UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014"

Transkript

1 UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret Statistikk pr. 1. oktober 2013 Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen januar 2014

2 Buskerud er inndelt i fem regioner. Videregående skoler, arbeidsinstitutt, fagskole og opplæring- og utviklingssentra (OPUS) er fordelt slik: Hallingdalsregionen: Gol vidaregåande skule Ål vidaregåande skole OPUS Hallingdal Kongsberg-/Numedalsregionen: Kongsberg videregående skole Numedal videregående skole Arbeidsinstituttet avd. Kongsberg Fagskolen Tinius Olsen OPUS Kongsberg Ringeriksregionen: Ringerike videregående skole Hønefoss videregående skole Arbeidsinstituttet avd. Ringerike OPUS Ringerike Midtfylkeregionen: Eiker videregående skole Rosthaug videregående skole Arbeidsinstituttet avd. Midtfylket Drammensregionen: Drammen videregående skole Åssiden videregående skole Lier videregående skole St. Hallvard videregående skole Røyken videregående skole Arbeidsinstituttet avd. Drammen OPUS Drammen Utdanningsprogram DH, ID, MD, MK, RM, ST BA, EL, HS, NA, PB, SS, TP BA, DH, EL, HS, ID, MD, NA, PB, RM, SS, ST, TP BA, EL, HS, PB, SS, ST, TP ID, MD, SS, ST BA, DH, EL, HS, MK, PB, RM, SS, ST, TP DH, ST BA, EL, HS, ID, MK, NA, PB, RM, SS, ST, TP ID, SS, ST BA, DH, EL, HS, MK, PB, RM, SS, TP DH, EL, HS, PB, SS DH, ID, MD, ST BA, DH, EL, HS, MK, PB, SS, ST 1.1 Koder i Kunnskapsløftet BA Bygg- og anleggsteknikk DH Design og håndverk EL Elektrofag HS Helse- og oppvekstfag ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama MK Medier og kommunikasjon NA RM PB SS ST TP Naturbruk Restaurant- og matfag Påbygging til generell studiekompetanse Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og industriell produksjon Side 2 av 26

3 Søking og inntak til skoleåret Informasjon Inntaket med søknadsfrister ble utlyst i lokalpressen i samsvar med inntaksforskriften 6-7. (nå 6-8) Utdanningsavdelingen har hvert år informasjonsmøter om neste års inntak til videregående skole, formidling av søkere til lærebedrifter og inntak på særskilt grunnlag. Målgrupper er grunnskolene, de videregående skolene, pedagogisk-/psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenesten og andre som veileder barn og unge. Viktige informasjonskilder om videregående opplæring og formidling er vilbli.no, boka "Vil bli noe!, "Opplæringskatalogen for Buskerud fylke" og "Rettledning i arbeidet med søknad om tilrettelagt opplæring, spesialundervisning og inntak på særskilt grunnlag". Søknadsfrister Søknadsfristen for de som søkte særskilt inntak, individuell vurdering for inntak og søkere om opplæringskontrakt var 1. februar. Søknadsfristen for søkere til ordinær undervisning, søkere med behov for tilrettelegging og ordinære søkere til opplæring i bedrift var 1. mars. Det var lagt til rette for at alle skulle søke via Internett. Pålogging foregår via MinID til vigo.no som er et nasjonalt søknadsprogram. Det var mulig å sende papirsøknad, dette ble primært brukt av søkere uten personnummer i Norge, noen av søkerne til særskilt inntak og søknader som kom etter søknadsfrist. Søkertall I skoleåret er det totalt 454 klasser med 9401 elevplasser i de videregående skolene i Buskerud. Det er 8582 heltidselever, derav 8259 med opplæringsrett (ungdomsrett eller fullføringsrett). Pr. 3. juli var det totalt skolesøkere; 9612 søkere til skoler i Buskerud, 9276 av disse hadde opplæringsrett. Av 3737 primærsøkere til Videregående trinn 1, var år eller eldre. I tillegg kommer søkere til voksenopplæringskurs arrangert av fylkeskommunen, deltidselever osv. Alle elevtall er pr. 1. oktober 2013 Inntak Hovedinntaket for skoleåret ble foretatt 3. juli og suppleringsinntaket 6. august. 15. august overtok skolene det resterende inntaket. Etter suppleringsinntaket, var det 174 rettssøkere som sto uten tilbud, mot 348 i fjor. I løpet av august hadde alle fått et tilbud. 226 elever møtte ikke første skoledag, i fjor var tallet 239. Pr. 1. oktober er 89,2% av elevene i Buskerud på sitt primært søkte programområde. 84,6% er elever ved primært søkt programområde og skole. Pr. 1. oktober var det registrert 797 ledige plasser i de videregående skolene. Dette utgjør 8,4 % av plassene. 130 er registrert som deltidselever som gjør nytte av disse ledige plassene. Det er til sammen 145 ungdommer ved Arbeidsinstituttet Buskerud pr Av disse er 30 elever ved de videregående skolene som får hele eller deler av opplæringa ved Arbeidsinstituttet. Det er 991 elever med opplæringsrett hjemmehørende i Buskerud i private videregående skoler skoleåret Av disse er 726 elever ved private videregående skoler i Buskerud. Voksne søkere (dvs voksne over 25 år uten fullført videregående opplæring) er formidlet til de regionale ressurssentrene (OPUS). Alle voksne som har påbegynt ordinær videregående opplæring har fått et tilbud om fullføring. Det er 12 elever med fullføringsrett skoleåret Særskilt inntak 355 søkte ulike former for særskilt inntak, 312 ble tatt inn. Av 3413 elever i Videregående trinn 1 ble 118 tatt inn til et særskilt prioritert utdanningsprogram. Det utgjør 3,5 % av elevene. Minoritetsspråklige søkere Det kom inn 355 søknader fra minoritetsspråklige søkere, det vil si søkere som har kort botid i Norge Side 3 av 26

4 og/eller ikke har gått i norsk grunnskole. De som var over 25 år ble overført OPUS. 6 søknader ble avslått, 44 fikk tilbud om Forberedende kurs for minoritetsspråklige, 12 fikk et individuelt inntak og resten ble overført det ordinære inntaket. Kjøp og salg av skoleplasser For skoleåret betaler Buskerud fylkeskommune for 75 skoleplasser i andre fylker og mottar refusjon for 170 plasser av andre fylker. Buskerud fylkeskommune har samarbeidsavtale med Oppland fylkeskommune. Inkludert i tallene over er 101 elever fra Jevnaker i Oppland som går på skolene i Ringerike. Ingen fra Ringerike og Hole går på Hadeland videregående skole i Oppland. Formidling til læreplasser 2013 Det var 1041 søkere med læreplass som sitt første ønske pr. 1. november av søkerne hadde opplæringsrett. 743 søkere har fått læreplass. Både søkertall og antall formidlede er omtrent som i Alle søkere med opplæringsrett har fått tilbud om læreplass, fagopplæring i skole eller fagprøve. 19 søkere uten opplæringsrett har ikke fått tilbud i årets formidling. Dette er 21 færre enn i 2012 Det er gitt tilbud om Fagopplæring i skole / alternativt skoleopplæring i Vg3 til totalt 65 søkere i 6 lærefag. 27 søkere har takket ja til skoletilbudet. Helsearbeiderfaget. 20 søkere fikk tilbud og 13 av disse har takket ja til skoletilbudet ved Åssiden videregående skole. Dette er en nedgang i forhold til 2012 da 42 søker fikk tilbud og 22 søkere startet i alternativt Vg3. IKT servicefaget. 14 søkere fikk tilbud og 10 av disse har takket ja til skoletilbudet ved Røyken videregående skole Bilfaget lette kjøretøy. 12 søkere fikk tilbud ved Rosthaug videregående skole. 4 takket ja til tilbudet, men ønsket heller å delta på kurset Aktiv mot læreplass. Det ble derfor ikke aktuelt å starte opp klasse på Rosthaug. Kjole og draktsyerfaget. 1 søker har startet som elev på Vg3 kjole og draktsyerfaget i Oppland. Elektrikerfaget. 5 søkere manglet tilbud. Disse fikk skoletilbud i Vestfold. 2 søkere takket ja til dette. Tømrerfaget. 10 søkere manglet tilbud. Disse var bosatt så spredt i fylket at mange måtte påregne å flytte for å starte på alternativt Vg3. De fikk derfor tilbud i Vestfold, der de hadde ledige plasser. 1 søker i tømrerfaget har takket ja til dette. Årsaken til at det har vært nødvendig å tilby alternativt Vg3 eller fagprøve i disse fagene er at det har vært for få læreplasser i forhold til søkere i disse lærefagene. Søkere med manglende karakterer og/eller høyt fravær har fått veiledning om at det kan være et alternativ å skaffe seg arbeidspraksis og ta opp fag for å få læreplass på sikt. Buskerud fylkeskommune har i samarbeid med Nav opprettet kurset "Aktiv mot læreplass" for ungdom som ikke har læreplass. Det er i år planlagt 4 kurs med totalt 60 kursplasser fordelt på kursstedene Drammen, Hokksund og Ringerike. Søkerne vil få arbeidspraksis i inntil 6 måneder og styrking i fellesfagene. Mange søkere ønsker å ta imot dette tilbudet for å styrke mulighetene for en læreplass på lengere sikt. Kursene har startet i oktober og november. I sluttfasen av formidlingen har dette tilbudet gått til søkere som ikke har fått avtale med bedrift. De fleste søkere som ønsket å delta på kurset har fått tilbud om dette. Mange søkere ønsket kurset fremfor å starte på Fagopplæring i skole/ Alternativt Vg3. Kurset er derfor en viktig årsak til at vi i år ikke måtte opprette mer enn 2 klasser. Søkere til opplæringskontrakt / lærekandidater Det var 107 som hadde søkt formidling til læreplass som lærekandidat hvor sluttmålet er grunnkompetanse. Dette er 10 færre enn i av søkerne hadde opplæringsrett. 70 søkere har fått opplæringskontrakt i bedrift. Dette er en økning på 5 søkere sammenlignet med Alle søkere med opplæringsrett har fått tilbud om læreplass eller fagopplæring i skole. Det er gitt tilbud om Fagopplæring i skole / alternativt skoleopplæring i Vg3 til totalt 18 søkere. I 2012 fikk 35 søkere dette tilbudet. 12 av søkerne har takket ja til Vg3 og startet i skole. Dette er samme antall som startet i alternativt Vg3 i Andelen søkere som har fått opplæringskontrakt er høyere enn i 2012, og mange søkere har tidlig i formidlingen fått avtale med bedrift. Dette er en positiv utvikling i arbeidet med lærekandidatordningen i Buskerud. Se også Tilstandsrapporten for videregående opplæring. Side 4 av 26

5 2. Oversikt over søkere til tilbud i Buskerud Søkertall pr juli 2013 hovedinntak Kode Programområde Plasser Klasser Primærsøkere Prim.søker Prim.søke (tall=trinn) 2013/ / / / /14 m U.rett m U.rett alle søkere AOLOV0J--- Forb. kurs for min.spr BAANL2---- Anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk , BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek BATRT2---- Treteknikk DHBLD2---- Blomsterdekoratør DHDHV1---- Design og håndverk DHDTE2---- Design og tekstil DHFRI2---- Frisør DHINT3---- Interiør DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign DHUIM2L--- Ur- og instrumentmaker,lal DHUTS3---- Utstillingsdesign 8 0, ELAUT2---- Automatisering ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELDAT3---- Dataelektronikerfaget ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE1---- Elektrofag , ELELE2---- Elenergi , ELKVT2---- Kulde- og varmepumpetekn nytt i 2013/ HSBUA2---- Barne- og ungdomsarb.fag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHES2---- Helseservicefag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHUD2---- Hudpleie HSHUD3---- Hudpleier HSTAN3---- Tannhelsesekretær IDIDR2---- Idrettsfag 135 4, IDIDR2--D- Idrettsfag,fotball 21 0, IDIDR2--E- Idrettsfag,håndball 18 0, IDIDR2--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 12 0, IDIDR2--U- Idrettsfag,utholdenhet 9 0, IDIDR3---- Idrettsfag 135 4, IDIDR3--D- Idrettsfag,fotball 22 0, IDIDR3--E- Idrettsfag,håndball 16 0, IDIDR3--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 10 0, IDIDR3--U- Idrettsfag,utholdenhet 12 0, IDRET1---- Idrettsfag 135 4, IDRET1--D- Idrettsfag,fotball 22 0, IDRET1--E- Idrettsfag,håndball 16 0, IDRET1--LS Idrettsfag,langrenn/svømming 13 0,5 (utholdenhet) IDRET1--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 9 0, MDDAN2---- Dans 14 0, MDDAN3---- Dans 14 0, MDDRA2---- Drama MDDRA3---- Drama MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 14 0, MDMDD1--6- Mus/dans/drama,drama MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk Side 5 av 26

6 Kode Programområde Plasser Klasser Primærsøkere Prim.søker Prim.søke (tall=trinn) 2013/ / / / /14 m U.rett m U.rett alle søkere MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforb.. medier og kom NAAID2---- Anleggsgartner- og idrettsanl NAHHO2---- Heste- og hovslagerfag NALBR3---- Landbruk 9 0, NALGA2---- Landbruk og gartnernæring 20 1, NANAB1---- Naturbruk NANAB1--FL Naturbruk,fjellandbruk 9 0, NASBR2---- Skogbruk PBPBY3---- Påbygg til gen stk , PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 85 5, RMMFG2---- Matfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSISF2---- IKT-servicefag SSRLV2---- Reiseliv SSSSA1---- Service og samferdsel , SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 113 7, SSTRL2---- Transport og logistikk STFOR1---- Studiespesialisering formgiv. 42 1, STFOR2---- Formgivingsfag 72 2, STFOR3---- Formgivingsfag STREA2---- Realfag , STREA2--Q- Realfag,forskerlinje STREA3---- Realfag , STREA3--Q- Realfag,forskerlinje STSSA2---- Språk, samf.fag og økonomi STSSA2--EP Språk/samf/øk,entr.skap 32 1, STSSA3---- Språk, samf.fag og økonomi , STSSA3--EP Språk/samf/øk,entr.skap 32 1, STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--EP Studiespes,entr.skap STUSP1--Q- Studiespes,forskerlinje STUSP1HTH- ST Hverdagslivstrening STUSP2Z--- International baccalaureate STUSP3Z--- International baccalaureate TPAMK2---- Arbeidsmaskiner TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri TPKJT2---- Kjøretøy 83 5, TPPIN2---- Industriteknologi 82 5, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Side 6 av 26

7 3. Søkere pr avgiverskole Avgiverskole elever Søkere Søkere Inntatte Inntatte Nei til Nei til tilbud tilbud antall % antall % antall % Børresen skole , , ,70 Eknes ungdomsskole , ,90 2 1,61 Flesberg ungdomsskole , ,89 0 0,00 Frydenhaug skole , ,00 0 0,00 Flå skole , ,00 0 0,00 Galterud skole , ,00 4 4,00 Gol ungdomsskole , ,00 0 0,00 Grytnes ungdomsskole , ,91 1 1,89 Hallingby skole , ,00 0 0,00 Haugsbygd ungdomsskole , ,31 0 0,00 Hemsedal ungdomsskole , ,44 0 0,00 Hokksund ungdomsskole , ,74 1 0,93 Hol ungdomsskole , ,29 0 0,00 Hole ungdomsskole , ,52 2 2,17 Hov ungdomsskole , ,00 2 2,86 Hurum ungdomsskole , ,21 2 3,51 Hvittingfoss ungdomsskole , ,74 0 0,00 Killingrud ungdomsskole , ,29 3 3,57 Kjøsterud ungdomsskole , ,56 4 4,44 Krøderen skole ( B&U.skole) , ,47 1 5,26 Lierbyen skole , ,33 3 3,85 Nes skole , ,00 0 0,00 Nes ungdomsskole , ,30 0 0,00 Nordre Modum ungdomsskole , ,95 0 0,00 Rødberg skole , ,44 1 2,78 Røyken ungdomsskole , ,48 1 1,19 Sagstedbrua skole , ,00 0 0,00 Sigdal ungdomsskole , ,00 0 0,00 Skotselv ungdomsskole , ,24 0 0,00 Slemmestad ungdomsskole , ,05 1 0,78 Sokna skole , ,00 1 4,00 Spikkestad ungdomsskole , ,22 3 2,94 Svensedammen skole , ,00 7 4,24 Sylling skole , ,37 0 0,00 Søndre Modum ungdomsskole , ,89 2 2,70 Tislegård ungdomsskole , ,30 0 0,00 Tranby skole , ,51 7 5,07 Tyristrand skole , ,56 0 0,00 Veggli ungdomsskole , ,00 0 0,00 Veiavangen skole , ,43 2 1,65 Veienmarka ungdomsskole , ,01 2 2,25 Vestfossen ungdomsskole , ,81 1 1,27 Vestsiden ungdomsskole , ,23 0 0,00 Ål ungdomsskule , ,86 0 0,00 Gulskogen skole , ,53 3 3,53 Skrim ungdomsskole , ,59 1 1,47 Høvik skole , ,35 3 3,26 Marienlyst skole , ,89 9 5,00 Rosendal skole , ,71 0 0,00 Steinerskolen på Ringerike , ,67 0 0,00 Tyrifjord skole , ,29 0 0,00 Rudolf Steinerskolen Gr.skole Hurum , ,00 0 0,00 Kongsberg International School , ,00 1 6,67 Side 7 av 26

8 4. Nedre poenggrense for inntak til Vg1 hovedinntaket Til Vg1 musikk, dans og drama, alle tilbud, og Vg1 idrett v/ Ringerike og Drammen er poenggrensen for de uten tilleggspoeng. Side 8 av 26

9 5. Søknader og inntak etter individuell vurdering skoleåret Søknader: Til særskilt prioritert utdanningsprogram på vg1 90 til neste nivå etter individuell vurdering 131 til planlagt løp over 2 år (reservert på samme trinn) 35 søknad om rett til opplæring ut over 3 år: 21 i tillegg kommer: etter ind.vurdering til et alternativt opplæringsløp på vg1 61 andre som har krysset av for s-inntak, men uavklart kategori /feilsøk 17 totalt antall "S"søknader 355 Inntatt: Til særskilt prioritert utdanningsprogram på vg1 62 til neste nivå etter individuell vurdering 137 til planlagt løp over 2 år (reservert på samme trinn) 48 søknad om rett til opplæring ut over 3 år: 9 sum 256 i tillegg kommer: etter ind.vurdering til et alternativt opplæringsløp på vg1 56 totalt av 10 avslag om rett til opplæring ut over 3 år ble anket og oversendt FMBU som ga klagerne medhold 8 av 18 avslag på rett til særskilt prioritert utdanningsprogram ble anket og oversendt FMBU. 1 av sakene ble trukket pga ny dokumentasjon, 2 av klagerne fikk medhold og 5 av klagene ble ikke ferdigbehandlet hos FMBU da klagerne allerede hadde fått inntak til sitt 1.ønske i det ordinære inntaket før FMBU hadde kommet med konklusjon i sakene. Side 9 av 26

10 6. Kapasitet og elever pr programområde Elevtall i skoler i Buskerud pr AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr BAANL2---- Anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk 10, BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek BATRT2---- Treteknikk DHBLD2---- Blomsterdekoratør DHDHV1---- Design og håndverk DHDTE2---- Design og tekstil DHFRI2---- Frisør DHINT3---- Interiør DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign DHUIM2L--- Ur- og instrumentmaker,lal DHUTS3---- Utstillingsdesign 0, ELAUT2---- Automatisering ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELDAT3---- Dataelektronikerfaget ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE1---- Elektrofag 21, ELELE2---- Elenergi 10, ELKVT2---- Kulde- og varmepumpeteknikk HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHES2---- Helseservicefag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHSF1HT-2 HS Spes.u egen gr, 2. år 0, HSHUD2---- Hudpleie HSHUD3---- Hudpleier HSTAN3---- Tannhelsesekretær IDIDR2---- Idrettsfag 4, IDIDR2--D- Idrettsfag,fotball 0, IDIDR2--E- Idrettsfag,håndball 0, IDIDR2--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 0, IDIDR2--U- Idrettsfag,utholdenhet 0, IDIDR3---- Idrettsfag 4, IDIDR3--D- Idrettsfag,fotball 0, IDIDR3--E- Idrettsfag,håndball 0, Side 10 av 26

11 IDIDR3--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 0, IDIDR3--U- Idrettsfag,utholdenhet 0, IDRET1---- Idrettsfag 4, IDRET1--D- Idrettsfag,fotball 0, IDRET1--E- Idrettsfag,håndball 0, IDRET1--LS Idrettsfag,langrenn/svømming 0, IDRET1--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 0, MDDAN2---- Dans 0, MDDAN3---- Dans 0, MDDRA2---- Drama MDDRA3---- Drama MDMDD1-1- Mus/dans/drama,musikk MDMDD1-4- Mus/dans/drama,dans 0, MDMDD1-6- Mus/dans/drama,drama MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforb. medier og kom NAAID2---- Anleggsgartner- og idrettsanl NAHHO2---- Heste- og hovslagerfag NALBR3---- Landbruk 0, NALGA2---- Landbruk og gartnernæring 1, NANAB1---- Naturbruk NANAB1--FL Naturbruk,fjellandbruk 0, NASBR2---- Skogbruk PBPBY3---- Påbygg til gen stk 13, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 5, RMMFG2---- Matfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSISF2---- IKT-servicefag SSRLV2---- Reiseliv SSSSA1---- Service og samferdsel 12, SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 7, SSTRL2---- Transport og logistikk STFOR1---- Studiespesialisering formgiv. 1, STFOR2---- Formgivingsfag 2, STFOR3---- Formgivingsfag STREA2---- Realfag 16, STREA2--Q- Realfag,forskerlinje STREA3---- Realfag 15, STREA3--Q- Realfag,forskerlinje STSSA2---- Språk, samf.fag og økonomi Side 11 av 26

12 STSSA2--EP Språk/samf/øk,entr.skap 1, STSSA3---- Språk, samf.fag og økonomi 21, STSSA3--EP Språk/samf/øk,entr.skap 1, STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--EP Studiespes,entr.skap STUSP1--Q- Studiespes,forskerlinje STUSP1HTH1 ST Spes.u liten gr H, 1. år 2, STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år 2, STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år STUSP2Z--- International baccalaureate STUSP3Z--- International baccalaureate TPAMK2---- Arbeidsmaskiner TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri TPKJT2---- Kjøretøy 5, TPPIN2---- Industriteknologi 5, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon TPTIP1HT-3 TP Spes.u egen gr, 3. år 0, Elever i private skoler i Buskerud Private skoler som er med i utvalget: Akademiet (MK, ST, PB), Briskeby (SS, ST), NTG Geilo (ST), Røyken vg Steinerskole (MD, MK, ST), Sonans (ST, PB) og Tyrifjord (EL, HS, ST, PB) Utdanningsprogram Nivå Elever hj.hørende i Buskerud Prosent av totalt antall elever Elektrofag EL Vg1 7 2,2 Vg2 5 2,1 Helse- og oppvekstfag HS Vg1 4 1,0 Vg2 5 1,4 Medier og kommunikasjon MK Vg ,6 Vg ,4 Vg ,1 Musikk, dans, drama MD Vg1 7 5,8 Vg2 9 7,8 Vg3 10 9,5 Service og samferdsel SS Vg1 1 0,5 Vg2 2 1,2 Studiespesialisering ST Vg ,4 Vg ,1 Vg ,2 Påbygg til gen. Studiekomp. PB Vg ,6 Side 12 av 26

13 8. Dekningsgrad utvikling fra skoleåret 2011/12 til 2013/14 Utgangspunkt er heltidselever, kapasitet benyttes av deltidselever. Skole/region Kapasitet 2011/2012 Antall ledige plasser % plassutnyttelse Kapasitet 2012/2013 Antall ledige plasser % plassutnyttelse Kapasitet 2013/2014 Antall ledige plasser % plassutnyttelse Gol vgs , , ,7 Ål vgs , , ,0 Hallingdalsregionen , , ,9 Kongsberg vgs , , ,7 Numedal vgs , , ,2 Kongsberg/Numedalsreg , , ,2 Hønefoss vgs , , ,7 Ringerike vgs , , ,1 Ringeriksregionen , , ,4 Eiker vgs , , ,7 Rosthaug vgs , , ,4 Midtfylkereg , , ,6 Drammen vgs , , ,5 St.Hallvard vgs , , ,6 Røyken vgs , , ,5 Lier vgs , , ,5 Åssiden vgs , , ,0 Drammensreg , , ,2 Sum fylket , , ,52 Side 13 av 26

14 9. Kapasitet og elever pr skole og programområde Gol vidaregåande skule DHDHV1---- Design og håndverk IDIDR2---- Idrettsfag 0, IDIDR3---- Idrettsfag 0, IDRET1---- Idrettsfag 0, MDDRA2---- Drama 0, MDDRA3---- Drama 0, MDMDD1-6- Mus/dans/drama,drama 0, MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforbered. medier og kom RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 0, RMRMF1---- Restaurant- og matfag STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år 0, Ål vidaregåande skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHSF1HT-2 HS Spes.u egen gr, 2. år 0, NALBR3---- Landbruk 0, NALGA2---- Landbruk og gartnernæring 0, NANAB1--FL Naturbruk,fjellandbruk 0, PBPBY3---- Påbygg til gen stk 0, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0, TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi 0, Side 14 av 26

15 TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon TPTIP1HT-3 TP Spes.u egen gr, 3. år 0, Numedal videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk 0, ELELE1---- Elektrofag 0, ELELE2---- Elenergi 0, HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag PBPBY3---- Påbygg til gen stk 0, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, SSSSA1---- Service og samferdsel 0, SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0, STREA2---- Realfag 0, STREA3---- Realfag 0, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 0, STUSP1---- Studiespesialisering TPKJT2---- Kjøretøy 0, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Kongsberg videregående skole BAANL2---- Anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk DHDHV1---- Design og håndverk DHDTE2---- Design og tekstil DHUIM2L--- Ur- og instrumentmaker,lal ELAUT2---- Automatisering ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELDAT3---- Dataelektronikerfaget ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag Side 15 av 26

16 IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag MDMDD1-1- Mus/dans/drama,musikk MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk NANAB1---- Naturbruk NASBR2---- Skogbruk PBPBY3---- Påbygg til gen stk 2, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSISF2---- IKT-servicefag SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet STFOR3---- Formgivingsfag STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--Q- Studiespes,forskerlinje STUSP1HTH1 ST Spes.u liten gr H, 1. år 0, STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år 0, STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år 0, STUSP2Z--- International baccalaureate STUSP3Z--- International baccalaureate TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Ringerike videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag MDMDD1-1- Mus/dans/drama,musikk MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk SSRLV2---- Reiseliv SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet Side 16 av 26

17 STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år 0, STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år 0, Hønefoss videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek DHDHV1---- Design og håndverk DHFRI2---- Frisør DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign DHUTS3---- Utstillingsdesign 0, ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforbered. medier og kom PBPBY3---- Påbygg til gen stk 1, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSISF2---- IKT-servicefag SSTRL2---- Transport og logistikk STFOR2---- Formgivingsfag STFOR3---- Formgivingsfag STUSP1HTH1 ST Spes.u liten gr H, 1. år 0, STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år 0, TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Side 17 av 26

18 Eiker videregående skole DHDHV1---- Design og håndverk DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HTH1 ST Spes.u liten gr H, 1. år 0, STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år 0, STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år 0, Rosthaug videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon NAAID2---- Anleggsgartner- og idrettsanl NAHHO2---- Heste- og hovslagerfag NALGA2---- Landbruk og gartnernæring 0, NANAB1---- Naturbruk PBPBY3---- Påbygg til gen stk 1, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0, STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 0, STSSA2--EP Språk/samf/øk,entr.skap 0, Side 18 av 26

19 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 0, STSSA3--EP Språk/samf/øk,entr.skap 0, STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HTH1 ST Spes.u liten gr H, 1. år 0, STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år 0, STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år 0, TPAMK2---- Arbeidsmaskiner TPKJT2---- Kjøretøy TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Åssiden videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek BATRT2---- Treteknikk DHDHV1---- Design og håndverk DHFRI2---- Frisør DHINT3---- Interiør DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi ELKVT2---- Kulde- og varmepumpeteknikk HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHES2---- Helseservicefag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHUD2---- Hudpleie HSHUD3---- Hudpleier HSTAN3---- Tannhelsesekretær MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforbered. medier og kom PBPBY3---- Påbygg til gen stk 1, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMMFG2---- Matfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSISF2---- IKT-servicefag TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri TPKJT2---- Kjøretøy Side 19 av 26

20 TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Lier videregående skole DHBLD2---- Blomsterdekoratør DHDHV1---- Design og håndverk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag PBPBY3---- Påbygg til gen stk 3, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet SSTRL2---- Transport og logistikk STUSP1HTH1 ST Spes.u liten gr H, 1. år 0, STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år 0, STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år 0, St. Hallvard videregående skole DHFRI2---- Frisør IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag MDDAN2---- Dans 0, MDDAN3---- Dans 0, MDDRA2---- Drama 0, MDDRA3---- Drama 0, MDMDD1-1- Mus/dans/drama,musikk MDMDD1-4- Mus/dans/drama,dans 0, MDMDD1-6- Mus/dans/drama,drama 0, MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi Side 20 av 26

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram VG1... 4 VG2... 4 VG3... 4 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak, formidling og voksenopplæring i 211/212 2 INNHOLD: Generelle opplysninger om inntaket 211/212 4 Statistikk, inntaket 211/212

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...4 VG1...4 VG2...4 VG3...5 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ ØNSKE

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2010/2011 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2010/2011... 3 STATISTIKK, INNTAKET

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2016/2017

Opplæringstilbudet skoleåret 2016/2017 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2016/2017 Illustrasjon: Kristin Hauge. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 lllustrasjon: Helen Fjeld Langrid. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Illustrasjon: Abel S.Reyes. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever i Vg2 formgivningsfag,

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013.

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013. 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 1 12 10 9 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1 12 15 15 1 12 14 12 1 15 9 8 SSSSA1 Service og samferdsel 1 15 6 6 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 201 Fagopplæring i Rogaland 95% 95% av alle norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god rekrutteringsmåte. Pengene er på bordet, og frivillige mottagere søkes. Skal

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,00 27 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,00 26 3 IDIDR3---- Idrettsfag

Detaljer

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring Skaper resultater gjennom samhandling Videregående opplæring Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016 Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring 1 Til deg som skal søke videregående opplæring

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B.

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B. Inntaksområde A Inntaksområde B Skoletilbudet for Telemark 2013 2014 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8003 Croftholmen 8004 Hjalmar Johansen 8010 Kragerø 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8020

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2009/2010 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2009/2010... 3 Primærsøkere, elever

Detaljer

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 Nord-Østerdal videregående skole 0 Innføringsår GS for min.spr 5 10 1 11 1 Bygg- og anleggsteknikk 10 12 13 14 1 Elektrofag 19 21 19 21 1 Helse- og oppvekstfag 23 27 37

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM... 4 VG1... 4 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 23 1 17 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0 1 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 100 IDIDR2---- Idrettsfag

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Formidling til læreplass 2014/2015 20.11.2014 Innhold Fagopplæringen i Vest-Agder Samfunnskontrakten Formidlingen 2014

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG Tidsplan Fristen 1. februar gjelder for søkere med behov for spesialundervisning søkere til særskilt prioritert utdanningsprogram søkere med

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule Saksprotokoll Organ: Møtedato: 24.11.2015 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 15/8405-41 Internt l.nr. 51233/15 Sak: 27/15 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet)

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet) Kontaktpersoner for de ulike lærefagene Fargekoder: ❶Bygg og anleggsteknikk ❷Design og håndverk ❸Elektrofag ❹Helse- og oppvekstfag ❺Medier og kommunikasjon ❻Naturbruk ❼Restaurant og matfag ❽Service- og

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark

OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark 2011-2012 Videregående opplæring ffk.no finnmark.no I denne katalogen finner du en enkel oversikt over den informasjonen du trenger for å søke om plass i videre gående

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016 Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Turnéplan: Fighting gravity H16 Kontaktperson DKS: Jørgen Greiner jorgen.greiner@bfk.no 32808679

Turnéplan: Fighting gravity H16 Kontaktperson DKS: Jørgen Greiner jorgen.greiner@bfk.no 32808679 35 Fr 02.09.2016 11:30 12:25 Modum kulturhus Nordre Modum ungdomsskole 8-10 128 Skolen ved Modum Bad 35 Fr 02.09.2016 13:00 13:55 Modum kulturhus Nordre Modum ungdomsskole 8-10 128 128 36 Ma 05.09.2016

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014 Resultat 1. per 9. juli Merknader til tabellene: Felter som er merket med rosa, er tilbud som ikke ble satt i ga på grunn av for få søkere. Søkertallene er per 28.04. og viser primærsøkere fra Oppland

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR Knudsen, Tom (NHO) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 NB! Opprinnelig oppsatt fellesmøte med YON

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2015 Biblioteket ved Bodø videregående skole. Foto: John Tore Pedersen Forord Statisikkheftet har over mange år vært et nyttig verktøy både for politikere og administrativt

Detaljer

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012 Fagenhet Videregående opplæring Søkere fra ungdomsskolen 2 1. inntak 6936 søkere m/ungdomsrett fikk tilbud om skoleplass 91 % av søkere fikk sitt 1.ønske

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer