Bodin. Bodin videregående skole torsdag Deltakere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bodin. Bodin videregående skole torsdag 19.09.2013. 1. Deltakere"

Transkript

1 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F Versjon 0.00 Gyldig fra Forfatter Else Lindvig Verifisert Tone Vangen Godkjent <ikke styrt> Side 1 av9 videregående skole torsdag Deltakere Fra utdanningsavdelingen: Fylkesutdanningssjef Tone Vangen, rådgiver Kurt Henriksen, rådgiver Eirik Sundan, rådgiver Else Lindvig. Fra skoleledelsen: Rektor Leif Magne Eggestad, assisterende rektor Marit Hernes, inspektør Laila Grytvik, inspektør Roald Isaksen, inspektør Espen Bekkelund, avdelingsleder ST Katrine Kalvik, avdelingsleder TIP/Maritim Arne Myhre, avdelingsleder STF/DH/MK Bjørn Lien, avdelingsleder ID/HO Kjell Gunnar Brenna, avdelingsleder Bjarkelind Einarsdottir, avdelingsleder Eirik Rødsand Hansen. Fra tillitsvalgte ansatte Astri Lund Eriksen, utdanningsforbundet, Jørn With Hansen, NITO, Johnny Heggen, Dalta. Fra tillitsvalgte elever Tobias Aas, TP 2B, Motormann, Sondre Holen, TP2C, Matros, Kristine Karlsen, MK2B, Marius Stabbforsmo, ST. Skolebesøket bygger på mål for videregående opplæring i Nordland og skolens resultater slik de fremkommer i PULS, tilstandsrapporten for NFK, skoleporten og KS-systemet. Ut fra en vurdering gjort i forkant ble det foretatt et valg av tema som ble tatt opp i forbindelse med skolebesøket. Hensikten med skolebesøkene er å få til en god dialog og utvikle en felles kultur for skolebasert vurdering, med sikte på å styrke kvaliteten på læringsarbeidet. I Forskrift til opplæringslova Skolebasert vurdering fremgår at: «Skolen skal jamnleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigar har ansvar for å sjå til at vurderinga vert gjennomført etter føresetnadane» Fylkesutdanningssjefens skolebesøk er et ledd i dette arbeidet.

2 Ver.0.00 Side: 2 av 9 2. Faktaopplysninger om skolen Antall ansatte: 225. Antall elevplasser: Antall studieplasser på fagskolen: 96. (skolebesøket omfatter ikke fagskolen) Utdanningsprogram: Studiespesialiserende Vg1, Vg2 og Vg3. Realfag og språk, samfunn og økonomi. Studiespesialiserende med formgivingsfag Idrettsfag Vg1, Vg2 og Vg3 Service og samferdsel: IKT servicefag Vg2 Påbygning Vg3 Helse og oppvekst Vg1, barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Elektrofag Vg1, automatisering vg2 og data og elektronikk Vg2, automatiseringsfaget vg3 Design og håndverk Vg1, design og tekstil vg2 og Interiør og utstillingsdesign vg2, Interiør Vg3 Medier og kommunikasjon Vg1, Vg2 og Vg3 Teknikk og industrielle produksjon vg1, maritime fag Vg2 og laboratoriefag Vg2. 3. Elevenes forutsetninger Karakterpoengsum fra ungdomsskole Videreg Skole Og Fagskole 42,78 Videreg Skole Og Fagskole - STUD 44,75 Videreg Skole Og Fagskole - YRK 39,77 Nordland 40,27 vgs har det beste utgangspunktet av skolene i Nordland med hensyn til elevenes forutsetninger. Ca 70% av elevene er på de to høyeste nivåene, og dette er godt over det nivået vi finner ved andre skoler i Nordland. Bare 4% av elevene er på laveste nivå. Også på yrkesfagene har elevene ved i gjennomsnitt høyere karakterpoengsum ved inntak enn ved andre skoler i Nordland. Snitt

3 Ver.0.00 Side: 3 av 9 4. Gjennomføring Indekser Fagskole Fagskole - STUD Snitt Fagskole - YRK Nordland 2.1 Bestått-prosent alle fag 1.termin 78,5 79,58 76,92 75, Fullført og bestått-prosent 71,52 72,65 69,91 68, Sluttet i prosent 5,33 3,88 7,41 5, Antall fraværsdager 13,03 13,62 12,21 11, Andel elever med karakter 1 / ikke vurdert (T1) 2.6 Andel elever med karakter 1 / ikke vurdert (T2) 2.7 Andel elever med karakter 1 / ikke vurdert (Standpunkt) 2.8 Andel elever med karakter 1 / ikke vurdert (Eksamen) 21,5 20,42 23,08 24,34 9,21 9,42 8,75 12,95 12,38 13,01 11,41 12,84 8,99 12,41 2,99 10,17 Antall elever som fullfører og består ligger over gjennomsnittet for Nordland, og det er spesielt elektro(el) og medier og kommunikasjon (MK) som trekker opp. Sett i forhold til elevens forutsetninger kan det stilles spørsmål om resultatet på fullført og bestått vært bedre ved skolen. Skolen har de siste årene ligget rundt 75 % gjennomføring, men siste skoleår var gjennomføringen 71 %. Skolen bør drøfte om de er fornøyd med resultatet ut fra de forutsetningene elevene har. Sammenhengen mellom antall elever som får karakter 1. termin og fullført og bestått er relativt grei, bare MK har en økning i antall elever mellom terminene. Antall elever som slutter ved skolen har steget de siste årene og kan se ut til å stabilisere seg på litt over 5%. Skolen har vært nede på 3,74% i 11/12, så dette er kanskje noe å strekke seg etter. På Helse og oppvekst (HO ) og Design og håndverk ( DH) finner du største prosentandelen av elever som slutter. Det bemerkes se at både Elektrofag (EF) og TIP ( Teknikk og industriell produksjon) har lav sluttprosent. Antall fraværsdager ligger i snitt over Nordland. Det er kun TIP og EF som holder seg godt under snittet i Nordland. Her har kanskje skolen og lærerne gjort spesielle tiltak? Skolen har halvert antall elever med karakteren 1/IV mellom 1. og 2. termin. Dette kan være elever som har sluttet. Både når det gjelder standpunkt og eksamen ligger skolen bedre an enn NFK. Ser en på overganger og elever som går direkte mellom trinnene, dvs si fra grunnskole direkte til vgs og direkte mellom trinne på vgs så har yrkesfagene størst innslag av elever som «vandrer» i systemet. Dette kan være en stor utfordring med hensyn til resultater. Siste skoleår var det eksempel 54% av elevene på HO Vg1 som kom direkte fra grunnskolen mens det inneværende skoleår er på 80%. I noen tilfeller skal en også være oppmerksom på at dette kan være voksne som har bestemt seg og dermed er en ressurs for klasse og skole. Skolen har høyt dag og timefravær. Spesielt gjelder dette timefraværet på studiespesialiserende.

4 Ver.0.00 Side: 4 av 9 5. Merknader til enkelte resultater - Avvik standpunkt og eksamen Generelt ligger skolen rundt gjennomsnittskarakterer for fylket. Også her kan det stilles spørsmål om en burde forventet bedre resultat ut fra elevenes forutsetninger. Skolen har i likhet med andre skoler negativ utvikling med hensyn til karakterutvikling fra ungdomsskolen på studiespesialiserende program samt MK. På TIP og EL er utviklingen positiv Avvik mellom standpunkt- og eksamenskarakterer Fagskole Fagskole - STUD Snitt Fagskole - YRK Nordland (12-13) NOR -0,3-0,3 0-0,5 MAT/REA -0,1-0,1-0,4-0,5 ENG ,7 (Avvik over 0,5 regnes som høyt9 Her må en være oppmerksom på hva tallene faktisk viser jf små elevgrupper som er oppe til eksamen. Avvikene er små mellom eksamen og standpunkt ved skolen. Skolen stiller spørsmål ved om det på skolen gjøres for strenge vurderinger. Dette er en diskusjon som må følges opp på skolen. Dette er en diskusjon som bør tas med avgiverskolene for å avklare om karakterbeskrivelsen forstås likt i grunnskolen og i videregående. 6. Elevundersøkelsen 1. Motivasjon og mestring 1.1 Motivasjon (interesse for å lære) Fagskole (12 Vår) Fagskole - STUD (12 Vår) Fagskole - YRK (12 Vår) Nordland (12 Vår) 3,86 3,75 4,01 3, Mestring 3,78 3,80 3,75 3, Faglig utfordring 4,23 4,19 4,30 4, Innsats 3,64 3,61 3,70 3, Indre motivasjon 3,31 3,21 3,45 3, Lyst til å lære 3,98 3,89 4,10 4,12 2. Arbeidsmiljø 2.1 Sosial trivsel 4,30 4,30 4,29 4, Mobbing på skolen 4,80 4,87 4,70 4, Mobbing på nett 4,80 4,85 4,72 4, Fysisk læringsmiljø 3,08 3,07 3,09 3,03 3. Klasseledelse 3.1 Faglig støtte 3,70 3,63 3,80 3, Engasjerende lærere 3,31 3,24 3,42 3, Trivsel med lærerne 3,82 3,76 3,91 3,92

5 Ver.0.00 Side: 5 av Tilpasset opplæring 3,57 3,58 3,55 3, Kunnskap om mål og krav 3,64 3,59 3,73 3, Arbeidsro 3,36 3,30 3,44 3, Felles regelhåndtering 2,56 2,51 2,63 2,84 4. Vurdering for læring 4.1 Trygghet 4,12 4,05 4,23 4, Læringsmål og vurdering 2,75 2,64 2,90 2, Kriteriebasert vurdering 3,21 3,14 3,32 3, Faglig veiledning 2,90 2,78 3,08 3,05 5. Veiledning 5.1 Planlagte samtaler 3,00 2,92 3,11 3, Karriereveiledning 2,85 2,67 3,11 3,19 6. Elevinnflytelse 6.1 Medbestemmelse 2,64 2,57 2,73 2, Elevdemokrati 3,01 3,06 2,95 3,20 7. Digitale verktøy 7.1 Bruk av digitale verktøy 3,54 3,39 3,75 3, Nettvett 3,58 3,57 3,59 3,67 8. Vurdering av fag 8.1 Fornøydhet med programfag 3,52 3,49 3,55 3, Fornøydhet med prosjekt til fordypning 3,31-3,31 3, Arbeidsmåter i engelsk 3,46 3,43 3,47 3, Arbeidsmåter i kroppsøving 3,72 3,60 3,83 3, Arbeidsmåter i norsk 3,31 3,18 3,52 3, Arbeidsmåter i matematikk 3,28 3,38 3,08 3, Arbeidsmåter i samfunnsfag 3,86 4,12 3,64 3, Arbeidsmåter i naturfag 3,39 3,65 3,13 3,57 9. Øvrige variabler 9.1 Forholdet lærer-elev 3,99 4,00 3,96 3, Tilbakemelding 2,44 2,28 2,68 2,60 Resultatene fra sist gjennomførte elevundersøkelse viser at elevene på yrkesfag trives generelt bedre enn elevene på studiespesialisering. Det er svært lite mobbing på skolen og forholdet til lærerne er meget godt. Siden relasjonen lærer elev er avgjørende for motivasjon og innsats hos elevene (Jfr stianalyse fra Udir) bør en se på hvorfor den indre motivasjon hos elevene på studiespesialisering er så dårlig. Den indre motivasjon er svak både på ST,IF, DH og MK. IF har mange gode forutsetninger, men det kan se ut som om elevene ikke har motivasjonen som trenges for å lykkes bedre. DH er minst fornøyd både med sosial trivsel, trivsel med lærerne, indre motivasjon. Fysisk læringsmiljø oppleves av elevene som en utfordring. Alle studietilbudene bør forbedre arbeidsroen. Ser en på klasseledelse er elevene på EL og TIP mest fornøyd. Skolen har en generell utfordring knyttet til felles regelhåndtering på alle studietilbud. Utover dette er det utfordringer knyttet til arbeidsro på TIP.

6 Ver.0.00 Side: 6 av 9 HO- elevene er meget godt fornøyd med vurderingspraksis ved skolen. På studiespesialiserende viser resultatene fra våren 2012 at det var utfordringer knyttet til læringsmål og vurdering samt faglig veiledning. Samfunnsfag ser vi kommer godt ut på studiespesialiserende. Det gir seg også utslag i karakterene. Vi merker oss at kroppsøving på yrkesfag oppleves positivt. Ellers har ST utfordring knyttet til arbeidsmåter i norsk og matematikk og naturfag på y-fag. Det er elevene på MK som er mest negativ, mens DH derimot opplever andre fag en programfag som svært positiv. Det bør skolen merke seg, spesielt i arbeidet med FYR. Går en inn i tallene ser en at elevene på IF (3,80) og MK (3,81) ikke er spesielt lysten på å lære og litt mindre interessert. Det er spesielt ut fra grunnlaget disse elevene har og at de har gjort et valg av studietilbud. Her utmerker elevene på TIP (4,37) og EF (4,22) seg med å være svært lysten på å lære og er i utgangspunktet interessert. Skolen har en generell utfordring knyttet til felles regelhåndtering på alle studietilbud. Skolen bør følge med på om dette er tilbakemeldinger som også kommer i neste elevundersøkelse og evt sette inn tiltak? 7. Læringsmiljø resultater fra elevundersøkelsen Skolen har generelt et godt læringsmiljø, hvor elevene trives og det er lite mobbing. Ser en nærmere på ulike variabler i elevundersøkelsen har skolen utfordringer både på flere områder. Skolen opplyser at de har identifisert sine forbedringsområder og jobber med ulike tiltak knyttet til følgende områder: Mobbing, det fysiske arbeidsmiljøet, felles regelhåndtering, arbeidsro, karriereveiledning og elevmedvirkning. Informasjon om elevenes arbeidsmiljø ligger lett tilgjengelig på skolens hjemmeside. Det informeres om at elev og foreldre kan ta kontakt med skolen. Det er lagt link til utdanningsdirektoratets informasjonshefte, og til fylkeskommunens KS-system hvor håndbok om elevens psykososiale miljø finnes. Elevene vi hadde dialog med under skolebesøket gav utrykk for at de trives godt på skolen. På spørsmål om hvorfor de søkte seg til denne skolen svarer de blant annet at skolen har et godt omdømme. De nevner mangel på hybel i Bodø som et stort problem. På spørsmål om de er fornøyd med undervisningen svarer elevene på medier og kommunikasjon at de er misfornøyd med at de ikke er ute i praksis i faget prosjekt til fordypning. De nevnte også timeplanforhold som skolen ble bedt om å kontrollere med hensyn til læreplanoppfyllelse. Elevene gir også uttrykk for at sammenslåtte klasser i fellesfag er et problem. 30 elever og en lærer er ingen god læringssituasjon, spesielt i matematikk hvor mange elever må ha hjelp. Elevene ønsker i større grad mer varierte arbeidsmåter i noen fag. Elevene ønsker å ha faste møter med skolens ledelse, noe de ikke har i dag. Skoleledelsen ble oppfordret til å bidra til det

7 Ver.0.00 Side: 7 av 9 8. Ledelse, struktur og organisasjon Skolen har utarbeidet strategiplan med visjon og hovedmål. Målene er konkretisert i en egen handlingsplan med resultatmål, kriterier for måloppnåelse og faktorer for å nå målene. Planen inngår i skolens KS og er der tilgjengelig for asatte. Dokumentet viser at skolen har diskutert sentrale punkt og identifisert sentrale tiltak for videreutvikling. Dersom handlingsplanen skolen følges opp mener vi den er et godt verktøy for utvikling av skolen. Ledelsen er oppmerksom på at en slik plan må følges opp og dette arbeidet krever kontinuerlig Skolen har en engasjert og dyktig ledelse som ble oppfordret til å være mer åpen for innspill. De tillitsvalgte opplyser at de er godt fornøyd med det formelle rundt møtene med skoleledelsen, dvs innkalling, saksliste og referat, men det må jobbes videre med samhandlingen mellom ledelse og tillitsvalgte. Resultatene fra personalundersøkelsen viste at skolen hadde utfordringer knyttet til gjennomføring av medarbeidersamtaler, men dette følges nå opp på en bedre måte. Skolen må også fremover ha fokus på godt arbeidsmiljø og bør etter personalundersøkelsen i høst vurdere hva som vil være gode og tjenelige tiltak. Skolen opplyser at de oppfordrer lærerne til å besøke hverandre i timene med sikte på og «lære av hverandre». Det synes å foreligge gode strukturer med hensyn til møter. Skolen bes drøfte internt om det i tilstrekkelig grad er lagt til rette for fellesarenaer hvor det drøftes pedagogiske utfordringer / deles god praksis. På spørsmål om hva de gjør på avdeling for elektrofag når de har forbedret seg både på gjennomføring og karakterresultater, får vi opplyst at har et modulbasert undervisningsopplegg som både elever og lærere er godt fornøyd med. De jobber med tydelighet og god klasseledelse og har et godt samarbeid med fellesfaglærerne. De har stabile lærere som er: Sitat: «En sabla fin gjeng som jobber godt i lag». Skolen opplyser at de nå forsøker å bruke erfaringene fra elektro til å innføre tilsvarende modulbasert undervisningsopplegg på TIP, hvor de allerede ser resultater. Dette er sikkert bare et av flere gode eksempler, men det er viktig at det sees på hva som er suksessfaktorene når man lykkes. Skolen trekker fram at de inneværende skoleår blant annet satser på kompetanseheving og samarbeid mellom lærere i programfag og fellesfag FYR Fellesfag- Yrkesretting og Relevans. Dette er positivt. Selv om dette ikke var tema under skolebesøket er vi kjent med at skolen har lyktes godt med sin realfaglige satsning. I det innledende møtet i forbindelse med skolebesøket valgte skolen og informere om hvordan de organiserer den europeiske språkdagen. Språkdagen er en markering for å feire språkene i Europa. Målsettingen med denne dagen er å gjøre offentligheten oppmerksom på viktigheten av språklæring og å fremme det språklige og kulturelle mangfoldet. videregående skole har arrangert språkdagen både i 2010 og 2011, og begge årene vant de pris den nasjonale 1. prisen som deles ut av Fremmedspråksenteret. I 2011 vant de prisen for blant annet sin gode evne til tverrfaglighet og involvering av alle nivåer i skolen. Dette var et Skolen er godt i gang med å bygge opp kvalitetssystemet for hele skolen. Skolens hjemmeside gir grei og god informasjon til elever og foresatte. Den gir lett tilgjengelig informasjon om elevenes lærings- og arbeidsmiljø finnes her. Heimesiden viser at det skjer mye spennende på skolen, men de tradisjonelle yrkesfagene er lite representert. Når det gjelder timetelling følges ikke dette opp godt nok ved skolen, men ledelsen er tydelig på at dette nå skal følges opp. Skolen opplyser at de har hatt som klar målsetting om å sette inn vikar ved lærerfravær, men økonomisk situasjon har medført vikarstopp høsten 2013.

8 Ver.0.00 Side: 8 av 9 Skolen opplever at rammebetingelsene for tiden er svært krevende og en vanskelig økonomisituasjon påvirker også kjernevirksomheten. Både ledere, tillitsvalgte og elever viste til at trangboddhet ved skolen viser seg å få konsekvenser for pedagogisk praksis. 9. Videre oppfølging Videreutvikling av et helhetlig planverk og delingskultur Skolen har et overordnet styringsdokument som tydeliggjør en god struktur med krav til profesjonalitet og god praksis i klasserommet. Vårt inntrykk er at det bør jobbes videre med eierskap til dokumentet, og at skolen ikke har en systematisk oppfølgning av egen handlingsplan. Dette må det jobbes videre med. I likhet med andre videregående skoler må videregående skole videreutvikle den analytiske kompetansen, og utvikle en delingskultur og møteformer som er innrettet mot pedagogisk refleksjon omkring hva som er god læring for elevene. Skolen bes analysere og lære av det som går bra, og bruke denne kompetansen for å utvikle skolen mot felles mål. Gjennomføring og karakternivå Ut fra elevens forutsetninger må skolen ha mer oppmerksomhet omkring hva som kan gjøres for å bedre resultatene både når det gjelder gjennomføring og karakternivå. Medbestemmelse elever Ledelsen bes sammen med tillitsvalgte for elevene drøfte hvordan de skal få på plass en hensiktsmessig møtestruktur med tillitsvalgte elever. Videreutvikle samarbeidet med tillitsvalgte og ha fokus på arbeidsmiljøutfordringer Samhandling og godt arbeidsmiljø er et viktig område. Timetelling Oversikten for skolen viser at registrering av avvik i forhold til elevens timetall ikke er god nok. Ledelsen bes påse at alle ansatte fører timetelling som forutsatt. Eget møte om skolens økonomiske utfordringer Fylkesutdanningssjefen sørger for et eget møte om temaet og en nærmere analyse av den økonomiske situasjonen. Eget møte om skolens organisering av prosjekt til fordypning. Fylkesutdanningssjefen initierer slikt møte. Normer for å fastsette orden og adferd og praktisering av underveisvurdering Fylkesutdanningssjefen vurderer om dette er tema som skal følges opp på fylkesnivå.

9 Ver.0.00 Side: 9 av Avsluttende merknader videregående skole har et sterkt fagmiljø med høyt utdannede lærere, og skolen har satt i gang mange gode og positive tiltak. Skolen kan vise til mye god praksis og mange gode resultater. videregående skole må strekke seg og jobbe systematisk for å oppnå ennå bedre resultater. Skolen bør ut fra både elevenes forutsetninger og de ansattes kompetanse ha gode forutsetninger i så måte. Bodø, Tone Vangen Fylkesutdanningssjef Interne referanser Eksterne referanser

Brønnøysund. Rapport fylkesutdanningssjefens skolebesøk Skole: Brønnøysund videregående skole - tirsdag 17. september 2013

Brønnøysund. Rapport fylkesutdanningssjefens skolebesøk Skole: Brønnøysund videregående skole - tirsdag 17. september 2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.11 Versjon 0.00 Gyldig fra 28.11.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av9 Rapport fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Bodø. Bodø videregående skole fredag 29. november 2013

Bodø. Bodø videregående skole fredag 29. november 2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, videregående skole fredag 29. november 2013 ID UTS.F.3.7.4.19 Versjon 0.00 Gyldig fra 24.01.2014 Forfatter Else Lindvig Verifisert Kurt Henriksen Godkjent

Detaljer

Fauske. Skole: Fauske vgs Dato: 03.05..2013

Fauske. Skole: Fauske vgs Dato: 03.05..2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.15 Versjon 0.00 Gyldig fra 19.12.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av10 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Saltdal. Skole: Saltdal vgs Dato: 08.03.2013

Saltdal. Skole: Saltdal vgs Dato: 08.03.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.7 Versjon 0.00 Gyldig fra 02.09.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av8 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Mosjøen. Fra utdanningsavdelingen møtte fylkesutdanningssjef Tone Vangen, rådgiver Else Lindvig og rådgiver Bjørnar Nystrand.

Mosjøen. Fra utdanningsavdelingen møtte fylkesutdanningssjef Tone Vangen, rådgiver Else Lindvig og rådgiver Bjørnar Nystrand. Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.9 Versjon 0.00 Gyldig fra 05.09.2013 Forfatter Else Lindvig Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av7 Rapport fylkesutdanningssjefens skolebesøk

Detaljer

Andøy. Skole: Andøy videregående skole Dato: 6.5.2013

Andøy. Skole: Andøy videregående skole Dato: 6.5.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.3 Versjon 0.00 Gyldig fra 02.09.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av10 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Knut Hamsun. Skole: Knut Hamsun vgs Dato: 04.04.2013

Knut Hamsun. Skole: Knut Hamsun vgs Dato: 04.04.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.17 Versjon 0.00 Gyldig fra 19.12.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av11 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Vest-Lofoten vgs. Skole: Vest-Lofoten videregående skole torsdag 17. oktober 2013

Vest-Lofoten vgs. Skole: Vest-Lofoten videregående skole torsdag 17. oktober 2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.14 Versjon 0.00 Gyldig fra 19.12.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av13 Skole: videregående skole torsdag

Detaljer

Aust Lofoten. Skole: Aust-Lofoten vgs Dato: 16.04.2013

Aust Lofoten. Skole: Aust-Lofoten vgs Dato: 16.04.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.4 Versjon 0.00 Gyldig fra 02.09.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av9 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Hadsel. Skole: Hadsel vgs Dato: 23.04.2013

Hadsel. Skole: Hadsel vgs Dato: 23.04.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.5 Versjon 0.00 Gyldig fra 02.09.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av10 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Foto: Vennesla vgs. (øverst venstre), Kvadraturen skolesenter (nederst), utdanningsavdelingen (høyre) Vest-Agder

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Sortland. Skole: Sortland vgs Dato: 22.04.2013

Sortland. Skole: Sortland vgs Dato: 22.04.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 02.09.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av11 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Utviklingsarbeid 2014/2015

Utviklingsarbeid 2014/2015 Utviklingsarbeid 2014/2015 ID UTS.Fau.F.4.2.3.1 Versjon 0.04 Gyldig fra 04.02.2015 Forfatter Ingunn Mikaelsen Verifisert Godkjent Side 1 av5 Tiltak for bedre læring Profesjonell skoleledelse

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

SVNS. Skole: Skolen ved Nordlandssykehuset Dato: 28.05.2013

SVNS. Skole: Skolen ved Nordlandssykehuset Dato: 28.05.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.18 Versjon 0.00 Gyldig fra 19.12.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av10 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Videregående opplæring, Buskerud fylkeskommune skoleåret 2010/11 Samlerapporter fra PULS per skole (til sammen13) 1. Hvordan lese rapportene 2. Buskerud/nasjonalt 3.

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 1. oktober 2015 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014 HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014 VISJON: Utvikling for framtida Foto: Trym Ivar Bergsmo HVSF vil være en lærende og samarbeidende organisasjon. Elevene skal få en helhetlig

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

Brønnøysund. Skole: Brønnøysund videregående skole Dato: 10 sept 2015

Brønnøysund. Skole: Brønnøysund videregående skole Dato: 10 sept 2015 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk - ID UTS.F.3.7.4.26 Versjon 0.00 Gyldig fra 20.01.2016 Forfatter KMA Verifisert TEV, ØJ Godkjent Side 1 av7 Skole: videregående skole Dato: 10 sept 2015

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Eksemplene i presentasjonen er hentet fra: 1. Studiet Yrkesretting av programfag Utdanningsprogram:

Detaljer

AGENDA OM KUBEN LEDERGRUPPEN VISJON og MÅL TILBUD STANDARDER og OPPFØLGING

AGENDA OM KUBEN LEDERGRUPPEN VISJON og MÅL TILBUD STANDARDER og OPPFØLGING VELKOMMEN TIL AGENDA OM KUBEN LEDERGRUPPEN VISJON og MÅL TILBUD STANDARDER og OPPFØLGING Åpnet august 2013 42000 m2 beliggende på Økern i Oslo + BiKuben Nær 2000 elever og studenter, 350 ansatte, 1500

Detaljer

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Lier kommune Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Innhold: Kvalitetsplan for skolene i Lier... 3 1.0 Visjon for lierskolen... 5 Lierskolen kan, vil og tør på jakt etter stadige forbedringer!... 5 2.0 Fokusområdene...

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SERVICE OG SAMFERDSEL 16. september 2014 Visjon Drammen vgs åpner muligheter Hjelper deg å komme dit du vil Døråpner mot framtidsdrømmen Hav av muligheter Her er det lov å være

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Sortland. Skole: Sortland vgs Dato: 11.02.2015

Sortland. Skole: Sortland vgs Dato: 11.02.2015 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk - ID UTS.F.3.7.4.37 Versjon 0.00 Gyldig fra 20.01.2016 Forfatter KMA Verifisert TEV, ØJ Godkjent Side 1 av8 Skole: vgs Dato: 11.02.2015 Ansvarlig: Fylkesutdanningssjef

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KOMPETANSEUTVIKLINGSSTRATEGI FOR PERIODEN 2005 2008 HANDLINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2008/09 I treårsperioden 2005 2008 vil målet for kompetanseutviklingsarbeidet

Detaljer

Hadsel. Skole: Hadsel vgs Dato: 07.05.2015

Hadsel. Skole: Hadsel vgs Dato: 07.05.2015 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk - ID UTS.F.3.7.4.32 Versjon 0.00 Gyldig fra 20.01.2016 Forfatter KMA Verifisert TEV, ØJ Godkjent Side 1 av9 Skole: vgs Dato: 07.05.2015 Ansvarlig: Fylkesutdanningssjef

Detaljer

Knut Hamsun. Skole: Knut Hamsun vgs Dato: 29.01.2015

Knut Hamsun. Skole: Knut Hamsun vgs Dato: 29.01.2015 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk - ID UTS.F.3.7.4.33 Versjon 0.00 Gyldig fra 20.01.2016 Forfatter KMA Verifisert TEV,ØJ Godkjent Side 1 av7 Skole: vgs Dato: 29.01.2015 Ansvarlig: Teknisk

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1 Ståstedsanalyse videregående skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering. Hele personalet involveres i en vurdering av skolens praksis

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole Notat Fra: Til: Sekretariatet Utvalget Dato: 02.02.15 Saksnr.: Kopi: Sekretariatet Saksbehandler: Torun Riise/Knut. G. Arsen/Susanne Skjørberg FELLESFAGENE PROBLEMNOTAT

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

INFORMASJON OM VIDEREFØRING AV FYR

INFORMASJON OM VIDEREFØRING AV FYR Videregående opplæring Notat Til Videregående skoler i Oppland Fra Fylkesopplæringssjefen Vår ref.: 201404751-1 Lillehammer, 23. mai 2014 Deres ref.: INFORMASJON OM VIDEREFØRING AV FYR Fylkesopplæringssjefen

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

- et blindspor så langt?

- et blindspor så langt? Fokus på grunnleggende ferdigheter, yrkesretting og læringsstrategier - et blindspor så langt? John Kristian Helland, Gand vgs Undervisningsrutiner Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner

Detaljer

Tanker omkring vurderingsordning for ny maritim fagskole Åge Risdal. Litt om læreplanene i LK06 Lars R. Zahl-Jensen

Tanker omkring vurderingsordning for ny maritim fagskole Åge Risdal. Litt om læreplanene i LK06 Lars R. Zahl-Jensen 2. januar 2007 1 Tanker omkring vurderingsordning for ny maritim fagskole Åge Risdal Litt om læreplanene i LK06 Lars R. Zahl-Jensen Noen ord om fagnemnden innen maritime fag 1998-2006 Roald O Isaksen Eksamen

Detaljer

Kollektiv læring og praksisutvikling i skolen sett fra et skolelederperspektiv Utdanningsdirektoratet 18. april 2013 1

Kollektiv læring og praksisutvikling i skolen sett fra et skolelederperspektiv Utdanningsdirektoratet 18. april 2013 1 Kollektiv læring og praksisutvikling i skolen sett fra et skolelederperspektiv Utdanningsdirektoratet 18. april 2013 1 Innhold 2 Kort presentasjon av Halden videregående skole Vurdering for læring-satsningen

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Velkommen! Foresattemøte VG2 Studieforberedende 9.9. 2015

Velkommen! Foresattemøte VG2 Studieforberedende 9.9. 2015 Velkommen! Foresattemøte VG2 Studieforberedende 9.9. 2015 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet v/ Randi Djupvik Samarbeid hjem skole Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014. Haugaland videregående skole

FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014. Haugaland videregående skole FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014 Haugaland videregående skole Haugaland videregående skole Yrkesfaglig og studiespesialiserende vg skole. Helse og oppvekst Design og håndverk Teknisk industriell

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Bodø. Skole: Bodø videregående skole Dato: 29 sept 2015

Bodø. Skole: Bodø videregående skole Dato: 29 sept 2015 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk - ID UTS.F.3.7.4.22 Versjon 0.00 Gyldig fra 20.01.2016 Forfatter KMA Verifisert TEV, ØJ Godkjent Side 1 av9 Skole: videregående skole Dato: 29 sept 2015

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Horten videregående skole skoleåret 2013-2014 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer