmark, uten potensial for landbruksproduksjon. Som det framgår av tabellen under er potensialet for landbruksproduksjon knyttet til de arealer som i planen er forutsatt å fungere som kjørevei, grøntareal og biobrenselanlegg. Dette utgjør i alt 9,83 daa. (I tabellen er det avrundet til nærmeste hele 5 m²). Arealformål i planforslaget Ny funksjon Landbruksverdi Størrelse Kjørevei Atkomst/Internvei Fulldyrka jord 450 m² Annen veigrunn Grøntareal Fulldyrka jord 515 m² PI1, Parkering Parkeringsplass Jorddekt fastmark, dyrkbart 3275 m² LNFRKA1 Biobrenselanlegg Fulldyrka jord 225 m² LNFRKA2 (innenfor byggegrense) Flerbruksbygg Jorddekt fastmark, dyrkbart 2710 m² LNFRKA2 (utenfor byggegrense) Gårdsplass Jorddekt fastmark, dyrkbart 2655 m² Arealene som i planforslaget forutsettes benyttet til parkeringsplass er angitt som jorddekt fastmark. I planbestemmelsene er dette arealet forutsatt opparbeidet uten fast dekke, slik at det i framtida kan ha det samme potensial for landbruksproduksjon som det har i dag. Det fulldyrkede arealet på Bolstad Mellom øst for E18 utgjør en samlet enhet. De arealene som i planforslaget forutsettes bebygget ligger i utkanten av dette samlede arealet og vil derfor bare marginalt påvirke arronderingen av jordene. Konsekvensene for arrondering av jord- og skogbruksarealene er derfor ubetydelige. Driften av Bolstad Mellom innebærer transport med traktor og utstyr på gården. Denne transporten foregår hovedsakelig mellom driftsbygningene og jord- og skogbruksarealene. De nye aktivitetene som tilføres gården med planforslaget er lokalisert slik at det i liten grad kommer i konflikt med gårdsdriften, siden gårdsplass og flerbruksbygget er det første man kommer til. 4/7

5 Reetablering av paddoc Som følge av bortfall av paddoc ved omdisponering av areal på tunet, kan det være behov for å reetablere denne. Det er fullt mulig å reetablere paddoc uten at dette behøver å legges på fulldyrka jord. Eksisterende paddoc og mulige plasseringer av reetablert paddoc. Kulturlandskap I utarbeidelsen av planforslaget har prosjektet blitt bearbeidet i flere omganger for å ta hensyn til kulturlandskapet. I forslaget blir den eksisterende ridehallen liggende bak ny bebyggelse sett fra atkomstsiden fra Sande. Rekken med grantrær må trolig fjernes, og erstattes med ny beplantning med tilsvarende funksjon. Til tross for tiltakets volum, fremstår fortsatt våningshuset som tunets hovedbygning. Ny bebyggelse gir et endret uttrykk for kulturlandskapet. Den nye bebyggelsen skjuler den store ridehallen fra mange vinkler, idet ridehallen ligger lavere i terrenget. Samtidig tilføres et nytt, stort element. Samlet sett vurderes disse to momenter til å være likeverdige, og at tiltaket ikke har noen negativ konsekvens for kulturlandskapet. 5/7

6 Forslag til ny bebyggelse (fotomontasje). Se også konsekvensutredning og illustrasjonsvedlegg. Tunet med forslag til ny bebyggelse (fotomontasje). Se også konsekvensutredning og illustrasjonsvedlegg. 6/7

7 Tilgrensende landbruksareal Bruken av flerbruksbygget vil tidvis føre til at mange mennesker oppholder seg på gården. Planforslaget innebærer en lokalisering av ulike funksjoner som innebærer et naturlig skille mellom aktiviteter som knytter seg til den ordinære gårdsdriften og de aktiviteter som knytter seg til bruken av flerbruksbygget. Det ligger ikke til rette for at publikum vil utgjøre en trussel for nedtråkking av dyrket mark eller komme i konflikt med håndtering av maskiner og redskap i og omkring tun og driftsbygninger. Vedlegg Kart hvor markslagsgrenser er lagt inn, 1:1000 i A1 Referanser Illustrasjonsvedlegg til konsekvensutredning (vedlegg til planforslaget) for Bolstadgata 16 Plankart til planforslag, Bolstadgata 16 7/7

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Brunstad Conference Center--- Konferansehotell ved BCC Forholdet til St. meld. Nr. 23 (2001-2002)

Brunstad Conference Center--- Konferansehotell ved BCC Forholdet til St. meld. Nr. 23 (2001-2002) Rambøll Norge AS Brunstad Conference Center--- Stiftelsen Brunstad stevnested Konferansehotell ved BCC Forholdet til St. meld. Nr. 23 (2001-2002) (Rev. 2) 2009-05-08 Forord I forbindelse med planer om

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

Konsekvensutredning samlerapport "Ny jord"

Konsekvensutredning samlerapport Ny jord Region øst Prosjektavdeling øst E18 Ørje-Vinterbro 8. januar 2015 HØRINGSUTGAVE Konsekvensutredning samlerapport "Ny jord" Reguleringsplan E18 Retvet Vinterbro: Konsekvensutredninger til reguleringsplan

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune:

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: 1. Gang-sykkeltrasé sørover. 2. Endret kjøreatkomst til planområdet fra Bjørnstadveien.

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Del 1: Bakgrunn for notatet Område N40 ble etablert som følge av vedtak av Kommuneplan for Nannestad 2010 2025. Området ble lagt ut som næring etter innspill fra

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET 1 BAKGRUNN PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64, 283/1 OPPDAL KOMMUNE Planforslaget er utarbeidet i 2008-11, av Hjellnes Consult og Skaara Arkitekter

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Konsekvensvurdering av områder og tiltak

Konsekvensvurdering av områder og tiltak LEKA KOMMUNE Arealdelen av kommuneplanen 2011 2024 Høringsutkast august 2011 Konsekvensvurdering av områder og tiltak vedlegg 1 til Planbeskrivelse med konsekvensutredning Følgende tiltak/ områder er med

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer