Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo og Akershus 1. desember 2014 Schweigaardsgate 12 S12. 09:00 til 09:15 Referat fra møtet Aktivitets- og møteplan :15 til 09:50 Jobb å få? Om overgang til arbeid for personer som har vært i løp mot planlagt grunnkompetanse i Akershus i årene v/ Eifred Markussen, NIFU 09:50 til 10:25 Kompetansebarometeret v/ Tone Cecilie Carlsten, NIFU 10:25 til 10:40 Pause 10:40 til 11:00 Formidling til læreplass - status og resultater v/ Øivind Andresen og Jarl Alnæs 11:00 til 11:20 Kvalifiseringskurs Oslo v/ Kristin Bergundhagen og Akershus v/ John Arve Eide 11:20 til 11:40 Vekslingsmodeller status Oslo v/ Anita Tjelta og Akershus v/ Ingeborg Lundsvoll 11:40 til 12:00 Hospitering status Oslo v/ Anita Tjelta og Akershus v/ Trond Pettersen 12:00 Lunsj i kantina i Schweigaards gate 6 1

2 2

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 27/14 Opplæringstilbudet /14 Plan for videregående opplæring /14 Fellesreglement for yrkesopplæringsnemnda, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Akershus fylkeskommune - beslutning 30/14 Oppnevning av representanter fra yrkesopplæringsnemnda til referansegruppe for utarbeiding av strategiplan for yrkesfagløftet Orienteringsnotater 8/14 Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 17. oktober til 13. november

4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting Hovedutvalg for utdanning og kompetanse /14 Yrkesopplæringsnemnda Opplæringstilbudet Innstilling 1. Opplæringsåret gir Akershus fylkeskommune tilbud om videregående opplæring i henhold til vedlagte tabeller. 2. Når resultatet av søkningen foreligger, justeres opplæringstilbudet i henhold til søkemønsteret og innenfor de økonomiske rammene fastsatt i Økonomiplan Sammendrag Fylkesrådmannen legger med dette frem forslag til opplæringstilbud ved de videregående skolene i Akershus for opplæringsåret Tilbudet justeres når søkertallene foreligger 1. mars (2015), etter at fristen for endring av søknad går ut (1. juni 2015) og helt frem til endelig inntak. Prognoser fra SSB viser at i likhet med blir et «pauseår» i elevtallsveksten, som vil fortsette i årene fremover. I denne økonomiplan-perioden vil befolkningsveksten gi behov for om lag 470 nye elevplasser, men behovet vil først gjøre seg gjeldene fra skoleåret Framskrivning av prognosetall indikerer likevel behov for totalt elevplasser. Erfaringer fra årets inntak tilsier at det er behov for noen flere elevplasser enn det prognosene indikerer. Mens forslag til dimensjonering av tilbud på Vg1 er utarbeidet på bakgrunn av prognosetall, er forslag til opplæringstilbud på Vg2 og Vg3 beregnet på grunnlag av antall inntatte elever opplæringsåret på henholdsvis Vg1 og Vg2, sett i sammenheng med gjennomstrømningsprosenten. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Ved utarbeiding av opplæringstilbudet skal det blant annet tas hensyn til søkernes ønsker og samfunnets behov for kompetanse og arbeidskraft. Flere faktorer påvirker utformingen av 4

5 opplæringstilbudet. De viktigste er: Opplæringsloven (med tilhørende forskrift): Søkere med ungdomsrett har rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogrammer (Vg1), og rett til å komme videre i det påbegynte utdanningsløpet, dvs. hhv. fra Vg1 til Vg2 og fra Vg2 til Vg3/læreplass Samfunnsmessig behov for kompetanse og rekruttering Fylkeskommunalt inntaksreglement med fritt skolevalg i egen region Kapasiteten ved den enkelte skole I tillegg kommer politiske føringer gitt under behandling av følgende saker: FT-sak 37/09 (Totalgjennomgang av opplæringstilbudet) FT-sak 90/10 (Oppfyllingsgrad og gjennomstrømning innen videregående opplæring) FT-sak 6/11 (Temaskoler og videreutvikling av de videregående skolenes profil) FT-sak 116/12 (Videregående opplæring i Akershus - spissing av opplæringstilbudet) Akershus fylkeskommune har et høyt ambisjonsnivå for den videregående opplæringen. Det er derfor ønskelig å presentere et bredt og likeverdig opplæringstilbud i hele fylket. Alle regioner kan imidlertid ikke tilby opplæring innen samtlige programområder på Vg2 og Vg3. Tilbud som ikke tilbys i alle regioner, kan søkes av alle som er hjemmehørende i Akershus. Hvor Akershus selv ikke tilbyr opplæring innen et gitt programområde, vil fylkeskommunen etter behov være i dialog med andre fylker om kjøp av elevplasser. Akershus har tradisjon for å tilby elevplasser ved skoler i Oslo innen enkelte programområder som ikke tilbys i Akershus, som f.eks. Vg2 maritime fag og Vg2 blomsterdekoratør. Alternativt Vg3 med fagopplæring i skole Innen en del yrkesfag er muligheten til å få læreplass noe konjunkturavhengig. En del elever søker inntak til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse fremfor å fullføre opplæringen sin med læretid. Elever som ikke søker Vg3 PB, og som ikke får læreplass, har rett til et alternativt Vg3 i skole for å få opplæringen de trenger for å ta fagprøve. Vg3 i skole skal gis i et lærefag som bygger på Vg2-løpet eleven har fullført. 4. påbygg - generell studiekompetanse etter fullført- og bestått fag- og yrkesopplæring Fra og med 2014 har søkere lovfestet rett til å ta generell studiekompetanse etter fullført- og bestått fag- og yrkesopplæring (Opplæringslova 3-1). Retten gjelder for de som fullfører og består fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere og har ikke tilbakevirkende kraft. Akershus fylkeskommune har i mange år gitt søkere som har bestått fag-/svennebrev mulighet til å ta påbygging til generell studiekompetanse, såkalt 4. påbygg. Vi har ikke gitt disse en selvstendig rett til dette programområdet, men stort sett alle som har vært kvalifisert, har fått plass. Tanken har vært at det er bedre at søkerne blir ferdige med fag-/svennebrevet før de tar påbygging. Resultatene viser at andelen som fullfører og består av de som går 4. påbygg er mye høyere enn for de som går 3. påbygg, som er påbygg etter Vg2. I Akershus fylkeskommune er det iverksatt flere tiltak for at færre elever skal velge påbygging etter Vg2 (3. påbygg). Et av tiltakene har vært å tilby påbygging til generell studiekompetanse for alle som ønsker det etter fullført fag- yrkesopplæring. Dette har nå blitt en lovfestet rett for søkere som tar fag-/svennebrev fra og med Antall elevplasser på 4. påbygg må dermed justeres når søkertallene for 2015 er kjent. Nye tilbud 5

6 Flere skoler har søkt om å få opprette nye tilbud fra høsten Søknadene har i hovedsak fordelt seg innenfor to områder. Enten spesielle, søkbare løp på Vg1 innen studiespesialisering og idrettsfag, eller 3-årige og 4-årige løp på yrkesfag. I behandlingen av skolenes søknader er det lagt vekt på flere forhold som gjør at vi ønsker å være restriktive med å opprette nye tilbud for skoleåret : - Inneværende skoleår behandles saken om «Skolestruktur i et 20-års perspektiv». Denne saken vil legge føringer for endringer i opplæringstilbudet til skolene i årene fremover. - Utdanningsdirektoratet har hatt en sak om fleksibilitet i fag- og timefordelingen til høring i sommer. Forslaget kan få betydning for framtidige opplæringstilbud. Hvis forslaget vedtas, vil fylkeskommunens muligheter til å bestemme fleksibilitet i fag- og timefordelingen gjennom lokale forskrifter bli mye større enn i dag. Dette kan spesielt ha effekt i forhold til de 3-årige og 4-årige løpene på yrkesfag. Udir har foreslått at disse endringene skal gjelde fra mai De siste årene er det opprettet flere løp på yrkesfag som gir studiekompetanse eller både studiekompetanse og yrkeskompetanse. Disse tilbudene er ikke evaluert. Fylkesrådmannen mener derfor at det bør gjøres en evaluering av disse før det eventuelt kan settes i gang flere slike tilbud. - Fylkesrådmannen anbefaler at elevene i all hovedsak skal søke seg inn til ordinære koder på utdanningsprogrammene på Vg1. Grunnen til det er at elevene på studiespesialisering skal ha størst mulig valgmuligheter på Vg2 og Vg3. I tillegg er det ønskelig å unngå varianter av studiespesialisering og idrettsfag som blir utsatte og sårbare ved elevfrafall. Skolene står likevel fritt til å markedsføre spesielle profiler/temaer ved å tilby programfagspakker innenfor egne økonomiske rammer. Vedrørende søknad om idrettsfag, svømming ved Roald Amundsen vgs. Etter vedtak i Fylkestinget av ble forslaget til representanten Andreas Hasle (SV): Det anlegges en svømmelinje ved en av idrettslinjene i Follo (interpellasjon 2/13) oversendt administrasjonen. Fylkesdirektøren for videregående opplæring ba de skolene i Follo som tilbyr idrettsfag om innspill til hvordan det kan legges til rette for et slikt idrettstilbud. Roald Amundsen vgs. ønsker seg en svømmelinje. Skolen ble dermed bedt om utrede hvilken form et eventuelt svømmetilbud skulle ha, og om å komme med en formell søknad innen 1.april I sin søknad om idrettsfag, svømming skriver Roald Amundsen vgs. at det allerede eksisterer et samarbeid med svømmegruppen i Kolbotn svømmeklubb, og at ungdommene som er tilknyttet svømmeklubben i dag er elever på studiespesialisering og idrettsfag. Ved å legge til rette for en treningsgruppe i svømming innen programfaget toppidrett kan faget være åpnet for elever både på studiespesialisering og på idrettsfag. Fylkesrådmannen mener derfor at elever som er toppidrettsutøvere i svømming kan ivaretas innenfor programfaget toppidrett, og at dette kan gjøres innenfor skolens egne økonomiske rammer. Vedrørende sak om toppidrett, alpint ved Rælingen vgs. Rælingen vgs. har tre idrettsfagklasser på hvert trinn hvor en av klassene er en toppidrettsklasse bestående av 27 elever på nasjonalt og internasjonalt nivå innen fotball, håndball og dans. Våren 2013 søkte Rælingen vgs., i samarbeid med Rælingen alpint, om en utvidelse av toppidrettstilbudet ved Rælingen vgs. for at tilbudet også skulle kunne omfatte alpinister. I sak 6

7 107/13 Opplæringstilbudet for vedtok fylkestinget følgende: Det vurderes å opprette et tilbud om alpin-toppidrett på Rælingen vgs. for skoleåret Rælingen vgs. søker om en årlig ekstrabevilgning til toppidrettsklassen(e) på omlag 1,2 millioner kroner. Dersom Rælingen vgs. får denne bevilgningen ønsker skolen å ta inn 3-4 toppalpinister hvert år i toppidrettsklassen. Ekstrabevilgningene skal gå til å lønne en ekstra lærer, samt til å dekke noe av utgiftene til utstyr og ekskursjoner/samlinger. Mens den årlige ekstrabevilgningen på 1,2 millioner det første året vil gå til å sette i gang tilbudet, og dermed kun til 3-4 elever på Vg1, vil den samme ekstrabevilgningen etter hvert gå til å tilrettelegge for alpinister på alle tre trinn. Fylkesdirektøren for videregående opplæring har gjort en grundig vurdering av søknaden og legger vekt på at toppidrett alpint vil bli et kostbart tilbud for få elever. Fylkesrådmannen går derfor inn for at det ikke skal gis ekstrabevilgninger til toppidrett alpint ved Rælingen vgs. Rælingen vgs. kan velge å legge til rette for alpinister, men det må gjøres innenfor skolens egen økonomiske ramme. Om opplæringstilbudet Fylkesrådmannens forslag til ordinært opplæringstilbud for opplæringsåret fremkommer av vedlagt tabell (vedlegg 1). Tabellen gir en oversikt over tilbudene per region, utdanningsprogram/programområde og skole. Dimensjonering av kapasitet på Vg1 er utregnet på grunnlag av prognoser. På de øvrige trinnene er dimensjoneringen beregnet på grunnlag av antall inntatte elever opplæringsåret på hhv. Vg1 og Vg2, sett i sammenheng med gjennomstrømningsprosenten. Arbeidsprosessen - ordinært opplæringstilbud Arbeidet med opplæringstilbudet for begynte etter at inntaket til skolene for ble avsluttet fra sentralt hold 1. september. Politiske styringssignaler, prognosetall, innspill fra virksomhetene og erfaringer fra årets inntak har ligget til grunn for arbeidet. I november ble et utkast til opplæringstilbud for utarbeidet og sendt ut til de videregående skolene og veiledningssentrene. Utkastet ble i tillegg presentert i de regionale ledermøtene. Skolene hadde frist til 10. november med å gi sine tilbakemeldinger. Et eget drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte ble avholdt På bakgrunn av tilbakemeldingene fra skolene ble det utarbeidet et revidert utkast. Ifølge opplæringsloven 12-4 har yrkesopplæringsnemnda (YON) en viktig rådgivende funksjon mht. dimensjonering av tilbudet innen videregående opplæring gjennom å fremme behov hos - og synspunkter fra - arbeidslivet, samt gi råd om tiltak i forbindelse med den årlige fastsettelsen av opplæringstilbudet. YON kan gi generelle råd med hensyn til utforming av tilbud om videregående opplæring, gjerne differensiert med hensyn til regionale utfordringer. I sine innspill kan YON også velge å løfte frem enkeltfag/spesielle sektorer med behov for rekruttering. I år ble YON særlig bedt om å komme med innspill til dimensjoneringen av byggog anleggsteknikk og elektrofag. Tilrettelagte opplæringstilbud Alle søkere med ungdomsrett har rett på inntak til ett av de tolv utdanningsprogrammene innen videregående opplæring (jf. strukturen i Kunnskapsløftet). Elevene skal få sin opplæring etter gjeldende læreplaner for det aktuelle utdanningsprogrammet, etter gjeldende fag- og timefordeling. Dette innebærer at det ikke er mulig å tilby 'alternative opplæringstilbud'; alle tilrettelagte tilbud med opplæring i mindre eller større grupper skal være tilknyttet et utdanningsprogram. 7

