Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg"

Transkript

1 Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY

2 Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning, side 3 2. Hovedfunn fra utredningen, side 4 3. Datagrunnlag, metode og forutsetninger, side 5 4. Læringsresultater, side Ordinær progresjon, side Læringsmiljø, side Oppsummering, side 17 2

3 Bakgrunn og innledning WANG Toppidrett består av 5 videregående skoler lokalisert i Oslo, Stavanger, Fredrikstad, Tønsberg og Hamar. WANG Toppidrett Tønsberg ble etablert i 2011 og ledes av rektor Fredrik Aukland. WANGskolene er godkjente som toppidrettsgymnas av Olympiatoppen/NIF etter gjeldende kvalitetskriterier. Det innebærer at skolene har et betydelig fokus på å forberede og hjelpe utøvere mot en toppidrettskarriere. Samtidig har WANG Toppidrett Tønsberg (heretter WANG Tønsberg) fokus på læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring. Derfor engasjerte skolen EY (tidligere Ernst & Young) tidlig i 2015 for å utrede hvorvidt skolen lykkes med dette arbeidet. I henhold til bestillingen har EY analysert skolens resultater knyttet til eksamen, Elevundersøkelsen og ordinær studieprogresjon. I utredningen har WANG blitt sammenliknet med gjennomsnittet for Vestfold, landsgjennomsnittet, samt andre skoler i Tønsbergregionen. Kun offentlig statistikk som publiseres på skoleporten.no er benyttet i analysen. Skoleporten er driftet av Utdanningsdirektoratet. Formålet med gjennomgangen har vært å kartlegge hvordan WANG presterer i forhold til andre skoler/grupper som det er naturlig å sammenlikne WANG med. Ledelsen ved skolen ønsker å kartlegge hva skolen har lykkes med, eventuelt ikke har lykkes med. På den måten vil skolen etablere et kunnskapsgrunnlag som kan sikre fortsatt resultatfremgang. Skoleåret Tallet på elever (Kunnskapsløftet) Antallet elever har steget betydelig siden oppstarten i Tallene i tabellen er hentet fra skoleporten og inkluderer til og med skoleåret 13/14. Skoleåret 14/15 har WANG Tønsberg 207 elever. WANG Tønsberg tilbyr utdanningsprogrammet studiespesialisering. Skolen tilbyr begge programområder som eksisterer innenfor dette utdanningsprogrammet dvs. realfag og samfunnsfag/språk/økonomi

4 Hovedfunn fra utredningen Læringsresultater Gjennomsnittlige eksamens- og standpunktkarakterer ved Wang Tønsberg lå i 2014 over gjennomsnittet for de videregående skolene i Vestfold. I analysen har vi sammenliknet karakterer i fellesfag innenfor studiespesialisering. De gjennomsnittlige eksamensresultatene ved WANG lå over karaktersnittet for Vestfold i 3 av 4 fellesfag i skoleåret 13/14 De gjennomsnittlige eksamensresultatene ved WANG lå over eller likt med karaktersnittet for Vestfold i 4 av 6 fellesfag i skoleåret 12/13 I hele 7 av 10 fellesfag ligger gjennomsnittet for standpunktkarakterene ved WANG over eller likt med gjennomsnittet for Vestfold. Gjennomføring Elevene ved WANG Tønsberg har særdeles god studieprogresjon. Andelen elever med ordinær progresjon ligger betydelig over både gjennomsnittet for Vestfold og landsgjennomsnittet. Ordinær progresjon innebærer at elevene ikke faller ut av videregående opplæring eller repeterer på samme nivå. I analysen har vi sammenliknet elever i studiespesialiserende utdanningsprogram. Hele 96,2% av elevene ved WANG Tønsberg hadde ordinær progresjon i 2013, mot henholdsvis 85,6% og 83,3% i Vestfold og nasjonalt Hele 97,2 % av elevene i VG1 ved WANG Tønsberg hadde ordinær progresjon i 2013, mot henholdsvis 89% og 87,6% i Vestfold og nasjonalt Læringsmiljø Resultatene på skoleporten viser at WANG ligger over gjennomsnittet for Vestfold på de fleste temaene i Elevundersøkelsen Elevene rapporterer blant annet om bedre trivsel, vurdering for læring, mer støtte fra lærerne og større faglige utfordringer sammenliknet med gjennomsnittet i Vestfold. De foreløpige tallene fra Elevundersøkelsen 2014 viser en ytterlige forbedring for skolen på de fleste indikatorer. Spesielt gjelder dette indikatoren for læringskultur. Elevene ved WANG rapporterer at lærerne i større grad bryr seg om dem og behandler dem med respekt sammenliknet med øvrige elever i Vestfold 4

5 Datagrunnlag, metode og forutsetninger for utredningen Læringsresultater Eksamenskarakterer og standpunktkarakterer i fellesfag ligger til grunn for denne utredningen. Alle data som benyttes i analysen er publisert på skoleporten.no Tabellene inneholder samtlige eksamensresultater for WANG Tønsberg som er publisert på skoleporten. Merk at når det er få elever på et fag kan resultatene bli skjermet for ivareta personvernet. Kun elever i utdanningsprogrammet for studiespesialisering inngår i datagrunnlaget. Dette gjelder også gjennomsnittstallene for Vestfold og nasjonalt. Dataene skal således være sammenliknbare. Når man skal sammenlikne læringsresultater mellom skoler er det vanlig å ta utgangspunkt i eksamensresultater, og ikke standpunktkarakterer. En analyse av standpunktkarakterer kan likevel være et nyttig supplement til eksamensstatistikken. Gjennomføring Et av hovedmålene for grunnopplæringen i Norge er at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetanse som kan verdsettes for videre studier eller i arbeidslivet. I den forbindelse har utdanningsmyndighetene etablert en målsetting om at 75 % av elevene som starter i videregående opplæring skal ha «fullført og bestått etter fem år». Ettersom WANG Tønsberg ble etablert i 2011 eksisterer det foreløpig ingen statistikk for denne indikatoren for skolen. Skoleporten inneholder imidlertid statistikk for overganger i både 2012 og 2013 for WANG. Statistikken for 2014 er ennå ikke publisert. Overganger i videregående opplæring sier ikke noe direkte om andelen som vil fullføre og bestå, men det er likevel rimelig forutsette at en økt andel elever med ordinær progresjon vil føre til en høyere andel elever som fullfører og består. Kun elever i studiespesialisering inngår i datagrunnlaget. Læringsmiljø Tallene for læringsmiljø i denne analysen er i hovedsak hentet fra Elevundersøkelsen Disse tallene er publisert på Skoleporten. Elevundersøkelsen kartlegger de mest sentrale forholdene ved elevenes læringsmiljø. Spørsmålene i Elevundersøkelsen har stort sett fem svaralternativ. Indeksene som brukes har verdiene 1 5, der 5 er beste score. Resultatene fra Elevundersøkelsen 2014 publiseres på skoleporten 1.mars Skolene har imidlertid tilgang på egne resultater allerede nå. Vi vil undersøke om resultatene fra Elevundersøkelsen 2014 viser en fremgang for WANG Tønsberg. Kun elever i utdanningsprogrammet for studiespesialisering inngår i datagrunnlaget. 5

6 Læringsresultater Eksamenskarakterer i fellesfag Eksamen fellesfag - skoleporten Wang Tønsberg - Matematikk 1P studieforberedende eksamen 2,9 Vestfold fylke - Matematikk 1P studieforberedende eksamen 2,2 2,5 2,4 Wang Tønsberg - Matematikk 2P studieforberedende eksamen 3,4 2,5 Vestfold fylke - Matematikk 2P studieforberedende eksamen 2,1 2,5 2,4 Wang Tønsberg - Matematikk 1T studieforberedende eksamen 3,4 Vestfold fylke - Matematikk 1T studieforberedende eksamen 2,7 3,1 3,7 Wang Tønsberg - Norsk hovedmål studieforberedende 3,2 3,6 eksamen Vestfold fylke - Norsk hovedmål studieforberedende eksamen 3,3 3,6 3,5 Wang Tønsberg - Norsk sidemål studieforberedende eksamen 3,9 3,8 Vestfold fylke - Norsk sidemål studieforberedende eksamen 3,1 3,4 3,5 Wang Tønsberg - Engelsk studieforberedende eksamen 3,9 Vestfold fylke - Engelsk studieforberedende eksamen 3,9 4,0 4,0 Wang Tønsberg - Spansk 2 eksamen 2,9 Vestfold fylke - Spansk 2 eksamen 3,3 3,0 3,0 Wang Tønsberg - Tysk 2 eksamen 3,5 Vestfold fylke - Tysk 2 eksamen 3,1 3,5 3,2 Gjennomsnittlige eksamensresultater ved WANG Tønsberg lå over karaktersnittet for Vestfold i 3 av 4 fellesfag i skoleåret 13/14 (markert med grønt) Gjennomsnittlige eksamensresultater ved WANG Tønsberg lå over eller på nivå med karaktersnittet for Vestfold i 4 av 6 fellesfag i skoleåret 12/13 I skoleåret 11/12 var elever ved WANG Tønsberg kun oppe i engelskeksamen. Eksamensresultatet ved WANG var lik gjennomsnittet for Vestfold 6

7 Læringsresultater Standpunktkarakterer i fellesfag Standpunkt fellesfag 2013/14 - skoleporten Wang Toppidrett Tønsberg AS (privat) Vestfold fylke Matematikk 1P studieforberedende standpunkt Matematikk 2P studieforberedende standpunkt Matematikk 1T studieforberedende standpunkt Norsk hovedmål studieforberedende standpunkt Norsk sidemål studieforberedende standpunkt 3,4 3,3 3,2 3,2 3,4 3,9 3,9 3,8 3,6 3,5 Engelsk studieforberedende standpunkt 4,0 4,4 Samfunnsfag standpunkt 4,7 4,6 Naturfag studieforberedende standpunkt 4,1 4,2 Spansk 2 standpunkt 4,4 4,2 Tysk 2 standpunkt 3,8 3,8 Wang Toppidrett Tønsberg AS (privat), Studieforberedende, Studiespesialisering, Læringsresultater, Standpunkt fellesfag, Alle eierformer, , Alle, Begge kjønn En analyse av standpunktkarakterer kan være et nyttig supplement til eksamensstatistikken Standpunktkarakterene ved WANG Tønsberg bekrefter den samme tendensen som eksamensresultatene. I hele 7 av 10 fellesfag ligger gjennomsnittlig standpunktkarakter ved skolen høyere (grønt) eller på samme nivå (grått) som gjennomsnittet for Vestfold. 7

8 Ordinær progresjon Elever i studiespesialisering - alle trinn Figuren over er hentet fra Skoleporten, og viser andelen elever innenfor studiespesialisering med ordinær progresjon Hele 96,2 prosent av elevene ved WANG Tønsberg hadde ordinær progresjon i Dette er betydelig bedre enn både landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i Vestfold En økt andel elever med ordinær progresjon fører til en høyere andel som fullfører og består opplæringen, dvs. oppnår vitnemål 8

9 Ordinær progresjon Elever i VG1 studiespesialisering Figuren over er hentet fra Skoleporten, og viser andelen elever innenfor VG1 studiespesialisering med ordinær progresjon Hele 97,2 prosent av elevene i VG1 ved WANG Tønsberg hadde ordinær progresjon i Dette er betydelig bedre enn både landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i Vestfold Dette innebærer at under 3 prosent av elevene i VG1 ved WANG Tønsberg ikke hadde overgang til eit programområde på høgare nivå i

10 Ordinær progresjon Elever med studiespesialisering i Tønsberg/Horten-regionen 100,0 95,0 90,0 Ordinær progresjon 2013 (prosent) 96,2 93,9 89,6 89,6 85,0 80,0 75,0 81,1 74,7 70,0 Wang Re Nøtterøy Horten Færder Greveskogen Tallene i figuren over er hentet fra Skoleporten. Figuren viser andelen elever innenfor studiespesialisering (VG1-VG3) med ordinær progresjon ved WANG og de fylkeskommunale videregående skolene i og omkring Tønsberg og Horten. Figuren viser at WANG Tønsberg gjennomgående har en betydelig større andel elever med ordinær progresjon enn de fylkeskommunale videregående skolene i regionen 10

11 Ordinær progresjon Elever i VG1 studiespesialisering i Tønsberg/Horten-regionen 100,0 Ordinær progresjon VG1 (prosent) 97,2 95,0 90,0 85,0 92,2 89,5 85,1 80,0 75,0 70,0 Wang Nøtterøy Horten Greveskogen Tallene i figuren over er hentet fra Skoleporten. Figuren viser andelen elever innenfor VG1 studiespesialisering med ordinær progresjon ved WANG og de fylkeskommunale videregående skolene i og omkring Tønsberg og Horten (flere skoler manglet data knyttet til ordinær progresjon for VG1) Figuren viser at WANG Tønsberg gjennomgående har en betydelig større andel elever i VG1 med ordinær progresjon enn de fylkeskommunale videregående skolene i regionen 11

12 Læringsmiljø (Elevundersøkelsen 2013) Elever med studiespesialisering Indikator og nøkkeltall Wang Toppidrett Vestfold fylke Nasjonalt Tønsberg Trivsel 4,4 4,3 4,3 Støtte fra lærerne 4,2 3,9 4,0 Støtte hjemmefra 3,9 3,9 3,9 Faglig utfordring 4,4 4,3 4,3 Vurdering for læring 3,2 3,1 3,2 Læringskultur 3,2 3,6 3,7 Tabellen over viser resultatene fra de 6 første temaene knyttet til læringsmiljø på skoleporten. Skolens resultater ligger gjennomgående over gjennomsnittet for Vestfold (markert grønt). Elevundersøkelsen viser at elevene ved WANG Tønsberg trives på skolen. Skolen valgte likevel trivsel som et av tre områder som skulle ha særlig fokus i skoleåret 14/15 Elevundersøkelsen 2013 viser videre at WANG Tønsberg har bedre resultater knyttet til vurdering for læring enn gjennomsnittet for Vestfold. Skolen har likevel ønsket å forbedre denne indikatoren, og Vurdering for læring ble derfor valgt ut som et av tre fokusområder i skoleåret 14/15. Senere i rapporten har vi sett nærmere på delspørsmålene knyttet til denne indikatoren. Her har vi også sett på tallene fra Elevundersøkelsen 2014 Elevundersøkelsen 2013 avdekket at WANG Tønsberg hadde svakere resultater knyttet til læringskultur enn gjennomsnittet for Vestfold. Læringskultur ble derfor vagt ut som det siste av tre fokusområder for skoleåret 14/15. Senere i rapporten har vi sett nærmere på delspørsmålene knyttet til denne indikatoren og resultater fra Elevundersøkelsen

13 Læringsmiljø Trivsel Delspørsmål til indikatoren trivsel på skoleporten Wang Tønsberg 2014 Wang Tønsberg 2013 Vestfold fylke 2013 Nasjonalt 2013 Trives du på skolen? 4,5 4,4 4,3 4,3 Tallene i figuren er hentet fra Elevundersøkelsen 2013 samt WANG Tønsbergs foreløpige tall fra Elevundersøkelsen Tallene fra Elevundersøkelsen 2014 publiseres på skoleporten 1.mars Indikatoren for trivsel på Skoleporten inneholder kun ett delspørsmål: trives du på skolen? Elevundersøkelsen 2013 viste at elevene ved WANG Tønsberg trivdes bedre på skolen enn gjennomsnittet for Vestfold og Nasjonalt. Skolen valgte trivsel som et av tre fokusområder i skoleåret 14/15. De foreløpige tallene fra Elevundersøkelsen 2014 viser at trivselen ved skolen har økt ytterligere 13

14 Læringsmiljø Vurdering for læring Delspørsmål til indikatoren vurdering for læring WANG 2014 WANG 2013 Vestfold 2013 Nasjonalt 2013 Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? 3,9 3,7 3,7 3,8 Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes? 3,9 3,7 3,7 3,7 Forteller lærene deg hva som er bra med arbeidet du gjør? 3,8 3,3 3,5 3,5 Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? 3,6 3,2 3,3 3,4 Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene? 3,3 3,2 3 3,1 Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? 2,5 2,8 2,5 2,5 Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? 2,4 2,5 2,3 2,4 Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget 3 2,9 2,8 2,9 Tallene i figuren er hentet fra Elevundersøkelsen 2013 samt WANG Tønsbergs foreløpige tall fra Elevundersøkelsen Indikatoren vurdering for læring på Skoleporten består av åtte delspørsmål. Elevundersøkelsen 2013 viste bedre resultater ved WANG Tønsberg knyttet til denne indikatoren enn gjennomsnittet for Vestfold og Nasjonalt. Skolen valgte vurdering for læring som et av tre fokusområder i skoleåret 14/15. De foreløpige tallene fra Elevundersøkelsen 2014 viser enn ytterligere forbedring av denne indikatoren (markert grønt) Tabellen viser også at to av spørsmålene knyttet til vurdering for læring fikk lavere score i 2014 enn i 2013 (markert gult). 14

15 Læringsmiljø Læringskultur Delspørsmål knyttet til indikatoren læringskultur WANG 2014 WANG 2013 Vestfold 2013 Nasjonalt 2013 Det er god arbeidsro i timene 3,4 2,9 3,6 3,7 I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet 3,6 2,9 3,6 3,7 Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det 4,2 3,7 3,7 3,7 Tallene i figuren er hentet fra Elevundersøkelsen 2013 samt WANG Tønsbergs foreløpige tall fra Elevundersøkelsen 2014 Indikatoren læringskultur inneholder tre delspørsmål på Skoleporten. Elevundersøkelsen 2013 viste at WANG Tønsberg hadde resultater under gjennomsnittet på alle spørsmålene knyttet til læringskultur Skolen valgte derfor læringskultur som et av tre fokusområder i skoleåret 14/15. De foreløpige tallene fra Elevundersøkelsen 2014 viser en betydelig forbedring av læringskulturen i forhold til 2013 (markert grønt) Resultatene fra elevundersøkelsen viser at WANG Tønsberg har lykkes i arbeidet med å bedre læringskulturen ved skolen. Blant annet handler dette om at skolen nå har økt bevisstheten omkring hvordan elevsammensetningen bør være i klassene. 15

16 Læringsmiljø Støtte fra lærerne Delspørsmål knyttet til indikatoren støtte fra lærerne Wang 2014 Wang 2013 Vestfold 2013 Nasjonalt 2013 Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? 4,2 4,1 3,8 3,9 Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen? Opplever du at lærerne behandler deg med respekt? Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære 4,3 4,1 3,9 4,0 4,4 4,4 4,1 4,2 4,2 4,4 4,0 4,1 4,1 3,9 3,7 3,7 Tallene i figuren er hentet fra Elevundersøkelsen 2013 samt WANG Tønsberg foreløpige tall fra Elevundersøkelsen 2014 Indikatoren støtte fra lærerne på Skoleporten inneholder fem delspørsmål. I Elevundersøkelsen 2013 rapporterte elevene ved WANG Tønsberg om mer støtte fra lærerne enn gjennomsnittet i Vestfold og nasjonalt. Vi har undersøkt om de gode resultatene fra elevundersøkelsen 2013 er videreført i skoleåret 14/15. Av tabellen ser vi at elevundersøkelsen 2014 viser en ytterligere forbedring knyttet til indikatoren støtte fra lærerne 16

17 Oppsummering Gjennomsnittlig eksamens- og standpunktkarakterer ved Wang Tønsberg ligger i hovedsak over gjennomsnittet for de videregående skolene i Vestfold. Elevene ved WANG Tønsberg har svært god studieprogresjon. Andelen elever med ordinær progresjon ved WANG ligger betydelig over både gjennomsnittet for Vestfold og landsgjennomsnittet. Ordinær progresjon innebærer at elevene ikke faller ut av videregående opplæring eller repeterer på samme nivå. Det er rimelig å forutsette at en økt andel elever med ordinær progresjon vil føre til en høyere andel elever som fullfører og består. Et av hovedmålene for grunnopplæringen i Norge er at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal fullføre og bestå videregående opplæring. Gjennomføringsbarometeret (Udir) viser tilstand og utvikling over tid for et utvalg indikatorer som belyser gjennomføringsproblematikken. En av disse indikatorene er «ordinær progresjon»: Resultatene på skoleporten viser at WANG Tønsberg ligger over gjennomsnittet for Vestfold på de fleste temaene i Elevundersøkelsen 2013.Elevene rapporterer blant annet om bedre trivsel, vurdering for læring, mer støtte fra lærerne og større faglige utfordringer sammenliknet med gjennomsnittet i Vestfold. WANG Tønsberg valgte ut tre områder som skolen ønsket å forbedre i skoleåret 14/15: vurdering for læring, trivsel og læringskultur. Når det gjelder vurdering for læring har Utdanningsdirektoratet opprettet en egen temaside: De foreløpige tallene fra Elevundersøkelsen 2014 viser en ytterlige forbedring for WANG Tønsberg på de fleste indikatorer. Spesielt har det vært en fremgang for de indikatorene som skolen har hatt særlig fokus på i skoleåret 14/15 17

18 EY Assurance Tax Transactions Advisory Om EY EY er den mest globale organisasjonen innen revisjon, skatt og avgift, forretningsjus, transaksjoner og rådgivning. Med ansatte i 150 land bidrar våre tjenester og vår kunnskap til å bygge tillit og skape bærekraftig vekst i finansmarkedene og i økonomier rundt om i verden. Vi vil at alt vi gjør skal bidra til at offentlige og private virksomheter fungerer bedre for våre medarbeidere, kunder og samfunnet vi opererer i. Navnet EY kan representere den globale organisasjonen eller et eller flere av medlemsfirmaene i Ernst & Young Global Limited, som hver er atskilte juridiske enheter. Ernst & Young Global Limited, et britisk selskap med begrenset ansvar, yter ingen tjenester til kunder Ernst & Young AS All Rights Reserved

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/0 Det er fremdeles nedgang i eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer. Jentene

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2011 1 Vest-Agder fylkeskommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015 Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri Oslo, 19.3.2015 1 INNLEDNING... 2 2 METODE... 3 2.1 Beregningsmodell... 3 2.2 Datagrunnlag... 4 2.3 Forutsetninger og begrensninger...

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 KORTVERSJON Forord Opplæringsloven krever en årlig rapport om tilstanden i videregående opplæring knyttet til læringsresultater, frafall

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til lærerne VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til NYTT SKOLEÅR Kjære lærer I år starter over 7 000 nye elever i videregående skoler i Akershus. Å gi ungdom en kompetanse som gjør

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 105 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-,

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Oxford Research analysert resultatene fra Elevundersøkelsen på nasjonalt nivå våren 2009. Her finner du en

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole Notat Fra: Til: Sekretariatet Utvalget Dato: 02.02.15 Saksnr.: Kopi: Sekretariatet Saksbehandler: Torun Riise/Knut. G. Arsen/Susanne Skjørberg FELLESFAGENE PROBLEMNOTAT

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2011/12. Opplæringslova og Privatskolelova. Vedtatt av styret

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Morellbakken Strategisk Plan- Morellbakken - 2016 Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2014/15

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2014/15 Joakim Caspersen og Christian Wendelborg Ungdomstrinn i utvikling betydning for elevene? Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2014/15 Notat

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012 Karakterstatistikk for grunnskolen 0-0 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Partnerskapskonferansen 2011 Tønsberg 3. mars Per T. Eitrem rektor Færder videregående skole Innhold Visjon og mål Tilstand Samspill videregående skole/arbeids-

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Sentralt gitt eksamen i matematikk Vurdering og eksamensformer Seniorrådgiver Gregorios Brogstad Agenda Eksamensresultater Ny eksamensordning «Matematikk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen!

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen! Velkommen til Greveskogen! Greveskogen videregående skole 1140 elever, 210 ansatte Fire utdanningsprogrammer: Studiespesialisering Musikk, dans, drama studieforberedende Service og samferdsel Restaurant-

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015 FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/201 Utdanningsprogram for studiespesialisering Innhold Side Frister fagvalg 2 Krav for å få vitnemål 3 Fag og standpunktkarakter på vitnemål etter vg1, vg2 og vg3 4 Eksamen

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

Foreldremøte Vg1 25.okt 2010. Eksamensuttrekk Programfag 2011/12 Høyere utdanning - generell og spesiell studiekompetanse Førstegangsvitnemål

Foreldremøte Vg1 25.okt 2010. Eksamensuttrekk Programfag 2011/12 Høyere utdanning - generell og spesiell studiekompetanse Førstegangsvitnemål Foreldremøte Vg1 25.okt 2010 Eksamensuttrekk Programfag 2011/12 Høyere utdanning - generell og spesiell studiekompetanse Førstegangsvitnemål Eksamensuttrekk Vg1-Vg2-Vg3 Vg1 20% av elevene (19 av 91) trekkes

Detaljer

Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag. Dag Fjæstad NAFO

Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag. Dag Fjæstad NAFO Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag Dag Fjæstad NAFO Innføringstilbud Departementet har foreslått at innføringstilbud skal bli lovlig «regelverket ikke bør være til

Detaljer

DEFINISJONER OG FORKLARINGER AV BEGREPER BENYTTET I PORTALEN FOR RESULTATER OG FAKTA (KVALITETSPORTALEN) - VIDEREGÅENDE SKOLER... 2 INNLEDNING...

DEFINISJONER OG FORKLARINGER AV BEGREPER BENYTTET I PORTALEN FOR RESULTATER OG FAKTA (KVALITETSPORTALEN) - VIDEREGÅENDE SKOLER... 2 INNLEDNING... DEFINISJONER OG FORKLARINGER AV BEGREPER BENYTTET I PORTALEN FOR RESULTATER OG FAKTA (KVALITETSPORTALEN) - VIDEREGÅENDE SKOLER... 2 INNLEDNING... 2 FORKLARINGER TIL PUBLISERINGEN... 2 NØKKELTALL... 3 Gjennomsnittlig

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune Tilstandsrapport Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune oktober 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 SKOLENS SATSINGSOMRÅDER... 5 2.1.1 Mål... 5 2.1.2 Evaluering (Skolebasert

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-4-2016 Rundskrivet omhandler trekk for grunnskole og grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring med studiespesialiserende

Detaljer