UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014"

Transkript

1 UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret Statistikk pr. 1. oktober 2013 Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen januar 2014

2 Buskerud er inndelt i fem regioner. Videregående skoler, arbeidsinstitutt, fagskole og opplæring- og utviklingssentra (OPUS) er fordelt slik: Hallingdalsregionen: Gol vidaregåande skule Ål vidaregåande skole OPUS Hallingdal Kongsberg-/Numedalsregionen: Kongsberg videregående skole Numedal videregående skole Arbeidsinstituttet avd. Kongsberg Fagskolen Tinius Olsen OPUS Kongsberg Ringeriksregionen: Ringerike videregående skole Hønefoss videregående skole Arbeidsinstituttet avd. Ringerike OPUS Ringerike Midtfylkeregionen: Eiker videregående skole Rosthaug videregående skole Arbeidsinstituttet avd. Midtfylket Drammensregionen: Drammen videregående skole Åssiden videregående skole Lier videregående skole St. Hallvard videregående skole Røyken videregående skole Arbeidsinstituttet avd. Drammen OPUS Drammen Utdanningsprogram DH, ID, MD, MK, RM, ST BA, EL, HS, NA, PB, SS, TP BA, DH, EL, HS, ID, MD, NA, PB, RM, SS, ST, TP BA, EL, HS, PB, SS, ST, TP ID, MD, SS, ST BA, DH, EL, HS, MK, PB, RM, SS, ST, TP DH, ST BA, EL, HS, ID, MK, NA, PB, RM, SS, ST, TP ID, SS, ST BA, DH, EL, HS, MK, PB, RM, SS, TP DH, EL, HS, PB, SS DH, ID, MD, ST BA, DH, EL, HS, MK, PB, SS, ST 1.1 Koder i Kunnskapsløftet BA Bygg- og anleggsteknikk DH Design og håndverk EL Elektrofag HS Helse- og oppvekstfag ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama MK Medier og kommunikasjon NA RM PB SS ST TP Naturbruk Restaurant- og matfag Påbygging til generell studiekompetanse Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og industriell produksjon Side 2 av 26

3 Søking og inntak til skoleåret Informasjon Inntaket med søknadsfrister ble utlyst i lokalpressen i samsvar med inntaksforskriften 6-7. (nå 6-8) Utdanningsavdelingen har hvert år informasjonsmøter om neste års inntak til videregående skole, formidling av søkere til lærebedrifter og inntak på særskilt grunnlag. Målgrupper er grunnskolene, de videregående skolene, pedagogisk-/psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenesten og andre som veileder barn og unge. Viktige informasjonskilder om videregående opplæring og formidling er vilbli.no, boka "Vil bli noe!, "Opplæringskatalogen for Buskerud fylke" og "Rettledning i arbeidet med søknad om tilrettelagt opplæring, spesialundervisning og inntak på særskilt grunnlag". Søknadsfrister Søknadsfristen for de som søkte særskilt inntak, individuell vurdering for inntak og søkere om opplæringskontrakt var 1. februar. Søknadsfristen for søkere til ordinær undervisning, søkere med behov for tilrettelegging og ordinære søkere til opplæring i bedrift var 1. mars. Det var lagt til rette for at alle skulle søke via Internett. Pålogging foregår via MinID til vigo.no som er et nasjonalt søknadsprogram. Det var mulig å sende papirsøknad, dette ble primært brukt av søkere uten personnummer i Norge, noen av søkerne til særskilt inntak og søknader som kom etter søknadsfrist. Søkertall I skoleåret er det totalt 454 klasser med 9401 elevplasser i de videregående skolene i Buskerud. Det er 8582 heltidselever, derav 8259 med opplæringsrett (ungdomsrett eller fullføringsrett). Pr. 3. juli var det totalt skolesøkere; 9612 søkere til skoler i Buskerud, 9276 av disse hadde opplæringsrett. Av 3737 primærsøkere til Videregående trinn 1, var år eller eldre. I tillegg kommer søkere til voksenopplæringskurs arrangert av fylkeskommunen, deltidselever osv. Alle elevtall er pr. 1. oktober 2013 Inntak Hovedinntaket for skoleåret ble foretatt 3. juli og suppleringsinntaket 6. august. 15. august overtok skolene det resterende inntaket. Etter suppleringsinntaket, var det 174 rettssøkere som sto uten tilbud, mot 348 i fjor. I løpet av august hadde alle fått et tilbud. 226 elever møtte ikke første skoledag, i fjor var tallet 239. Pr. 1. oktober er 89,2% av elevene i Buskerud på sitt primært søkte programområde. 84,6% er elever ved primært søkt programområde og skole. Pr. 1. oktober var det registrert 797 ledige plasser i de videregående skolene. Dette utgjør 8,4 % av plassene. 130 er registrert som deltidselever som gjør nytte av disse ledige plassene. Det er til sammen 145 ungdommer ved Arbeidsinstituttet Buskerud pr Av disse er 30 elever ved de videregående skolene som får hele eller deler av opplæringa ved Arbeidsinstituttet. Det er 991 elever med opplæringsrett hjemmehørende i Buskerud i private videregående skoler skoleåret Av disse er 726 elever ved private videregående skoler i Buskerud. Voksne søkere (dvs voksne over 25 år uten fullført videregående opplæring) er formidlet til de regionale ressurssentrene (OPUS). Alle voksne som har påbegynt ordinær videregående opplæring har fått et tilbud om fullføring. Det er 12 elever med fullføringsrett skoleåret Særskilt inntak 355 søkte ulike former for særskilt inntak, 312 ble tatt inn. Av 3413 elever i Videregående trinn 1 ble 118 tatt inn til et særskilt prioritert utdanningsprogram. Det utgjør 3,5 % av elevene. Minoritetsspråklige søkere Det kom inn 355 søknader fra minoritetsspråklige søkere, det vil si søkere som har kort botid i Norge Side 3 av 26

4 og/eller ikke har gått i norsk grunnskole. De som var over 25 år ble overført OPUS. 6 søknader ble avslått, 44 fikk tilbud om Forberedende kurs for minoritetsspråklige, 12 fikk et individuelt inntak og resten ble overført det ordinære inntaket. Kjøp og salg av skoleplasser For skoleåret betaler Buskerud fylkeskommune for 75 skoleplasser i andre fylker og mottar refusjon for 170 plasser av andre fylker. Buskerud fylkeskommune har samarbeidsavtale med Oppland fylkeskommune. Inkludert i tallene over er 101 elever fra Jevnaker i Oppland som går på skolene i Ringerike. Ingen fra Ringerike og Hole går på Hadeland videregående skole i Oppland. Formidling til læreplasser 2013 Det var 1041 søkere med læreplass som sitt første ønske pr. 1. november av søkerne hadde opplæringsrett. 743 søkere har fått læreplass. Både søkertall og antall formidlede er omtrent som i Alle søkere med opplæringsrett har fått tilbud om læreplass, fagopplæring i skole eller fagprøve. 19 søkere uten opplæringsrett har ikke fått tilbud i årets formidling. Dette er 21 færre enn i 2012 Det er gitt tilbud om Fagopplæring i skole / alternativt skoleopplæring i Vg3 til totalt 65 søkere i 6 lærefag. 27 søkere har takket ja til skoletilbudet. Helsearbeiderfaget. 20 søkere fikk tilbud og 13 av disse har takket ja til skoletilbudet ved Åssiden videregående skole. Dette er en nedgang i forhold til 2012 da 42 søker fikk tilbud og 22 søkere startet i alternativt Vg3. IKT servicefaget. 14 søkere fikk tilbud og 10 av disse har takket ja til skoletilbudet ved Røyken videregående skole Bilfaget lette kjøretøy. 12 søkere fikk tilbud ved Rosthaug videregående skole. 4 takket ja til tilbudet, men ønsket heller å delta på kurset Aktiv mot læreplass. Det ble derfor ikke aktuelt å starte opp klasse på Rosthaug. Kjole og draktsyerfaget. 1 søker har startet som elev på Vg3 kjole og draktsyerfaget i Oppland. Elektrikerfaget. 5 søkere manglet tilbud. Disse fikk skoletilbud i Vestfold. 2 søkere takket ja til dette. Tømrerfaget. 10 søkere manglet tilbud. Disse var bosatt så spredt i fylket at mange måtte påregne å flytte for å starte på alternativt Vg3. De fikk derfor tilbud i Vestfold, der de hadde ledige plasser. 1 søker i tømrerfaget har takket ja til dette. Årsaken til at det har vært nødvendig å tilby alternativt Vg3 eller fagprøve i disse fagene er at det har vært for få læreplasser i forhold til søkere i disse lærefagene. Søkere med manglende karakterer og/eller høyt fravær har fått veiledning om at det kan være et alternativ å skaffe seg arbeidspraksis og ta opp fag for å få læreplass på sikt. Buskerud fylkeskommune har i samarbeid med Nav opprettet kurset "Aktiv mot læreplass" for ungdom som ikke har læreplass. Det er i år planlagt 4 kurs med totalt 60 kursplasser fordelt på kursstedene Drammen, Hokksund og Ringerike. Søkerne vil få arbeidspraksis i inntil 6 måneder og styrking i fellesfagene. Mange søkere ønsker å ta imot dette tilbudet for å styrke mulighetene for en læreplass på lengere sikt. Kursene har startet i oktober og november. I sluttfasen av formidlingen har dette tilbudet gått til søkere som ikke har fått avtale med bedrift. De fleste søkere som ønsket å delta på kurset har fått tilbud om dette. Mange søkere ønsket kurset fremfor å starte på Fagopplæring i skole/ Alternativt Vg3. Kurset er derfor en viktig årsak til at vi i år ikke måtte opprette mer enn 2 klasser. Søkere til opplæringskontrakt / lærekandidater Det var 107 som hadde søkt formidling til læreplass som lærekandidat hvor sluttmålet er grunnkompetanse. Dette er 10 færre enn i av søkerne hadde opplæringsrett. 70 søkere har fått opplæringskontrakt i bedrift. Dette er en økning på 5 søkere sammenlignet med Alle søkere med opplæringsrett har fått tilbud om læreplass eller fagopplæring i skole. Det er gitt tilbud om Fagopplæring i skole / alternativt skoleopplæring i Vg3 til totalt 18 søkere. I 2012 fikk 35 søkere dette tilbudet. 12 av søkerne har takket ja til Vg3 og startet i skole. Dette er samme antall som startet i alternativt Vg3 i Andelen søkere som har fått opplæringskontrakt er høyere enn i 2012, og mange søkere har tidlig i formidlingen fått avtale med bedrift. Dette er en positiv utvikling i arbeidet med lærekandidatordningen i Buskerud. Se også Tilstandsrapporten for videregående opplæring. Side 4 av 26

5 2. Oversikt over søkere til tilbud i Buskerud Søkertall pr juli 2013 hovedinntak Kode Programområde Plasser Klasser Primærsøkere Prim.søker Prim.søke (tall=trinn) 2013/ / / / /14 m U.rett m U.rett alle søkere AOLOV0J--- Forb. kurs for min.spr BAANL2---- Anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk , BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek BATRT2---- Treteknikk DHBLD2---- Blomsterdekoratør DHDHV1---- Design og håndverk DHDTE2---- Design og tekstil DHFRI2---- Frisør DHINT3---- Interiør DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign DHUIM2L--- Ur- og instrumentmaker,lal DHUTS3---- Utstillingsdesign 8 0, ELAUT2---- Automatisering ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELDAT3---- Dataelektronikerfaget ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE1---- Elektrofag , ELELE2---- Elenergi , ELKVT2---- Kulde- og varmepumpetekn nytt i 2013/ HSBUA2---- Barne- og ungdomsarb.fag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHES2---- Helseservicefag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHUD2---- Hudpleie HSHUD3---- Hudpleier HSTAN3---- Tannhelsesekretær IDIDR2---- Idrettsfag 135 4, IDIDR2--D- Idrettsfag,fotball 21 0, IDIDR2--E- Idrettsfag,håndball 18 0, IDIDR2--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 12 0, IDIDR2--U- Idrettsfag,utholdenhet 9 0, IDIDR3---- Idrettsfag 135 4, IDIDR3--D- Idrettsfag,fotball 22 0, IDIDR3--E- Idrettsfag,håndball 16 0, IDIDR3--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 10 0, IDIDR3--U- Idrettsfag,utholdenhet 12 0, IDRET1---- Idrettsfag 135 4, IDRET1--D- Idrettsfag,fotball 22 0, IDRET1--E- Idrettsfag,håndball 16 0, IDRET1--LS Idrettsfag,langrenn/svømming 13 0,5 (utholdenhet) IDRET1--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 9 0, MDDAN2---- Dans 14 0, MDDAN3---- Dans 14 0, MDDRA2---- Drama MDDRA3---- Drama MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 14 0, MDMDD1--6- Mus/dans/drama,drama MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk Side 5 av 26

6 Kode Programområde Plasser Klasser Primærsøkere Prim.søker Prim.søke (tall=trinn) 2013/ / / / /14 m U.rett m U.rett alle søkere MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforb.. medier og kom NAAID2---- Anleggsgartner- og idrettsanl NAHHO2---- Heste- og hovslagerfag NALBR3---- Landbruk 9 0, NALGA2---- Landbruk og gartnernæring 20 1, NANAB1---- Naturbruk NANAB1--FL Naturbruk,fjellandbruk 9 0, NASBR2---- Skogbruk PBPBY3---- Påbygg til gen stk , PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 85 5, RMMFG2---- Matfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSISF2---- IKT-servicefag SSRLV2---- Reiseliv SSSSA1---- Service og samferdsel , SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 113 7, SSTRL2---- Transport og logistikk STFOR1---- Studiespesialisering formgiv. 42 1, STFOR2---- Formgivingsfag 72 2, STFOR3---- Formgivingsfag STREA2---- Realfag , STREA2--Q- Realfag,forskerlinje STREA3---- Realfag , STREA3--Q- Realfag,forskerlinje STSSA2---- Språk, samf.fag og økonomi STSSA2--EP Språk/samf/øk,entr.skap 32 1, STSSA3---- Språk, samf.fag og økonomi , STSSA3--EP Språk/samf/øk,entr.skap 32 1, STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--EP Studiespes,entr.skap STUSP1--Q- Studiespes,forskerlinje STUSP1HTH- ST Hverdagslivstrening STUSP2Z--- International baccalaureate STUSP3Z--- International baccalaureate TPAMK2---- Arbeidsmaskiner TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri TPKJT2---- Kjøretøy 83 5, TPPIN2---- Industriteknologi 82 5, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Side 6 av 26

7 3. Søkere pr avgiverskole Avgiverskole elever Søkere Søkere Inntatte Inntatte Nei til Nei til tilbud tilbud antall % antall % antall % Børresen skole , , ,70 Eknes ungdomsskole , ,90 2 1,61 Flesberg ungdomsskole , ,89 0 0,00 Frydenhaug skole , ,00 0 0,00 Flå skole , ,00 0 0,00 Galterud skole , ,00 4 4,00 Gol ungdomsskole , ,00 0 0,00 Grytnes ungdomsskole , ,91 1 1,89 Hallingby skole , ,00 0 0,00 Haugsbygd ungdomsskole , ,31 0 0,00 Hemsedal ungdomsskole , ,44 0 0,00 Hokksund ungdomsskole , ,74 1 0,93 Hol ungdomsskole , ,29 0 0,00 Hole ungdomsskole , ,52 2 2,17 Hov ungdomsskole , ,00 2 2,86 Hurum ungdomsskole , ,21 2 3,51 Hvittingfoss ungdomsskole , ,74 0 0,00 Killingrud ungdomsskole , ,29 3 3,57 Kjøsterud ungdomsskole , ,56 4 4,44 Krøderen skole ( B&U.skole) , ,47 1 5,26 Lierbyen skole , ,33 3 3,85 Nes skole , ,00 0 0,00 Nes ungdomsskole , ,30 0 0,00 Nordre Modum ungdomsskole , ,95 0 0,00 Rødberg skole , ,44 1 2,78 Røyken ungdomsskole , ,48 1 1,19 Sagstedbrua skole , ,00 0 0,00 Sigdal ungdomsskole , ,00 0 0,00 Skotselv ungdomsskole , ,24 0 0,00 Slemmestad ungdomsskole , ,05 1 0,78 Sokna skole , ,00 1 4,00 Spikkestad ungdomsskole , ,22 3 2,94 Svensedammen skole , ,00 7 4,24 Sylling skole , ,37 0 0,00 Søndre Modum ungdomsskole , ,89 2 2,70 Tislegård ungdomsskole , ,30 0 0,00 Tranby skole , ,51 7 5,07 Tyristrand skole , ,56 0 0,00 Veggli ungdomsskole , ,00 0 0,00 Veiavangen skole , ,43 2 1,65 Veienmarka ungdomsskole , ,01 2 2,25 Vestfossen ungdomsskole , ,81 1 1,27 Vestsiden ungdomsskole , ,23 0 0,00 Ål ungdomsskule , ,86 0 0,00 Gulskogen skole , ,53 3 3,53 Skrim ungdomsskole , ,59 1 1,47 Høvik skole , ,35 3 3,26 Marienlyst skole , ,89 9 5,00 Rosendal skole , ,71 0 0,00 Steinerskolen på Ringerike , ,67 0 0,00 Tyrifjord skole , ,29 0 0,00 Rudolf Steinerskolen Gr.skole Hurum , ,00 0 0,00 Kongsberg International School , ,00 1 6,67 Side 7 av 26

8 4. Nedre poenggrense for inntak til Vg1 hovedinntaket Til Vg1 musikk, dans og drama, alle tilbud, og Vg1 idrett v/ Ringerike og Drammen er poenggrensen for de uten tilleggspoeng. Side 8 av 26

9 5. Søknader og inntak etter individuell vurdering skoleåret Søknader: Til særskilt prioritert utdanningsprogram på vg1 90 til neste nivå etter individuell vurdering 131 til planlagt løp over 2 år (reservert på samme trinn) 35 søknad om rett til opplæring ut over 3 år: 21 i tillegg kommer: etter ind.vurdering til et alternativt opplæringsløp på vg1 61 andre som har krysset av for s-inntak, men uavklart kategori /feilsøk 17 totalt antall "S"søknader 355 Inntatt: Til særskilt prioritert utdanningsprogram på vg1 62 til neste nivå etter individuell vurdering 137 til planlagt løp over 2 år (reservert på samme trinn) 48 søknad om rett til opplæring ut over 3 år: 9 sum 256 i tillegg kommer: etter ind.vurdering til et alternativt opplæringsløp på vg1 56 totalt av 10 avslag om rett til opplæring ut over 3 år ble anket og oversendt FMBU som ga klagerne medhold 8 av 18 avslag på rett til særskilt prioritert utdanningsprogram ble anket og oversendt FMBU. 1 av sakene ble trukket pga ny dokumentasjon, 2 av klagerne fikk medhold og 5 av klagene ble ikke ferdigbehandlet hos FMBU da klagerne allerede hadde fått inntak til sitt 1.ønske i det ordinære inntaket før FMBU hadde kommet med konklusjon i sakene. Side 9 av 26

10 6. Kapasitet og elever pr programområde Elevtall i skoler i Buskerud pr AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr BAANL2---- Anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk 10, BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek BATRT2---- Treteknikk DHBLD2---- Blomsterdekoratør DHDHV1---- Design og håndverk DHDTE2---- Design og tekstil DHFRI2---- Frisør DHINT3---- Interiør DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign DHUIM2L--- Ur- og instrumentmaker,lal DHUTS3---- Utstillingsdesign 0, ELAUT2---- Automatisering ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELDAT3---- Dataelektronikerfaget ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE1---- Elektrofag 21, ELELE2---- Elenergi 10, ELKVT2---- Kulde- og varmepumpeteknikk HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHES2---- Helseservicefag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHSF1HT-2 HS Spes.u egen gr, 2. år 0, HSHUD2---- Hudpleie HSHUD3---- Hudpleier HSTAN3---- Tannhelsesekretær IDIDR2---- Idrettsfag 4, IDIDR2--D- Idrettsfag,fotball 0, IDIDR2--E- Idrettsfag,håndball 0, IDIDR2--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 0, IDIDR2--U- Idrettsfag,utholdenhet 0, IDIDR3---- Idrettsfag 4, IDIDR3--D- Idrettsfag,fotball 0, IDIDR3--E- Idrettsfag,håndball 0, Side 10 av 26

11 IDIDR3--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 0, IDIDR3--U- Idrettsfag,utholdenhet 0, IDRET1---- Idrettsfag 4, IDRET1--D- Idrettsfag,fotball 0, IDRET1--E- Idrettsfag,håndball 0, IDRET1--LS Idrettsfag,langrenn/svømming 0, IDRET1--T- Idrettsfag,bandy/hopp/turn 0, MDDAN2---- Dans 0, MDDAN3---- Dans 0, MDDRA2---- Drama MDDRA3---- Drama MDMDD1-1- Mus/dans/drama,musikk MDMDD1-4- Mus/dans/drama,dans 0, MDMDD1-6- Mus/dans/drama,drama MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforb. medier og kom NAAID2---- Anleggsgartner- og idrettsanl NAHHO2---- Heste- og hovslagerfag NALBR3---- Landbruk 0, NALGA2---- Landbruk og gartnernæring 1, NANAB1---- Naturbruk NANAB1--FL Naturbruk,fjellandbruk 0, NASBR2---- Skogbruk PBPBY3---- Påbygg til gen stk 13, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 5, RMMFG2---- Matfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSISF2---- IKT-servicefag SSRLV2---- Reiseliv SSSSA1---- Service og samferdsel 12, SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 7, SSTRL2---- Transport og logistikk STFOR1---- Studiespesialisering formgiv. 1, STFOR2---- Formgivingsfag 2, STFOR3---- Formgivingsfag STREA2---- Realfag 16, STREA2--Q- Realfag,forskerlinje STREA3---- Realfag 15, STREA3--Q- Realfag,forskerlinje STSSA2---- Språk, samf.fag og økonomi Side 11 av 26

12 STSSA2--EP Språk/samf/øk,entr.skap 1, STSSA3---- Språk, samf.fag og økonomi 21, STSSA3--EP Språk/samf/øk,entr.skap 1, STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--EP Studiespes,entr.skap STUSP1--Q- Studiespes,forskerlinje STUSP1HTH1 ST Spes.u liten gr H, 1. år 2, STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år 2, STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år STUSP2Z--- International baccalaureate STUSP3Z--- International baccalaureate TPAMK2---- Arbeidsmaskiner TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri TPKJT2---- Kjøretøy 5, TPPIN2---- Industriteknologi 5, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon TPTIP1HT-3 TP Spes.u egen gr, 3. år 0, Elever i private skoler i Buskerud Private skoler som er med i utvalget: Akademiet (MK, ST, PB), Briskeby (SS, ST), NTG Geilo (ST), Røyken vg Steinerskole (MD, MK, ST), Sonans (ST, PB) og Tyrifjord (EL, HS, ST, PB) Utdanningsprogram Nivå Elever hj.hørende i Buskerud Prosent av totalt antall elever Elektrofag EL Vg1 7 2,2 Vg2 5 2,1 Helse- og oppvekstfag HS Vg1 4 1,0 Vg2 5 1,4 Medier og kommunikasjon MK Vg ,6 Vg ,4 Vg ,1 Musikk, dans, drama MD Vg1 7 5,8 Vg2 9 7,8 Vg3 10 9,5 Service og samferdsel SS Vg1 1 0,5 Vg2 2 1,2 Studiespesialisering ST Vg ,4 Vg ,1 Vg ,2 Påbygg til gen. Studiekomp. PB Vg ,6 Side 12 av 26

13 8. Dekningsgrad utvikling fra skoleåret 2011/12 til 2013/14 Utgangspunkt er heltidselever, kapasitet benyttes av deltidselever. Skole/region Kapasitet 2011/2012 Antall ledige plasser % plassutnyttelse Kapasitet 2012/2013 Antall ledige plasser % plassutnyttelse Kapasitet 2013/2014 Antall ledige plasser % plassutnyttelse Gol vgs , , ,7 Ål vgs , , ,0 Hallingdalsregionen , , ,9 Kongsberg vgs , , ,7 Numedal vgs , , ,2 Kongsberg/Numedalsreg , , ,2 Hønefoss vgs , , ,7 Ringerike vgs , , ,1 Ringeriksregionen , , ,4 Eiker vgs , , ,7 Rosthaug vgs , , ,4 Midtfylkereg , , ,6 Drammen vgs , , ,5 St.Hallvard vgs , , ,6 Røyken vgs , , ,5 Lier vgs , , ,5 Åssiden vgs , , ,0 Drammensreg , , ,2 Sum fylket , , ,52 Side 13 av 26

14 9. Kapasitet og elever pr skole og programområde Gol vidaregåande skule DHDHV1---- Design og håndverk IDIDR2---- Idrettsfag 0, IDIDR3---- Idrettsfag 0, IDRET1---- Idrettsfag 0, MDDRA2---- Drama 0, MDDRA3---- Drama 0, MDMDD1-6- Mus/dans/drama,drama 0, MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforbered. medier og kom RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 0, RMRMF1---- Restaurant- og matfag STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år 0, Ål vidaregåande skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHSF1HT-2 HS Spes.u egen gr, 2. år 0, NALBR3---- Landbruk 0, NALGA2---- Landbruk og gartnernæring 0, NANAB1--FL Naturbruk,fjellandbruk 0, PBPBY3---- Påbygg til gen stk 0, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0, TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi 0, Side 14 av 26

15 TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon TPTIP1HT-3 TP Spes.u egen gr, 3. år 0, Numedal videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk 0, ELELE1---- Elektrofag 0, ELELE2---- Elenergi 0, HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag PBPBY3---- Påbygg til gen stk 0, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, SSSSA1---- Service og samferdsel 0, SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0, STREA2---- Realfag 0, STREA3---- Realfag 0, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 0, STUSP1---- Studiespesialisering TPKJT2---- Kjøretøy 0, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Kongsberg videregående skole BAANL2---- Anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk DHDHV1---- Design og håndverk DHDTE2---- Design og tekstil DHUIM2L--- Ur- og instrumentmaker,lal ELAUT2---- Automatisering ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELDAT3---- Dataelektronikerfaget ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag Side 15 av 26

16 IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag MDMDD1-1- Mus/dans/drama,musikk MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk NANAB1---- Naturbruk NASBR2---- Skogbruk PBPBY3---- Påbygg til gen stk 2, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSISF2---- IKT-servicefag SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet STFOR3---- Formgivingsfag STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--Q- Studiespes,forskerlinje STUSP1HTH1 ST Spes.u liten gr H, 1. år 0, STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år 0, STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år 0, STUSP2Z--- International baccalaureate STUSP3Z--- International baccalaureate TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Ringerike videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag MDMDD1-1- Mus/dans/drama,musikk MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk SSRLV2---- Reiseliv SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet Side 16 av 26

17 STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år 0, STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år 0, Hønefoss videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek DHDHV1---- Design og håndverk DHFRI2---- Frisør DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign DHUTS3---- Utstillingsdesign 0, ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforbered. medier og kom PBPBY3---- Påbygg til gen stk 1, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSISF2---- IKT-servicefag SSTRL2---- Transport og logistikk STFOR2---- Formgivingsfag STFOR3---- Formgivingsfag STUSP1HTH1 ST Spes.u liten gr H, 1. år 0, STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år 0, TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Side 17 av 26

18 Eiker videregående skole DHDHV1---- Design og håndverk DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HTH1 ST Spes.u liten gr H, 1. år 0, STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år 0, STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år 0, Rosthaug videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon NAAID2---- Anleggsgartner- og idrettsanl NAHHO2---- Heste- og hovslagerfag NALGA2---- Landbruk og gartnernæring 0, NANAB1---- Naturbruk PBPBY3---- Påbygg til gen stk 1, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0, STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 0, STSSA2--EP Språk/samf/øk,entr.skap 0, Side 18 av 26

19 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 0, STSSA3--EP Språk/samf/øk,entr.skap 0, STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1HTH1 ST Spes.u liten gr H, 1. år 0, STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år 0, STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år 0, TPAMK2---- Arbeidsmaskiner TPKJT2---- Kjøretøy TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Åssiden videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek BATRT2---- Treteknikk DHDHV1---- Design og håndverk DHFRI2---- Frisør DHINT3---- Interiør DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi ELKVT2---- Kulde- og varmepumpeteknikk HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHES2---- Helseservicefag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHUD2---- Hudpleie HSHUD3---- Hudpleier HSTAN3---- Tannhelsesekretær MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforbered. medier og kom PBPBY3---- Påbygg til gen stk 1, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMMFG2---- Matfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSISF2---- IKT-servicefag TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri TPKJT2---- Kjøretøy Side 19 av 26

20 TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon Lier videregående skole DHBLD2---- Blomsterdekoratør DHDHV1---- Design og håndverk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag PBPBY3---- Påbygg til gen stk 3, PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 0, SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet SSTRL2---- Transport og logistikk STUSP1HTH1 ST Spes.u liten gr H, 1. år 0, STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år 0, STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år 0, St. Hallvard videregående skole DHFRI2---- Frisør IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag MDDAN2---- Dans 0, MDDAN3---- Dans 0, MDDRA2---- Drama 0, MDDRA3---- Drama 0, MDMDD1-1- Mus/dans/drama,musikk MDMDD1-4- Mus/dans/drama,dans 0, MDMDD1-6- Mus/dans/drama,drama 0, MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi Side 20 av 26

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 lllustrasjon: Helen Fjeld Langrid. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Illustrasjon: Abel S.Reyes. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever i Vg2 formgivningsfag,

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring Skaper resultater gjennom samhandling Videregående opplæring Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016 Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring 1 Til deg som skal søke videregående opplæring

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske

Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske Opplæringslova 3.1 gir alle søkjarar med ungdomsrett rett til inntak til eitt av tre valde utdanningsprogram på vg1. Du må difor søkje 3 ulike

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger fra 2016 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda oktober 2014 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2. KUNNSKAPSLØFTETS

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 Til deg som søker videregående opplæring I denne katalogen finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke til videregående

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2017 og antall lærlinger fra 2015 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda september 2013 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2.

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Formidling til læreplass 2014/2015 20.11.2014 Innhold Fagopplæringen i Vest-Agder Samfunnskontrakten Formidlingen 2014

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. Fylkesutvalget

SAKSDOKUMENTER. Fylkesutvalget SAKSDOKUMENTER Fylkesutvalget Dato: 07.05.2013 kl. 12:00 Sted: Arkivsak: 201300052 Saksliste 136/13 Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte 30.04.2013 137/13 Fylkesrådmannens orientering 138/13

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Årets lærling 8: Aktiviteter i Buskerud 11: 2008 Tilskudd til 14: lærebedrifter Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Nyutdannet helsefagarbeider

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Til Høringspartene Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Fylkesopplæringssjefen oversender utkast til tilbudsstruktur for 2013-2014 til kommentering.

Detaljer

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.08.2014. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.08.2014. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering Forklaring på fargekoding Utdanningsprogram Videregående opplæring i skole Videregående opplæring i bedrift Studiekompetanse med eller uten fag- eller svennebrev Studieforberedende utdanningsprogram Utdanningsprogram

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer