Veileder for behandling av søknader om stall, ridebane og ridehall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for behandling av søknader om stall, ridebane og ridehall"

Transkript

1 Veileder for behandling av søknader om stall, ridebane og ridehall Dato Innhold Innledning... 2 Kort sammendrag... 2 Søknadsplikt... 3 Generelle vilkår... 5 Oppføring/utvidelse av stall... 7 Anlegging av utendørs ridebane... 7 Oppføring av ridehall... 7 Veiledere som kommunen har lagd på hest... 8

2 Innledning Det har de siste årene blitt svært populært å anskaffe seg hest for å kunne drive med ride- og kjøreaktiviteter. Lier kommune har også satset på hest som næring og har ansatt en prosjektleder i 2 år ( ) i samarbeid med Råder for Drammensregionen. Økt hesteaktivitet er svært positivt både for folkehelsa og kulturlandskapet, men det skaper også en del nye utfordringer med hensyn til blant annet trafikksikkerhet, husdyrgjødsel, omdisponering av dyrka mark og ridestier. Ved å skissere noen prinsipper rundt hestehold er målet å kunne ivareta interessene til heste- og stalleierne, befolkningen forøvrig, jordvernet, trafikksikkerheten, dyrevelferden, ha kontroll på forurensningssituasjonen og å styre hesteaktiviteten i ønsket retning. Veiledningen er tenkt brukt i forbindelse med nyanlegg (anlegging av ridebane, bygging av stall og ridehall) og på eksisterende hesteanlegg som vil utvide. Vedtatt av Miljøutvalget og av Planutvalget Kort sammendrag - Bygging/utvidelse av stall og ridehall er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Berører tiltaket dyrka og dyrkbar mark er det også søknadspliktig etter jordloven. - Anlegging av utendørs ridebane er i utgangspunktet ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven så lenge det ikke gjennomføres vesentlige terrenginngrep. Ellers er utendørs ridebane søknadspliktig etter jordloven. - Dersom ridebanen blir anlagt på skogsmark som ikke er dyrkbar mark, vil ikke tiltaket være søknadspliktig - Ved søknadspliktige tiltak skal det foreligge en plan som tar hensyn til det totale arealbehovet. - Permanente behov som luftegård, parkeringsarealer, fòr- og strølager og gjødsellager skal ligge på samme eiendom som stallen for å sikre hesteaktiviteten i fremtiden. - Jordvernet står sterkt og det skal i utgangspunktet ikke bygges på dyrka mark. - Det skal være et tilgjengelig uteareal på eiendommen til luftegårder i umiddelbar nærhet til stallen på: o 300 kvm pr hest for staller/eiendommer med inntil 10 hester og 200 kvm pr hest for staller som har 10 hester eller flere. - Det er ikke ønskelig med økt hesteaktivitet langs de mest trafikkerte veiene som for eksempel Nøsteveien/Ringeriksveien og i tettstedene som Lierbyen/Sylling. 2

