Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg"

Transkript

1 Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY

2 Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning, side 3 2. Hovedfunn fra utredningen, side 4 3. Datagrunnlag, metode og forutsetninger, side 5 4. Læringsresultater, side Ordinær progresjon, side Læringsmiljø, side Oppsummering, side 17 2

3 Bakgrunn og innledning WANG Toppidrett består av 5 videregående skoler lokalisert i Oslo, Stavanger, Fredrikstad, Tønsberg og Hamar. WANG Toppidrett Tønsberg ble etablert i 2011 og ledes av rektor Fredrik Aukland. WANGskolene er godkjente som toppidrettsgymnas av Olympiatoppen/NIF etter gjeldende kvalitetskriterier. Det innebærer at skolene har et betydelig fokus på å forberede og hjelpe utøvere mot en toppidrettskarriere. Samtidig har WANG Toppidrett Tønsberg (heretter WANG Tønsberg) fokus på læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring. Derfor engasjerte skolen EY (tidligere Ernst & Young) tidlig i 2015 for å utrede hvorvidt skolen lykkes med dette arbeidet. I henhold til bestillingen har EY analysert skolens resultater knyttet til eksamen, Elevundersøkelsen og ordinær studieprogresjon. I utredningen har WANG blitt sammenliknet med gjennomsnittet for Vestfold, landsgjennomsnittet, samt andre skoler i Tønsbergregionen. Kun offentlig statistikk som publiseres på skoleporten.no er benyttet i analysen. Skoleporten er driftet av Utdanningsdirektoratet. Formålet med gjennomgangen har vært å kartlegge hvordan WANG presterer i forhold til andre skoler/grupper som det er naturlig å sammenlikne WANG med. Ledelsen ved skolen ønsker å kartlegge hva skolen har lykkes med, eventuelt ikke har lykkes med. På den måten vil skolen etablere et kunnskapsgrunnlag som kan sikre fortsatt resultatfremgang. Skoleåret Tallet på elever (Kunnskapsløftet) Antallet elever har steget betydelig siden oppstarten i Tallene i tabellen er hentet fra skoleporten og inkluderer til og med skoleåret 13/14. Skoleåret 14/15 har WANG Tønsberg 207 elever. WANG Tønsberg tilbyr utdanningsprogrammet studiespesialisering. Skolen tilbyr begge programområder som eksisterer innenfor dette utdanningsprogrammet dvs. realfag og samfunnsfag/språk/økonomi

4 Hovedfunn fra utredningen Læringsresultater Gjennomsnittlige eksamens- og standpunktkarakterer ved Wang Tønsberg lå i 2014 over gjennomsnittet for de videregående skolene i Vestfold. I analysen har vi sammenliknet karakterer i fellesfag innenfor studiespesialisering. De gjennomsnittlige eksamensresultatene ved WANG lå over karaktersnittet for Vestfold i 3 av 4 fellesfag i skoleåret 13/14 De gjennomsnittlige eksamensresultatene ved WANG lå over eller likt med karaktersnittet for Vestfold i 4 av 6 fellesfag i skoleåret 12/13 I hele 7 av 10 fellesfag ligger gjennomsnittet for standpunktkarakterene ved WANG over eller likt med gjennomsnittet for Vestfold. Gjennomføring Elevene ved WANG Tønsberg har særdeles god studieprogresjon. Andelen elever med ordinær progresjon ligger betydelig over både gjennomsnittet for Vestfold og landsgjennomsnittet. Ordinær progresjon innebærer at elevene ikke faller ut av videregående opplæring eller repeterer på samme nivå. I analysen har vi sammenliknet elever i studiespesialiserende utdanningsprogram. Hele 96,2% av elevene ved WANG Tønsberg hadde ordinær progresjon i 2013, mot henholdsvis 85,6% og 83,3% i Vestfold og nasjonalt Hele 97,2 % av elevene i VG1 ved WANG Tønsberg hadde ordinær progresjon i 2013, mot henholdsvis 89% og 87,6% i Vestfold og nasjonalt Læringsmiljø Resultatene på skoleporten viser at WANG ligger over gjennomsnittet for Vestfold på de fleste temaene i Elevundersøkelsen Elevene rapporterer blant annet om bedre trivsel, vurdering for læring, mer støtte fra lærerne og større faglige utfordringer sammenliknet med gjennomsnittet i Vestfold. De foreløpige tallene fra Elevundersøkelsen 2014 viser en ytterlige forbedring for skolen på de fleste indikatorer. Spesielt gjelder dette indikatoren for læringskultur. Elevene ved WANG rapporterer at lærerne i større grad bryr seg om dem og behandler dem med respekt sammenliknet med øvrige elever i Vestfold 4

5 Datagrunnlag, metode og forutsetninger for utredningen Læringsresultater Eksamenskarakterer og standpunktkarakterer i fellesfag ligger til grunn for denne utredningen. Alle data som benyttes i analysen er publisert på skoleporten.no Tabellene inneholder samtlige eksamensresultater for WANG Tønsberg som er publisert på skoleporten. Merk at når det er få elever på et fag kan resultatene bli skjermet for ivareta personvernet. Kun elever i utdanningsprogrammet for studiespesialisering inngår i datagrunnlaget. Dette gjelder også gjennomsnittstallene for Vestfold og nasjonalt. Dataene skal således være sammenliknbare. Når man skal sammenlikne læringsresultater mellom skoler er det vanlig å ta utgangspunkt i eksamensresultater, og ikke standpunktkarakterer. En analyse av standpunktkarakterer kan likevel være et nyttig supplement til eksamensstatistikken. Gjennomføring Et av hovedmålene for grunnopplæringen i Norge er at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetanse som kan verdsettes for videre studier eller i arbeidslivet. I den forbindelse har utdanningsmyndighetene etablert en målsetting om at 75 % av elevene som starter i videregående opplæring skal ha «fullført og bestått etter fem år». Ettersom WANG Tønsberg ble etablert i 2011 eksisterer det foreløpig ingen statistikk for denne indikatoren for skolen. Skoleporten inneholder imidlertid statistikk for overganger i både 2012 og 2013 for WANG. Statistikken for 2014 er ennå ikke publisert. Overganger i videregående opplæring sier ikke noe direkte om andelen som vil fullføre og bestå, men det er likevel rimelig forutsette at en økt andel elever med ordinær progresjon vil føre til en høyere andel elever som fullfører og består. Kun elever i studiespesialisering inngår i datagrunnlaget. Læringsmiljø Tallene for læringsmiljø i denne analysen er i hovedsak hentet fra Elevundersøkelsen Disse tallene er publisert på Skoleporten. Elevundersøkelsen kartlegger de mest sentrale forholdene ved elevenes læringsmiljø. Spørsmålene i Elevundersøkelsen har stort sett fem svaralternativ. Indeksene som brukes har verdiene 1 5, der 5 er beste score. Resultatene fra Elevundersøkelsen 2014 publiseres på skoleporten 1.mars Skolene har imidlertid tilgang på egne resultater allerede nå. Vi vil undersøke om resultatene fra Elevundersøkelsen 2014 viser en fremgang for WANG Tønsberg. Kun elever i utdanningsprogrammet for studiespesialisering inngår i datagrunnlaget. 5

6 Læringsresultater Eksamenskarakterer i fellesfag Eksamen fellesfag - skoleporten Wang Tønsberg - Matematikk 1P studieforberedende eksamen 2,9 Vestfold fylke - Matematikk 1P studieforberedende eksamen 2,2 2,5 2,4 Wang Tønsberg - Matematikk 2P studieforberedende eksamen 3,4 2,5 Vestfold fylke - Matematikk 2P studieforberedende eksamen 2,1 2,5 2,4 Wang Tønsberg - Matematikk 1T studieforberedende eksamen 3,4 Vestfold fylke - Matematikk 1T studieforberedende eksamen 2,7 3,1 3,7 Wang Tønsberg - Norsk hovedmål studieforberedende 3,2 3,6 eksamen Vestfold fylke - Norsk hovedmål studieforberedende eksamen 3,3 3,6 3,5 Wang Tønsberg - Norsk sidemål studieforberedende eksamen 3,9 3,8 Vestfold fylke - Norsk sidemål studieforberedende eksamen 3,1 3,4 3,5 Wang Tønsberg - Engelsk studieforberedende eksamen 3,9 Vestfold fylke - Engelsk studieforberedende eksamen 3,9 4,0 4,0 Wang Tønsberg - Spansk 2 eksamen 2,9 Vestfold fylke - Spansk 2 eksamen 3,3 3,0 3,0 Wang Tønsberg - Tysk 2 eksamen 3,5 Vestfold fylke - Tysk 2 eksamen 3,1 3,5 3,2 Gjennomsnittlige eksamensresultater ved WANG Tønsberg lå over karaktersnittet for Vestfold i 3 av 4 fellesfag i skoleåret 13/14 (markert med grønt) Gjennomsnittlige eksamensresultater ved WANG Tønsberg lå over eller på nivå med karaktersnittet for Vestfold i 4 av 6 fellesfag i skoleåret 12/13 I skoleåret 11/12 var elever ved WANG Tønsberg kun oppe i engelskeksamen. Eksamensresultatet ved WANG var lik gjennomsnittet for Vestfold 6

7 Læringsresultater Standpunktkarakterer i fellesfag Standpunkt fellesfag 2013/14 - skoleporten Wang Toppidrett Tønsberg AS (privat) Vestfold fylke Matematikk 1P studieforberedende standpunkt Matematikk 2P studieforberedende standpunkt Matematikk 1T studieforberedende standpunkt Norsk hovedmål studieforberedende standpunkt Norsk sidemål studieforberedende standpunkt 3,4 3,3 3,2 3,2 3,4 3,9 3,9 3,8 3,6 3,5 Engelsk studieforberedende standpunkt 4,0 4,4 Samfunnsfag standpunkt 4,7 4,6 Naturfag studieforberedende standpunkt 4,1 4,2 Spansk 2 standpunkt 4,4 4,2 Tysk 2 standpunkt 3,8 3,8 Wang Toppidrett Tønsberg AS (privat), Studieforberedende, Studiespesialisering, Læringsresultater, Standpunkt fellesfag, Alle eierformer, , Alle, Begge kjønn En analyse av standpunktkarakterer kan være et nyttig supplement til eksamensstatistikken Standpunktkarakterene ved WANG Tønsberg bekrefter den samme tendensen som eksamensresultatene. I hele 7 av 10 fellesfag ligger gjennomsnittlig standpunktkarakter ved skolen høyere (grønt) eller på samme nivå (grått) som gjennomsnittet for Vestfold. 7

8 Ordinær progresjon Elever i studiespesialisering - alle trinn Figuren over er hentet fra Skoleporten, og viser andelen elever innenfor studiespesialisering med ordinær progresjon Hele 96,2 prosent av elevene ved WANG Tønsberg hadde ordinær progresjon i Dette er betydelig bedre enn både landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i Vestfold En økt andel elever med ordinær progresjon fører til en høyere andel som fullfører og består opplæringen, dvs. oppnår vitnemål 8

9 Ordinær progresjon Elever i VG1 studiespesialisering Figuren over er hentet fra Skoleporten, og viser andelen elever innenfor VG1 studiespesialisering med ordinær progresjon Hele 97,2 prosent av elevene i VG1 ved WANG Tønsberg hadde ordinær progresjon i Dette er betydelig bedre enn både landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i Vestfold Dette innebærer at under 3 prosent av elevene i VG1 ved WANG Tønsberg ikke hadde overgang til eit programområde på høgare nivå i

10 Ordinær progresjon Elever med studiespesialisering i Tønsberg/Horten-regionen 100,0 95,0 90,0 Ordinær progresjon 2013 (prosent) 96,2 93,9 89,6 89,6 85,0 80,0 75,0 81,1 74,7 70,0 Wang Re Nøtterøy Horten Færder Greveskogen Tallene i figuren over er hentet fra Skoleporten. Figuren viser andelen elever innenfor studiespesialisering (VG1-VG3) med ordinær progresjon ved WANG og de fylkeskommunale videregående skolene i og omkring Tønsberg og Horten. Figuren viser at WANG Tønsberg gjennomgående har en betydelig større andel elever med ordinær progresjon enn de fylkeskommunale videregående skolene i regionen 10

11 Ordinær progresjon Elever i VG1 studiespesialisering i Tønsberg/Horten-regionen 100,0 Ordinær progresjon VG1 (prosent) 97,2 95,0 90,0 85,0 92,2 89,5 85,1 80,0 75,0 70,0 Wang Nøtterøy Horten Greveskogen Tallene i figuren over er hentet fra Skoleporten. Figuren viser andelen elever innenfor VG1 studiespesialisering med ordinær progresjon ved WANG og de fylkeskommunale videregående skolene i og omkring Tønsberg og Horten (flere skoler manglet data knyttet til ordinær progresjon for VG1) Figuren viser at WANG Tønsberg gjennomgående har en betydelig større andel elever i VG1 med ordinær progresjon enn de fylkeskommunale videregående skolene i regionen 11

12 Læringsmiljø (Elevundersøkelsen 2013) Elever med studiespesialisering Indikator og nøkkeltall Wang Toppidrett Vestfold fylke Nasjonalt Tønsberg Trivsel 4,4 4,3 4,3 Støtte fra lærerne 4,2 3,9 4,0 Støtte hjemmefra 3,9 3,9 3,9 Faglig utfordring 4,4 4,3 4,3 Vurdering for læring 3,2 3,1 3,2 Læringskultur 3,2 3,6 3,7 Tabellen over viser resultatene fra de 6 første temaene knyttet til læringsmiljø på skoleporten. Skolens resultater ligger gjennomgående over gjennomsnittet for Vestfold (markert grønt). Elevundersøkelsen viser at elevene ved WANG Tønsberg trives på skolen. Skolen valgte likevel trivsel som et av tre områder som skulle ha særlig fokus i skoleåret 14/15 Elevundersøkelsen 2013 viser videre at WANG Tønsberg har bedre resultater knyttet til vurdering for læring enn gjennomsnittet for Vestfold. Skolen har likevel ønsket å forbedre denne indikatoren, og Vurdering for læring ble derfor valgt ut som et av tre fokusområder i skoleåret 14/15. Senere i rapporten har vi sett nærmere på delspørsmålene knyttet til denne indikatoren. Her har vi også sett på tallene fra Elevundersøkelsen 2014 Elevundersøkelsen 2013 avdekket at WANG Tønsberg hadde svakere resultater knyttet til læringskultur enn gjennomsnittet for Vestfold. Læringskultur ble derfor vagt ut som det siste av tre fokusområder for skoleåret 14/15. Senere i rapporten har vi sett nærmere på delspørsmålene knyttet til denne indikatoren og resultater fra Elevundersøkelsen

13 Læringsmiljø Trivsel Delspørsmål til indikatoren trivsel på skoleporten Wang Tønsberg 2014 Wang Tønsberg 2013 Vestfold fylke 2013 Nasjonalt 2013 Trives du på skolen? 4,5 4,4 4,3 4,3 Tallene i figuren er hentet fra Elevundersøkelsen 2013 samt WANG Tønsbergs foreløpige tall fra Elevundersøkelsen Tallene fra Elevundersøkelsen 2014 publiseres på skoleporten 1.mars Indikatoren for trivsel på Skoleporten inneholder kun ett delspørsmål: trives du på skolen? Elevundersøkelsen 2013 viste at elevene ved WANG Tønsberg trivdes bedre på skolen enn gjennomsnittet for Vestfold og Nasjonalt. Skolen valgte trivsel som et av tre fokusområder i skoleåret 14/15. De foreløpige tallene fra Elevundersøkelsen 2014 viser at trivselen ved skolen har økt ytterligere 13

14 Læringsmiljø Vurdering for læring Delspørsmål til indikatoren vurdering for læring WANG 2014 WANG 2013 Vestfold 2013 Nasjonalt 2013 Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? 3,9 3,7 3,7 3,8 Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes? 3,9 3,7 3,7 3,7 Forteller lærene deg hva som er bra med arbeidet du gjør? 3,8 3,3 3,5 3,5 Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? 3,6 3,2 3,3 3,4 Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene? 3,3 3,2 3 3,1 Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? 2,5 2,8 2,5 2,5 Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? 2,4 2,5 2,3 2,4 Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget 3 2,9 2,8 2,9 Tallene i figuren er hentet fra Elevundersøkelsen 2013 samt WANG Tønsbergs foreløpige tall fra Elevundersøkelsen Indikatoren vurdering for læring på Skoleporten består av åtte delspørsmål. Elevundersøkelsen 2013 viste bedre resultater ved WANG Tønsberg knyttet til denne indikatoren enn gjennomsnittet for Vestfold og Nasjonalt. Skolen valgte vurdering for læring som et av tre fokusområder i skoleåret 14/15. De foreløpige tallene fra Elevundersøkelsen 2014 viser enn ytterligere forbedring av denne indikatoren (markert grønt) Tabellen viser også at to av spørsmålene knyttet til vurdering for læring fikk lavere score i 2014 enn i 2013 (markert gult). 14

15 Læringsmiljø Læringskultur Delspørsmål knyttet til indikatoren læringskultur WANG 2014 WANG 2013 Vestfold 2013 Nasjonalt 2013 Det er god arbeidsro i timene 3,4 2,9 3,6 3,7 I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet 3,6 2,9 3,6 3,7 Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det 4,2 3,7 3,7 3,7 Tallene i figuren er hentet fra Elevundersøkelsen 2013 samt WANG Tønsbergs foreløpige tall fra Elevundersøkelsen 2014 Indikatoren læringskultur inneholder tre delspørsmål på Skoleporten. Elevundersøkelsen 2013 viste at WANG Tønsberg hadde resultater under gjennomsnittet på alle spørsmålene knyttet til læringskultur Skolen valgte derfor læringskultur som et av tre fokusområder i skoleåret 14/15. De foreløpige tallene fra Elevundersøkelsen 2014 viser en betydelig forbedring av læringskulturen i forhold til 2013 (markert grønt) Resultatene fra elevundersøkelsen viser at WANG Tønsberg har lykkes i arbeidet med å bedre læringskulturen ved skolen. Blant annet handler dette om at skolen nå har økt bevisstheten omkring hvordan elevsammensetningen bør være i klassene. 15

16 Læringsmiljø Støtte fra lærerne Delspørsmål knyttet til indikatoren støtte fra lærerne Wang 2014 Wang 2013 Vestfold 2013 Nasjonalt 2013 Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? 4,2 4,1 3,8 3,9 Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen? Opplever du at lærerne behandler deg med respekt? Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære 4,3 4,1 3,9 4,0 4,4 4,4 4,1 4,2 4,2 4,4 4,0 4,1 4,1 3,9 3,7 3,7 Tallene i figuren er hentet fra Elevundersøkelsen 2013 samt WANG Tønsberg foreløpige tall fra Elevundersøkelsen 2014 Indikatoren støtte fra lærerne på Skoleporten inneholder fem delspørsmål. I Elevundersøkelsen 2013 rapporterte elevene ved WANG Tønsberg om mer støtte fra lærerne enn gjennomsnittet i Vestfold og nasjonalt. Vi har undersøkt om de gode resultatene fra elevundersøkelsen 2013 er videreført i skoleåret 14/15. Av tabellen ser vi at elevundersøkelsen 2014 viser en ytterligere forbedring knyttet til indikatoren støtte fra lærerne 16

17 Oppsummering Gjennomsnittlig eksamens- og standpunktkarakterer ved Wang Tønsberg ligger i hovedsak over gjennomsnittet for de videregående skolene i Vestfold. Elevene ved WANG Tønsberg har svært god studieprogresjon. Andelen elever med ordinær progresjon ved WANG ligger betydelig over både gjennomsnittet for Vestfold og landsgjennomsnittet. Ordinær progresjon innebærer at elevene ikke faller ut av videregående opplæring eller repeterer på samme nivå. Det er rimelig å forutsette at en økt andel elever med ordinær progresjon vil føre til en høyere andel elever som fullfører og består. Et av hovedmålene for grunnopplæringen i Norge er at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal fullføre og bestå videregående opplæring. Gjennomføringsbarometeret (Udir) viser tilstand og utvikling over tid for et utvalg indikatorer som belyser gjennomføringsproblematikken. En av disse indikatorene er «ordinær progresjon»: Resultatene på skoleporten viser at WANG Tønsberg ligger over gjennomsnittet for Vestfold på de fleste temaene i Elevundersøkelsen 2013.Elevene rapporterer blant annet om bedre trivsel, vurdering for læring, mer støtte fra lærerne og større faglige utfordringer sammenliknet med gjennomsnittet i Vestfold. WANG Tønsberg valgte ut tre områder som skolen ønsket å forbedre i skoleåret 14/15: vurdering for læring, trivsel og læringskultur. Når det gjelder vurdering for læring har Utdanningsdirektoratet opprettet en egen temaside: De foreløpige tallene fra Elevundersøkelsen 2014 viser en ytterlige forbedring for WANG Tønsberg på de fleste indikatorer. Spesielt har det vært en fremgang for de indikatorene som skolen har hatt særlig fokus på i skoleåret 14/15 17

18 EY Assurance Tax Transactions Advisory Om EY EY er den mest globale organisasjonen innen revisjon, skatt og avgift, forretningsjus, transaksjoner og rådgivning. Med ansatte i 150 land bidrar våre tjenester og vår kunnskap til å bygge tillit og skape bærekraftig vekst i finansmarkedene og i økonomier rundt om i verden. Vi vil at alt vi gjør skal bidra til at offentlige og private virksomheter fungerer bedre for våre medarbeidere, kunder og samfunnet vi opererer i. Navnet EY kan representere den globale organisasjonen eller et eller flere av medlemsfirmaene i Ernst & Young Global Limited, som hver er atskilte juridiske enheter. Ernst & Young Global Limited, et britisk selskap med begrenset ansvar, yter ingen tjenester til kunder Ernst & Young AS All Rights Reserved