Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato Tid 13:00 NB! Opprinnelig oppsatt fellesmøte med YON Oslo utgår! 1

2 2

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 26/13 Oppfølging av anbefalinger fra årsmelding 2012 fra ombudet for elever og lærlinger i Akershus 27/13 Opplæringstilbudet /13 Tilbud om Vg1 idrettsfag-alpint ved Dønski videregående skole Orienteringsnotater 1/13 Orientering om utvidet YON-møte /13 Oversikt over hvem som gjør hva i administrasjonen og veiledningssentrene 3

4 Sakertilbehandling 4

5 Sakertilbehandling 5

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting Hovedutvalg for utdanning og kompetanse /13 Yrkesopplæringsnemnda Oppfølging av anbefalinger fra årsmelding 2012 fra ombudet for elever og lærlinger i Akershus Innstilling Saken tas til orientering. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Fylkestinget vedtok , sak 6/13 Ombudet for elever og lærlinger - Årsmelding 2012 følgende: Årsmelding fra ombudet for elever og lærlinger i Akershus for 2012 tas til orientering. Fylkestinget ber om en tilbakemelding på hvordan administrasjonen vil følge opp ombudets anbefalinger om lærlinger, elevrådene og skolenes fysiske miljø. Problemstillinger og alternativer Ombudet har i sin årsmelding 2012 kommet med tre anbefalinger: 1. «Ombudet anbefaler et økt fokus på arbeidsforholdene til lærlingene og oppfordrer derfor til en tettere oppfølgning av bedrifter som har lærlinger. Det er viktig at rådgivere på AVO har hyppige bedriftsbesøk slik at man kan avdekke useriøse bedrifter, men også følge opp at lærlingene får det de har krav på i henhold til opplæringsloven». 2. «Ombudet anbefaler derfor på nytt at fylkestinget ber administrasjonen om å utrede om det skal innføres en minimumsstandard for dette ute på skolene». Ombudet mener her minimumsstandard av tid avsatt til oppfølging av elevrådet på skolen. 6

7 3. «Ombudet har forståelse for at ikke alle skoler kan rehabiliteres samtidig men anbefaler på nytt at det gjennomføres en undersøkelse om hva elevene mener om sitt fysiske skolemiljø». Fylkesrådmannens anbefalinger Ad 1) Oppfølging av arbeidsforhold til lærlinger Fylkesrådmannen har i 2013 regionalisert oppfølging av lærlinger og lærebedrifter ved å flytte 4 rådgivere med ansvar for fagopplæringsfeltet ut i de regionale veiledningssentrene. En av målsettingene med dette er å få en tettere oppfølging av både lærebedriftene og lærlingene. Alle lærlinger blir invitert til å delta på samlinger der rettigheter og plikter i læreforholdet er tema. Alle lærebedrifter får også tilbud om kurs i regi av fylkeskommunen. Det er flere ulike kurs og velge i mellom, og vi tilpasser også kurs for den enkelte lærebedrift dersom det er behov for det. I tillegg til dette er det iverksatt forsterkede tiltak rettet mot bedrifter hvor det tidligere har vært avdekket opplæringsforhold som ikke har vært tilfredsstillende. Vi har i 2013 startet med systematiske virksomhetsbesøk på opplæringskontorene. Funnene i lærlingeundersøkelsen er et av hovedtemaene under besøkene. Dette for å sikre at også lærlinger som er tilknyttet et opplæringskontor får sine rettigheter ivaretatt. Ad 2) Minimumsstandard av tid for oppfølging av elevrådet Fylkesrådmannen har forståelse for ombudets ønske om en minimumsstandard for elevrådskontaktfunksjonen på skolene. Det er imidlertid ikke naturlig å øremerke administrasjonsressurser til dette i en situasjon hvor skolene nettopp har gjennomført store organisasjonsendringer i ledelsen som en konsekvens av fylkesrådmannens prosjekt «Mer tid til det som gjelder». Innenfor definerte rammer ble det her lagt til grunn at skolene skulle tilpasse sin lederstruktur til lokale behov. Fylkesrådmannen mener derfor det vil være uheldig å igangsette detaljstyring på enkeltområder i en slik situasjon. Ad 3) Undersøkelse av elevenes fysiske skolemiljø Fylkesrådmannen ønsker ikke å sette i gang en ny undersøkelse på nåværende tidspunkt, men vil ta en ny gjennomgang av elevundersøkelsen som er utført og registrere de behov som er avdekket. Hvis tiltakene faller inn under kategorien investering/rehabilitering vil de bli vurdert i forbindelse med den årlige gjennomgangen av investerings- og rehabiliteringsplanen. Dersom dette er tiltak som defineres som vedlikehold vil fylkeskommunen be AFK eiendom FKF vurdere dette i forbindelse med vedlikeholdsplanene for skolene. Hvis dette dreier seg om tiltak på leide anlegg vil fylkeskommunen be utleier om å utarbeide en forpliktende vedlikeholdsplan. Saksbehandler: Ulrike Sandø Oslo, 8. november 2013 Tron Bamrud fylkesrådmann 7

8 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting Hovedutvalg for utdanning og kompetanse /13 Yrkesopplæringsnemnda Opplæringstilbudet Innstilling 1. Opplæringsåret gir Akershus fylkeskommune tilbud om videregående opplæring i henhold til vedlagte tabeller. 2. Når resultatet av søkningen foreligger, justeres opplæringstilbudet i henhold til søkemønsteret og innenfor de økonomiske rammene som er fastsatt i Økonomiplan Sammendrag Fylkesrådmannen legger med dette frem forslag til opplæringstilbud ved de videregående skolene i Akershus for opplæringsåret Tilbudet justeres når søkertallene foreligger 1. mars (2014), etter at fristen for endring av søknad går ut (1. juni 2014) og helt frem til endelig inntak. Prognoser fra SSB viser at blir et «pauseår» i elevtallsveksten, som vil fortsette i årene fremover. Framskrivning av prognosetall indikerer likevel behov for elevplasser. Det er en økning på 160 elevplasser, sammenlignet med kapasiteten inneværende opplæringsår. Erfaringer fra årets inntak tilsier at det er behov for noen flere elevplasser enn det prognosene indikerer. Mens forslag til dimensjonering av tilbud på Vg1 er utarbeidet på bakgrunn av prognosetall, er forslag til opplæringstilbud på Vg2 og Vg3 beregnet på grunnlag av antall inntatte elever opplæringsåret på henholdsvis Vg1 og Vg2, sett i sammenheng med gjennomstrømningsprosenten. Akershus fylkeskommune har høye ambisjoner for opplæringstilbudet og ønsker å kunne tilby elevene et bredt spekter av valgmuligheter. Følgende nye tilbud foreslås: Treårig barne- og ungdomsarbeiderfag og treårig elektrofag med elenergi ved Bleiker vgs. og et fireårig løp innen restaurant- og matfag ved Vestby vgs. Forslag til tilrettelagte opplæringstilbud er basert på kapasiteten inneværende opplæringsår, på grunnlag av prognoser og i dialog med virksomhetene. 8

9 Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Ved utarbeiding av opplæringstilbudet skal det blant annet tas hensyn til søkernes ønsker og samfunnets behov for kompetanse og arbeidskraft. Flere faktorer påvirker utformingen av opplæringstilbudet. De viktigste er: Opplæringsloven (med tilhørende forskrift): Søkere med ungdomsrett har rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogrammer (Vg1), og rett til å komme videre i det påbegynte utdanningsløpet, dvs. hhv. fra Vg1 til Vg2 og fra Vg2 til Vg3/læreplass) Samfunnsmessig behov for kompetanse og rekruttering Fylkeskommunalt inntaksreglement med fritt skolevalg i egen region Kapasiteten ved den enkelte skole I tillegg kommer politiske føringer gitt under behandling av følgende saker: FT-sak 37/09 (Totalgjennomgang av opplæringstilbudet) FT-sak 90/10 (Oppfyllingsgrad og gjennomstrømning innen videregående opplæring) FT-sak 6/11 (Temaskoler og videreutvikling av de videregående skolenes profil) FT-sak 116/12 (Videregående opplæring i Akershus - spissing av opplæringstilbudet) Akershus fylkeskommune har et høyt ambisjonsnivå for den videregående opplæringen. Det er derfor ønskelig å presentere et bredt og likeverdig opplæringstilbud i hele fylket. Alle regioner kan imidlertid ikke tilby opplæring innen samtlige programområder på Vg2 og Vg3. Tilbud som ikke tilbys i alle regioner, kan søkes av alle som er hjemmehørende i Akershus. Hvor Akershus selv ikke tilbyr opplæring innen et gitt programområde, vil fylkeskommunen etter behov være i dialog med andre fylker om kjøp av elevplasser. Akershus har dessuten tradisjon for å tilby elevplasser ved skoler i Oslo innen enkelte programområder som ikke tilbys i Akershus, som f.eks. Vg2 maritime fag og Vg2 blomsterdekoratør. Alternativt Vg3 med fagopplæring i skole Innen en del yrkesfag er muligheten til å få læreplass noe konjunkturavhengig. En del elever søker inntak til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse fremfor å fullføre opplæringen sin med læretid. Elever som ikke søker Vg3 PB, og som ikke får læreplass, har rett til et alternativt Vg3 i skole for å få opplæringen de trenger for å ta fagprøve. Vg3 i skole skal gis i et lærefag som bygger på Vg2-løpet eleven har fullført. Skoleåret er Akershus fylkeskommune med i et prosjekt om forsterket, alternativ Vg3 i skole. Alle elever med ungdomsrett uten læreplass pr. 1.oktober har fått tilbud om dette. Forsøket går over 18 måneder, og minst 50 prosent av tilbudet skal være praksis. De videregående skolene i Akershus som er med i prosjektet, er Bleiker vgs., Jessheim vgs., Skedsmo vgs. og Ås vgs. Forsøket ledes av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og følges av et forskningsmiljø. Fylket har også kjøpt plasser på Vg3 i skole i andre fylker innen børsemakerfaget og gullsmedfaget. Nye tilbud Flere skoler har søkt om å få sette i gang med nye tilbud. Etter en nøye gjennomgang av søknadene foreslås følgende nye tilbud for skoleåret : Treårig barne- og ungdomsarbeiderfag og treårig elektrofag med elenergi ved Bleiker vgs. og et fireårig løp innen restaurant- og matfag ved Vestby vgs. I tillegg går fylkesdirektøren inn for at det fireårige løpet 9

10 innen bygg- og anleggsteknikk, som i dag tilbys ved Vestby vgs., også skal tilbys ved Nesbru vgs f.o.m. høsten Bleiker vgs. har sammen med AVO søkt utdanningsdirektoratet om forsøk for å få sette i gang et nytt fireårig løp innen IKT-faget. Søknaden er fortsatt under behandling. Etter vedtak i Fylkestinget av ble forslaget til representanten Andreas Hasle (SV) Det anlegges en svømmelinje ved en av idrettslinjene i Follo (interpellasjon 2/13) oversendt administrasjonen. Fylkesdirektøren for videregående opplæring ba de skolene i Follo som tilbyr idrettsfag om innspill til hvordan det kan legges til rette for et slikt idrettstilbud. Roald Amundsen vgs. ønsker seg en svømmelinje. Skolen har allerede et tett samarbeid med Oppegård svømmeklubb og utreder nå hvilken form et svømmetilbud ev. kan ha. Ut fra en kartlegging gjort av Roald Amundsen vgs. ser det ut til at de fleste aktive innen svømming ønsker å gå på studiespesialisering. Et mulig alternativ er derfor å primært legge et svømmetilbud til faget toppidrett, slik at det både blir aktuelt for elever på studiespesialisering og på idrettsfag. Lærerne på idrettsfag har svømming som en del av sin utdannelse, men vil behøve kurs for å få trenersertifikat. Det vil bli arbeidet videre med utredninger av et mulig svømmetilbud ved Roald Amundsen vgs. mot opplæringsåret Om opplæringstilbudet Fylkesrådmannens forslag til ordinært opplæringstilbud for opplæringsåret fremkommer av vedlagt tabell (vedlegg 1). Tabellen gir en oversikt over tilbudene per region, utdanningsprogram/programområde og skole. Dimensjonering av kapasitet på Vg1 er utregnet på grunnlag av prognoser. På de øvrige trinnene er dimensjoneringen beregnet på grunnlag av antall inntatte elever opplæringsåret på hhv. Vg1 og Vg2, sett i sammenheng med gjennomstrømningsprosenten. For å møte elevtallsveksten i årene fremover ble det fra lagt opp til en moderat økning av elevplasser per klasse innen Vg1 medier og kommunikasjon (MK) og Vg1 service og samferdsel (SS). Antall elever per klasse ble økt til 18 på Vg1 MK og til 17 per klasse på Vg1 SS på de skolene hvor dette var arealmessig mulig. For foreslås en tilsvarende økning på Vg2 MK og på Vg2 reiseliv og Vg2 salg, service og sikkerhet. Arbeidsprosessen - ordinært opplæringstilbud Arbeidet med opplæringstilbudet for begynte etter at inntaket til skolene for ble avsluttet fra sentralt hold 1. september. Politiske styringssignaler, prognosetall, innspill fra virksomhetene og erfaringer fra årets inntak har ligget til grunn for arbeidet. I oktober ble et utkast til opplæringstilbud for utarbeidet og sendt ut til de videregående skolene og veiledningssentrene. Utkastet ble i tillegg presentert i de regionale lederutvalgene. Skolene hadde frist til 4. november med å gi sine tilbakemeldinger. Et eget drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte ble avholdt På bakgrunn av tilbakemeldingene fra skolene ble det utarbeidet et revidert utkast. Det reviderte utkastet ble sendt til Yrkesopplæringsnemnda for gjennomlesning. Tilrettelagte opplæringstilbud Alle søkere med ungdomsrett har rett på inntak til ett av de tolv utdanningsprogrammene innen videregående opplæring (jf. strukturen i Kunnskapsløftet). Elevene skal få sin opplæring etter gjeldende læreplaner for det aktuelle utdanningsprogrammet, etter gjeldende fag- og timefordeling. 1 Dette innebærer at det ikke er mulig å tilby 'alternative opplæringstilbud'; alle tilrettelagte tilbud med opplæring i mindre eller større grupper skal være tilknyttet et utdanningsprogram. 1 Jf. rundskriv Udir ( ). 10

11 I opplæringsloven 3-3 gis det føringer for opplæringsordningen for den videregående opplæringen: "Den vidaregåande opplæringa skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse." Tilrettelagt opplæring innenfor de ulike utdanningsprogrammer er opplæring med sikte på grunnkompetanse. Det er den sakkyndige vurderingen fra PPT som legger føringer for vurdering av den enkelte elevs behov for tilrettelegging og avvik fra ordinær læreplan. Det tilrettelagte opplæringstilbudet følger hovedmodellen med hensyn til tilbudsstruktur. Skolene som tilbyr grunnkompetanse i tilrettelagte grupper, faller inn under ordningen med tildeling av grupperessurser. Fylkesrådmannen foreslår for å videreføre inneværende års kapasitet innen tilrettelagte opplæringstilbud (dvs. 837 elevplasser). Tilbudet om tilrettelagt opplæring må imidlertid justeres etter at søkning etter fortrinnsrett, eller inntak etter individuell vurdering (med søknadsfrist 1. februar 2014), er kjent og i tett dialog med skolene og PPT. Se ellers liste over forslag til tilrettelagte opplæringstilbud innen de ulike utdanningsprogrammene fordelt på region og skole (vedlegg 2). Kommentarer til tabellen opplæringstilbudet Vedlagt tabell viser forslag til opplæringstilbudet for Asker og Bærum Dimensjonering av kapasitet på Vg1-nivået totalt i regionen fastsettes ut fra prognosetall på tilvekst fra grunnskolen (antall avgangselever). For opplæringsåret indikerer framskrivning av elevantall at det ikke er behov for flere elevplasser på Vg1 i Asker og Bærum. På Vg2 og Vg3 justeres plassene i forhold til antall inntatte på Vg1 og Vg2 inneværende opplæringsår, sett i sammenheng med den enkelte gjennomstrømningsprosent. Med hensyn til det ordinære opplæringstilbudet foreslås for opplæringsåret følgende endringer i forhold til inneværende opplæringsår: Vg1 idrettsfag, alpint: + 1 klasse/ + 24 elevplasser Vg3 idrettsfag, alpint: - 0,5 klasse/- 13 elevplasser Vg2 musikk: - 0,5 klasse/- 15 elevplasser Vg1 studiespesialisering: - 1 klasser/- 30 elevplasser Vg2 studiespesialisering, forskerlinje: + 1 klasse/+16 elevplasser Vg2 studiespesialisering: + 3 klasser/ + 88 elevplasser Vg3 studiespesialisering: - 0 klasse/- 19 elevplasser Vg2 studiespesialisering med formgivingsfag: - 0,5 klasse/- 15 elevplasser Vg3 påbygging til generell studiekompetanse: - 1 klasse/- 27 elevplasser Vg2 medier og kommunikasjon: + 0 klasse/ + 39 elevplasser Vg2 landbruk og gartnernæring: - 1 klasse/- 15 elevplasser Vg2 landbruk og gartnernæring med energi- og miljøfag: + 1 klasse/+ 15 elevplasser Vg2 reiseliv: + 0 klasse/+ 2 elevplasser Idrettsfag (ID) - Vg1 11

12 For foreslås det å øke kapasiteten på ID ved Dønski vgs. med én klasse/24 elevplasser innen ID med fordypning alpint. Tilbudet har de to siste årene ikke vært satt i gang på Vg1 på grunn av for lav interesse for tilbudet. En kartlegging gjort av Dønski vgs. i samarbeid med Dønski toppidrett AS tilsier at det nødvendige søkergrunnlaget er tilstede kommende opplæringsår. Vg2 Inneværende år har Asker vgs. 54 elevplasser (fordelt på to klasser) innen Vg1 ID. For er det derfor hensiktsmessig å redusere kapasiteten med 6 elevplasser, dvs. fra 60 til 54 elevplasser på Vg2. - Vg3 Asker vgs. har 60 elevplasser (fordelt på to klasser) innen Vg2 ID dette skoleåret. Videreføring av denne kapasiteten til Vg3 medfører for behov for å øke kapasiteten med 6 elevplasser, dvs. fra 54 til 60 elevplasser. Da ID alpint ikke tilbys på Vg2 skoleåret medfører det for en reduksjon på Vg3-nivå med 0,5 klasse (-13 elevplasser) ved Dønski vgs. Musikk, dans og drama (MD) Vg2 MD (musikk) ved Bleiker vgs. er vedtatt nedlagt og det er derfor ingen elever på Vg1 inneværende år. Det betyr at tilbudet legges ned på Vg2 f.o.m skoleåret (- 0,5 klasse -15 elevplasser). Studiespesialisering (ST) Vg1 Inneværende år har Nadderud vgs. fem paralleller på Vg1, men på grunn av plassbegrensninger ved skolen må kapasiteten reduseres til fire paralleller for Erfaringstall viser at behovet for kapasitet innen Vg1 ST i denne regionen i stor grad endres i perioden fra (like) før skolestart og frem til avsluttet inntak (1. september). Et ikke ubetydelig antall søkere begynner på private videregående skoler. For å motvirke overdimensjonering er det derfor behov for å være varsom med å øke kapasiteten, spesielt i et år der elevtallsveksten vil være ubetydelig. Vg2 og Vg3 Før inneværende år ble det opprettet en forskelinje på Vg1 ST ved Dønski vgs. For må det derfor opprettes 1 klasse/16 elevplasser på Vg2 for at elevene skal få fortsette dette løpet. Inneværende år er det 4 klasser/108 elevplasser på ordinært Vg1 ST ved Dønski vgs. For å videreføre kapasiteten på Vg2 for foreslås det å øke kapasiteten med 12 elevplasser. Stor ledigheten på Vg1 inneværende år gjør at det ikke vurderes som hensiktsmessig å øke til fem paralleller på Vg2 ved Eikeli vgs. Opprettelse av ekstra parallell innen Vg1 ST ved Nadderud vgs. og ved Rosenvilde vgs. skoleåret medfører behov for å øke skolenes kapasitet med en klasse på Vg2 for Nadderud vgs. går fra fire til fem paralleller (dvs. fra 120 til 150 elevplasser). Rosenvilde vgs. går fra to til tre paralleller (fra 60 til 90 elevplasser) på Vg2. 12

13 Det vil være behov for å komme tilbake til kapasiteten på Vg2 og Vg3 i regionen etter at søkemønster for er kjent. Studiespesialisering med formgivingsfag (ST-FO) Vg2 Før inneværende år ble Vg1 ST-FO ved Bleiker vgs. lagt ned. Det betyr at tilbudet også legges ned på Vg2 fra (-1 klasse/-15 elevplasser). Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (Vg3 PB) Etter årets inntak var det en ledighet i regionen på omlag en klasse på Vg3 PB. Det foreslås derfor å redusere kapasiteten med én klasse (-27 elevplasser) ved Rud vgs. for skoleåret Dette er også i tråd med de politiske føringene om å redusere antall plasser på Vg3 PB. Bygg- og anleggsteknikk (BA) Vg1 Nesbru vgs. har søkt om å få opprette et nytt løp innen bygg- og anleggsteknikk som etter fire år skal gi elevene både yrkes- og studiekompetanse (tidligere TAF). Fylkesrådmannen går inn for å opprette én klasse (15 elevplasser) på dette løpet på Vg1 f.o.m. skoleåret Dersom forslaget vedtas må kapasiteten på det ordinære Vg1 BA reduseres fra tre klasser (45 elevplasser) til to klasser (30 elevplasser). Det er ikke stort nok søkergrunnlag til å øke antall elevplasser på BA samlet sett. Elektrofag (EL) -Vg1 De siste årene har det vært god søkning til elektrofag, og stor interesse for elektrofag med studiespesialisering. I den forbindelse foreslås det å opprette én klasse/15 elevplasser innen et nytt studieforberedende tilbud på Vg1 elektrofag ved Bleiker vgs. Tilbudet skal være treårig med programfagretning elenergi. Løpet skal gi elevene teoretisk bakgrunn for å senere kunne ta fagbrev som elenergimontør (elektriker), i tillegg til at det gir studiekompetanse. Det eksisterende treårige løpet innen elektrofag ved Rud vgs. har programfagretning data og elektronikk. Ved opprettelse av én klasse på Vg1 treårig elektrofag med studiekompetanse ved Bleiker vgs. foreslås det å redusere kapasiteten innen ordinært Vg1 EL ved skolen tilsvarende, (dvs. med én klasse/15 elevplasser). -Vg2 På grunn av opprettelsen av en ekstra klasse på Vg1 treårig elektrofag med studiekompetanse på Rud vgs. før inneværende skoleår, må kapasiteten på Vg2 økes med én klasse (15 elevplasser) for skoleåret Helse- og oppvekstfag -Vg1 Det foreslås å opprette én klasse/15 elevplasser innen et nytt studieforberedende tilbud på Vg1 helse- og oppvekstfag ved Bleiker vgs. Studieforberedende barne- og ungdomsarbeiderfag skal 13

14 være et treårig skoletilbud til de som ønsker seg videre på studier relatert til barn og ungdom, men også for de som ønsker å ta fagbrev etter tre år på videregående skole. Medier og kommunikasjon (MK) Vg2 Før inneværende skoleår ble antall elevplasser per klasse på Vg1 MK økt fra 15 til 18 elevplasser. I tillegg ble det opprettet én klasse ved Bleiker vgs. og lagt ned én ved Rosenvilde vgs. Det er derfor nødvendig å gjøre noen justeringer på Vg2 slik at det legges til rette for at elevene kan gå videre på utdanningsprogrammet ved samme skole. Dette innebærer at kapasiteten ved Bleiker vgs. økes med én klasse (+24 elevplasser) på Vg2. Ved Nesbru vgs. økes kapasiteten med 12 elevplasser. Videre reduseres kapasiteten ved Rosenvilde vgs. med én klasse (-6 elevplasser). Ved Sandvika vgs. økes kapasiteten med 9 elevplasser på Vg2 MK. Naturbruk (NA) Vg2 F.o.m erstatter Vg1 naturbruk med energi- og miljøfag ordinært Vg1 NA ved Stabekk vgs. Denne varianten av NA videreføres på Vg2 fra Dette medfører at ordinært Vg2 landbruk og gartnernæring legges ned. Service og samferdsel (SS) Vg2 For å møte den forventede elevtallsveksten i årene som kommer ble antall elevplasser per klasse på Vg1 SS økt fra 15 til 17 f.o.m For skoleåret foreslås det å øke antall elevplasser med +2 på reiseliv ved Eikeli vgs. og +2 på salg, service og sikkerhet ved Bleiker vgs., slik at det også blir 17 elevplasser per klasse på Vg2. Eikeli vgs. reduserer med to elevplasser på salg, service og sikkerhet, dvs. fra 19 elevplasser til 17 elevplasser, sammenliknet med inneværende år. Follo For opplæringsåret indikerer framskrivning av elevantall behov for om lag 20 flere elevplasser på Vg1 i Follo. Sammenliknet med inneværende år foreslås følgende endringer i regionen: Vg1 idrettsfag: + 1 klasse/+ 30 elevplasser Vg3 idrettsfag: - 1 klasse/- 30 elevplasser Vg1 studiespesialisering: - 1 klasse/- 30 elevplasser Vg1 studiespesialisering, forskerlinje: + 1 klasse/+ 30 elevplasser Vg2 studiespesialisering: + 1 klasse/ + 20 elevplasser Vg3 påbygging til generell studiekompetanse: - 1 klasse/ - 20 elevplasser Vg3 interiør: + 0,6 klasse/ 7 elevplasser Vg3 utstillingsdesign: - 0,4 klasse/ - 7 elevplasser Vg2 medier og kommunikasjon: - 2 klasser/ - 2 elevplasser Vg3 studieforbred. medier og kommunikasjon: + 1/ + 15 elevplasser Vg1 restaurant og matfag, 4årig YSK: + 1 klasse/ + 15 elevplasser Vg2 kokk- og servitørfag: - 1 klasse/ - 15 elevplasser Vg2 reiseliv: + 0 klasse/ + 2 elevplasser Vg2 salg, service og sikkerhet: - 1 klasse/- 7 elevplasser 14

15 Idrettsfag (ID) Frogn vgs. har kapasitet til totalt 4 klasser på ID. Inneværende år har skolen én klasse på Vg1, én klasse på Vg2 og to klasser Vg3. For foreslås derfor å øke kapasiteten på Vg1 ID ved skolen fra én til to klasser (60 elevplasser). Kapasiteten på Vg3 reduseres med én klasse da det kun er én klasse på Vg2 inneværende år. Studiespesialisering (ST) - Vg1 Det foreslås å konvertere en ordinær klasse på Vg1 ST til en forskerlinje ved Vestby vgs. Tilbudet er en realfagssatsing som bl.a. skal gi elevene opplæring i teknologi og forskningslære. Vg2 Før inneværende år ble det opprettet én ekstra parallell på Vg1 ST ved Nesodden vgs. dette medfører at det for er behov for å øke kapasiteten på Vg2 med én parallell sammenlignet med årets kapasitet. Endringen medfører at Nesodden vgs. tilbyr 140 elevplasser fordelt på fem paralleller. Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (Vg3 PB) Det foreslås å redusere kapasiteten på Vg3 PB ved Ås vgs. med én klasse, det vil si fra tre klasser (84 elevplasser) til to klasser (56 elevplasser) for skoleåret Samtidig foreslås det å utvide klassen på PB ved Frogn vgs. med 10 elevplasser, til totalt 30 elevplasser. Bygg- og anleggsteknikk (BA) Vg3 Elevene på YSK-tilbudet (tidligere TAF) innen BA ved Vestby vgs. går inneværende år på Vg2. Neste skoleår skal mer av opplæringen foregå i bedrift, men de skal også være elever på Vg3- nivå ved skolen (Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 1.år i tabellen). Design og håndverk (DH) Vg3 Vg3 utstillingsdesign ble inneværende år gjenopprettet ved Ås vgs. Utdanningsprogrammet har 15 elevplasser, men per er det kun 6 elever under opplæring. For å rekruttere flere elever til Vg3 DH foreslås det for å redusere kapasiteten på utstillingsdesign med en halv klasse (-7 elevplasser) for å kunne opprette en halv klasse (7 elevplasser) på Vg3 interiør. Dette vil gi elevene et alternativt programområde innen DH de kan søke seg til på Vg3. Medier og kommunikasjon (MK) Vg2 Før ble det gjort en moderat økning i antall elevplasser per klasse på Vg1 MK, samtidig som antall klasser ble redusert ved Roald Amundsen vgs. og Nesodden vgs. For å videreføre denne kapasiteten på Vg2 foreslås følgende justeringer for : Drømtorp vgs. øker med 15 elevplasser på Vg2 (5 klasser/90 elevplasser totalt), Nesodden vgs. reduserer med én klasse/5 elevplasser (2 klasser/40 elevplasser totalt). Roald Amundsen vgs. reduserer med én klasse/12 elevplasser (én klasse/18 elevplasser totalt). - Vg3 15

16 Det foreslås videre å øke kapasiteten på Vg3 studieforberedende MK med én klasse/15 elevplasser ved Drømtorp vgs. til fire klasser/60 elevplasser totalt. Inneværende år er det fem klasser på Vg2, men erfaringer fra tidligere år viser at flere elever på Vg2 søker seg til påbygging til generell studiekompetanse framfor et studieforberedende MK på Vg3. Restaurant- og matfag -Vg1 Det foreslås å opprette et nytt fireårig YSK-løp innen restaurant- og matfag med studiespesialisering ved Vestby vgs. Tilbudet skal bygges opp på samme måte som det fireårige løpet innen byggfag ved skolen, og skal etter fire år gi elevene både yrkes- og studiekompetanse. Det er viktig å understreke at en igangsettelse av tilbudet forutsetter at det melder seg et tilstrekkelig antall søkere. Et nytt fireårig løp skal ikke gå på bekostning av de ordinære tilbudene innen restaurant- og matfag. -Vg2 Inneværende år har Vestby vgs. to klasser (30 elevplasser) på Vg1 restaurant- og matfag. En videreføring av kapasiteten på Vg2 for tilsier at det er behov for én klasse på kokkog servitørfag og én klasse på matfag. Det foreslås derfor å redusere kapasiteten med én klasse (-15 elevplasser) på kokk- og servitørfag sammenliknet med inneværende år. Service og samferdsel (SS) Vg2 Før ble det gjort en moderat økning i antall elevplasser per klasse fra 15 til 17 elevplasser på Vg1 SS. For forslås det å gjøre en tilsvarende økning på Vg2. Som en følge av økningen i antall elevplasser på Vg2 forslås det å redusere kapasiteten på salg, service og sikkerhet ved Drømtorp vgs., dvs. fra to klasser (30 elevplasser) til en klasse (17 elevplasser). Erfaringer fra årets inntak tilsier at det kun er søkergrunnlag for én klasse salg, service og sikkerhet ved skolen. Romerike Framskrivning av elevantall indikerer at det ikke er behov for en økning i antall elevplasser på Vg1 på Romerike for Erfaringer fra årets inntak tilsier at det likevel er behov for noen flere elevplasser på Vg1 og Vg2 i regionen. Med hensyn til det ordinære opplæringstilbudet foreslås det for følgende endringer i forhold til inneværende opplæringsår: Vg2 idrettsfag: + 0 klasse/+ 6 elevplasser Vg3 idrettsfag 0,5 klasse/- 7 elevplasser Vg3 idrettsfag, toppidrett + 0,5/ + 7 elevplasser Vg1 studiespesialisering: + 1 klasse/ + 30 elevplasser Vg2 studiespesialisering: + 1 klasse/+ 42 elevplasser Vg3 studiespesialisering: + 4 klasser/+ 120 elevplasser Vg1 bygg- og anleggsteknikk + 1 klasse/+ 15 elevplasser Vg2 byggteknikk - 1 klasser/- 12 plasser Vg2 klima-, energi og miljøteknikk: + 0 klasse/+ 6 elevplasser Vg2 elenergi: - 1 klasser/ - 12 elevplasser Vg3 dataelektronikerfaget: - 1 klasse/ - 12 elevplasser 16

17 Vg1 helse- og oppvekstfag: - 0 klasse/ - 19 elevplasser Vg2 helse- og oppvekstfag: ambulansefag, stud.forbr.: + 1 klasse/+ 15 elevplasser Vg2 ambulansefag: - 1 klasse/ - 15 elevplasser Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag: + 0 klasse/ + 4 elevplasser Vg2 helsearbeiderfag: + 0 klasse/+ 5 elevplasser Vg2 medier og kommunikasjon: - 3 klasser/- 27 elevplasser Vg3 studieforbered. medier og kommunikasjon: + 0 klasse/+ 6 elevplasser Vg2 anleggsteknikk: - 0 klasse/- 2 elevplasser Vg2 landbruk og gartnernæring: - 0,5 klasse/ - 6 elevplasser Vg2 reiseliv: + 0 klasse/ + 2 elevplasser Vg2 salg, service og sikkerhet: + 0 klasse/+ 14 elevplasser Vg3 anleggsmaskinmekanikerfaget: - 0,7 klasse/ - 7 elevplasser Idrettsfag Det foreslås i utgangspunktet å videreføre kapasiteten på Vg1 idrettsfag på samme nivå som for skoleåret. Inneværende skoleår er det fem elever på Vg1 idrettsfag, golf ved Hvam vgs. Kun en av elevene er hjemmehørende i Akershus. Tilbudet er kostnadskrevende, og det er tidkrevende å få på plass avtaler om finansiering av opplæringen for elever som kommer fra andre fylker. Dette er et tilbud som Fylkesdirektøren vil følge nøye med på fremover. For at fylkeskommunen skal kunne opprettholde tilbudet er det en forutsetning at det melder seg et tilstrekkelig antall søkere til Vg1 for Før inntaket til skoleåret ble det gjort en liten økning i antall elevplasser på Vg1 idrettsfag ved Lørenskog vgs. og Rælingen vgs. For å videreføre kapasiteten på Vg2 for foreslås det å øke kapasiteten med 4 elevplasser ved Lørenskog vgs. og med 2 elevplasser ved Rælingen vgs slik at begge skolene får 2 klasser (56 elevplasser) totalt. Inneværende år har Rælingen vgs. 2 klasser idrettsfag og 1 klasse idrettsfag, toppidrett på Vg2. For å videreføre kapasiteten på Vg3 neste skoleår må det reduseres med 0,5 klasse (7 elevplasser) på idrettsfag og økes tilsvarende med 0,5 klasse (7 elevplasser) på idrettsfag, toppidrett. Studiespesialisering (ST) Vg1 Etter at søkertallene for var kjent ble kapasiteten ved Bjørkelangen vgs. redusert med en klasse fra tre til to paralleller. Da skolenes rammebetingelser tilsier tre paralleller foreslås det at Bjørkelangen vgs. skal tilby det på Vg1 for Vg2 Med to paralleller innen Vg1 ST ved Bjørkelangen vgs. inneværende år blir det i forbindelse med behov for å redusere kapasiteten innen Vg2 ST ved skolen med én klasse, dvs. fra tre til to paralleller (dvs. fra 90 til 60 elevplasser). Sørumsand vgs. har fra opplæringsåret fått to klasser Vg1 ST. Kapasiteten må derfor økes med 2 klasser (60 elevplasser) på Vg2 for

18 Det ble mulig å opprette en ekstra parallell innen Vg1 ST ved Skedsmo vgs. inneværende år etter nedleggelsen av MK ved samme skole. Dette medfører for behov for å øke skolens kapasitet innen Vg2 ST fra fem til seks paralleller (dvs. fra 150 til 180 elevplasser). Eidsvoll vgs. har inneværende år tre paralleller på Vg1, men pga. stor ledighet (68 elever per 15.sept.) foreslås det å redusere antall paralleller fra tre til to for Skolen vil da ha 2 klasser (60 elevplasser) på Vg2 ST. Det er i utgangspunktet ønskelig å legge til rette for at elever på Vg1 ST skal kunne fortsette ved samme skole på Vg2 ST. Samtidig vet vi at mange av elevene fra Vg1 velger å ta Vg2 i utlandet. Det vil derfor være behov for å komme tilbake til kapasiteten på Vg2 totalt i regionen og ved hver enkelt skole etter at søkemønster for er kjent. Vg3 Opprettelsen av en ekstra parallell innen Vg1 ST ved Skedsmo vgs., Jessheim vgs. og Nannestad vgs. skoleåret medfører behov for å øke skolenes kapasitet med en klasse på Vg3 ST for Skedsmo vgs. og Jessheim vgs. går fra fire til fem paralleller (dvs. fra 120 til 150 elevplasser). Nannestad vgs. går fra to til tre paralleller (fra 60 til 90 elevplasser) på Vg3. Ved Bjørkelangen vgs. inneværende år er det tre paralleller på Vg2 ST. Det foreslås derfor å øke kapasiteten på Vg3 fra to til tre paralleller for Skolen vil da ha 3 klasser (90 elevplasser) på Vg3 ST. De aller fleste av elevene som reiser på utveksling på Vg2 tar året som kompetansegivende og kommer tilbake til skolen hvor de tok Vg1 for å ta Vg3. På samme måte som på Vg2 vil det derfor være behov for å komme tilbake til kapasiteten på Vg3 totalt i regionen og ved hver enkelt skole etter at søkemønster for er kjent. Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (Vg3 PB) Kapasiteten på Vg3 PB ved Strømmen vgs. reduseres med 15 elevplasser sammenliknet med inneværende år. Utover dette videreføres antall klasser innen Vg3 PB for med henblikk på opplæringsåret Det er ønskelig at flere elever går ut i lære etter endt Vg2 og at dette på sikt vil redusere antall elever på PB. Da det er fullt i påbyggsklassene inneværende år er det likevel vurdert som lite hensiktsmessig å redusere antall klasser på PB nå. Fylkesdirektøren ønsker imidlertid komme tilbake til regionens samlede tilbud om Vg3 PB i forbindelse med justering av opplæringstilbudet, etter at antall søkere og søkemønster for er kjent. Bygg- og anleggsteknikk (BA) Vg1 Erfaringer fra årets inntak indikerer behov for noen flere elevplasser på Vg1 innen yrkesfag i regionen. Det foreslås derfor å øke kapasiteten med én klasse/15 elevplasser på BA ved Nes vgs. - Vg2 Søkemønster og tall på gjennomføringsprosenten på Vg1 byggfag indikerer behov for å redusere kapasiteten innen Vg2 byggteknikk i regionen. Det foreslås å redusere kapasiteten med én klasse (12 elevplasser) ved Nes vgs. Videre foreslås det å øke kapasiteten med 6 elevplasser på klima-, energi- og miljøteknikk, slik at Jessheim får to klasser (30 elevplasser) på dette programområdet for Elektrofag (EL) 18

19 Vg2 På bakgrunn av søkermønsertet og inntakstall inneværende år foreslås det at Strømmen vgs. reduserer kapasiteten innen data og elektronikk med en klasse (12 elevplasser), slik at det for blir en klasse (12 elevplasser) på dette programområdet. Det foreslås videre at tilbudet utvides på Nes vgs. slik at skolen får to klasser med til sammen 24 elevplasser på Vg2 data og elektronikk skoleåret På Vg2 elenergi foreslås det å redusere kapasiteten med en klasse (12 elevplasser) ved Eidsvoll vgs. Ved skolen var det 15. sept. 10 ledige plasser på elenergi. Fylkesrådmannen foreslår derfor å redusere antall klasser fra to klasser (24 elevplasser) inneværende år, til én klasse med 12 elever kommende skoleår. - Vg3 På grunn av høy ledighet inneværende år foreslås det å redusere kapasiteten med 1 klasse (12 elevplasser) på Vg3 dataelektronikerfaget ved Nes vgs. Skolen vil dermed ha en klasse med 12 elevplasser skoleåret Helse- og oppvekstfag (HE) Vg1 I utgangspunktet videreføres kapasiteten på Vg1 HE med samme omfang som inneværende år. I forkant av inntaket til inneværende skoleår ble det etter avtale med fire skoler gjort en økning i antall elevplasser på Vg1 HE. Økningen i antall elevplasser ved Bjørkelangen vgs., Jessheim vgs. og Strømmen vgs. var på tre elevplasser ved hver av skolene. Mailand vgs. tok initiativ til å øke med 10 elevplasser på Vg1. Om det er hensiktsmessig å videreføre denne ordningen vil man komme tilbake til når søkertallene for er kjent. Vg2 Inneværende år ble det opprettet én klasse (15 elevplasser) på et nytt studieforberedende tilbud innen helse- og oppvekstfag med ambulansefag ved Strømmen vgs. Det må derfor opprettes en klasse på Vg2 på dette programområdet for Som beskrevet i FT-sak 117/12 (Opplæringstilbudet ) skal det nye tre-årige løpet innen helse- og oppvekstfag med ambulansefag erstatte programområdet ambulansefag på Vg2. For skoleåret foreslås det derfor å legge ned Vg2 ambulansefag ved Strømmen vgs., dvs. 1 klasse (-15 elevplasser). På HE foreslås det å øke antall elevplasser på Vg2 slik at det blir det samme antall elevplasser i hver klasse på Vg2 som på Vg1. Det foreslås derfor at Nes vgs. øker kapasiteten med 6 elevplasser på Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget. Skolen får da to klasser og 30 elevplasser på programområdet. Videre foreslås det at Eidsvoll vgs. og Nes vgs. øker kapasiteten på Vg2 helsearbeiderfag med 3 elevplasser til totalt 15 elevplasser. Medier og kommunikasjon (MK) Vg2 Da det verken er Vg1 MK på Skedsmo vgs. eller Nes vgs. inneværende år legges MK ned på Vg2 på disse skolene kommende skoleår. Begge skolene vil tilby Vg3 MK slik at elevene kan fullføre et videregåendeløp ved samme skole. Foran skoleåret ble antall elevplasser per klasse på Vg1 MK økt fra 15 til 18 på de skolene hvor dette var mulig arealmessig. Ved Sørumsand vgs. ble kapasiteten økt til 19 elever på forespørsel fra fylkeskommunen. For skoleåret er det nødvendig med en tilsvarende økning på Vg2. Sammenliknet med inneværende år får Sørumsand vgs. en økning på 19

20 12 elevplasser, mens Hvam får en økning på 6 elevplasser på Vg2. Mailand vgs. og Nannestad vgs. har en økning i elevplasser på Vg2 MK allerede inneværende år. Elever som har fullført Vg2 MK er kvalifisert for Vg3 påbygg i tillegg til Vg3 studieforberedende MK. Da noen elever søker seg til Vg3 påbygg fremfor Vg3 MK gjør at det ikke er nødvendig med like mange elevplasser på Vg3 MK som på Vg2. På bakgrunn av økningen på Vg2 inneværende år foreslås det likevel at Nannestad vgs. øker kapasiteten med 6 elevplasser på Vg3 MK skoleåret Naturbruk (NA) Vg2 Videreføring av antall elevplasser på Vg1 inneværende år gir behov for å redusere kapasiteten på Vg2 NA i forbindelse med opplæringsåret Ved Kjelle vgs. foreslås det å redusere kapasiteten fra 1,5 klasse (18 elevplasser) til 1 klasse (12 elevplasser) på Vg2 landbruk og gartnernæring. Service og samferdsel (SS) Vg1 og Vg2 For å møte forventet elevtallsvekst ble antall elevplasser per klasse innen Vg1 SS økt fra 15 til 17 på de skolene hvor dette var arealmessig mulig i forbindelse med opplæringsåret Det foreslås at antall klasser/elevplasser videreføres tentativt med henblikk på opplæringsåret Videreføring av antall elevplasser på Vg1 inneværende år gir behov for å øke kapasiteten på Vg2 SS i forbindelse med opplæringsåret Det foreslås derfor at kapasiteten på Vg2 reiseliv ved Jessheim vgs. økes fra 15 til 17 elevplasser. Det foreslås videre at følgende skoler øker kapasiteten fra 15 til 17 elevplasser på Vg2 salg, service og sikkerhet: Bjørkelangen vgs., Bjertnes vgs., Eidsvoll vgs., Jessheim vgs. og Mailand vgs. Nannestad vgs. har inneværende år 2 klasser og 30 elever på Vg2 salg, service og sikkerhet. Det foreslås at kapasiteten økes fra 30 til 34 elevplasser for skoleåret Teknikk og industriell produksjon (TP) Vg3 Før inneværende skoleår ble tilbudet innen Vg3 anleggsmaskinmekanikerfaget med en klasse (12 elevplasser) gjenopprettet ved Jessheim vgs. På grunn av svært få inntatte elever til tilbudet inneværende år foreslås det å redusere kapasiteten på tilbudet fra 1 klasse (12 elevplasser) til 0,3 klasse (5 elevplasser) for skoleåret Minoritetsspråklige tilbud alle regioner Tilbudene med forberedende kurs for minoritetsspråklige og studiespesialisering for minoritetsspråklige vil bli justert når søkertallene er kjent. Fylkesrådmannens anbefalinger Akershus fylkeskommune ønsker å tilby en bred og god tilbudsstruktur innenfor de økonomiske rammer som er angitt i Økonomiplan Til sammen legges det i forslaget til ordinært opplæringstilbud for ut elevplasser fordelt på 1 017,3 klasser. Det innebærer en økning av kapasiteten på i alt 1 klasse/232 elevplasser sammenlignet med inneværende opplæringsår. Videreføring av kapa- 20

21 siteten innen tilrettelagte opplæringstilbud inneværende opplæringsår gir et tillegg på 837 elevplasser, hvilket innebærer elevplasser totalt. Det er vedtatt at opplæringstilbudet skal dimensjoners slik at en større andel av søkerne får primærønsket oppfylt. Dette legger føringer for arbeidet med å tilpasse det vedtatte opplæringstilbudet for til søkernes ønsker etter at antall søkere og søkemønsteret er kjent. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Kari Aasen Vedlegg 1 Tabell Opplæringstilbudet Tilrettelagte opplæringstilbud

22 Skoleåret Beregningsgrunnlag Forslag Nivå Kurskode Nivå tekst Kursnavn Skole Egne primærsøkere Egne inntatte Ledige pl. ved skolestart Saldo v. 100% gj.strøm. Gj.strøm % Saldo v. gj.strøm som i Endring pl. Endring kl. Idrettsfag 1 IDRET1---- Vg1 Idrettsfag Asker IDRET1---- Vg1 Idrettsfag Dønski IDRET1---- Vg1 Idrettsfag Nadderud IDRET1--B- Vg1 Idrettsfag, alpint Dønski Totalt Vg IDIDR2---- Vg2 Idrettsfag Asker IDIDR2---- Vg2 Idrettsfag Dønski IDIDR2---- Vg2 Idrettsfag Nadderud Totalt Vg , IDIDR3---- Vg3 Idrettsfag Asker IDIDR3---- Vg3 Idrettsfag Dønski 36 1, ,5 3 IDIDR3---- Vg3 Idrettsfag Nadderud IDIDR3--B- Vg3 Idrettsfag,alpint Dønski 13 0, ,5 Totalt Vg , ,5-7 -0,5 Totalt ID ,5 11 0,5 Musikk, dans og drama 1 MDMDD1---- Vg1 Musikk, dans og drama Rud Totalt Vg MDDAN2---- Vg2 Dans Rud 12 0, ,5 2 MDDRA2---- Vg2 Drama Rud MDMUS2---- Vg2 Musikk Bleiker 15 0, ,5 2 MDMUS2---- Vg2 Musikk Rud 43 1, ,5 Totalt Vg2 94 3, , ,5 3 MDDAN3---- Vg3 Dans Rud 11 0, ,5 3 MDDRA3---- Vg3 Drama Rud MDMUS3---- Vg3 Musikk Bleiker 15 0, ,5 3 MDMUS3---- Vg3 Musikk Rud 46 1, ,5 Totalt Vg3 98 3, , ,5 0 0 Totalt MD , ,5

23 Skoleåret Beregningsgrunnlag Forslag Nivå Kurskode Nivå tekst Kursnavn Skole Egne primærsøkere Egne inntatte Ledige pl. ved skolestart Saldo v. 100% gj.strøm. Gj.strøm % Saldo v. gj.strøm som i Endring pl. Endring kl. Studiespesialisering 1 STUSP1---- Vg1 Studiespesialisering Asker STUSP1---- Vg1 Studiespesialisering Dønski STUSP1---- Vg1 Studiespesialisering Eikeli STUSP1---- Vg1 Studiespesialisering Nadderud STUSP1---- Vg1 Studiespesialisering Nesbru STUSP1---- Vg1 Studiespesialisering Rosenvilde STUSP1---- Vg1 Studiespesialisering Stabekk STUSP1---- Vg1 Studiespesialisering Valler STUSP1---- Vg1 Studiespesialisering Sandvika STUSP1--Q- Vg1 Studiespes,forskerlinje Dønski Totalt Vg STREA2---- Vg2 Realfag Asker STSSA2---- Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Asker Totalt Asker STREA2---- Vg2 Realfag Dønski STSSA2---- Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Dønski STUSP2--Q- Vg2 Studiespes,forskerlinje Dønski Totalt Dønski STREA2---- Vg2 Realfag Eikeli STSSA2---- Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Eikeli Totalt Eikeli STREA2---- Vg2 Realfag Nadderud STSSA2---- Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Nadderud Totalt Nadderud STREA2---- Vg2 Realfag Nesbru STSSA2---- Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Nesbru STUSP2Z--- Vg2 International baccalaureate Nesbru Totalt Nesbru STREA2---- Vg2 Realfag Rosenvilde STSSA2---- Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Rosenvilde

24 Nivå Kurskode Nivå tekst Kursnavn Skole Skoleåret Beregningsgrunnlag Forslag Totalt Rosenvilde STREA2---- Vg2 Realfag Stabekk STSSA2---- Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Stabekk Totalt Stabekk STREA2---- Vg2 Realfag Valler STSSA2---- Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Valler Totalt Valler STREA2---- Vg2 Realfag Sandvika STSSA2---- Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Sandvika Totalt Sandvika Totalt Vg , STREA3---- Vg3 Realfag Asker STSSA3---- Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Asker Totalt Asker STREA3---- Vg3 Realfag Dønski STSSA3---- Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Dønski Totalt Dønski STREA3---- Vg3 Realfag Eikeli STSSA3---- Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Eikeli Totalt Eikeli STREA3---- Vg3 Realfag Nadderud STSSA3---- Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Nadderud Totalt Nadderud STREA3---- Vg3 Realfag Nesbru STSSA3---- Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Nesbru STUSP3Z--- Vg3 International baccalaureate Nesbru Totalt Nesbru STREA3---- Vg3 Realfag Rosenvilde STSSA3---- Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Rosenvilde Totalt Rosenvilde STREA3---- Vg3 Realfag Stabekk STSSA3---- Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Stabekk Egne primærsøkere Egne inntatte Ledige pl. ved skolestart Saldo v. 100% gj.strøm. Gj.strøm % Saldo v. gj.strøm som i Endring pl. Endring kl.

25 Nivå Kurskode Nivå tekst Kursnavn Skole Skoleåret Beregningsgrunnlag Forslag Totalt Stabekk STREA3---- Vg3 Realfag Valler STSSA3---- Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Valler Totalt Valler STREA3---- Vg3 Realfag Sandvika STSSA3---- Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Sandvika Totalt Sandvika Totalt Vg , Totalt ST Egne primærsøkere Egne inntatte Ledige pl. ved skolestart Saldo v. 100% gj.strøm. Gj.strøm % Saldo v. gj.strøm som i Endring pl. Endring kl. Studiespesialisering med formgivingsfag 1 STFOR1---- Vg1 Studiespesialisering formgiv. Rosenvilde Totalt Vg STFOR2---- Vg2 Formgivingsfag Bleiker 15 0, ,5 2 STFOR2---- Vg2 Formgivingsfag Rosenvilde Totalt Vg2 61 2, , ,5 3 STFOR3---- Vg3 Formgivingsfag Bleiker 15 0, ,5 3 STFOR3---- Vg3 Formgivingsfag Rosenvilde Totalt Vg3 64 2, , ,5 0 0 Totalt STFO , ,5 Påbygging til generell studiekompetanse 3 PBPBY3---- Vg3 Påbygg til gen stk Bleiker PBPBY3---- Vg3 Påbygg til gen stk Eikeli PBPBY3---- Vg3 Påbygg til gen stk Nesbru PBPBY3---- Vg3 Påbygg til gen stk Rosenvilde PBPBY3---- Vg3 Påbygg til gen stk Rud PBPBY3N--- Vg3 Påbygg gen stk, SK Rud Totalt PÅB Bygg- og anleggsteknikk 1 BABAT1---- Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Nesbru

26 Nivå Kurskode Nivå tekst Kursnavn Skole Skoleåret Beregningsgrunnlag Forslag BABAT1---- Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Rud BABAT1P--- Vg1 Bygg/anlegg, YSK 4 år (TAF) Nesbru Totalt Vg BABYG2---- Vg2 Byggteknikk Nesbru BAKEM2---- Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. Rud BAOFT2---- Vg2 Overflateteknikk Rud Totalt Vg , Totalt BA Design og håndverk 1 DHDHV1---- Vg1 Design og håndverk Nesbru DHDHV1---- Vg1 Design og håndverk Rud Totalt Vg DHDTE2---- Vg2 Design og tekstil Nesbru DHDTE2---- Vg2 Design og tekstil Rud DHDTR2---- Vg2 Design og trearbeid Rud DHFRI2---- Vg2 Frisør Rud DHIUD2---- Vg2 Interiør og utstillingsdesign Nesbru Totalt Vg , DHINT3---- Vg3 Interiør Nesbru Totalt Vg Totalt DH Elektrofag 1 ELELE1---- Vg1 Elektrofag Bleiker ELELE1---- Vg1 Elektrofag Rud ELELE1N--- Vg1 Elektrofag,SK 3år Bleiker ELELE1N--- Vg1 Elektrofag,SK 3år Rud Totalt Vg ELAUT2---- Vg2 Automatisering Bleiker ELDEL2---- Vg2 Data og elektronikk Rud ELDEL2N--- Vg2 Data/elektronikk,SK 3år Rud Egne primærsøkere Egne inntatte Ledige pl. ved skolestart Saldo v. 100% gj.strøm. Gj.strøm % Saldo v. gj.strøm som i Endring pl. Endring kl.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Hensikten med lokal forskrift: Tydelige rettslig status/bedre rettssikkerhet

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS SKOLEÅRET 009 00 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM ASKER OSLO BÆRUM 6 8 7

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK NR INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS SKOLEÅRET

AKERSHUSSTATISTIKK NR INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS SKOLEÅRET AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2017 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS SKOLEÅRET 2016-2017 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. Skoleåret 2014-2015

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. Skoleåret 2014-2015 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING Skoleåret 2014-2015 1 Forord Akershus fylkeskommune har i 2013 behandlet 24 135 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 918 elevplasser skoleåret

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-32 Lillehammer, 7. mai Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 07.05. A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2013-2014

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2013-2014 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING skoleåret 2013-2014 Forord Akershus fylkeskommune har i 2013 behandlet 24 087 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 565 elevplasser skoleåret 2013-2014.

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Sakskart til møte i yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato:

Sakskart til møte i yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i yrkesopplæringsnemnda 04.12.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 04.12.2017 Tid: 14:00 1 Saksliste Saksnr Tittel PS 20/17 Opplæringstilbudet

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Informasjon om valg av videregående opplæring

Informasjon om valg av videregående opplæring Informasjon om valg av videregående opplæring Videregående opplæring Hva passer for ditt barn/ din ungdom? Kilder: Utdanningsetaten, Osloskolen/Karriéreenheten og vilbli.no/inntaksreglement for Akershus

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket:

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 02.03.206 Rett U I 800 Brønnøysund videregående skole BABAT---- Bygg- og anleggsteknikk 4 BABYG2---- Byggteknikk 3 5 DHDHV---- Design og håndverk 0 ELELE---- Elektrofag 2 2 HSBUA2---- Barne-

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot.

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 65 49 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 19 14 BABYG2---- Byggteknikk 15 1 11 11 BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 5 4 DHDHV1----

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 08.09.2016 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Fraværsutvikling Tidsplan for utdanningsvalg. Statistikk for inntak Jobbintervju IKO Jobbskygging 2 + 2 modellen Utplassering i videregående skole Struktur

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2012-2013

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2012-2013 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING skoleåret 2012-2013 Forord Akershus fylkeskommune har i 2012 behandlet 24 002 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 038 elevplasser skoleåret

Detaljer

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 0.03.00 336 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR3---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG 5 STFOR---- STUDIESPES,

Detaljer

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 30 29 56 0 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 28 17 3 0 BABAT1HT-1 BA Spes.u egen gr, 1. år 1 1 1 11 0 0 BABYG2---- Byggteknikk 15 1

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016 Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser Primærsøkjarar IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 42 Vg1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans MD 4 0 2 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett Kirkenes videregående skole tottalt Ledige Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 23 28 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 30 30 2 4 0 Vg2 Byggteknikk 15 15 13 0 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 0 2 0

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Inntatte ungrett Venteliste

Inntatte ungrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungrett Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 67 57 0 vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 29 29 6 4 1 Vg2 Byggteknikk 15 14 12 0 0 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 3 1 0 Vg1 Design

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar 1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 56 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MD 23 1 13 MDMDD1--4-

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og inntatte til vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak, formidling og voksenopplæring i 211/212 2 INNHOLD: Generelle opplysninger om inntaket 211/212 4 Statistikk, inntaket 211/212

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested NELFO, Stanseveien 25, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 13:00 NB! Minner om fellesmøtet med Oslo som starter kl. 09.00. Program

Detaljer

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget Møteinnkalling Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget 19.12.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 19.12.2016 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske

Detaljer

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011)

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011) Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) 1. Motivasjon og innsats 3,81 3,76 2. Organisering av undervisningen 3,92 3,87 3. Klasseledelse 4,04 4,02 4. Vurdering 3,63

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

a) Årdal vidaregåande skule

a) Årdal vidaregåande skule a) Årdal vidaregåande skule ELELE1---- Elektrofag 1,0 12 ELAUT2---- Automatisering 1,0 12 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1,0 12 SSSSA1---- Service og samferdsel 1,0 15 SSSSS2---- Sal, service og sikkerheit

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested Galleriet, Schweigaards gate 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested Galleriet, Schweigaards gate 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 05.12.2016 Møtested Galleriet, Schweigaards gate 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 05.12.2016 Tid 09:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 21.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Fraværsutvikling Tidsplan for utdanningsvalg. Statistikk for inntak Jobbintervju IKO Jobbskygging 2 + 2 modellen Utplassering i videregående skole Struktur

Detaljer

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Informasjon om videregående opplæring: vilbli.no Søknadsfrister 1. mars (ordinær frist) 1. februar ved søknad om fortrinnsrett og individuell behandling

Detaljer

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1 Nivå Skole Pr.omrkode Programomr. Ant Søkere m/rett Ant Søkere u/rett Totalt antall søkere til videregående skole i Nordland 8677 894 0 Aust-Lofoten videregående skoaolov0j--- Forberedende kurs for min.spr

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer