Vår ref.: Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:"

Transkript

1 Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Dokka videregående skole Lillehammer videregående skole Mesna videregående skole Raufoss videregående skole Valle videregående skole Vargstad videregående skole Vinstra vidaregåande skule Vår ref.: Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak /13 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser på fylkeskommunens vegne og til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og alle typer av saker som ikke er av prinsipiell politisk betydning, jfr. A-01 og A-02. Videregående opplæring FOS rundskriv Utlysning av opplæringstilbudet VEDTAK Opplæringstilbudet lyses ut i henhold til saksinnstilling. Det er tre utdanningsprogram som foreslås ikke lyst ut på to ulike skoler. Utlysningen på disse er ikke klare før etter vedtak i Fylkesutvalget Med hilsen Kari Louise Hovland Postadresse Besøksadresse Saksbehandler: Postboks 988 Kirkegaten 76, Lillehammer Kari Louise Hovland 2626 LILLEHAMMER Bankkonto: Telefon: Org. nr: E-post: E-post:

2 BAKGRUNN Fastsetting av opplæringstilbudet består av to prosesser: - Utlysning høsten Dimensjonering/vedtak om igangsetting våren 2014 Ifølge vedtak i sak i Fylkesutvalget skal vedtak om utlysning av opplæringstilbudet i hovedsak fattes administrativt av fylkesopplæringssjefen. Dersom et utdanningsprogram i en region står i fare for å bli nedlagt i en region, skal dette behandles av fylkesutvalget. I år foreslås det å ikke lyse ut Vg1 service og samferdsel på Valdres vgs, da dette har blitt lyst ut de to siste årene uten å få nok søkere til å bli igangsatt. Dette er det eneste tilbudet om service og samferdsel i Valdres-regionen. I tillegg foreslås det å ikke lyse ut restaurant og matfag samt design og håndverk på Dokka vgs. Dette innebærer ikke nedleggelse av tilbud i en region, da restaurant og matfag tilbys på Raufoss vgs og design og håndverk tilbys på Lena og Gjøvik vgs i samme region. Fylkesopplæringssjefen vil allikevel be Fylkesutvalget ta stilling til disse forslagene sett i lys av politiske diskusjoner som har vært knyttet opp mot utlysing av opplæringstilbudet og den strategiske planen som skal behandles politisk i desember. Høsten 2013 er det flere politiske saker om skolestruktur som kan få betydning for utlysning av skoletilbudet i framtiden: - Byggesak om den nye storskolen på Lillehammer - Byggesak om Vinstra vgs - Byggesak om Valle vgs - Sak om Dombås som eventuelt nytt skolested - Strategiplan for videregående opplæring Disse sakene vil trolig ikke ha betydning for årets utlysning av tilbud, men er av betydning for elever som er på vei inn i videregående opplæring. Skolestrukturen i Gudbrandsdalen ble behandlet i fylkestinget , jf sak nr 77/12 (arkivsak dok ). Vedtaket i punkt 4, 3. ledd, 5 og 6 har betydning for utlysningen av opplæringstilbudet i Oppland fra og med skoleåret Vedtakene lyder som følger: Punkt 4.3. ledd. «Følgende tilbud settes ikke i gang for skoleåret : a. Vg2 byggteknikk, Nord-Gudbrandsdal vgs avd Hjerleid b. Vg2 kjøretøy, Vinstra c. Vg2 medier og kommunikasjon, Vinstra 5. Fylkestinget ser at dans er viktig for kulturlivet i Midt-dalen. Dans kan utlyses ved Vinstra vgs under forutsetning av at det ikke krever nyinvesteringer og at linjen rekrutterer tilstrekkelig med elever til å ha ei danselinje. 6 a) Situasjonen rundt framtidig videregående opplæring på Nord-Gudbrandsdal vgs avd Hjerleid avklares i fylkestinget innen utgangen av 2012.

3 6 b) Det utredes et både 11 årig og et 13 årig skoleløp på Dombås, hvor Oppland fylkeskommune tilbyr et allmennfaglig tilbud det siste året (Vg1)/de tre siste årene (Vg1-2-3). Denne utlysningssaken i form av FOS-rundskriv vil ivareta vedtak i punkt 4 og 5 fra fylkestinget. Punkt 6 i vedtaket gir forbehold knyttet opp mot utlysningen av tilbudet om studiespesialisering på Nord- Gudbrandsdal vgs avd Hjerleid. Saken er utsatt til Fylkestinget i desember 2013, og et eventuelt vedtak kan ha påvirkning på utlysningen. Opplæringslova 12-4, 4. ledd sier følgende om yrkesopplæringsnemnda i forbindelse med den årlige fastsettelsen av tilbud: Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for best mogleg dimensjonering av den vidaregåande opplæringa, og gi fylkeskommunen råd om tiltak i samband med den årlege fastsetjinga av tilbod. Yrkesopplæringsnemnda i Oppland ble orientert om utlysningssaken den , og sluttet seg til fylkesopplæringssjefen sine forslag til utlysning, jf saksnr 15/13 ( ). Yrkesopplæringsnemnda vil på møte i april 2014 bli involvert i forhold til dimensjonering og hvilke tilbud som bør settes i gang ut fra søkertall og intensjonsavtaler. Arbeidet med utlysning av opplæringstilbud har nå følgende tidsplan: Høringsbrev (FOS-rundskriv sendt videregående skoler, regionråd) Høringsfrist, høringsinstans videregående skoler mfl Yrkesopplæringsnemnda orientert og hørt om utlysningssaken Vedtak om utlysning fattes av FOS (rundskriv) Sak i Fylkesutvalget om ikke utlysning av tilbud i en region SAKSINNILLING I høringsbrevet (FOS-rundskriv ) ble det foreslått at utlysning for bygger på vedtak om dimensjonering for Tilbud som ble utlyst for men som ikke ble vedtatt igangsatt, vil ikke bli utlyst for med mindre de videregående skolene uttrykkelig foreslår det og har et elevtall som kan forsvare igangsetting. Noen tilbud som ble igangsatt skoleåret med få elever, lyses ikke ut etter en helhetsvurdering i dialog med skolene. I tillegg vil politiske vedtak jf orientering tidligere kunne påvirke utlysning og dimensjonering av tilbudet. I slutten av dette dokumentet følger forslag til utlysning fra FOS. I oversikten er tilbud som ikke ble vedtatt igangsatt i skyggelagt. Vedtaket er ikke i overensstemmelse med skolenes forslag på alle punkt. Unntakene kommenteres under vurdering av endringsforslag og kommentarer til vedtatt utlysning. De videregående skolene må ha evne til omstilling og fleksibilitet. Etterspørsel i arbeidslivet og søkertall gir føringer for hvilke tilbud som lyses ut og hvilke tilbud som settes i gang. Både yrkesopplæringsnemnda og politikere i Oppland har gitt tydelige signal om at det videregående tilbudet som gis skal være i overenskomst med behovet i lokalt næringsliv. Det er og viktig at søkerne skal få innvilget sin rett til videregående opplæring ut i fra opplæringslov og forskrift. Fylkesopplæringssjefen presiserer at dersom tilbud som lyses ut skal kunne settes i gang må søkningen være så god at det er økonomisk forsvarlig med igangsetting. En eventuell igangsetting må finansieres innenfor vedtatte rammer. Dette avgjøres av FOS i vedtak om dimensjonering våren 2014.

4 Det er i tidligere rundskriv kommentert innenfor flere utdanningsprogram at fylkesopplæringssjefen ønsker en gjennomgang av antall skoler som tilbyr små programområder på Vg2 og Vg3. Dette er tilbud som er kostbare å sette i gang og hvor det er vanskelig å opprettholde drivverdige og forutsigbare tilbud og robuste fagmiljøer på flere skoler. Resultat av tilbakemeldinger fra skolene og næringsliv, vil gjenspeiles i forslag til utlysning for skoleåret En del innkomne forslag er også kommentert under. Videre vil følgende kommenteres i denne saken 1. Om utlysning av spesielle tilbud 2. Utlysning av Vg2 data og elektronikk og Vg3 dataelektroniker 3. Utlysning av Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget 4. Påbygging til generell studiekompetanse 5. Vurdering av endringsforslag og kommentarer til vedtatt utlysning 1. Om utlysning av spesielle tilbud En del skoler tilbyr utdanningsprogram med ulike varianter som egne søkbare tilbud (egne koder som for eksempel studiespesialisering m/toppidrett). Forskjellene på disse tilbudene er primært hvilke fag man kan velge som programfag. Andre skoler igjen, tilbyr ulike programfag, uten å lyse det ut som egne søkbare tilbud. Disse skolene markedsfører dette som en del av tilbudet sitt. FOS har fått tilbakemeldinger både fra skoler og regionråd at det er uryddig med alle de ulike variantene som lyses ut. Den ble det vedtatt en ny forskrift for inntak og formidling. I den nye forskriften strammes det inn hvilke muligheter man har til å lyse ut denne type tilbud. I 6-11 om særlege reglar for inntak til einskilde utdanningsprogram, nevnes inntak til yrkesfaglige utdanningsløp som fører fram til yrkesog studiekompetanse, altså TAF-varianter. I sitt høringsskriv og i sin dialog med fylkeskommunene har Udir vært tydelige på at dette ikke skal være egne søkbare tilbud, men at søker skal kunne melde sin interesse for tilbudet. Dette mener Udir om alle varianter innen de ulike utdanningsprogrammene, noe som kom fram i et møte med Udir og ledere av faggrupper innen Vigo IKS. Fylkesopplæringssjefen i Oppland vil i første omgang være mer restriktiv med utlysning av spesielle tilbud som egentlig omhandler hvilke programfag eleven kan velge. Til neste år vil kodeverket vurderes på nytt, og innsøkingen via Vigo vil kanskje endres etter presiseringene fra Udir. Fylkesopplæringssjefen ser og at det framover vektlegges mer fleksible ordninger innen fag- og yrkesopplæringen. Disse ordningene, som vekslingsmodellen, har ikke egne koder for innsøking. 2. Utlysning av Vg2 data og elektronikk og Vg3 dataelektroniker Vg3 dataelektroniker FOS har i flere rundskriv oppfordret til å se på om det er behov for å lyse ut Vg3 dataelektroniker på 3 skoler. FOS bruker hvert år korrigeringstilskudd for å opprettholde disse tilbudene. Læreplassituasjonen tilsier at en gruppe på 15 elever hadde vært tilstrekkelig i fylket totalt. For skoleåret lyses ikke Vg3 dataelektroniker ut ved Hadeland vgs. Hadeland vgs stiller seg bak en slik vurdering da de ser utfordringer knyttet mot økonomi og fullføring av dette tilbudet. Det er og i tråd med anbefaling fra regionrådet. Opplæringskontoret på Hadeland vil i samarbeid med FOS finne løsninger for de som går Vg2 data og elektronikk og som vil ha fagbrev i dataelektronikerfaget. Vg3 lyses for øvrig fortsatt ut på Raufoss vgs og på Vinstra vgs. På Vinstra vgs er dette det siste året tilbudet lyses ut. Dette for at de som i dag er tatt inn på Vg2 data og

5 elektronikk skal få mulighet til å gå det siste året på Vinstra. Om det ikke skjer store endringer i læreplassituasjonen, vil dette tilbudet kun lyses ut på Raufoss vgs fra skoleåret Vg2 data og elektronikk Da tilbudet om Vg3 dataelektroniker vil bli lyst ut på færre skoler, vil antallet på Vg2 data og elektronikk vurderes ut fra behov i næringslivet samt at søkernes rett skal oppfylles. Skoler med tilbud om vg2 hvor det er liten overgang til læreplasser, vil bli spesielt vurdert. 3. Utlysning av Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget (BUA) De siste årene har vist at det er for mange som søker læreplass innen BUA i forhold til antallet faktiske læreplasser. Kommunene har signalisert at de ikke kommer til å ha et større behov for lærlinger innen BUA i framtiden. Ved dimensjoneringen for skoleåret kom YON med en anbefaling knyttet opp mot BUA. Vedtak 7/13 fra møte i YON den sier følgende: «Barne- og ungdomsarbeiderfaget: Yrkesopplæringsnemnda ber administrasjonen se på dimensjoneringen, og ønsker at FOS skal arbeide for at antallet elever som tas inn på programmet reduseres til ca 100.» Elevstatistikken viser at det i 2009 var 184 elever på Vg2 BUA i Oppland. I 2013 er det 156 elever. Av disse 156 vet vi at det er flere som går mot grunnkompetanse, og alle disse har ikke behov for en læreplass. Samtidig jobbes det aktivt hos FOS med å opprette flere læreplasser, både innen det offentlige og private. Tilbudet om Vg2 BUA lyses derfor ut på de samme skoler som tidligere. Mange elever ønsker å oppnå studiekompetanse ved å gjennomføre Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram, eventuelt etter læretid med opplæring i bedrift. Spesielt innen utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag har dette vært ansett som en egnet modell i forhold til høyere utdanninger som barnehagelærer, barnevernspedagog og sykepleier. Dette er utdanninger det er et stort behov for. Mesna vgs har søkt om et forsøk til Udir med en annen timefordeling, slik at fellesfagene fordeles over de tre årene på en annen måte. Noen av fagene som i dag gis på Vg3 påbygging, vil disse elevene få tidligere dersom forsøket innvilges. Intensjonen er at flere skal kunne bestå dette løpet, da det er mange som stryker på Vg3 påbygging. Da Mesna vgs er en skole som også tilbyr påbygging, har fylkesopplæringssjefen godkjent at det søkes om dette forsøket. Resultatet av søknaden er ikke kjent enda, og søknad avhenger av at de hovedtillitsvalgte stiller seg bak. 4. Om påbygging til generell studiekompetanse Fullføringsgraden på påbygging til generell studiekompetanse er lav. Stortingsmelding nr signaliserte at det vil komme en lovfestet rett til påbygging for de som har fullført yrkeskompetanse. Påbygging vil for skoleåret lyses ut på de samme skolene som tidligere. Det må vurderes fortløpende antall plasser på halvårspåbygg kontra helårs påbygg. Ny forskrift om inntak og formidling som ble gyldig fra er tydelig på krav til beståtte fag for å komme videre til neste nivå. Dette vil gjøre det vanskeligere å komme inn på påbygg, selv om det tidligere har vært ytterst få som har blitt tatt inn med stryk. 5. Vurdering av endringsforslag og kommentarer til vedtatt utlysning Under følger noen vurderinger av endringsforslag og kommentarer til den vedtatte utlysningen. Dette er sortert alfabetisk pr utdanningsprogram. Utdanningsprogram for Bygg- og anleggsteknikk

6 Vg2 anleggsteknikk Vinstra vgs Fylkestinget vedtok i sak nr 77/12 punkt 8: «Fylkestinget ber fylkesrådmann utrede en mulighet for å etablere en landslinje ved Vinstra vdg med ulike tilbud innen anleggsteknikk, herunder anleggsmaskinfører.» Fylkesopplæringssjefen har utredet et slikt tilbud. Dette arbeidet har vist at det ikke er realistisk å få til en landslinje i Vg2 anleggsteknikk på Vinstra. Tilbudet finnes allerede i Hedmark hvor bransjen er sterkt inne med finansiering. MEF v/opplæringskontoret for anleggs- og bergverksfag (OKAB) ønsker ikke konkurranse til landslinja på Våler. Yrkesopplæringsnemnda fattet følgende vedtak i sak 11/13: «Yrkesopplæringsnemnda tar til etterretning bransjens holdning til opprettelse av landslinje i Vg2 anleggsteknikk ved Vinstra vgs., og viser til Maskinentreprenørenes forbund om at det ikke opprettes et slikt tilbud.» Vinstra vgs ønsker allikevel å opprette et slikt tilbud på skolen som et tilbud for søkere fra Oppland. Fylkesopplæringssjefen ønsker å presisere at Oppland fylkeskommune bidrar til å gi voksne fagbrev i anleggsmaskinførerfaget gjennom Karriere Oppland. Karriere Oppland har et tilbud til voksne på Lillehammer i anleggsmaskinførerfaget. Dette samler deltagere fra flere regioner. I år er det 6 deltagere til sammen fra Midt- og norddalen. I fjor hadde Midtdalen 12 deltagere på tilbudet. I tillegg kjøres det sertifiseringskurs i samarbeid med Folkeuniversitetet. Dette er et kurs på 32 timer teori og 40 timer praksis. Dette er regulert i forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Fylkesopplæringssjefen vil at Oppland fylkeskommune fortsatt skal ha denne ordningen for voksne som ønsker fagbrev innen anleggsmaskinførerfaget. Dersom det er behov, vil Fylkesopplæringssjefen utvide tilbudet. Fylkesopplæringssjefen ønsker videre å påpeke at kostnadene for opprettelse og drift av Vg anleggsteknikk antas å være store. Med de økonomiske rammebetingelsene en ser for seg for videregående opplæring i Oppland i årene som kommer, vil det for Oppland fylkeskommune innebære en stor økonomisk belastning å starte opp et tilbud i Vg2 anleggsteknikk på Vinstra vgs. Etter en helhetsvurdering, ønsker ikke Fylkesopplæringssjefen å opprette et Vg2-tilbud i Anleggsteknikk ved Vinstra vgs. Utdanningsprogram for Design og håndverk (DH) Vg1 design og håndverk på Dokka vgs For skoleåret ble det lyst ut tilbud om Vg1 DH på Dokka vgs. Grunnet lave søkertall ble tilbudet ikke igangsatt. Fylkesopplæringssjefen ønsker ikke lyse ut Vg1 DH på Dokka for skoleåret , dette er overens med skolens ønske. DH er et utdanningsprogram med få lærefag og med lav søking, og tilbys i dag på tilstrekkelig antall skoler. I Gjøvik, Toten, Land regionen lyses det fortsatt ut på andre skoler (Gjøvik og Lena vgs). Dette vil bli belyst i sak til Fylkesutvalget, selv om dette ikke er en nedleggelse av et tilbud i en region. Utlysningen av dette tilbudet er ikke klart før etter FU Vg2 frisør på Hadeland vgs Hadeland vgs og regionrådet for Hadeland ønsker at skolen skal tilby Vg2 frisørfag. Dette fordi det er læreplasser i regionen, pr i dag 11 løpende kontrakter. Dette tilsvarer et inntak i bedrift på 5-6 lærlinger per år. Fylkesopplæringssjefen ønsker ikke å opprette et tilbud som er konkurrerende med andre tilbud i Oppland, og formidling av søkere til læreplass innen frisørfaget er utfordrende

7 allerede. I Buskerud bygges nå den videregående skolen i Hønefoss om, og der gis det tilbud om vg2 frisørfag. Utdanningsprogram for restaurant og matfag (RM) Flere skoler i Oppland opplever lav søking til restaurant og matfag. Det er ikke mangel på læreplasser innen RM, men det ser ut til at ungdommen ikke vil søke dette til tross for at det er læreplasser tilgjengelig i hele landet. RM tilbys i dag på for mange skoler i Oppland ut fra søking. I Gjøvik, Toten, Land tilbys RM på Raufoss vgs og Dokka vgs med hhv 71 og 20 elever på utdanningsprogrammet totalt. FOS foreslår for ikke å lyse ut Restaurant og matfag på Dokka. Dette vil bli belyst i sak til Fylkesutvalget, selv om dette ikke er en nedleggelse av et tilbud i en region. Dokka vgs ønsker å lyse det ut et år til for å vurdere søkingen. Utlysningen av dette tilbudet er ikke klart før etter FU Utdanningsprogram for service og samferdsel (SS) Service og samferdsel har de to siste årene blitt lyst ut ved Valdres vgs. Søkertallene har for øvrig vært så lave at tilbudet ikke har blitt igangsatt. FOS vil dermed for skoleåret ikke lyse ut SS på Valdres vgs. Ved å lyse ut et tilbud gis det forventninger til søkere, og tilbudsvifta på Valdres vgs vurderes som brei nok ut fra elevtallet selv uten SS. Dette skal behandles i Fylkesutvalget og vedtak forbeholdes resultat fra FU, da det da er snakk om å ikke lyse ut tilbud om service og samferdsel i en region. Valdres vgs har uttalt ønske om å lyse ut tilbudet også for kommende skoleår. VEDLEGG: Tabell over utlyste tilbud NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVDELING HJERLEID 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 1 Vg1 Studiespesialisering m/toppidrett 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Realfag m/toppidrett 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Realfag m/toppidrett 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett Kommentarer til endringer Vg2 Byggteknikk Lyses ikke ut for jf FT-sak 77/12 AVDELING LOM BY 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BY 2 Vg2 Byggteknikk Vg2 Byggteknikk 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi

8 AVDELING OTTA DH 1 Vg1 Design og håndverk Vg1 Design og håndverk DH 2 Vg2 Frisør Vg2 Frisør HO 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Vg2 Helsearbeiderfag Vg2 Helsearbeiderfag ID 1 Vg1 Idrettsfag Vg1 Idrettsfag ID 1 Vg1 Idrettsfag m/toppidrett badminton Vg1 Idrettsfag m/toppidrett badminton ID 2 Vg2 Idrettsfag Vg2 Idrettsfag ID 2 Vg2 Idrettsfag m/toppidrett badminton Vg2 Idrettsfag m/toppidrett badminton ID 3 Vg3 Idrettsfag Vg3 Idrettsfag ID 3 Vg3 Idrettsfag m/toppidrett badminton Vg3 Idrettsfag m/toppidrett badminton PB 3 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse RM 1 Vg1 Restaurant og matfag Vg1 Restaurant og matfag RM 2 Vg2 Kokk- og servitørfag Vg2 Kokk- og servitørfag SS 1 Vg1 Service og samferdsel Vg1 Service og samferdsel SS 2 Vg2 IKT servicefag Vg2 IKT servicefag SS 2 Vg2 Reiseliv Vg2 Reiseliv SS 2 Vg2 Salg, service og sikkerhet Vg2 Salg, service og sikkerhet SS 2 Vg2 Transport og logistikk Vg2 Transport og logistikk 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 1 Vg1 Studiespesialisering m/ toppidrett badminton Vg1 Studiespesialisering m/ toppidrett badminton 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Realfag m/toppidrett badminton Vg2 Realfag m/toppidrett badminton 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett badminton Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett badminton 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Realfag m/toppidrett badminton Vg3 Realfag m/toppidrett badminton 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett badminton Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi badminton TP 2 Vg2 Bilskade, lakk og karosseri Vg2 Bilskade, lakk og karosseri TP 2 Vg2 Industriteknologi Vg2 Industriteknologi TP 2 Vg2 Kjøretøy Vg2 Kjøretøy Kommentarer til endringer Vg2 Salg, service og sikkerhet + Vg2 reiseliv Lyser ut begge tilbud, igangsetter det med flest søkere. VINRA VGS BY 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BY 2 Vg2 Byggteknikk Vg2 Byggteknikk BY 2 Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk BY 2 Vg2 Overflateteknikk EL 1 Vg1 Elektrofag Vg1 Elektrofag EL 1 Vg1 Elektrofag med yrkes- og studiekompetanse (TAF EL) EL 2 Vg2 Data og elektronikk Vg2 Data og elektronikk EL 2 Vg2 Elenergi Vg2 Elenergi EL 3 Vg3 Dataelektronikerfaget Vg3 Dataelektroniker Vg1 Helse og oppvekstfag med yrkes- og studiekompetanse HO (TAF HO) HO 2 Vg2 Helsearbeiderfag Vg2 Helsearbeiderfag

9 MD 1 Vg1 Musikk, dans og drama m/ musikk MD 1 Vg1 Musikk, dans og drama m/ dans MD 1 Vg1 Musikk, dans og drama m/ folkemusikk, landslinje MD 2 Vg2 Dans MD 2 Vg2 Musikk MD 2 Vg2 Folkemusikk, landslinje MD 3 Vg3 Dans MD 3 Vg3 Musikk MD 3 Vg3 Folkemusikk, landslinje MK 2 Vg2 Medier og kommunikasjon Vg1 Musikk, dans og drama m/ musikk Vg1 Musikk, dans og drama m/ dans Vg1 Musikk, dans og drama m/ folkemusikk, landslinje Vg2 Dans Vg2 Musikk Vg2 Folkemusikk, landslinje Vg3 Dans Vg3 Musikk Vg3 Folkemusikk, landslinje MK 3 Vg3 Medier og kommunikasjon Vg3 Medier og kommunikasjon PB 3 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi TP 2 Vg2 Arbeidsmaskiner Vg2 Arbeidsmaskiner TP 2 Vg2 Kjøretøy Kommentarer til endringer Vg2 Kjøretøy Lyses ikke ut for 2014/2015 jf sak 77/12 i fylkestinget GAUSDAL VGS ID 1 Vg1 Idrettsfag Vg1 Idrettsfag ID 2 Vg2 Idrettsfag Vg2 Idrettsfag ID 3 Vg3 Idrettsfag Vg3 Idrettsfag MK 1 Vg1 Medier og kommunikasjon Vg1 Medier og kommunikasjon MK 2 Vg2 Medier og kommunikasjon Vg2 Medier og kommunikasjon MK 3 Vg3 Mediedesign studieforberedende 1,5 år Vg3 Mediedesign studieforberedende 1,5 år MK 3 Vg3 Medier og kommunikasjon Vg3 Medier og kommunikasjon NA 1 Vg1 Naturbruk Vg1 Naturbruk NA 1 Vg2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag Vg2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 1 Vg1 Studiespesialisering m/toppidrett 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Realfag m/toppidrett 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Realfag m/toppidrett 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett MESNA VGS Vg1 Helse- og oppvekstfag, 3-årig studieforberedende løp HO 1 BUA*) HO 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Vg2 Helsearbeiderfag Vg2 Helsearbeiderfag HO 2 Vg2 Helseservicefag Vg2 Helseservicefag

10 HO 3 Vg3 Helsesekretær Vg3 Helsesekretær PB 3 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse PB 4 Vg4 1/2 år Påbygging til generell studiekompetanse Vg4 1/2 år Påbygging til generell studiekompetanse RM 1 Vg1 Restaurant og matfag Vg1 Restaurant og matfag RM 2 Vg2 Kokk- og servitørfag Vg2 Kokk- og servitørfag RM 2 Vg2 Matfag Vg2 Matfag SS 1 Vg1 Service og samferdsel Vg1 Service og samferdsel SS 2 Vg2 IKT servicefag Vg2 IKT servicefag SS 2 Vg2 Reiseliv Vg2 Reiseliv SS 2 Vg2 Salg, service og sikkerhet Vg2 Salg, service og sikkerhet *) søkt om godkjenning fra Udir, igangsetting avhenger av at denne godkjennes VARGAD VGS BY 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BY 2 Vg2 Byggteknikk Vg2 Byggteknikk BY 2 Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk DH 1 Vg1 Design og håndverk Vg1 Design og håndverk DH 2 Vg2 Design og tekstil Vg2 Design og tekstil DH 2 Vg2 Interiør og utstillingsdesign Vg2 Interiør og utstillingsdesign DH 3 Vg3 Interiør Vg3 Interiør DH 3 Vg3 Utstillingsdesign EL 1 Vg1 Elektrofag Vg1 Elektrofag EL 2 Vg2 Data og elektronikk Vg2 Data og elektronikk EL 2 Vg2 Elenergi Vg2 Elenergi Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse m/design og PB 3 håndverk PB 3 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse TP 2 Vg2 Bilskade, lakk og karosseri Vg2 Bilskade, lakk og karosseri TP 2 Vg2 Industriteknologi Vg2 Industriteknologi TP 2 Vg2 Kjøretøy Vg2 Kjøretøy LILLEHAMMER VGS 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 1 Vg1 Studiespesialisering m/kulturaktivitet Vg1 Studiespesialisering m/kulturaktivitet 1 Vg1 Studiespesialisering m/toppidrett 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Realfag m/kulturaktivitet Vg2 Realfag m/kulturaktivitet 2 Vg2 Realfag m/toppidrett 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Realfag m/kulturaktivitet Vg3 Realfag m/kulturaktivitet 3 Vg3 Realfag m/toppidrett 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett GJØVIK VGS

11 BY 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BY 2 Vg2 Byggteknikk Vg2 Byggteknikk BY 2 Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk BY 2 Vg2 Overflateteknikk Vg2 Overflateteknikk DH 1 Vg1 Design og håndverk Vg1 Design og håndverk DH 2 Vg2 Frisør Vg2 Frisør HO 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Vg2 Helsearbeiderfag Vg2 Helsearbeiderfag HO 2 Vg2 Hudpleie Vg2 Hudpleie HO 3 Vg3 Hudpleier Vg3 Hudpleier MD 1 Vg1 Musikk, dans og drama m/ musikk Vg1 Musikk, dans og drama m/ musikk MD 1 Vg1 Musikk, dans og drama m/ drama MD 2 Vg2 Drama MD 2 Vg2 Musikk MD 3 Vg3 Drama MD 3 Vg3 Musikk Vg1 Musikk, dans og drama m/ drama Vg2 Drama Vg2 Musikk Vg3 Drama Vg3 Musikk MK 1 Vg1 Medier og kommunikasjon Vg1 Medier og kommunikasjon MK 2 Vg2 Medier og kommunikasjon Vg2 Medier og kommunikasjon MK 3 Vg3 Medier og kommunikasjon Vg3 Medier og kommunikasjon SS 1 Vg1 Service og samferdsel Vg1 Service og samferdsel SS 2 Vg2 Salg, service og sikkerhet Vg2 Salg, service og sikkerhet 1 Vg1 Studiespesialisering m/ formgivingsfag Vg1 Studiespesialisering m/ formgivingsfag 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 2 Vg2 Formgivningsfag Vg2 Formgivningsfag 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 2 1-International baccalaureate 1-International baccalaureate 3 Vg3 Formgivingsfag Vg3 Formgivingsfag 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 2-International baccalaureate 2-International baccalaureate VALLE VGS NA 1 Vg1 Naturbruk Vg1 Naturbruk NA 1 Vg1 Naturbruk med energi- og miljøfag NA 2 Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag NA 2 Vg2 Heste- og hovslagerfag Vg2 Heste- og hovslagerfag NA 2 Vg2 Landbruk og gartnernæring Vg2 Landbruk og gartnernæring NA 2 Vg2 Skogbruk Vg2 Skogbruk NA 3 Vg3 Landbruk Vg3 Landbruk NA 3 Vg3 Naturbruk (studieforberedende) Vg3 Naturbruk (studieforberedende) LENA VGS BY 2 Vg2 Treteknikk Vg2 Treteknikk DH 1 Vg1 Design og håndverk Vg1 Design og håndverk DH 1 Vg1 Design og håndverk m/ trearbeid Vg1 Design og håndverk m/ trearbeid DH 2 Vg2 Design og trearbeid Vg2 Design og trearbeid DH 2 Vg2 Interiør og utstillingsdesign Vg2 Interiør og utstillingsdesign DH 3 Vg3 Interiør Vg3 Interiør

12 HO 2 Vg2 Helsearbeiderfag Vg2 Helsearbeiderfag ID 1 Vg1 Idrettsfag Vg1 Idrettsfag ID 2 Vg2 Idrettsfag Vg2 Idrettsfag ID 3 Vg3 Idrettsfag Vg3 Idrettsfag SS 1 Vg1 Service og samferdsel Vg1 Service og samferdsel SS 2 Vg2 Transport og logistikk Vg2 Transport og logistikk 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi TP 2 Vg2 Arbeidsmaskiner Vg2 Arbeidsmaskiner TP 2 Vg2 Bilskade, lakk og karosseri Vg2 Bilskade, lakk og karosseri TP 2 Vg2 Industriell møbelproduksjon Vg2 Industriell møbelproduksjon TP 2 Vg2 Kjøretøy Vg2 Kjøretøy RAUFOSS VGS EL 1 Vg1 Elektrofag Vg1 Elektrofag EL 2 Vg2 Automatisering Vg2 Automatisering EL 2 Vg2 Data og elektronikk Vg2 Data og elektronikk EL 2 Vg2 Elenergi Vg2 Elenergi EL 3 Vg3 Automatiseringsfaget Vg3 Automatiseringsfaget EL 3 Vg3 Dataelektronikerfaget Vg3 Dataelektronikerfaget Vg1 Helse- og oppvekstfag med yrkes- og studiekompetanse Vg1 Helse- og oppvekstfag med yrkes- og studiekompetanse HO 1 (TAF HS) (TAF HO) HO 2 Vg2 Ambulansefag Vg2 Ambulansefag HO 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Vg2 ambulanse med yrkes- og studiekompetanse Vg2 ambulanse med yrkes- og studiekompetanse HO 2 Vg2 bua med yrkes- og studiekompetanse Vg2 bua med yrkes- og studiekompetanse HO 2 Vg2 helsearbeider med yrkes- og studiekompetanse PB 3 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse PB 4 Vg4 1/2 år Påbygging til generell studiekompetanse Vg4 1/2 år Påbygging til generell studiekompetanse RM 1 Vg1 Restaurant og matfag Vg1 Restaurant og matfag RM 1 Vg1 Restaurant- og matfag med yrkes- og studiekompetanse (TAF RM) Vg2 kokk- og servitørfaget med yrkes- og studiekompetanse (TAF RM) RM 2 Vg2 Kokk- og servitørfag Vg2 Kokk- og servitørfag RM 2 Vg2 Matfag Vg2 Matfag 1 Vg1 Studiespesialisering m/fotball Vg1 Studiespesialisering m/fotball 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/fotball Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/fotball 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/fotball Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/fotball 4 Vg4 Språk, samfunnsfag og økonomi m/fotball Vg4 Språk, samfunnsfag og økonomi m/fotball TP 1 Vg1 TAF (yrkes- og studiekompetanse) Vg1 TAF (yrkes- og studiekompetanse) TP 2 Vg2 Industriteknologi Vg2 Industriteknologi TP 2 Vg2 TAF (yrkes- og studiekompetanse) Vg2 TAF (yrkes- og studiekompetanse) TP 3 Vg3 TAF (yrkes- og studiekompetanse) Vg3 TAF (yrkes- og studiekompetanse) TP 4 Vg4 TAF (yrkes- og studiekompetanse) Vg4 TAF (yrkes- og studiekompetanse) HADELAND VGS BY 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BY 2 Vg2 Byggteknikk Vg2 Byggteknikk

13 BY 2 Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk DH 1 Vg1 Design og håndverk Vg1 Design og håndverk DH 2 Vg2 Interiør og utstillingsdesign EL 1 Vg1 Elektrofag Vg1 Elektrofag EL 2 Vg2 Data og elektronikk Vg2 Data og elektronikk EL 2 Vg2 Elenergi Vg2 Elenergi EL 3 Vg3 Dataelektronikerfaget HO 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Vg2 Helsearbeiderfag Vg2 Helsearbeiderfag ID 1 Vg1 Idrettsfag Vg1 Idrettsfag ID 2 Vg2 Idrettsfag Vg2 Idrettsfag ID 3 Vg3 Idrettsfag Vg3 Idrettsfag MD 1 Vg1 Musikk, dans og drama m/musikk MD 1 Vg1 Musikk, dans og drama m/drama MD 2 Vg2 Musikk MD 2 Vg2 Drama MD 3 MD 3 Vg1 Musikk, dans og drama m/musikk Vg1 Musikk, dans og drama m/drama Vg2 Musikk Vg2 Drama Vg3 Musikk Vg3 Drama MK 1 Vg1 Medier og kommunikasjon Vg1 Medier og kommunikasjon MK 2 Vg2 Medier og kommunikasjon Vg2 Medier og kommunikasjon MK 3 Vg3 Medier og kommunikasjon Vg3 Medier og kommunikasjon PB 3 Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Vg3 påbygging til generell studiekompetanse RM 1 Vg1 Restaurant- og matfag Vg1 Restaurant- og matfag RM 2 Vg2 Kokk- og servitørfag Vg2 Kokk- og servitørfag SS 1 Vg1 Service og samferdsel Vg1 Service og samferdsel SS 2 Vg2 Reiseliv Vg2 Reiseliv SS 2 Vg2 Salg, service og sikkerhet Vg2 Salg, service og sikkerhet 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi TP 2 Vg2 Industriteknologi Vg2 Industriteknologi TP 2 Vg2 Kjøretøy Vg2 Kjøretøy DOKKA VGS BY 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BY 2 Vg2 Byggteknikk Vg2 Byggteknikk DH 1 Vg1 Design og håndverk Avventer FU EL 1 Vg1 Elektrofag Vg1 Elektrofag EL 2 Vg2 Elenergi Vg2 Elenergi HO 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Vg2 Helsearbeiderfag Vg2 Helsearbeiderfag PB 3 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse RM 1 Vg1 Restaurant- og matfag Avventer FU RM 2 Vg2 Kokk og servitørfag SS 2 Vg2 IKT servicefag Vg2 IKT servicefag 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 1 Vg1 Studiespesialisering m/kulturaktivitet Vg1 Studiespesialisering m/kulturaktivitet 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Realfag m/kulturaktivitet Vg2 Realfag m/kulturaktivitet 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/ kulturaktivitet Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/ kulturaktivitet 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag

14 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi TP 2 Vg2 Industriteknologi Vg2 Industriteknologi VALDRES VGS BY 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BY 2 Vg2 Byggteknikk Vg2 Byggteknikk DH 1 Vg1 Design og håndverk Vg1 Design og håndverk DH 2 Vg2 Design og tekstil Vg2 Design og tekstil EL 1 Vg1 Elektrofag Vg1 Elektrofag EL 2 Vg2 Data og elektronikk Vg2 Data og elektronikk EL 2 Vg2 Elenergi Vg2 Elenergi HO 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Vg2 Helsearbeiderfag Vg2 Helsearbeiderfag ID 1 Vg1 Idrettsfag Vg1 Idrettsfag ID 2 Vg2 Idrettsfag Vg2 Idrettsfag ID 3 Vg3 Idrettsfag Vg3 Idrettsfag PB 3 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse RM 1 Vg1 Restaurant- og matfag Vg1 Restaurant- og matfag RM 2 Vg2 Kokk- og servitørfag Vg2 Kokk- og servitørfag SS 1 Vg1 Service og samferdsel Avventer FU SS 2 Vg2 Transport og logistikk 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 1 Vg1 Studiespesialisering m/kulturaktivitet Vg1 Studiespesialisering m/kulturaktivitet 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Realfag m/kulturaktivitet Vg2 Realfag m/kulturaktivitet 2 Vg2 Realfag m/toppidrett 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Realfag m/kulturaktivitet Vg3 Realfag m/kulturaktivitet 3 Vg3 Realfag m/toppidrett 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett TP 2 Vg2 Arbeidsmaskiner Vg2 Arbeidsmaskiner TP 2 Vg2 Kjøretøy Vg2 Kjøretøy Tilbud som er markert med rosa er tilbud som vil bli vurdert til neste års utlysning.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 12.september 2014 SAKENE 18/14-21/14 Avtale reiseliv forslag pr. 04.09.14 Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre

Detaljer

Rådgivermøter i regionene høsten 2014

Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Fagenhet videregående opplæring Vigo skole Påbygging lovendring Utlysing og dimensjonering Tema for dagen Gjennomgang av forskrift om inntak til videregående opplæring

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/16-8 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 29.07.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 07/15 Regionrådet 28.08.2015 Høring - Plan for videregående

Detaljer

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Asbjørn Skogum fagopplæringsleder Elisabeth Berg Olsen Rådgiver inntak Åslaug Enger Olsen Rådgiver inntak Heidi Thuve Rådgiver inntak Kari Louise Hovland -

Detaljer

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Til Høringspartene Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Fylkesopplæringssjefen oversender utkast til tilbudsstruktur for 2013-2014 til kommentering.

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden 2013-11-08 Oppdragsnr.: 5134359 Skolestrukturutredning for videregående

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger fra 2016 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda oktober 2014 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2. KUNNSKAPSLØFTETS

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested NELFO, Stanseveien 25, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 13:00 NB! Minner om fellesmøtet med Oslo som starter kl. 09.00. Program

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring Finnmark fylkeskommune Struktur for læring Del 1. Status for videregående opplæring i Finnmark 2011 1 Finnmark fylkeskommune Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 2. STYRINGSDOKUMENTER OG ØKONOMI...

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. Fylkesutvalget

SAKSDOKUMENTER. Fylkesutvalget SAKSDOKUMENTER Fylkesutvalget Dato: 07.05.2013 kl. 12:00 Sted: Arkivsak: 201300052 Saksliste 136/13 Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte 30.04.2013 137/13 Fylkesrådmannens orientering 138/13

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 Til deg som søker videregående opplæring I denne katalogen finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke til videregående

Detaljer

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring Skaper resultater gjennom samhandling Videregående opplæring Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016 Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring 1 Til deg som skal søke videregående opplæring

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2017 og antall lærlinger fra 2015 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda september 2013 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2.

Detaljer

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2014 14982/2014 2014/1562 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/7 Komitè for levekår 06.03.2014 Høring vedr. skolestrukturplan for videregående

Detaljer

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden 2013-10-20 Oppdragsnr.: 5134359 Skolestrukturutredning for videregående

Detaljer

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 www.sfj.no Innhald Innhald... i Samandrag... i 1. Bakgrunn og formål... 1 1.1 Lovgrunnlag... 1 1.1.1 Rettar til vidaregåande opplæring...

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 27.11.2014 kl.09:00. Sted: Søndre Land rådhus

REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 27.11.2014 kl.09:00. Sted: Søndre Land rådhus MØTE NR. 5 REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 27.11.2014 kl.09:00 Sted: Søndre Land rådhus SAKSLISTA MAILES/SENDES FORMANNSKAPSMEDLEMMER I DE RESPEKTIVE KOMMUNER TIL ORIENTERING

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer