Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell - GB 81/2 - Brunvatneveien 395

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell - GB 81/2 - Brunvatneveien 395"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 81/2 Saksmappe: 2015/ /2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell - GB 81/2 - Brunvatneveien 395 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 143/16 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra deleforbudet i LNFR-formålet, mottatt i kommunen Det vises for øvrig til søknadens vedlagte beskrivelse, og utsnitt av kart. Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget Behandling: Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra deleforbudet i LNFR-formålet, mottatt i kommunen Det vises for øvrig til søknadens vedlagte beskrivelse, og utsnitt av kart. Bakgrunn for saken: Saken har tidligere vært behandlet etter jordloven i Plan- og miljøutvalget: Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget

2 Behandling: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: I medhold av jordloven 12 gis det samtykke til fradeling av 3,5 daa fra GB 81/2 som omsøkt. Saksutredning: Søknadens dispensasjonsforhold: Det søkes om deling av eiendom, bebygd med våningshus, uthus, redskapshus/sag, vedbu og stabbur. Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra deleforbudet i kommuneplanens LNFRformål. Søknaden: Det søkes om fradeling av en parsell fra GB 81/2, parsellen er på ca. 3,5 da. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte dokumenter og utsnitt av kart. Eiendommen er en landbrukseiendom og det er innvilget deling etter jordloven. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen ligger innenfor område avsatt til LNFR-formål i kommuneplanen for Søgne. Planen er godkjent Kartutsnitt rosa, skravert område søkes fradelt: Flyfoto fra 2005:

3 Naturmangfoldloven: Kommunen har vurdert tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens 8 til 12, og vi kan, ut fra en samlet vurdering, ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med denne. Vi har vurdert tiltaket og mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i rimelig forhold til sakens karakter. Det kan ikke sies å foreligge risiko for skade på naturmangfoldet, og det fremkommer ikke opplysninger av lokal art i artsdatabanken eller naturbasen, som tilsier at det er spesielle hensyn som må ivaretas. Det er heller ikke forhold som tilsier at det bør gis avslag i forhold til føre-var-prinsippet, da tiltaket ikke vil påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade. Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på økosystemet, og 11, kostnader ved eventuell miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver. 12, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, blir også ivaretatt. Klage/protester/bemerkninger: Det foreligger ikke merknader fra naboene. Uttalelser fra annen myndighet: Fylkesmannen i Vest-Agder har ikke vesentlige merknader til søknaden, men det påpekes at det må foretas en konkret vurdering i forhold til konsekvenshensyn med tanke på andre saker. Statens Vegvesen har ingen merknader til saken, og viser til at det er opplyst at omsøkte arealet har egen avkjørsel fra offentlig vei, og at fradeling vil ikke hindre atkomst med maskiner og utstyr til landbruksarealene på GB 81/2. Vest-Agder fylkeskommune har ikke uttalt seg innen fristen. Uttalelsene ligger som vedlegg til saken, og det vises til disse i sin helhet. Relevante punkter i tiltakshavers redegjørelse i kursiv skrift, med administrasjonens påfølgende kommentar: Tiltakshaver - Lars Gunnar Andersen og Eirin Reinskau eier i tillegg til GB 81/2 på Brunvatne i Søgne, også GB 135/3 i Mandal kommune. Eiendommene er slått sammen til en driftsenhet,

4 og som følge av dette oppstod det to boliger og to sett med driftsbygninger på driftsenheten. Driftssenteret ligger på GB 135/3 i Holum i Mandal kommune, hvor det er bygd ny driftsbygning, og ny bolig er under oppføring. Det er således ikke bruk for bygningene på Brunvatne for drift av gården. Administrasjonen har forståelse for at for stor bygningsmasse på en driftsenhet vil føre til unødvendig mye kapital- og arbeidskrevende vedlikehold. Arealet er et rent tunareal, som ikke blir eller kan benyttes til jord- eller skogbruk. Fradelingen vil ikke føre til endret bruk i forhold til dagens situasjon. Bortsett fra at eiendommen kanskje blir mer attraktiv med tanke på fast bosetting. Området som søkes fradelt ligger mellom Brunvatneveien og dyrkbar mark. Det blir ingen endringer av avkjørsel, og det blir ingen forandring av bruken av den parsellen som søkes fradelt. Administrasjonens samlede vurdering: Tiltaket er i strid med kommuneplanen og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. Tiltaket medfører at bygningsmassen på landbrukseiendommen fradeles, slik at gården blir stående igjen uten bebyggelse. Gården er imidlertid en av to driftsenheter, hvorav den andre enheten ligger i Mandal kommune. Det er her eier bor, og det er her gårdene har sitt driftssenter, med ny driftsbygning og nytt bolighus under oppføring. I gjeldende plan er eiendommen avsatt til LNFR-formål, og det foreligger et generelt bygge- og deleforbud. Planen er vedtatt i 2012, og er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Gjeldende lovtekst i plan- og bygningsloven Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Bestemmelsen inneholder 2 kumulative vilkår, og begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Det betyr at i første omgang må det vurderes om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Viser vurderingen at de nevnte hensynene blir vesentlig tilsidesatt, skal ikke kommunen behandle dispensasjonen videre. Hensynet bak kommuneplanens aktuelle bestemmelser er at området skal benyttes på en måte som ivaretar interesser innen landbruk, natur og friluftsliv. Landbruksmyndighetene i kommunen har behandlet saken etter Jordloven, og funnet grunnlag for å innvilge fradeling av

5 parsellen. Den omsøkte tomta representerer liten eller ingen verdi som landbruksareal, og adkomst fra eksisterende vei er allerede anlagt. Forholdet til vann og kloakk forblir uforandret. Parsellen er bebygd med bolig og diverse landbruksbygg, og består stort sett av tilhørende tun til bygningsmassen. Dette betyr at området ikke har stor verdi for driften på gården, og deling som omsøkt vil ikke medføre ulemper i forhold til landbruksinteressene. Fradelingen endrer ikke noe i forhold til bruken av eiendommen, og vi kan heller ikke se at hensynet bak bestemmelsen om natur- og friluftsinteresser blir vesentlig tilsidesatt. Administrasjonen konkluderer med at hvis det blir gitt dispensasjon i dette tilfellet, vil hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd første punktum er derfor oppfylt. Det må videre, i henhold til Pbl 19-2 andre ledd andre punktum, vurderes om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Dersom dispensasjon kan gis etter vilkåret i første punktum, må det, i henhold til PBL 19-2 andre ledd andre punktum, videre vurderes om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Parsellen som ønskes fradelt grenser inntil fulldyrka jord, men da det ikke dreier seg om oppføring av ny bolig, finner vi det ikke nødvendig å kommentere saken nærmere i forhold til kommuneplanens bestemmelser om avstand til landbruksareal i drift. Individuelle forhold knyttet til søkers person kan tillegges vekt i helt spesielle forhold, men vil ikke være av avgjørende vekt. I denne saken er det sagt at å beholde to sett med landbruksbygninger vil føre til stor belastning arbeidsmessig og økonomisk - i forhold til vedlikehold av bygningsmassen. I denne saken bør disse individuelle forhold tillegges vekt, da dette vil kunne ha en økonomisk påvirkning i forhold til den landbruksmessige driften av gården. Å skille ut og selge bolig og uthus som ikke er nødvendige, vil medføre mindre utgifter på bekostning av driften på bruket. Administrasjonen mener at fradeling av parsell som omsøkt, ikke vil være vesentlig i strid med jordbruksinteressene. Dette forankres i landbruksmyndighetens behandling av saken, og vektlegges i vesentlig grad. Likeledes at de fysiske endringene er uten betydning i forhold til natur- og friluftsinteressene. Delingen vil heller ikke være til noen form for hinder for allmenn ferdsel, eller allmenn bruk av området. Fradeling og salg av parsell med påstående bygninger, kan bidra til å sikre fast bosetning i området, noe som anses å være en fordel. Vedlikehold av bygninger sikres også på en bedre måte. I forhold til konsekvenshensyn til liknende saker, anses denne å være svært liten. Det dreier seg om et stort gårdsbruk, beliggende i to kommuner, og hvor det er svært uhensiktsmessig å opprettholde to sett med våningshus og landbruksbygninger. Administrasjonen mener etter ovennevnte at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, og i henhold til plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd andre punktum, kan dispensasjon for dette forholdet gis. Rådmannens merknader: Rådmannen har ikke ytterligere merknader til saken. Vedlegg

6 1 Særutskrift Søknad om deling av GB 81/2 - jordloven 12 2 Søknad om dispensasjon for deling 3 Kart 4 Brev av Redegjørelse 6 Uttalelse til søknad om deling av eiendom 7 Uttalelse til søknad om dispensasjon for deling 8 Oversiktskart - GB 81/2 - Brunvatneveien 395