8 I opplæringsloven 3-3 gis det føringer for opplæringsordningen for den videregående opplæringen:" Den vidaregåande opplæringa skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse." Tilrettelagt opplæring innenfor de ulike utdanningsprogrammer er opplæring med sikte på grunnkompetanse. Det er den sakkyndige vurderingen fra PPT som legger føringer for vurdering av den enkelte elevs behov for tilrettelegging og avvik fra ordinær læreplan. Det tilrettelagte opplæringstilbudet følger hovedmodellen med hensyn til tilbudsstruktur. Skolene som tilbyr grunnkompetanse i tilrettelagte grupper, faller inn under ordningen med tildeling av grupperessurser. Fylkesrådmannen foreslår for å videreføre inneværende års kapasitet innen tilrettelagte opplæringstilbud (dvs. 840 elevplasser). Tilbudet om tilrettelagt opplæring må imidlertid justeres etter at søkning etter fortrinnsrett, eller inntak etter individuell vurdering (med søknadsfrist 1. februar 2015), er kjent og i tett dialog med skolene og PPT. Se ellers liste over forslag tilrettelagte opplæringstilbud innen de ulike utdanningsprogrammene fordelt på region og skole (vedlegg 2). Arbeidsprosessen videre Når søkertallene for 2015 er kjent justeres opplæringstilbudet. Det betyr at det vil bli gjort noen endringer i løpet av våren Det er ønskelig at elevene skal kunne søke på en bred vifte. Elevens valg vil derfor i noen grad bli bestemmende for hvilke skoler som skal tilby hva. Samtidig har fylkeskommunen som skoleeier et ansvar for at skolene skal kunne planlegge neste skoleår med en forutsigbarhet for elever og ansatte. For skoleåret er det ikke behov for mange og store endringer i opplæringstilbudet. Det er likevel gjort noen endringer sammenliknet med opplæringstilbudet slik det ser ut for skoleåret Kommentarer til tabellen opplæringstilbudet Vedlagt tabell viser forslag til opplæringstilbudet for Kommentarene er knyttet til endringer i antall klasser på utdanningsprogrammene/programområdene. Der det i samarbeid med skolene er gjort mindre endringer i antall elevplasser er dette i mindre grad kommentert. Asker og Bærum Dimensjonering av kapasitet på Vg1-nivået totalt i regionen fastsettes ut fra prognosetall på tilvekst fra grunnskolen (antall avgangselever). For opplæringsåret indikerer framskrivning av elevantall at det ikke er behov for flere elevplasser på Vg1 i Asker og Bærum. På Vg2 og Vg3 justeres plassene i forhold til antall inntatte på Vg1 og Vg2 inneværende opplæringsår, sett i sammenheng med gjennomstrømningsprosenten på utdanningsprogrammene/programområdene. Med hensyn til det ordinære opplæringstilbudet foreslås for opplæringsåret følgende endringer i forhold til inneværende opplæringsår: Vg1 idrettsfag: + 0 klasse/+ 6 elevplasser Vg2 idrettsfag, alpint: + 1 klasse/ + 15 elevplasser Vg3 idrettsfag: + 0,5 klasse/ + 6 elevplasser Vg3 musikk: - 0,5 klasse/- 15 elevplasser Vg2 studiespesialisering: - 1 klasser/- 27 elevplasser Vg3 studiespesialisering, forskerlinje: + 1 klasse/+16 elevplasser Vg3 studiespesialisering med formgivingsfag: - 0,5 klasse/- 15 elevplasser Vg2 bygg og anlegg., YSK 4-årig: + 1 klasse/+15 plasser 8

9 Vg2 byggteknikk: - 2 klasser/- 24 plasser Vg2 treteknikk: + 0,3 klasse/ + 4 elevplasser Vg2 design og trearbeid: - 0,3 klasse/ - 4 elevplasser Vg2 design og tekstil: - 1 klasse/ - 12 elevplasser Vg2 elektrofag, SK. 3årig: + 1 klasse/ +15 elevplasser Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget: - 1 klasse/ - 15 elevplasser Vg2 helse- og oppvekst, barne- og ungdom, SK 3årig: +1 klasse/ + 15 elevplasser Vg2 medier og kommunikasjon: + 1 klasse/ + 18 elevplasser Vg3 studieforberedende medier og kommunikasjon: + 0 klasser/ 26 elevplasser Vg3 studieforberedende naturbruk: - 1 klasse/- 15 elevplasser Vg3 landbruk og gartnernæring med energi- og miljøfag: + 1 klasse/+ 15 elevplasser Vg2 reiseliv: - 1 klasse/ - 17 elevplasser Vg2 salg, service og sikkerhet: + 1 klasse/+ 17 elevplasser Idrettsfag (ID) På grunn av ulike romstørrelser varierer elevtallene i idrettsfagklassene ved Asker vgs. For skoleåret kan kapasiteten på Vg1 økes med 6 plasser, det vil si fra 54 til 60 elevplasser. Skoleåret har skolen 54 elevplasser (fordelt på to klasser) på Vg2 ID. For er det derfor hensiktsmessig å redusere kapasiteten med 6 elevplasser, dvs. fra 60 til 54 elevplasser på Vg3. Inneværende år har Dønski vgs. én klasse på Vg1 idrettsfag alpint. Disse elevene vil skoleåret få tilbud om Vg2, noe som øker kapasiteten ved skolen med én klasse og 15 elevplasser. På Vg3 ordinært idrettsfag må kapasiteten økes med 0,5 klasse/12 elevplasser slik at de elevene som går på Vg2 dette skoleåret får gå videre på Vg3 ved samme skole til neste år. Musikk, dans og drama (MD) Vg3 MD (musikk) ved Bleiker vgs. er vedtatt nedlagt og det er derfor ingen elever på Vg1 og Vg2 inneværende år. Det betyr at tilbudet legges ned på Vg3 f.o.m skoleåret (- 0,5 klasse -15 elevplasser). Studiespesialisering (ST) Vg1 Erfaringstall viser at behovet for kapasitet innen Vg1 ST i denne regionen i stor grad endres i perioden fra like før skolestart og frem til avsluttet inntak (1. september). Et ikke ubetydelig antall søkere begynner på private videregående skoler. For å motvirke overdimensjonering må vi være varsom med å øke kapasiteten. Det foreslås derfor å videreføre kapasiteten på Vg1 ST på samme nivå som for skoleåret Vg2 Per har Dønski 57 elever på ordinær Vg1 ST og 9 elever på Vg1 ST-forskerlinjen, tilsammen 66 elever. Kapasiteten på Vg2 er skoleåret på 111 elevplasser fordelt på 5 klasser. For skoleåret foreslås det å redusere kapasiteten på Vg2 med to klasser. Skolen vil da tilby inntil 72 elevplasser fordelt på 3 klasser. 9

10 Dette skoleåret har Eikeli vgs. fem paralleller på Vg1. For skoleåret økes kapasiteten med én klasse (+ 27 elevplasser) fra fire til fem paralleller på Vg2. På grunn av plassbegrensninger ved Nadderud vgs. er det kun fire paralleller på Vg1 dette året. Neste år må kapasiteten reduseres på Vg2 med én klasse (-30 elevplasser), fra fem til fire paralleller ved skolen. Inneværende år har Nadderud vgs. fem paralleller på Vg2, neste år må derfor kapasiteten økes med én klasse (+30 elevplasser) på Vg3. Rosenvilde vgs. har dette skoleåret tre klasser og 90 elevplasser på Vg2. For skoleåret må kapasiteten ved skolen økes med én klasse og 30 elevplasser på Vg3. Studiespesialisering med formgivingsfag (ST-FO) Vg3 Inneværende år er det ingen elever på Vg1 og Vg2 ST-FO ved Bleiker vgs. Det betyr at tilbudet også legges ned på Vg3 fra (-1 klasse/-15 elevplasser). Bygg- og anleggsteknikk (BA) Fra og med skoleåret har Nesbru vgs. én klasse (15 elevplasser) på Vg1 bygg- og anleggsteknikk YSK, som etter fire år skal gi elevene både yrkes- og studiekompetanse (tidligere TAF). Disse elevene skal videre på Vg2 neste skoleår og det må derfor opprettes én klasse på Vg2 byggfag YSK. Nesbru vgs. har dette skoleåret kun nok elever til å fylle én klasse på Vg1 ordinært BA og en klasse ble derfor nedlagt etter skolestart. For foreslås det at kapasiteten på Vg1 BA videreføres på samme nivå som inneværende år ved Nesbru vgs. Det vil si at skolen vil tilby én klasse ordinært BA og én klasse byggfag YSK. Som en følge av nedgangen i søkertallene på Vg1 til må kapasiteten på Vg2 reduseres for Dermed foreslås det å redusere kapasiteten fra tre til én klasse på Vg2 byggteknikk (dvs. -2 klasse/-24 elevplasser) ved Nesbru vgs. På grunn av svært lave søkertall ble det ikke satt i gang et Vg2 overflateteknikk ved Rud vgs. skoleåret De siste årene har dette programområdet bare kommet i gang annet hvert år grunnet for få søkere. Vi går derfor inn for at Vg2 overflateteknikk heller ikke skal tilbys ved Rud vgs. skoleåret Elever på Vg1 som ønsker seg videre på Vg2 overflateteknikk vil få innvilget gjesteelevsgaranti dersom de ønsker å søke dette tilbudet i andre fylker. Rud vgs. ønsker fra høsten 2015 å tilby Vg2 treteknikk til elever i tilknytning til Vg2-klassen på design og trearbeid. Skedsmo vgs. tilbyr i dag en slik kombinasjon. Vi foreslår at Vg2 treteknikk gjøres søkbart på Rud vgs. og at antall elevplasser mellom treteknikk og design og trearbeid justeres etter at søkertallene er kjent. Design- og håndverk (DH) -Vg2 Da det ikke er tilstrekkelig søkergrunnlag til å opprettholde design og tekstil på to skoler i regionen foreslås det å legge ned Vg2 design og tekstil ved Nesbru vgs. for skoleåret

11 Elektrofag (EL) -Vg2 Innværende skoleår har Bleiker vgs. én klasse på Vg1 treårig elektrofag. Neste år må kapasiteten økes tilsvarende på Vg2 slik at elevene får gå videre på dette utdanningsløpet. -Vg3 For to år siden ble det opprettet en ekstra klasse på Vg1 treårig elektrofag med studiekompetanse på Rud vgs. Disse elevene skal skoleåret gå sitt tredje år (PBPBY3N---). Da det maksimalt vil være 48 søkere, fra de treårige løpene på EL, HE og TP, til denne påbyggvarianten er det ikke grunnlag for å øke med én klasse på Vg3. Helse- og oppvekstfag (HO) -Vg2 I opplæringstilbudet for ble det vedtatt å opprette et treårig løp innen barne- og ungdomsarbeiderfag ved Bleiker vgs. Skoleåret skal elevene på dette løpet begynne i Vg2 og det må dermed opprettes én klasse/15 elevplasser på Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag med studiekompetanse. Det er for mange elevplasser på programområdene på ordinære Vg2 HO-løpene i forhold til antall elever som går Vg1 i år. Det foreslås derfor at kapasiteten reduseres med én klasse/-15 elevplasser på Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag ved Sandvika vgs. neste skoleår. Medier og kommunikasjon (MK) Vg2 og Vg3 Bleiker vgs. har inneværende år 3 klasser/54 elevplasser på Vg1 MK. For må kapasiteten økes fra to til tre klasser på Vg2 MK. For to år siden ble antall elevplasser per klasse på Vg1 MK økt fra 15 til 18. Som en konsekvens av dette skal kapasiteten økes til 18 elever i hver klasse på Vg3 fra og med skoleåret Hvert år søker mange av elevene på Vg2 MK seg videre på Vg3 påbygg fremfor Vg3 MK. Det foreslås derfor ingen økninger i antall klasser på Vg3 MK, kun en økning i antall elevplasser fra 15 til 18 i hver klasse. Naturbruk (NA) Vg3 F.o.m erstattet Vg1 naturbruk med energi- og miljøfag ordinært Vg1 NA ved Stabekk vgs. Denne varianten av NA ble videreført på Vg2 fra Dette medfører for at Vg3 studieforberedende naturbruk legges ned og erstattes av Vg3 naturbruk med energi- og miljøfag. Service og samferdsel (SS) Vg2 På grunn av svært få inntatte elever ble Vg2 reiseliv nedlagt ved Eikeli vgs. for skoleåret Elevene som var tatt inn til programområdet fikk tilbud om plass på Vg2 salg, service og sikkerhet ved samme skole. I tillegg fikk de få som ønsket det gjesteelevsgaranti til Vg2 reiseliv 11

12 ved Drammen vgs. Da det er synkende interesse for og mangel på læreplasser innen reiseliv foreslår administrasjonen at reiseliv heller ikke skal tilbys ved Eikeli vgs. skoleåret Da Eikeli vgs. har to klasser på Vg1 SS dette året foreslås det for at kapasiteten på Vg2 salg, service og sikkerhet skal økes til to klasser, det vil si en økning på en klasse/17 elevplasser. Tilbud for minoritetsspråklige tilbud søkere Inneværende år ble kun fire elever tatt inn til Vg2 studiespesialisering for minoritetsspråklige ved Nadderud vgs. Når disse skal over i Vg3 skoleåret foreslås det at det skal bevilges 0,5 klasseressurs til dette tilbudet på Vg3. Tilbudene med forberedende kurs for minoritetsspråklige (innføringsklasser) og studiespesialisering for minoritetsspråklige blir sammen med resten av opplæringstilbudet justert når søkertallene er kjent. Follo For opplæringsåret indikerer framskrivning av elevantall i Follo behov for omlag samme antall elevplasser som for Da det etter skolestart viste seg å være noe ledighet på enkelte skoler har forslaget for færre elevplasser sammenliknet med opplæringstilbudet for inneværende år. Følgende endringer foreslås i regionen: Vg1 idrettsfag: - 1 klasse/- 30 elevplasser Vg2 idrettsfag: + 1 klasse/+ 30 elevplasser Vg1 studiespesialisering, forskerlinje: - 0,3 klasse/- 0 elevplasser Vg2 studiespesialisering, forskerlinje: + 0,5 klasse/+ 16 elevplasser Vg3 studiespesialisering: - 1 klasse/ - 20 elevplasser Vg2 byggteknikk: - 1 klasse/ - 12 elevplasser Vg2 klima, energi og miljøteknikk: - 1 klasse/ - 15 elevplasser Vg1 elektrofag: + 0 klasse/ + 5 elevplasser Vg2 helsefagarbeider: + 1 klasse/ + 15 elevplasser Vg1 medier og kommunikasjon: - 1 klasser/ - 18 elevplasser Vg3 studieforbred. medier og kommunikasjon: - 2/ - 8 elevplasser Vg2 restaurant og matfag, 4årig YSK: + 1 klasse/ + 15 elevplasser Vg2 salg, service og sikkerhet: - 1 klasse/- 17 elevplasser Idrettsfag (ID) Frogn vgs. har kapasitet til totalt fire klasser på ID. Inneværende år har skolen to klasser på Vg1, én klasse på Vg2 og én klasse på Vg3. For må kapasiteten på Vg1 ID ved skolen reduseres fra to til én klasse. Kapasiteten på Vg2 økes med én klasse da det er to klasser på Vg1 inneværende år. Denne økningen er likevel forutsatt av at det melder seg et tilstrekkelig antall søkere til Vg2 ID. Studiespesialisering (ST) -Vg1 og Vg2 For forslås det at Vestby vgs. viderefører forskerlinjen på samme nivå som i dag med om lag 15 elevplasser, men at klasseressursen nedjusteres til 0,5 i samsvar med antall elever. De elevene som begynte på dette tilbudet i år skal neste år gå Vg2. Det betyr at kapasiteten ved Vestby vgs. økes med 0,5 klasse/+16 elevplasser for

13 Inneværende år har Nesodden vgs. 120 elever fordelt på fire klasser på Vg1 ST. En videreføring av kapasiteten på Vg2 neste år innebærer en reduksjon i kapasiteten på en klasse/-20 elevplasser. Bygg- og anleggsteknikk (BA) Dette skoleåret er det tre klasser på Vg1 bygg- og anleggsteknikk ved Vestby vgs. Det betyr at det er behov for tre klasser på Vg2 neste skoleår. Kapasiteten på Vg2 må derfor nedjusteres. Det foreslås å redusere kapasiteten med én klasse (- 12 elevplasser) på byggteknikk og én klasse (- 15 elevplasser) på klima-, energi- og miljøteknikk. Det første kullet elever som ble tatt inn på YSK-tilbudet (tidligere TAF) innen BA ved Vestby vgs. får inneværende år mye av opplæringen i bedrift, samtidig som de også er elever på Vg3- nivå ved skolen (Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 1.år i tabellen). Skoleåret videreføres dette når elevene skal gå sitt fjerde og avsluttende år (Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 2.år i tabellen). Elektrofag (EL) -Vg1 For skoleåret foreslås det en elevplassøkning på +5 elever ved Ås vgs. på Vg1 EL. Skolen vil da tilby 6 klasser og 90 elevplasser på dette utdanningsprogrammet. Helse- og oppvekstfag (HO) -Vg2 Før inneværende år ble kapasiteten på Vg1 HO utvidet med to klasser/30 elevplasser ved Ås vgs. For å sikre rettighetene til elevene når de skal over i Vg2 foreslås det å utvide kapasiteten på Vg2 helsearbeider fag ved Ås vgs. med én klasse/15 elevplasser, til 3 klasser/45 elevplasser totalt. Medier og kommunikasjon (MK) -Vg1 og Vg2 Skoleåret har Roald Amundsen vgs. to klasser på Vg1 MK. Men da det per kun er 19 elever på Vg1 er det tilstrekkelig å opprettholde dagens kapasitet med én klasse på Vg2 også for Videre foreslås det at kapasiteten på Vg1 MK ved Roald Amundsen vgs. igjen skal være på kun én klasse (18 elevplasser) neste skoleår. -Vg3 Vg3 MK må for tilpasses antall elever som går Vg2 dette skoleåret. For to år siden ble det gjort en moderat økning i antall elevplasser per klasse på Vg1 MK, samtidig som antall klasser ble redusert ved Roald Amundsen vgs. og Nesodden vgs. For å videreføre denne kapasiteten på Vg3 foreslås følgende justeringer for : Drømtorp vgs. øker med 9 elevplasser på Vg3 (3 klasser/54 elevplasser totalt), Nesodden vgs. reduserer med én klasse/5 elevplasser (2 klasser/40 elevplasser totalt). Roald Amundsen vgs. reduserer med én klasse/12 elevplasser (1 klasse/18 elevplasser totalt). Antall elevplasser på Vg3 studieforberedende medier og kommunikasjon må sees i sammenheng kapasiteten på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Erfaringer fra de siste årene viser at mange elever søker seg til påbygg framfor et studieforberedende MK på Vg3, spesielt på de skolene som tilbyr begge programområdene. Restaurant- og matfag (RM) Vg2 13

14 I opplæringstilbudet for ble det opprettet et nytt fireårig løp innen restaurant- og matfag med studiespesialisering ved Vestby vgs. Elevene som ble tatt inn til dette tilbudet skal neste år over på Vg2. Kapasiteten på RM må derfor økes med én klasse/15 elevplasser på Vg2 for Service og samferdsel (SS) Vg2 Per hadde Frogn vgs. 15 elever på Vg1 SS. For må kapasiteten på Vg2 reduseres fordi det kun er søkergrunnlag for én klasse. Det forslås dermed å redusere kapasiteten på salg, service og sikkerhet ved Frogn vgs., fra to klasser (34 elevplasser) til én klasse (17 elevplasser). Tilbud for minoritetsspråklige tilbud søkere Inneværende år ble kun fire elever tatt inn til Vg2 studiespesialisering for minoritetsspråklige ved Ski vgs. Når disse skal over i Vg3 skoleåret foreslås det at det kun skal bevilges 0,5 klasseressurs til dette tilbudet på Vg3. Videre foreslås det å nedjustere kapasiteten til én klasse og 12 elever på forberedende kurs for minoritetsspråklige ved Ås vgs. Utover disse endringene vil tilbudene med forberedende kurs for minoritetsspråklige og studiespesialisering for minoritetsspråklige igjen bli justert når søkertallene er kjent. Romerike Framskrivning av elevantall indikerer at det ikke er behov for en økning i antall elevplasser på Vg1 på Romerike for Med hensyn til det ordinære opplæringstilbudet foreslås det for følgende endringer i forhold til inneværende opplæringsår: Vg2 idrettsfag: + 1 klasse/+ 31 elevplasser Vg1 studiespesialisering: - 1 klasse/ - 26 elevplasser Vg2 studiespesialisering: + 3 klasse/+ 88 elevplasser Vg3 studiespesialisering: + 1,5 klasser/+ 45 elevplasser Vg2 klima-, energi og miljøteknikk: - 1 klasse/- 15 elevplasser Vg2 data og elektronikk: - 1 klasse/ - 12 elevplasser Vg2 elenergi: + 1 klasser/ + 12 elevplasser Vg1 helse og oppvekstfag: - 0 klasse/ - 27 elevplasser Vg3 studieforberedende medier og kommunikasjon: - 1 klasse/ +12 elevplasser Vg1 teknikk og industriell produksjon: + 1 klasse/ + 15 elevplasser Vg2 bilskade, lakk og karosseri: - 1 klasse/ - 14 elevplasser Vg2 kjøretøy: - 1 klasse/ - 14 elevplasser Idrettsfag (ID) Det foreslås å videreføre kapasiteten på Vg1 idrettsfag på samme nivå som for skoleåret I år har Hvam vgs. to klasser på Vg1 idrettsfag. For skoleåret må derfor kapasiteten på Vg2 økes fra én til to klasser på Vg2. På Vg2 og Vg3 er antall elevplassene justert mellom ID golf og ordinært ID på bakgrunn av antall inntatte elever dette skoleåret. 14

15 Lørenskog vgs. har inneværende år 56 elevplasser på Vg1, dermed foreslås det å øke kapasiteten med fire plasser slik at det også blir 56 elevplasser på Vg2. Studiespesialisering (ST) Vg1 Inneværende år har Lørenskog vgs. seks paralleller på Vg1, men på grunn av plassbegrensninger ved skolen må kapasiteten reduseres tilbake til fem paralleller for Ved utgangen av 2016 skal et byggeprosjekt stå ferdig, som skal resultere i fire nye klasserom og et auditorium. Det vil da bli aktuelt å utvide kapasiteten på ST permanent ved skolen. Vg2 Bjørkelangen, Eidsvoll, Lillestrøm og Lørenskog vgs. fikk alle økt kapasiteten på Vg1 studiespesialisering med én klasse i forkant av skoleåret For skoleåret må kapasiteten økes tilsvarende på Vg2. Bjørkelangen og Eidsvoll vgs. får da tre paralleller på ST. Lørenskog vgs. øker med 26 elevplasser på Vg2, fra fem til seks paralleller. Lillestrøm vgs. har allerede 6 paralleller på Vg2, 5 ordinære og en klasse på IB. Fylkesrådmannen vurderer det derfor slik at det ikke er nødvendig å øke kapasiteten på Vg2 ved Lillestrøm vgs. Vg3 Sørumsand vgs. fikk for to år siden to klasser på ST. Kapasiteten må derfor økes med 2 klasser (60 elevplasser) på Vg3 for Det ble mulig å opprette en ekstra parallell innen Vg1 ST ved Skedsmo vgs. etter nedleggelsen av MK ved samme skole fra opplæringsåret Dette medfører for behov for å øke skolens kapasitet på Vg3 ST fra fem til seks paralleller, det vil si fra 150 til 180 elevplasser. Bjørkelangen og Eidsvoll vgs. har inneværende år kun to klasser på Vg2 ST. For må kapasiteten på Vg3 derfor reduseres med 0,5 klasse/15 elevplasser ved Bjørkelangen vgs. og med én klasse/30 elevplasser ved Eidsvoll vgs. Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 De første elevene som begynte på det treårige løpet innen ambulansefag ved Strømmen vgs. skal skoleåret gå sitt tredje år. Disse elevene søker seg inn på påbyggkoden PBPBY3N. Kapasiteten på denne påbyggvarianten må derfor økes med én klasse (15 elevplasser) ved Strømmen vgs. Mailand vgs. justerer hvert år kapasiteten mellom Vg3 MK og Vg3 påbygg etter at søkertallene er kjent. Men utgangspunktet skal være at skolen tilbyr én klasse/30 elevplasser på påbygg dermed skal kapasiteten justeres ned med 9 elevplasser. Bygg- og anleggsteknikk (BA) Vg1 Det foreslås å videreføre kapasiteten på Vg1 BA på samme nivå som for skoleåret Vg2 På bakgrunn av antall inntatte elever på Vg1 BA i år foreslås det å redusere kapasiteten med én klasse/15 elevplasser på klima-, energi- og miljøteknikk, slik at Jessheim får én klasser (15 elevplasser) på dette programområdet for Når vi kjenner søkertallene for skoleåret kan det bli nødvendig å gjøre flere endringer i kapasiteten på Vg2 i regionen. 15

16 Elektrofag (EL) Vg2 Nes vgs. har søkt om å få opprette et tilbud på Vg2 elenergi. Fylkesrådmannen går derfor inn for at én klasse på Vg2 data og elektronikk skal konverteres til én klasse på Vg2 elenergi. Årsaken til at det foreslås en konvertering fremfor en utvidelse av kapasiteten på Vg2 elektrofag er at skolen inneværende år har to klasser på Vg1 elektrofag. Søkergrunnlaget anslås derfor ikke som stort nok til å fylle tre klasser på Vg2 neste skoleår. Helse- og oppvekstfag (HE) Vg1 I forkant av inntaket til inneværende skoleår ble det etter avtale med seks skoler gjort en økning i antall elevplasser på Vg1 HE. Hensikten med denne økningen i antall elevplasser var at så mange som mulig av søkerne, som hadde HE som sitt første søkte utdanningsprogram, skulle få tilbud om dette. Om det er hensiktsmessig å videreføre denne ordningen vil vi komme tilbake til når søkertallene for er kjent. Men utgangspunktet er at alle skolene skal tilby 15 elevplasser i hver av klassene på HE. Medier og kommunikasjon (MK) Vg3 Vg3 MK må for tilpasses antall elever som går Vg2 dette skoleåret. For to år siden ble det gjort en moderat økning i antall elevplasser per klasse på Vg1 MK, samtidig som det ble vedtatt å legge ned MK ved Skedsmo og Nes vgs. For å videreføre kapasiteten fra Vg2 til Vg3 foreslås følgende justeringer for : Sørumsand vgs. øker med én klasse og 24 elevplasser på Vg3 (3 klasser/54 elevplasser totalt), Hvam vgs. øker kapasiteten med tre elevplasser (1 klasser/18 elevplasser totalt). Mailand vgs. får tilsammen to klasser/36 elevplasser. Skedsmo og Nes vgs. har ingen elever på MK på Vg1 og Vg2 og tilbudet legges dermed også ned på Vg3 fra Antall elevplasser på Vg3 studieforberedende medier og kommunikasjon må sees i sammenheng kapasiteten på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Erfaringer fra de siste årene viser at mange elever søker seg til påbygg framfor et studieforberedende MK på Vg3, spesielt på de skolene som tilbyr begge programområdene. Naturbruk (NA) -Vg1 og Vg2 Det foreslås å videreføre kapasiteten på Vg1 NA på samme nivå som for skoleåret Da Fylkestinget behandlet saken om opplæringstilbudet for ble det vedtatt at Hvam vgs. skulle tilby naturbruk med dyrekunnskap. Sommeren 2014 ble 14 elever tatt inn til dette tilbudet. Elevene på dyrekunnskap går i samme klasse som elevene på naturbruk med energi- og miljøfag. For skoleåret foreslås det at denne ordningen skal videreføres med en klasse på 24 elever, 12 på dyrekunnskap og 12 energi- og miljøfag. Etter at søkertallene er kjent kan forholdet mellom antall elever på de to variantene justeres dersom det er behov for det. På grunnlag av antall inntatte på Vg1 dette skoleåret foreslås det å øke kapasiteten med en halv klasse/+ 6 elevplasser på Vg2 landbruk og gartnernæring ved Kjelle vgs. for Vg3 16

17 Inneværende år har Hvam vgs. tilbudt en halv klasse på studieforberedende NA og en halv klasse på NA energi- og miljøfag. Da det nå er flere elever på Vg2-løpene ved Hvam vgs. enn det var på samme tid i fjor er det behov for å øke kapasiteten på Vg3 ved skolen. Det foreslås derfor en økning på 0,5 klasse/7 elevplasser på både studieforberedende NA og på Vg3 NA energi- og miljøfag. Service og samferdsel (SS) Vg2 På bakgrunn av søkermønsertet og inntakstall fra inneværende år foreslås det at Nannestad vgs. reduserer kapasiteten innen salg, service og sikkerhet med én klasse (17 elevplasser), slik at det for blir én klasse (17 elevplasser) på dette programområdet. Teknikk og industriell produksjon (TP) -Vg1 Da søkertallene ble kjent i vår ble kapasiteten på Vg1 TP redusert med én klasse ved Bjørkelangen vgs. Vi forslår at kapasiteten oppjusteres slik at skolen tilbyr to klasser på Vg1 for Vg2 Basert på antall elever på Vg1 TP dette skoleåret og på gjennomføringsprosenten til utdanningsprogrammet er det nødvendig å redusere kapasiteten på Vg2 for Det foreslås derfor å legge ned Vg2 bilskade, lakk og karosseri ved Bjørkelangen vgs. (-1 klasse/-14 elevplasser). Programområdet har også få elever inneværende skoleår. Videre foreslås det å redusere kapasiteten på kjøretøy med én klasse også ved Bjørkelangen vgs. Da skolen kun har én klasse på Vg1 TP inneværende skoleår vurderes ikke søkergrunnlaget som stort nok til å fylle mer én klasse på Vg2 neste skoleår. Tilbud for minoritetsspråklige tilbud søkere Antall elevplasser og klasser på studiespesialisering for minoritetsspråklige er justert i forhold til antall inntatte elever på Vg1 og Vg2 inneværende år. Utover disse endringene vil tilbudene med forberedende kurs for minoritetsspråklige og studiespesialisering for minoritetsspråklige igjen bli justert når søkertallene er kjent. Fylkesrådmannens anbefalinger Akershus fylkeskommune ønsker å tilby en bred og god tilbudsstruktur innenfor de økonomiske rammer som er angitt i Økonomiplan Til sammen legges det i forslaget til ordinært opplæringstilbud for ut elevplasser fordelt på klasser. Det innebærer en økning av kapasiteten på i alt 90 elevplasser sammenlignet med inneværende opplæringsår. Videreføring av kapasiteten innen tilrettelagte opplæringstilbud inneværende opplæringsår gir et tillegg på 838 elevplasser, hvilket innebærer elevplasser totalt. Det er vedtatt at opplæringstilbudet skal dimensjoners slik at en større andel av søkerne får primærønsket oppfylt. Dette legger føringer for arbeidet med å tilpasse det vedtatte opplæringstilbudet for til søkernes ønsker etter at antall søkere og søkemønsteret er kjent. 17

18 Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Kari Aasen Vedlegg 1 Tilrettelagt opplæringstilbud Opplæringstilbudet tabell 18

19 Tilrettelagt opplæringstilbud Region Skole TO i mindre grupper TO i større grupper Utdanningsprogram ASKER OG BÆRUM Asker Studiespesialisering Bleiker Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Idrettsfag Musikk, dans og drama Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Helse- og oppvekstfag Studiespesialisering Teknikk og industriell produksjon Dønski Studiespesialisering Service og samferdsel Holmen Design og håndverk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og industriell produksjon Nesbru Bygg- og anleggsteknikk 19

20 Design og håndverk Service og samferdsel Restaurant- og matfag Medier og kommunikasjon Rud Design og håndverk Helse- og oppvekstfag Musikk, dans og drama Teknikk og industriell produksjon Studiespesialisering Restaurant- og matfag Naturbruk Sandvika Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Restaurant- og matfag Region Skole TO i mindre grupper TO i større grupper Utdanningsprogram FOLLO Drømtorp Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Restaurant- og matfag Service og samferdsel Naturbruk *ikke søkbart for nye elever Studiespesialisering Frogn Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon 20

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 NB! Opprinnelig oppsatt fellesmøte med YON

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak, formidling og voksenopplæring i 211/212 2 INNHOLD: Generelle opplysninger om inntaket 211/212 4 Statistikk, inntaket 211/212

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. Skoleåret 2014-2015

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. Skoleåret 2014-2015 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING Skoleåret 2014-2015 1 Forord Akershus fylkeskommune har i 2013 behandlet 24 135 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 918 elevplasser skoleåret

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2013-2014

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2013-2014 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING skoleåret 2013-2014 Forord Akershus fylkeskommune har i 2013 behandlet 24 087 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 565 elevplasser skoleåret 2013-2014.

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram VG1... 4 VG2... 4 VG3... 4 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og

Detaljer

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 Statistikk pr. 1. oktober 2013 Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen januar 2014 Buskerud er inndelt i fem regioner. Videregående skoler,

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

Informasjon om valg av videregående opplæring

Informasjon om valg av videregående opplæring Informasjon om valg av videregående opplæring Videregående opplæring Hva passer for ditt barn/ din ungdom? Kilder: Utdanningsetaten, Osloskolen/Karriéreenheten og vilbli.no/inntaksreglement for Akershus

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2010/2011 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2010/2011... 3 STATISTIKK, INNTAKET

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...4 VG1...4 VG2...4 VG3...5 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ ØNSKE

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2012-2013

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2012-2013 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING skoleåret 2012-2013 Forord Akershus fylkeskommune har i 2012 behandlet 24 002 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 038 elevplasser skoleåret

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016 Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 lllustrasjon: Helen Fjeld Langrid. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2016/2017

Opplæringstilbudet skoleåret 2016/2017 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2016/2017 Illustrasjon: Kristin Hauge. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Illustrasjon: Abel S.Reyes. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever i Vg2 formgivningsfag,

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013.

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013. 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 1 12 10 9 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1 12 15 15 1 12 14 12 1 15 9 8 SSSSA1 Service og samferdsel 1 15 6 6 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2009/2010 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2009/2010... 3 Primærsøkere, elever

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Til Høringspartene Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Fylkesopplæringssjefen oversender utkast til tilbudsstruktur for 2013-2014 til kommentering.

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden Nelson Mandela» Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG 2015/2016 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B.

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B. Inntaksområde A Inntaksområde B Skoletilbudet for Telemark 2013 2014 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8003 Croftholmen 8004 Hjalmar Johansen 8010 Kragerø 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8020

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM... 4 VG1... 4 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser Rådgiver - karriereveileder kommer i løpet av november og desember til å være tilgjengelig enkelte dager som yrkesveileder i matpause rundt mediateket. Gruppeveiledning med ½ klasser i november. AGENDA:

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014 Resultat 1. per 9. juli Merknader til tabellene: Felter som er merket med rosa, er tilbud som ikke ble satt i ga på grunn av for få søkere. Søkertallene er per 28.04. og viser primærsøkere fra Oppland

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR Knudsen, Tom (NHO) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011)

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011) Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) 1. Motivasjon og innsats 3,81 3,76 2. Organisering av undervisningen 3,92 3,87 3. Klasseledelse 4,04 4,02 4. Vurdering 3,63

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,00 27 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,00 26 3 IDIDR3---- Idrettsfag

Detaljer

OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark

OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark 2011-2012 Videregående opplæring ffk.no finnmark.no I denne katalogen finner du en enkel oversikt over den informasjonen du trenger for å søke om plass i videre gående

Detaljer