Vår ref.: Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:"

Transkript

1 Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Dokka videregående skole Lillehammer videregående skole Mesna videregående skole Raufoss videregående skole Valle videregående skole Vargstad videregående skole Vinstra vidaregåande skule Vår ref.: Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak /13 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser på fylkeskommunens vegne og til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og alle typer av saker som ikke er av prinsipiell politisk betydning, jfr. A-01 og A-02. Videregående opplæring FOS rundskriv Utlysning av opplæringstilbudet VEDTAK Opplæringstilbudet lyses ut i henhold til saksinnstilling. Det er tre utdanningsprogram som foreslås ikke lyst ut på to ulike skoler. Utlysningen på disse er ikke klare før etter vedtak i Fylkesutvalget Med hilsen Kari Louise Hovland Postadresse Besøksadresse Saksbehandler: Postboks 988 Kirkegaten 76, Lillehammer Kari Louise Hovland 2626 LILLEHAMMER Bankkonto: Telefon: Org. nr: E-post: E-post:

2 BAKGRUNN Fastsetting av opplæringstilbudet består av to prosesser: - Utlysning høsten Dimensjonering/vedtak om igangsetting våren 2014 Ifølge vedtak i sak i Fylkesutvalget skal vedtak om utlysning av opplæringstilbudet i hovedsak fattes administrativt av fylkesopplæringssjefen. Dersom et utdanningsprogram i en region står i fare for å bli nedlagt i en region, skal dette behandles av fylkesutvalget. I år foreslås det å ikke lyse ut Vg1 service og samferdsel på Valdres vgs, da dette har blitt lyst ut de to siste årene uten å få nok søkere til å bli igangsatt. Dette er det eneste tilbudet om service og samferdsel i Valdres-regionen. I tillegg foreslås det å ikke lyse ut restaurant og matfag samt design og håndverk på Dokka vgs. Dette innebærer ikke nedleggelse av tilbud i en region, da restaurant og matfag tilbys på Raufoss vgs og design og håndverk tilbys på Lena og Gjøvik vgs i samme region. Fylkesopplæringssjefen vil allikevel be Fylkesutvalget ta stilling til disse forslagene sett i lys av politiske diskusjoner som har vært knyttet opp mot utlysing av opplæringstilbudet og den strategiske planen som skal behandles politisk i desember. Høsten 2013 er det flere politiske saker om skolestruktur som kan få betydning for utlysning av skoletilbudet i framtiden: - Byggesak om den nye storskolen på Lillehammer - Byggesak om Vinstra vgs - Byggesak om Valle vgs - Sak om Dombås som eventuelt nytt skolested - Strategiplan for videregående opplæring Disse sakene vil trolig ikke ha betydning for årets utlysning av tilbud, men er av betydning for elever som er på vei inn i videregående opplæring. Skolestrukturen i Gudbrandsdalen ble behandlet i fylkestinget , jf sak nr 77/12 (arkivsak dok ). Vedtaket i punkt 4, 3. ledd, 5 og 6 har betydning for utlysningen av opplæringstilbudet i Oppland fra og med skoleåret Vedtakene lyder som følger: Punkt 4.3. ledd. «Følgende tilbud settes ikke i gang for skoleåret : a. Vg2 byggteknikk, Nord-Gudbrandsdal vgs avd Hjerleid b. Vg2 kjøretøy, Vinstra c. Vg2 medier og kommunikasjon, Vinstra 5. Fylkestinget ser at dans er viktig for kulturlivet i Midt-dalen. Dans kan utlyses ved Vinstra vgs under forutsetning av at det ikke krever nyinvesteringer og at linjen rekrutterer tilstrekkelig med elever til å ha ei danselinje. 6 a) Situasjonen rundt framtidig videregående opplæring på Nord-Gudbrandsdal vgs avd Hjerleid avklares i fylkestinget innen utgangen av 2012.

3 6 b) Det utredes et både 11 årig og et 13 årig skoleløp på Dombås, hvor Oppland fylkeskommune tilbyr et allmennfaglig tilbud det siste året (Vg1)/de tre siste årene (Vg1-2-3). Denne utlysningssaken i form av FOS-rundskriv vil ivareta vedtak i punkt 4 og 5 fra fylkestinget. Punkt 6 i vedtaket gir forbehold knyttet opp mot utlysningen av tilbudet om studiespesialisering på Nord- Gudbrandsdal vgs avd Hjerleid. Saken er utsatt til Fylkestinget i desember 2013, og et eventuelt vedtak kan ha påvirkning på utlysningen. Opplæringslova 12-4, 4. ledd sier følgende om yrkesopplæringsnemnda i forbindelse med den årlige fastsettelsen av tilbud: Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for best mogleg dimensjonering av den vidaregåande opplæringa, og gi fylkeskommunen råd om tiltak i samband med den årlege fastsetjinga av tilbod. Yrkesopplæringsnemnda i Oppland ble orientert om utlysningssaken den , og sluttet seg til fylkesopplæringssjefen sine forslag til utlysning, jf saksnr 15/13 ( ). Yrkesopplæringsnemnda vil på møte i april 2014 bli involvert i forhold til dimensjonering og hvilke tilbud som bør settes i gang ut fra søkertall og intensjonsavtaler. Arbeidet med utlysning av opplæringstilbud har nå følgende tidsplan: Høringsbrev (FOS-rundskriv sendt videregående skoler, regionråd) Høringsfrist, høringsinstans videregående skoler mfl Yrkesopplæringsnemnda orientert og hørt om utlysningssaken Vedtak om utlysning fattes av FOS (rundskriv) Sak i Fylkesutvalget om ikke utlysning av tilbud i en region SAKSINNILLING I høringsbrevet (FOS-rundskriv ) ble det foreslått at utlysning for bygger på vedtak om dimensjonering for Tilbud som ble utlyst for men som ikke ble vedtatt igangsatt, vil ikke bli utlyst for med mindre de videregående skolene uttrykkelig foreslår det og har et elevtall som kan forsvare igangsetting. Noen tilbud som ble igangsatt skoleåret med få elever, lyses ikke ut etter en helhetsvurdering i dialog med skolene. I tillegg vil politiske vedtak jf orientering tidligere kunne påvirke utlysning og dimensjonering av tilbudet. I slutten av dette dokumentet følger forslag til utlysning fra FOS. I oversikten er tilbud som ikke ble vedtatt igangsatt i skyggelagt. Vedtaket er ikke i overensstemmelse med skolenes forslag på alle punkt. Unntakene kommenteres under vurdering av endringsforslag og kommentarer til vedtatt utlysning. De videregående skolene må ha evne til omstilling og fleksibilitet. Etterspørsel i arbeidslivet og søkertall gir føringer for hvilke tilbud som lyses ut og hvilke tilbud som settes i gang. Både yrkesopplæringsnemnda og politikere i Oppland har gitt tydelige signal om at det videregående tilbudet som gis skal være i overenskomst med behovet i lokalt næringsliv. Det er og viktig at søkerne skal få innvilget sin rett til videregående opplæring ut i fra opplæringslov og forskrift. Fylkesopplæringssjefen presiserer at dersom tilbud som lyses ut skal kunne settes i gang må søkningen være så god at det er økonomisk forsvarlig med igangsetting. En eventuell igangsetting må finansieres innenfor vedtatte rammer. Dette avgjøres av FOS i vedtak om dimensjonering våren 2014.

4 Det er i tidligere rundskriv kommentert innenfor flere utdanningsprogram at fylkesopplæringssjefen ønsker en gjennomgang av antall skoler som tilbyr små programområder på Vg2 og Vg3. Dette er tilbud som er kostbare å sette i gang og hvor det er vanskelig å opprettholde drivverdige og forutsigbare tilbud og robuste fagmiljøer på flere skoler. Resultat av tilbakemeldinger fra skolene og næringsliv, vil gjenspeiles i forslag til utlysning for skoleåret En del innkomne forslag er også kommentert under. Videre vil følgende kommenteres i denne saken 1. Om utlysning av spesielle tilbud 2. Utlysning av Vg2 data og elektronikk og Vg3 dataelektroniker 3. Utlysning av Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget 4. Påbygging til generell studiekompetanse 5. Vurdering av endringsforslag og kommentarer til vedtatt utlysning 1. Om utlysning av spesielle tilbud En del skoler tilbyr utdanningsprogram med ulike varianter som egne søkbare tilbud (egne koder som for eksempel studiespesialisering m/toppidrett). Forskjellene på disse tilbudene er primært hvilke fag man kan velge som programfag. Andre skoler igjen, tilbyr ulike programfag, uten å lyse det ut som egne søkbare tilbud. Disse skolene markedsfører dette som en del av tilbudet sitt. FOS har fått tilbakemeldinger både fra skoler og regionråd at det er uryddig med alle de ulike variantene som lyses ut. Den ble det vedtatt en ny forskrift for inntak og formidling. I den nye forskriften strammes det inn hvilke muligheter man har til å lyse ut denne type tilbud. I 6-11 om særlege reglar for inntak til einskilde utdanningsprogram, nevnes inntak til yrkesfaglige utdanningsløp som fører fram til yrkesog studiekompetanse, altså TAF-varianter. I sitt høringsskriv og i sin dialog med fylkeskommunene har Udir vært tydelige på at dette ikke skal være egne søkbare tilbud, men at søker skal kunne melde sin interesse for tilbudet. Dette mener Udir om alle varianter innen de ulike utdanningsprogrammene, noe som kom fram i et møte med Udir og ledere av faggrupper innen Vigo IKS. Fylkesopplæringssjefen i Oppland vil i første omgang være mer restriktiv med utlysning av spesielle tilbud som egentlig omhandler hvilke programfag eleven kan velge. Til neste år vil kodeverket vurderes på nytt, og innsøkingen via Vigo vil kanskje endres etter presiseringene fra Udir. Fylkesopplæringssjefen ser og at det framover vektlegges mer fleksible ordninger innen fag- og yrkesopplæringen. Disse ordningene, som vekslingsmodellen, har ikke egne koder for innsøking. 2. Utlysning av Vg2 data og elektronikk og Vg3 dataelektroniker Vg3 dataelektroniker FOS har i flere rundskriv oppfordret til å se på om det er behov for å lyse ut Vg3 dataelektroniker på 3 skoler. FOS bruker hvert år korrigeringstilskudd for å opprettholde disse tilbudene. Læreplassituasjonen tilsier at en gruppe på 15 elever hadde vært tilstrekkelig i fylket totalt. For skoleåret lyses ikke Vg3 dataelektroniker ut ved Hadeland vgs. Hadeland vgs stiller seg bak en slik vurdering da de ser utfordringer knyttet mot økonomi og fullføring av dette tilbudet. Det er og i tråd med anbefaling fra regionrådet. Opplæringskontoret på Hadeland vil i samarbeid med FOS finne løsninger for de som går Vg2 data og elektronikk og som vil ha fagbrev i dataelektronikerfaget. Vg3 lyses for øvrig fortsatt ut på Raufoss vgs og på Vinstra vgs. På Vinstra vgs er dette det siste året tilbudet lyses ut. Dette for at de som i dag er tatt inn på Vg2 data og

5 elektronikk skal få mulighet til å gå det siste året på Vinstra. Om det ikke skjer store endringer i læreplassituasjonen, vil dette tilbudet kun lyses ut på Raufoss vgs fra skoleåret Vg2 data og elektronikk Da tilbudet om Vg3 dataelektroniker vil bli lyst ut på færre skoler, vil antallet på Vg2 data og elektronikk vurderes ut fra behov i næringslivet samt at søkernes rett skal oppfylles. Skoler med tilbud om vg2 hvor det er liten overgang til læreplasser, vil bli spesielt vurdert. 3. Utlysning av Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget (BUA) De siste årene har vist at det er for mange som søker læreplass innen BUA i forhold til antallet faktiske læreplasser. Kommunene har signalisert at de ikke kommer til å ha et større behov for lærlinger innen BUA i framtiden. Ved dimensjoneringen for skoleåret kom YON med en anbefaling knyttet opp mot BUA. Vedtak 7/13 fra møte i YON den sier følgende: «Barne- og ungdomsarbeiderfaget: Yrkesopplæringsnemnda ber administrasjonen se på dimensjoneringen, og ønsker at FOS skal arbeide for at antallet elever som tas inn på programmet reduseres til ca 100.» Elevstatistikken viser at det i 2009 var 184 elever på Vg2 BUA i Oppland. I 2013 er det 156 elever. Av disse 156 vet vi at det er flere som går mot grunnkompetanse, og alle disse har ikke behov for en læreplass. Samtidig jobbes det aktivt hos FOS med å opprette flere læreplasser, både innen det offentlige og private. Tilbudet om Vg2 BUA lyses derfor ut på de samme skoler som tidligere. Mange elever ønsker å oppnå studiekompetanse ved å gjennomføre Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram, eventuelt etter læretid med opplæring i bedrift. Spesielt innen utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag har dette vært ansett som en egnet modell i forhold til høyere utdanninger som barnehagelærer, barnevernspedagog og sykepleier. Dette er utdanninger det er et stort behov for. Mesna vgs har søkt om et forsøk til Udir med en annen timefordeling, slik at fellesfagene fordeles over de tre årene på en annen måte. Noen av fagene som i dag gis på Vg3 påbygging, vil disse elevene få tidligere dersom forsøket innvilges. Intensjonen er at flere skal kunne bestå dette løpet, da det er mange som stryker på Vg3 påbygging. Da Mesna vgs er en skole som også tilbyr påbygging, har fylkesopplæringssjefen godkjent at det søkes om dette forsøket. Resultatet av søknaden er ikke kjent enda, og søknad avhenger av at de hovedtillitsvalgte stiller seg bak. 4. Om påbygging til generell studiekompetanse Fullføringsgraden på påbygging til generell studiekompetanse er lav. Stortingsmelding nr signaliserte at det vil komme en lovfestet rett til påbygging for de som har fullført yrkeskompetanse. Påbygging vil for skoleåret lyses ut på de samme skolene som tidligere. Det må vurderes fortløpende antall plasser på halvårspåbygg kontra helårs påbygg. Ny forskrift om inntak og formidling som ble gyldig fra er tydelig på krav til beståtte fag for å komme videre til neste nivå. Dette vil gjøre det vanskeligere å komme inn på påbygg, selv om det tidligere har vært ytterst få som har blitt tatt inn med stryk. 5. Vurdering av endringsforslag og kommentarer til vedtatt utlysning Under følger noen vurderinger av endringsforslag og kommentarer til den vedtatte utlysningen. Dette er sortert alfabetisk pr utdanningsprogram. Utdanningsprogram for Bygg- og anleggsteknikk

6 Vg2 anleggsteknikk Vinstra vgs Fylkestinget vedtok i sak nr 77/12 punkt 8: «Fylkestinget ber fylkesrådmann utrede en mulighet for å etablere en landslinje ved Vinstra vdg med ulike tilbud innen anleggsteknikk, herunder anleggsmaskinfører.» Fylkesopplæringssjefen har utredet et slikt tilbud. Dette arbeidet har vist at det ikke er realistisk å få til en landslinje i Vg2 anleggsteknikk på Vinstra. Tilbudet finnes allerede i Hedmark hvor bransjen er sterkt inne med finansiering. MEF v/opplæringskontoret for anleggs- og bergverksfag (OKAB) ønsker ikke konkurranse til landslinja på Våler. Yrkesopplæringsnemnda fattet følgende vedtak i sak 11/13: «Yrkesopplæringsnemnda tar til etterretning bransjens holdning til opprettelse av landslinje i Vg2 anleggsteknikk ved Vinstra vgs., og viser til Maskinentreprenørenes forbund om at det ikke opprettes et slikt tilbud.» Vinstra vgs ønsker allikevel å opprette et slikt tilbud på skolen som et tilbud for søkere fra Oppland. Fylkesopplæringssjefen ønsker å presisere at Oppland fylkeskommune bidrar til å gi voksne fagbrev i anleggsmaskinførerfaget gjennom Karriere Oppland. Karriere Oppland har et tilbud til voksne på Lillehammer i anleggsmaskinførerfaget. Dette samler deltagere fra flere regioner. I år er det 6 deltagere til sammen fra Midt- og norddalen. I fjor hadde Midtdalen 12 deltagere på tilbudet. I tillegg kjøres det sertifiseringskurs i samarbeid med Folkeuniversitetet. Dette er et kurs på 32 timer teori og 40 timer praksis. Dette er regulert i forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Fylkesopplæringssjefen vil at Oppland fylkeskommune fortsatt skal ha denne ordningen for voksne som ønsker fagbrev innen anleggsmaskinførerfaget. Dersom det er behov, vil Fylkesopplæringssjefen utvide tilbudet. Fylkesopplæringssjefen ønsker videre å påpeke at kostnadene for opprettelse og drift av Vg anleggsteknikk antas å være store. Med de økonomiske rammebetingelsene en ser for seg for videregående opplæring i Oppland i årene som kommer, vil det for Oppland fylkeskommune innebære en stor økonomisk belastning å starte opp et tilbud i Vg2 anleggsteknikk på Vinstra vgs. Etter en helhetsvurdering, ønsker ikke Fylkesopplæringssjefen å opprette et Vg2-tilbud i Anleggsteknikk ved Vinstra vgs. Utdanningsprogram for Design og håndverk (DH) Vg1 design og håndverk på Dokka vgs For skoleåret ble det lyst ut tilbud om Vg1 DH på Dokka vgs. Grunnet lave søkertall ble tilbudet ikke igangsatt. Fylkesopplæringssjefen ønsker ikke lyse ut Vg1 DH på Dokka for skoleåret , dette er overens med skolens ønske. DH er et utdanningsprogram med få lærefag og med lav søking, og tilbys i dag på tilstrekkelig antall skoler. I Gjøvik, Toten, Land regionen lyses det fortsatt ut på andre skoler (Gjøvik og Lena vgs). Dette vil bli belyst i sak til Fylkesutvalget, selv om dette ikke er en nedleggelse av et tilbud i en region. Utlysningen av dette tilbudet er ikke klart før etter FU Vg2 frisør på Hadeland vgs Hadeland vgs og regionrådet for Hadeland ønsker at skolen skal tilby Vg2 frisørfag. Dette fordi det er læreplasser i regionen, pr i dag 11 løpende kontrakter. Dette tilsvarer et inntak i bedrift på 5-6 lærlinger per år. Fylkesopplæringssjefen ønsker ikke å opprette et tilbud som er konkurrerende med andre tilbud i Oppland, og formidling av søkere til læreplass innen frisørfaget er utfordrende

7 allerede. I Buskerud bygges nå den videregående skolen i Hønefoss om, og der gis det tilbud om vg2 frisørfag. Utdanningsprogram for restaurant og matfag (RM) Flere skoler i Oppland opplever lav søking til restaurant og matfag. Det er ikke mangel på læreplasser innen RM, men det ser ut til at ungdommen ikke vil søke dette til tross for at det er læreplasser tilgjengelig i hele landet. RM tilbys i dag på for mange skoler i Oppland ut fra søking. I Gjøvik, Toten, Land tilbys RM på Raufoss vgs og Dokka vgs med hhv 71 og 20 elever på utdanningsprogrammet totalt. FOS foreslår for ikke å lyse ut Restaurant og matfag på Dokka. Dette vil bli belyst i sak til Fylkesutvalget, selv om dette ikke er en nedleggelse av et tilbud i en region. Dokka vgs ønsker å lyse det ut et år til for å vurdere søkingen. Utlysningen av dette tilbudet er ikke klart før etter FU Utdanningsprogram for service og samferdsel (SS) Service og samferdsel har de to siste årene blitt lyst ut ved Valdres vgs. Søkertallene har for øvrig vært så lave at tilbudet ikke har blitt igangsatt. FOS vil dermed for skoleåret ikke lyse ut SS på Valdres vgs. Ved å lyse ut et tilbud gis det forventninger til søkere, og tilbudsvifta på Valdres vgs vurderes som brei nok ut fra elevtallet selv uten SS. Dette skal behandles i Fylkesutvalget og vedtak forbeholdes resultat fra FU, da det da er snakk om å ikke lyse ut tilbud om service og samferdsel i en region. Valdres vgs har uttalt ønske om å lyse ut tilbudet også for kommende skoleår. VEDLEGG: Tabell over utlyste tilbud NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVDELING HJERLEID 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 1 Vg1 Studiespesialisering m/toppidrett 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Realfag m/toppidrett 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Realfag m/toppidrett 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett Kommentarer til endringer Vg2 Byggteknikk Lyses ikke ut for jf FT-sak 77/12 AVDELING LOM BY 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BY 2 Vg2 Byggteknikk Vg2 Byggteknikk 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi

8 AVDELING OTTA DH 1 Vg1 Design og håndverk Vg1 Design og håndverk DH 2 Vg2 Frisør Vg2 Frisør HO 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Vg2 Helsearbeiderfag Vg2 Helsearbeiderfag ID 1 Vg1 Idrettsfag Vg1 Idrettsfag ID 1 Vg1 Idrettsfag m/toppidrett badminton Vg1 Idrettsfag m/toppidrett badminton ID 2 Vg2 Idrettsfag Vg2 Idrettsfag ID 2 Vg2 Idrettsfag m/toppidrett badminton Vg2 Idrettsfag m/toppidrett badminton ID 3 Vg3 Idrettsfag Vg3 Idrettsfag ID 3 Vg3 Idrettsfag m/toppidrett badminton Vg3 Idrettsfag m/toppidrett badminton PB 3 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse RM 1 Vg1 Restaurant og matfag Vg1 Restaurant og matfag RM 2 Vg2 Kokk- og servitørfag Vg2 Kokk- og servitørfag SS 1 Vg1 Service og samferdsel Vg1 Service og samferdsel SS 2 Vg2 IKT servicefag Vg2 IKT servicefag SS 2 Vg2 Reiseliv Vg2 Reiseliv SS 2 Vg2 Salg, service og sikkerhet Vg2 Salg, service og sikkerhet SS 2 Vg2 Transport og logistikk Vg2 Transport og logistikk 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 1 Vg1 Studiespesialisering m/ toppidrett badminton Vg1 Studiespesialisering m/ toppidrett badminton 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Realfag m/toppidrett badminton Vg2 Realfag m/toppidrett badminton 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett badminton Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett badminton 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Realfag m/toppidrett badminton Vg3 Realfag m/toppidrett badminton 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett badminton Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi badminton TP 2 Vg2 Bilskade, lakk og karosseri Vg2 Bilskade, lakk og karosseri TP 2 Vg2 Industriteknologi Vg2 Industriteknologi TP 2 Vg2 Kjøretøy Vg2 Kjøretøy Kommentarer til endringer Vg2 Salg, service og sikkerhet + Vg2 reiseliv Lyser ut begge tilbud, igangsetter det med flest søkere. VINRA VGS BY 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BY 2 Vg2 Byggteknikk Vg2 Byggteknikk BY 2 Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk BY 2 Vg2 Overflateteknikk EL 1 Vg1 Elektrofag Vg1 Elektrofag EL 1 Vg1 Elektrofag med yrkes- og studiekompetanse (TAF EL) EL 2 Vg2 Data og elektronikk Vg2 Data og elektronikk EL 2 Vg2 Elenergi Vg2 Elenergi EL 3 Vg3 Dataelektronikerfaget Vg3 Dataelektroniker Vg1 Helse og oppvekstfag med yrkes- og studiekompetanse HO (TAF HO) HO 2 Vg2 Helsearbeiderfag Vg2 Helsearbeiderfag

9 MD 1 Vg1 Musikk, dans og drama m/ musikk MD 1 Vg1 Musikk, dans og drama m/ dans MD 1 Vg1 Musikk, dans og drama m/ folkemusikk, landslinje MD 2 Vg2 Dans MD 2 Vg2 Musikk MD 2 Vg2 Folkemusikk, landslinje MD 3 Vg3 Dans MD 3 Vg3 Musikk MD 3 Vg3 Folkemusikk, landslinje MK 2 Vg2 Medier og kommunikasjon Vg1 Musikk, dans og drama m/ musikk Vg1 Musikk, dans og drama m/ dans Vg1 Musikk, dans og drama m/ folkemusikk, landslinje Vg2 Dans Vg2 Musikk Vg2 Folkemusikk, landslinje Vg3 Dans Vg3 Musikk Vg3 Folkemusikk, landslinje MK 3 Vg3 Medier og kommunikasjon Vg3 Medier og kommunikasjon PB 3 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi TP 2 Vg2 Arbeidsmaskiner Vg2 Arbeidsmaskiner TP 2 Vg2 Kjøretøy Kommentarer til endringer Vg2 Kjøretøy Lyses ikke ut for 2014/2015 jf sak 77/12 i fylkestinget GAUSDAL VGS ID 1 Vg1 Idrettsfag Vg1 Idrettsfag ID 2 Vg2 Idrettsfag Vg2 Idrettsfag ID 3 Vg3 Idrettsfag Vg3 Idrettsfag MK 1 Vg1 Medier og kommunikasjon Vg1 Medier og kommunikasjon MK 2 Vg2 Medier og kommunikasjon Vg2 Medier og kommunikasjon MK 3 Vg3 Mediedesign studieforberedende 1,5 år Vg3 Mediedesign studieforberedende 1,5 år MK 3 Vg3 Medier og kommunikasjon Vg3 Medier og kommunikasjon NA 1 Vg1 Naturbruk Vg1 Naturbruk NA 1 Vg2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag Vg2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 1 Vg1 Studiespesialisering m/toppidrett 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Realfag m/toppidrett 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Realfag m/toppidrett 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett MESNA VGS Vg1 Helse- og oppvekstfag, 3-årig studieforberedende løp HO 1 BUA*) HO 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Vg2 Helsearbeiderfag Vg2 Helsearbeiderfag HO 2 Vg2 Helseservicefag Vg2 Helseservicefag

10 HO 3 Vg3 Helsesekretær Vg3 Helsesekretær PB 3 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse PB 4 Vg4 1/2 år Påbygging til generell studiekompetanse Vg4 1/2 år Påbygging til generell studiekompetanse RM 1 Vg1 Restaurant og matfag Vg1 Restaurant og matfag RM 2 Vg2 Kokk- og servitørfag Vg2 Kokk- og servitørfag RM 2 Vg2 Matfag Vg2 Matfag SS 1 Vg1 Service og samferdsel Vg1 Service og samferdsel SS 2 Vg2 IKT servicefag Vg2 IKT servicefag SS 2 Vg2 Reiseliv Vg2 Reiseliv SS 2 Vg2 Salg, service og sikkerhet Vg2 Salg, service og sikkerhet *) søkt om godkjenning fra Udir, igangsetting avhenger av at denne godkjennes VARGAD VGS BY 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BY 2 Vg2 Byggteknikk Vg2 Byggteknikk BY 2 Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk DH 1 Vg1 Design og håndverk Vg1 Design og håndverk DH 2 Vg2 Design og tekstil Vg2 Design og tekstil DH 2 Vg2 Interiør og utstillingsdesign Vg2 Interiør og utstillingsdesign DH 3 Vg3 Interiør Vg3 Interiør DH 3 Vg3 Utstillingsdesign EL 1 Vg1 Elektrofag Vg1 Elektrofag EL 2 Vg2 Data og elektronikk Vg2 Data og elektronikk EL 2 Vg2 Elenergi Vg2 Elenergi Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse m/design og PB 3 håndverk PB 3 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse TP 2 Vg2 Bilskade, lakk og karosseri Vg2 Bilskade, lakk og karosseri TP 2 Vg2 Industriteknologi Vg2 Industriteknologi TP 2 Vg2 Kjøretøy Vg2 Kjøretøy LILLEHAMMER VGS 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 1 Vg1 Studiespesialisering m/kulturaktivitet Vg1 Studiespesialisering m/kulturaktivitet 1 Vg1 Studiespesialisering m/toppidrett 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Realfag m/kulturaktivitet Vg2 Realfag m/kulturaktivitet 2 Vg2 Realfag m/toppidrett 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Realfag m/kulturaktivitet Vg3 Realfag m/kulturaktivitet 3 Vg3 Realfag m/toppidrett 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett GJØVIK VGS

11 BY 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BY 2 Vg2 Byggteknikk Vg2 Byggteknikk BY 2 Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk BY 2 Vg2 Overflateteknikk Vg2 Overflateteknikk DH 1 Vg1 Design og håndverk Vg1 Design og håndverk DH 2 Vg2 Frisør Vg2 Frisør HO 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Vg2 Helsearbeiderfag Vg2 Helsearbeiderfag HO 2 Vg2 Hudpleie Vg2 Hudpleie HO 3 Vg3 Hudpleier Vg3 Hudpleier MD 1 Vg1 Musikk, dans og drama m/ musikk Vg1 Musikk, dans og drama m/ musikk MD 1 Vg1 Musikk, dans og drama m/ drama MD 2 Vg2 Drama MD 2 Vg2 Musikk MD 3 Vg3 Drama MD 3 Vg3 Musikk Vg1 Musikk, dans og drama m/ drama Vg2 Drama Vg2 Musikk Vg3 Drama Vg3 Musikk MK 1 Vg1 Medier og kommunikasjon Vg1 Medier og kommunikasjon MK 2 Vg2 Medier og kommunikasjon Vg2 Medier og kommunikasjon MK 3 Vg3 Medier og kommunikasjon Vg3 Medier og kommunikasjon SS 1 Vg1 Service og samferdsel Vg1 Service og samferdsel SS 2 Vg2 Salg, service og sikkerhet Vg2 Salg, service og sikkerhet 1 Vg1 Studiespesialisering m/ formgivingsfag Vg1 Studiespesialisering m/ formgivingsfag 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 2 Vg2 Formgivningsfag Vg2 Formgivningsfag 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 2 1-International baccalaureate 1-International baccalaureate 3 Vg3 Formgivingsfag Vg3 Formgivingsfag 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 2-International baccalaureate 2-International baccalaureate VALLE VGS NA 1 Vg1 Naturbruk Vg1 Naturbruk NA 1 Vg1 Naturbruk med energi- og miljøfag NA 2 Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag NA 2 Vg2 Heste- og hovslagerfag Vg2 Heste- og hovslagerfag NA 2 Vg2 Landbruk og gartnernæring Vg2 Landbruk og gartnernæring NA 2 Vg2 Skogbruk Vg2 Skogbruk NA 3 Vg3 Landbruk Vg3 Landbruk NA 3 Vg3 Naturbruk (studieforberedende) Vg3 Naturbruk (studieforberedende) LENA VGS BY 2 Vg2 Treteknikk Vg2 Treteknikk DH 1 Vg1 Design og håndverk Vg1 Design og håndverk DH 1 Vg1 Design og håndverk m/ trearbeid Vg1 Design og håndverk m/ trearbeid DH 2 Vg2 Design og trearbeid Vg2 Design og trearbeid DH 2 Vg2 Interiør og utstillingsdesign Vg2 Interiør og utstillingsdesign DH 3 Vg3 Interiør Vg3 Interiør

12 HO 2 Vg2 Helsearbeiderfag Vg2 Helsearbeiderfag ID 1 Vg1 Idrettsfag Vg1 Idrettsfag ID 2 Vg2 Idrettsfag Vg2 Idrettsfag ID 3 Vg3 Idrettsfag Vg3 Idrettsfag SS 1 Vg1 Service og samferdsel Vg1 Service og samferdsel SS 2 Vg2 Transport og logistikk Vg2 Transport og logistikk 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi TP 2 Vg2 Arbeidsmaskiner Vg2 Arbeidsmaskiner TP 2 Vg2 Bilskade, lakk og karosseri Vg2 Bilskade, lakk og karosseri TP 2 Vg2 Industriell møbelproduksjon Vg2 Industriell møbelproduksjon TP 2 Vg2 Kjøretøy Vg2 Kjøretøy RAUFOSS VGS EL 1 Vg1 Elektrofag Vg1 Elektrofag EL 2 Vg2 Automatisering Vg2 Automatisering EL 2 Vg2 Data og elektronikk Vg2 Data og elektronikk EL 2 Vg2 Elenergi Vg2 Elenergi EL 3 Vg3 Automatiseringsfaget Vg3 Automatiseringsfaget EL 3 Vg3 Dataelektronikerfaget Vg3 Dataelektronikerfaget Vg1 Helse- og oppvekstfag med yrkes- og studiekompetanse Vg1 Helse- og oppvekstfag med yrkes- og studiekompetanse HO 1 (TAF HS) (TAF HO) HO 2 Vg2 Ambulansefag Vg2 Ambulansefag HO 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Vg2 ambulanse med yrkes- og studiekompetanse Vg2 ambulanse med yrkes- og studiekompetanse HO 2 Vg2 bua med yrkes- og studiekompetanse Vg2 bua med yrkes- og studiekompetanse HO 2 Vg2 helsearbeider med yrkes- og studiekompetanse PB 3 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse PB 4 Vg4 1/2 år Påbygging til generell studiekompetanse Vg4 1/2 år Påbygging til generell studiekompetanse RM 1 Vg1 Restaurant og matfag Vg1 Restaurant og matfag RM 1 Vg1 Restaurant- og matfag med yrkes- og studiekompetanse (TAF RM) Vg2 kokk- og servitørfaget med yrkes- og studiekompetanse (TAF RM) RM 2 Vg2 Kokk- og servitørfag Vg2 Kokk- og servitørfag RM 2 Vg2 Matfag Vg2 Matfag 1 Vg1 Studiespesialisering m/fotball Vg1 Studiespesialisering m/fotball 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/fotball Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/fotball 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/fotball Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/fotball 4 Vg4 Språk, samfunnsfag og økonomi m/fotball Vg4 Språk, samfunnsfag og økonomi m/fotball TP 1 Vg1 TAF (yrkes- og studiekompetanse) Vg1 TAF (yrkes- og studiekompetanse) TP 2 Vg2 Industriteknologi Vg2 Industriteknologi TP 2 Vg2 TAF (yrkes- og studiekompetanse) Vg2 TAF (yrkes- og studiekompetanse) TP 3 Vg3 TAF (yrkes- og studiekompetanse) Vg3 TAF (yrkes- og studiekompetanse) TP 4 Vg4 TAF (yrkes- og studiekompetanse) Vg4 TAF (yrkes- og studiekompetanse) HADELAND VGS BY 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BY 2 Vg2 Byggteknikk Vg2 Byggteknikk

13 BY 2 Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk DH 1 Vg1 Design og håndverk Vg1 Design og håndverk DH 2 Vg2 Interiør og utstillingsdesign EL 1 Vg1 Elektrofag Vg1 Elektrofag EL 2 Vg2 Data og elektronikk Vg2 Data og elektronikk EL 2 Vg2 Elenergi Vg2 Elenergi EL 3 Vg3 Dataelektronikerfaget HO 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Vg2 Helsearbeiderfag Vg2 Helsearbeiderfag ID 1 Vg1 Idrettsfag Vg1 Idrettsfag ID 2 Vg2 Idrettsfag Vg2 Idrettsfag ID 3 Vg3 Idrettsfag Vg3 Idrettsfag MD 1 Vg1 Musikk, dans og drama m/musikk MD 1 Vg1 Musikk, dans og drama m/drama MD 2 Vg2 Musikk MD 2 Vg2 Drama MD 3 MD 3 Vg1 Musikk, dans og drama m/musikk Vg1 Musikk, dans og drama m/drama Vg2 Musikk Vg2 Drama Vg3 Musikk Vg3 Drama MK 1 Vg1 Medier og kommunikasjon Vg1 Medier og kommunikasjon MK 2 Vg2 Medier og kommunikasjon Vg2 Medier og kommunikasjon MK 3 Vg3 Medier og kommunikasjon Vg3 Medier og kommunikasjon PB 3 Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Vg3 påbygging til generell studiekompetanse RM 1 Vg1 Restaurant- og matfag Vg1 Restaurant- og matfag RM 2 Vg2 Kokk- og servitørfag Vg2 Kokk- og servitørfag SS 1 Vg1 Service og samferdsel Vg1 Service og samferdsel SS 2 Vg2 Reiseliv Vg2 Reiseliv SS 2 Vg2 Salg, service og sikkerhet Vg2 Salg, service og sikkerhet 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi TP 2 Vg2 Industriteknologi Vg2 Industriteknologi TP 2 Vg2 Kjøretøy Vg2 Kjøretøy DOKKA VGS BY 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BY 2 Vg2 Byggteknikk Vg2 Byggteknikk DH 1 Vg1 Design og håndverk Avventer FU EL 1 Vg1 Elektrofag Vg1 Elektrofag EL 2 Vg2 Elenergi Vg2 Elenergi HO 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Vg2 Helsearbeiderfag Vg2 Helsearbeiderfag PB 3 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse RM 1 Vg1 Restaurant- og matfag Avventer FU RM 2 Vg2 Kokk og servitørfag SS 2 Vg2 IKT servicefag Vg2 IKT servicefag 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 1 Vg1 Studiespesialisering m/kulturaktivitet Vg1 Studiespesialisering m/kulturaktivitet 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Realfag m/kulturaktivitet Vg2 Realfag m/kulturaktivitet 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/ kulturaktivitet Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/ kulturaktivitet 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag

14 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi TP 2 Vg2 Industriteknologi Vg2 Industriteknologi VALDRES VGS BY 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BY 2 Vg2 Byggteknikk Vg2 Byggteknikk DH 1 Vg1 Design og håndverk Vg1 Design og håndverk DH 2 Vg2 Design og tekstil Vg2 Design og tekstil EL 1 Vg1 Elektrofag Vg1 Elektrofag EL 2 Vg2 Data og elektronikk Vg2 Data og elektronikk EL 2 Vg2 Elenergi Vg2 Elenergi HO 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Vg2 Helsearbeiderfag Vg2 Helsearbeiderfag ID 1 Vg1 Idrettsfag Vg1 Idrettsfag ID 2 Vg2 Idrettsfag Vg2 Idrettsfag ID 3 Vg3 Idrettsfag Vg3 Idrettsfag PB 3 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse RM 1 Vg1 Restaurant- og matfag Vg1 Restaurant- og matfag RM 2 Vg2 Kokk- og servitørfag Vg2 Kokk- og servitørfag SS 1 Vg1 Service og samferdsel Avventer FU SS 2 Vg2 Transport og logistikk 1 Vg1 Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering 1 Vg1 Studiespesialisering m/kulturaktivitet Vg1 Studiespesialisering m/kulturaktivitet 2 Vg2 Realfag Vg2 Realfag 2 Vg2 Realfag m/kulturaktivitet Vg2 Realfag m/kulturaktivitet 2 Vg2 Realfag m/toppidrett 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett 3 Vg3 Realfag Vg3 Realfag 3 Vg3 Realfag m/kulturaktivitet Vg3 Realfag m/kulturaktivitet 3 Vg3 Realfag m/toppidrett 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett TP 2 Vg2 Arbeidsmaskiner Vg2 Arbeidsmaskiner TP 2 Vg2 Kjøretøy Vg2 Kjøretøy Tilbud som er markert med rosa er tilbud som vil bli vurdert til neste års utlysning.

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016 Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014 Resultat 1. per 9. juli Merknader til tabellene: Felter som er merket med rosa, er tilbud som ikke ble satt i ga på grunn av for få søkere. Søkertallene er per 28.04. og viser primærsøkere fra Oppland

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 31. oktober 2014 Noen utfordringer til oss alle Vi har aldri gjort dette før og håper vi sammen kan få møtet til å fungere Tidsskjemaet er stramt!

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 Nord-Østerdal videregående skole 0 Innføringsår GS for min.spr 5 10 1 11 1 Bygg- og anleggsteknikk 10 12 13 14 1 Elektrofag 19 21 19 21 1 Helse- og oppvekstfag 23 27 37

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

HØRING - Plassering av opplæringstilbudene for bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon i Gudbrandsdalen

HØRING - Plassering av opplæringstilbudene for bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon i Gudbrandsdalen Videregående opplæring Kommunene i Midt- og Nord-Gudbrandsdal Vinstra vgs og Nord-Gudbrandsdal vgs Lærerorganisasjonene Regionrådene i Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal Yrkesopplæringsnemnda Ungdommens

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B.

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B. Inntaksområde A Inntaksområde B Skoletilbudet for Telemark 2013 2014 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8003 Croftholmen 8004 Hjalmar Johansen 8010 Kragerø 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8020

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

Rådgivermøter i regionene høsten 2014

Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Fagenhet videregående opplæring Vigo skole Påbygging lovendring Utlysing og dimensjonering Tema for dagen Gjennomgang av forskrift om inntak til videregående opplæring

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Til Høringspartene Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Fylkesopplæringssjefen oversender utkast til tilbudsstruktur for 2013-2014 til kommentering.

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Asbjørn Skogum fagopplæringsleder Elisabeth Berg Olsen Rådgiver inntak Åslaug Enger Olsen Rådgiver inntak Heidi Thuve Rådgiver inntak Kari Louise Hovland -

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/16-8 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 29.07.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 07/15 Regionrådet 28.08.2015 Høring - Plan for videregående

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Saknr. 14/10707-4 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 revidert 23.10.2015 Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 Kurskatalogen gjelder for kurs på videregående som starter i august 2016 og i januar 2017 på Oslo VO Sinsen.

Detaljer

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00 Sør Trøndelag fylkeskommune Orkdal vidaregåande skole Referat fra møte i felles Skoleutvalg for. og. Sted/dato; tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00 Medlemmer til stede: Ordfører Orkdal Ordfører Meldal

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 www.sfj.no Innhald Innhald... i Samandrag... i 1. Bakgrunn og formål... 1 1.1 Lovgrunnlag... 1 1.1.1 Rettar til vidaregåande opplæring...

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Analyse av søkertall 2011

Analyse av søkertall 2011 Analyse av søkertall 2011 Sammendrag Det var 204 543 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler for skoleåret 2011-12 per 1. mars. Søkerne er fra 14 til 65 år, men mesteparten er mellom 16 og

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak, formidling og voksenopplæring i 211/212 2 INNHOLD: Generelle opplysninger om inntaket 211/212 4 Statistikk, inntaket 211/212

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06

OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06 OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06 ** Det forutsettes at IKT brukes under eksamen. *Generelle hjelpemidler er: Læreplan, ordbøker, lommeregner, generelle vurderingsveiledninger. Organisering

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Nord-Østerdal videregående skole

Nord-Østerdal videregående skole REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk IKT-servicefag Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag Dataelektronikerfaget Storsteigen videregående

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Utredning av skole- og tilbudsstruktur for videregående opplæring i Hedmark

Utredning av skole- og tilbudsstruktur for videregående opplæring i Hedmark Hedmark fylkeskommune Utredning av skole- og tilbudsstruktur for videregående opplæring i Hedmark Vedlegg: Kartlegging av skoler og tilbud 2015 2016-05-09 09.05.16 Endelig rapport Julie Norsted 04.04.16

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 NB! Opprinnelig oppsatt fellesmøte med YON

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012 Fagenhet Videregående opplæring Søkere fra ungdomsskolen 2 1. inntak 6936 søkere m/ungdomsrett fikk tilbud om skoleplass 91 % av søkere fikk sitt 1.ønske

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Hovseter skole, 10. september 2015 Tord Reine Karriereenhetene i Oslo/Hartvig Nissens skole 1 Valg av utdanning og yrke Hva er jeg interessert i? Hva er jeg god til? Hva er viktig

Detaljer

Komite for opplæring og kompetanse 10. april 2015

Komite for opplæring og kompetanse 10. april 2015 Komite for opplæring og kompetanse 10. april 2015 TIP Lena-Valle vgs. Gjenspeiler søkningen til utdanningsprogrammet behov i lokalt/regionalt arbeids- og næringsliv? Søkertall mars 2015 Vg1 TIP: NGD-avdeling

Detaljer