Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr"

Transkript

1 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: Lillehammer, 7. mai Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser på fylkeskommunens vegne og til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og alle typer av saker som ikke er av prinsipiell politisk betydning, jfr. A-01 og A-02. Videregående opplæring FOS-rundskriv 6- Dimensjonering av opplæringstilbudet -2014, tildeling av ekstra midler i inntaket og tildeling av midler til spesialundervisning i kategori 3 VEDTAK Fylkesopplæringssjefen vedtar av opplæringstilbudet 2014, tildeling av ekstra midler til inntaket og tildeling av midler til spesialundervisning i kategori 3 i henhold til saksinnstilling. Med hilsen Kari Louise Hovland Kopi til: Stefanie Gesierich, HR-enheten Shahnaz Khani, Økonomi Guri Oldertrøen, Økonomi Tore Løkkeberg, Økonomi Aud-Unni Kvalen, Økonomi Vedlegg: Søkertall og prøveinntak pr med vedtatt Fra: Til: Beløp Ansvar Funksjon Art Prosjekt Beløp Ansvar Funksjon Art Prosjekt Postadresse Besøksadresse Saksbehandler: Postboks 988 Kirkegaten 76, Lillehammer Kari Louise Hovland 2626 LILLEHAMMER Bankkonto: Telefon: Org. nr: E-post: E-post:

2 SAKSINNSTILLING Ifølge FOS rundskriv 2 skal Fylkesopplæringssjefen vedta av opplæringstilbudet 2014 ca Vedtak om fattes administrativt av Fylkesopplæringssjefen. Ifølge sak 23/04 i Fylkesutvalget (Rammer for politisk behandling av saker, videregående opplæring) skal eventuelle bortfall av utdanningsprogram i en region behandles politisk. Utgangspunktet for er de innspill som skolene ga Fylkesopplæringssjefen den Fylkesopplæringssjefen har bare gjort endringer i disse etter dialog med skolene og yrkesopplæringsnemnda. Fylkesopplæringssjefen åpner for at en senere kan endres på enkelte tilbud med kapasitetsproblemer etter drøftinger med skolene. Videre åpnes det for at en kan justeres noe for å kunne gi tilbud om alternativt Vg3 i skole for søkere som ikke får lærekontrakt/opplæringskontrakt. Om utlyste tilbud for skoleåret Til Vg1 Service og samferdsel ved Valdres vgs er det for skoleåret 2014 fem (5)primærsøkere med ungdomsrett. Dette er for få søkere til å sette i gang tilbudet og fylkesopplæringssjefen har i samråd med skolen foreslått at dette tilbudet ikke settes i gang for skoleåret Tilbudet legges ikke ned, det vil bli lyst ut for skoleåret Til Vg2 byggteknikk ved Nord-Gudbrandsdal vgs avd Hjerleid er det for skoleåret tre (3) primærsøkere med ungdomsrett. I Fylkestinget ble det vedtatt at Vg2 byggteknikk skulle lyses ut for siste gang skoleåret etter behandling av egen sak om skolestruktur i Nord- Gudbrandsdal (FT sak 77/12). Da det meldte seg så få søkere, blir dette ikke igangsatt i hht til FU-sak 23/04. Tilbudet finnes fortsatt på Nord-Gudbrandsdal vgs men på avd. Lom. Tilbud om Vg2 data og elektronikk og Vg3 dataelektroniker har vært diskutert i forbindelse med utlysning og de siste årene. Tall viser at det er for få læreplasser i forhold til antall elever på Vg3. For skoleåret vil det bli en total gjennomgang av dette tilbudet i Oppland, og læreplassituasjonen vil avgjøre hvor og hvor mange tilbud som skal opprettholdes. For skoleåret blir tilbudet uendret. MERKNADER TIL DET VEDLAGTE PRØVEINNTAKET Det er kjørt et prøveinntak pr med vedtatt. Her er det tatt med en egen kolonne som viser antall inntatte med full dette. I tillegg er det tatt med en kolonne som viser voksne inntatte som vil utløse halv sats, se notat fra fagenhet for økonomi og Fylkesopplæringssjefen datert (arkivsak: ) for hvilke elever som utløser henholdsvis full og halv sats. Prøveinntaket må tas med mange forbehold: Fristen for å endre søknad er gått ut, men Inntakskontoret mottar fortsatt endringsønsker Ikke alle (men de fleste) vedtak om inntak etter individuell vurdering er foretatt Opptaksprøver er ikke avlagt Det er brukt karakterer fra halvårsvurdering som poenggrunnlag Noen søkere kan etter fastsettelse av standpunktkarakterer i juni ikke fylle vilkår for inntak til Vg2 og Vg3, og vil måtte endre søknaden sin Eventuelle andre hensyn Inntakskontoret må ta i inntaket

3 Prøveinntaket gir en indikasjon på hvor mange som kan forventes inntatt på de enkelte tilbudene i 1. inntaket. Disse opplysningene kan brukes sammen med skolenes erfaringer om frafall fra 1. inntaket for å beregne forventet elevtall pr (dato for telling av elever i forhold til tilskudd pr elev i budsjettet for 2014). med ungdomsrett uten tilbud vil bli tildelt skoleplasser på skoler med ledig kapasitet. Dette er det ikke tatt hensyn til i antall inntatte i og disse søkerne kommer følgelig i tillegg. Inntakskontoret kan gi nærmere opplysninger om hvilke tilbud dette dreier seg om. Prøveinntaket for Hadeland vgs er ikke helt realistisk fordi en del inntatte i er søkere fra Jevnaker som er primærsøkere til Buskerud. Inntakskontoret kan gi skolen nærmere opplysninger om omfanget av Jevnaker søkere inntatt ved Hadeland vgs i. TILDELING AV EKSTRA MIDLER I INNTAKET Ifølge FOS rundskriv 2 er det satt av kr 7 millioner til spesielle utfordringer i inntaket skoleåret Midlene brukes til å sette i gang tilbud på yrkesfaglige utdanningsprogram som er nødvendige å sette i gang for å oppfylle rettigheter. Midlene fordeles slik: SKOLE BELØP Nord-Gudbrandsdal vgs Vinstra vgs Gausdal vgs Vargstad vgs Mesna vgs Gjøvik vgs Lena vgs Valle vgs Dokka vgs Hadeland vgs Valdres vgs Sum Tildelingen er for skoleåret /2014 og fordeles med 5/12 som budsjettjustering i og 7/12 legges inn i årsbudsjettet for Tildelingen for 2014 skal pris og lønnsjusteres. Kr er ikke fordelt. Disse fordeles i forbindelse med inntaket i juli.

4 TILDELING AV MIDLER TIL SPESIALUNDERVISNING I KATEGORI 3 Fylkesopplæringssjefen viser til FR sak 1401/11 " Ny fordelingsmodell av midler til spesialundervisning, språkopplæring for språklige minoriteter og andre tilretteleggingstiltak i videregående skoler i Oppland ". Midler i kategori 3 omfatter elever med særdeles omfattende tilretteleggingsbehov. Fylkesopplæringssjefen tildeler i denne omgang kr av totalt kr De resterende kr holdes tilbake i tilfelle det kommer elever i løpet av våren og sommeren med særdeles store tilretteleggingsbehov som fylkeskommunen plikter å gi et opplæringstilbud. Det evt. resterende beløp fordeles etter 2. inntaket i august etter samme fordelingsnøkkel som de som fordeles i dette vedtaket. Fylkesopplæringssjefen tildeler følgende sum til den enkelte skole: SKOLE BELØP Nord Gudbrandsdal vgs Vinstra vgs Gausdal vgs Vargstad vgs Mesna vgs Lillehammer vgs 0 Gjøvik vgs Lena vgs Raufoss vgs Valle vgs 0 Hadeland vgs Dokka vgs Valdres vgs TOTALT Tildelingen er for skoleåret /2014 og fordeles med 5/12 som budsjettjustering i og 7/12 legges inn i årsbudsjettet for Tildelingen for 2014 skal pris- og lønnsjusteres.

5 UTLYSTE TILBUD SOM IKKE SETTES I GANG SKOLEÅRET 2014 Fylkesopplæringssjefen vedtar at følgende tilbud ikke settes i gang på grunn av lav søkning: Skole Tilbud Primærsøkere med rett Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Hjerleid Vg2 Byggteknikk 3 Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Hjerleid Vg3 realfag m/toppidrett 0 Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Hjerleid Vg3 språk/samf./øk m/toppidrett 0 Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Otta Vg2 reiseliv 2 Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Otta Vg2 realfag m/toppidrett 0 Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Otta Vg3 realfag m/toppidrett 0 Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Otta Vg3 språk/samf./øk m/toppidrett 0 Vinstra vgs Vg2 overflateteknikk 0 Gausdal vgs Vg3 realfag m/toppidrett 0 Gausdal vgs Vg3 mediedesign studieforberedende 6 Vargstad vgs Vg3 utstillingsdesign 1 Vargstad vgs Vg2 bilskade, lakk og karosseri 4 Valle vgs Vg1 naturbruk, energi og miljø 3 Lena vgs Vg2 treteknikk 0 Lena vgs Vg2 industriell møbelproduksjon 0 Dokka vgs Vg1 design og håndverk 9 Dokka vgs Vg1 studiespesialisering m/kulturaktivitet 0 Dokka vgs Vg2 realfag m/kulturaktivitet 0 Dokka vgs Vg2 språk/samf./øk m/kulturaktivitet 0 Valdres vgs Vg1 service og samferdsel 3 Valdres vgs Vg2 design og tekstil 8 Valdres vgs Vg2 realfag m/kulturaktivitet 0 Valdres vgs Vg2 realfag m/toppidrett 0 Valdres vgs Vg3 språk,samf, øk m/toppidrett 0 som har søkt disse tilbudene vil få brev med tilbud om å endre søknaden.

6 VEDLEGG: SØKERTALL OG PRØVEINNTAK PR 3.5. MED VEDTATT DIMENSJONERING Søkertallene er á jour pr Søkertallene viser primærsøkere fra Oppland med ungdomsrett. Søkertallene for Hadeland vgs inneholder søkere fra Ringerike og Hole. Søkertallene for Vargstad vgs, Mesna vgs og Lillehammer vgs inneholder søkere fra Brøttum skolekrets. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk ST 1 Vg1 Studiespesialisering ST 1 Vg1 Studiespesialisering m/toppidrett ST 2 Vg2 Realfag ST 2 Vg2 Realfag m/ toppidrett ST 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/ toppidrett ST 3 Vg3 Realfag ST 3 Vg3 Realfag m/ toppidrett ST 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/ toppidrett Planlagt vg3 i yrkesfag TOTAL NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. LOM BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BA 2 Vg2 Byggteknikk ST 1 Vg1 Studiespesialisering ST 2 Vg2 Realfag ST 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Vg3 Realfag ST 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Planlagt vg3 i yrkesfag TOTAL

7 NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. OTTA DH 1 Vg1 Design og håndverk DH 2 Vg2 Frisør HS 1 Vg1 Helse- og oppvekstfag HS 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HS 2 Vg2 Helsearbeiderfag ID 1 Vg1 Idrettsfag ID 1 Vg1 Idrettsfag m/toppidrett badminton ID 2 Vg2 Idrettsfag ID 2 Vg2 Idrettsfag m/toppidrett badminton ID 3 Vg3 Idrettsfag ID 3 Vg3 Idrettsfag m/toppidrett badminton PB 3 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse* RM 1 Vg1 Restaurant og matfag RM 2 Vg2 Kokk- og servitørfag SS 1 Vg1 Service og samferdsel SS 2 Vg2 IKT servicefag SS 2 Vg2 Reiseliv SS 2 Vg2 Salg, service og sikkerhet SS 2 Vg2 Transport og logistikk ST 1 Vg1 Studiespesialisering ST 1 Vg1 Studiespesialisering m/ toppidrett ST 2 Vg2 Realfag ST 2 Vg2 Realfag m/toppidrett ST 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett ST 3 Vg3 Realfag ST 3 Vg3 Realfag m/toppidrett ST 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett TP 1 Vg1 Teknikk og industriell produksjon TP 2 Vg2 Bilskade, lakk og karosseri TP 2 Vg2 Industriteknologi TP 2 Vg2 Kjøretøy Planlagt vg3 i yrkesfag 2 0 TOTAL Totalt for Nord-Gudbrandsdal vgs *) uten ungdomsrett kommer i tillegg. (Pr er det 11 søkere u/ungdomsrett)

8 VINSTRA VGS BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BA 2 Vg2 Byggteknikk BA 2 Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk BA 2 Vg2 Overflateteknikk EL 1 Vg1 Elektrofag EL 2 Vg2 Data og elektronikk EL 2 Vg2 Elenergi EL 3 Vg3 Dataelektronikerfaget HS 1 Vg1 Helse- og oppvekstfag HS 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag 10 HS 2 Vg2 Helsearbeiderfag MD 1 Vg1 Musikk, dans og drama m/ musikk MD 1 Vg1 Musikk, dans og drama m/ dans MD 1 Vg1 Musikk, dans og drama m/ folkemusikk, landslinje** MD 2 Vg2 Dans MD 2 Vg2 Musikk MD 2 Vg2 Folkemusikk, landslinje** MD 3 Vg3 Dans MD 3 Vg3 Musikk MD 3 Vg3 Folkemusikk, landslinje** MK 1 Vg1 Medier og kommunikasjon 26 MK 2 Vg2 Medier og kommunikasjon MK 3 Vg3 Medier og kommunikasjon PB 3 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse* ST 1 Vg1 Studiespesialisering ST 2 Vg2 Realfag ST 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Vg3 Realfag ST 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Vg3 Realfag m/langrenn (4-årig) 1 TP 1 Vg1 Teknikk og industriell produksjon TP 2 Vg2 Arbeidsmaskiner TP 2 Vg2 Industriteknologi 0 TP 2 Vg2 Kjøretøy Planlagt vg3 yrkesfag TOTAL *) uten ungdomsrett kommer i tillegg. (Pr er det 4 søkere u/ungdomsrett) **) fra andre fylker er lagt til, men kan endres

9 GAUSDAL VGS ID 1 Vg1 Idrettsfag ID 2 Vg2 Idrettsfag ID 3 Vg3 Idrettsfag MK 1 Vg1 Medier og kommunikasjon MK 2 Vg2 Medier og kommunikasjon MK 3 Vg3 Mediedesign studieforberedende 1,5 år MK 3 Vg3 Medier og kommunikasjon NA 1 Vg1 Naturbruk NA 2 Vg2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag ST 1 Vg1 Studiespesialisering ST 1 Vg1 Studiespesialisering m/toppidrett ST 2 Vg2 Realfag ST 2 Vg2 Realfag m/toppidrett ST 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett ST 3 Vg3 Realfag ST 3 Vg3 Realfag m/toppidrett ST 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett Planlagt vg3 yrkesfag 0 TOTAL MESNA VGS HS 1 Vg1 Helse- og oppvekstfag HS 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HS 2 Vg2 Helsearbeiderfag HS 2 Vg2 Helseservicefag HS 3 Vg3 Helsesekretær PB 3 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse* PB 4 Vg4 1/2 år Påbygging til generell studiekompetanse** RM 1 Vg1 Restaurant og matfag RM 2 Vg2 Kokk- og servitørfag RM 2 Vg2 Matfag SS 1 Vg1 Service og samferdsel SS 2 Vg2 IKT servicefag SS 2 Vg2 Reiseliv SS 2 Vg2 Salg, service og sikkerhet Planlagt vg3 yrkesfag TOTAL *) uten ungdomsrett kommer i tillegg. (Pr er det 43 søkere u/ungdomsrett)

10 **) KUN søkere uten rett (ikke med i prøveinntak) 1 VARGSTAD VGS BA 2 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BA 2 Vg2 Byggteknikk BA 2 Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk DH 1 Vg1 Design og håndverk DH 2 Vg2 Design og tekstil DH 2 Vg2 Interiør og utstillingsdesign DH 3 Vg3 Interiør DH 1 Vg3 Utstillingsdesign EL 2 Vg1 Elektrofag EL 2 Vg2 Data og elektronikk EL 3 Vg2 Elenergi Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse m/design og PB 1 håndverk* ST 3 Vg1 Studiespesialisering m/ formgivingsfag 0 ST 1 Vg3 Formgivingsfag 13 TP 2 Vg1 Teknikk og industriell produksjon TP 2 Vg2 Bilskade, lakk og karosseri TP 2 Vg2 Industriteknologi TP 3 Vg2 Kjøretøy Planlagt vg3 yrkesfag TOTAL *) uten ungdomsrett kommer i tillegg. (Pr er det 7 søkere u/ungdomsrett)

11 1 LILLEHAMMER VGS ST 1 Vg1 Studiespesialisering ST 1 Vg1 Studiespesialisering m/kulturaktivitet ST 2 Vg1 Studiespesialisering m/toppidrett ST 2 Vg2 Realfag ST 2 Vg2 Realfag m/kulturaktivitet ST 2 Vg2 Realfag m/toppidrett ST 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet ST 3 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett ST 3 Vg3 Realfag ST 3 Vg3 Realfag m/kulturaktivitet ST 3 Vg3 Realfag m/toppidrett ST 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet ST Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett TOTAL

12 1 GJØVIK VGS BA 2 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BA 2 Vg2 Byggteknikk BA 2 Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk BA 1 Vg2 Overflateteknikk DH 2 Vg1 Design og håndverk DH 1 Vg2 Frisør HS 2 Vg1 Helse- og oppvekstfag HS 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HS 2 Vg2 Helsearbeiderfag HS 3 Vg2 Hudpleie HS 1 Vg3 Hudpleier MD 1 Vg1 Musikk, dans og drama m/ musikk MD 2 Vg1 Musikk, dans og drama m/ drama MD 2 Vg2 Drama MD 3 Vg2 Musikk MD 3 Vg3 Drama MD 1 Vg3 Musikk MK 2 Vg1 Medier og kommunikasjon MK 3 Vg2 Medier og kommunikasjon MK 1 Vg3 Medier og kommunikasjon SS 2 Vg1 Service og samferdsel SS 1 Vg2 Salg, service og sikkerhet ST 1 Vg1 Studiespesialisering m/ formgivingsfag ST 2 Vg1 Studiespesialisering ST 2 Vg2 Formgivningsfag ST 2 Vg2 Realfag ST 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 1-International baccalaureate* ST 3 Vg3 Formgivingsfag ST 3 Vg3 Realfag ST 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 2-International baccalaureate* Planlagt vg3 yrkesfag 1 5 TOTAL

13 1 VALLE VGS NA 1 Vg1 Naturbruk NA 2 Vg1 Naturbruk, energi og miljø 3 0 NA 2 Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag NA 2 Vg2 Heste- og hovslagerfag NA 2 Vg2 Landbruk og gartnernæring NA 3 Vg2 Skogbruk NA 3 Vg3 Landbruk NA 3 Vg3 Naturbruk (studieforberedende) Planlagt vg3 yrkesfag 0 TOTAL LENA VGS BA 1 Vg2 Treteknikk DH 1 Vg1 Design og håndverk DH 2 Vg1 Design og håndverk m/ trearbeid DH 2 Vg2 Design og trearbeid DH 3 Vg2 Interiør og utstillingsdesign DH 1 Vg3 Interiør HS 2 Vg1 Helse- og oppvekstfag HS 1 Vg2 Helsearbeiderfag ID 2 Vg1 Idrettsfag ID 3 Vg2 Idrettsfag ID 1 Vg3 Idrettsfag SS 2 Vg1 Service og samferdsel SS 1 Vg2 Transport og logistikk ST 2 Vg1 Studiespesialisering ST 2 Vg2 Realfag ST 3 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Vg3 Realfag ST 1 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi TP 2 Vg1 Teknikk og industriell produksjon TP 2 Vg2 Arbeidsmaskiner TP 2 Vg2 Bilskade, lakk og karosseri TP 2 Vg2 Industriell møbelproduksjon* 0 0 TP 3 Vg2 Kjøretøy Planlagt vg3 yrkesfag TOTAL

14 1 RAUFOSS VGS EL 2 Vg1 Elektrofag EL 2 Vg2 Automatisering EL 2 Vg2 Data og elektronikk EL 3 Vg2 Elenergi EL 3 Vg3 Automatiseringsfaget EL 1 Vg3 Dataelektronikerfaget HS 1 Vg1 Helse- og oppvekstfag Vg1 Helse- og oppvekstfag med yrkes- og HS 2 studiekompetanse (TAF HO) HS 2 Vg2 Ambulansefag HS 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 ambulansefag med yrkes- og studiekompetanse (TAF HS 2 HO) HO 3 Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget med yrkes- og studiekompetanse (TAF HO) PB 4 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse* PB 2 Vg4 1/2 år Påbygging til generell studiekompetanse** RM 2 Vg1 Restaurant og matfag Vg1 Restaurant og matfag med yrkes- og RM 2 studiekompetanse (TAF RM) RM 2 Vg2 Kokk- og servitørfag RM 1 Vg2 Matfag ST 2 Vg1 Studiespesialisering m/fotball ST 3 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/fotball ST 4 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/fotball ST 1 Vg4 Språk, samfunnsfag og økonomi m/fotball TP 1 Vg1 Teknikk og industriell produksjon TP 2 Vg1 TAF (yrkes- og studiekompetanse) TP 2 Vg2 Industriteknologi Vg2 industriteknologi med yrkes- og studiekompetanse TP 3 (TAF) TP 4 Vg3 TAF (yrkes- og studiekompetanse) Vg4 TAF (yrkes- og studiekompetanse) *) uten ungdomsrett kommer i tillegg. (Pr er det 37 søkere u/ungdomsrett) **) KUN søkere uten rett (ikke med i ) I tillegg 3 søkere med fullføringsrett

15 1 HADELAND VGS BA 2 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BA 2 Vg2 Byggteknikk BA 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk DH 2 Vg1 Design og håndverk DH 1 Vg2 Interiør og utstillingsdesign EL 2 Vg1 Elektrofag EL 2 Vg2 Data og elektronikk EL 3 Vg2 Elenergi EL 1 Vg3 Dataelektronikerfaget HS 2 Vg1 Helse- og oppvekstfag HS 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HS 1 Vg2 Helsearbeiderfag ID 2 Vg1 Idrettsfag ID 3 Vg2 Idrettsfag ID 1 Vg3 Idrettsfag MD 1 Vg1 Musikk, dans og drama m/ musikk MD 2 Vg1 Musikk, dans og drama m/ drama MD 2 Vg2 Musikk MD 1 Vg2 Drama MK 2 Vg1 Medier og kommunikasjon MK 3 Vg2 Medier og kommunikasjon MK 3 Vg3 Medier og kommunikasjon PB 1 Vg3 påbygging til generell studiekompetanse* RM 2 Vg1 Restaurant- og matfag RM 1 Vg2 Kokk- og servitørfag SS 2 Vg1 Service og samferdsel SS 2 Vg2 Reiseliv SS 1 Vg2 Salg, service og sikkerhet ST 2 Vg1 Studiespesialisering ST 2 Vg2 Realfag ST 3 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Vg3 Realfag ST 1 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi TP 2 Vg1 Teknikk og industriell produksjon TP 2 Vg2 Industriteknologi TP 3 Vg2 Kjøretøy Planlagt vg3 yrkesfag TOTAL *) uten ungdomsrett kommer i tillegg. (Pr er det 14 søkere u/ungdomsrett)

16 1 DOKKA VGS BA 2 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BA 1 Vg2 Byggteknikk DH 1 Vg1 Design og håndverk EL 2 Vg1 Elektrofag EL 1 Vg2 Elenergi HS 2 Vg1 Helse- og oppvekstfag HS 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HS 3 Vg2 Helsearbeiderfag PB 1 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse* RM 2 Vg1 Restaurant- og matfag RM 2 Vg2 Kokk og servitørfag SS 1 Vg2 IKT servicefag ST 1 Vg1 Studiespesialisering ST 2 Vg1 Studiespesialisering m/kulturaktivitet ST 2 Vg2 Realfag ST 2 Vg2 Realfag m/kulturaktivitet ST 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/ kulturaktivitet ST 3 Vg3 Realfag ST 1 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi TP 2 Vg1 Teknikk og industriell produksjon TP 3 Vg2 Industriteknologi Planlagt vg3 yrkesfag TOTAL *) uten ungdomsrett kommer i tillegg. (Pr er det 2 søkere u/ungdomsrett)

17 1 VALDRES VGS BA 2 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk BA 1 Vg2 Byggteknikk DH 2 Vg1 Design og håndverk DH 1 Vg2 Design og tekstil EL 2 Vg1 Elektrofag EL 2 Vg2 Data og elektronikk EL 1 Vg2 Elenergi HS 2 Vg1 Helse- og oppvekstfag HS 2 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HS 1 Vg2 Helsearbeiderfag ID 2 Vg1 Idrettsfag ID 3 Vg2 Idrettsfag ID 3 Vg3 Idrettsfag PB 1 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse* RM 1 Vg1 Restaurant- og matfag RM 1 Vg2 Kokk- og servitørfag SS 2 Vg1 Service og samferdsel SS 1 Vg2 Transport og logistikk 0 0 ST 1 Vg1 Studiespesialisering ST 2 Vg1 Studiespesialisering m/kulturaktivitet ST 2 Vg2 Realfag ST 2 Vg2 Realfag m/kulturaktivitet ST 2 Vg2 Realfag m/toppidrett ST 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet ST 2 Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett ST 3 Vg3 Realfag ST 3 Vg3 Realfag m/kulturaktivitet ST 3 Vg3 Realfag m/toppidrett 0 0 ST 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/kulturaktivitet ST 1 Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett TP 2 Vg1 Teknikk og industriell produksjon TP 2 Vg2 Arbeidsmaskiner TP 3 Vg2 Kjøretøy Planlagt vg3 yrkesfag TOTAL *) uten ungdomsrett kommer i tillegg. (Pr er det 7 søkere u/ungdomsrett)

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2015-2016 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud

Detaljer

Vår ref.: Lillehammer, 2. mai 2014 Deres ref.:

Vår ref.: Lillehammer, 2. mai 2014 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Resultat førsteinntak 7. juli 2017

Resultat førsteinntak 7. juli 2017 Resultat 7. juli 07 Oversikt over antall inntatte til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars er søkertall publisert etter søknadsfristen. mars. Tallene i kolonnen

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2019-2020 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 08-09 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene viser

Detaljer

Søker kan endre søknad til og med 15. april og noen søknader kommer inn for seint. Derfor kan søkertallene endres noe utover våren.

Søker kan endre søknad til og med 15. april og noen søknader kommer inn for seint. Derfor kan søkertallene endres noe utover våren. til videregående skoler i Oppland 07-08 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august.

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Videregående 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2014,2015,2016,2017 og 2018 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014 Resultat 1. per 9. juli Merknader til tabellene: Felter som er merket med rosa, er tilbud som ikke ble satt i ga på grunn av for få søkere. Søkertallene er per 28.04. og viser primærsøkere fra Oppland

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016 Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Bergeland videregående skole Helse og oppvekstfag 27,9 Kunst, design og arkitektur 32 Barne og ungdomsarbeider 34,4 Helsearbeiderfag 25,6 Helseservicefag 20 Kunst, design og arkitektur Apotekteknikk 22,2

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr Teknikk og ind. produksjon Studiespesialisering Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,.

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 10 1 32 28 1 12 22 2 Automatisering 1 12 19 1 12 11 Kjemiprosess vg2 1 30 31 3 Automatiseringsfaget Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 19 vg3 1 30 30 12 224 211

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr ST Spes.u liten gr H,. år Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Skoletilbudet 2017 2018 Videregående opplæring Søk via vigo.no Les mer på telemark.vilbli.no Videregående opplæring 2017 2018 Hvordan søker du? Søking skjer via vigo.no som åpnes for søking ca 6. januar.

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

FOS rundskriv Forslag til utlysing og dimensjonering for skoleåret

FOS rundskriv Forslag til utlysing og dimensjonering for skoleåret Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

FOS rundskriv Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbud for skoleåret

FOS rundskriv Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbud for skoleåret Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett Kirkenes videregående skole tottalt Ledige Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 23 28 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 30 30 2 4 0 Vg2 Byggteknikk 15 15 13 0 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 0 2 0

Detaljer

SØKERE PR REGION: NORD-ØSTERDAL. Nord-Østerdal videregående skole. Primærsøkere eget fylke m/ungd.rett. Programområde.

SØKERE PR REGION: NORD-ØSTERDAL. Nord-Østerdal videregående skole. Primærsøkere eget fylke m/ungd.rett. Programområde. SØKERE PR REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr RM Spes.u egen gr,. år Restaurant- og matfag Bygg- og anleggsteknikk ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Informasjon om videregående opplæring: vilbli.no Søknadsfrister 1. mars (ordinær frist) 1. februar ved søknad om fortrinnsrett og individuell behandling

Detaljer

Inntatte ungrett Venteliste

Inntatte ungrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungrett Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 67 57 0 vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 29 29 6 4 1 Vg2 Byggteknikk 15 14 12 0 0 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 3 1 0 Vg1 Design

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Informasjon om videregående opplæring: vilbli.no Søknadsfrister 1. mars (ordinær frist) 1. februar ved søknad om fortrinnsrett og individuell behandling

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske.

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske. Dale vidaregåande 1 2 31 20 1 30 36 1 13 26 2 1 15 10 1 30 23 1 12 4 3 Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 10 vg3 1 30 27 9 191 156 Eid vidaregåande 1 Design og håndverk 2 30 18 2 30 34 2 61 48

Detaljer

FOS rundskriv Justeringsvedtak dimensjonering av opplæringstilbud for skoleåret

FOS rundskriv Justeringsvedtak dimensjonering av opplæringstilbud for skoleåret Videregående opplæring FR-sak Intern Geir Otto Andersson, Dokka videregående skole, Nedre Smebyveg 3, 2870 DOKKA Erland Sandvik, Gausdal videregående skole, Postboks 33, 2649 ØSTRE GAUSDAL Åse Sletten,

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 Nord-Østerdal videregående skole 0 Innføringsår GS for min.spr 5 10 1 11 1 Bygg- og anleggsteknikk 10 12 13 14 1 Elektrofag 19 21 19 21 1 Helse- og oppvekstfag 23 27 37

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Søkertall videregående opplæring

Søkertall videregående opplæring Søkertall videregående opplæring 2015-2016 6743 søkere med ungdomsrett har søkt videregående opplæring i skole. 604 søkere med ungdomsrett har søkt videregående opplæring i bedrift. Søkertallene til skole

Detaljer

Nord-Østerdal videregående skole

Nord-Østerdal videregående skole PR. a REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr RM Spes.u egen gr,. år Restaurant- og matfag ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

Vedtak om fastsatt dimensjonering for skoleåret i henhold til saksinnstilling.

Vedtak om fastsatt dimensjonering for skoleåret i henhold til saksinnstilling. Videregående opplæring FR-sak Intern Til rektor Geir Otto Andersson, Dokka videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Åse Sletten, Gjøvik videregående skole Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR

SØKERE OG INNTATTE PR PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR

SØKERE OG INNTATTE PR PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr RM Spes.u egen gr,. år Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år ID Spes.u egen gr,.

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

FOS rundskriv Forslag til utlysing og dimensjonering for skoleåret

FOS rundskriv Forslag til utlysing og dimensjonering for skoleåret Videregående opplæring FR-sak Intern Geir Otto Andersson, Dokka videregående skole, Nedre Smebyveg 3, 870 DOKKA Erland Sandvik, Gausdal videregående skole, Postboks 33, 649 ØSTRE GAUSDAL Åse Sletten, Gjøvik

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR

SØKERE OG INNTATTE PR PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag Dataelektronikerfaget Storsteigen

Detaljer

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Mus/dans/drama,musikk Restaurant- og matfag Arbeidsmaskiner IKT-servicefag Kjøretøy Kokk- og servitørfag

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

KARTUTSNITT GEOGRAFISK SØKERMØNSTER

KARTUTSNITT GEOGRAFISK SØKERMØNSTER KARTUTSNITT GEOGRAFISK SØKERMØNSTER Innhold Innledning forklaring til kartene... 3 HEDMARK Vg1 Bygg og anleggsteknikk 188 primærsøkere... 5 HEDMARK Vg1 Bygg og anleggsteknikk 180 elever... 6 OPPLAND Vg1

Detaljer

Plan for videregående opplæring i Oppland

Plan for videregående opplæring i Oppland Plan for videregående opplæring i Oppland - Innhold, omfang og struktur i tråd med samfunnets og næringslivets behov Vedtatt av fylkestinget 8.desember 2015 Fylkestinget fattet slikt vedtak: Innstillingen

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

Plan for videregående opplæring i Oppland

Plan for videregående opplæring i Oppland Plan for videregående opplæring i Oppland - Innhold, omfang og struktur i tråd med samfunnets og næringslivets behov Innhold: 1. Utdanningsprogram... 4 1.1 Bygg- og anleggsteknikk... 4 1.1.1 Videregående

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

Vår ref.: Lillehammer, 10. desember 2015 Deres ref.:

Vår ref.: Lillehammer, 10. desember 2015 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kari Nordskogen, Fagskolen

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B.

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B. Inntaksområde A Inntaksområde B Skoletilbudet for Telemark 2013 2014 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8003 Croftholmen 8004 Hjalmar Johansen 8010 Kragerø 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8020

Detaljer

FOS rundskriv Rutine vedr. inntaksprøve, dokumentasjon av ferdigheter og intervju.

FOS rundskriv Rutine vedr. inntaksprøve, dokumentasjon av ferdigheter og intervju. Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedsamarbeidsutvalget

Møteinnkalling. Hovedsamarbeidsutvalget Møteinnkalling Hovedsamarbeidsutvalget Dato: 02.05.2017 Tid: 09:00 Sted: Fylkeshuset, møterom "Hovatn" Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Sak 17/9:

Detaljer

FOS Rundskriv Vedtak om dimensjonering for skoleåret

FOS Rundskriv Vedtak om dimensjonering for skoleåret 1 FR-sak Intern Geir Otto Andersson, Dokka videregående skole, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER Erland Sandvik, Gausdal videregående skole, Postboks 33, 2651 ØSTRE GAUSDAL Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Ikke-igangsetting av klasser i de videregående skolene i Oppland skoleåret

Ikke-igangsetting av klasser i de videregående skolene i Oppland skoleåret Ikke-igangsetting av i de videregående skolene i Oppland skoleåret 2017-2018 Oversikt over som foreløpig vurderes ikke-igangsatt for skoleåret 2017-2018: VEDLEGG 2 Skole Tilbud Konklusjon Potensiell innsparing

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

FOS-rundskriv Oppdrag til skolene vedr. utlysning og dimensjonering av opplæringstilbudet

FOS-rundskriv Oppdrag til skolene vedr. utlysning og dimensjonering av opplæringstilbudet Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Vår ref.: 201200044-61 Lillehammer, 2. juli 2014 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 02.07.2014 775/14 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

FOS rundskriv Vedtak om utlysing og foreløpig dimensjonering for skoleåret

FOS rundskriv Vedtak om utlysing og foreløpig dimensjonering for skoleåret Videregående opplæring FR-sak Intern Geir Otto Andersson, Dokka videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Åse Sletten, Gjøvik videregående skole Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående

Detaljer

FOS rundskriv Forslag til utlysing og dimensjonering for skoleåret

FOS rundskriv Forslag til utlysing og dimensjonering for skoleåret Videregående opplæring FR-sak Intern Til rektor Geir Otto Andersson, Dokka videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Nils-Fredrik Pedersen, Gjøvik videregående skole Soon Elisabeth

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen

Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august 2013. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen Studkode Niva Skolnavn Kurskode Kursnavn Ledig BA bygg-og anleggsteknikk

Detaljer

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 30 29 56 0 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 28 17 3 0 BABAT1HT-1 BA Spes.u egen gr, 1. år 1 1 1 11 0 0 BABYG2---- Byggteknikk 15 1

Detaljer