Informasjon om videregående skoler og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om videregående skoler og"

Transkript

1 Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune

2 Forord Til deg som skal velge videregående opplæring Buskerud fylkeskommune tilbyr alle utdanningsprogrammer og et stort antall fordypningsområder ved våre 13 videregående skoler. Brosjyren du nå holder i hånden gir deg en oversikt over skolene våre, programtilbud, karakterer ved inntak forrige skoleår, utvalgte resultater og noen sider ved skolenes læringsmiljø slik elevene selv har vurdert det i elev undersøkelsen Vi tror at vi får de beste resultatene gjennom samarbeid. Gode resultater skapes i samspillet mellom elevene, dyktige lærere og andre ansatte. Vårt mål er at du som elev skal oppnå de resultatene du ønsker deg i videregående opplæring, slik at du står best mulig rustet til å møte voksenlivet, enten du satser direkte på yrkesopplæring i videregående skole eller på høyere utdanning via studieforberedende utdanningsprogram. I fylkeskommunen har vi verdiene raushet, åpenhet, mot og entusiasme. Raushet er viktig når vi skal lære i et godt fellesskap med andre. Åpenhet gjør det lettere å samarbeide. Det er viktig at alle har mot til å si ifra når det er noe, og entusiasme for fagene gjør det lettere å lære! Vi kaller satsingen vår for Kunnskapsskolen i Buskerud. Det betyr at elevene våre skal oppleve læringsglede, mestring og faglige utfordringer og det skal de gjøre i gode og trygge læringsmiljøer med gode lærere som leder læringsarbeidet. I skolen lærer vi sammen! Å velge utdanning er et viktig valg. Mulighetene er mange. Vi håper denne brosjyren vil gjøre det lettere for deg å velge riktig. I tillegg arrangerer vi praksisdager hvor vi inviterer ungdomsskoleelevene til å besøke våre skoler og få en «smakebit» av ulike utdannings programmer. Er du usikker, kan det være lurt å snakke med noen. Det kan være en rådgiver, en lærer, ungdommer som går på det utdanningsprogrammet du er interessert i, eller andre. Jeg håper at du treffer et godt valg, og ønsker deg hjertelig velkommen som elev hos oss. Vi håper å se deg til høsten, og gleder oss til å jobbe sammen med deg når du skal bygge din egen fremtid! Med vennlig hilsen Jan-Helge Atterås Fylkesutdanningssjef, Buskerud fylkeskommune 2

3 FARGESKALAEN I TABELLENE En lav verdi illustreres med rødt og en høy verdi er grønn. En verdi som ligger mellom høy og lav verdi illustreres med gult. Lys gult ligger nærmest grønn, mørk gul nærmest rødt. Når resultatene ikke er sammen liknet med snitt, markeres dette med grå fargetone. I YTRE VENSTRE KOLONNE i tabellene står Buskerud-snitt 1 for utdanningsprogrammet. Pilene som står i cellene i tabellene viser om resultatet er bedre enn, dårligere enn, eller likt forrige måling. Der det ikke er noe sammenlikningsgrunnlag, fremkommer det ikke trendpiler. GODT RESULTAT OVER MIDDELS UNDER MIDDELS LAVT RESULTAT INGEN INFORMASJON INPUT-OUTPUTINDIKATORER FORKORTELSER I TABELLENE GJENNOMSNITTLIG KARAKTER POENGSUM FRA UNGDOMSSKOLEN er et gjennomsnitt av ungdomsskolekarakterene for alle elever på utdanningsprogrammet. FULLFØRT OG BESTÅTT viser hvor mange prosent av elevene på utdannings programmet som både har fullført og bestått alle fag i skoleåret 13/14. På noen skoler og utdanningsprogram går en større andel av elevene mot reduserte mål for eksempel lærekandidat. Disse elevene fullfører etter sine individuelle mål, men synes ikke i tallet som viser fullført og bestått. KARAKTERSNITT 1 i fellesfag og programfag viser eksamenssnittet i norsk hovedmål, engelsk og matematikk (flere fagkoder) og samlet snitt for eksamen i programfagene på et utdanningsprogram ved en skole 2. RYVS = Røyken vgs LIVS = Lier vgs SHVS = St Hallvard vgs DMVS = Drammen vgs ASVS = Åssiden vgs EIVS = Eiker vgs ROVS = Rosthaug vgs KOVS = Kongsberg vgs NUVS = Numedal vgs HOVS = Hønefoss vgs RIVS = Ringerike vgs GOVS = Gol vgs ALVS = Ål vgs 1 I noen tilfeller forekommer avvik i Buskerud-snitt sett i forhold til underliggende tall. Dette avviket kommer av at noen elever tar ny eksamen. Disse eksamenene blir resultatmessig godskrevet året eleven skulle ha avlagt dem etter normal progresjon, men synes ikke i tallene fordelt på skoler. 2 Alle utdanningsprogram har felles programfagseksamen. Der det ikke fremkommer tall for en skole er enten elevgruppa for liten til at karakterene kan vises av personverngrunner, eller skolen har bare tilbud om utdanningsprogrammet på Vg.1-nivå. 3 Noen fag har trekkeksamen. Dette innebærer at det ikke alltid gjennomføres eksamen i faget. Det er markert med en strek i tabellene når ingen elever har vært oppe til eksamen i det aktuelle året. I trekkfagene kan det være en liten andel av elevene i faget som trekkes ut til eksamen, og denne andelens karakterer utgjør snittallet. 3

4 LÆRINGSMILJØINDIKATORER Indikatorene er hentet fra elevundersøkelsen. Spørsmålene som stilles til elevene er forskningsbaserte, men det finnes ulike feilkilder som kan påvirke resultatet. Skolene arbeider kontinuerlig med forbedringsarbeid som påvirker elevenes læringsmiljø og dermed resultatene i undersøkelsen. Indikatorene er tatt med for å fylle ut bildet som skapes av skolen og utdanningsprogrammet basert på data om fullført og bestått og karakterer. MOTIVASJON sier noe om elevenes interesse for og lyst til å arbeide med skolefagene, og om de prioriterer skolearbeid. MESTRING sier noe om hvor ofte elevene mestrer arbeids oppgavene og forstår det læreren forklarer. FAGLIG UTFORDRING sier noe om hvorvidt elevene mener at de får nok utfordringer i det faglige arbeidet. Det betyr at elevene opplever at de har skoleoppgaver som de har en realistisk mulighet til å mestre, men som krever noe innsats. ELEVMEDVIRKNING kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i egen læringsprosess. På den måten får de bedre oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode. Elev rådet har en viktig rolle for å sikre at opplæringen blir planlagt, gjennomført og vurdert i samarbeid med eleven. VURDERING FOR LÆRING foregår når vurdering av elevers prestasjoner, arbeid eller oppgaver brukes som grunnlag for videre læring og for å utvikle elevenes kompetanse. Dette innebærer at både eleven og læreren bruker vurderingsinformasjonen til å justere egen læring og undervisningsopplegg underveis. RELEVANT OPPLÆRING 4 er det når elevene opplever det de lærer på skolen som viktig, og anser det som trolig at de vil få bruk for denne kunnskapen og disse ferdighetene senere i livet. STØTTE FRA LÆRERNE er en viktig del av klasseledelsen og sier noe om i hvilken grad elevene får hjelp fra lærerne for å forstå arbeidsoppgavene på skolen, og i hvilken grad lærerne bryr seg om elevene og har tro på at de kan gjøre det bra på skolen. 4 De yrkesfaglige utdanningene oppleves jevnt over som mer relevante enn studieforberedende og påbygg.

5 Ditt valg dine muligheter INFORMASJONEN VI HAR VALGT UT TIL DEG Brosjyren er laget for å gi deg sammenliknbar informasjon om de fylkeskommunale videregående utdanningstilbudene, slik at det blir lettere for deg å velge. På de neste sidene finner du en oversikt fra hver skole på hvert utdanningsprogram når det gjelder: Gjennomsnittlig karakterpoengsum fra. Hvor mange som har gjennomført og bestått alle fag. Eksamenskarakterer i fellesfag og felles programfag. Elevenes vurdering av forhold som beskriver læringsmiljøet. Utdanningsprogram der skolen ikke har hatt elever i skoleåret 2013/14, kommer ikke frem i oversikten. For å se alle søkbare tilbud i Buskerud fylkeskommune skoleåret 2015/16, må du bruke opplæringskatalogen, som du får på alle e i Buskerud. Brosjyrene finnes også på fylkeskommunens hjemmesider bfk.no. i Informasjonen sier ikke hele sannheten om skolene, men er valgt ut fordi vi mener den er viktig for din opplevelse av opplæringen. Kanskje er det likevel noe annet enn det våre oversikter viser som er viktig for deg, og som du vil oppleve som kvalitet. Inntaks- og karakterdata som presenteres i denne brosjyren gjelder for forrige skoleår (13/14). Det er viktig å se skolenes resultatutvikling over tid, og dette presenterer Buskerud fylkeskommune på nett i portalen «Skoleresultater» (www.skolestatistikk.bfk.no). Du vil her se at karakterene du trenger for å komme inn på et tilbud, varierer sterkt fra år til år, avhengig av størrelsen på kullet og hva flest elever ønsker å ta fatt på. Det er dermed viktig at du jobber systematisk og målbevisst for å oppnå karakterer som setter deg i stand til å velge. BLA OM FOR FERSKE TALL FRA ELEVUNDERSØKELSEN HØST 2014

6 IDRETTSFAG Snitt Buskerud DMVS GOVS KOVS RIVS ROVS SHVS 45,24 46,34 46,63 46,08 45,29 40,85 45,31 Fullført og bestått 88 87,7 93,5 91,9 95,5 66,7 94,3 Norsk eksamen 3,06 2,86 3,14 3,12 3,54 2,79 3,15 Matematikk eksamen 2,84 3, ,86-2,5 Engelsk eksamen 3, ,67 3,2 - - Felles programfag eksamen 3,78 3,92 3,94 4,34 3,71 3,28 3,58 Motivasjon 3,70 3,67 3,73 3,82 3,81 3,58 3,63 Mestring 4,03 4,05 3,94 4,07 4,08 3,92 4,07 Faglig utfordring 4,40 4,35 4,32 4,57 4,46 4,35 4,36 Relevant opplæring 3,45 3,35 3,46 3,66 3,60 3,29 3,39 Støtte fra lærerne 3,99 3,92 3,97 4,18 4,19 3,84 3,82 Elevdemokrati og medvirkning 3,24 3,02 3,40 3,37 3,30 3,25 3,35 Vurdering for læring 3,44 3,28 3,39 3,64 3,56 3,51 3,38 MUSIKK, DANS OG DRAMA Snitt Buskerud GOVS KOVS RIVS SHVS 45 42,93 43,08 43,86 46,55 Fullført og bestått 77,7 82,5 64,3 79,1 80,5 Norsk eksamen 3,3 3,36 2,93 3,12 3,47 Matematikk eksamen 3, ,8 3,88 Engelsk eksamen 4, ,0 - Felles programfag eksamen 4,48 4,22 4,1 4,67 4,69 Motivasjon 3,65 3,53 3,36 3,70 3,72 Mestring 3,98 3,83 3,88 3,89 4,07 Faglig utfordring 4,38 4,16 4,34 4,35 4,44 Relevant opplæring 3,43 3,34 3,42 3,65 3,39 Støtte fra lærerne 3,94 3,56 3,84 3,93 4,05 Elevdemokrati og medvirkning 3,30 3,16 3,40 3,18 3,34 Vurdering for læring 3,41 2,94 3,31 3,39 3,55 6

7 Ditt valg dine muligheter STUDIESPESIALISERING Snitt Buskerud DMVS EIVS GOVS HOVS KOVS NUVS RIVS ROVS RYVS SHVS 45,03 46,24 44,95 44,95 35,75 45,32 44,79 45,58 43,69 43,16 44,94 Fullført og bestått 79,9 82,6 81,5 89,1 41,2 79,1 71,4 84,6 72,9 74,8 81 Norsk eksamen 3,47 3,43 3,58 3,39 3,06 3,39 3,88 3,72 3,61 3,43 3,3 Matematikk eksamen 3,06 2,96 3,74 3,38 2,1 3,47-3,06 3,12 2,31 3,11 Engelsk eksamen 3,89 3, ,96 3,88 3, ,18 Felles programfag eksamen 3,57 3,53 3,68 3,69 3,42 3,67 3,56 3,75 3,63 3,33 3,45 Motivasjon 3,71 3,75 3,65 3,61 3,86 3,71 3,82 3,79 3,69 3,60 3,69 Mestring 4,04 4,11 3,96 3,98 4,06 3,99 3,97 4,10 3,99 4,01 4,06 Faglig utfordring 4,41 4,40 4,33 4,33 4,43 4,49 4,53 4,47 4,44 4,33 4,44 Relevant opplæring 3,60 3,63 3,46 3,52 3,71 3,64 3,78 3,65 3,50 3,67 3,54 Støtte fra lærerne 3,97 3,96 3,87 3,85 4,26 4,00 4,08 4,07 3,89 3,98 3,97 Elevdemokrati og medvirkning 3,27 3,22 3,08 3,43 3,63 3,33 3,44 3,22 3,34 3,18 3,34 Vurdering for læring 3,46 3,37 3,40 3,34 3,84 3,56 3,60 3,55 3,45 3,52 3,45 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Snitt Buskerud HOVS KOVS NUVS ROVS RYVS ALVS ASVS 31,87 29,84 34,14 32,77 30,03 29,03 35,8 32,29 Fullført og bestått 68,8 56,9 84,3 61,1 87,5 69,9 93,1 67,3 Norsk eksamen 2, , ,85 Matematikk eksamen 2,24-2, ,14 Engelsk eksamen 1, ,69-2,0 Felles programfag eksamen 3,5 3,72 3,95 2,67 4,09 3,68 3,25 3,21 Motivasjon 3,83 3,93 3,86 3,94 3,77 3,64 3,81 3,85 Mestring 3,92 3,90 3,95 3,81 3,81 3,84 3,93 3,96 Faglig utfordring 4,11 4,09 4,11 4,40 4,14 3,91 4,32 4,10 Relevant opplæring 3,98 4,03 4,10 3,92 3,84 4,18 4,12 3,85 Støtte fra lærerne 4,14 4,11 4,18 4,23 4,26 4,11 4,23 4,10 Elevdemokrati og medvirkning 3,39 3,42 3,32 3,12 3,28 3,36 3,54 3,44 Vurdering for læring 3,79 3,84 3,75 3,95 3,80 3,84 3,91 3,73 7

8 DESIGN OG HÅNDVERK Snitt Buskerud EIVS GOVS HOVS KOVS LIVS RYVS SHVS ASVS 33,29 32,17 35,4 33,47 35,02 30,47 37,83 35,62 32,62 Fullført og bestått 63,5 79,5 63,6 53,6 74,5 61,9 57, ,7 Norsk eksamen 3, , Matematikk eksamen Engelsk eksamen 2, ,44 Felles programfag eksamen 3,96 4,22-3,81 4,19 4,8-4,13 3,74 Motivasjon 3,84 3,59 4,07 3,78 3,58 3,99 4,00 3,86 3,92 Mestring 3,88 3,88 4,11 3,76 3,94 3,87 3,67 4,26 3,88 Faglig utfordring 4,19 3,65 4,22 4,24 3,84 4,25 4,00 4,14 4,44 Relevant opplæring 4,02 3,67 3,93 3,97 3,97 4,20 4,23 4,10 4,05 Støtte fra lærerne 4,18 4,04 3,98 4,11 4,34 4,25 3,96 3,91 4,22 Elevdemokrati og medvirkning 3,64 3,13 3,83 3,49 3,54 3,74 3,48 3,68 3,85 Vurdering for læring 3,84 3,55 4,12 3,63 3,88 3,95 4,11 4,06 3,88 1 Numedal tilbyr også utdanningsprogrammet Design og håndverk, men grupper under fem elever kommer ikke frem i tabellene av personvernshensyn. ELEKTROFAG Snitt Buskerud HOVS KOVS LIVS NUVS ROVS RYVS ALVS ASVS 38,34 38,55 39,39 34,77 39,79 35,61 38,76 39,79 38,84 Fullført og bestått 89,6 92,5 87,2 72,4 93,8 97,8 94,3 92,0 93,3 Norsk eksamen 2,93-2, Matematikk eksamen 2,59-2, , Engelsk eksamen 3,52 3,47 4,21 2, ,1 4,71 Felles programfag eksamen 3,82 3,76 4,17 4,4 4,17 4,2 4,13 3,4 3,37 Motivasjon 3,97 3,97 4,00 3,68 4,24 3,68 4,13 3,88 4,01 Mestring 3,94 4,00 4,00 3,47 4,26 3,79 3,98 3,86 4,00 Faglig utfordring 4,38 4,54 4,50 4,15 4,60 4,34 4,27 4,60 4,29 Relevant opplæring 4,12 4,16 4,14 3,94 3,93 3,93 4,21 4,29 4,15 Støtte fra lærerne 4,13 4,23 4,36 3,49 4,29 3,83 4,19 4,06 4,16 Elevdemokrati og medvirkning 3,54 3,67 3,60 3,19 3,88 3,33 3,50 3,53 3,60 Vurdering for læring 3,88 4,00 4,09 3,37 4,32 3,62 3,88 3,88 3,84 8

9 Ditt valg dine muligheter HELSE- OG OPPVEKSTFAG Snitt Buskerud HOVS KOVS LIVS NUVS ROVS RYVS ALVS ASVS 34,52 33,62 32,96 33,27 35,51 34,18 36,84 35,66 35,32 Fullført og bestått 71,3 70,6 74,1 61,7 81,3 75, ,4 81,8 Norsk eksamen 3, ,31 3, Matematikk eksamen 2, , , Engelsk eksamen 2, , Felles programfag eksamen 4,1 4,36 4,36 4,02-4,04 4,4 3,61 3,96 Motivasjon 4,00 4,22 4,08 3,94 3,79 3,82 3,80 3,80 4,01 Mestring 4,04 4,15 4,01 4,11 3,89 4,04 3,93 4,03 3,99 Faglig utfordring 4,26 4,38 4,35 4,32 4,00 4,41 4,33 4,35 4,10 Relevant opplæring 4,41 4,51 4,54 4,27 4,12 4,16 4,19 4,35 4,50 Støtte fra lærerne 4,16 4,29 4,32 4,25 3,93 3,98 4,09 4,00 4,09 Elevdemokrati og medvirkning 3,61 3,71 3,61 3,80 3,57 3,53 3,77 3,78 3,42 Vurdering for læring 3,88 4,00 4,09 4,12 3,46 3,65 3,93 3,65 3,72 9

10 MEDIER OG KOMMUNIKASJON Snitt Buskerud GOVS HOVS ROVS RYVS ASVS 45,27 41,43 42,22 44,04 46,78 47,95 Fullført og bestått 91 84,8 92,7 89,7 88,2 94,1 Norsk eksamen 3,69 2,92 3,17-4,17 4,2 Matematikk eksamen 3,44 3, Engelsk eksamen 4, ,57 - Felles programfag eksamen 4,24 3,41 3,52 4,43 3,95 4,87 Motivasjon 3,65 3,57 3,58 3,78 3,34 3,78 Mestring 4,00 3,84 3,96 4,05 4,02 4,04 Faglig utfordring 4,50 4,48 4,45 4,46 4,43 4,57 Relevant opplæring 3,65 3,89 3,59 3,55 3,38 3,75 Støtte fra lærerne 4,01 3,90 3,92 4,08 3,83 4,13 Elevdemokrati og medvirkning 3,52 3,49 3,40 3,73 3,02 3,70 Vurdering for læring 3,70 3,58 3,76 3,75 3,42 3,80 NATURBRUK Snitt Buskerud KOVS ROVS ALVS 33,2 36,24 33,24 29,44 Fullført og bestått 69, ,7 66,7 Norsk eksamen Matematikk eksamen 2,25 3,0 - - Engelsk eksamen Felles programfag eksamen 3,68 4,33 3,88 3,13 Motivasjon 3,90 3,53 3,99 4,17 Mestring 3,77 3,64 3,73 4,07 Faglig utfordring 4,22 4,21 4,30 4,00 Relevant opplæring 4,07 3,63 4,17 4,37 Støtte fra lærerne 4,18 4,19 4,01 4,67 Elevdemokrati og medvirkning 3,58 3,19 3,64 3,96 Vurdering for læring 3,74 3,65 3,60 4,26 10

11 Ditt valg dine muligheter RESTAURANT- OG MATFAG Snitt Buskerud GOVS HOVS KOVS ROVS ASVS 31,54 33,74 27,27 30,82 28,28 32,88 Fullført og bestått 54, ,2 47,6 57,7 Norsk eksamen Matematikk eksamen 2, ,0 3,25 Engelsk eksamen Felles programfag eksamen 3,9-3,22 3,8 4 4 Motivasjon 3,93 3,66 4,16 3,65 3,90 3,99 Mestring 4,00 4,12 4,04 3,94 3,87 4,00 Faglig utfordring 4,15 4,30 4,32 3,88 4,15 4,13 Relevant opplæring 4,14 4,15 4,47 3,63 3,97 4,18 Støtte fra lærerne 4,32 4,34 4,45 4,13 4,38 4,32 Elevdemokrati og medvirkning 3,78 3,79 4,08 3,44 3,90 3,75 Vurdering for læring 4,02 3,79 4,33 3,76 3,92 4,08 SERVICE OG SAMFERDSEL Snitt Buskerud DMVS HOVS KOVS LIVS NUVS RIVS ROVS RYVS ALVS ASVS 35,13 37,75 32,49 38,26 34,05 31,32 33,32 36,9 35,51 33,71 32,62 Fullført og bestått 76,4 84,3 67,5 88,7 61,6 93, , ,4 Norsk eksamen 2, , Matematikk eksamen 2,69 2, , ,82 - Engelsk eksamen 3,6 4,14-3, Felles programfag eksamen 3,89 4,55 3,79 4,89 3,03 4,5 4,13 3,86 3,0 3,17 3,42 Motivasjon 3,67 3,61 3,75 3,68 3,63 4,05 3,66 3,50 3,82 3,83 3,55 Mestring 3,95 3,93 4,18 3,87 3,93 4,05 3,96 3,78 4,13 4,09 3,88 Faglig utfordring 4,11 4,15 4,22 4,04 4,00 3,62 4,11 4,24 4,60 4,17 4,09 Relevant opplæring 3,95 3,87 4,03 3,99 3,80 4,28 3,89 4,07 4,19 4,16 3,94 Støtte fra lærerne 4,03 3,96 4,28 3,82 3,97 4,46 4,09 4,02 4,09 4,22 3,94 Elevdemokrati og medvirkning 3,39 3,38 3,85 3,25 3,15 3,60 3,68 3,32 3,31 3,21 3,37 Vurdering for læring 3,66 3,55 4,04 3,49 3,59 3,75 3,96 3,43 3,92 3,47 3,58 11

12 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Snitt Buskerud HOVS KOVS NUVS ROVS ALVS ASVS 30,6 29,36 31,42 31,5 28,81 30,69 31,16 Fullført og bestått 65,4 55,8 66,3 26, ,4 73 Norsk eksamen 2, , Matematikk eksamen 1,94 1,86 2,83-1,4 - - Engelsk eksamen 2, ,6 - Felles programfag eksamen 3,64 2,92 3,61 4,17 3,45-3,98 Motivasjon 3,91 3,94 3,99 3,84 3,79 3,76 3,94 Mestring 3,84 3,89 3,84 3,92 3,92 3,81 3,79 Faglig utfordring 4,20 4,42 4,01 4,24 4,11 4,30 4,24 Relevant opplæring 4,10 4,11 4,05 4,12 4,04 4,19 4,13 Støtte fra lærerne 4,12 4,30 4,19 4,22 4,15 4,10 3,96 Elevdemokrati og medvirkning 3,53 3,75 3,56 3,82 3,42 3,50 3,41 Vurdering for læring 3,82 4,26 3,93 3,95 3,67 3,63 3,65 PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Snitt Buskerud HOVS KOVS LIVS NUVS ROVS RYVS ALVS ASVS 37,53 37,06 37,89 35,44 32,22 38,21 39,97 39,05 37,91 Fullført og bestått 61,8 73,3 68,8 54,2 18,8 55,2 86,9 76,7 52,3 Norsk eksamen 2,69 3,14 2,57 2,49 2 2,4 2,91 3,27 2,62 Matematikk eksamen 2,51 2,24 2,92 2,47-2,36 2,46-2,42 Motivasjon 3,79 4,22 3,61 3,86 3,97 3,74 3,58 3,81 3,81 Mestring 3,93 4,10 3,89 3,99 4,04 3,78 3,90 4,00 3,88 Faglig utfordring 4,47 4,31 4,54 4,46 4,11 4,25 4,65 4,36 4,65 Relevant opplæring 3,66 4,06 3,54 3,78 3,69 3,51 3,50 4,11 3,41 Støtte fra lærerne 3,98 4,15 3,90 4,21 3,89 3,61 3,97 4,02 3,84 Elevdemokrati og medvirkning 3,47 3,73 3,41 3,56 3,36 3,30 3,03 3,53 3,59 Vurdering for læring 3,62 3,70 3,70 3,78 3,36 3,42 3,52 3,37 3,51 12

13 Ditt valg dine muligheter VIDEREGÅENDE SKOLER I BUSKERUD Skolenavn Nettside E-post Drammen videregående skole drammen.vgs.no Eiker videregående skole eiker.vgs.no Gol videregående skole gol.vgs.no Hønefoss videregående skole honefoss.vgs.no Kongsberg videregående skole kongsberg.vgs.no Lier videregående skole lier.vgs.no Numedal videregående skole numedal.vgs.no Ringerike videregående skole ringerike.vgs.no Rosthaug videregående skole rosthaug.vgs.no Røyken videregående skole royken.vgs.no St. Hallvard videregående skole st-hallvard.vgs.no Ål vidaregåande skole al.vgs.no Åssiden videregående skole assiden.vgs.no 13

14 Metro Branding Foto: Torbjørn Tandberg Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Postboks Drammen Telefon E-post bfk.no

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008

Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008 Rapport 4/2008 Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008 Fylkesrapport Forord Denne utviklingsrapporten bygger på kvantitative spørreundersøkelser som er gjennomført på de videregående skolene

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2009 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Utgangspunkt og formål... 3 1.2. Visjon... 3 1.3. Kort beskrivelse av alle de videregående skolene... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om resultatrapportering for 2009. Saken inneholder resultatvurdering for felles satsingsområder, elev- og lærlingstatistikk

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER Rektor Assisterende rektor Akademiet Bergen har som mål å bli Norges beste og mest fremtidsrettede videregående skole. Vi vil være skolen for deg som vil litt mer. Dette

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer