Informasjon om videregående skoler og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om videregående skoler og"

Transkript

1 Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune

2 Forord Til deg som skal velge videregående opplæring Buskerud fylkeskommune tilbyr alle utdanningsprogrammer og et stort antall fordypningsområder ved våre 13 videregående skoler. Brosjyren du nå holder i hånden gir deg en oversikt over skolene våre, programtilbud, karakterer ved inntak forrige skoleår, utvalgte resultater og noen sider ved skolenes læringsmiljø slik elevene selv har vurdert det i elev undersøkelsen Vi tror at vi får de beste resultatene gjennom samarbeid. Gode resultater skapes i samspillet mellom elevene, dyktige lærere og andre ansatte. Vårt mål er at du som elev skal oppnå de resultatene du ønsker deg i videregående opplæring, slik at du står best mulig rustet til å møte voksenlivet, enten du satser direkte på yrkesopplæring i videregående skole eller på høyere utdanning via studieforberedende utdanningsprogram. I fylkeskommunen har vi verdiene raushet, åpenhet, mot og entusiasme. Raushet er viktig når vi skal lære i et godt fellesskap med andre. Åpenhet gjør det lettere å samarbeide. Det er viktig at alle har mot til å si ifra når det er noe, og entusiasme for fagene gjør det lettere å lære! Vi kaller satsingen vår for Kunnskapsskolen i Buskerud. Det betyr at elevene våre skal oppleve læringsglede, mestring og faglige utfordringer og det skal de gjøre i gode og trygge læringsmiljøer med gode lærere som leder læringsarbeidet. I skolen lærer vi sammen! Å velge utdanning er et viktig valg. Mulighetene er mange. Vi håper denne brosjyren vil gjøre det lettere for deg å velge riktig. I tillegg arrangerer vi praksisdager hvor vi inviterer ungdomsskoleelevene til å besøke våre skoler og få en «smakebit» av ulike utdannings programmer. Er du usikker, kan det være lurt å snakke med noen. Det kan være en rådgiver, en lærer, ungdommer som går på det utdanningsprogrammet du er interessert i, eller andre. Jeg håper at du treffer et godt valg, og ønsker deg hjertelig velkommen som elev hos oss. Vi håper å se deg til høsten, og gleder oss til å jobbe sammen med deg når du skal bygge din egen fremtid! Med vennlig hilsen Jan-Helge Atterås Fylkesutdanningssjef, Buskerud fylkeskommune 2

3 FARGESKALAEN I TABELLENE En lav verdi illustreres med rødt og en høy verdi er grønn. En verdi som ligger mellom høy og lav verdi illustreres med gult. Lys gult ligger nærmest grønn, mørk gul nærmest rødt. Når resultatene ikke er sammen liknet med snitt, markeres dette med grå fargetone. I YTRE VENSTRE KOLONNE i tabellene står Buskerud-snitt 1 for utdanningsprogrammet. Pilene som står i cellene i tabellene viser om resultatet er bedre enn, dårligere enn, eller likt forrige måling. Der det ikke er noe sammenlikningsgrunnlag, fremkommer det ikke trendpiler. GODT RESULTAT OVER MIDDELS UNDER MIDDELS LAVT RESULTAT INGEN INFORMASJON INPUT-OUTPUTINDIKATORER FORKORTELSER I TABELLENE GJENNOMSNITTLIG KARAKTER POENGSUM FRA UNGDOMSSKOLEN er et gjennomsnitt av ungdomsskolekarakterene for alle elever på utdanningsprogrammet. FULLFØRT OG BESTÅTT viser hvor mange prosent av elevene på utdannings programmet som både har fullført og bestått alle fag i skoleåret 13/14. På noen skoler og utdanningsprogram går en større andel av elevene mot reduserte mål for eksempel lærekandidat. Disse elevene fullfører etter sine individuelle mål, men synes ikke i tallet som viser fullført og bestått. KARAKTERSNITT 1 i fellesfag og programfag viser eksamenssnittet i norsk hovedmål, engelsk og matematikk (flere fagkoder) og samlet snitt for eksamen i programfagene på et utdanningsprogram ved en skole 2. RYVS = Røyken vgs LIVS = Lier vgs SHVS = St Hallvard vgs DMVS = Drammen vgs ASVS = Åssiden vgs EIVS = Eiker vgs ROVS = Rosthaug vgs KOVS = Kongsberg vgs NUVS = Numedal vgs HOVS = Hønefoss vgs RIVS = Ringerike vgs GOVS = Gol vgs ALVS = Ål vgs 1 I noen tilfeller forekommer avvik i Buskerud-snitt sett i forhold til underliggende tall. Dette avviket kommer av at noen elever tar ny eksamen. Disse eksamenene blir resultatmessig godskrevet året eleven skulle ha avlagt dem etter normal progresjon, men synes ikke i tallene fordelt på skoler. 2 Alle utdanningsprogram har felles programfagseksamen. Der det ikke fremkommer tall for en skole er enten elevgruppa for liten til at karakterene kan vises av personverngrunner, eller skolen har bare tilbud om utdanningsprogrammet på Vg.1-nivå. 3 Noen fag har trekkeksamen. Dette innebærer at det ikke alltid gjennomføres eksamen i faget. Det er markert med en strek i tabellene når ingen elever har vært oppe til eksamen i det aktuelle året. I trekkfagene kan det være en liten andel av elevene i faget som trekkes ut til eksamen, og denne andelens karakterer utgjør snittallet. 3

4 LÆRINGSMILJØINDIKATORER Indikatorene er hentet fra elevundersøkelsen. Spørsmålene som stilles til elevene er forskningsbaserte, men det finnes ulike feilkilder som kan påvirke resultatet. Skolene arbeider kontinuerlig med forbedringsarbeid som påvirker elevenes læringsmiljø og dermed resultatene i undersøkelsen. Indikatorene er tatt med for å fylle ut bildet som skapes av skolen og utdanningsprogrammet basert på data om fullført og bestått og karakterer. MOTIVASJON sier noe om elevenes interesse for og lyst til å arbeide med skolefagene, og om de prioriterer skolearbeid. MESTRING sier noe om hvor ofte elevene mestrer arbeids oppgavene og forstår det læreren forklarer. FAGLIG UTFORDRING sier noe om hvorvidt elevene mener at de får nok utfordringer i det faglige arbeidet. Det betyr at elevene opplever at de har skoleoppgaver som de har en realistisk mulighet til å mestre, men som krever noe innsats. ELEVMEDVIRKNING kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i egen læringsprosess. På den måten får de bedre oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode. Elev rådet har en viktig rolle for å sikre at opplæringen blir planlagt, gjennomført og vurdert i samarbeid med eleven. VURDERING FOR LÆRING foregår når vurdering av elevers prestasjoner, arbeid eller oppgaver brukes som grunnlag for videre læring og for å utvikle elevenes kompetanse. Dette innebærer at både eleven og læreren bruker vurderingsinformasjonen til å justere egen læring og undervisningsopplegg underveis. RELEVANT OPPLÆRING 4 er det når elevene opplever det de lærer på skolen som viktig, og anser det som trolig at de vil få bruk for denne kunnskapen og disse ferdighetene senere i livet. STØTTE FRA LÆRERNE er en viktig del av klasseledelsen og sier noe om i hvilken grad elevene får hjelp fra lærerne for å forstå arbeidsoppgavene på skolen, og i hvilken grad lærerne bryr seg om elevene og har tro på at de kan gjøre det bra på skolen. 4 De yrkesfaglige utdanningene oppleves jevnt over som mer relevante enn studieforberedende og påbygg.

5 Ditt valg dine muligheter INFORMASJONEN VI HAR VALGT UT TIL DEG Brosjyren er laget for å gi deg sammenliknbar informasjon om de fylkeskommunale videregående utdanningstilbudene, slik at det blir lettere for deg å velge. På de neste sidene finner du en oversikt fra hver skole på hvert utdanningsprogram når det gjelder: Gjennomsnittlig karakterpoengsum fra. Hvor mange som har gjennomført og bestått alle fag. Eksamenskarakterer i fellesfag og felles programfag. Elevenes vurdering av forhold som beskriver læringsmiljøet. Utdanningsprogram der skolen ikke har hatt elever i skoleåret 2013/14, kommer ikke frem i oversikten. For å se alle søkbare tilbud i Buskerud fylkeskommune skoleåret 2015/16, må du bruke opplæringskatalogen, som du får på alle e i Buskerud. Brosjyrene finnes også på fylkeskommunens hjemmesider bfk.no. i Informasjonen sier ikke hele sannheten om skolene, men er valgt ut fordi vi mener den er viktig for din opplevelse av opplæringen. Kanskje er det likevel noe annet enn det våre oversikter viser som er viktig for deg, og som du vil oppleve som kvalitet. Inntaks- og karakterdata som presenteres i denne brosjyren gjelder for forrige skoleår (13/14). Det er viktig å se skolenes resultatutvikling over tid, og dette presenterer Buskerud fylkeskommune på nett i portalen «Skoleresultater» (www.skolestatistikk.bfk.no). Du vil her se at karakterene du trenger for å komme inn på et tilbud, varierer sterkt fra år til år, avhengig av størrelsen på kullet og hva flest elever ønsker å ta fatt på. Det er dermed viktig at du jobber systematisk og målbevisst for å oppnå karakterer som setter deg i stand til å velge. BLA OM FOR FERSKE TALL FRA ELEVUNDERSØKELSEN HØST 2014

6 IDRETTSFAG Snitt Buskerud DMVS GOVS KOVS RIVS ROVS SHVS 45,24 46,34 46,63 46,08 45,29 40,85 45,31 Fullført og bestått 88 87,7 93,5 91,9 95,5 66,7 94,3 Norsk eksamen 3,06 2,86 3,14 3,12 3,54 2,79 3,15 Matematikk eksamen 2,84 3, ,86-2,5 Engelsk eksamen 3, ,67 3,2 - - Felles programfag eksamen 3,78 3,92 3,94 4,34 3,71 3,28 3,58 Motivasjon 3,70 3,67 3,73 3,82 3,81 3,58 3,63 Mestring 4,03 4,05 3,94 4,07 4,08 3,92 4,07 Faglig utfordring 4,40 4,35 4,32 4,57 4,46 4,35 4,36 Relevant opplæring 3,45 3,35 3,46 3,66 3,60 3,29 3,39 Støtte fra lærerne 3,99 3,92 3,97 4,18 4,19 3,84 3,82 Elevdemokrati og medvirkning 3,24 3,02 3,40 3,37 3,30 3,25 3,35 Vurdering for læring 3,44 3,28 3,39 3,64 3,56 3,51 3,38 MUSIKK, DANS OG DRAMA Snitt Buskerud GOVS KOVS RIVS SHVS 45 42,93 43,08 43,86 46,55 Fullført og bestått 77,7 82,5 64,3 79,1 80,5 Norsk eksamen 3,3 3,36 2,93 3,12 3,47 Matematikk eksamen 3, ,8 3,88 Engelsk eksamen 4, ,0 - Felles programfag eksamen 4,48 4,22 4,1 4,67 4,69 Motivasjon 3,65 3,53 3,36 3,70 3,72 Mestring 3,98 3,83 3,88 3,89 4,07 Faglig utfordring 4,38 4,16 4,34 4,35 4,44 Relevant opplæring 3,43 3,34 3,42 3,65 3,39 Støtte fra lærerne 3,94 3,56 3,84 3,93 4,05 Elevdemokrati og medvirkning 3,30 3,16 3,40 3,18 3,34 Vurdering for læring 3,41 2,94 3,31 3,39 3,55 6

7 Ditt valg dine muligheter STUDIESPESIALISERING Snitt Buskerud DMVS EIVS GOVS HOVS KOVS NUVS RIVS ROVS RYVS SHVS 45,03 46,24 44,95 44,95 35,75 45,32 44,79 45,58 43,69 43,16 44,94 Fullført og bestått 79,9 82,6 81,5 89,1 41,2 79,1 71,4 84,6 72,9 74,8 81 Norsk eksamen 3,47 3,43 3,58 3,39 3,06 3,39 3,88 3,72 3,61 3,43 3,3 Matematikk eksamen 3,06 2,96 3,74 3,38 2,1 3,47-3,06 3,12 2,31 3,11 Engelsk eksamen 3,89 3, ,96 3,88 3, ,18 Felles programfag eksamen 3,57 3,53 3,68 3,69 3,42 3,67 3,56 3,75 3,63 3,33 3,45 Motivasjon 3,71 3,75 3,65 3,61 3,86 3,71 3,82 3,79 3,69 3,60 3,69 Mestring 4,04 4,11 3,96 3,98 4,06 3,99 3,97 4,10 3,99 4,01 4,06 Faglig utfordring 4,41 4,40 4,33 4,33 4,43 4,49 4,53 4,47 4,44 4,33 4,44 Relevant opplæring 3,60 3,63 3,46 3,52 3,71 3,64 3,78 3,65 3,50 3,67 3,54 Støtte fra lærerne 3,97 3,96 3,87 3,85 4,26 4,00 4,08 4,07 3,89 3,98 3,97 Elevdemokrati og medvirkning 3,27 3,22 3,08 3,43 3,63 3,33 3,44 3,22 3,34 3,18 3,34 Vurdering for læring 3,46 3,37 3,40 3,34 3,84 3,56 3,60 3,55 3,45 3,52 3,45 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Snitt Buskerud HOVS KOVS NUVS ROVS RYVS ALVS ASVS 31,87 29,84 34,14 32,77 30,03 29,03 35,8 32,29 Fullført og bestått 68,8 56,9 84,3 61,1 87,5 69,9 93,1 67,3 Norsk eksamen 2, , ,85 Matematikk eksamen 2,24-2, ,14 Engelsk eksamen 1, ,69-2,0 Felles programfag eksamen 3,5 3,72 3,95 2,67 4,09 3,68 3,25 3,21 Motivasjon 3,83 3,93 3,86 3,94 3,77 3,64 3,81 3,85 Mestring 3,92 3,90 3,95 3,81 3,81 3,84 3,93 3,96 Faglig utfordring 4,11 4,09 4,11 4,40 4,14 3,91 4,32 4,10 Relevant opplæring 3,98 4,03 4,10 3,92 3,84 4,18 4,12 3,85 Støtte fra lærerne 4,14 4,11 4,18 4,23 4,26 4,11 4,23 4,10 Elevdemokrati og medvirkning 3,39 3,42 3,32 3,12 3,28 3,36 3,54 3,44 Vurdering for læring 3,79 3,84 3,75 3,95 3,80 3,84 3,91 3,73 7

8 DESIGN OG HÅNDVERK Snitt Buskerud EIVS GOVS HOVS KOVS LIVS RYVS SHVS ASVS 33,29 32,17 35,4 33,47 35,02 30,47 37,83 35,62 32,62 Fullført og bestått 63,5 79,5 63,6 53,6 74,5 61,9 57, ,7 Norsk eksamen 3, , Matematikk eksamen Engelsk eksamen 2, ,44 Felles programfag eksamen 3,96 4,22-3,81 4,19 4,8-4,13 3,74 Motivasjon 3,84 3,59 4,07 3,78 3,58 3,99 4,00 3,86 3,92 Mestring 3,88 3,88 4,11 3,76 3,94 3,87 3,67 4,26 3,88 Faglig utfordring 4,19 3,65 4,22 4,24 3,84 4,25 4,00 4,14 4,44 Relevant opplæring 4,02 3,67 3,93 3,97 3,97 4,20 4,23 4,10 4,05 Støtte fra lærerne 4,18 4,04 3,98 4,11 4,34 4,25 3,96 3,91 4,22 Elevdemokrati og medvirkning 3,64 3,13 3,83 3,49 3,54 3,74 3,48 3,68 3,85 Vurdering for læring 3,84 3,55 4,12 3,63 3,88 3,95 4,11 4,06 3,88 1 Numedal tilbyr også utdanningsprogrammet Design og håndverk, men grupper under fem elever kommer ikke frem i tabellene av personvernshensyn. ELEKTROFAG Snitt Buskerud HOVS KOVS LIVS NUVS ROVS RYVS ALVS ASVS 38,34 38,55 39,39 34,77 39,79 35,61 38,76 39,79 38,84 Fullført og bestått 89,6 92,5 87,2 72,4 93,8 97,8 94,3 92,0 93,3 Norsk eksamen 2,93-2, Matematikk eksamen 2,59-2, , Engelsk eksamen 3,52 3,47 4,21 2, ,1 4,71 Felles programfag eksamen 3,82 3,76 4,17 4,4 4,17 4,2 4,13 3,4 3,37 Motivasjon 3,97 3,97 4,00 3,68 4,24 3,68 4,13 3,88 4,01 Mestring 3,94 4,00 4,00 3,47 4,26 3,79 3,98 3,86 4,00 Faglig utfordring 4,38 4,54 4,50 4,15 4,60 4,34 4,27 4,60 4,29 Relevant opplæring 4,12 4,16 4,14 3,94 3,93 3,93 4,21 4,29 4,15 Støtte fra lærerne 4,13 4,23 4,36 3,49 4,29 3,83 4,19 4,06 4,16 Elevdemokrati og medvirkning 3,54 3,67 3,60 3,19 3,88 3,33 3,50 3,53 3,60 Vurdering for læring 3,88 4,00 4,09 3,37 4,32 3,62 3,88 3,88 3,84 8

9 Ditt valg dine muligheter HELSE- OG OPPVEKSTFAG Snitt Buskerud HOVS KOVS LIVS NUVS ROVS RYVS ALVS ASVS 34,52 33,62 32,96 33,27 35,51 34,18 36,84 35,66 35,32 Fullført og bestått 71,3 70,6 74,1 61,7 81,3 75, ,4 81,8 Norsk eksamen 3, ,31 3, Matematikk eksamen 2, , , Engelsk eksamen 2, , Felles programfag eksamen 4,1 4,36 4,36 4,02-4,04 4,4 3,61 3,96 Motivasjon 4,00 4,22 4,08 3,94 3,79 3,82 3,80 3,80 4,01 Mestring 4,04 4,15 4,01 4,11 3,89 4,04 3,93 4,03 3,99 Faglig utfordring 4,26 4,38 4,35 4,32 4,00 4,41 4,33 4,35 4,10 Relevant opplæring 4,41 4,51 4,54 4,27 4,12 4,16 4,19 4,35 4,50 Støtte fra lærerne 4,16 4,29 4,32 4,25 3,93 3,98 4,09 4,00 4,09 Elevdemokrati og medvirkning 3,61 3,71 3,61 3,80 3,57 3,53 3,77 3,78 3,42 Vurdering for læring 3,88 4,00 4,09 4,12 3,46 3,65 3,93 3,65 3,72 9

10 MEDIER OG KOMMUNIKASJON Snitt Buskerud GOVS HOVS ROVS RYVS ASVS 45,27 41,43 42,22 44,04 46,78 47,95 Fullført og bestått 91 84,8 92,7 89,7 88,2 94,1 Norsk eksamen 3,69 2,92 3,17-4,17 4,2 Matematikk eksamen 3,44 3, Engelsk eksamen 4, ,57 - Felles programfag eksamen 4,24 3,41 3,52 4,43 3,95 4,87 Motivasjon 3,65 3,57 3,58 3,78 3,34 3,78 Mestring 4,00 3,84 3,96 4,05 4,02 4,04 Faglig utfordring 4,50 4,48 4,45 4,46 4,43 4,57 Relevant opplæring 3,65 3,89 3,59 3,55 3,38 3,75 Støtte fra lærerne 4,01 3,90 3,92 4,08 3,83 4,13 Elevdemokrati og medvirkning 3,52 3,49 3,40 3,73 3,02 3,70 Vurdering for læring 3,70 3,58 3,76 3,75 3,42 3,80 NATURBRUK Snitt Buskerud KOVS ROVS ALVS 33,2 36,24 33,24 29,44 Fullført og bestått 69, ,7 66,7 Norsk eksamen Matematikk eksamen 2,25 3,0 - - Engelsk eksamen Felles programfag eksamen 3,68 4,33 3,88 3,13 Motivasjon 3,90 3,53 3,99 4,17 Mestring 3,77 3,64 3,73 4,07 Faglig utfordring 4,22 4,21 4,30 4,00 Relevant opplæring 4,07 3,63 4,17 4,37 Støtte fra lærerne 4,18 4,19 4,01 4,67 Elevdemokrati og medvirkning 3,58 3,19 3,64 3,96 Vurdering for læring 3,74 3,65 3,60 4,26 10

11 Ditt valg dine muligheter RESTAURANT- OG MATFAG Snitt Buskerud GOVS HOVS KOVS ROVS ASVS 31,54 33,74 27,27 30,82 28,28 32,88 Fullført og bestått 54, ,2 47,6 57,7 Norsk eksamen Matematikk eksamen 2, ,0 3,25 Engelsk eksamen Felles programfag eksamen 3,9-3,22 3,8 4 4 Motivasjon 3,93 3,66 4,16 3,65 3,90 3,99 Mestring 4,00 4,12 4,04 3,94 3,87 4,00 Faglig utfordring 4,15 4,30 4,32 3,88 4,15 4,13 Relevant opplæring 4,14 4,15 4,47 3,63 3,97 4,18 Støtte fra lærerne 4,32 4,34 4,45 4,13 4,38 4,32 Elevdemokrati og medvirkning 3,78 3,79 4,08 3,44 3,90 3,75 Vurdering for læring 4,02 3,79 4,33 3,76 3,92 4,08 SERVICE OG SAMFERDSEL Snitt Buskerud DMVS HOVS KOVS LIVS NUVS RIVS ROVS RYVS ALVS ASVS 35,13 37,75 32,49 38,26 34,05 31,32 33,32 36,9 35,51 33,71 32,62 Fullført og bestått 76,4 84,3 67,5 88,7 61,6 93, , ,4 Norsk eksamen 2, , Matematikk eksamen 2,69 2, , ,82 - Engelsk eksamen 3,6 4,14-3, Felles programfag eksamen 3,89 4,55 3,79 4,89 3,03 4,5 4,13 3,86 3,0 3,17 3,42 Motivasjon 3,67 3,61 3,75 3,68 3,63 4,05 3,66 3,50 3,82 3,83 3,55 Mestring 3,95 3,93 4,18 3,87 3,93 4,05 3,96 3,78 4,13 4,09 3,88 Faglig utfordring 4,11 4,15 4,22 4,04 4,00 3,62 4,11 4,24 4,60 4,17 4,09 Relevant opplæring 3,95 3,87 4,03 3,99 3,80 4,28 3,89 4,07 4,19 4,16 3,94 Støtte fra lærerne 4,03 3,96 4,28 3,82 3,97 4,46 4,09 4,02 4,09 4,22 3,94 Elevdemokrati og medvirkning 3,39 3,38 3,85 3,25 3,15 3,60 3,68 3,32 3,31 3,21 3,37 Vurdering for læring 3,66 3,55 4,04 3,49 3,59 3,75 3,96 3,43 3,92 3,47 3,58 11

12 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Snitt Buskerud HOVS KOVS NUVS ROVS ALVS ASVS 30,6 29,36 31,42 31,5 28,81 30,69 31,16 Fullført og bestått 65,4 55,8 66,3 26, ,4 73 Norsk eksamen 2, , Matematikk eksamen 1,94 1,86 2,83-1,4 - - Engelsk eksamen 2, ,6 - Felles programfag eksamen 3,64 2,92 3,61 4,17 3,45-3,98 Motivasjon 3,91 3,94 3,99 3,84 3,79 3,76 3,94 Mestring 3,84 3,89 3,84 3,92 3,92 3,81 3,79 Faglig utfordring 4,20 4,42 4,01 4,24 4,11 4,30 4,24 Relevant opplæring 4,10 4,11 4,05 4,12 4,04 4,19 4,13 Støtte fra lærerne 4,12 4,30 4,19 4,22 4,15 4,10 3,96 Elevdemokrati og medvirkning 3,53 3,75 3,56 3,82 3,42 3,50 3,41 Vurdering for læring 3,82 4,26 3,93 3,95 3,67 3,63 3,65 PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Snitt Buskerud HOVS KOVS LIVS NUVS ROVS RYVS ALVS ASVS 37,53 37,06 37,89 35,44 32,22 38,21 39,97 39,05 37,91 Fullført og bestått 61,8 73,3 68,8 54,2 18,8 55,2 86,9 76,7 52,3 Norsk eksamen 2,69 3,14 2,57 2,49 2 2,4 2,91 3,27 2,62 Matematikk eksamen 2,51 2,24 2,92 2,47-2,36 2,46-2,42 Motivasjon 3,79 4,22 3,61 3,86 3,97 3,74 3,58 3,81 3,81 Mestring 3,93 4,10 3,89 3,99 4,04 3,78 3,90 4,00 3,88 Faglig utfordring 4,47 4,31 4,54 4,46 4,11 4,25 4,65 4,36 4,65 Relevant opplæring 3,66 4,06 3,54 3,78 3,69 3,51 3,50 4,11 3,41 Støtte fra lærerne 3,98 4,15 3,90 4,21 3,89 3,61 3,97 4,02 3,84 Elevdemokrati og medvirkning 3,47 3,73 3,41 3,56 3,36 3,30 3,03 3,53 3,59 Vurdering for læring 3,62 3,70 3,70 3,78 3,36 3,42 3,52 3,37 3,51 12

13 Ditt valg dine muligheter VIDEREGÅENDE SKOLER I BUSKERUD Skolenavn Nettside E-post Drammen videregående skole drammen.vgs.no Eiker videregående skole eiker.vgs.no Gol videregående skole gol.vgs.no Hønefoss videregående skole honefoss.vgs.no Kongsberg videregående skole kongsberg.vgs.no Lier videregående skole lier.vgs.no Numedal videregående skole numedal.vgs.no Ringerike videregående skole ringerike.vgs.no Rosthaug videregående skole rosthaug.vgs.no Røyken videregående skole royken.vgs.no St. Hallvard videregående skole st-hallvard.vgs.no Ål vidaregåande skole al.vgs.no Åssiden videregående skole assiden.vgs.no 13

14 Metro Branding Foto: Torbjørn Tandberg Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Postboks Drammen Telefon E-post bfk.no

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Videregående opplæring, Buskerud fylkeskommune skoleåret 2010/11 Samlerapporter fra PULS per skole (til sammen13) 1. Hvordan lese rapportene 2. Buskerud/nasjonalt 3.

Detaljer

Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater

Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud 2012 Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater 1 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIEBASERT VURDERING... 7 3 EN MODELL FOR ELEVENES LÆRINGSMILJØ... 13 4 RESULTATER

Detaljer

Om Drammenselever i videregående skoler

Om Drammenselever i videregående skoler Om Drammenselever i videregående skoler Avgangselever 2016 382 i studiespesialisering 736 i videregående opplæring høst 2016 798 avgangselever 2016 354 i yrkesfaglig utdanningsprogram 62 elever ikke i

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

SKOLEÅRET RÅDGIVERKONFERANSEN desember 2014

SKOLEÅRET RÅDGIVERKONFERANSEN desember 2014 SKOLEÅRET 2015-2016 RÅDGIVERKONFERANSEN 2014 3. desember 2014 Inntak til skoleåret 2014-2015 Pr. 1. okt. har vi 8786 elever til 9322 plasser i videregående skole i Buskerud 181 er tatt inn med fortrinn

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 20 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 VALGMULIGHETER OG TILBUD

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Studieforberedende 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

skoleplass på videregående skole?

skoleplass på videregående skole? Skal barnet ditt snart søke skoleplass på videregående skole? Viktig Skal informasjon din 10. klassing til foreldre med snart barn søke i ungdomsskolen. skoleplass på videregående skole? Viktig informasjon

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden Nelson Mandela» Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG 2015/2016 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole Færder videregående skole Første driftsår 2003/4 (fra 3 sammenslåtte skoler) Skoleåret 2011/12 har vi ca 800 elever i opplæring Skolen har 147 ansatte Skolen har 2 avdelinger i Tønsberg lokalisert på Korten

Detaljer

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012.

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012. Til elever og foresatte i 10 klasse! SØKNAD TIL VIDEREGÅENDE SKOLE HØSTEN 2012! Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012

Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012 Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012 Design og håndverk, kommunikasjon, samferdsel, Studiespesialiserende med formgivingsfag Drammen 03.10.2012 Erik Kathrud Innledning Etter at Kunnskapsløftet

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook, Instagram og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Notat 4 Vår dato Vår referanse 30.01.2012 2008/454-254 Utdanningsavdelingen 064 Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Kartlegging bruk av NDLA i Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Våre elever fra Vg1 Design og håndverk og Vg2 Interiørog utstilling vil jobbe sammen med dere.

Våre elever fra Vg1 Design og håndverk og Vg2 Interiørog utstilling vil jobbe sammen med dere. Eiker vgs 5322 Design og håndverk Eiker vgs 5322 12.11.2014 09.15 11.00 Undervisning 11.00 11.45 Lunsj (Kantina er åpen) 11.45 13.30 Undervisning 12.11.2014 09:15:00-13:30:00 Kursbeskrivelse for de enkelte

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-4-2016 Rundskrivet omhandler trekk for grunnskole og grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring med studiespesialiserende

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole Vi skal snakke om Opplæringstilbudet i Follo Utdanningsprogrammene våre Å være elev på Nesodden videregående skole Inntaket til videregående skole Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn,

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

Overgang grunnskole videregående opplæring

Overgang grunnskole videregående opplæring Overgang grunnskole videregående opplæring 2016-17 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6 Plan for overgangen til vgs - Utdanningsvalg 1 t/u - Karrieredager uke 40

Detaljer

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016 Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Side 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: Studieforberedende opplæring

Detaljer

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole Notat Fra: Til: Sekretariatet Utvalget Dato: 02.02.15 Saksnr.: Kopi: Sekretariatet Saksbehandler: Torun Riise/Knut. G. Arsen/Susanne Skjørberg FELLESFAGENE PROBLEMNOTAT

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 revidert 23.10.2015 Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 Kurskatalogen gjelder for kurs på videregående som starter i august 2016 og i januar 2017 på Oslo VO Sinsen.

Detaljer

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET Det er opprettetet sett nye fagkoder som ikke er knyttet til offentlige læreplaner

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

10. trinn høsten Foreldremøte 6. september

10. trinn høsten Foreldremøte 6. september 10. trinn høsten 2016 Foreldremøte 6. september Saksliste Eksamen Vitnemål for grunnskolen Fravær (regler for fraværsføring) Standpunktkarakterer (vurderingsarbeid underveisvurdering, klagemulighet) Orden

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2014/2015 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen!

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen! Velkommen til Greveskogen! Greveskogen videregående skole 1140 elever, 210 ansatte Fire utdanningsprogrammer: Studiespesialisering Musikk, dans, drama studieforberedende Service og samferdsel Restaurant-

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Analyse av fagopplæring Agder 2013 Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Etablert 2001 65 ansatte Release knowledge! Viktige kunder: Utdanningsdirektoratet 18 Fylkeskommuner 13 av de 15 største kommunene

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Velkommen til Nøtterøy videregående skole!

Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning

Detaljer

10. trinn. Foreldremøte

10. trinn. Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 18.01.2016 INNHALD Presentasjon av ny rektor Våren på 10. trinn v/ Ragnhild Innsøkjing til VGS v/ Erling Våren på 10. trinn 23. 25. februar - Prøvemunnleg April - Heildagsprøvar

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer