Videregående opplæring i Telemark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videregående opplæring i Telemark"

Transkript

1 Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013

2 2

3 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/ Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per og Inntatt per utdanningsprogram 9 Inntatt per utdanningsprogram og programområde 10 Inntatt per skole og programområde 13 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse 19 Avgiverkurs til PBPBY3N--- og PBPBY Med bestått yrkeskompetanse 21 Går vg3 Påbygging om igjen 22 Avgiverkurs til PBPBY4YK-- 22 Omvalg 23 Voksenopplæring 24 3

4 STATISTIKK, INNTAKET 2012/2013 (Tallene som er presentert nedenfor er basert på søkerstatistikk etter siste ajourhold, dvs. etter og rapportering til SSB per ) Forklaring til tabellene Plasser og klasser = antall planlagte plasser og klasser Solgt = antall plasser solgt til andre fylker Prim. egne = primærsøkere fra Telemark, ordinært og særskilt inntak Prim. andre = primærsøkere fra andre fylker, ordinært og særskilt inntak Primærsøkere og Prim. sum = alle primærsøkere, både fra Telemark og andre fylker Tatt inn egne = søkere fra Telemark som ble tatt inn, pr Tatt inn andre = søkere fra andre fylker som ble tatt inn, pr Tatt inn sum = alle søkere som ble tatt inn, pr Totalt for kolonnen Ledig inkluderer både over- og underbooking i den aktuelle regionen. Vgs. = videregående skole Grenland = Bamble, Croftholmen, Porsgrunn, Hjalmar Johansen, Skien og Skogmo vgs. Vestmar = Kragerø vgs. Øst-Telemark/Tinn = Rjukan vgs. Midt-Øst Telemark = Bø, Lunde, Notodden og Søve vgs. Vest-Telemark =Vest-Telemark vgs. Nøkkeltall: Pr. 1.9 Ansatte Elever Bamble Bø Croftholmen Hjalmar Johansen Kragerø Lunde Notodden Porsgrunn Rjukan Skien Skogmo Søve Vest- Telemark Fagskolen i Telemark 23 Forhåndsinntak den 18. mai: Den 18. mai fikk 98 % av søkerne et tilbud om skoleplass. 85 % av søkerne til Vg1 har fått tilbud om sitt 1. ønske (skole og utdanningsprogram). Tilbudet ble bekreftet da standpunkt- og eksamenskarakterene forelå. 56 av søkerne som tikk tilbud i mai mistet tilbudet ved inntaket i juli som følge av at ikke hadde høy nok poengsum til å beholde plassen. Nøkkeltall inntak per 1.9 (2011-tall i parentes): Søkere 2012: 6904 (6993) Tatt inn per 1. september: 6519 (6392) Til 3. inntak i august ble det tatt inn søkere med voksenrett (39) og ikke rett (104), mot fjoråret der vi kun tok inn søkere med ungdomsrett på samme tidspunkt. Omvalg: 204 av året Vg1-elever foretok et omvalg, dvs. søkte et annet Vg1 enn de hadde i fjor (178). Inntatt i % til Vg1 yrkesfag/studieforberedende: 58/42 (58,7/41,3). Se tabell 1. 4

5 % vis inntatte på Vg1 per utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk 13 % 9 % 3 % 6 % Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Idrettsfag 14 % Medier og kommunikasjon 32 % Musikk, dans og drama 8 % Naturbruk Restaurant- og matfag 5 % 2 % 2 % 2 % 4 % Service og samferdsel Studiespesialisering Tabell 1. Jenter og gutter Høsten 2012 var det 224 elever som sluttet i Telemark. Av disse var 44 % gutter og 56 % jenter. De som slutter etter har brukt ett år av retten sin. Gutter og jenter velger ulike utdanningsprogram. Jentene er i stort flertall på Helse- og oppvekstfag, Design og håndverk og Naturbruk. Guttene dominerer på Bygg- og anlegg, Elektro og Teknikk og TIP. Av jentene er det 40 % som velger studiespesialisering, men bare 25 % av guttene. På andre utdanningsprogram er forskjellene mindre (se tabell 2). %vis kjønnsfordeling av inntatte på Vg1 Menn Kvinner Studiespesialisering Restaurant- og matfag Medier og kommunikasjon Idrettsfag Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk 4,0 % 3,75% % 2% 3,0 % 0,30% 3,0 % 3,20% 4,5 % 1,30% 3,6 % 6,7 % 9,40% 4,20% 1,0 % 11,10% 1,10% 5,6 % 0,3 % 16% 20,50% 25,60% 24,6 % 40,0 % Tabell 2. 5

6 Søkere uten tilbud: Etter inntaket i juli (etter standpunkt og eksamenskarakterer) var 74 søkere med ungdomsrett uten tilbud (mot 81 året før). Etter 3. inntak hadde alle fått tilbud. Tilpasset opplæring/ spesialpedagogiske tiltak Høsten 2012 ble det tilbudt nettundervisning via Notodden Ressurssenter. Per d.d. gjelder dette 3 elever som av ulike tungtveiende årsaker ikke kan gjøre seg nytte av undervisning i ordinær skole. Notodden Ressurssenter og skoletilbudsteamet evaluerer og vurderer våren 2013 mulighetene for å videreføre ordningen. Samtidig har vi videreført samarbeidet med Grep om praksisplasser for elever med atferdsproblemer. Nye skoletilbud skoleåret Skien vgs har oppretter Vg1 Studiespesialisering, forskerlinje høsten 2012 med 14 elever. Bakgrunnen er en satsing på realfagene fra myndigheter, samt skolens sterke realfagsmiljø. Det opprettes Vg1 Helse- og oppvekstfag 3-årig modell ved Notodden vgs for å ha et søkbart tilbud også i inntaksområde B. Unge uten rett Hovedutvalg for kompetanse vedtok følgende forslag høsten 2012: «Dei som søker på nytt på samme utdanningsprogram får samme rett som de som søker seg over i nytt utdanningsprogram». Vedtaket trer i kraft skoleåret 13/14. Tidligere på høsten ble det vedtatt en rangering av søkere uten rett ved inntak til videregående skole. 6

7 INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Skoleåret 2012/2013 var det totalt 931 søkere på særskilt grunnlag, det vil si søkere med behov for spesialundervisning. Av disse søkte 307 elever seg inn til prioritert utdanningsprogram på Vg søkere fikk innvilget prioritert inntak til Vg1 skoleåret skoleåret 2012/2013. Totalt særskilt søkere tatt inn på studieområder Studiespesialisering Restaurant- og matfag Naturbruk Musikk, dans og drama Helse- og sosialfag Design og håndverk Alternativ opplæring Alter nativ oppl æring Byggog anleg gstek nikk Desig n og hånd verk Elektr ofag Helse - og sosial fag Idrett sfag Musi kk, dans og dram a Medi er og kom muni kasjo n Natur bruk Påby gging Resta urant - og matfa g Servic e og samf erdse l Studi espes ialiser ing Tekni kk og ind. prod uksjo n Totalt særskilt søkere Tatt inn prioritert kun søkt spes.und Det var 330 søkere til spesialundervisning i ordinære klasser på alle nivåer (160 søkere til Vg1). 52 har søkt opplæring i bedrift. Vedtak om spesialundervisning i ordinære klasser gjøres av skolene i september, slik at det foreligger ikke tall på dette per d.d. Den prosentvise andelen søkere på særskilt grunnlag er på ca. 12 % av det totale søkerantall til videregående skole. Det er en nedgang fra i fjor, men Telemark ligger sammen med Finnmark høyest på landsbasis. 4. og 5. opplæringsår Skoleåret 2012/2013 er det 46 særskilt søkere som søker om ett 4. eller 5. opplæringsår. Av disse ble 38 søknader innvilget på bakgrunn av sakkyndig vurdering. Administrasjonen har også på dette feltet overtatt ansvaret for saksbehandlingen for innvilgelse av utvidet opplæringsår utover 3 år. 26 av disse er søkere til spesialklassene; 16 søkere har fått innvilget et 4. opplæringsår og 10 søkere har fått innvilget et 5. år. Av totalt 30 elever på Vg3 i 11/12 er det 53 % som søker et 4. opplæringsår. Av 15 elever som går 4. opplæringsår skoleåret 11/12 har altså 66 % søkt seg videre til 5. skoleår. Et vilkår for innvilgelse er at søker har behov for spesialundervisning og skal ha utbytte av mer opplæring for å nå sine opplæringsmål både faglig og sosialt. På sikt er det en målsetting å få ned søkertallet til 4. og 5. opplæringsår. Det vil kun være unntaksvis at elever med omfattende tilretteleggingsbehov vil kunne få innvilget utvidet opplæring. Telemark fylkeskommune ønsker ett 13-årig grunnløp for alle elever. 7

8 12 Elever i liten gruppe fordelt på utdanningsprogram Elever DH HS MK NA RM SS ST ST H TP 8

9 Elevtall per og Skole Elever Elever Avvik mellom foreløpig rapportering og rapportering til SSB BAMBLE VGS CROFTHOLMEN VGS HJALMAR JOHANSEN VGS PORSGRUNN VGS SKIEN VGS SKOGMO VGS KRAGERØ VGS BØ VGS LUNDE VGS NOTODDEN VGS SØVE VGS VEST-TELEMARK VGS RJUKAN VGS TOTALT Her er tall som ble rapportert av skolene per , såkalt «foreløpig rapportering». Økonomi utbetalte til skolene på grunnlag av disse tallene. Dette avviker med det som leveres til SSB. Inntatt per. utdanningsprogram Videregående skole Alle elever 2012/2013 Bamble 289 Croftholmen 281 Hjalmar Johansen 599 Porsgrunn 1118 Skien 1138 Skogmo 834 Kragerø 439 Bø 468 Lunde 319 Notodden 490 Søve 116 Vest-Telemark 196 Rjukan 224 TOTALT 6511 Elever per. Utdanningsprogram AO ALTERNATIV OPPLÆRING 29 BA BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 384 DH DESIGN OG HÅNDVERK 143 EL ELEKTROFAG 323 GS GRUNNSKOLE 17 HS HELSE- OG OPPVEKSTFAG 754 ID IDRETTSFAG 523 MD MUSIKK, DANS OG DRAMA 176 MK MEDIER OG KOMMUNIKASJON 239 NA NATURBRUK 92 PB PÅBYGGING 408 RM RESTAURANT- OG MATFAG 120 SS SERVICE OG SAMFERDSEL 279 ST STUDIESPESIALISERING TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON 614 TOTALT

10 HELSE- OG OPPVEKSTFAG ELEKTROFAG DESIGN OG HÅNDVERK BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Inntatt per. utdanningsprogram og programområde Utdanningsprogram Kurskode Programområde Elever per ALT. OPPL. AOLOV0J--- FORBEREDENDE KURS FOR MINORITETSSPRÅKLIGE 29 BAANL2---- ANLEGGSTEKNIKK 30 BABAT1---- BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 220 BABAT1B--- BYGG/ANLEGG, 2-ÅRIG, 2. ÅR 1 BABAT1H--- BYGG/ANLEGG, GRKO 1 BABAT1HT-1 BA SPES.U EGEN GR, 1. ÅR 1 BABAT1HTA1 BA SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 1 BABAT1HTA2 BA SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR 2 BABYG2---- BYGGTEKNIKK 95 BAKEM2---- KLIMA-, ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI 30 BAMUR3H--- MURERFAGET, GRKO 1 BATMF3H--- TØMRERFAGET, GRKO 2 IDRETTS- FAG DHBLD2---- BLOMSTERDEKORATØR 10 DHDHV1---- DESIGN OG HÅNDVERK 73 DHDHV1H--- DESIGN OG HÅNDVERK, GRKO 4 DHDHV1HTA1 DH SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 3 DHFRI2---- FRISØR 18 DHINT3---- INTERIØR 11 DHIUD2---- INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN 20 DHIUD2H--- INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN, GRKO 4 ELAUT2---- AUTOMATISERING 16 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET 16 ELDAT3---- DATAELEKTRONIKERFAGET 5 ELDEL2---- DATA OG ELEKTRONIKK 15 ELELE1---- ELEKTROFAG 167 ELELE2---- ELENERGI 104 GSGSK0VG-- FAG TATT I VGS SOM UTV HSAMB2---- AMBULANSEFAG 15 HSAPO3---- APOTEKTEKNIKK 13 HSBUA2---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG 113 HSBUA2N--- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG, SK 3ÅR 33 HSBUA3H--- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG, GRKO 4 HSHEA2---- HELSEARBEIDERFAG 123 HSHEA2N--- HELSEARBEIDERFAG, SK 3ÅR 34 HSHEA3H--- HELSEARBEIDERFAGET, GRKO 2 HSHES2---- HELSESERVICEFAG 28 HSHSE3---- HELSESEKRETÆR 7 HSHSF1---- HELSE- OG OPPVEKSTFAG 263 HSHSF1H--- HELSE- OG OPPVEKSTFAG, GRKO 2 HSHSF1HTA1 HS SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 5 HSHSF1HTA5 HS SPES.U LITEN GR A, 5. ÅR 1 HSHSF1N--- HELSE OG OPPVEKSTFAG, SK 3ÅR 92 HSHUD2---- HUDPLEIE 9 HSHUD3---- HUDPLEIER 10 IDIDR2---- IDRETTSFAG 135 IDIDR3---- IDRETTSFAG 179 IDRET1---- IDRETTSFAG

11 STUDIE- SPESIALISERING SERVICE OG SAMFERDSEL RESTAURANT OG MATFAG PÅBYGGING NATURBRUK MEDIER OG KOMMUNI- KASJON MUSIKK, DANS OG DRAMA MDDAN2---- DANS 13 MDDAN3---- DANS 13 MDDRA2---- DRAMA 14 MDDRA3---- DRAMA 13 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA, MUSIKK 33 MDMDD1--4- MUS/DANS/DRAMA, DANS 14 MDMDD1--6- MUS/DANS/DRAMA, DRAMA 15 MDMUS2---- MUSIKK 29 MDMUS3---- MUSIKK 32 MKMED1---- MEDIER OG KOMMUNIKASJON 95 MKMED1H--- MEDIER/KOMM, GRKO 2 MKMED1HTA1 MK SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 2 MKMED2---- MEDIER OG KOMMUNIKASJON 78 MKMED2H--- MEDIER/KOMM,GRKO 1 MKMED3---- STUDIEFORBERED. MEDIER OG KOM. 61 NAHHO2---- HESTE- OG HOVSLAGERFAG 8 NALGA2---- LANDBRUK OG GARTNERNÆRING 8 NANAB1---- NATURBRUK 42 NANAB1HTA1 NA SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 1 NANAB3---- STUDIEFORBEREDENDE NATURBRUK 22 NASBR2---- SKOGBRUK 11 PBPBY3---- PÅB. TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE 293 PBPBY3H--- PÅB. TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE, GRKO 1 PBPBY3N--- PÅB. TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE, SK 57 PBPBY4P1-- PÅB. TIL GEN. STK. ETTER YRKESKOMP., YSK 1. ÅR 11 PBPBY4P2-- PÅB. TIL GEN. STK. ETTER YRKESKOMP., YSK 2. ÅR 13 PBPBY4YK-- PÅB. TIL GEN. STK. ETTER YRKESKOMPETANSE 33 RMIKO3H--- INSTITUSJONSKOKKFAGET, GRKO 1 RMKOK3H--- KOKKFAGET, GRKO 2 RMKOS2---- KOKK- OG SERVITØRFAG 47 RMKOS2H--- KOKK- OG SERVITØRFAG, GRKO 2 RMMFG2---- MATFAG 8 RMMFG2H--- MATFAG, GRKO 1 RMRMF1---- RESTAURANT- OG MATFAG 49 RMRMF1HTA1 RM SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 10 SSISF2---- IKT-SERVICEFAG 45 SSLOG3H--- LOGISTIKKFAGET, GRKO 1 SSRLV2---- REISELIV 14 SSSSA1---- SERVICE OG SAMFERDSEL 103 SSSSA1HTA1 SS SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 3 SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 45 SSTRL2---- TRANSPORT OG LOGISTIKK 44 SSYRK3L--- YRKESSJÅFØRFAGET, FORSKR STFOR1---- STUDIESPESIALISERING FORMGIV. 13 STFOR2---- FORMGIVINGSFAG 13 STFOR3---- FORMGIVINGSFAG 13 STREA2---- REALFAG 291 STREA3---- REALFAG 297 STSSA2---- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 417 STSSA3---- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

12 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON STUDIESPESIALISERING STUSP1---- STUDIESPESIALISERING 715 STUSP1--Q- STUDIESPESIALISERING, FORSKERLINJE 15 STUSP1--SL STUDIESPES. M/ LANGRENN OG SKISKYTING 1 STUSP1HTA1 ST SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 5 STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR 31 STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR A, 3. ÅR 31 STUSP1HTA4 ST SPES.U LITEN GR A, 4. ÅR 11 STUSP1HTA5 ST SPES.U LITEN GR A, 5. ÅR 2 STUSP1HTH1 ST SPES.U LITEN GR H, 1. ÅR 4 STUSP1HTH2 ST SPES.U LITEN GR H, 2. ÅR 4 STUSP1HTH3 ST SPES.U LITEN GR H, 3. ÅR 4 STUSP1HTH4 ST SPES.U LITEN GR H, 4. ÅR 3 STUSP1HTH5 ST SPES.U LITEN GR H, 5. ÅR 6 STUSP1Z--- STUDIESPES MED FORB. IB 23 STUSP2---- STUDIESPESIALISERING 1 STUSP2Z--- INTERNATIONAL BACCALAUREATE 27 STUSP3Z--- INTERNATIONAL BACCALAUREATE 19 TPAMK2---- ARBEIDSMASKINER 8 TPBLK2---- BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI 15 TPBMK3H--- BILFAGET, LETTE KJØRETØY, GRKO 3 TPIME3H--- INDUSTRIMEKANIKERFAGET, GRKO 2 TPKJP2---- KJEMIPROSESS 43 TPKJP2H--- KJEMIPROSESS, GRKO 2 TPKJP3H--- KJEMIPROSESSFAGET, GRKO 1 TPKJT2---- KJØRETØY 59 TPKJT2H--- KJØRETØY, GRKO 6 TPLAB2---- LABORATORIEFAG 13 TPLAB2H--- LABORATORIEFAG, GRKO 1 TPPIN2---- INDUSTRITEKNOLOGI 114 TPPIN2P--- INDUSTRITEKNOLOGI, YSK 4ÅR 12 TPRSD3H--- RESERVEDELSFAGET, GRKO 1 TPTIP1---- TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON 288 TPTIP1H--- TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, GRKO 22 TPTIP1HTA1 TP SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 9 TPTIP1HTA2 TP SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR 1 TPTIP1HTH1 TP SPES.U LITEN GR H, 1. ÅR 1 TPTIP1P--- TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, YSK 4ÅR 13 TOTALT

13 Inntatt per. skole og programområde Programområde Elever per BAMBLE VGS PBPBY3---- PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE 59 SSISF2---- IKT-SERVICEFAG 12 SSSSA1---- SERVICE OG SAMFERDSEL 26 SSSSA1HTA1 SS SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 2 SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 16 STREA2---- REALFAG 23 STREA3---- REALFAG 31 STSSA2---- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 29 STSSA3---- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 30 STUSP1---- STUDIESPESIALISERING 57 TOTALT CROFTHOLMEN VGS ELELE1---- ELEKTROFAG 20 ELELE2---- ELENERGI 15 HSHEA2---- HELSEARBEIDERFAG 30 HSHSF1---- HELSE- OG OPPVEKSTFAG 54 HSHSF1HTA1 HS SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 2 HSHUD2---- HUDPLEIE 9 HSHUD3---- HUDPLEIER 10 RMKOS2---- KOKK- OG SERVITØRFAG 15 RMRMF1---- RESTAURANT- OG MATFAG 19 RMRMF1HTA1 RM SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 2 STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR 6 STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR A, 3. ÅR 7 STUSP1HTA4 ST SPES.U LITEN GR A, 4. ÅR 5 STUSP1HTA5 ST SPES.U LITEN GR A, 5. ÅR 1 TPPIN2---- INDUSTRITEKNOLOGI 31 TPTIP1---- TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON 45 TPTIP1HTA1 TP SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 4 TOTALT HJALMAR JOHANSEN AOLOV0J--- FORBEREDENDE KURS FOR MINORITETSSPRÅKLIGE 15 BAMUR3H--- MURERFAGET, GRKO 1 BATMF3H--- TØMRERFAGET, GRKO 2 HSBUA3H--- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG, GRKO 4 HSHEA3H--- HELSEARBEIDERFAGET, GRKO 2 IDIDR2---- IDRETTSFAG 45 IDIDR3---- IDRETTSFAG 57 IDRET1---- IDRETTSFAG 79 MKMED1---- MEDIER OG KOMMUNIKASJON 44 MKMED1HTA1 MK SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 2 MKMED2---- MEDIER OG KOMMUNIKASJON 40 MKMED2H--- MEDIER OG KOMMUNIKASJON, GRKO 1 MKMED3---- STUDIEFORBEREDENDE, MEDIER OG KOMMUNIKASJON 29 PBPBY3---- PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE 28 PBPBY4YK-- PÅBYGGING TIL GEN. STK. ETTER YRKESKOMPETANSE 29 RMIKO3H--- INSTITUSJONSKOKKFAGET, GRKO 1 RMKOK3H--- KOKKFAGET, GRKO 2 RMKOS2---- KOKK- OG SERVITØRFAG 21 RMKOS2H--- KOKK- OG SERVITØRFAG, GRKO 2 13

14 RMMFG2---- MATFAG 8 RMMFG2H--- MATFAG, GRKO 1 RMRMF1---- RESTAURANT- OG MATFAG 20 RMRMF1HTA1 RM SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 6 SSLOG3H--- LOGISTIKKFAGET, GRKO 1 STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR 5 STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR A, 3. ÅR 6 STUSP1HTA4 ST SPES.U LITEN GR A, 4. ÅR 2 STUSP1HTH1 ST SPES.U LITEN GR H, 1. ÅR 2 STUSP1HTH2 ST SPES.U LITEN GR H, 2. ÅR 2 STUSP1HTH4 ST SPES.U LITEN GR H, 4. ÅR 1 STUSP1HTH5 ST SPES.U LITEN GR H, 5. ÅR 3 TPBLK2---- BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI 15 TPBMK3H--- BILFAGET, LETTE KJØRET, GRKO 3 TPIME3H--- INDUSTRIMEKANIKERFAGET, GRKO 2 TPKJT2---- KJØRETØY 30 TPKJT2H--- KJØRETØY, GRKO 6 TPPIN2---- INDUSTRITEKNOLOGI 16 TPRSD3H--- RESERVEDELSFAGET, GRKO 1 TPTIP1---- TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON 61 TPTIP1H--- TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, GRKO 11 TPTIP1HTA1 TP SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 1 TOTALT PORSGRUNN VGS DHDHV1---- DESIGN OG HÅNDVERK 51 DHDHV1H--- DESIGN/HÅNDV,GRKO 3 DHDHV1HTA1 DH SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 3 DHINT3---- INTERIØR 11 DHIUD2---- INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN 20 DHIUD2H--- INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN, GRKO 4 IDIDR2---- IDRETTSFAG 33 IDIDR3---- IDRETTSFAG 47 IDRET1---- IDRETTSFAG 61 MKMED1---- MEDIER OG KOMMUNIKASJON 23 MKMED1H--- MEDIER/KOMM,GRKO 2 MKMED2---- MEDIER OG KOMMUNIKASJON 17 MKMED3---- STUDIEFORBERED. MEDIER OG KOM. 13 PBPBY3---- PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE 41 PBPBY3H--- PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE, GRKO 1 PBPBY4P1-- PÅBYG. TIL GEN. STK. E. YRKESKOMPETANSE, YSK 1.ÅR 11 PBPBY4P2-- PÅBYG. TIL GEN. STK. E. YRKESKOMPETANSE, YSK 2.ÅR 13 STFOR1---- STUDIESPESIALISERING FORMGIV. 13 STFOR2---- FORMGIVINGSFAG 13 STFOR3---- FORMGIVINGSFAG 13 STREA2---- REALFAG 56 STREA3---- REALFAG 42 STSSA2---- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 76 STSSA3---- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 107 STUSP1---- STUDIESPESIALISERING 169 STUSP1HTA1 ST SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 4 STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR 6 STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR A, 3. ÅR 12 STUSP1HTH5 ST SPES.U LITEN GR H, 5. ÅR 1 STUSP1Z--- STUDIESPES MED FORB. IB 23 STUSP2---- STUDIESPESIALISERING 1 STUSP2Z--- INTERNATIONAL BACCALAUREATE 27 14

15 STUSP3Z--- INTERNATIONAL BACCALAUREATE 19 TPKJP2---- KJEMIPROSESS 43 TPKJP2H--- KJEMIPROSESS, GRKO 2 TPKJP3H--- KJEMIPROSESSFAGET, GRKO 1 TPLAB2---- LABORATORIEFAG 13 TPLAB2H--- LABORATORIEFAG, GRKO 1 TPPIN2P--- INDUSTRITEKNOLOGI,YSK 4ÅR 12 TPTIP1---- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON 55 TPTIP1H--- TEKN/IND PROD,GRKO 10 TPTIP1HTA1 TP SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 2 TPTIP1HTA2 TP SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR 1 TPTIP1P--- TEKN/IND PROD,YSK 4ÅR 13 TOTALT SKIEN VGS GSGSK0VG-- FAG TATT I VGS SOM UTV MDDAN2---- DANS 13 MDDAN3---- DANS 13 MDDRA2---- DRAMA 14 MDDRA3---- DRAMA 13 MDMDD1--1- MUSIKK/DANS/ DRAMA, MUSIKK 33 MDMDD1--4- MUSIKK/DANS/ DRAMA, DANS 14 MDMDD1--6- MUSIKK/DANS/ DRAMA, DRAMA 15 MDMUS2---- MUSIKK 29 MDMUS3---- MUSIKK 32 PBPBY3---- PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE 55 SSISF2---- IKT-SERVICEFAG 33 SSRLV2---- REISELIV 14 SSSSA1---- SERVICE OG SAMFERDSEL 60 SSSSA1HTA1 SS SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 1 SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 19 SSTRL2---- TRANSPORT OG LOGISTIKK 28 STREA2---- REALFAG 116 STREA3---- REALFAG 103 STSSA2---- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 146 STSSA3---- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 136 STUSP1---- STUDIESPESIALISERING 214 STUSP1--Q- STUDIESPESIALISERING, FORSKERLINJE 15 TOTALT SKOGMO VGS BABAT1---- BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 128 BABYG2---- BYGGTEKNIKK 47 BAKEM2---- KLIMA-, ENERGI- OG MILJØTEKNIKK 30 ELAUT2---- AUTOMATISERING 16 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET 16 ELDAT3---- DATAELEKTRONIKERFAGET 5 ELDEL2---- DATA OG ELEKTRONIKK 15 ELELE1---- ELEKTROFAG 73 ELELE2---- ELENERGI 44 HSAMB2---- AMBULANSEFAG 15 HSAPO3---- APOTEKTEKNIKK 13 HSBUA2---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG 44 HSBUA2N--- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG, SK 3ÅR 33 HSHEA2---- HELSEARBEIDERFAG 32 HSHEA2N--- HELSEARBEIDERFAG, SK 3ÅR 34 HSHES2---- HELSESERVICEFAG 28 15

16 HSHSE3---- HELSESEKRETÆR 7 HSHSF1---- HELSE- OG OPPVEKSTFAG 95 HSHSF1N--- HELSE- OG OPPVEKSTFAG, SK 3ÅR 63 PBPBY3---- PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE 1 PBPBY3N--- PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE, SK 57 STUSP1HTH1 ST SPES.U LITEN GR H, 1. ÅR 2 STUSP1HTH2 ST SPES.U LITEN GR H, 2. ÅR 1 STUSP1HTH3 ST SPES.U LITEN GR H, 3. ÅR 3 STUSP1HTH4 ST SPES.U LITEN GR H, 4. ÅR 2 STUSP1HTH5 ST SPES.U LITEN GR H, 5. ÅR 2 TOTALT KRAGERØ VGS BABAT1---- BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 29 BABAT1B--- BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK, 2-ÅRIG, 2.ÅR 1 BABAT1H--- BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK, GRKO 1 BABAT1HT-1 BA SPES.U EGEN GR, 1. ÅR 1 BABYG2---- BYGGTEKNIKK 16 HSBUA2---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG 33 HSHEA2---- HELSEARBEIDERFAG 12 HSHSF1---- HELSE- OG OPPVEKSTFAG 31 HSHSF1HTA1 HS SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 2 IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 IDIDR3---- IDRETTSFAG 24 IDRET1---- IDRETTSFAG 29 PBPBY3---- PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE 28 PBPBY4YK-- PÅBYGGING TIL GEN. STK. ETTER YRKESKOMPETANSE 1 STREA2---- REALFAG 15 STREA3---- REALFAG 19 STSSA2---- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 36 STSSA3---- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 37 STUSP1---- STUDIESPESIALISERING 45 STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR 7 STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR A, 3. ÅR 2 STUSP1HTA4 ST SPES.U LITEN GR A, 4. ÅR 1 STUSP1HTA5 ST SPES.U LITEN GR A, 5. ÅR 1 STUSP1HTH2 ST SPES.U LITEN GR H, 2. ÅR 1 TPPIN2---- INDUSTRITEKNOLOGI 15 TPTIP1---- TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON 16 TPTIP1HTA1 TP SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 2 TOTALT BØ VGS AOLOV0J--- FORBEREDENDE KURS FOR MINORITETSSPRÅKLIGE 14 IDIDR2---- IDRETTSFAG 30 IDIDR3---- IDRETTSFAG 51 IDRET1---- IDRETTSFAG 40 MKMED1---- MEDIER OG KOMMUNIKASJON 28 MKMED2---- MEDIER OG KOMMUNIKASJON 21 MKMED3---- STUDIEFORBEREDENDE, MEDIER OG KOMMUNIKASJON 19 PBPBY3---- PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE 12 RMKOS2---- KOKK- OG SERVITØRFAG 11 RMRMF1---- RESTAURANT- OG MATFAG 10 RMRMF1HTA1 RESTAURANT- OG MATFAG, SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 2 STREA2---- REALFAG 40 STREA3---- REALFAG 25 STSSA2---- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 51 16

17 STSSA3---- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 30 STUSP1---- STUDIESPESIALISERING 74 STUSP1--SL STUDIESPESIALISERING, LANGRENN OG SKISKYTING 1 STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR 5 STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR A, 3. ÅR 4 STUSP1HTA4 ST SPES.U LITEN GR A, 4. ÅR 1 STUSP1HTH3 ST SPES.U LITEN GR H, 3. ÅR 1 TOTALT LUNDE VGS BAANL2---- ANLEGGSTEKNIKK 30 BABAT1---- BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 45 BABAT1HTA2 BA SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR 1 BABYG2---- BYGGTEKNIKK 23 DHBLD2---- BLOMSTERDEKORATØR 10 DHDHV1---- DESIGN OG HÅNDVERK 22 DHDHV1H--- DESIGN/HÅNDV,GRKO 1 DHFRI2---- FRISØR 18 ELELE1---- ELEKTROFAG 29 ELELE2---- ELENERGI 29 HSHEA2---- HELSEARBEIDERFAG 24 HSHSF1---- HELSE- OG OPPVEKSTFAG 29 HSHSF1H--- HELSE- OG OPPVEKSTFAG, GRKO 1 TPKJT2---- KJØRETØY 11 TPPIN2---- INDUSTRITEKNOLOGI 16 TPTIP1---- TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON 29 TPTIP1H--- TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, GRKO 1 TOTALT NOTODDEN VGS ELELE1---- ELEKTROFAG 15 HSBUA2---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG 31 HSHEA2---- HELSEARBEIDERFAG 16 HSHSF1---- HELSE- OG OPPVEKSTFAG 18 HSHSF1H--- HELSE- OG OPPVEKSTFAG, GRKO 1 HSHSF1HTA1 HELSE- OG OPPVEKSTFAG, SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 1 HSHSF1N--- HELSE- OG OPPVEKSTFAG, SK 3ÅR 29 PBPBY3---- PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE 28 SSSSA1---- SERVICE OG SAMFERDSEL 17 SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 10 SSTRL2---- TRANSPORT OG LOGISTIKK 16 SSYRK3L--- YRKESSJÅFØRFAGET, FORSKR STREA2---- REALFAG 24 STREA3---- REALFAG 44 STSSA2---- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 51 STSSA3---- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 37 STUSP1---- STUDIESPESIALISERING 85 STUSP1HTA1 STUDIESPESIALISERING, SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 1 STUSP1HTA2 STUDIESPESIALISERING, SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR 1 TPKJT2---- KJØRETØY 14 TPPIN2---- INDUSTRITEKNOLOGI 15 TPTIP1---- TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON 30 TPTIP1HTH1 TEKNIKK OG IND. PROD., SPES.U LITEN GR H, 1. ÅR 1 TOTALT

18 8024 SØVE VGS NAHHO2---- HESTE- OG HOVSLAGERFAG 8 NALGA2---- LANDBRUK OG GARTNERNÆRING 8 NANAB1---- NATURBRUK 42 NANAB1HTA1 NATURBRUK, SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 1 NANAB3---- STUDIEFORBEREDENDE NATURBRUK 22 NASBR2---- SKOGBRUK 11 PBPBY3---- PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE 27 TOTALT VEST-TELEMARK VGS ELELE1---- ELEKTROFAG 14 HSBUA2---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG 5 HSHEA2---- HELSEARBEIDERFAG 9 HSHSF1---- HELSE- OG OPPVEKSTFAG 17 HSHSF1HTA5 HELSE- OG OPPVEKSTFAG, SPES.U LITEN GR A, 5. ÅR 1 STREA2---- REALFAG 6 STREA3---- REALFAG 10 STSSA2---- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 15 STSSA3---- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 24 STUSP1---- STUDIESPESIALISERING 34 STUSP1HTA2 STUDIESPESIALISERING, SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR 1 STUSP1HTA4 STUDIESPESIALISERING, SPES.U LITEN GR A, 4. ÅR 1 TPAMK2---- ARBEIDSMASKINER 8 TPKJT2---- KJØRETØY 4 TPPIN2---- INDUSTRITEKNOLOGI 11 TPTIP1---- TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON 32 TOTALT RJUKAN VGS BABAT1---- BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 18 BABAT1HTA1 BYGG- OG ANLEGGSTEKN., SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 1 BABAT1HTA2 BYGG- OG ANLEGGSTEKN., SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR 1 BABYG2---- BYGGTEKNIKK 9 ELELE1---- ELEKTROFAG 16 ELELE2---- ELENERGI 16 HSHSF1---- HELSE- OG OPPVEKSTFAG 19 PBPBY3---- PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE 14 PBPBY4YK-- PÅBYGGING TIL GEN. STK. ETTER YRKESKOMPETANSE 3 STREA2---- REALFAG 11 STREA3---- REALFAG 23 STSSA2---- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 13 STSSA3---- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 17 STUSP1---- STUDIESPESIALISERING 37 STUSP1HTA4 STUDIESPESIALISERING, SPES.U LITEN GR A, 4. ÅR 1 TPPIN2---- INDUSTRITEKNOLOGI 10 TPTIP1---- TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON 20 TOTALT

19 VG3 PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Tallene er per (ajourhold) Av 426 elever på påbygging har 358 ungdomsrett (84 %), 12 voksen og fullføringsrett (3 %) og 56 har ikke rett (13 %). Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt Tatt inn Ledig PBPBY3---- Påbygging til generell studiekompetanse , PBPBY3N--- Påbygging til generell studiekompetanse, SK PBPBY4YK-- Påbyg. til gen. stk. etter yrkeskompetanse PBPBY4P1--* Påbyg. til gen. stk. etter yrkeskompetanse, YSK 1.år PBPBY4P2--* Påbyg. til gen. stk. etter yrkeskompetanse, YSK 2.år TOTALT ,5 448** *PBPBY4P1--* og PBPBY4P2--** er 3. og 4. åre på TAF **I 2011/2012 hadde vi 422 primærsøkere til Vg3 påbygging, det ble dimensjonert 365 plasser og tatt inn 321 elever. Fordeling på alder Alder Tatt inn % TOTALT

20 Avgiverkurs for elever på Vg3 Påbygging ved Skogmo vgs, PBPBY3N---. Ledige plasser ble fylt opp med elever fra andre kurs enn Vg2 helse- og oppvekst med studiekompetanse. Kurskode Avgiverkurs Tatt inn sum BABYG2---- Byggteknikk 1 ELDEL2---- Data og elektronikk 1 ELELE2---- Elenergi 2 HSAMB2---- Ambulansefag 1 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 4 HSBUA2N--- Barne- og ungd.arb, SK 3år 21 HSHEA2---- Helsearbeiderfag 2 HSHEA2N--- Helsearbeiderfag, SK 3år 26 HSHES2---- Helseservicefag 1 TOTALT 59 Avgiverkurs for elever på ordinær Vg3 Påbygging, PBPBY Fordeling på ønske: Ønske Antall % 1. ønske ønske ønske ønske m.m SUM Fordeling på kjønn: Kjønn Antall % Kvinne Mann SUM Fordeling på rett: Rett Antall % F 7 2 I U V 4 1 SUM

21 Avgiverkode Avgiverkurs Antall BAANL2L--- Anleggsteknikk 2 BABYG2---- Byggteknikk 25 BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøteknikk 11 DHBLD3---- Blomsterdekoratør 3 DHFRI2---- Frisør 7 DHINT3---- Interiør 2 DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign 8 ELDEL2---- Data og elektronikk 3 ELELE2---- Elenergi 12 HSAMB2---- Ambulansefag 2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 23 HSHEA2---- Helsearbeiderfag 53 HSHES2---- Helseservicefag 4 HSHUD2---- Hudpleie 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 14 NAHHO2---- Heste- og hovslagerfag 4 NALGA2---- Landbruk og gartnernæring 5 NASBR2---- Skogbruk 1 RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 6 RMMFG2---- Matfag 4 SSISF2---- IKT-servicefag 23 SSRLV2---- Reiseliv 1 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 19 SSTRL2---- Transport og logistikk 3 TPAMK2---- Arbeidsmaskiner 1 TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri 1 TPKJP2---- Kjemiprosess 3 TPKJT2---- Kjøretøy 5 TPPIN2---- Industriteknologi 18 TOTALT 265 Med bestått yrkeskompetanse: Avgiverkode Avgiverkurs Antall ELELE3---- Elektrikerfaget 1 HSAPO3---- Apotekteknikk 1 HSBUA3---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 1 HSHEA3---- Helsearbeiderfag 10 NALBR3---- Landbruk 5 RMIKOS3--- Institusjonskokkfaget 2 RMKOK3---- Kokkfaget 2 TPBSK3---- Bilskadefaget 1 TPBTK3---- Bilfaget, tunge kjøretøy 1 TPIRL3---- Industrirørleggerfaget 1 TOTALT 25 21

22 Går Vg3 Påbygging om igjen PBPBY3---- Påbygging til generell studiekompetanse 23 Avgiverkurs for elever på Vg4 Påbygging, PBPBY4YK--. Yrkeskompetanse Sum BARFL3---- Rørleggerfaget 1 DHFRI3---- Frisørfaget 3 DHINT3---- Interiør 2 ELERF3---- Elektroreparatørfaget 1 HSAPO3---- Apotekteknikk 2 HSBUA3---- Barne- og ungdomsarbeiderfaget 3 HSHEA3---- Helsearbeiderfaget 9 HSHUD3---- Hudpleier 1 HSTAN3---- Tannhelsesekretær 2 RMSER3---- Servitørfaget 1 SSISF3---- IKT-servicefaget 3 TPKJP3---- Kjemiprosessfaget 1 TOTALT 29 22

23 OMVALG I år begynte elever fra Telemark på Vg1-nivå. Av disse har ungdomsrett, 21 voksenrett og 32 er uten rett. Av elever med ungdomsrett går på ordinære utdanningsprogram og 140 på utdanningsprogram med arbeidstrening og hverdagslivstrening (HTA*- og HTH*- kurs). Av de elevene på ordinære Vg1 med ungdomsrett: kommer fra grunnskolen eller tilsvarende, dvs. 89,2 % fra samme Vg1, dvs. 2,6 % fra et annet Vg1, Vg2 eller Vg3, dvs. 8,2 %. Det betyr at 204 (8,2 %) av årets Vg1 elever foretok et omvalg, dvs. søkte til et annet vg1 enn det de hadde i fjor. I fjor var tallet 178 (6,9 %). Elever som tok omvalg Kommer fra Elever Annet Vg1 178 Annet Vg2/Vg3 26 TOTALT 204 Elever som tar samme Vg1 om igjen Kommer fra Elever HELSE- OG SOSIALFAG 21 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 12 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON 8 STUDIESPESIALISERING 8 DESIGN OG HÅNDVERK 4 SERVICE OG SAMFERDSEL 3 RESTAURANT- OG MATFAG 3 ELEKTROFAG 2 IDRETTSFAG 2 MUSIKK, DANS OG DRAMA 1 NATURBRUK 1 TOTALT 65 Forklaring til elevgruppen som gjør omvalg på samme vg1: elever som tar vg1 over 2 år elever som ønsker å forbedre karakterene elever som er ukvalifisert videre til vg2 og må endre søknad til nytt vg1 Forklaring til elevgruppen som gjør omvalg til annet vg1: faktisk omvalg ukvalifisert og endrer ønske 23

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak, formidling og voksenopplæring i 211/212 2 INNHOLD: Generelle opplysninger om inntaket 211/212 4 Statistikk, inntaket 211/212

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2010/2011 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2010/2011... 3 STATISTIKK, INNTAKET

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram VG1... 4 VG2... 4 VG3... 4 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...4 VG1...4 VG2...4 VG3...5 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ ØNSKE

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2009/2010 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2009/2010... 3 Primærsøkere, elever

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B.

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B. Inntaksområde A Inntaksområde B Skoletilbudet for Telemark 2013 2014 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8003 Croftholmen 8004 Hjalmar Johansen 8010 Kragerø 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8020

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 Statistikk pr. 1. oktober 2013 Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen januar 2014 Buskerud er inndelt i fem regioner. Videregående skoler,

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013.

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013. 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 1 12 10 9 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1 12 15 15 1 12 14 12 1 15 9 8 SSSSA1 Service og samferdsel 1 15 6 6 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2016/2017

Opplæringstilbudet skoleåret 2016/2017 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2016/2017 Illustrasjon: Kristin Hauge. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 lllustrasjon: Helen Fjeld Langrid. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,00 27 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,00 26 3 IDIDR3---- Idrettsfag

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Illustrasjon: Abel S.Reyes. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever i Vg2 formgivningsfag,

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 23 1 17 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0 1 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 100 IDIDR2---- Idrettsfag

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark

OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark 2011-2012 Videregående opplæring ffk.no finnmark.no I denne katalogen finner du en enkel oversikt over den informasjonen du trenger for å søke om plass i videre gående

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM... 4 VG1... 4 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 Nord-Østerdal videregående skole 0 Innføringsår GS for min.spr 5 10 1 11 1 Bygg- og anleggsteknikk 10 12 13 14 1 Elektrofag 19 21 19 21 1 Helse- og oppvekstfag 23 27 37

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule Saksprotokoll Organ: Møtedato: 24.11.2015 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 15/8405-41 Internt l.nr. 51233/15 Sak: 27/15 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG Tidsplan Fristen 1. februar gjelder for søkere med behov for spesialundervisning søkere til særskilt prioritert utdanningsprogram søkere med

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014 Resultat 1. per 9. juli Merknader til tabellene: Felter som er merket med rosa, er tilbud som ikke ble satt i ga på grunn av for få søkere. Søkertallene er per 28.04. og viser primærsøkere fra Oppland

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016 Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2015 Biblioteket ved Bodø videregående skole. Foto: John Tore Pedersen Forord Statisikkheftet har over mange år vært et nyttig verktøy både for politikere og administrativt

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 NB! Opprinnelig oppsatt fellesmøte med YON

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 1 0 100% A utomatiserin g A utomatiserin g sfa g et

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 1 0 100% A utomatiserin g A utomatiserin g sfa g et Årdal vidare g åande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- T PTIP T PPIN---- T PK J P---- totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod Elektrofag % A utomatiserin

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR Knudsen, Tom (NHO) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2012-2013

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2012-2013 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING skoleåret 2012-2013 Forord Akershus fylkeskommune har i 2012 behandlet 24 002 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 038 elevplasser skoleåret

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK 2014-2015

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK 2014-2015 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK 2014-2015 Til deg som søker videregående opplæring I denne katalogen finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke til videregående skole eller læreplass

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2013-2014

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2013-2014 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING skoleåret 2013-2014 Forord Akershus fylkeskommune har i 2013 behandlet 24 087 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 565 elevplasser skoleåret 2013-2014.

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE SKULEÅRET 2009/2010

JUSTERING AV UNDERVISNINSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE SKULEÅRET 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200807991-69 Arkivnr. 528 Saksh. Tønder, Inger Øvsthus, Skavhellen Nils, Kirkevik Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00 Sør Trøndelag fylkeskommune Orkdal vidaregåande skole Referat fra møte i felles Skoleutvalg for. og. Sted/dato; tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00 Medlemmer til stede: Ordfører Orkdal Ordfører Meldal

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK. Opplæringstilbud skoleåret 2016-2017

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK. Opplæringstilbud skoleåret 2016-2017 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2016-2017 1 Til deg som søker videregående opplæring I denne katalogen finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke til eller

Detaljer