3 Søknadsplikt Forholdet til LNF-formålet Eiendommene som er aktuelle for hestehold er i all hovedsak avsatt til LNF-område (landbruk, naturog friluftsliv) i kommuneplanens arealdel. Innenfor dette formålet er det etter plan- og bygningsloven kun tillatt med tiltak som har direkte tilknytning til stedbunden næring. Dette begrepet er knyttet til tiltak som er nødvendig av hensyn til driften av næringen. Annen næringsvirksomhet basert på utnyttelse av gårdens eget ressursgrunnlag vil også inngå i landbruksbegrepet. Tiltak som er i strid med LNF-formålet er avhengig av dispensasjon for å kunne bli godkjent, noe som forutsetter at lovens vilkår er oppfylt (plan- og bygningsloven 19-2). Det er ikke kurant å få innvilget en slik søknad. Ved større anlegg må det utarbeides reguleringsplan. I henhold til departementets veileder Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss er blant annet anlegg for oppstalling av hest, mindre ridehall og rideanlegg, inkludert utleie og utlån, innenfor LNFformålet hvis anlegget er tilpasset brukets størrelse og drift. Større hestesenter, ridehaller og rideanlegg faller imidlertid utenfor landbruksbegrepet. Ved vurderingen vil det også blir lagt avgjørende vekt på om de generelle vilkårene som framgår av kommunens egne retningslinjer, er oppfylt. Oppføring/utvidelse av stall Oppføring av ny og utvidelse av eksisterende stall er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Søknadstypen avhenger av hvorvidt tiltaket er i samsvar med LNF-formålet eller ikke. Tiltak som er i samsvar med LNF-formålet kan tiltakshaver selv søke om (plan- og bygningsloven 20-2 første ledd bokstav b), mens andre tiltak krever bruk av ansvarlige foretak både til utarbeidelse av søknad, prosjektering og utførelse (plan- og bygningsloven 20-1). Hest er betraktet som et husdyr på lik linje med storfe og sau. Oppføring og utvidelse av mindre staller tilpasset brukets størrelse og drift vil derfor normalt bli betraktet som landbruksbygg. For å etablere eller utvide stallen til å kunne huse mer enn 3 hester, vil det blir vurdert om hesteekvipasjen kan komme til utmarka uten å måtte benytte de mest trafikkerte veiene. Landbrukseiendommer med over 10 stallplasser vil bli vurdert i forhold til om anlegget betraktes som et større hestesenter og utenfor landbruksbegrepet. Dersom stallen er søkt lagt på dyrka eller dyrkbar mark krever tiltaket omdisponeringstillatelse etter jordloven ( 9). 3

4 Anlegging av utendørs ridebane Anlegging av utendørs ridebane er i utgangspunktet ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven så lenge det ikke gjennomføres vesentlige terrenginngrep. Ridebane på dyrka og dyrkbar mark krever tillatelse etter jordloven ( 9). Kommunen er lempelig med å gi tillatelse til slike tiltak under forutsetning av: - at det er behov for banen, - at banen er midlertidig (inntil 10 år), - at matjorda blir tatt vare på, - at banen gir minst mulig ulemper for resterende jordbruksareal og - at tiltaket ikke fører til store terrenginngrep. Dersom ridebanen blir anlagt på skogsmark som ikke er dyrkbar mark (areal som kan dyrkes opp til å bli fulldyrka), vil ikke tiltaket være søknadspliktig. Forutsetningen er at tiltaket ikke krever store arealinngrep, at automatiske fredede kulturminner ikke blir berørt og at aktsomheten i forhold til naturmangfoldloven 6 blir overholdt. I slike tilfeller bør landbrukskontoret kontaktes for å klargjøre at tiltaket ikke er søknadspliktig. Oppføring av ridehall Oppføring av ridehall er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Ridehaller (større enn 20 x 20 m) anses ikke som driftsbygninger i landbruket, og vil være i strid med LNF-formålet. Tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon. Etter en konkret vurdering i forhold til brukets størrelse og drift vil også ridehaller med mindre størrelse kunne være avhengig av dispensasjon. Kommunen godkjenner ikke oppføring av plasthaller. En eventuell ridehall skal utformes som en permanent bygning. Dersom hallen er tenkt lagt på dyrka eller dyrkbar mark krever tiltaket omdisponeringstillatelse etter jordloven ( 9). Dette vil ikke være en kurant sak. 4

5 Generelle vilkår Bygningstekniske krav ved oppføring/utvidelse av stall og ridehall Byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven inneholder en rekke bygningstekniske krav som skal oppfylles. Dette gjelder blant annet med hensyn til konstruksjons- og brannsikkerhet. Spørsmål vedrørende slike problemstillinger må rettes til fagkyndige foretak. Tiltakshaver har selv ansvaret for at gjeldende tekniske krav oppfylles når tiltaket søkes om og gjennomføres uten bruk av ansvarlige foretak. I henhold til plan- og bygningsloven skal staller ha vanntilførsel og godkjent avløpsløsning (jfr og 27-2). Tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett og etablering av privat avløpsanlegg er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven. Ved søknadspliktige tiltak skal det foreligge en plan som ta hensyn til det totale arealbehovet Luftegårder, parkeringsarealer, fôr- og strølager og gjødsellagring er permanente behov i tillegg til stallen som skal ligge på samme eiendom for å sikre hesteaktiviteten også i fremtiden. Ved søknadspliktige tiltak skal det foreligge en plan som tar hensyn til det totale arealbehovet. Arealbehov luftegård: Kommunen legger til grunn at det bør være et minimumsareal på luftegårdene på 300 kvm (10m x 30m, jamfør retningslinjer til forskrift om velferd på hest) pr hest inntil 10 hester og 200 kvm pr hest på større anlegg (10 hester og flere). Dette skal ligge i umiddelbar nærhet til stallen. Arealene må være relativt flate og egnet til å være luftegård. Skogsmark kan beregnes inn i areal for luftegård. Arealbehov fôr- og strølager: Arealbehovet for grovfôrlager vil delvis være avhengig av hva slags fôr en bruker og hvordan en velger å lagre dette. Skal en fôre med rundballer og kunne kjøre inn en rundball med traktor, lagre rundballen inne, ha plass til å dele denne opp og ha på trillebår eller annet, bør en ha ca kvm i tillegg til evt. rundballelager ute. Det bør være et eget rom eller sted for lager til kraftfôr i tilknytning til stallen. Arealbehovet her er begrenset (10-30 kvm). Strø kan lagres både ute og inne, men det må være planlagt hvordan det skal lagres. Arealbehov gjødsellager: En gjennomsnittshest produserer 10 tonn gjødsel iblandet strø pr år. Det skal foreligge planer for hvordan gjødselen skal mellomlagres og brukes. Mellomlageret kan være en konteiner, tilhenger, på en betongplatting, eller direkte på bakken dersom det ikke er fare for overflatevann. Parkeringsarealer: Plan- og bygningsloven 28-7 krever at det i nødvendig utstrekning opparbeides arealer til parkering av biler og tilhengere. Behovet må vurderes konkret ut fra tiltakets omfang og planlagt bruk. Det må i byggesaken vises hvordan kravet er tenkt oppfylt. 5

6 Jordvern Bygg, installasjoner, parkeringsareal og andre arealinngrep skal i størst mulig grad legges utenom dyrka mark. Plasseringen vil være en helhetsvurdering i forhold til hvor tunet ligger og evt. om det er noen marginale arealer som kan benyttes. Bygg/installasjoner bør legges i tilknytning til hverandre og ikke spres utover på eiendommen. Det vil i utgangspunktet ikke være mulighet for å etablere et nytt hestesenter (med stall, ridebane/ridehall) hvor gården hovedsakelig består av dyrka mark som må omdisponeres for å etablere hestesenteret. Luftegårder/paddocker Det å bruke jordbruksarealet til luftegårder/paddocker for hest er betraktet som jordbruksproduksjon og er ikke søknadspliktig. I enkelte tilfeller kan det bli svært opptråkket og sølete i deler av luftegården. Hvis det tas på et tynt lag (o-5cm) med enten bark eller sand/singel vil ikke dette redusere produksjonspotensialet på dyrka marka og ikke være søknadspliktig. Derimot vil anlegging av fast dekke kreve tillatelse etter jordloven. Det vil normalt bli gitt midlertidig tillatelse til fast dekke i deler av luftegårdene. Arronderingen i forhold til resten av dyrka marka vil bli vurdert. Trafikksikkerhet Det er ikke ønskelig å øke hesteaktiviteten langs de mest trafikkerte veiene som blant annet Nøsteveien og Ringeriksveien og i tettstedene som Lierbyen og Sylling. Dersom en eiendom grenser til disse veiene/tettstedene uten mulighet for hest/rytter til å komme til utmark på andre måter enn å gå på veien eller over annen manns eiendom, vil det normalt ikke bli gitt tillatelse til å øke hesteaktiviteten på eiendommen. Dyrevelferd Det er Mattilsynet som har ansvaret for dyrevelferden. Lier kommune er opptatt av at dyrevelferden blir ivaretatt slik at hestene får utvikle seg best mulig og at hestesporten fremstår som sunn og ansvarsbevisst. Gjennom å lage blant annet minimumskrav for luftegårder vil kommunen påse at hesteeier har mulighet til å ivareta hestenes velferd nå og i fremtiden. Alle hester skal ha mulighet til omgang med artsfrender både i stallen og ute. Forurensning Siden Lierelva med sidevassdragene er en viktig vannkilde både for landbruksproduksjonen, fisk og det biologiske mangfoldet, er det stort fokus på å redusere forurensningen til vassdraget. Normalt vil det være hestegjødsel som kan forårsake fare for forurensning, men også luftegårder som tråkkes opp og som ligger tett inntil bekker, kan være en forurensningskilde. Hestegjødsel skal brukes på forsvarlig måte i henhold til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. For søknadspliktige tiltak skal det foreligge plan for hvordan gjødsla skal håndteres. 6

7 Oppføring/utvidelse av stall Stallen og antall hester skal være tilpasset gårdens ressursgrunnlag. Det vil si at minimunsbehovet for luftegårder, parkeringsarealer, fôr- og strølager og gjødsellagring skal ha plass på samme eiendom som stallen. Ved søknad om stall skal det foreligge en plan som viser og ivaretar det totale arealbehovet og hvordan gjødsla skal håndteres. For å etablere eller utvide stallen til å kunne oppstalle mer enn 3 hester, vil det blir vurdert om hesteekvipasjen kan komme til utmarka uten om å måtte benytte de mest trafikkerte veiene. Dersom naboens eiendom må benyttes som sti for hest/rytter, for å unngå en trafikkert vei, bør det foreligge en tinglyst avtale. Anlegging av utendørs ridebane Ridebaner bør legges utenfor dyrka mark. Dersom den blir godkjent lagt på dyrka mark skal arronderingen på resterende jordbruksareal bli best mulig. Hvis ridebanen blir lagt på dyrka mark skal matjorda tas bort og legges på gården for senere å kunne tilbakeføres til området dersom ridebanen ikke blir brukt. Ved tillatelse til å anlegge ridebane på dyrka mark skal det tinglyses en heftelse på gården om at ridebanen skal tilbakeføres til jordbruksareal dersom hesteaktiviteten opphører. Med hesteaktivitet menes her ukentlig bruk av banen i sommerhalvåret. Oppføring av ridehall Ridehaller skal i utgangspunktet legges på skogsmark/fjell. Normalt vil det ikke bli gitt tillatelse til oppføring av ridehall på dyrka mark. En ridehall skal ha preg som et landbruksbygg og bygges i permanent konstruksjon. Plasthaller vil ikke bli godkjent som permanent tiltak. Bygget bør legges slik i terrenget at det ikke virker skjemmende på kulturlandskapet. Dersom det gis tillatelse til en ridehall skal det være plass til en utendørs ridebane på eiendommen også (i tillegg til de andre fasilitetene). All erfaring tilsier at dette behovet kommer. Det er generelt behov for mer parkeringsareal desto større anlegget er. 7

8 Veiledere som kommunen har lagd på hest - Gjødselhåndtering regelverk - Gjødselhåndtering Løsningsforslag - Gjødselhåndtering Strø - Gjødselhåndtering og foring Mekanisering av stall - Turridning med hest Veilederne er tilgjengelig på landbrukskontorets hjemmeside: 8

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

SJEKKLISTE MED VEILEDNING

SJEKKLISTE MED VEILEDNING KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE MED VEILEDNING 12 Hest i næring Innledning KSL-standard 12 Hest i næring er et kvalitetssystem som er utviklet av hestenæringen i samarbeid med Matmerk.

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN 31.3.2014 Forslag til utfyllende bestemmelser til hjelp i kommuneplanarbeidet. Generelle bestemmelser Plankrav a) I nåværende og fremtidige områder for

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Del 1: Bakgrunn for notatet Område N40 ble etablert som følge av vedtak av Kommuneplan for Nannestad 2010 2025. Området ble lagt ut som næring etter innspill fra

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordlovens 9 søknad om dispensasjon for eiendom 40/4

Saksframlegg. Behandling etter jordlovens 9 søknad om dispensasjon for eiendom 40/4 Søgne kommune Arkiv: 40/4 Saksmappe: 2012/420-23951/2012 Saksbehandler: Wenche Anita Bergum Dato: 31.07.2012 Saksframlegg Behandling etter jordlovens 9 søknad om dispensasjon for eiendom 40/4 Utv.saksnr

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer