TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS SKOLEÅRET

2 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM ASKER OSLO BÆRUM SANDVIKA NESODDEN SKEDSMO 6 LILLESTRØM 8 7 FET RÆLINGEN LØRENSKOG 6 ENEBAKK OPPEGÅRD AURSKOG HØLAND FROGN 7 SKI ÅS 9 8 VESTBY ASKER OG BÆRUM. Asker videregående skole. Bleiker videregående skole. Holmen grunn- og videregående skole. Nesbru videregående skole. Dønski videregående skole 6. Eikeli videregående skole 7. Nadderud videregående skole 8. Rosenvilde videregående skole 9. Rud videregående skole 0. Sandvika videregående skole. Stabekk videregående skole. Valler videregående skole FOLLO. Drømtorp videregående skole. Frogn videregående skole. Nesodden videregående skole 6. Oppegård videregående skole 7. Ski videregående skole 8. Vestby videregående skole 9. Ås videregående skole ROMERIKE 0. Bjertnes videregående skole. Bjørkelangen videregående skole. Eidsvoll videregående skole. Hvam videregående skole. Jessheim videregående skole. Kjelle videregående skole 6. Lillestrøm videregående skole 7. Lørenskog videregående skole 8. Mailand videregående skole 9. Nannestad videregående skole 0. Nes videregående skole. Rælingen videregående skole. Skedsmo videregående skole. Strømmen videregående skole. Sørumsand videregående skole

3 INNLEDNING Tilstandsrapporten for videregående skoler skal gi fylkestinget, som ansvarlig skoleeier, kunnskap om fylkeskommunes videregående skoler. Formålet med tilstandsrapporten er todelt. På den ene siden skal fylkestinget få en detaljert og samlet oversikt over styringsdataene i henhold til mål og resultatkrav i økonomi planen I tillegg skal fylkestinget få presentert utfyllende data om elevenes læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø. Alf Skaset, fylkesdirektør for videregående opplæring. Kapittel gir informasjon om fylket som helhet. Dette kapittelet kan også sees på som en leserveiledning for resten av rapporten. De ulike datagrunnlagene blir beskrevet i dette kapittelet. Kapittel presenterer data for fylkeskommunens videregående skoler. MÅL OG RESULTATKRAV Kvalitetsmål Kvalitetsmål 00 Resultatkrav 00 Opplæring Opplæringen gjennomføres slik at den enkelte elev/lærling lærer i forhold til egne forutsetninger, og når målet om relevant sluttkompetanse..... Frafallet er redusert fra,% til %. Andelen elever som fullfører og består økes fra 78,% til 80%. Andel elever som går mot kompetanse på lavere nivå økes fra % til %. Redusere antall hevinger i enkelte lærefag. BEGREPER, FORKORTINGER OG DEFINISJONER Det blir brukt følgende forkortinger i denne rapporten: Utdanningsprogram KODE ID MD ST PB BA DH EL HS MK NA RM SS TP AO BESKRIVELSE Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Påbygging til generell studiekompetanse Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Alternativ opplæring Nivå Vg Videregående trinn Vg Videregående trinn Vg Videregående trinn

4 INNHOLD INNLEDNING. SAMMENDRAG. VIDEREGÅENDE SKOLER 0 Asker videregående skole 0 Bjertnes videregående skole Bjørkelangen videregående skole Bleiker videregående skole 6 Drømtorp videregående skole 8 Dønski videregående skole 0 Eidsvoll videregående skole Eikeli videregående skole Frogn videregående skole 6 Holmen grunn- og videregående skole 8 Hvam videregående skole 0 Jessheim videregående skole Kjelle videregående skole Lillestrøm videregående skole 6 Lørenskog videregående skole 8 Mailand videregående skole 0 Nadderud videregående skole Nannestad videregående skole Nes videregående skole 6 Nesbru videregående skole 8 Nesodden videregående skole 0 Oppegård videregående skole Rosenvilde videregående skole Rud videregående skole 6 Rælingen videregående skole 8 Sandvika videregående skole 60 Skedsmo videregående skole 6 Ski videregående skole 6 Stabekk videregående skole 66 Strømmen videregående skole 68 Sørumsand videregående skole 70 Valler videregående skole 7 Vestby videregående skole 7 Ås videregående skole 76. VOKSENOPPLÆRINGEN 78. FAGOPPLÆRINGEN 79 VEDLEGG 8 Påstandene i Kvalitetsundersøkelsen 8 Spørsmålene i Elevundersøkelsen 8

5 . SAMMENDRAG Dataene som blir presentert i denne tilstandsrapporten, er hentet fra ulike kilder. Dataene er bearbeidet i fylkeskommunen sentralt, og skolene har hverken rapportert eller kommentert spesielt for denne rapporten. For å beskrive de ulike skolene, er skolenes utdanningsprogram og fellesfunksjoner skolene utfører for regionen tatt med i rapporten. Disse opplysningene er i stor grad hentet fra skolenes hjemmesider. For skoleåret hadde skolene i Akershus 0 elever. Det er 9 flere elever enn året før. Antall elevplasser var 9. Ved de videregående skolene i Akershus var det 068 pedagogisk ansatte og 87 ansatte i andre stillinger. Skolene skal i det skoleadministrative systemet (SATS) registrere hvilke elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning. Tall for spesialundervisning er gjengitt i denne rapporten, men for enkelte skoler kan disse tallene være for lave. Registreringen viser at 6, prosent av elevene får spesialundervisning. Internasjonalt arbeid er et satsningsområde i Akershus. Skolene rapporterer inn hva slags internasjonal aktivitet de har. Det er stor bredde i de ulike aktivitetene og prosjektene og strekker seg fra nettbasert kontakt med vennskapsskoler, via småskala elev-lærerutveksling og skolebesøk til hospitering og større EU-finansierte prosjekter. Noen av skoler har internasjonalisering som en del av skolens temaprofil, noe som innebærer at skolen fokuserer spesielt på internasjonalisering i sin markedsføring og profilering utad. Det er rapportert om ulike aktiviteter/prosjekter som involverer 89 elever og 790 lærere. Alle skolene skal ha en temaprofil som skolen skal jobbe etter. Skolenes temaprofil er presentert. For å gi et inntrykk av skolens størrelse, er det tatt med tall som viser skolenes økonomi. Disse tallene er tidligere presentert i egen sak for fylkestinget. Skolenes regulerte budsjett for 009 var på, mrd. kr, regnskapet viser at det ble brukt, mrd. kr. Det gir et forbruk på 00, prosent, altså et merforbruk på 0, prosent. LÆRINGSRESULTATER OG GJENNOMFØRING For å beskrive læringsresultater og gjennomføring, har vi benyttet data fra fylkeskommunens inntakssystem (VIGO). Dette er data som leveres til Statistisk sentralbyrå/utdanningsdirektoratet. Karakterutvikling og gjennomføring varierer mye mellom de ulike utdanningsprogrammer. Hvilket utdanningsprogram de ulike skolene i Akershus tilbyr varierer også. Karakterutvikling og gjennomføring vil dermed variere mellom skolene. Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Fullført og bestått 78, 79, 79, Holder på,,,0 Ikke bestått 6,0,6 8,9 Mangler grunnlag 6, Avbrutt opplæring,,8, Alternativ opplæringsplan 0, 0, 0, Det er tilnærmet lik andel elever som fullfører og består videregående skole dette skoleåret som foregående skoleår. Av de som gikk i videregående skoler i Akershus skoleåret har 79, prosent fullført og bestått, mens, prosent sluttet i løpet av skoleåret. Tilsvarende tall for forrige skoleår er 79, og,8 prosent.

6 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus TP SS RM NA MK HS EL DH BA PB ST MD ID Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Det er stor forskjell mellom de ulike utdanningsprogrammene. Mens bare 67, prosent av elevene på Teknikk og industriell produksjon fullførte og besto, var andelen for Musikk, dans og dramaelevene 8, prosent. Påbygging til generell studiekompetanse er et programområde på Vg for elever som har gått to år på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette er et år med mange teoretiske fag, og mange av elevene sliter med å bestå dette programområdet. Elever som gikk på Vg hadde høyest andel fullført og bestått. Hele 8, prosent har bestått dette trinnet. Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Gjennomsnittskarakter inn,,, Gjennomsnittskarakter ut,0,07,0 Karakterutvikling -0,0-0,08-0,0 Karaktersnittet for de elevene som fullfører endrer seg lite fra år til år. Til skoleåret var det elevene som startet på Vg Musikk, dans og drama som hadde det høyeste karaktersnittet da de startet. Snittet her var på,70. Elevene som gikk Vg Teknikk og industriell produksjon er den gruppen som kom inn med det laveste karaktersnittet. Denne gruppen klarte imidlertid å øke snittet sitt mest. Karaktersnittet for disse økte fra, til,6. Det er en økning på 0,8 karakterpoeng. Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,,6 70 Engelsk Vg yrkesfaglig,99, 0 Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,0,0 7 Matematikk teoretisk Vg yrkesfaglig,9,8 Matematikk praktisk Vg studieforberedende,6,9 77 Matematikk teoretisk Vg studieforberedende,6, Norsk yrkesfaglig Vg,,6 6 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,7, 77 6

7 Det blir gitt karakterer i enkeltfag både i standpunkt og til eksamen. I de fleste fag blir bare deler av elevgruppa trukket ut for å ha eksamen. I denne rapporten har vi tatt med karakterer for elever som har vært oppe til eksamen i fellesfag. I tillegg er det tatt med standpunktkarakterer for de samme elevene. Gjennomsnittlig standpunktkarakterer som er gjengitt i rapporten er altså standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen. KVALITETSUNDERSØKELSEN Akershus fylkeskommune har utarbeidet en egen Kvalitetsundersøkelse som gjennomføres hvert år. Denne under søkelsen er det Vg-elever, lærere og ledelse som besvarer. Undersøkelsen er bygget på fylkets Kvalitetsbeskrivelse, og er utformet som påstander som informantene skal ta stilling til. Svaralternativene er en skala fra til, hvor står for «helt enig» (i påstanden) og står for «helt uenig». Svarene fra påstandsnivå kan aggregeres opp og gir svar på kvalitetsmålnivå i Kvalitetsbeskrivelsen. Snittverdier for kvalitetsmålnivå blir presentert i denne rapporten. Noen grupper og skoler har hatt lav svarprosent. Hvis svarprosenten har vært under 0 present for en gruppe, blir dette kommentert.,,, Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Klasseledelse er viktig for læringsmiljøet. Lærerne svarer mer positivt enn elevene på at de er tydelige ledere. Men det er ikke uvanlig at selvrapporteringen er mer positiv en andres vurdering av samme tema. For at elevene skal vite hvordan de ligger ann i de ulike fagene, er det viktig med tilbakemeldinger. Både elever og lærere er enige i at elevene får jevnlig og variert vurdering. Det har vært liten endring i svarene fra år til år. Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus For at elever skal vite hva de blir målt etter i skolearbeidet, er det viktig at elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriteriene. Både elever og lærere sier seg enige i dette, men figuren viser at lærerne svarer høyere på skalaen enn det elevene gjør. Fravær av mobbing er viktig for trivsel på skolen, og for læringsmiljøet til den enkelte. Akershus har vedtatt nulltolleranse for mobbing, og for å kunne nå dette målet må skolene ha en strategi for arbeidet mot mobbing. Alle informantgruppene sier seg enige i at skolen arbeider forebyggende mot mobbing. For de tre årene undersøkelsen har vært gjennomført, mener stadig flere elever at skolen jobber forebyggende mot mobbing. 7

8 ELEVUNDERSØKELSEN Utdanningsdirektoratet har i flere år gjennomført en nasjonal undersøkelse for elever i Vg (Elevundersøkelsen). I denne undersøkelsen er svarskalaene litt forskjellig fra spørsmål til spørsmål, men på indeksnivå, som presenteres i denne rapporten, kan skalaen oversettes til en skala som går fra til, hvor er mest positivt og er mest negativt. Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008 Nasjonalt - Vår 00 Nasjonalt - Vår 009 Nasjonalt - Vår 008,,, Figuren viser at nivået på svarene for Akershus ikke varierer så mye fra det nasjonale nivået. Og for de fleste indeksene har det vært liten endringer fra 008 til 00. Både nasjonalt og i Akershus svarer de fleste at de trives på skolen, og det er stadig flere som trives. Det er i tillegg veldig få som opplever mobbing i skolen. Sammen med resultatene fra Kvalitetsundersøkelsen kan det se ut som om skolene tar arbeidet med mobbing på alvor. Det har vært stort fokus på at elevene skal vite hva som forventes av dem. Fra resultatene i Elevundersøkelsen kan det virke som om elevene etterhvert har fått større forståelse av mål og krav i denne perioden. Elevene svarer bare svakt positivt på spørsmål om det fysiske læringsmiljøet. Her er svarene gjennomgående nøytrale. For Akershus har det imidlertid vært en positiv tendens. Akershus har de senere årene fått flere nye skoler, mens flere av de eksisterende skolene trenger rehabilitering. Svarene varierer derfor mye fra skole til skole. 8

9 Mailand videregående skole. Foto: Morten Brun 9

10 . VIDEREGÅENDE SKOLER / ASKER VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Asker tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Idrettsfag og Alternative opplæring. Skolen har 9 elever, 7 pedagogisk ansatte og andre ansatte., prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer 9 elever og lærere. TEMAPROFIL: Kunnskap Trivsel Muligheter Skolens regulerte budsjett for 009 var på 9,9 mill. kr, regnskapet viser at 0, mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 0 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Asker Fullført og bestått 90, 89,7 79, Holder på,,,0 Ikke bestått 8, 8,9 Mangler grunnlag 6, 6, Avbrutt opplæring 0, 0,, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Asker ST Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan ID Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Asker Gjennomsnittskarakter inn,6,6, Gjennomsnittskarakter ut,9,6,07 Karakterutvikling -0, -0,6-0,0 0

11 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,70,8 7 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,07,66 9 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Asker Vår 009 Asker Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Asker Vår 009 Asker Vår 008 Asker Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Asker Vår 009 Asker Vår 00 Akershu Vår 009 Akershu,,, Vår 00 Asker Vår 009 Asker Vår 008 Asker Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Asker - Vår 00 Asker - Vår 009 Asker - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,,

12 BJERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Bjertnes tilbyr utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har 7 elever, 69 pedagogisk ansatte og 6 andre ansatte. 7, prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/ prosjekter som involverer 86 elever og 0 lærere. TEMAPROFIL: Utfordringer Opplevelser Samhold Skolens regulerte budsjett for 009 var på 7, mill. kr, regnskapet viser at, mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 08 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Bjertnes Fullført og bestått 76, 77,8 79, Holder på 0,0,0 Ikke bestått 9, 8,8 8,9 Mangler grunnlag 8, 6, Avbrutt opplæring,,, Alternativ opplæringsplan 0,0 0, 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Bjertnes SS HS EL BA PB ST Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Bjertnes Gjennomsnittskarakter inn,08,0, Gjennomsnittskarakter ut,0,9,07 Karakterutvikling -0,06-0,08-0,0

13 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,7, Matematikk praktisk Vg studieforberedende,7,86 7 Norsk yrkesfaglig Vg,7,9 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,80, 7 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Bjertnes Vår 009 Bjertnes Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Bjertnes Vår 009 Bjertnes Vår 008 Bjertnes Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Bjertnes Vår 009 Bjertnes Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Bjertnes Vår 009 Bjertnes Vår 008 Bjertnes Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Bjertnes - Vår 00 Bjertnes - Vår 009 Bjertnes - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,,

14 BJØRKELANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Bjørkelangen tilbyr utdanningsprogrammene Design og Håndverk, Elektrofag, Idrettsfag, Helse- og sosialfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering, Studiespesialisering med formgivingsfag, Teknikk og industriell produksjon og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har 6 elever, 8 pedagogisk ansatte og andre ansatte., prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer 7 elever og lærere. TEMAPROFIL: Lyst til å lære, rett til å lykkes Skolens regulerte budsjett for 009 var på 6,6 mill. kr, regnskapet viser at 6, mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 00 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Bjørkelangen Fullført og bestått 76, 77,6 79, Holder på 0,,0 Ikke bestått 7,9 8,0 8,9 Mangler grunnlag 6,7 6, Avbrutt opplæring,6,6, Alternativ opplæringsplan 0,0,6 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Bjørkelangen TP SS HS EL DH PB ST ID Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Bjørkelangen Gjennomsnittskarakter inn,97,97, Gjennomsnittskarakter ut,87,90,07 Karakterutvikling -0,09-0,07-0,0

15 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Matematikk praktisk Vg studieforberedende,07,7 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,,99 76 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Bjørkelangen Vår 009 Bjørkelangen Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Bjørkelangen Vår 009 Bjørkelangen Vår 008 Bjørkelangen Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus,,, Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Vår 00 Bjørkelangen Vår 009 Bjørkelangen Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Skolen arbeider forebyggende mot mobbing Vår 00 Bjørkelangen Vår 009 Bjørkelangen Vår 008 Bjørkelangen Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Bjørkelangen - Vår 00 Bjørkelangen - Vår 009 Bjørkelangen - Vår 008 Kunnskap om mål og krav Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008 Fysisk læringsmiljø,,,

16 BLEIKER VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Bleiker tilbyr utdanningsprogrammene Alternativ opplæring, Elektrofag, Medier og kommunikasjon, Musikk, dans og drama, Restaurant og matfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering, Studiespesialisering med formgivingsfag, Påbygging til generell studiekompetanse og Teknikk og industriell produksjon. Skolen har 7 elever, 89 pedagogisk ansatte og 6 andre ansatte. 8, prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer elever og lærere. Skolen har lærlingeansvarlig i Asker og Bærum. TEMAPROFIL: Rom for alle blikk for den enkelte Skolens regulerte budsjett for 009 var på 7 mill. kr, regnskapet viser at 68, mill kroner ble brukt. Det gir et forbruk på 96 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Bleiker Fullført og bestått 67,8 6, 79, Holder på 0,7,,0 Ikke bestått,, 8,9 Mangler grunnlag,9 6, Avbrutt opplæring 9, 8,, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Bleiker TP SS RM MK EL PB ST MD Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Bleiker Gjennomsnittskarakter inn,68,79, Gjennomsnittskarakter ut,7,86,07 Karakterutvikling 0,0 0,07-0,0 6

17 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,6,8 Norsk yrkesfaglig Vg,70,80 0 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,99,9 00 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Bleiker Vår 009 Bleiker Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Bleiker Vår 009 Bleiker Vår 008 Bleiker Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier,,, Vår 00 Bleiker Vår 009 Bleiker Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Skolen arbeider forebyggende mot mobbing Vår 00 Bleiker Vår 009 Bleiker Vår 008 Bleiker Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Bleiker - Vår 00 Bleiker - Vår 009 Bleiker - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,, 7

18 DRØMTORP VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Drømtorp tilbyr utdanningsprogrammene Alternativ opplæring, Helse og sosialfag, Medier og kommunikasjon, Service og samferdsel og Påbygging til generell studiekompetanse. I tillegg tilbyr skolen voksenopplæring. Skolen har elever, 70 pedagogisk ansatte og 9 andre ansatte. 0, prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer 70 elever og lærere. TEMAPROFIL: Ditt potensial vårt ansvar! Skolens regulerte budsjett for 009 var på 70, mill. kr, regnskapet viser at 7 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 0 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Drømtorp Fullført og bestått 7,8 77, 79, Holder på,8,,0 Ikke bestått 7,8 8,9 Mangler grunnlag,9 6, Avbrutt opplæring,,, Alternativ opplæringsplan 0, 0, 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Drømtorp SS MK HS Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan PB Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Drømtorp Gjennomsnittskarakter inn,89,9, Gjennomsnittskarakter ut,9,88,07 Karakterutvikling 0,0-0,0-0,0 8

19 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,6,9 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Drømtorp Vår 009 Drømtorp Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Drømtorp Vår 009 Drømtorp Vår 008 Drømtorp Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus,,, Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier vurderingskriterier Vår 00 Drømtorp Vår 009 Drømtorp Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Skolen arbeider forebyggende mot mobbing Vår 00 Drømtorp Vår 009 Drømtorp Vår 008 Drømtorp Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Drømtorp - Vår 00 Drømtorp - Vår 009 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Fysisk læringsmiljø,,, Drømtorp gjennomførte ikke Elevundersøkelsen vår

20 DØNSKI VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Dønski tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Idrettsfag, Service og samferdsel, og Alternativ opplæring. Skolen har 9 elever, 7 pedagogisk ansatte og 9 andre ansatte. prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonal aktivitet/prosjekt som foreløpig ikke involverer elever, men 8 lærere. Skolen har utplassert minoritetsrådgiver. TEMAPROFIL: Vi skal gjøre årene på Dønski til dine mest lærerike år! Skolens regulerte budsjett for 009 var på, mill. kr, regnskapet viser at, mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 99 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Dønski Fullført og bestått 7,7 7, 79, Holder på 0,0 0,,0 Ikke bestått 0,6,6 8,9 Mangler grunnlag 9, 6, Avbrutt opplæring,,, Alternativ opplæringsplan 0, 0, 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Dønski SS ST Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan ID Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Dønski Gjennomsnittskarakter inn,8,8, Gjennomsnittskarakter ut,8,7,07 Karakterutvikling 0,00-0, -0,0 0

21 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,0,07 8 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,9,9 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Dønski Vår 009 Dønski Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Dønski Vår 009 Dønski Vår 008 Dønski Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elev Lærere,,, Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Vår 00 Dønski Vår 009 Dønski Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Skolen arbeider forebyggende mot mobbing Vår 00 Dønski Vår 009 Dønski Vår 008 Dønski Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Dønski hadde svært lav svarprosent blandt elever vår 009. Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Dønski - Vår 00 Dønski - Vår 009 Dønski - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,,

22 EIDSVOLL VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Eidsvoll tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Bygg- og anleggsteknikk, Service- og samferdsel, Teknikk og industriell produksjon, Idrettsfag, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Påbygging til generell studiekompetanse og Alternativ opplæring. Skolen tilbyr også voksenopplæring. Skolen har 7 elever, 00 pedagogisk ansatte og andre ansatte.,8 prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har 6 internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer 600 elever og 00 lærere. TEMAPROFIL: Ved Eidsvoll videregående skole skaper vi et inspirerende læringsmiljø preget av tillit, trygghet, trivsel og tilhørighet og som gir oss alle vekst og utviklingsmuligheter. Skolens regulerte budsjett for 009 var på 80, mill kr, regnskapet viser at 78,9 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 98 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Eidsvoll Fullført og bestått 8, 7,8 79, Holder på,8,,0 Ikke bestått,8, 8,9 Mangler grunnlag 6,8 6, Avbrutt opplæring,,7, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Eidsvoll TP SS HS EL BA PB ST ID Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Eidsvoll Gjennomsnittskarakter inn,9,96, Gjennomsnittskarakter ut,88,96,07 Karakterutvikling -0,06 0,00-0,0

23 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,,67 9 Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,8,9 Matematikk praktisk Vg studieforberedende,9,9 7 Matematikk teoretisk Vg studieforberedende,00, 7 Norsk yrkesfaglig Vg,00,80 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,7,77 6 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Eidsvoll Vår 009 Eidsvoll Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Eidsvoll Vår 009 Eidsvoll Vår 008 Eidsvoll Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Eidsvoll Vår 009 Eidsvoll Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Eidsvoll Vår 009 Eidsvoll Vår 008 Eidsvoll Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Eidsvoll - Vår 00 Eidsvoll - Vår 009 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Fysisk læringsmiljø,,, Eidsvoll har ikke gjennomført Elevundersøkelsen vår 008.

24 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Eikeli tilbyr utdanningsprogrammene Service og samferdsel, Studiespesialisering og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har 90 elever, 9 pedagogisk ansatte og 7 andre ansatte. 0,6 prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonal aktivitet/prosjekt som involverer 0 elever og lærere. TEMAPROFIL: Fordypning og mestring i et inkluderende og ivaretakende læringsmiljø Skolens regulerte budsjett for 009 var på 0,7 mill. kr, regnskapet viser at 0,7 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 00 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram Prosent Eikeli Fullført og bestått 8, 8, 79, Holder på 0,0 0,0,0 Ikke bestått,6 8,9 8,9 Mangler grunnlag 6, 6, Avbrutt opplæring, 0,, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Eikeli SS PB Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan ST Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Eikeli Gjennomsnittskarakter inn,0,0, Gjennomsnittskarakter ut,89,96,07 Karakterutvikling -0,6-0,07-0,0

25 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,,67 6 Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,7,0 Matematikk praktisk Vg studieforberedende,77, Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,6,0 7 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,, Vår 00 Eikeli Vår 009 Eikeli,, Vår 00 Eikeli Vår 009 Eikeli Vår 008 Eikeli, Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus, Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elev Lærere Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Eikeli Vår 009 Eikeli Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Eikeli Vår 009 Eikeli Vår 008 Eikeli Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Eikeli har lav svarprosent blandt lærere vår 008. Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Eikeli - Vår 00 Eikeli - Vår 009 Eikeli - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,,

26 FROGN VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Frogn tilbyr utdanningsprogrammene Idrettsfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering og Alternativ opplæring. Skolen har 68 elever, 79 pedagogisk ansatte og 6 andre ansatte. prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/ prosjekter som involverer 0 elever og 8 lærere. TEMAPROFIL: ett steg foran Skolens regulerte budsjett for 009 var på 9, mill. kr, regnskapet viser at 7, mill. kr. ble brukt. Det gir et forbruk på 96 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Frogn Fullført og bestått 80,8 8,7 79, Holder på,7,,0 Ikke bestått,8, 8,9 Mangler grunnlag 7,0 6, Avbrutt opplæring,7,6, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Frogn SS ST Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan ID Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Frogn Gjennomsnittskarakter inn,0,, Gjennomsnittskarakter ut,90,97,07 Karakterutvikling -0, -0,6-0,0 6

27 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,9, 9 Matematikk praktisk Vg studieforberedende,,0 0 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,67, Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Frogn Vår 009 Frogn Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Frogn Vår 009 Frogn Vår 008 Frogn Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Frogn Vår 009 Frogn Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Frogn Vår 009 Frogn Vår 008 Frogn Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Frogn - Vår 00 Frogn - Vår 009 Frogn - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,, 7

28 HOLMEN GRUNN- OG VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Holmen tilbyr utdanningsprogrammene Alternativ opplæring, Design og håndverk, Restaurant og matfag, Service og samferdsel og Studiespesialisering. Skolen har 7 elever, 9 pedagogisk ansatte og 6 andre ansatte. Alle elevene får spesialundervisning. Skolen har internasjonal aktivitet/prosjekt som foreløpig ikke involvere elever, men lærere. TEMAPROFIL: Å nå faglige og sosiale mål gjennom tilrettelegging, trygghet og tilhørighet Skolens regulerte budsjett for 009 var på, mill. kr, regnskapet viser at 9,9 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 89 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING Skolen har utelukkende alternativ opplæring som det ikke utarbeides statistikk for. LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Skolen har ikke elever i ordinær Vg, og har derfor ikke gjennomført Kvalitetsundersøkelsen. Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Holmen - Vår 00 Holmen - Vår 009 Holmen - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,, Holmen har lav svarprosent vår

29 Foto: Morten Brun 9

30 HVAM VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Hvam tilbyr utdanningsprogrammene Naturbruk, Idrettsfag, Medier og kommunikasjon, Påbygging til generell studiekompetanse og Alternativ opplæring. Skolen tilbyr også voksenopplæring. Skolen har elever, 7 pedagogisk ansatte og 0 andre ansatte.,6 prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/ prosjekter som involverer 0 elever og 8 lærere. TEMAPROFIL: Framtidsrettet utdanning i grønt miljø Skolens regulerte budsjett for 009 var på 6,7 mill. kr, regnskapet viser at 6, mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 0 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Hvam Fullført og bestått 8, 8, 79, Holder på 0,0,7,0 Ikke bestått, 6,8 8,9 Mangler grunnlag, 6, Avbrutt opplæring,,, Alternativ opplæringsplan,7 0, 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Hvam NA MK Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan PB ID Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Hvam Gjennomsnittskarakter inn,0,0, Gjennomsnittskarakter ut,9,0,07 Karakterutvikling -0,06-0,0-0,0 0

31 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,7, 8 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,, Vår 00 Hvam Vår 009 Hvam,, Vår 00 Hvam Vår 009 Hvam Vår 008 Hvam, Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus, Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elev Lærere Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Hvam Vår 009 Hvam Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Hvam Vår 009 Hvam Vår 008 Hvam Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Hvam - Vår 00 Hvam - Vår 009 Hvam - Vår 008 Kunnskap om mål og krav Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008 Fysisk læringsmiljø,,, Hvam har lav svarprosent vår 00.

32 JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Jessheim tilbyr utdanningsprogrammene Musikk, dans og drama, Studiespesialisering, Studiespesialisering med formgivingsfag, Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Elektrofag, Helseog sosialfag, Service og samferdsel, Teknikk og industriell produksjon, Påbygging til generell studiekompetanse og Alternativ opplæring. I tillegg har skolen voksenopplæring, fengselsundervisning ved Ullernsmo fengsel, samt grunnskoleavdelingen for ungdom på barneverninstitusjoner på Romerike. Skolen har 09 elever, 98 pedagogisk ansatte og andre ansatte. Skolen har ikke rapportert på spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer 0 elever og lærere. Skolen har også servicesenter for voksenopplæring på øvre Romerike, Lærlingansvarlig øvre Romerike og Karriere Akershus øvre Romerike. TEMAPROFIL: Jessheim videregående skole veien videre Skolens regulerte budsjett for 009 var på 6, mill. kr, regnskapet viser at 8, mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 0 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Jessheim Fullført og bestått 7, 80,7 79, Holder på 0,,,0 Ikke bestått 8,6 9,9 8,9 Mangler grunnlag,7 6, Avbrutt opplæring,,, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Jessheim TP SS HS EL DH BA PB ST MD Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Jessheim Gjennomsnittskarakter inn,09,99, Gjennomsnittskarakter ut,0,9,07 Karakterutvikling -0,08-0,0-0,0

33 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,0,9 Engelsk Vg yrkesfaglig,,7 8 Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,,7 0 Matematikk praktisk Vg studieforberedende,, Norsk yrkesfaglig Vg,9,8 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,7,06 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Jessheim Vår 009 Jessheim Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Jessheim Vår 009 Jessheim Vår 008 Jessheim Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Jessheim Vår 009 Jessheim Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Jessheim Vår 009 Jessheim Vår 008 Jessheim Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Jessheim har lav svarprosent blant elever vår 008. Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Jessheim - Vår 00 Jessheim - Vår 009 Jessheim - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,,

34 KJELLE VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Kjelle tilbyr utdanningsprogrammene Bygg og anleggsteknikk, Naturbruk og Grunnleggende yrkesutdanning (spesialundervisning) innen seks yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Skolen har 9 elever, pedagogisk ansatte og andre ansatte. Skolen har ikke rapportert på spesialundervisning. Skolen har internasjonal aktivitet/prosjekt som foreløpig ikke involverer elever, men 8 lærere. TEMAPROFIL: Med læring som konsekvens Skolens regulerte budsjett for 009 var på 8,8 mill. kr, regnskapet viser at 7, mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 97 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Kjelle Fullført og bestått 9,7 90,9 79, Holder på 0,0 0,0,0 Ikke bestått 0,0,9 8,9 Mangler grunnlag 0,0 6, Avbrutt opplæring,9,9, Alternativ opplæringsplan,, 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Kjelle NA BA Fullført og bestått Fullført og bestått Holder på på Ikke bestått Mangler Mangler grunnlag grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Kjelle Gjennomsnittskarakter inn,89,98, Gjennomsnittskarakter ut,8,09,07 Karakterutvikling 0,0 0, -0,0

35 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,,0 8 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,00, 9 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Kjelle Vår 009 Kjelle Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Kjelle Vår 009 Kjelle Vår 008 Kjelle Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Kjelle Vår 009 Kjelle Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Kjelle Vår 009 Kjelle Vår 008 Kjelle Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Kjelle - Vår 00 Kjelle - Vår 009 Kjelle - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,,

36 LILLESTRØM VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Lillestrøm tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, International Baccalaureate, Musikk, dans og drama, Medier og kommunikasjon, Opplæring for minoritetsspråklige og Alternativ opplæring. Skolen har 79 elever, pedagogisk ansatte og 8 andre ansatte., prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer 86 elever og lærere. Skolen har utplassert minoritetsrådgiver. TEMAPROFIL: Gjensidig læring og utvikling gjennom internasjonalt samarbeid Skolens regulerte budsjett for 009 var på 7, mill. kr, regnskapet viser at 7,6 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 00 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Lillestrøm Fullført og bestått 8, 86, 79, Holder på,,6,0 Ikke bestått,6,0 8,9 Mangler grunnlag,0 6, Avbrutt opplæring,8,9, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0, Lillestrøm har International Baccalaureate (IB) som et av sine tilbud. Dette er et programområde som går over to år (Vg og Vg) uten avlutning etter Vg. Alle disse elevene får derfor koden «Holder på» etter Vg. Dette får innvirkning på resultatene for Studiespesialiserende utdanningsprogram. Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Lillestrøm MK ST Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan MD Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Lillestrøm Gjennomsnittskarakter inn,66,7, Gjennomsnittskarakter ut,8,9,07 Karakterutvikling -0,08-0, -0,0 6

37 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,7,90 0 Matematikk praktisk Vg studieforberedende,68,7 9 Matematikk teoretisk Vg studieforberedende,00,00 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,6, 0 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Lillestrøm Vår 009 Lillestrøm Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Lillestrøm Vår 009 Lillestrøm Vår 008 Lillestrøm Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus,,, Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Vår 00 Lillestrøm Vår 009 Lillestrøm Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Skolen arbeider forebyggende mot mobbing Vår 00 Lillestrøm Vår 009 Lillestrøm Vår 008 Lillestrøm Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Lillestrøm - Vår 00 Lillestrøm - Vår 009 Lillestrøm - Vår 008 Kunnskap om mål og krav Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008 Fysisk læringsmiljø,,, 7

38 LØRENSKOG VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Lørenskog tilbyr utdanningsprogrammene Design og håndverk, Idrettsfag, Restaurant- og matfag, Studiespesialisering, Studiespesialisering med formgivingsfag og Påbygning til generell studiekompetanse. Skolen har 677 elever, 89 pedagogisk ansatte og andre ansatte.,8 prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har 9 internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer 07 elever og 7 lærere. Skolen har utplassert minoritetsrådgiver. TEMAPROFIL: Utdanning med kvalitet. Et naturlig førstevalg. Skolens regulerte budsjett for 009 var på 6,8 mill. kr, regnskapet viser at 68, mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 0 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Lørenskog Fullført og bestått 79, 77, 79, Holder på 0,0 0,6,0 Ikke bestått 7, 0,7 8,9 Mangler grunnlag 8,8 6, Avbrutt opplæring,0,8, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Lørenskog RM DH PB ST ID Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Lørenskog Gjennomsnittskarakter inn,6,0, Gjennomsnittskarakter ut,9,9,07 Karakterutvikling -0, -0,0-0,0 8

39 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,0,0 0 Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,0,00 0 Matematikk praktisk Vg studieforberedende,7,6 8 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,6,07 97 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Lørenskog Vår 009 Lørenskog Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Lørenskog Vår 009 Lørenskog Vår 008 Lørenskog Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,,, Vår 00 Lørenskog Vår 009 Lørenskog Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,, Vår 00 Lørenskog Vår 009 Lørenskog Vår 008 Lørenskog Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Lørenskog - Vår 00 Lørenskog - Vår 009 Lørenskog - Vår 008 Kunnskap om mål og krav Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008 Fysisk læringsmiljø,,, 9

40 MAILAND VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Mailand er en ny skole og tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Påbygning til generell studiekompetanse, Service og samferdsel, Medier og kommunikasjon, Helse- og sosialfag og Alternativ opplæring. Skolen har 60 elever, 0 pedagogisk ansatte og 8 andre ansatte. 0, prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonal aktivitet/prosjekt som foreløpig ikke involverer elever, men lærere. TEMAPROFIL: Under utarbeiding Skolens regulerte budsjett for 009 var på 8, mill. kr, regnskapet viser at 8,8 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 0 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Mailand Fullført og bestått 79, 79,7 79, Holder på, 0,7,0 Ikke bestått,6 9, 8,9 Mangler grunnlag 7,8 6, Avbrutt opplæring,8,, Alternativ opplæringsplan 0, 0,0 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Mailand SS MK HS PB ST Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Mailand Gjennomsnittskarakter inn,,9, Gjennomsnittskarakter ut,07,,07 Karakterutvikling -0,08-0,8-0,0 0

41 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg yrkesfaglig,7, Matematikk praktisk Vg studieforberedende,,08 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,6,6 0 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Mailand Vår 009 Mailand Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elevene får Elevene jevnlig og får variert jevnlig vurdering og variert vurdering Elev Lærere Vår 00 Mailand Vår 009 Mailand Vår 009 Mailand Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Mailand Vår 009 Mailand Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Mailand Vår 009 Mailand Vår 009 Mailand Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Mailand gjennomførte ikke Kvalitetsundersøkelsen vår 008. Skolen startet høsten 00. Mailand hadde lav svarprosent blandt ledelsen vår 00. Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Mailand - Vår 00 Mailand - Vår 009 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Fysisk læringsmiljø,,, Mailand gjennomførte ikke Elevundersøkelsen vår 008. Skolen startet høsten 008.

42 NADDERUD VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Nadderud tilbyr utdanningsprogrammene Idrettsfag og Studiespesialisering. I tillegg har skolen opplæring for minoritetsspråklige elever. Skolen har 88 elever, 8 pedagogisk ansatte og andre ansatte. 0, prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer 0 elever og lærere. TEMAPROFIL: Med kultur for læring Skolens regulerte budsjett for 009 var på 9, mill. kr, regnskapet viser at 9,7 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 0 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Nadderud Fullført og bestått 87,9 9 79, Holder på,7 0,9,0 Ikke bestått 8,9,9 8,9 Mangler grunnlag,8 6, Avbrutt opplæring, 0,9, Alternativ opplæringsplan 0, 0,0 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Fullført og bestått Nadderud ST Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan ID Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Nadderud Gjennomsnittskarakter inn,7,66, Gjennomsnittskarakter ut,,7,07 Karakterutvikling -0,8-0,8-0,0

43 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,7, Matematikk praktisk Vg studieforberedende,86,7 7 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,0, Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,, Vår 00 Nadderud Vår 009 Nadderud,, Vår 00 Nadderud Vår 009 Nadderud Vår 008 Nadderud, Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus, Elev Lærere Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Nadderud Vår 009 Nadderud Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Nadderud Vår 009 Nadderud Vår 008 Nadderud Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Nadderud - Vår 00 Nadderud - Vår 009 Nadderud - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,,

44 NANNESTAD VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Nannestad tilbyr utdanningsprogrammene Idrettsfag, Studiespesialisering, Helse- og sosialfag, Medier og kommunikasjon, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel, Påbygging til generell studiekompetanse og Alternativ opplæring. I tillegg har skolen voksenopplæring. Skolen har 66 elever, 87 pedagogisk ansatte og andre ansatte. 7 prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonal aktivitet/prosjekt som involverer 0 elever og lærere. TEMAPROFIL: Vår kompetanse, din framtid. Fordi det handler om resten av ditt liv Skolens regulerte budsjett for 009 var på 6,9 mill. kr, regnskapet viser at 67,6 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 0 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Nannestad Fullført og bestått 7,8 70,8 79, Holder på 0,0 0,0,0 Ikke bestått,9 6,6 8,9 Mangler grunnlag 9, 6, Avbrutt opplæring,,, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Nannestad SS RM MK HS PB ST ID Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Nannestad Gjennomsnittskarakter inn,9,0, Gjennomsnittskarakter ut,90,89,07 Karakterutvikling -0,06-0, -0,0

45 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg yrkesfaglig,9,7 Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,,09 Matematikk praktisk Vg studieforberedende,0,80 Norsk yrkesfaglig Vg,86,6 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,6,7 9 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Nannestad Vår 009 Nannestad Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Nannestad Vår 009 Nannestad Vår 008 Nannestad Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Nannestad Vår 009 Nannestad Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Nannestad Vår 009 Nannestad Vår 008 Nannestad Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Nannestad - Vår 00 Nannestad - Vår 009 Nannestad- Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008 Fysisk læringsmiljø,,,

46 NES VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Nes tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Studiespesialisering med formgivingsfag, Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Medier og kommunikasjon og Påbygging til generell. I tillegg har skolen voksenopplæring. Skolen har 7 elever, 90 pedagogisk ansatte og andre ansatte.,8 prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer elever og lærere. TEMAPROFIL: En framtidsrettet skole med eleven i fokus Skolens regulerte budsjett for 009 var på 6, mill. kr, regnskapet viser at 6,8 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 99 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Nes Fullført og bestått 7, 70,0 79, Holder på,6,,0 Ikke bestått,, 8,9 Mangler grunnlag 6,0 6, Avbrutt opplæring,0,, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,7 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Nes MK HS EL DH BA PB ST Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Nes Gjennomsnittskarakter inn,89,9, Gjennomsnittskarakter ut,8,87,07 Karakterutvikling -0,06-0,08-0,0 6

47 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg yrkesfaglig,9,89 8 Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,69,8 Norsk yrkesfaglig Vg,7, Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,08,78 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Nes Vår 009 Nes Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Nes Vår 009 Nes Vår 008 Nes Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Nes Vår 009 Nes Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Nes Vår 009 Nes Vår 008 Nes Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Nes - Vår 00 Nes - Vår 009 Nes - Vår 008 Kunnskap om mål og krav Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008 Fysisk læringsmiljø,,, 7

48 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Nesbru tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Medier og kommunikasjon, Påbygging til generell studiekompetanse og Alternativ opplæring. I tillegg har skolen tilbud om International Baccalaureate. Skolen har 77 elever, pedagogisk ansatte og andre ansatte., prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har 8 internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer 80 elever og 0 lærere. TEMAPROFIL: Vi tar tiden på alvor Skolens regulerte budsjett for 009 var på 76, mill. kr, regnskapet viser at 78, mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 0 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Nesbru Fullført og bestått 8,7 8,8 79, Holder på,,,0 Ikke bestått,, 8,9 Mangler grunnlag 6,9 6, Avbrutt opplæring,7,9, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0, Nesbru har International Baccalaureate (IB) som et av sine tilbud. Dette er et programområde som går over to år (Vg og Vg) uten avlutning etter Vg. Alle disse elevene får derfor koden «Holder på» etter Vg. Dette får innvirkning på resultatene for Studiespesialiserende utdanningsprogram. Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Nesbru MK DH BA Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan PB ST Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Nesbru Gjennomsnittskarakter inn,08,8, Gjennomsnittskarakter ut,,0,07 Karakterutvikling 0,0-0, -0,0 8

49 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,,76 Matematikk praktisk Vg studieforberedende,6,7 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,0,08 70 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,, Vår 00 Nesbru Vår 009 Nesbru,, Vår 00 Nesbru Vår 009 Nesbru Vår 008 Nesbru, Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus, Elev Lærere Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Nesbru Vår 009 Nesbru Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Nesbru Vår 009 Nesbru Vår 008 Nesbru Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Nesbru har lav svarprosent blant elever vår 008. Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Nesbru - Vår 00 Nesbru - Vår 009 Nesbru - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,, 9

50 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Nesodden tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Medier og kommunikasjon, Påbygging til generell studiekompetanse og Alternativ opplæring. Skolen har 96 elever, 8 pedagogisk ansatte og andre ansatte., prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer 6 elever og 70 lærere. TEMAPROFIL: Kunnskap, kommunikasjon og kultur Skolens regulerte budsjett for 009 var på 6,8 mill. kr, regnskapet viser at 6, mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 98 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Nesodden Fullført og bestått 7, 77, 79, Holder på 0, 0,0,0 Ikke bestått, 0,8 8,9 Mangler grunnlag 7,7 6, Avbrutt opplæring,6,9, Alternativ opplæringsplan 0, 0, 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Nesodden MK HS EL DH PB ST Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Nesodden Gjennomsnittskarakter inn,,6, Gjennomsnittskarakter ut,0,0,07 Karakterutvikling -0,7-0, -0,0 0

51 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,,09 Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,8,08 Norsk yrkesfaglig Vg,8,8 8 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,,6 9 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Nesodden Vår 009 Nesodden Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Nesodden Vår 009 Nesodden Vår 008 Nesodden Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,, Vår 00 Nesodden Vår 009 Nesodden,, Vår 00 Nesodden Vår 009 Nesodden Vår 008 Nesodden, Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus, Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Nesodden- Vår 00 Nesodden - Vår 009 Nesodden - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,,

52 OPPEGÅRD VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Oppegård tilbyr utdanningsprogrammene Idrettsfag, Studiespesialisering, Studiespesialisering med formgivingsfag, Design og håndverk, Medier og kommunikasjon. Skolen har 89 elever, 7 pedagogisk ansatte og andre ansatte.,7 prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer 7 elever og lærer. TEMAPROFIL: Vi gjør hverandre gode Skolens regulerte budsjett for 009 var på 0,8 mill. kr, regnskapet viser at 8,0 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 9 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Oppegård Fullført og bestått 8,9 8, 79, Holder på 0,0 0,,0 Ikke bestått,9 7, 8,9 Mangler grunnlag 6, 6, Avbrutt opplæring,,7, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Oppegård MK DH ST Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan ID Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Oppegård Gjennomsnittskarakter inn,6,9, Gjennomsnittskarakter ut,0,00,07 Karakterutvikling -0, -0,9-0,0

53 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,7,00 Engelsk Vg yrkesfaglig,,6 8 Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,6,7 8 Matematikk praktisk Vg studieforberedende,0,0 0 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,78,8 9 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Oppegård Vår 009 Oppegård Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Oppegård Vår 009 Oppegård Vår 008 Oppegård Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Oppegård Vår 009 Oppegård Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Oppegård Vår 009 Oppegård Vår 008 Oppegård Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Oppegård - Vår 00 Oppegård - Vår 009 Oppegård - Vår 008 Kunnskap om mål og krav Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008 Fysisk læringsmiljø,,,

54 ROSENVILDE VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Rosenvilde tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Studiespesialisering med formgivingsfag, Helse- og sosialfag, Medier og kommunikasjon, Restaurant- og matfag, Påbygging til generell studiekompetanse. I tillegg har skolen opplæring for minoritetsspråklige. Skolen har 9 elever, 8 pedagogisk ansatte og 0 andre ansatte.,7 prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer 7 elever og lærere. Skolen har vært demonstrasjonsskole i perioden TEMAPROFIL: En kreativ og framtidsrettet skole Skolens regulerte budsjett for 009 var på 6, mill. kr, regnskapet viser at 6,6 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 0 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Rosenvilde Fullført og bestått 8, 77, 79, Holder på 0,6,7,0 Ikke bestått,7 7, 8,9 Mangler grunnlag 7, 6, Avbrutt opplæring,6,, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,7 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Rosenvilde RM MK HS PB Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan ST Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Rosenvilde Gjennomsnittskarakter inn,07,08, Gjennomsnittskarakter ut,06,0,07 Karakterutvikling -0,0-0,06-0,0

55 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,7, 8 Engelsk Vg yrkesfaglig,7,6 9 Matematikk praktisk Vg studieforberedende,8, Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,87, 9 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Rosenvilde Vår 009 Rosenvilde Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Rosenvilde Vår 009 Rosenvilde Vår 008 Rosenvilde Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elev Lærere Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,,, Vår 00 Rosenvilde Vår 009 Rosenvilde Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,, Vår 00 Rosenvilde Vår 009 Rosenvilde Vår 008 Rosenvilde Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Rosenvilde- Vår 00 Rosenvilde - Vår 009 Rosenvilde - Vår 008 Kunnskap om mål og krav Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008 Fysisk læringsmiljø,,,

56 RUD VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Rud tilbyr utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk (Vg), Musikk, dans og drama, Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Teknikk og industriell produksjon, Påbygging til generell studiekompetanse og Alternativ opplæring. I tillegg har skolen fengselsundervisning ved Ila fengsel. Skolen har 706 elever, 88 pedagogisk ansatte og andre ansatte. 6,9 prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har 9 internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer 66 elever og 8 lærere. Skolen har utplassert minoritetsrådgiver. TEMAPROFIL: Læring for livet Skolens regulerte budsjett for 009 var på,6 mill. kr, regnskapet viser at,6 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 0 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Rud Fullført og bestått 68,6 7, 79, Holder på 0,,,0 Ikke bestått,8 7,6 8,9 Mangler grunnlag, 6, Avbrutt opplæring 7,,6, Alternativ opplæringsplan 0,0 0, 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Rud TP HS EL DH BA PB MD Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Rud Gjennomsnittskarakter inn,0,98, Gjennomsnittskarakter ut,0,9,07 Karakterutvikling 0,0-0,0-0,0 6

57 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,7, 7 Matematikk praktisk Vg studieforberedende,96,9 8 Norsk yrkesfaglig Vg,7,7 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,86, 07 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Rud Vår 009 Rud Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Rud Vår 009 Rud Vår 008 Rud Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Rud Vår 009 Rud Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Rud Vår 009 Rud Vår 008 Rud Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Rud - Vår 00 Rud - Vår 009 Rud - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,, 7

58 RÆLINGEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Rælingen tilbyr utdanningsprogrammene Idrettsfag, Studiespesialisering, Elektrofag, Service og samferdsel og Alternativ opplæring. Skolen har 9 elever, 80 pedagogisk ansatte og 6 andre ansatte., prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/ prosjekter som involverer elever og lærere. TEMAPROFIL: Trivsel og miljø Skolens regulerte budsjett for 009 var på 7, mill. kr, regnskapet viser at 8, mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 0 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Rælingen Fullført og bestått 77,8 7, 79, Holder på 0, 0,7,0 Ikke bestått 9, 9,0 8,9 Mangler grunnlag 7, 6, Avbrutt opplæring,,9, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Rælingen SS EL ST Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan ID Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Rælingen Gjennomsnittskarakter inn,99,0, Gjennomsnittskarakter ut,8,86,07 Karakterutvikling -0, -0,7-0,0 8

59 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,6, 9 Engelsk Vg yrkesfaglig,9,8 6 Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,7,8 Matematikk praktisk Vg studieforberedende,9, Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,6,7 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Rælingen Vår 009 Rælingen Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Rælingen Vår 009 Rælingen Vår 008 Rælingen Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Rælingen Vår 009 Rælingen Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Rælingen Vår 009 Rælingen Vår 008 Rælingen Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Rælingen - Vår 00 Rælingen - Vår 009 Rælingen - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,, 9

60 SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Sandvika tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Helseog sosialfag, Medier og kommunikasjon og Alternativ opplæring. I tillegg har skolen voksenopplæring. Skolen har 86 elever, 9 pedagogisk ansatte og 6 andre ansatte. Skolen har ikke rapportert på spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer elever og lærere. Skolen har også følgende service tilbud; Servicesenter for voksenopplæring i Asker og Bærum. TEMAPROFIL: Vi kan vil du? Skolens regulerte budsjett for 009 var på 7, mill. kr, regnskapet viser at 7,7 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 0 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Sandvika Fullført og bestått 86,8 80,9 79, Holder på,,0 Ikke bestått 0,0 0, 8,9 Mangler grunnlag, 6, Avbrutt opplæring 0,6,0, Alternativ opplæringsplan, 0,0 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Sandvika MK HS ST Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Sandvika Gjennomsnittskarakter inn,,7, Gjennomsnittskarakter ut,,7,07 Karakterutvikling -0,07-0,0-0,0 60

61 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,69,77 Engelsk Vg yrkesfaglig,7,00 Matematikk praktisk Vg studieforberedende,8,8 Norsk yrkesfaglig Vg,,0 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,07, 8 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Sandvika Vår 009 Sandvika Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Sandvika Vår 009 Sandvika Vår 008 Sandvika Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Sandvika Vår 009 Sandvika Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Sandvika Vår 009 Sandvika Vår 008 Sandvika Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever ved Sandvika hadde lav svarprosent vår 008 og 009. Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Sandvika - Vår 00 Sandvika - Vår 009 Sandvika - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,, 6

62 SKEDSMO VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Skedsmo tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Elektrofag, Medier og kommunikasjon, Påbygging til generell studiekompetanse og Alternativ opplæring. I utdanningsprogrammet Elektrofag har skolen landslinje for flyfag. Skolen har 98 elever, 8 pedagogisk ansatte og 7 andre ansatte., prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer 7 elever og lærere. TEMAPROFIL: Internasjonalisering Skolens regulerte budsjett for 009 var på 0,7 mill. kr, regnskapet viser at 08,7 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 07 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Skedsmo Fullført og bestått 86,7 87,0 79, Holder på 0, 0,6,0 Ikke bestått 0, 6,0 8,9 Mangler grunnlag, 6, Avbrutt opplæring,9,, Alternativ opplæringsplan 0, 0,0 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Skedsmo MK EL DH BA PB ST Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Skedsmo Gjennomsnittskarakter inn,7,7, Gjennomsnittskarakter ut,,,07 Karakterutvikling -0,06-0, -0,0 6

63 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,8,60 0 Engelsk Vg yrkesfaglig,8,90 0 Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,7,6 Matematikk praktisk Vg studieforberedende,79, Matematikk teoretisk Vg yrkesfaglig,9,7 Norsk yrkesfaglig Vg,70,08 7 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,98,0 8 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Skedsmo Vår 009 Skedsmo Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Skedsmo Vår 009 Skedsmo Vår 008 Skedsmo Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Skedsmo Vår 009 Skedsmo Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Skedsmo Vår 009 Skedsmo Vår 008 Skedsmo Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Skedsmo - Vår 00 Skedsmo - Vår 009 Skedsmo - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,, 6

64 SKI VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Ski tilbyr utdanningsprogrammene Idrettsfag, Musikk, dans og drama og Studiespesialisering. I tillegg har skolen voksenopplæring. Skolen har opplæring for minoritetsspråklige elever, og har siden 006 vært ressursskole for minoritetsspråklige elever i Follo-regionen. Skolen har 6 elever, 9 pedagogisk ansatte og andre ansatte. 0,8 prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer 7 elever og 8 lærere. TEMAPROFIL: En Follo-skole for kunnskap, idrett, kunst og kultur Skolens regulerte budsjett for 009 var på 6,8 mill. kr, regnskapet viser at 6,6 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 00 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Ski Fullført og bestått 86,8 9, 79, Holder på, 0,,0 Ikke bestått 8,, 8,9 Mangler grunnlag, 6, Avbrutt opplæring,8,, Alternativ opplæringsplan 0, 0,0 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Ski ST MD Fullført og bestått Fullført og bestått Holder på Ikke Holder bestått på Mangler grunnlag Ikke bestått Avbrutt opplæring Mangler grunnlag Alternativ opplæringsplan ID Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Ski Gjennomsnittskarakter inn,8,, Gjennomsnittskarakter ut,9,7,07 Karakterutvikling -0,9-0, -0,0 6

65 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,,00 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,0,9 77 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Ski Vår 009 Ski Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Ski Vår 009 Ski Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Ski Vår 009 Ski Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Ski Vår 009 Ski Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Ski hadde svært lav svarprosent vår 008, så resultatene er ikke tatt med her. Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Ski - Vår 00 Ski - Vår 009 Ski - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,, 6

66 STABEKK VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Stabekk tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering og Naturbruk. I tillegg har skolen voksenopplæring. Skolen har elever, pedagogisk ansatte og 9 andre ansatte., prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har 6 internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer 9 elever og 7 lærere. TEMAPROFIL: Tradisjon kunnskap innovasjon Skolens regulerte budsjett for 009 var på 0, mill. kr, regnskapet viser at 9, mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 98 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Stabekk Fullført og bestått 8,9 8,7 79, Holder på 0,,,0 Ikke bestått,, 8,9 Mangler grunnlag,9 6, Avbrutt opplæring 0, 0,, Alternativ opplæringsplan 0, 0,0 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Stabekk NA Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan ST Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Stabekk Gjennomsnittskarakter inn,8,, Gjennomsnittskarakter ut,06,06,07 Karakterutvikling -0, -0,7-0,0 66

67 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,6, Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,, Vår 00 Stabekk Vår 009 Stabekk,, Vår 00 Stabekk Vår 009 Stabekk Vår 008 Stabekk, Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus, Elev Lærere Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus,,, Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Vår 00 Stabekk Vår 009 Stabekk Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Skolen arbeider forebyggende mot mobbing Vår 00 Stabekk Vår 009 Stabekk Vår 008 Stabekk Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Stabekk - Vår 00 Stabekk - Vår 009 Stabekk - Vår 008 Kunnskap om mål og krav Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008 Fysisk læringsmiljø,,, 67

68 STRØMMEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Strømmen tilbyr utdanningsprogrammene Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Service og samferdsel (Vg), Teknikk og industriell produksjon og Påbygging til generell studiekompetanse. I tillegg har skolen opplæring for minoritetsspråklige elever. Skolen har 6 elever, 99 pedagogisk ansatte og 0 andre ansatte. prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har 6 internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer 90 elever og lærere. Skolen har lærlingeansvarlig for nedre Romerike og har utplassert minoritetsrådgiver. TEMAPROFIL: Fra skole til arbeidsliv eller videre utdanning Skolens regulerte budsjett for 009 var på 78, mill. kr, regnskapet viser at 78 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 00 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Strømmen Fullført og bestått 69,8 7,7 79, Holder på 0,0,,0 Ikke bestått 9, 6, 8,9 Mangler grunnlag 8,8 6, Avbrutt opplæring,0 7,, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Strømmen TP SS HS EL DH PB Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Strømmen Gjennomsnittskarakter inn,7,76, Gjennomsnittskarakter ut,88,9,07 Karakterutvikling 0,6 0, -0,0 68

69 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Norsk yrkesfaglig Vg,9,0 66 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,6,0 6 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Strømmen Vår 009 Strømmen Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Strømmen Vår 009 Strømmen Vår 008 Strømmen Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Strømmen Vår 009 Strømmen Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Strømmen Vår 009 Strømmen Vår 008 Strømmen Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevene ved Strømmen hadde lav svarprosent vår 008. Elevundersøkelsen Trivsel Strømmen - Vår 00 Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Strømmen - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,, Strømmen gjennomførte ikke Elevundersøkelsen vår

70 SØRUMSAND VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Sørumsand tilbyr utdanningsprogrammene Design og håndverk, Elektrofag, Medier og kommunikasjon, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel (Vg), Teknikk og industriell produksjon, Påbygging til generell studiekompetanse og Alternativ opplæring. Skolen har 76 elever, 87 pedagogisk ansatte og 6 andre ansatte.,6 prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer 8 elever og 8 lærere. TEMAPROFIL: Vi får det til Utfordrende Inkluderende Stolt Skolens regulerte budsjett for 009 var på 60, mill. kr, regnskapet viser at 9, mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 98 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Sørumsand Fullført og bestått 7, 7,6 79, Holder på 0,0,,0 Ikke bestått 9,6,9 8,9 Mangler grunnlag, 6, Avbrutt opplæring,9 6,8, Alternativ opplæringsplan 0,, 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Sørumsand TP SS RM MK EL DH PB Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Sørumsand Gjennomsnittskarakter inn,87,7, Gjennomsnittskarakter ut,97,8,07 Karakterutvikling 0,0 0, -0,0 70

71 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg yrkesfaglig,90,0 0 Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,6, Norsk yrkesfaglig Vg,9,08 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,,9 99 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Sørumsand Vår 009 Sørumsand Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Sørumsand Vår 009 Sørumsand Vår 008 Sørumsand Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Sørumsand Vår 009 Sørumsand Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Sørumsand Vår 009 Sørumsand Vår 008 Sørumsand Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevene ved Sørumsand hadde lav svarprosent vår 009. Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Sørumsand - Vår 00 Sørumsand - Vår 009 Sørumsand - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,, 7

72 VALLER VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Valler tilbyr utdanningsprogrammet Studiespesialisering. Skolen har 87 elever, pedagogisk ansatte og 9 andre ansatte.,6 prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/ prosjekter som involverer elever og 8 lærere. TEMAPROFIL: Hjerte og ånd, vilje og ansvar Skolens regulerte budsjett for 009 var på 6, mill. kr, regnskapet viser at 7,6 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 0 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Valler Fullført og bestått 9,0 9, 79, Holder på,,,0 Ikke bestått,9, 8,9 Mangler grunnlag,0 6, Avbrutt opplæring 0,6,0, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Valler ST Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Valler Gjennomsnittskarakter inn,78,76, Gjennomsnittskarakter ut,66,60,07 Karakterutvikling -0, -0,6-0,0 7

73 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg studieforberedende,90,0 0 Matematikk praktisk Vg studieforberedende,67, Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,8,87 8 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Valler Vår 009 Valler Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Valler Vår 009 Valler Vår 008 Valler Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus,, Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier vurderingskriterier Vår 00 Valler Vår 009 Valler,, Skolen Skolen arbeider arbeider forebyggende forebyggende mot mobbing mot Vår 00 Valler Vår 009 Valler Vår 008 Valler, Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus, Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Valler - Vår 00 Valler - Vår 009 Valler - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,, 7

74 VESTBY VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Vestby tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel, Påbygging til generell studiekompetanse og Alternativ opplæring. Skolen 6 elever, pedagogisk ansatte og 8 andre ansatte. Skolen har ikke rapportert på spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer elever og lærere. TEMAPROFIL: Tett på Skolens regulerte budsjett for 009 var på 8, mill. kr, regnskapet viser at 8, mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 00 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Vestby Fullført og bestått 7, 7, 79, Holder på 0,0 0,9,0 Ikke bestått,8 7,8 8,9 Mangler grunnlag 8,0 6, Avbrutt opplæring,9,9, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0, Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Vestby SS RM DH BA PB ST Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Vestby Gjennomsnittskarakter inn,80,68, Gjennomsnittskarakter ut,68,6,07 Karakterutvikling -0, -0,06-0,0 7

75 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,6,8 9 Matematikk praktisk Vg studieforberedende,,0 Norsk yrkesfaglig Vg,,8 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,87,8 9 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Vestby Vår 009 Vestby Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Vestby Vår 009 Vestby Vår 008 Vestby Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,, Vår 00 Vestby Vår 009 Vestby,, Vår 00 Vestby Vår 009 Vestby Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,, Vår 008 Vestby Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elevundersøkelsen Trivsel Vestby - Vår 00 Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Vestby - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,, Vestby gjennomførte ikke Elevundersøkelsen vår

76 ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Ås tilbyr utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsfag (Vg), Idrettsfag, Studiespesialisering, Studiespesialisering med formgivingsfag, Design og håndverk, Elektrofag, Helseog sosialfag, Teknikk og industriell produksjon, Påbygging til generell studiekompetanse og Alternativ opplæring. I tillegg har skolen tilbud om International Baccalaureate. Skolen har 0 elever, 6 pedagogisk ansatte og 0 andre ansatte. 0,7 prosent av elevene i ordinære klasser har spesialundervisning. Skolen har internasjonale aktiviteter/prosjekter som involverer 76 elever og lærere. Skolen har også følgende servicetilbud; Servicesenter for voksenopplæring i Follo og Lærlingansvarlig for Follo. TEMAPROFIL: Et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode Skolens regulerte budsjett for 009 var på 8,6 mill. kr, regnskapet viser at,8 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 9 prosent. LÆRINGSRESULTAT OG GJENNOMFØRING GJennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Ås Fullført og bestått 7,7 7,8 79, Holder på,0,9,0 Ikke bestått 8, 9,8 8,9 Mangler grunnlag 9,8 6, Avbrutt opplæring,,6, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0, Ås har International Baccalaureate (IB) som et av sine tilbud. Dette er et programområde som går over to år (Vg og Vg) uten avlutning etter Vg. Alle disse elevene får derfor koden «Holder på» etter Vg. Dette får innvirkning på resultatene for Studiespesialiserende utdanningsprogram. Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Ås TP HS EL DH PB ST ID Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Ås Gjennomsnittskarakter inn,9,0, Gjennomsnittskarakter ut,9,9,07 Karakterutvikling -0,0-0,08-0,0 76

77 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,, Matematikk praktisk Vg studieforberedende,7,9 Norsk yrkesfaglig Vg,69,9 Norsk hovedmål studiesforberedende Vg,69,00 88 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,,, Vår 00 Ås Vår 009 Ås Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Elev Lærere Vår 00 Ås Vår 009 Ås Vår 008 Ås Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Skolen arbeider forebyggende mot mobbing,,, Vår 00 Ås Vår 009 Ås Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus,,, Vår 00 Ås Vår 009 Ås Vår 008 Ås Vår 00 Akershus Vår 009 Akershus Vår 008 Akershus Elever og lærere hadde lav svarprosent vår 008. Elevundersøkelsen Trivsel Mobbing på skolen Kunnskap om mål og krav Fysisk læringsmiljø Ås - Vår 00 Ås - Vår 009 Ås - Vår 008 Akershus - Vår 00 Akershus - Vår 009 Akershus - Vår 008,,, 77

78 . VOKSENOPPLÆRING INFORMASJON OM VOKSENOPPLÆRINGEN Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til gratis realkompetansevurdering og videregående opplæring. Akershus fylkeskommune har følgende opplæringstilbud spesielt organisert for voksne: Helsearbeider, Barne og ungdom, Helseservice, Helsesekretær, Apotekteknikk, Tannhelsesekretær, Hudpleie, Fotterapi, Frisør, Overflateteknikk (renhold), Kokk- og servitørfag, Transport og logistikk, Aktivitør, Byggteknikk, Blomsterdekoratør, Salg, service og sikkerhet, Anleggsgartner og idrettsanlegg, Elenergi, Kjøretøy, samt fellesfag for generell studiekompetanse. Høsten 009 var det i alt 0 voksne søkere, hvorav 880 med voksenrett. Alle søkere som ikke hadde fullført videregående opplæring fra før, fikk tilbud om opplæring. Per var 0 voksne i opplæring spesielt organisert for voksne. Antall personer i opplæring har de siste fem årene vært tilnærmet konstant. Opplæringen skjer hovedsakelig ved de videregående skolene i fylkeskommunen, men fylkeskommunen kjøper også noe opplæring i regi av studieforbund. Voksne med lese- og skrivevansker tilbys veiledning, kartlegging og kurs i studieteknikk. Alle søkere tilbys realkompetansevurdering i forkant av opplæringen. Hovedhensikten med realkompetansevurdering er å kartlegge søkernes restopplæringsbehov. Realkompetansevurdering kan ikke lenger benyttes som sluttvurdering i faget. Rundt halvparten av deltakerne i yrkesfagene er minoritetsspråkelige, mot ca 0 prosent i fellesfag. Dette er ulikt fordelt regionene imellom. Minoritetsspråkelige elever har ulike læreforutsetninger, ulik bakgrunn og mange har et stort behov for tilpasset opplæring. Minoritetsspråklige søkere tilbys derfor fagnorsk eller norsk parallelt med opplæringen. I skoleåret utgjorde denne type opplæring mellom 0 0 prosent av total kostnadsramme. RESULTAT OG GJENNOMFØRING Endel søkere takker nei til tilbudet om opplæring. Av de som har takket ja, anslås at ca prosent ikke møte eller sluttet i løpet av første måned. Datasystemet for registrering av voksne i opplæring har mangler som vanskeliggjør eksakte tall for resultater og gjennomføring. Tilsyn Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomført tilsyn med voksenopplæring. I etterkant av tilsynet er det er utarbeidet retningslinjer for voksenopplæring. Forhold som virksomhetene skal arbeide videre med Det er kommet signaler fra Fylkesmannen om at voksne også skal ha tilbud om gratis opplæring i fag som fører til spesiell studiekompetanse (matematikk (R, R) og realfag (Fysikk/Biologi/Kjemi)) Tilbud om gratis læremidler for voksne Realkompetansevurdering på grunnskolenivå 78

79 . FAGOPPLÆRING Fagopplæringen har i 009 registrert en nedgang i antall hevede lærekontrakter og synes det er gledelig at hele 9 prosent bestod første gangs prøve. Som følge av finanskrisen var det forventet en nedgang i nye lærekontrakter, men en nedgang på 6, prosent fra 008 var bedre enn fryktet. 6 lærekontrakter ble tegnet i 009 mot i 008. Fagopplæringen har prioritert å kompetanseheve lærebedriftene og har hatt et aktivt kurstilbud til både instruktører og faglige veiledere, samt prøvenemndsmedlemmer. lærlinger og en instruktør har deltatt i ulike internasjonale utplasseringer. I tillegg har 0 unge fra Europa vært på utplassering i Akershus. Nye lærekontrakter løpende lærekontrakter Fagopplæringen godkjente 6 nye lærekontrakter i 009. Dette er en nedgang på 6, prosent sammenliknet med 008, hvor antallet godkjente kontrakter var. Antall løpende lærekontrakter ved utgangen av 009 var 7 mot året før. Av disse var 89 kontrakter knyttet opp mot 7 medlemsbedrifter i opplæringskontorer og 68 kontrakter er i 00 selvstendig godkjente bedrifter. Godkjente lærekontrakter i Akershus Hevede lærekontrakter 8 lærekontrakter ble hevet i 009, mot 0 i 008. I forhold til løpende kontrakter i 009 ble 8, prosent av kontraktene hevet mot 9, prosent i 008. Flest hevinger var det i frisørfagene med kontrakter, tømrerfaget kontrakter, barne- og ungdomsarbeiderfaget, bilfagene kontrakter, kokkefagene 0 kontrakter og helsearbeiderfaget 7 kontrakter. I tillegg ble 6 kontrakter overført til annen kontrakt. Det vil si at lærlingene/lærekandidatene har fortsatt læretiden sin i en ny bedrift. Enkelte av disse kontraktene har blitt overført som følge av konkurser. Fagopplæringen har i 009 hatt stort fokus på heving av lærekontrakter. Årsak til heving har blitt kartlagt og fulgt opp systematisk. Enkelte bransjer har blitt fulgt opp spesielt i form av ulike tiltak med sikte på å redusere frafallet. Fagprøver svenneprøver Resultatet viser 6 avlagte prøver i 009, hvorav 06 ikke bestått. Dette utgjør en beståttprosent på 9, prosent. Beståttprosenten i 008 var 9,7 prosent. Lærlingene har en andel av prøvene på 66,6 og en beståttprosent på 9,7 i 009. Antallet voksne praksiskandidater som avla prøve var 90, av disse bestod 9,9 prosent. 79

80 Antall fagprøver Ikke bestått Bestått Andel av de som gikk opp til prøve i 009 som ikke besto var 6,8 prosent. 0 lærlinger, lærekandidater og 6 praksiskandidater fikk vurderingen «Bestått meget godt» på sin prøve. I 009 har det vært 7 prøvenemndsmedlemmer til å vurdere prøvene. Hver prøve kostet i 009 fylkeskommunen gjennomsnittlig kr 80,- i direkte utgifter. Lærekandidater og praksisbrevlærlinger søkere hadde søkt/krysset av for opplæringskontrakt som. ønske på det elektroniske søknadsskjemaet innen søknadsfristen. februar. Det er tre færre enn i forrige år. En av søkerne hadde feilregistrert seg og skulle ha ordinær læreplass. Per var det 69 løpende opplæringskontrakter. Av disse var fem praksisbrevlærlinger. 8 opplæringskontrakter var godkjent etter. mars 009. I løpet av hele 009 var det inngått 8 opplæringskontrakter. Høsten 008 ble det igangsatt forsøk med praksisbrevlærlinger ved Eidsvoll videregående skole. I 009 har også Nes og Jessheim igangsatt forsøk med praksisbrevlærlinger. Ved utgangen av 009 var det inngåtte opplæringskontrakter med praksisbrev. 0 av kontraktene startet i 008 og det kom til fire nye i 009. Søkere til full opplæring i bedrift Ved søknadsfristen var det som hadde krysset av for at de søkte full opplæring i bedrift, i 008 var også antall søkere. Det inngås imidlertid kontrakter, inkludert opplæringskontrakter, med hele eller større deler av opplæringen i bedrift gjennom hele året. Det var kontrakter med full opplæring i bedrift i Akershus Nye lærebedrifter 6 bedrifter har søkt og blitt godkjent som selvstendige lærebedrifter. 0 nye bedrifter i opplæringskontorer er godkjent som medlemsbedrifter. I tillegg er det godkjent åtte opplæringskontorer i et eller flere fag. Det var ved utgangen av godkjente lærebedrifter i Akershus fylkeskommune. I tillegg er det godkjente opplæringskontorer. Tilskudd til lærebedrifter Det ble utbetalt 7, millioner i tilskudd til lærebedrifter i Akershus i 009. Det er en økning i utbetalinger på over, millioner i forhold til i 008 hvor det ble utbetalt,9 millioner. En del av økning i tilskuddet til bedriftene har sammenheng med regjeringens tiltakspakke (kr. 00 per lærling i måneden). 80

81 VEDLEGG I denne rapporten er indekser fra Kvalitetsundersøkelsen og Elevundersøkelsen benyttet. De påstandene i Kvalitetsundersøkelsen og spørsmålene i Elevundersøkelsen som disse indeksene bygger på, er gjenngitt nedenfor. PÅSTANDENE I KVALITETSUNDERSØKELSEN Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier. Elevene vet hva lærerne legger vekt på når de setter karakterer. Elevene vet hva de blir vurdert etter. Elevene vet hva som skal til for å gjøre det best mulig ut fra sine egne forutsetninger. Lærerne gjør det klart for elevene hva de forventer av dem faglig Helt enig Helt uenig 9 9. Elevene får ofte vurderinger av innsatsen sin 9. Elevene blir vurdert på flere forskjellige måter 9. Lærerne bruker forskjellige typer tilbakemeldinger overfor elevene Helt enig Helt uenig 0 0. Elevene får arbeidsro i klasserommet 0. Lærerne har kontroll over timene 0. Elevene er som regel rolige når lærerne ber dem om det 0. Lærerne har autoritet Helt enig Helt uenig 0 Skolen arbeider forebyggende mot mobbing 0. Skolen håndterer mobbing bra 0. Lærerne og elevene samarbeider for å unngå mobbing 0. Hvis noen blir mobbet på skolen, blir det gjort noe for å stoppe det 0. På skolen arbeides det forebyggende mot mobbing Helt enig Helt uenig 8

82 SPØRSMÅLENE I ELEVUNDERSØKELSEN Trivsel Trives du godt på skolen? Trives du sammen med elevene i gruppa/klassen din? Trives du i friminuttene/fritimene? Trives du sammen med lærerne dine? Trives svært godt I alle eller de fleste fag Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Kunnskap om mål og krav Vet du hva du skal lære i de ulike fagene? Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Vet du hva som kreves for å oppnå de ulike kompetansemålene? (Kompetansemålene står i læreplanen) I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Vet ikke hva kompetansemål betyr Mobbing på skolen Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Ikke i det hele tatt En sjelden gang eller ganger i måneden Omtrent gang i uken Flere ganger i uken Fysisk læringsmiljø Er du fornøyd med følgende fohold på skolen? Luften i klasserommene Temperaturen i klasserommene Klasserommene ellers Lærebøker og utstyr Skolebibliotek Toaletter Garderobe og dusj Skolebygget Renhold/vasking Uteområdet elevene kan bruke i friminuttene Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig fornøyd 8

83 Foto: Steffen Aaland / Forside foto: Morten Brun 8

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK NR INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS SKOLEÅRET

AKERSHUSSTATISTIKK NR INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS SKOLEÅRET AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2017 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS SKOLEÅRET 2016-2017 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. Skoleåret 2014-2015

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. Skoleåret 2014-2015 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING Skoleåret 2014-2015 1 Forord Akershus fylkeskommune har i 2013 behandlet 24 135 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 918 elevplasser skoleåret

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2013-2014

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2013-2014 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING skoleåret 2013-2014 Forord Akershus fylkeskommune har i 2013 behandlet 24 087 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 565 elevplasser skoleåret 2013-2014.

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2012-2013

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2012-2013 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING skoleåret 2012-2013 Forord Akershus fylkeskommune har i 2012 behandlet 24 002 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 038 elevplasser skoleåret

Detaljer

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011)

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011) Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) 1. Motivasjon og innsats 3,81 3,76 2. Organisering av undervisningen 3,92 3,87 3. Klasseledelse 4,04 4,02 4. Vurdering 3,63

Detaljer

Informasjon om valg av videregående opplæring

Informasjon om valg av videregående opplæring Informasjon om valg av videregående opplæring Videregående opplæring Hva passer for ditt barn/ din ungdom? Kilder: Utdanningsetaten, Osloskolen/Karriéreenheten og vilbli.no/inntaksreglement for Akershus

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 21.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Fraværsutvikling Tidsplan for utdanningsvalg. Statistikk for inntak Jobbintervju IKO Jobbskygging 2 + 2 modellen Utplassering i videregående skole Struktur

Detaljer

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden Nelson Mandela» Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG 2015/2016 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkestinget 18.11.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 18.11.

Sakskart til møte i Fylkestinget 18.11.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 18.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkestinget 18.11.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 18.11.2013 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 100/13

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 08.09.2016 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Fraværsutvikling Tidsplan for utdanningsvalg. Statistikk for inntak Jobbintervju IKO Jobbskygging 2 + 2 modellen Utplassering i videregående skole Struktur

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret. Møre og Romsdal

Gjennomføringsbarometeret. Møre og Romsdal Gjennomføringsbarometeret April 2011 Møre og Romsdal Indikatorer for måloppnåelse i Ny Giv-prosjektet Overgang fra 10. trinn til videregående opplæring Andel av elevene i 10. trinn høsten 2009 som er elever

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3 Videregående opplæring Innhold Skolefakta... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Elevfravær... 2 Gjennomsnittlig inntakspoeng...

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus RAPPORT Tilstandsrapport for videregående opplæring i Skoleåret 1-17 1.1.17 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 3 3 NES SØRUM OSLO BÆRUM 7 9 5 1 11 SANDVIKA

Detaljer

VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS VURDERING OG LÆRING 2 Akershus fylkeskommune VURDERING OG LÆRING 2016 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL Kart: Atrium Design EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM

Detaljer

SKOLEÅRET Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus

SKOLEÅRET Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 15-1 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN JESSHEIM NITTEDAL 3 GJERDRUM 3 NES SØRUM BÆRUM 7 9 5 1 11 1 SANDVIKA 3

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Turnéplan: (VGS 2016/17) INN I OPERAEN... OG VIDERE TIL SNØHETTA Kontaktperson DKS: Hilde Kjos

Turnéplan: (VGS 2016/17) INN I OPERAEN... OG VIDERE TIL SNØHETTA Kontaktperson DKS: Hilde Kjos 2 Ma 09.01.2017 11:00 Den Norske Opera & Ballett Nes VGS Vg1 15 15 Kl.11.00-13.00 på Den Norske Opera & Ballett. Omvisning med Nes VGS, 1BAA (1 gruppe - 15 stk) og Lørenskog vgs, 3SF (1 grupper - 8 stk),

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 15.09.2016 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Gutter som rollemodeller i barnehagen Fraværsutvikling Tidsplan Forandring struktur i VGO Studier i utlandet Infomøte for foresatte om VGO 27. oktober

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 NB! Opprinnelig oppsatt fellesmøte med YON

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 07.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Gutter som rollemodeller i barnehagen Utplassering i utdanningsvalg Tidsplan Forandring struktur i VGO Studier i utlandet Søknadsstatistikk NHO`s kompetansebarometer

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 07.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Gutter som rollemodeller i barnehagen Utplassering i utdanningsvalg Tidsplan Forandring struktur i VGO Studier i utlandet Søknadsstatistikk NHO`s kompetansebarometer

Detaljer

HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP)

HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser Rådgiver - karriereveileder kommer i løpet av november og desember til å være tilgjengelig enkelte dager som yrkesveileder i matpause rundt mediateket. Gruppeveiledning med ½ klasser i november. AGENDA:

Detaljer

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET Det er opprettetet sett nye fagkoder som ikke er knyttet til offentlige læreplaner

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato 30.11.2015 Tid 13:00

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato 30.11.2015 Tid 13:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato 30.11.2015 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 17/15 Tilstandsrapport

Detaljer

Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål

Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål 04.01.2017 MATEMATIKK (MAT1005) Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål DEL 1 (UTEN HJELPEMIDLER) 2 timer DEL 2 (MED HJELPEMIDLER) 3 timer (Del 1 leveres inn etter nøyaktig

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2015 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole Vi skal snakke om Opplæringstilbudet i Follo Utdanningsprogrammene våre Å være elev på Nesodden videregående skole Inntaket til videregående skole Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Tilstandsrapport for viderega ende opplæring 2012

Tilstandsrapport for viderega ende opplæring 2012 Tilstandsrapport for viderega ende opplæring 2012 For skoleåret 2010/11 Buskerud fylkeskommune E ksempler på god pedagogisk praksis er det mange av i Buskerud. De er som diamanter. Diamanter har den egenskapen

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/0 Det er fremdeles nedgang i eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer. Jentene

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Om Drammenselever i videregående skoler

Om Drammenselever i videregående skoler Om Drammenselever i videregående skoler Avgangselever 2016 382 i studiespesialisering 736 i videregående opplæring høst 2016 798 avgangselever 2016 354 i yrkesfaglig utdanningsprogram 62 elever ikke i

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur Noen eksempler fra Rosenvilde vgs www.rosenvilde.vgs.no Utdanningsprogram ved Rosenvilde Helse- og oppvekstfag (HS) Restaurant- og matfag (RM) Medier og kommunikasjon

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2009 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Utgangspunkt og formål... 3 1.2. Visjon... 3 1.3. Kort beskrivelse av alle de videregående skolene... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 27.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 27.01.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 27.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 27.01. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 27.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 27.01.2014 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Bakgrunn Vyer Resultat. 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2

Bakgrunn Vyer Resultat. 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2 av Ingunn Øglænd Nordvold Bakgrunn Vyer Resultat 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2 BEHOV FOR ELEVPLASSER I AKERSHUS 21000 20656 20521 20000 19825 20390 20314 19000 18793 18000 17765 17000 16000 15000

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

Møteinnhold. Kort om: Rådgivers ansvar og oppgaver Gangen i rådgivningen på Løkenåsen med bl.a.:

Møteinnhold. Kort om: Rådgivers ansvar og oppgaver Gangen i rådgivningen på Løkenåsen med bl.a.: Møteinnhold Kort om: Rådgivers ansvar og oppgaver Gangen i rådgivningen på Løkenåsen med bl.a.: Utdanningstorget Utprøving i videregående skoler Elev- og foreldresamtaler med rådgiver Søknadsprosessen

Detaljer

Overgang til VGO. 17. oktober 2013 Foresatte 10. trinn. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Overgang til VGO. 17. oktober 2013 Foresatte 10. trinn. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Overgang til VGO 17. oktober 2013 Foresatte 10. trinn Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon

Detaljer

Utviklingsdialogen 2015

Utviklingsdialogen 2015 Utviklingsdialogen 2015 Mestring for alle - maksimering av læring og minimering av frafall For å nå hovedmålet for Kunnskapsskolen, er det nødvendig å basere seg på den mest oppdaterte forskningen om hva

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer