Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene"

Transkript

1 Gjennomføringsbarometeret 2015 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret Hvor mange ungdommer fullfører og består videregående opplæring? Fullført og bestått når vi det nasjonale målet? Fullført og bestått fordelt på utdanningsprogram Flere har fullført og bestått etter ti år Hvordan beveger elevene seg gjennom utdanningssystemet? Nådde vi målene om økt overgang mellom trinnene i videregående opplæring? Overgangen fra Vg2 yrkesfag er viktig Overgangene varierer mellom utdanningsprogrammene De fleste ungdommer begynner i videregående opplæring Hvor mange slutter i løpet av skoleåret? Hvor mange ungdommer står utenfor videregående opplæring uten å ha bestått? A - Vedlegg: Ikke fullført og bestått etter bostedskommune Figuroversikt Figur 1.1: Elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående opplæring. Den nasjonale utviklingen sett i lys av den nasjonale målsetningen. Prosentandel Figur 1.2: Elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående opplæring, fordelt på utdanningsprogram og årskull. Prosentandel Figur 1.3: Elever og lærlinger som fullfører og består innen 5 og 10 år, etter årskull. Prosentandel.. 10 Figur 2.1: Ordinær progresjon - den nasjonale utviklingen sett i lys av den nasjonale målsetningen. Prosentandel Figur 2.2: Overganger fra Vg2 yrkesfag Figur 2.3: Overganger fra Vg2 til Vg3/lære etter utdanningsprogram. Nasjonalt. Prosentandel Figur 3.1: Elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring, den nasjonale utviklingen. Prosentandel Figur 4.1: Elever som slutter i løpet av skoleåret, den nasjonale utviklingen fra skoleåret til Prosentandel Utdanningsdirektoratet

3 Gjennomføringsbarometeret Et av hovedmålene for grunnopplæringen i Norge er at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetanse som kan verdsettes for videre studier eller i arbeidslivet. Denne rapporten Gjennomføringsbarometeret viser tilstand og utvikling over tid for et utvalg indikatorer som belyser gjennomføringsproblematikken. Indikatorene viser blant annet hvor mange som fullfører og består i løpet av fem år, hvor mange som går videre fra et nivå til et annet, og hvor mange som ikke gjør disse overgangene. Dette er sjuende utgaven av Gjennomføringsbarometeret. Gjennomføringsbarometeret ble først publisert i forbindelse med Ny GIV. Ny GIV var et treårig prosjekt forankret i Kunnskapsdepartementet. Målet med prosjektet var å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. På både nasjonalt og lokalt nivå ble det satt i verk tiltak for å sikre at elevene når formell kompetanse i videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet ledet arbeidet med å utvikle og utarbeide Gjennomføringsbarometeret og statistikken som presenteres i det. Fylkeskommunene har vært involvert i arbeidet med å utvikle indikatorsettet for Ny GIV. Det ble satt nasjonale mål til flere av indikatorene i indikatorsettet. Selv om Ny GIV-perioden er over, er gjennomføring fortsatt aktuelt og viktig å følge opp. Nullpunktet for indikatoren «fullført og bestått etter fem år» er gjennomføringstallene for kullet som begynte i videregående opplæring i Det nasjonale målet om 75 prosent som fullfører og består innen 2015 gjelder kullet som begynte i videregående opplæring i Statistikken for dette kullet vil være klar i Det er imidlertid først fra 2017 vi har statistikk for dem som fikk systematisk oppfølging i regi av Ny GIVs overgangsprosjekt. Fra til 2009-kullet har andelen som fullfører og består økt med 1,8 prosentpoeng, og vi ligger bak den utviklingen som skal til for å nå målet med en jevn utvikling. Nullpunktet for de nasjonale målene for indikatorene «overgang fra Vg1 til Vg2» og «overgang fra Vg2 til Vg3/lære» er overgangene som skjedde sommeren 2010 med andre ord overgangene fra skoleåret til Tilsvarende gjaldt målet for de overgangene som skjedde i 2013 fra skoleåret til Målene som ble satt for disse indikatorene ble ikke nådd. Statistikken for overgangene i 2014 viser at det har vært en liten forbedring i tallene for overgang fra Vg1 og Vg2. Vi har lagt vekt på å gjøre rapporten leservennlig. En del informasjon er derfor utelatt fra rapporten, slik som de mest detaljerte beskrivelsene av indikatorene og datagrunnlaget. Lesere som ønsker denne informasjonen henvises til veiledningstekster i Skoleporten. Utdanningsdirektoratet

4 1. Hvor mange ungdommer fullfører og består videregående opplæring? Det er satt et nasjonalt mål om å øke andelen som har fullført og bestått innen fem år med seks prosentpoeng innen Dette innebærer en økning fra 69 for 2004-kullet til 75 prosent for 2010-kullet. Statistikken for dette kullet vil være klar i Andelen som har fullført og bestått videregående opplæring innen 5 år etter at de begynte, er definert ved prosentandelen av et elevkull som begynte i Vg1 for første gang som fem år senere har oppnådd vitnemål eller fag- og svennebrev. Gjennomføringsindikatorene gir et overordnet bilde av effektiviteten til utdanningssystemet hvor mange fullfører og består innen ønsket tid. På grunn av en måling 5 (og 10) år etter påbegynt Vg1 må endringer vurderes på bakgrunn av aktiviteter som ligger flere år tilbake i tid. Som styringsindikator gir indikatoren derfor informasjon med begrenset aktualitet. Indikatoren er allikevel viktig fordi den er den eneste som følger kompetanseoppnåelsen til ett enkelt kull gjennom opplæringsløpet. Utdanningsdirektoratet

5 1.1. Fullført og bestått videregående opplæring De fleste fylkene har hatt en økning i andelen som fullfører og består. Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1999-kullet. Sammenlignet med fjorårets tall er andelen som fullfører og består fem år etter at de begynte i videregående opplæring, stabil. 70,8 prosent av elevene som begynte i videregående opplæring i 2009, fullførte og besto innen fem år. Til sammenligning fullførte og besto 70,6 prosent av 2008-kullet innen fem år. I Ny GIV ble det satt et nasjonalt mål om å øke andelen som fullførte og besto fra 69 prosent for 2004-kullet til 75 prosent for 2010-kullet. Den stiplede linja viser utviklingen som skal til for at dette målet skal nås med en jevn fremgang. Det har vært en økning på snaut 2 prosentpoeng i andelen som fullfører og består fra 2004 til 2009, men vi ligger fremdeles godt bak skjema for å nå målet om 75 prosent som fullfører og består. Fylkeskommunene satte seg egne fylkeskommunale mål om å øke andelen som fullfører og består. Fra kullet til 2009-kullet har det vært en positiv utvikling i 16 av 19 fylker. Størst økning i denne perioden finner vi i Aust-Agder, Hedmark og Buskerud som alle har en økning på over fire prosentpoeng. Nedgangen er størst i Sør- Trøndelag. Ingen av fylkene har så langt innfridd egen målsetning for økning, men flere fylker ligger nært den utviklingen som skal til for å nå målet med jevn fremgang. Figur 1.1: Elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående opplæring. Den nasjonale utviklingen sett i lys av den nasjonale målsetningen. Prosentandel Nasjonalt mål Nasjonal utvikling ,8 Utdanningsdirektoratet

6 Tabell 1.1: Andelen elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående opplæring og målene som er satt for utviklingen, fordelt på årskull og fylke. Fullført og bestått innen fem år Mål *1994- kullet *1997- kullet *1998- kullet kullet kullet kullet kullet kullet kullet: kullet kullet kullet kullet kullet kullet Mål Endring Nasjonalt ,5 69,3 70,6 70, ,8 Østfold ,8 64,2 65,6 65, ,3 Akershus ,2 74,0 74,7 76, ,2 Oslo ,6 75,5 75,2 74, ,0 Hedmark ,3 68,6 67,8 70, ,5 Oppland ,0 67,6 69,5 69, ,9 Buskerud ,5 68,8 71,2 70, ,7 Vestfold ,3 67,2 69,1 66, ,9 Telemark ,1 69,0 70,2 70, ,5 Aust-Agder ,5 67,4 70,6 71, ,7 Vest-Agder ,8 71,4 73,4 73, ,6 Rogaland ,8 71,5 73,1 73, ,1 Hordaland ,5 69,1 70,1 70, ,5 Sogn og Fjordane ,1 74,4 76,7 73, ,4 Møre og Romsdal ,7 71,0 72,9 72, ,5 Sør-Trøndelag ,9 69,4 69,7 70, ,1 Nord-Trøndelag ,4 69,5 70,8 69, ,5 Nordland ,2 61,3 62,6 64, ,7 Troms ,6 62,6 64,1 64, ,9 Finnmark ,9 48,5 55,3 53, ,3 Høyeste verdi ,1 75,5 76,7 76, ,7 Laveste verdi ,9 48,5 55,3 53, ,1 Høyeste - Laveste ,2 27,0 21,4 22, ,8 Noter: Se veiledningstekster i Skoleporten for flere detaljer om indikatoren. 1. Tallene inkluderer både private og offentlige skoler. Kilde: Skoleporten (*SSB) og KS (fylkeskommunale mål). Utdanningsdirektoratet

7 1.2. Fullført og bestått fordelt på utdanningsprogram Andelen som fullfører og består innen fem år er høyere blant ungdom som tar studieforberedende utdanningsprogram enn blant ungdom som tar yrkesfaglige utdanningsprogram. Andelen som fullfører og består er høyere blant elever som tar studieforberedende utdanningsprogram (83 prosent) enn blant elever som tar yrkesfaglige utdanningsprogram (58 prosent). Mens andelen som fullfører og består ligger godt over 80 prosent for alle de tre studieforberedende utdanningsprogrammene, så er det større variasjoner mellom de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. For de yrkesfaglige utdanningsprogrammene markeres ytterpunktene av 46 prosent som fullfører og består blant elevene på restaurant- og matfag og 81 prosent på medier og kommunikasjon. Andelen som fullfører og består i de ulike utdanningsprogrammene er relativt stabil over tid. Det er en god del variasjon mellom fylkene i andelen som fullfører og består de enkelte utdanningsprogrammene. Selv om andelen som fullfører og består innen de studieforberedende utdanningsprogrammene generelt sett er høy, så er det relativt lave andeler som fullfører og består studiespesialisering i Finnmark, idrettsfag i Aust-Agder og Oslo og musikk, dans og drama i Finnmark og Nordland. Andelen som fullfører og består innen yrkesfaglige utdanningsprogram er høyest i kystfylkene fra Vest-Agder i sør, til Møre og Romsdal i nord. Mellom de enkelte utdanningsprogrammene er det store variasjoner mellom fylkene. For eksempel er andelen som fullfører og består innen teknikk og industriell produksjon i Finnmark, Oslo og Vestfold nær halvparten av det man finner i Rogaland. Også innen elektrofag, medier og kommunikasjon, naturbruk og service og samferdsel er forskjellene store mellom fylket med høyest og lavest andel som fullfører og består. Figur 1.2: Elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående opplæring, fordelt på utdanningsprogram og årskull og 2009-kullene. Prosentandel kullet 2009-kullet

8 Tabell 1.2: Elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående opplæring, etter fylke og utdanningsprogram kullet. Prosentandel. Studieforberedende Fullført og bestått innen fem år Yrkesfaglige utdanningsprogram I alt Studieforberedende samlet Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama Yrkesfag samlet Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Nasjonalt 70,8 83,1 86,1 84,4 86,2 57,9 52,1 51,3 60,6 59,2 80,5 55,9 45,5 52,4 55,0 Østfold 65,3 83,9 83,7 84,9 82,6 48,1 37,4 50,0 60,2 51,0 76,3 43,0 33,6 39,5 45,9 Akershus 76,2 85,6 90,7 88,6 90,9 62,7 51,2 58,0 59,6 62,7 84,7 62,4 50,7 63,3 48,9 Oslo 74,0 82,2 84,2 69,0 85,6 54,7 43,4 45,1 55,1 48,7 74,5 63,0 35,4 42,8 36,5 Hedmark 70,5 85,4 87,8 84,3 93,5 56,8 48,0 59,4 63,2 59,6 95,4 51,5 51,4 60,6 46,5 Oppland 69,9 87,9 89,1 82,9 89,0 55,1 46,7 45,8 58,0 57,4 81,4 60,3 52,8 57,7 46,1 Buskerud 70,7 82,1 83,1 87,9 78,5 58,4 48,8 57,3 72,3 63,3 87,0 48,8 35,0 44,5 50,5 Vestfold 66,9 82,6 84,2 86,3 88,2 50,7 49,5 43,2 57,1 50,2 77,4 54,0 45,5 44,1 38,3 Telemark 70,5 82,7 85,5 86,0 85,7 58,0 51,6 55,5 67,2 53,9 81,3 61,7 45,4 52,0 57,4 Aust-Agder 71,7 84,9 88,9 51,3 96,7 60,2 55,2 55,9 70,1 59,4 82,2 53,1 56,3 52,8 53,3 Vest-Agder 73,6 84,3 88,9 92,9 82,9 64,6 62,6 57,8 68,0 63,3 76,7 73,7 45,9 65,1 65,4 Rogaland 73,1 82,0 88,3 81,1 91,2 64,8 58,9 56,8 63,8 66,9 81,0 49,5 51,0 55,6 70,3 Hordaland 70,5 79,4 84,9 92,9 88,9 61,0 56,3 50,5 60,2 60,7 84,7 60,6 56,7 54,6 63,7 Sogn og Fjordane 73,6 87,9 88,3 84,9 91,7 61,7 59,4 57,2 60,8 62,6 95,9 79,3 48,3 54,5 59,4 Møre og Romsdal 72,5 83,8 85,5 90,1 82,0 63,8 48,8 55,5 74,7 63,2 79,3 58,8 39,0 63,7 64,7 Sør-Trøndelag 70,9 83,5 86,8 83,9 86,6 57,6 57,9 43,7 58,5 64,6 84,1 53,6 50,0 47,8 46,1 Nord-Trøndelag 69,5 86,7 90,4 88,0 83,5 57,1 54,1 44,8 56,2 59,8 74,1 61,0 51,2 49,2 55,6 Nordland 64,7 80,9 82,7 83,1 77,8 52,7 52,9 38,7 48,9 57,9 87,4 59,4 37,3 43,8 50,6 Troms 64,9 80,0 82,6 77,5 83,8 50,6 48,8 45,5 51,1 56,0 67,7 27,5 45,6 53,6 43,1 Finnmark 53,3 74,1 74,2 82,2 75,0 38,2 41,2 44,2 40,6 46,7 57,6 26,9 30,1 21,4 29,3 Høyeste verdi 76,2 87,9 90,7 92,9 96,7 64,8 62,6 59,4 74,7 66,9 95,9 79,3 56,7 65,1 70,3 Laveste verdi 53,3 74,1 74,2 51,3 75,0 38,2 37,4 38,7 40,6 46,7 57,6 26,9 30,1 21,4 29,3 Høyeste - Laveste 22,9 13,8 16,5 41,6 21,7 26,6 25,2 20,7 34,1 20,2 38,3 52,4 26,6 43,7 41,0 Noter: Se veiledningstekster i Skoleporten for flere detaljer om indikatoren. 1. Tallene inkluderer både private og offentlige skoler. Kilde: Skoleporten. Utdanningsdirektoratet

9 1.3 Flere har fullført og bestått etter ti år Andelen som fullfører og består øker med omtrent 9 prosentpoeng når målingen flyttes fra fem til ti år. Ikke alle som fullfører og består videregående opplæring gjør det innen fem år etter at de begynte. Det er et betydelig etterslep i andelen som fullfører og består. Mens 68 prosent av 2003-kullet hadde fullført og bestått innen fem år, så gjaldt det 78 prosent etter ti år. I gjennomsnitt øker andelen som fullfører og består videregående opplæring med 9 prosentpoeng dersom tidspunktet for måling flyttes fra fem til ti år etter at ungdommen begynte i videregående opplæring. Etterslepet varierer mellom fylkene, og for 2003-kullet var etterslepet størst i Finnmark og minst i Oslo. Generelt er etterslepet størst i de fylkene med lavest andel som fullfører og består innen fem år, noe som betyr at det er noe mindre variasjon mellom fylkene ved målingen ti år etter påbegynt videregående opplæring. Figur 1.3: Elever og lærlinger som fullfører og består innen 5 og 10 år, etter årskull. Prosentandel Fullført og bestått på 10 år Fullført og bestått på 5 år Utdanningsdirektoratet

10 Tabell 1.3: Elever og lærlinger som fullfører og består innen 5 og 10 år, etter årskull og fylke. Prosentandel. Fullført og bestått innen 10 år 1994-kullet 1995-kullet 1996-kullet 1997-kullet 1998-kullet 1999-kullet 2000-kullet 2001-kullet 2002-kullet 2003-kullet 5 år 10 år 5 år 10 år 5 år 10 år 5 år 10 år 5 år 10 år 5 år 10 år 5 år 10 år 5 år 10 år 5 år 10 år 5 år 10 år Økning Nasjonalt 68,0 77,4 69,2 78,0 70,1 79,1 71,1 79,4 71,4 79,4 70,9 79,1 69,5 78,3 69,1 78,1 68,3 77,7 68,3 77,6 9,3 0,0 Østfold 71,9 79,6 70,7 77,2 70,0 76,7 71,8 79,1 69,1 75,7 70,3 77,3 67,2 74,9 66,6 74,7 67,2 75,3 64,6 72,6 8,0 Akershus 68,2 77,7 70,4 79,0 70,9 79,5 73,9 80,7 76,6 82,4 71,8 79,5 71,1 79,9 71,5 80,1 71,7 79,7 71,0 78,8 7,8 Oslo 66,4 74,4 68,5 76,6 70,9 78,4 67,8 76,4 70,6 78,1 70,2 78,2 71,5 79,1 70,4 78,4 72,3 79,6 71,8 79,0 7,2 Hedmark 63,9 74,0 66,1 74,5 69,8 77,5 69,5 76,3 68,5 77,5 69,3 76,6 67,3 75,4 62,5 72,4 63,9 73,1 63,7 73,8 10,0 Oppland 69,0 77,7 69,7 77,7 73,2 82,0 76,1 82,8 73,2 80,2 73,5 80,8 72,3 79,1 72,8 80,4 71,0 79,8 67,8 77,4 9,5 Buskerud 72,9 79,4 70,3 79,1 71,3 79,7 69,0 79,8 72,3 78,7 71,7 78,3 70,5 76,8 70,7 77,4 68,9 77,2 69,6 78,5 8,9 Vestfold 69,0 78,8 68,2 77,3 69,3 78,0 70,8 78,2 70,3 78,7 74,5 81,1 67,8 76,4 71,3 79,7 64,6 74,8 63,0 74,3 11,3 Telemark 68,8 78,4 75,1 82,3 68,8 79,1 70,7 80,0 70,0 79,6 72,2 80,4 70,4 79,2 70,1 78,1 67,9 76,6 69,6 79,0 9,4 Aust-Agder 69,9 79,1 70,7 79,8 71,2 80,1 74,6 81,6 74,4 81,8 72,5 81,0 69,0 78,4 66,7 74,9 68,2 78,2 68,2 77,3 9,2 Vest-Agder 71,1 80,2 72,2 80,4 77,0 83,7 76,8 83,4 77,1 83,2 75,6 83,2 74,4 81,6 72,4 79,8 71,2 80,5 70,6 79,6 9,0 Rogaland 70,6 79,1 72,3 79,8 72,9 81,1 75,4 82,4 74,8 83,2 71,9 80,3 70,5 80,3 72,5 80,8 71,3 80,0 71,5 81,0 9,5 Hordaland 69,8 79,4 71,1 79,9 71,9 81,4 72,4 81,3 71,7 79,8 72,7 80,7 71,9 80,2 71,8 80,3 69,7 79,9 70,0 80,2 10,3 Sogn og Fjordane 65,3 79,1 74,0 83,3 75,0 85,2 73,6 82,2 75,3 83,1 73,8 83,5 74,7 85,3 72,9 83,8 72,3 82,2 73,1 82,3 9,2 Møre og Romsdal 66,9 77,8 70,4 80,2 70,5 80,6 70,8 80,4 74,2 82,2 72,2 81,9 73,4 82,0 72,9 81,1 70,0 80,5 71,1 80,1 9,0 Sør-Trøndelag 78,1 83,6 71,5 80,3 73,5 82,4 73,2 82,2 72,9 82,4 74,6 82,3 74,9 82,9 72,4 81,8 73,3 81,5 72,5 80,7 8,2 Nord-Trøndelag 70,6 80,7 70,0 80,0 72,6 82,1 75,8 83,7 73,8 82,9 72,0 80,2 73,6 82,3 71,0 80,6 70,6 80,7 70,3 80,3 10,0 Nordland 59,3 71,8 62,7 73,9 63,3 75,3 63,2 74,6 60,9 73,3 64,4 75,2 60,7 72,4 61,3 73,7 59,8 72,5 62,6 73,7 11,1 Troms 62,4 73,3 63,1 74,9 67,3 78,6 68,0 76,9 67,2 75,5 63,4 74,3 58,1 71,0 60,6 74,8 60,6 73,1 62,1 73,2 11,2 Finnmark 58,6 69,2 55,7 69,5 54,7 68,0 61,0 71,4 55,0 68,0 53,1 65,4 51,0 65,6 49,5 64,6 52,6 66,7 50,9 63,8 12,9 Høyeste verdi 78,1 83,6 75,1 83,3 77,0 85,2 76,8 83,7 77,1 83,2 75,6 83,5 74,9 85,3 72,9 83,8 73,3 82,2 73,1 82,3 12,9 Laveste verdi 58,6 69,2 55,7 69,5 54,7 68,0 61,0 71,4 55,0 68,0 53,1 65,4 51,0 65,6 49,5 64,6 52,6 66,7 50,9 63,8 0,0 Høyeste - Laveste 19,5 14,5 19,4 13,8 22,3 17,3 15,8 12,3 22,1 15,1 22,5 18,1 23,8 19,7 23,4 19,2 20,7 15,5 22,2 18,5 12,9 Noter: 1. Tallene inkluderer både private og offentlige skoler. Kilde: SSB. Utdanningsdirektoratet

11 2. Hvordan beveger elevene seg gjennom utdanningssystemet? Indikatorene for overganger mellom trinnene i videregående opplæring viser hvordan elevene beveger seg gjennom videregående opplæring. Det er tre hovedoverganger som måles mellom hvert trinn: Ordinær progresjon fra Vg1 og Vg2 er definert som overgang til et programområde på høyere nivå. Repetisjon av trinn er definert som overgang til et programområde på samme eller lavere nivå. Ute av utdanning i ett år er definert som ikke å være registrert i videregående opplæring i Norge året etter. Det var satt et nasjonalt mål om å øke andelen med ordinær progresjon med to prosentpoeng for hvert trinn i videregående opplæring i løpet av perioden 2010 til Dette målet ble ikke nådd for noen av overgangene. Indikatorene for overganger i videregående opplæring gir informasjon om overgangene mellom trinnene i videregående opplæring om status året etter for de som var i videregående opplæring året før. Utdanningsdirektoratet

12 2.1. Overganger mellom trinnene i videregående opplæring? Andelen med ordinær progresjon fra Vg1 og Vg2 øker. Det ble satt et nasjonalt mål om å øke andelen med ordinær progresjon med to prosentpoeng for hvert trinn i videregående opplæring i løpet av prosjektperioden til Ny GIV. Figur 2.1 viser utviklingen i andelen med ordinær progresjon fra Vg1 og Vg2 fra sommeren 2007 og fra nullpunktet som ble satt i 2010, frem til sommeren Nasjonalt ble det satt et mål om å øke andelen med ordinær progresjon fra Vg1 med to prosentpoeng fra 2010 til Med en økning på 0,2 prosentpoeng ble dette målet ble ikke nådd. Fra 2013 til 2014 økte imidlertid andelen med ordinær progresjon fra Vg1 og det har stort sett vært en jevn stigning siden begynnelsen av Kunnskapsløftet. Nasjonalt ble det satt et mål om å øke andelen med ordinær progresjon fra Vg2 med to prosentpoeng fra 2010 til Med en økning på 0,3 prosentpoeng ble dette målet ble ikke nådd. Fra 2013 til 2014 økte andelen med ordinær progresjon fra Vg2 med 1,0 prosentpoeng og er nå det høyeste siden innføringen av Kunnskapsløftet. Figur 2.1: Ordinær progresjon - den nasjonale utviklingen sett i lys av den nasjonale målsetningen. Prosentandel. Vg1 Nasjonal utvikling Vg2 Nasjonal utvikling Vg1 Nasjonalt mål Vg2 Nasjonalt mål , ,8 81,9 81, , nullpunkt Utdanningsdirektoratet

13 Tabell 2.1: Ordinær progresjon etter trinn, år og fylke. Prosentandel. Vg1 Ordinær progresjon Vg2 Endring Vg1 Vg2 Nasjonalt 83,8 84,5 83,7 84,0 84,7 79,9 80,5 80,7 80,2 81,2 0,9 1,3 Østfold 83,5 84,2 84,4 84,3 83,9 76,9 78,6 81,7 79,5 78,3 0,4 1,4 Akershus 86,9 87,2 86,4 86,7 84,6 83,1 82,7 84,8 83,5 85,4-2,3 2,3 Oslo 83,5 85,6 82,0 81,5 84,2 86,7 86,4 87,0 86,1 86,6 0,7-0,1 Hedmark 83,2 82,0 78,9 83,8 83,9 76,6 77,9 80,0 78,5 82,5 0,7 5,9 Oppland 81,9 83,4 83,4 83,4 83,8 78,0 80,2 80,9 79,6 81,3 1,9 3,3 Buskerud 85,6 86,8 86,6 87,1 88,1 77,6 80,3 77,7 76,9 77,0 2,5-0,6 Vestfold 84,9 87,0 87,0 87,2 87,2 83,5 84,0 79,3 77,8 80,2 2,3-3,3 Telemark 84,3 84,6 84,0 83,7 83,8 77,5 79,4 78,3 77,5 81,6-0,5 4,1 Aust-Agder 84,1 85,5 83,1 86,2 88,0 82,2 79,9 80,8 79,2 81,0 3,9-1,2 Vest-Agder 84,0 86,1 85,9 85,1 88,3 82,2 82,2 83,8 80,9 81,9 4,3-0,3 Rogaland 86,7 86,0 85,4 86,1 87,1 85,2 84,7 83,8 84,5 83,6 0,4-1,6 Hordaland 83,4 82,4 82,0 83,9 84,2 80,3 80,5 80,4 81,8 81,6 0,8 1,3 Sogn og Fjordane 84,8 87,4 87,6 87,1 86,9 79,6 74,7 76,8 81,4 77,7 2,1-1,9 Møre og Romsdal 83,0 84,0 84,0 83,8 83,0 80,8 81,1 81,5 80,4 80,9 0,0 0,1 Sør-Trøndelag 82,9 81,7 81,8 83,1 85,2 76,6 78,1 79,6 79,1 81,1 2,3 4,5 Nord-Trøndelag 83,6 86,5 86,6 85,3 87,5 78,6 78,8 78,6 77,4 83,2 3,9 4,6 Nordland 79,9 80,4 80,3 77,7 80,9 68,7 72,8 72,0 71,2 72,1 1,0 3,4 Troms 79,1 82,8 79,9 78,1 79,4 74,2 76,4 75,5 77,0 77,4 0,3 3,2 Finnmark 72,5 73,5 75,7 75,0 74,3 68,3 67,9 64,2 70,0 71,1 1,8 2,8 Høyeste verdi 86,9 87,4 87,6 87,2 88,3 86,7 86,4 87,0 86,1 86,6 4,3 5,9 Laveste verdi 72,5 73,5 75,7 75,0 74,3 68,3 67,9 64,2 70,0 71,1-2,3-3,3 Høyeste - Laveste 14,4 13,9 11,9 12,2 14,0 18,4 18,5 22,8 16,1 15,5 6,6 9,2 Noter: Se veiledningstekster i Skoleporten for flere detaljer om indikatoren. 1. Tallene inkluderer både private og offentlige skoler. 2. Ungdom registrert på planlagt grunnkompetanse gis ordinær progresjon. 3. Spesielt om overgang fra Vg1: elever som fortsetter videregående opplæring i utlandet og ungdom som tar Vg1 over to år fanges ikke opp av denne indikatoren. 4. Spesielt om overgang fra Vg2: elever som etter Vg2 fortsetter videregående opplæring i utlandet og ungdom som starter i lære etter 1. oktober fanges ikke opp av denne indikatoren. Kilde: Skoleporten. Utdanningsdirektoratet

14 2.2. Overgangen fra Vg2 yrkesfag er viktig Kun én av tre elever i yrkesfaglig Vg2 har en overgang til læreplass Overgangen fra Vg2 på yrkesfaglige utdanningsprogrammer er en av de mest kritiske overgangene med tanke på økt gjennomføring i videregående opplæring. Det er i denne overgangen ungdommen går fra å være elever til lærlinger, så tilgangen til læreplasser vil i stor grad påvirke overgangen. Når vi skal sammenligne overganger mellom fylkene, er derfor denne overgangen en av overgangene vi har valgt å konsentrere oss om. I Figur 2.2 har vi trukket frem overgangen fra Vg2 yrkesfag de siste seks årene. Samlet har to av tre elever ordinær progresjon fra Vg2. Av de 70 prosentene med ordinær progresjon, er det 26 prosent som har en overgang til et studiekompetansegivende utdanningsløp på Vg3 (medier og kommunikasjon og naturbruk har begge integrerte løp mot studiekompetanse), og de fleste av disse til påbygg. 41 prosent fortsetter i løp mot yrkeskompetanse, hvorav 34 prosent i lære. Det er bare halvparten av elevene som fortsetter i det yrkesfaglige løpet de har gått på i to år, og samlet så er det én av fire elever som ikke fortsetter direkte i noe utdanningsløp etter yrkesfaglig Vg2. Det er små endringer i disse tallene fra år til år, men i løpet av de siste fem årene har andelen med overgang til læreplass økt fra 30 til 34 prosent, og andelen som slutter i videregående opplæring har sunket fra 26 til 24 prosent. Det er store forskjeller mellom fylkene i hvilke overganger elevene har fra yrkesfaglig Vg2. Det er høyest andel med ordinær progresjon blant elever i Nord-Trøndelag, men det er i Rogaland at flest elever fortsetter i yrkesfaglig løp og i løp mot yrkeskompetanse. Akershus har tredje høyest andel med ordinær progresjon, men de har allikevel nest laveste andel som fortsetter i et løp mot yrkeskompetanse. Andelen som har ordinær progresjon er lavest i Nordland, mens andelen som fortsetter i et løp mot yrkeskompetanse, er lavest i Østfold. Figur 2.2: Overganger fra Vg2 yrkesfag. Prosentandel. 100 % 90 % % 70 % % % % % 20 % % Ute av vidaregående opplæring ett år Repetisjon på lavere eller samme trinn Annet Overgang til påbygging til studiekompetanse Overgang til studiekompetansegivende løp innen yrkesfaglige utdanningsprogram Overgang til yrkeskompetansegivende løp i skole Overgang til læreplass 0 % Utdanningsdirektoratet

15 Tabell 2.2: Overganger fra Vg2 yrkesfag, etter typen overgang og fylke. Tall for Prosentandel. Aggregeringer Overganger fra Vg2 yrkesfag Ordinær progresjon totalt Fortsetter i yrkesfaglig løp Fortsetter i løp mot yrkeskompetanse Overgang til læreplass Overgang til yrkeskompetansegivende løp i skole Overgang til studiekompetansegivende løp innen yrkesfaglige utdanningsprogram Overgang til påbygging til studiekompetanse Annet Repetisjon på lavere eller samme trinn Ute av videregående opplæring ett år Nasjonalt 69,5 47,6 40,6 34,3 6,3 7,0 19,2 2,7 6,8 23, Antall elever Østfold 64,7 37,5 32,1 27,3 4,8 5,4 23,6 3,6 7,1 28, Akershus 72,9 44,7 33,0 26,7 6,3 11,7 25,8 2,4 6,0 21, Oslo 69,7 55,7 34,8 24,0 10,8 20,9 13,4 0,6 7,3 23, Hedmark 72,7 49,8 46,3 34,1 12,2 3,5 21,5 1,4 7,2 20, Oppland 69,8 49,1 42,5 35,5 7,0 6,6 17,2 3,5 6,8 23, Buskerud 61,8 40,3 35,4 30,3 5,1 4,9 20,2 1,3 9,5 28, Vestfold 66,9 45,1 38,2 33,3 4,9 6,9 17,4 4,4 6,5 26, Telemark 71,5 47,3 40,2 35,8 4,4 7,1 14,1 10,1 7,5 20, Aust-Agder 70,5 42,6 37,5 34,5 3,0 5,1 22,0 5,9 5,8 23, Vest-Agder 72,8 53,2 42,6 37,0 5,6 10,6 16,9 2,7 5,6 21, Rogaland 74,3 60,7 54,0 47,0 7,0 6,7 13,1 0,5 5,5 19, Hordaland 70,3 45,0 41,3 34,9 6,4 3,7 24,6 0,7 6,4 23, Sogn og Fjordane 70,6 46,5 44,2 38,3 5,9 2,3 18,3 5,8 7,0 22,4 880 Møre og Romsdal 71,8 51,8 45,1 38,5 6,6 6,7 18,1 1,9 6,9 21, Sør-Trøndelag 71,0 49,5 43,9 38,1 5,8 5,6 19,6 1,9 6,2 22, Nord-Trøndelag 75,6 44,9 34,7 31,0 3,7 10,2 20,7 10,0 5,7 18, Nordland 59,7 42,2 38,7 33,0 5,7 3,5 15,7 1,8 7,8 32, Troms 65,3 44,3 40,9 33,8 7,1 3,4 18,9 2,1 8,6 26, Finnmark 60,4 42,0 40,3 37,2 3,1 1,7 18,4 0,0 8,0 31,6 651 Høyeste verdi 75,6 60,7 54,0 47,0 12,2 20,9 25,8 10,1 9,5 32, Laveste verdi 59,7 37,5 32,1 24,0 3,0 1,7 13,1 0,0 5,5 18,6 651 Høyeste - Laveste 15,9 23,2 21,9 23,0 9,2 19,2 12,7 10,1 4,0 13, Noter: Se veiledningstekster i Skoleporten for flere detaljer om indikatoren. 1. Tallene inkluderer både private og offentlige skoler. 2. Ungdom registrert på planlagt grunnkompetanse gis ordinær progresjon. 3. Spesielt om overgang fra Vg2: elever som etter Vg2 fortsetter videregående opplæring i utlandet og ungdom som starter i lære etter 1. oktober fanges ikke opp av denne indikatoren. Kilde: Skoleporten. Utdanningsdirektoratet

16 2.3. Overgangene varierer mellom utdanningsprogrammene Andelen med ordinær progresjon er lavest innen yrkesfagene, men variasjonen mellom fylkene er stor Det er generelt en større andel som går fra Vg2 til Vg3 innen de studieforberedende programmene enn innen yrkesfagene. Unntaket er medier og kommunikasjon som ligger på samme nivå som de studieforberedende programmene. Blant de øvrige yrkesfagene varierer andelen som begynner i Vg3 eller lære fra 62 prosent innen restaurant- og matfag til 80 prosent innen elektrofag. Mellom fylkene er det tilsvarende store forskjeller i hvor stor andel som har ordinær progresjon fra de ulike utdanningsprogrammene. Innen utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk varierer for eksempel andelen med ordinær progresjon med hele 36 prosentpoeng fra 43 prosent i Oslo til 79 prosent i Nord-Trøndelag. Tilsvarende forskjeller finnes innen de fleste yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Figur 2.3: Overganger fra Vg2 til Vg3/lære etter utdanningsprogram. Nasjonalt Prosentandel Utdanningsdirektoratet

17 Tabell 2.3: Overganger fra Vg2 til Vg3/lære etter utdanningsprogram og fylke. Tall for Prosentandel. Overgang fra Vg2 til Vg3 eller læreplass Studieforberedende Yrkesfaglige utdanningsprogram I alt Studieforberedende samlet Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama Yrkesfag samlet Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Nasjonalt 81,2 94,0 93,7 96,0 94,4 69,5 68,5 63,1 80,4 65,5 91,1 75,3 61,8 63,2 63,1 Østfold 78,3 94,9 95,1 93,8 95,7 64,8 60,7 50,9 76,9 64,8 92,7 84,7 61,7 59,9 51,8 Akershus 85,4 95,0 95,1 93,8 96,7 72,9 71,8 77,8 76,5 65,5 92,1 71,8 61,8 67,2 62,4 Oslo 86,6 94,5 94,3 97,3 95,0 69,7 43,0 65,5 67,9 68,5 90,7 80,9 69,1 60,0 48,4 Hedmark 82,5 95,1 94,5 98,1 95,2 72,6 68,7 75,3 91,9 71,1 96,7 83,7 62,1 56,9 63,4 Oppland 81,3 95,3 95,3 97,0 91,2 69,7 75,4 54,8 80,9 71,5 88,2 73,3 69,9 66,4 54,0 Buskerud 77,0 94,5 94,9 95,8 88,3 61,8 66,8 56,2 74,2 48,0 92,9 62,2 63,5 69,8 56,5 Vestfold 80,2 93,4 92,8 97,9 92,7 66,8 72,0 63,3 79,3 59,4 92,5 77,0 57,6 70,4 50,5 Telemark 81,6 94,8 94,4 96,6 94,5 71,5 65,4 82,2 87,8 65,6 95,3 91,2 58,8 64,2 70,0 Aust-Agder 81,0 95,9 95,9 93,8 100,0 70,5 71,6 67,2 91,7 62,7 91,2 69,8 79,5 73,4 57,8 Vest-Agder 81,9 93,9 93,2 96,3 96,8 72,7 63,9 72,9 86,8 74,4 97,1 78,2 63,8 61,0 64,3 Rogaland 83,6 95,0 94,9 96,0 94,1 74,4 72,6 64,3 84,1 68,1 91,9 75,7 60,7 64,2 76,9 Hordaland 81,6 93,8 93,4 98,6 95,2 70,2 77,4 59,4 83,0 64,4 87,7 75,8 55,8 60,3 68,0 Sogn og Fjordane 77,7 85,0 82,3 94,6 98,0 70,6 73,0 50,0 92,9 73,2 92,9 54,5 59,1 68,4 61,9 Møre og Romsdal 80,9 94,0 93,5 96,8 95,5 71,7 63,8 59,5 85,9 66,4 88,0 73,8 61,1 68,4 72,4 Sør-Trøndelag 81,1 93,0 92,5 95,7 94,5 71,0 74,8 58,8 85,4 72,3 92,9 73,8 65,8 63,2 50,6 Nord-Trøndelag 83,2 96,0 94,5 98,9 98,1 75,6 79,3 72,4 87,3 76,9 91,2 84,4 67,1 59,2 65,8 Nordland 72,1 92,8 92,4 96,0 89,2 59,7 60,6 54,3 70,8 58,6 90,4 60,9 62,2 44,3 52,7 Troms 77,4 92,2 91,6 94,7 94,6 65,2 67,1 65,0 72,4 67,9 78,8 56,9 53,2 54,7 61,2 Finnmark 71,1 87,9 88,1 88,5 80,0 60,4 57,1 52,9 75,6 64,5 83,3 70,4 50,0 50,9 52,6 Høyeste verdi 86,6 96,0 95,9 98,9 100,0 75,6 79,3 82,2 92,9 76,9 97,1 91,2 79,5 73,4 76,9 Laveste verdi 71,1 85,0 82,3 88,5 80,0 59,7 43,0 50,0 67,9 48,0 78,8 54,5 50,0 44,3 48,4 Høyeste - Laveste 15,5 11,0 13,6 10,4 20,0 15,9 36,3 32,2 25,0 28,9 18,3 36,7 29,5 29,1 28,5 Noter: Se veiledningstekster i Skoleporten for flere detaljer om indikatoren. 1. Tallene inkluderer både private og offentlige skoler. 2. Ungdom registrert på planlagt grunnkompetanse gis ordinær progresjon. 3. Spesielt om overgang fra Vg2: elever som etter Vg2 fortsetter videregående opplæring i utlandet og ungdom som starter i lære etter 1. oktober fanges ikke opp av denne indikatoren. Kilde: Skoleporten. Utdanningsdirektoratet

18 3. De fleste ungdommer begynner i videregående opplæring De aller fleste elevene som går ut av ungdomsskolen begynner i videregående opplæring samme året. Indikatoren direkte overgang fra grunnskolen til videregående opplæring gir informasjon om andelen elever som begynner i videregående opplæring samme år som de avslutter grunnskolen. Indikatoren sier ingenting om hva de uten direkte overgang gjør, og enkelte av disse kan være i tilbud som forbereder ungdommen på videregående opplæring (grunnskole for voksne, norskopplæring og forberedende kurs for minoritetsspråklige elever). De aller fleste elever som går ut av ungdomsskolen begynner i videregående opplæring i august. Det er imidlertid noen elever som slutter i videregående opplæring frem mot 1. oktober det offisielle telletidspunket for elever i videregående opplæring. Figur 3.1 viser hvor stor andel av elevene i ungdomsskolen som befinner seg i videregående opplæring 1. oktober samme år. Det er to overlappende tidsserier, en som målte overgang for alle elever i 10. trinn, også voksne, og en ny som kun måler 16-åringer. Endringen til kun å se på 16-åringene gir riktigere statistikk for overgangen fra grunnskole til videregående. Mange som ikke har en direkte overgang, er voksne elever og innvandrere med kort botid som gjerne mottar ytterligere tilbud på grunnskolenivå før overgangen til videregående. Andelen som begynner direkte i videregående opplæring er stabilt høy på i underkant av 98 prosent. Den høye andelen er gjennomgående i alle fylker. Figur 3.1: Elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring, den nasjonale utviklingen. Prosentandel Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole Ny GIV-kull 97,6 97,7 97,8 97,8 98, ,1 96,2 96,1 96,8 96, Utdanningsdirektoratet

19 Tabell 3.1: Elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring etter år og fylke. Prosentandel. Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole Endring siste året Nasjonalt 97,6 97,7 97,8 97,8 98,0 0,2 Østfold 96,1 97,2 97,0 97,8 97,8 0,0 Akershus 98,1 98,3 97,9 97,8 98,2 0,4 Oslo 96,2 96,3 96,6 96,1 96,6 0,5 Hedmark 98,0 97,1 97,4 98,1 97,5-0,6 Oppland 98,8 98,9 99,2 98,9 99,0 0,1 Buskerud 97,5 97,1 97,1 97,2 97,9 0,7 Vestfold 96,8 97,6 97,5 98,0 98,1 0,1 Telemark 97,1 97,8 97,6 97,5 98,3 0,8 Aust-Agder 98,7 98,0 98,0 98,7 97,7-1,0 Vest-Agder 98,6 98,2 98,9 98,5 98,2-0,3 Rogaland 97,7 97,9 98,1 97,7 98,2 0,5 Hordaland 97,8 97,8 98,4 98,6 98,2-0,4 Sogn og Fjordane 99,2 98,1 98,7 98,6 99,2 0,6 Møre og Romsdal 98,4 97,8 98,1 98,3 99,1 0,8 Sør-Trøndelag 98,3 98,2 98,6 98,2 98,1-0,1 Nord-Trøndelag 98,5 99,0 98,5 99,2 98,5-0,7 Nordland 96,6 96,8 96,7 97,3 97,6 0,3 Troms 97,3 97,1 98,1 97,7 97,6-0,1 Finnmark 97,2 97,0 95,6 96,0 95,9-0,1 Høyeste verdi 99,2 99,0 99,2 99,2 99,2 0,8 Laveste verdi 96,1 96,3 95,6 96,0 95,9-1,0 Høyeste - Laveste 3,1 2,7 3,6 3,2 3,3 1,8 Noter: Se veiledningstekster i Skoleporten for flere detaljer om indikatoren. 1. Tallene inkluderer både private og offentlige skoler. Kilde: Skoleporten. Utdanningsdirektoratet

20 4. Hvor mange slutter i løpet av skoleåret? Det er en relativt stabil andel elever som slutter i løpet av skoleåret Indikatoren sluttet i løpet av skoleåret gir informasjon om andelen elever i videregående opplæring som slutter i løpet av skoleåret. Figur 4.1 viser utviklingen i andelen som slutter i løpet av skoleåret for hvert trinn i videregående opplæring. Skoleåret var andelen som sluttet fra Vg1 på samme nivå som de foregående årene, mens den i Vg2 og Vg3 var noe lavere enn fjoråret. Siden målingene startet skoleåret 2006/2007 har andelen som slutter i løpet av skoleåret gått ned på Vg1, men den på Vg3 har økt. På Vg2 har andelen som slutter vært relativt stabil. Siden har forskjellene mellom fylkene i andelen som slutter i Vg1 blitt mindre, men er høyere i enn i I var det 3,4 prosent som sluttet i Sogn og Fjordane og 8,5 prosent som sluttet i Finnmark. I Vg2 er andelen som slutter relativt stabil, og forskjellen mellom fylkene har minket litt. I Vg3 har forskjellen mellom fylkene vært stor, men var i på samme nivå som Vg1 og Vg2. Skoleåret var det 2,9 prosent som sluttet i Vest-Agder. Tilsvarende tall i Finnmark var 7,6. Finnmark har imidlertid hatt en kraftig nedgang i andel som slutter i Vg3 de siste årene. Figur 4.1: Elever som slutter i løpet av skoleåret, den nasjonale utviklingen fra skoleåret til Prosentandel. 7 6 Vg1 Vg2 Vg ,2 4,4 4, Utdanningsdirektoratet

21 Tabell 4.1: Elever som slutter i løpet av skoleåret etter trinn, år og fylke. Prosentandel. Sluttet i løpet av skoleåret Vg1 Vg2 Vg3 Endring Vg1 Vg2 Vg3 Nasjonalt 5,3 5,2 5,1 5,2 4,3 4,3 4,5 4,1 4,6 4,5 5,2 4,4-0,1-0,2-0,2 Østfold 5,2 6,0 5,1 6,6 6,0 5,4 4,4 4,4 4,0 4,0 4,8 3,4 1,4-1,6-0,6 Akershus 3,9 4,5 4,0 4,5 3,8 3,6 3,8 3,0 4,9 6,1 5,8 4,2 0,6-0,8-0,7 Oslo 4,6 4,4 4,5 4,2 3,2 3,0 3,4 3,2 3,7 4,7 6,0 4,5-0,4 0,0 0,8 Hedmark 4,9 4,5 4,6 4,6 2,9 3,3 4,1 3,8 3,4 4,4 4,1 4,7-0,3 0,9 1,3 Oppland 4,2 4,9 5,7 5,8 3,1 3,6 3,7 3,4 2,9 3,1 6,4 5,4 1,6 0,3 2,5 Buskerud 4,1 4,2 4,4 3,7 4,5 3,9 4,9 4,2 3,6 3,7 4,4 4,0-0,4-0,3 0,4 Vestfold 4,6 4,5 4,0 3,7 4,5 4,2 5,0 4,7 3,7 4,3 3,6 3,2-0,9 0,2-0,5 Telemark 5,8 4,2 4,8 5,5 4,2 3,2 5,4 4,7 2,4 2,7 6,7 5,1-0,3 0,5 2,7 Aust-Agder 4,2 4,4 4,4 3,7 4,1 4,5 4,5 3,2 4,2 4,8 5,8 3,8-0,5-0,9-0,4 Vest-Agder 4,2 4,2 4,4 4,9 3,1 3,6 3,7 3,3 3,0 1,8 2,9 2,9 0,7 0,2-0,1 Rogaland 4,7 5,2 4,9 5,2 3,8 3,9 3,8 4,0 3,1 2,6 3,4 3,1 0,5 0,2 0,0 Hordaland 7,1 6,9 7,3 7,6 5,2 5,1 5,1 5,0 7,8 6,3 6,5 6,3 0,5-0,2-1,5 Sogn og Fjordane 3,9 3,5 4,1 3,4 4,3 3,5 3,0 3,1 4,8 4,1 4,8 3,0-0,5-1,2-1,8 Møre og Romsdal 5,8 5,8 5,2 5,0 4,4 4,0 4,2 4,5 3,1 3,5 3,7 3,6-0,8 0,1 0,5 Sør-Trøndelag 6,1 5,3 5,7 5,0 4,9 4,2 5,4 4,3 5,4 4,1 5,8 6,1-1,1-0,6 0,7 Nord-Trøndelag 4,8 4,3 4,0 3,5 3,7 3,1 3,7 3,1 3,9 2,5 3,6 3,6-1,3-0,6-0,3 Nordland 7,4 6,8 7,0 5,7 6,0 7,9 7,7 7,1 6,9 7,4 6,8 4,5-1,7 1,1-2,4 Troms 5,4 5,2 5,2 5,7 4,2 5,5 5,3 4,0 5,3 4,2 3,4 4,4 0,3-0,2-0,9 Finnmark 11,4 7,4 7,6 8,5 8,3 8,5 5,1 6,2 14,4 8,8 9,5 7,6-2,9-2,1-6,8 Høyeste verdi 11,4 7,4 7,6 8,5 8,3 8,5 7,7 7,1 14,4 8,8 9,5 7,6 1,6 1,1 2,7 Laveste verdi 3,9 3,5 4,0 3,4 2,9 3,0 3,0 3,0 2,4 1,8 2,9 2,9-2,9-2,1-6,8 Høyeste - Laveste 7,5 3,9 3,6 5,1 5,4 5,5 4,7 4,1 12,0 7,0 6,6 4,7 4,5 3,2 9,5 Noter: Se veiledningstekster i Skoleporten for flere detaljer om indikatoren. 1. Tallene inkluderer både private og offentlige skoler. 2. Elever som slutter før 1. oktober fanges ikke opp av indikatoren. Kilde: Skoleporten. Utdanningsdirektoratet

22 5. Hvor mange ungdommer står utenfor videregående opplæring uten å ha bestått? 17 prosent av ungdom mellom år har verken bestått eller befinner seg i videregående opplæring Indikatoren for ungdom uten og utenfor videregående opplæring gir informasjon om de som verken er i opplæring eller har fullført og bestått videregående opplæring. Videre skiller vi denne gruppen i de som er i arbeid og de som ikke er i arbeid. Som styringsindikator gir denne det store bildet på utfordringene vi står overfor. Siden indikatoren gir et bilde av situasjonen «her og nå», er informasjonen av høy aktualitet. Tabell 5.1 viser at andelen som er uten og utenfor videregående opplæring ligger på rundt 17 prosent av befolkningen i alderen år. Andelen varierer fra 25,5 prosent i Finnmark til 13,1 prosent i Sogn og Fjordane. Andelen er lavest blant de aldersgruppene som normalt befinner seg i videregående opplæring, men høyere blant 18-åringer enn 16- og 17-åringer. Tabell 5.2 viser utviklingen i andelen ungdom som verken har bestått eller befinner seg i videregående opplæring, og sysselsettingssituasjonen til disse. På nasjonalt nivå har andelen som ikke har bestått eller befinner seg i videregående opplæring sunket fra 18,4 til 17,1 prosent. Av disse er 9-10 prosentpoeng i arbeid, mens de resterende 7-8 prosentene ikke er i arbeid. Det er andelen som ikke er i arbeid som er mest stabil, noe som gjelder for alle fylker. Tabell 5.1: Ungdom som verken har bestått eller befinner seg i videregående opplæring, etter alder og fylke Prosentandel. Ungdom som verken befinner seg i eller har bestått videregående opplæring år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år Nasjonalt 17,1 2,2 5,8 9,4 21,2 21,8 22,8 22,2 21,8 21,5 21,0 Østfold 21,7 2,5 5,6 12,3 24,2 27,0 29,6 29,2 30,8 29,3 30,9 Akershus 15,1 2,0 6,3 6,5 18,3 18,8 20,6 21,0 20,8 21,2 21,5 Oslo 14,9 3,7 6,4 6,9 20,0 19,5 20,2 19,0 16,3 16,0 14,8 Hedmark 18,7 2,7 5,5 9,3 22,0 22,1 24,6 26,1 24,5 25,8 26,5 Oppland 18,0 1,0 5,7 10,1 23,3 22,5 23,9 22,5 23,0 24,1 23,7 Buskerud 19,1 2,4 5,8 11,2 23,9 24,9 25,1 24,1 25,6 25,1 25,6 Vestfold 19,0 2,1 5,8 10,0 23,4 22,3 27,1 25,6 26,4 26,2 25,2 Telemark 18,2 1,7 5,0 8,1 22,0 23,6 24,0 23,6 24,4 24,2 24,9 Aust-Agder 17,6 2,7 5,4 11,2 22,2 23,4 22,6 22,4 22,3 23,8 22,3 Vest-Agder 16,6 1,8 5,1 9,5 21,0 20,2 19,8 22,1 22,4 21,9 21,4 Rogaland 16,0 2,2 5,2 9,0 20,1 21,7 21,4 20,1 20,9 19,8 19,9 Hordaland 15,4 2,1 5,1 7,8 20,8 20,2 21,2 19,9 19,2 17,6 17,8 Sogn og Fjordane 13,1 0,8 4,5 9,7 15,9 17,7 17,8 15,9 14,9 17,6 18,0 Møre og Romsdal 15,7 1,2 5,5 9,3 19,2 19,1 20,2 21,0 20,9 21,3 20,9 Sør-Trøndelag 15,0 2,1 5,9 9,3 20,4 19,8 19,9 17,6 17,1 18,0 16,1 Nord-Trøndelag 17,2 1,5 5,1 10,7 20,9 21,2 23,8 21,8 23,6 23,4 22,5 Nordland 20,9 2,1 6,7 14,0 23,1 27,4 26,8 28,0 28,4 27,4 26,4 Troms 21,0 2,7 8,1 11,4 25,2 25,4 27,5 27,9 25,5 26,8 25,9 Finnmark 25,5 4,2 10,4 14,6 27,9 34,0 34,3 31,3 34,0 31,2 31,6 Høyeste verdi 25,5 4,2 10,4 14,6 27,9 34,0 34,3 31,3 34,0 31,2 31,6 Laveste verdi 13,1 0,8 4,5 6,5 15,9 17,7 17,8 15,9 14,9 16,0 14,8 Høyeste - Laveste 12,4 3,4 5,9 8,1 12,0 16,3 16,5 15,4 19,1 15,2 16,8 Noter: Se veiledningstekster i Skoleporten for flere detaljer om indikatoren. Kilde: Skoleporten. Utdanningsdirektoratet

23 Tabell 5.2: Utviklingen i andel ungdom som verken har bestått eller befinner seg i videregående opplæring, fordelt på sysselsettingsstatus og fylke. Prosentandel. 16 til 25 år og verken i eller bestått vgo Ungdom som verken befinner seg i eller har bestått videregående opplæring 16 til 25 år og verken i eller bestått vgo, i arbeid 16 til 25 år og verken i eller bestått vgo, ikke i arbeid Nasjonalt 18,4 18,0 17,8 17,4 17,1 10,7 10,6 10,3 9,6 9,3 7,7 7,4 7,5 7,8 7,7 Østfold 23,0 22,5 22,5 22,1 21,7 12,6 12,4 12,2 11,3 11,1 10,4 10,2 10,3 10,8 10,6 Akershus 16,9 16,4 16,3 15,6 15,1 10,2 10,0 9,8 9,0 8,6 6,7 6,4 6,5 6,6 6,5 Oslo 16,8 16,3 15,6 15,4 14,9 9,4 9,3 8,6 8,3 8,0 7,4 7,0 7,0 7,1 6,9 Hedmark 21,1 20,8 20,1 19,3 18,7 11,5 11,2 10,7 9,7 9,2 9,6 9,6 9,4 9,7 9,6 Oppland 18,3 18,7 18,7 17,9 18,0 11,2 11,2 10,8 10,2 10,1 7,1 7,4 7,9 7,7 7,8 Buskerud 20,6 20,1 19,9 19,4 19,1 11,9 11,7 11,4 10,6 10,5 8,7 8,3 8,5 8,8 8,7 Vestfold 20,6 20,5 20,7 19,9 19,0 11,0 11,0 10,7 10,0 9,5 9,6 9,5 10,0 9,9 9,5 Telemark 19,1 18,6 18,8 18,5 18,2 9,7 9,6 9,3 8,6 8,3 9,3 9,0 9,5 9,9 9,9 Aust-Agder 19,2 18,6 18,3 17,9 17,6 10,3 9,9 9,3 8,5 8,4 8,9 8,7 8,9 9,4 9,2 Vest-Agder 18,1 17,4 17,0 16,8 16,6 10,0 9,4 8,8 8,5 8,2 8,2 8,0 8,1 8,4 8,4 Rogaland 17,1 16,8 16,9 16,4 16,0 10,8 10,6 10,7 9,8 9,3 6,3 6,1 6,2 6,6 6,7 Hordaland 16,3 15,8 15,8 15,4 15,4 9,7 9,5 9,5 8,9 8,8 6,7 6,3 6,3 6,5 6,6 Sogn og Fjordane 13,3 13,5 13,1 13,0 13,1 8,8 8,9 8,1 7,8 7,7 4,5 4,6 4,9 5,1 5,4 Møre og Romsdal 16,7 16,7 16,2 16,2 15,7 10,5 10,5 10,0 9,5 9,0 6,3 6,2 6,2 6,7 6,7 Sør-Trøndelag 15,4 15,6 15,4 15,1 15,0 8,4 8,6 8,6 8,2 8,0 7,0 7,0 6,8 6,9 7,0 Nord-Trøndelag 17,7 17,9 17,3 17,9 17,2 10,0 10,4 10,2 9,4 8,7 7,7 7,5 7,1 8,5 8,5 Nordland 22,4 21,7 21,8 21,6 20,9 13,6 13,3 13,0 12,3 12,0 8,8 8,4 8,8 9,3 8,9 Troms 22,9 22,0 21,9 21,5 21,0 14,2 14,2 13,7 13,0 12,7 8,6 7,9 8,2 8,4 8,3 Finnmark 26,6 25,7 26,5 26,4 25,5 17,9 17,4 17,6 16,6 16,0 8,7 8,3 8,9 9,8 9,5 Høyeste verdi 26,6 25,7 26,5 26,4 25,5 17,9 17,4 17,6 16,6 16,0 10,4 10,2 10,3 10,8 10,6 Laveste verdi 13,3 13,5 13,1 13,0 13,1 8,4 8,6 8,1 7,8 7,7 4,5 4,6 4,9 5,1 5,4 Høyeste - Laveste 13,3 12,2 13,4 13,4 12,4 9,5 8,8 9,5 8,8 8,3 5,9 5,6 5,4 5,7 5,2 Noter: Se veiledningstekster i Skoleporten for flere detaljer om indikatoren. Kilde: Skoleporten. Utdanningsdirektoratet

24 A - Vedlegg: Ikke fullført og bestått etter bostedskommune Informasjon om andelen ungdommer som ikke har fullført og bestått i løpet av fem år finnes også brutt ned på kommunen som eleven bodde i ved utgangen av 10. trinn. Siden kategorien «fremdeles i videregående opplæring» verken er med i denne statistikken, eller i statistikken over fullført og bestått, kan ikke disse statistikkene settes opp mot hverandre. Tabell A.1: Elever som ikke fullfører og består innen fem år, etter årskull og kommune Gjennomsnittlig andel av årskullene som ikke fullfører og består innen fem år kullene kullene kullene kullene kullene kullene kullene Hele landet 25,6 25,8 26,0 25,9 25,4 25,1 24,6 Østfold 28,9 30,2 30,9 31,2 30,4 30,2 29,6 Halden 28,8 27,8 29,6 28,0 27,8 28,1 28,1 Moss 31,9 31,5 31,8 33,0 34,6 35,4 34,1 Sarpsborg 31,6 32,4 29,8 30,7 31,2 31,6 30,8 Fredrikstad 26,5 28,6 31,0 32,3 29,4 29,2 28,6 Hvaler 22,8 21,8 21,8 19,3 23,3 23,3 23,6 Aremark 11,7 22,1 26,6 29,5 27,7 27,3 29,3 Marker 39,7 38,8 33,9 26,2 23,9 23,3 22,4 Rømskog : : : : : : : Trøgstad 30,1 30,7 32,5 30,0 31,3 29,9 30,4 Spydeberg 30,6 25,8 21,2 20,9 24,4 25,7 24,6 Askim 32,2 33,6 37,4 36,3 36,9 34,4 33,3 Eidsberg 30,1 33,0 35,0 36,3 35,5 33,1 31,3 Skiptvet 34,4 38,4 39,5 34,0 29,0 29,7 26,5 Rakkestad 28,5 31,8 31,7 33,8 29,5 30,6 30,9 Råde 23,3 29,2 28,4 29,9 25,4 26,6 25,1 Rygge 27,6 29,1 30,6 30,3 29,2 27,6 30,0 Våler (Østfold) 24,7 28,5 26,2 28,8 26,5 28,5 26,6 Hobøl 24,8 28,9 33,2 33,2 32,3 31,6 28,1 Akershus 24,9 24,7 24,5 24,1 22,8 21,9 21,1 Vestby 31,2 28,6 31,5 32,3 30,1 29,5 29,8 Ski 26,5 26,5 25,2 23,7 21,2 20,3 20,4 Ås 26,9 28,3 29,1 26,8 24,6 23,6 23,4 Frogn 27,5 27,5 26,8 25,1 24,7 26,0 26,3 Nesodden 24,5 22,7 21,9 22,7 23,3 22,8 23,5 Oppegård 18,4 20,5 22,4 24,7 21,9 18,8 16,3 Bærum 18,5 17,6 16,0 15,2 13,8 13,2 13,0 Asker 18,4 18,5 19,7 20,7 19,6 18,2 16,6 Aurskog-Høland 25,3 27,8 29,0 30,1 28,7 27,1 25,3 Sørum 22,7 24,4 23,5 24,3 23,8 24,5 22,4 Fet 22,8 23,7 25,4 28,0 23,7 21,7 18,4 Rælingen 29,2 30,8 30,3 29,7 27,7 27,8 25,9 Enebakk 27,6 27,2 28,3 28,7 30,7 27,7 24,5 Lørenskog 30,0 28,3 25,0 22,2 21,8 21,4 19,9 Skedsmo 31,7 30,5 28,6 27,7 25,8 26,0 24,4 Nittedal 30,6 27,2 28,7 27,7 28,5 25,0 21,8 Gjerdrum 26,8 24,9 25,7 25,8 25,1 25,1 25,4 Ullensaker 30,9 33,2 35,4 33,0 31,2 27,2 28,5 Nes (Akershus) 29,7 31,3 32,7 31,9 29,5 29,6 28,8 Eidsvoll 32,6 31,0 30,9 31,6 31,0 30,5 29,6 Nannestad 33,8 34,0 34,7 34,1 35,9 36,9 35,9 Hurdal 29,0 35,7 27,5 26,3 23,7 25,0 30,0 Utdanningsdirektoratet

25 Oslo 28,0 27,3 26,3 25,6 24,3 23,3 22,8 Hedmark 29,8 30,4 29,9 29,6 28,0 26,1 25,1 Kongsvinger 29,8 31,5 30,4 33,6 34,0 31,5 28,3 Hamar 28,4 27,6 24,6 23,9 22,4 19,9 18,9 Ringsaker 33,3 34,7 34,7 32,3 29,6 27,5 27,7 Løten 28,6 29,6 32,2 33,7 35,6 31,9 28,5 Stange 29,8 30,5 29,8 31,0 28,9 28,2 24,7 Nord-Odal 26,4 32,3 37,5 37,6 32,9 26,8 25,2 Sør-Odal 29,6 29,4 27,4 27,5 26,0 25,1 27,8 Eidskog 31,4 26,2 27,0 34,2 34,7 30,5 27,1 Grue 25,9 29,9 29,5 27,0 23,5 24,5 28,3 Åsnes 31,7 30,4 35,5 36,2 33,8 29,4 30,5 Våler (Hedmark) 27,7 25,8 23,8 26,7 26,7 27,7 21,9 Elverum 30,5 31,8 31,9 29,2 26,2 25,4 25,9 Trysil 41,3 43,0 38,5 35,2 29,3 26,8 23,5 Åmot 33,5 37,3 37,4 41,7 41,0 40,3 32,9 Stor-Elvdal 23,3 20,3 20,6 20,2 22,2 19,5 24,0 Rendalen 24,5 23,5 24,2 22,9 25,9 27,8 27,5 Engerdal 18,2 26,1 28,6 25,2 22,6 22,7 26,2 Tolga 26,0 25,1 27,1 21,0 20,2 17,2 17,5 Tynset 21,5 23,6 18,9 17,6 16,8 17,0 19,9 Alvdal 18,7 17,0 18,1 19,5 20,8 17,8 16,6 Folldal 19,9 22,7 21,4 18,3 14,0 17,2 14,7 Os (Hedmark) 25,9 22,9 20,7 18,8 20,4 18,9 14,5 Oppland 23,5 24,3 25,9 27,1 27,3 27,4 26,3 Lillehammer 16,5 20,5 23,4 24,8 23,3 23,0 22,8 Gjøvik 24,7 23,7 24,9 27,8 30,5 32,6 30,4 Dovre 24,8 24,0 26,0 31,4 30,6 27,5 23,4 Lesja 20,9 22,4 31,2 29,0 29,8 23,7 21,9 Skjåk 11,7 14,3 17,8 21,2 21,5 24,2 24,8 Lom 16,1 19,6 18,0 20,2 14,9 17,6 17,3 Vågå 18,7 22,4 24,9 28,0 26,6 22,1 21,6 Nord-Fron 28,6 26,2 27,5 28,2 35,3 33,2 32,6 Sel 27,3 22,6 23,0 24,1 24,0 24,1 22,4 Sør-Fron 29,7 35,6 35,9 34,8 32,2 34,3 31,3 Ringebu 31,6 29,3 29,8 27,9 29,9 29,9 26,8 Øyer 21,8 22,8 25,1 23,0 22,0 21,8 20,9 Gausdal 24,4 28,5 27,2 21,6 23,3 22,5 22,3 Østre Toten 26,0 26,0 27,2 27,6 26,0 25,7 24,9 Vestre Toten 25,7 28,8 29,5 33,1 32,2 33,0 30,8 Jevnaker 19,5 21,7 26,4 27,6 26,3 25,8 25,4 Lunner 25,4 25,3 25,4 27,1 27,8 27,5 27,1 Gran 22,9 23,2 25,8 28,1 27,5 28,4 26,7 Søndre Land 32,0 30,1 33,4 29,3 30,5 27,1 28,3 Nordre Land 28,4 28,1 25,1 25,4 26,5 30,2 29,0 Sør-Aurdal 25,9 28,0 32,7 30,5 28,0 23,6 26,1 Etnedal : : : : : : : Nord-Aurdal 19,1 19,6 23,7 26,8 28,0 27,4 24,4 Vestre Slidre 26,0 26,2 25,9 27,9 27,2 28,7 28,0 Øystre Slidre 23,9 23,0 25,0 27,6 32,1 30,0 27,2 Vang 14,5 16,2 17,8 22,7 22,4 19,6 21,7 Buskerud 26,9 26,6 27,4 27,3 27,5 27,0 26,1 Drammen 29,2 28,0 30,1 29,2 30,8 29,8 29,3 Kongsberg 24,4 22,9 21,7 21,5 23,0 25,3 24,7 Ringerike 23,5 24,1 23,0 25,7 27,3 27,6 27,2 Hole 21,5 17,8 18,9 17,5 18,2 19,4 17,9 Flå 24,3 17,6 24,8 25,9 26,6 36,0 38,4 Nes (Buskerud) 28,2 27,0 27,7 25,8 23,4 28,4 28,0 Gol 28,4 25,1 20,2 22,9 21,0 23,9 25,8 Hemsedal 13,7 18,5 17,5 17,6 16,7 14,4 19,0 Ål 21,5 22,0 23,8 26,4 24,7 23,1 18,4 Hol 25,9 30,0 29,8 28,3 23,0 26,1 24,4 Utdanningsdirektoratet

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2012:1

Gjennomførings -barometeret 2012:1 Gjennomførings -barometeret 2012:1 Dette er tredje utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten inneholder statistikk

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2011:2

Gjennomførings -barometeret 2011:2 Gjennomførings -barometeret 2011:2 Dette er andre utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten inneholder statistikk

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Fullført og bestått, hva forteller tallene?

Fullført og bestått, hva forteller tallene? Fullført og bestått, hva forteller tallene? Prosjektleder Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet, Oslo 1 1 1 1 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret en gjennomgang

Gjennomføringsbarometeret en gjennomgang en gjennomgang Kjetil Helgeland, prosjektleder. Utdanningsdirektoratet Prosjektledersamling Ny GIV, Kompetanseheving i 16 fylkeskommuner Kartgrunnlag: Statens kartverk 2 3 4 Andel fullført og bestått innen

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:2

Gjennomførings -barometeret 2013:2 Gjennomførings -barometeret 213:2 Dette er femte utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser tilstanden

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Terje P. Hagen 1 og Jon Magnussen 2 1 Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO 2 Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

Gjennomstrømning i videregående opplæring tall for 2005-kullet

Gjennomstrømning i videregående opplæring tall for 2005-kullet Gjennomstrømning i videregående opplæring tall for 25-kullet SSB publiserte. juni sin årlige gjennomstrømningsstatistikk for videregående opplæring. Den viser kompetanseoppnåelse fem år etter elevene begynte

Detaljer

Fylkessjef for videregående opplæring

Fylkessjef for videregående opplæring Tilbakemeldning om elevresultater og dialog om samarbeid for bedre resultater i Glåmdalsregionen 21.januar Fylkessjef for videregående opplæring Plan for dagen 1000 1045 Innledning ved Tore Gregersen 1045

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret. Møre og Romsdal

Gjennomføringsbarometeret. Møre og Romsdal Gjennomføringsbarometeret April 2011 Møre og Romsdal Indikatorer for måloppnåelse i Ny Giv-prosjektet Overgang fra 10. trinn til videregående opplæring Andel av elevene i 10. trinn høsten 2009 som er elever

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning 5. Utdanning På individnivå viser forskning at utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Det er derfor viktig å se på konsekvenser av gjennomføring og frafall i videregå-

Detaljer

Analyse av søkertall 2011

Analyse av søkertall 2011 Analyse av søkertall 2011 Sammendrag Det var 204 543 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler for skoleåret 2011-12 per 1. mars. Søkerne er fra 14 til 65 år, men mesteparten er mellom 16 og

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Østfold Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Østfold 2015-2016...

Detaljer

Næringsutvikling i Hedmark

Næringsutvikling i Hedmark Foto: Jo Michael Næringsutvikling i Hedmark Christl Kvam, regiondirektør i NHO Innlandet Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 527 500 årsverk i medlemsbedriftene

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Akershus Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Akershus 2015-2016...

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Hedmark Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Hedmark 2015-2016...

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD Hamar, 6.2.13 Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Tre ting å huske fra de neste 30 min: 1. Regjeringen ønsker å lovfeste

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

bosetting av nye kommuneinnbyggere

bosetting av nye kommuneinnbyggere Velkommen inn- bosetting av nye kommuneinnbyggere 12.30 - Samarbeid kommune-imdi om bosetting av flyktninger v/ Eva Khan, regiondirektør og Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst 13.00 - Livet

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF Vedlegg Opptaksområde per 2009 Befolkningssammensetning etter HF/Sykehus sine opptaksområder Alle innvandrere i Norge; per 1.01.08-9,7% av befolkningen dvs 460 000 personer, hvorav 324 378 i HSØ 25, %

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 21.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Fraværsutvikling Tidsplan for utdanningsvalg. Statistikk for inntak Jobbintervju IKO Jobbskygging 2 + 2 modellen Utplassering i videregående skole Struktur

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus?

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Hva tror vi at vi vet og hvordan tror vi arbeidet skal foregå? andreas.moan@helse-sorost.no

Detaljer

Hedmark. Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet

Hedmark. Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Hedmark Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet for bedrifter Attraktiv som bosted Bedriftsattraktivitet og bostedsattraktivitet henger ofte sammen men ikke

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2011:1

Gjennomførings -barometeret 2011:1 Gjennomførings -barometeret 2011:1 Dette er første Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling, og viser status året før nullpunkt for alle

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis Besøk. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis Besøk. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Basis Besøk Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Offentlig Privat 1 122 1 101 1 087

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Stemmer det at 1 av 3 faller fra videregående opplæring?

Stemmer det at 1 av 3 faller fra videregående opplæring? Stemmer det at 1 av 3 faller fra videregående opplæring? Det er blitt en vanlig overskrift at hver tredje elev dropper ut av videregående opplæring. Det er en sannhet med modifikasjoner. Det stemmer at

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Buskerud 2015-2016...

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver Digitaliseringsavdelingen «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Forstå innbyggerforventninger til forvaltningen: Tilbyr de

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ulikhet og fattigdom blant barn og unge. Torodd Hauger Østfold analyse

Ulikhet og fattigdom blant barn og unge. Torodd Hauger Østfold analyse Ulikhet og fattigdom blant barn og unge Torodd Hauger Østfold analyse 30.5.2017 Ulikhet Sosial ulikhet Ulikhet i utdanning Ulikhet i kjøpekraft (fattigdom) Sosial epidemiologi «Livsløpsmodell for sosiale

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis. Besøk. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis. Besøk. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Besøk Basis Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 495 475 494 470 480 454 450 465 477 486 510 498 507 510 490 675 625 628 576 599 608 620

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. juni 1 Sammendrag 19 9 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe 1/1 19 9 1 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret 1/1

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Nullpunktsanalyse WP1

Nullpunktsanalyse WP1 Nullpunktsanalyse WP1 Elektrifisering av veitransport Innledning Green Drive Region (GDR) har i forbindelse med prosjektets oppstart gjort en nullpunktsanalyse over elektriske kjøretøy i regionen. Analysen

Detaljer

Pantebøker: Hedmark fylke

Pantebøker: Hedmark fylke Pantebøker: Hedmark fylke Dagens kommunenavn (2016) Tidligere inndeling Sorenskriverembete Pantebøker i SAH finnes t.o.m. 1950. Yngre protokoller er registrert her Ringsaker Nes, gnr. 1-14, 16-30, 32-54,

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Oslo 2015-2016...

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer