Vest-Lofoten vgs. Skole: Vest-Lofoten videregående skole torsdag 17. oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vest-Lofoten vgs. Skole: Vest-Lofoten videregående skole torsdag 17. oktober 2013"

Transkript

1 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F Versjon 0.00 Gyldig fra Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent <ikke styrt> Side 1 av13 Skole: videregående skole torsdag 17. oktober Deltakere Fra utdanningsavdelingen Fylkesutdanningssjef Tone Vangen, rådgiver Espen Hepsøe og rådgiver Kurt Henriksen. Fra skolen Fellesledelsen: Rektor Søren Fredrik Voie, assisterende rektor Christian Gravem, avdelingsleder LOSA Gert Westblad, studieleder Viggo Løslett, avdelingsleder HORM Britt-Unni Solaas, avdelingsleder NA, TIP og LMP Kenneth Eliassen Winje, avdelingsleder drift og renhold Arne Lunde, avdelingsleder ST Kim Unstad, avdelingsleder elevtjenester Jan Gunvaldsen, avdelingsleder BY og EF Sten Kolloen, avdelingsleder OPUS Bjørn Kjensli, avdelingsleder IF Trond Ketil Jørgensen, informasjonsmedarbeider Marit Martinsen og kvalitetsleder Thor Høydahl. Tillitsvalgte: Tone Larsen, Utdanningsforbundet. Astrid Kalvik, Lærernes Yrkesforbund. Ivar Bø, Fagforbundet. Elevrådet: Maja Sørvang Dahl, Martine Hoseth Myklebust, Ida M. Storeide, Oda Jakobsen og Lasse A. (?) Hanssen. Skolebesøket bygger på mål for videregående opplæring i Nordland og skolens resultater slik de fremkommer i PULS, tilstandsrapporten for NFK, skoleporten og KS-systemet. Ut fra en vurdering gjort i forkant ble det foretatt et valg av tema som ble tatt opp i forbindelse med skolebesøket. Hensikten med skolebesøkene er å få til en god dialog og utvikle en felles kultur for skolebasert vurdering, med sikte på å styrke kvaliteten på læringsarbeidet. I Forskrift til opplæringslova Skolebasert vurdering fremgår at: «Skolen skal jamnleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigar har ansvar for å sjå til at

2 Ver.0.00 Side: 2 av 13 vurderinga vert gjennomført etter føresetnadane» Fylkesutdanningssjefens skolebesøk er et ledd i dette arbeidet. 2. Faktaopplysninger om skolen Rektor: Søren Fredrik Voie Antall ansatte: 190 Antall elever: 626 Utdanningsprogram: Helse- og oppvekstfag Elektrofag Teknikk og industriell produksjon Naturbruk Restaurant og matfag Bygg og anleggsteknikk Idrettsfag. Budsjett 2013:

3 Ver.0.00 Side: 3 av Hovedområder for evaluering under skolebesøket Hovedområdene for skolebesøket var gjennomføring, faglig resultat og læringsmiljøet 3.1 Elevenes forutsetninger Elevenes forutsetninger Nordland Bygg- og Elektrofag - Helse- og matfag - Teknikk og industriell produksjon (12-13) - Bygg- og Elektrofag - Helse- og matfag - Teknikk og industriell produksjon (11-12) Gjennomsnitt karakterpoengsum 1 Høy kompetanse (>= 50 poeng) 2 God kompetanse (40,0 < 50 poeng) 3 Grunnleggende kompetanse (30 - < 40 poeng) 4 Enkel kompetanse (< 30 poeng) (I faresonen) 40,3 40,3 40,5 45,0 44,8 35,6 36,1 13,6 % 12,3 % 12,1 % 22,3 % 21,8 % 3,1 % 2,8 % 41,2 % 42,4 % 41,5 % 59,4 % 55,9 % 24,8 % 25,8 % 34,3 % 35,8 % 38,3 % 17,9 % 21,0 % 53,1 % 55,3 % 10,9 % 9,5 % 8,1 % 0,4 % 1,3 % 19,0 % 16,1 % De elevene som kommer inn ved videregående skole ligger omtrent på gjennomsnittet i Nordland når det gjelder forutsetninger. Med unntak av naturbruk og teknikk og industriell produksjon (TIP) har alle studietilbud elever med høg kompetanse. Både Helse og oppvekst fag og Restaurant og matfag har et høgt antall elever med et slikt utgangspunkt i forhold til andre skoler. TIP er det fagområdet som siste skoleår hadde den største gruppa med elever med enkelt kompetanse (36,4%). Som ved andre skoler i Nordland har idrettsfag og studiespesialiserende spesielt mange elever med høg kompetanse.

4 Ver.0.00 Side: 4 av Gjennomføring Indekser Snitt Nordland Bygg- og Elektrofag - Helse- og matfag - Teknikk og industriell produksjon (12-13) - Bygg- og Elektrofag - Helse- og matfag - Teknikk og industriell produksjon (11-12) 2.1 Beståttprosent alle fag 1.termin 2.2 Fullført og bestått-prosent 2.3 Sluttet i prosent 2.4 Antall fraværsdager 2.5 Andel elever med karakter 1 / ikke vurdert (T1) 2.6 Andel elever med karakter 1 / ikke vurdert (T2) 2.7 Andel elever med karakter 1 / ikke vurdert (Standpunkt) 2.8 Andel elever med karakter 1 / ikke vurdert (Eksamen) 75,62 77,69 79,3 83,76 87,5 71,31 70,87 68,63 74,64 69,7 80,99 76,98 72,83 68,01 5,7 4,74 4,46 2,48 1,19 6,42 6,62 11,94 10, ,89 11,17 11,02 15,25 24,38 22,31 20,7 16,24 12,5 28,69 29,13 12,99 6,94 12,36 6 5,88 7,97 21,24 12,81 7,29 11,53 6,25 7,39 7,08 15,98 10,19 11,78 16,02 9,66 18,23 12,62 6,25 Ut fra elevenes forutsetninger har videregående skole siste skoleår hatt en meget fin økning i antall elever som har fullført og bestått. Fra 69,7 % som fullførte og bestod 11/12 til 74,64 % i 12/13. Økningen har vært både på y- fag og studiespesialiserende. Vi kan ikke se at noen andre skoler kan vise til så positiv utvikling.

5 Ver.0.00 Side: 5 av 13 I tillegg har skolen samlet oppnådd meget gode resultat på eksamen jf pkt 3.3. Skolen kan også vise til store forbedringer med hensyn til antall sluttere og fravær. Flere av de yrkesfaglige studietilbudene har gjort store forbedringer siste skoleår, og fylkesutdanningssjefen understreket at det var viktig at skolen gjorde seg selv oppmerksom på hva som var årsaken til de positive forbedringene. I forhold til gjennomføring spesielt arbeider skolen tett opp mot lokalt næringsliv og har fokus på å knytte opplæring i skole tett opp mot praksis i næringslivet. Skolen har flere formelle partnerskapsavtaler og bransjemøter med lokalt næringsliv. I møte med næringslivet er det fokus på den 4-årige opplæringen ikke «to pluss to». Tema som har vært tatt opp i disse møtene er: Prosjekt til fordypning (PTF), læreplanforståelse, roller skole bedrift osv. Skolens ledelse viste også til at avdelingene ved avdelingslederne skulle ha et tett samarbeid med elever og foresatte. De har fokus på klasseledelse og et tett samarbeid med grunnskolen. Det siste året har de i samarbeid med grunnskolen spesielt sett på fagene matematikk og kroppsøving. Skolen har utmerket seg i arbeidet med minoritetsspråklige for å styrke forutsetningene og bedre gjennomføring. Skolen er av fylkesmannen i Nordland utpekt til å være fokusskole for flerkulturell og tospråklig opplæring. Skolen har ansvaret for språkopplæringen av minoritetsspråklige i Vestvågøy kommune og elevene som fortsetter på videregående skole oppnår gode resultat etter deltakelse på denne opplæringen. Skolen har jobbet aktivt for å redusere fraværet og skolen mener at ved å få redusert fraværet har de fått økt gjennomføring. Skolen har gjennomført risikoanalyse i forhold til sluttere og fravær. Det har vært gjennomført kurs i risikovurdering som har gitt de ansatte et tydeligere bilde av utfordringene rundt elevene. De ansatte og elevene er flink til å bruke støtteapparatet ved skolen. Oppfølgningstjenesten følger tett opp sammen med rådgiver og skolens PPtjeneste. Støtteapparatet har jevnlige møter i «S-team «eller samhandlingsmøte rundt elevene, for å koordinere og fordele ansvar for å følge opp elevene som har fravær. Både elever, ansatte og ledelse påpekte betydningen av KS (kvalitetssystemet). Gode rutiner og fellesforståelse har gjort at skolen totalt sett har en bedre og felles oppfølging av kjernevirksomheten. Alle partene bruker systemet for å tilkjennegi forbedringsområder, og systematisk oppfølging har gitt resultat. Jfr risikoanalyse i forhold til sluttere og fravær.

6 Ver.0.00 Side: 6 av 13 Orden og atferd ved skolen er god. 3.3 Avvik standpunkt og eksamen/ Resultat (se ny overskrift fra Tone) Avvik over 0,5 regnes som høyt Avvik mellom standpunkt- og eksamenskarakterer Snitt Nordland Bygg- og Elektrofag - Helse- og matfag - Teknikk og industriell produksjon (12-13) - Bygg- og Elektrofag - Helse- og matfag - Teknikk og industriell produksjon (11-12) NOR -0,5-0,4-0,7-0,4-0,7 0 0 MAT/REA -0,5 - -1,2 - -1,2 0 0 ENG -0,7-0,6 - -0,5 0-0,7 - Skolen har god sammenheng mellom standpunkt og eksamen. Det er en positiv utvikling i karakterer fra ungdomsskolen til vgs både på yrkesfag og studiespesialiserende. Dette kan få av våre videregående skoler vise til. Under pkt 3.2. viste vi til at skolen hadde en positiv utvikling med fullført og bestått på flere programfagområder. Dette har tydeligvis også slått ut på eksamensresultatene. Skolen har totalt sett oppnådd meget gode resultat i forhold til gjennomsnitt for Nordland. Vi kan ikke vise til lignende resultat ved andre skoler i Nordland. Her er noen eksempler: Resultat eksamen (snittkarakter) 12/13: NFK: : Fag: 3,89 4,9 Historie 4,18 5,0 Religion 3,98 4,14 Byggfag 3,71 4,29 Elektro 3,96 4,54 Helse og oppvekst

7 Ver.0.00 Side: 7 av 13 3,85 4,03 Idrettsfag 3,93 4,2 Restaurant og matfag Norsk Vg3 lå både på hovedmål, sidemål og muntlig noe over resten av Nordland. Skolens ledelse var oppmerksom på de gode resultatene og assisterende rektor hadde presentert resultatene for de ansatte ved åpningen av nytt skoleår. Fylkesutdanningssjefen oppfordret skolen til å bevisstgjøre seg suksessfaktorene for å bruke det i videre utvikling av skolen. Flere avdelingsledere ga uttrykk for at undervisninga hadde endret seg ved at de er blitt tydeligere fokus på målkrav og vurderingskriterier. Dette gjorde at elevene var mer bevisst hva som skulle til for å få bedre karakterer. Fokus på eksamen hele skoleåret og vurdering for læring har vært en suksess. Skolen har hatt fokus på fagsamtalene og viste til at det er avgjørende at lærerne har gode holdninger og har fokus på at elevene skal lære noe. Implementering og forståelse for elevenes læringsprosess har blitt bedre gjennom å bruke av Kvalitetssystemet. Skolen har jobbet mye med kjennetegn for måloppnåelse og vurderingskriterier. Skolen pekte på at elevene som kommer fra grunnskolen kan dette og det er viktig at det blir fulgt opp i vgs. I vår samtale med elevene gav de uttrykk for at de gjerne ville høre om skolens gode resultater. Her har skolen en jobb å gjøre. Elevene bør som samlet gruppe få høre om de positive resultatene de oppnår.

8 Ver.0.00 Side: 8 av Elevundersøkelsen Indikatorer Snitt Nordland Bygg- og Elektrofag - Helseog matfag - Teknikk og industriell produksjon - Bygg- og Elektrofag - Helseog matfag - Teknikk og industriell produksjon Sosial trivsel 4,27 4,34 4,33 4,33 4,33 4,34 4, Trivsel med lærerne 3,93 3,9 3,95 3,82 3,95 3,99 3, Mobbing på skolen 4,71 4,72 4,71 4,83 4,71 4,6 4, Motivasjon 3,9 3,89 4 3,78 4 4, Innsats 3,68-3,72-3,72-3, Lyst til å lære 4, Indre motivasjon 3,42-4,19 3,59-4,19-4,19-3,59-3, Forholdet lærer-elev 3,98 3,97 3,96 4,03 3,96 3,91 3, Arbeidsro 3, Fysisk læringsmiljø 3,03 3,33 3,23 3,03 3,07 3,3 3,23 3,36 3,23 2,89 3,07 3,2 3,07 har ikke gjennomført elevundersøkelsen i Ut fra undersøkelsen i har elevene ved skolen det meget bra og trives godt. Både resultatet fra elevundersøkelsen og i møte med elevene gir de uttrykk for at de trives godt på skolen. Elevene ga uttrykk for at de hadde kompetente lærere og de følges godt opp i fagene. De opplever å bli tatt på alvor og får god hjelp. Elevsamtalene blir tatt seriøst. Elevundersøkelsen blir tatt opp i klassene. Vurderingspraksis ved skolen er svært forskjellig blant lærerne. Elevene mener det er lite mobbing ved skolen.

9 Ver.0.00 Side: 9 av 13 Skolen har et elevrådsstyre for skolen. De kommuniserer gjennom facebook, «dassnytt», og har faste møter med skolens ledelse. De var glade for at de hadde fått avtale om å møte rektor hver 2. mnd. De viste til at de hadde godt samarbeid med elevrådskontakt. Elevene mente at lærefravær har vært en utfordring på skolen, men at dette er blitt mye bedre den senere tid. Elevene bruker KS-systemet. Skal gjennomføre opplæring i klagestigen for å unngå at elevene foretar henvendelser i feil rekkefølge og legger inn for eksempel klager på lærer uten at det er tatt opp med den det gjelder. Klagestigen er det elevrådet selv som skal gi opplæring i. Arbeidsro har vært en utfordring ved skolen. Elevene mener det knytter seg til spesielle klasser. Plassproblemer en utfordring. Elevene har tatt opp saker knyttet til fysisk læringsmiljø. Det meste av dette blir utsatt av ledelsen i påvente av nybygg. Det opplever elevene som frustrerende. Elevrådet jobber med: Elevrådsrommet. Malt og pusset opp. Bli mer aktiv i skolen for å gjøre de andre elevene kjent med elevrådet. «Gameification» ; konkurranse for å øke aktiviteten blant elevene Klage på kantinematen, dusjanlegg idrettshall, stoler/utstyr og de ønsker grafiske kalkulatorer som kan leies ut til elevene. 4. Ledelse, struktur og organisasjon Skolens visjon er: «For fulle seil mot framtida» Mål og strategidokument fra 2010 og man har i den senere tid nåjobbet med en revidering av dokumentet. Dokumentet som ble fremlagt viser en tydelig plan med målkrav og ansvarliggjøring. De nye målene for utdanningssektoren i Nordland skal hensyntas. Revidert plan blir kraftig redusert med hensyn til omfang og mål og resultat tydeliggjøres i samme fargekode som brukes i PULS.

10 Ver.0.00 Side: 10 av 13 Mål- og strategidokumentet signaliserer både langsiktighet i arbeidet med å utvikle skolen og kortsiktige tiltak for å forbedre utfordringer i nå-situasjonen på hver avdeling. Ledelsen mente dokumentet var godt forankret i skolen, men de tillitsvalgte ønsket sterkere involvering for å få et eierforhold til dokumentet. Skolens mål- og strategidokument er meget godt formulert og kan være et svært viktig redskap i utviklingsarbeidet. Det er imidlertid viktig at skolen tar seg tid til å forankre dokumentet hos de ansatte. Skolen har en tydelig ledergruppe. Selv om skolen har to studiested med betydelig geografisk avstand i mellom fremstår skolen utad som en skole. For ansatte og elever vil det i det daglige mange ganger oppleves som man er to skoler. Gjennom opplæringen med PwC fikk ledelsen tid til å fokusere og diskutere samhandling hvilket de opplevde som meget nyttig. videregående skole har satset på prosjektledelse og brukt kunnskapen for å tydeliggjøre og sette i verk tiltak. Klasseledelse, vurdering for læring og arbeid med felles holdninger har vært viktige prosjekt som har vært styrt etter dette prinsippet KS-systemet har også vært en suksessfaktor ved at rutiner og viktige dokumenter i arbeidet med elevene er samordnet. Systemet fører til at flere går i takt. ISO-sertifiseringen gjør at skolen blir kikket i kortene vært år. Elevene bruker også KS og sender avvik. Ledelsen mener at de ansatte etter hvert har fått et positivt forhold til KS og ser at det gir en gevinst i hverdagen. De tillitsvalgte var også enige i dette. Skolen har jobbet mye med å sikre virksomheten og viktige områder i opplæringen, for eksempel elevsamtaler. Denne arbeidsformen sikrer at alle blir dratt med og at det foreligger felles standarder. KS har ført til forutsigbarhet og tillitsvalgte menet de ville «føle seg naken» uten kvalitetssystemet. De ansatte mente allikevel at avviksmeldinger og oppfølging kunne bli bedre og mente skole heim samarbeid ved skolen ikke var kvalitetssikret. Samarbeidet mellom ledelsen og de tillitsvalgte for ansatte er bra. Det er faste møter med innkalling og referat. De tillitsvalgte mener at kommunikasjonen med ledelsen har utviklet seg positivt den senere tid. Det er også avsatt og organisert tid til medlemsmøte for organisasjonene. Møteinnkalling (form) ligger i KS. Begrepsbruken på møtene er forskjellig ved

11 Ver.0.00 Side: 11 av 13 denne skolen fra det en finner i organisasjonslivet for øvrig. Drøftingsmøte er i andre sammenhenger det formelle møtet. Skolen bør kanskje se på dette og legge seg på linje med resten av organisasjonen i NFK. vg er den eneste av våre skoler som har satt kollegaveiledning i system på en avdeling og har angitt dette som fremtidig satsningsområde. Dette ser vi svært positivt på- Kollegaveiledning er fastlagt i timeplanene ved avdeling Helse og Oppvekst. Avdelingsleder viser til at dette har styrket tilliten til hverandre og bidratt til faglig og personlig vekst. Kollegaveiledningen kombineres med skolevandring. Systematikken rundt kollegaveiledning og skolevandring kan ikke gjenfinnes på hele skolen. Skolen har også satt fokus på relasjonsledelse, hvor dette med relasjonelt mot og det å tørre å utfordre har vært viktig. Timetelling blir ikke gjort som forventet på hele skolen. I forkant sjekket vi IF, Na, RM og påbygning. Kun to eller tre fellesfaglærere på IF og RM fører, utover dette er det ingen som fører timene slik de skal. Skolen har vært aktiv med å ta tak i langsiktige og kortsiktige utfordringer. Utfordringen blir å makte å videreføre den fine utviklingen og få de gode tiltakene til å fungere over flere år. er en god bidragsyter til regional utvikling. Skolen ønsker mer fokus på dette området fra utdanningsavdelingen. Ledelsen mener at fylkeskommunen sentralt legger opp til en for byråkratisk søkeprosess for å få tilgang til midler i dette arbeidet. Bør kanskje samordnes og forenkles. Skolen mener også at «vanntette skott» mellom avdelingene på fylkeshuset medfører dårlig samhandling som påvirker skolen negativt.

12 Ver.0.00 Side: 12 av Videre oppfølging 5.1 Videreutvikling av planverket og det analytiske arbeidet Skolen har en god visjon, og et mål- og strategidokument som er kjent internt. videregående skole er i ferd med å revidere strategidokumentet og skolens ledelse må på se at de ansatte blir trukket med i arbeidet slik at det skapes eierskap i hele organisasjonen. Det er et krav til samtlige videregående skoler i Nordland om å ta i bruk PULS og utvikle den analytiske kompetansen. Hva skjer i klasserommet? Hva gjør man når man lykkes? Hvordan brukes denne kunnskapen til å utvikle skolen videre? Skolen må ha fortsatt oppmerksomhet på egne resultater og hva som er med på å styrke elevenes læring og læringsresultat. Skolen har mange gode resultater å vise til, men kan bli bedre på å synliggjøre suksessfaktorene og informere ansatte, elever og omgivelsene om dette. 5.2 Skolevandring og kollegaveiledning Kollegaveiledning og skolevandring er satt på dagsorden ved skolen, men ikke fått like stort omfang på hele skolen. Fylkesutdanningssjefen oppfordrer skolen til å se på hvordan man kan systematisere og videreutvikle denne arbeidsformen. 5.3 Timetelling Skolen har et kontinuerlig pålegg om å følge opp dette og oppfordres til å søke bistand hos utdanningsavdelingen etter behov. 5.4 Vurdering for læring Elevene ga tilbakemelding på at det var stor variasjon med hensyn til lærernes vurderingspraksis. Skolen jobber aktivt med dette og oppfordres til å styrke fokus på vurdering for læring. 5.5 Prosjekt til fordypning Skoleledelsen satte i gang et arbeid i høst med samordning og styrking av faget prosjekt til fordypning. Dette er et viktig arbeid som fylkesutdanningssjefen oppfordrer skolen til å sette i system og videreføre. 5.7 Avsluttende merknader kan vise til mange gode resultat siste skoleår og ledelsen er tett på. Få andre skoler i Nordland kan vise til en så positiv utvikling. Det blir derfor viktig framover å gjøre de riktige tiltakene som fører til at skolen fortsetter å produsere gode resultat i årene framover. Skolen samarbeider godt med lokalt næringsliv og er en sterk bidragsyter til regional utvikling. I det

13 Ver.0.00 Side: 13 av 13 aktive utviklingsarbeidet som skjer ved skolen er det viktig at ledelsen er seg bevisst hva en mister på veien til fordel for nye tiltak. Medbestemmelse har vært en utfordring, men fra høsten 2013 har det fungert meget godt. Samarbeidet med elevene og de ansatte er viktig for å få til et kollektivt løft i fremtiden. videregående skole har et godt samarbeidsklima i og mellom alle nivå. Det er gode relasjoner mellom elevene og lærerne, og gjennom ulike læringsfremmende tiltak og tett oppfølging av elevene vil skolen få gode resultater både når det gjelder karakterer og gjennomføring. Skolen har gode forutsetninger for ytterligere positiv utvikling. Tone Vangen Fylkesutdanningssjef Interne referanser Eksterne referanser

Brønnøysund. Rapport fylkesutdanningssjefens skolebesøk Skole: Brønnøysund videregående skole - tirsdag 17. september 2013

Brønnøysund. Rapport fylkesutdanningssjefens skolebesøk Skole: Brønnøysund videregående skole - tirsdag 17. september 2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.11 Versjon 0.00 Gyldig fra 28.11.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av9 Rapport fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Fylkesutdannings sjefens skolebesøk Sandnessjøen vgs

Fylkesutdannings sjefens skolebesøk Sandnessjøen vgs Fylkesutdannings sjefens skolebesøk ID UTS.F.3.7.4.10 Versjon 0.00 Gyldig fra 18.11.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av9 Skole: videregående skole onsdag

Detaljer

Saltdal. Skole: Saltdal vgs Dato: 08.03.2013

Saltdal. Skole: Saltdal vgs Dato: 08.03.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.7 Versjon 0.00 Gyldig fra 02.09.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av8 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Fauske. Skole: Fauske vgs Dato: 03.05..2013

Fauske. Skole: Fauske vgs Dato: 03.05..2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.15 Versjon 0.00 Gyldig fra 19.12.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av10 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Bodin. Bodin videregående skole torsdag 19.09.2013. 1. Deltakere

Bodin. Bodin videregående skole torsdag 19.09.2013. 1. Deltakere Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.12 Versjon 0.00 Gyldig fra 04.12.2013 Forfatter Else Lindvig Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av9 videregående skole torsdag 19.09.2013

Detaljer

Bodø. Bodø videregående skole fredag 29. november 2013

Bodø. Bodø videregående skole fredag 29. november 2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, videregående skole fredag 29. november 2013 ID UTS.F.3.7.4.19 Versjon 0.00 Gyldig fra 24.01.2014 Forfatter Else Lindvig Verifisert Kurt Henriksen Godkjent

Detaljer

Hadsel. Skole: Hadsel vgs Dato: 23.04.2013

Hadsel. Skole: Hadsel vgs Dato: 23.04.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.5 Versjon 0.00 Gyldig fra 02.09.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av10 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Knut Hamsun. Skole: Knut Hamsun vgs Dato: 04.04.2013

Knut Hamsun. Skole: Knut Hamsun vgs Dato: 04.04.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.17 Versjon 0.00 Gyldig fra 19.12.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av11 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Andøy. Skole: Andøy videregående skole Dato: 6.5.2013

Andøy. Skole: Andøy videregående skole Dato: 6.5.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.3 Versjon 0.00 Gyldig fra 02.09.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av10 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Aust Lofoten. Skole: Aust-Lofoten vgs Dato: 16.04.2013

Aust Lofoten. Skole: Aust-Lofoten vgs Dato: 16.04.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.4 Versjon 0.00 Gyldig fra 02.09.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av9 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Mosjøen. Fra utdanningsavdelingen møtte fylkesutdanningssjef Tone Vangen, rådgiver Else Lindvig og rådgiver Bjørnar Nystrand.

Mosjøen. Fra utdanningsavdelingen møtte fylkesutdanningssjef Tone Vangen, rådgiver Else Lindvig og rådgiver Bjørnar Nystrand. Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.9 Versjon 0.00 Gyldig fra 05.09.2013 Forfatter Else Lindvig Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av7 Rapport fylkesutdanningssjefens skolebesøk

Detaljer

Sortland. Skole: Sortland vgs Dato: 22.04.2013

Sortland. Skole: Sortland vgs Dato: 22.04.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 02.09.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av11 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Ullern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Ullern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Ullern vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Etterstad vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Videregående opplæring, Buskerud fylkeskommune skoleåret 2010/11 Samlerapporter fra PULS per skole (til sammen13) 1. Hvordan lese rapportene 2. Buskerud/nasjonalt 3.

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Arbeid og oppfølging av virksomhetsplanen

Arbeid og oppfølging av virksomhetsplanen Arbeid og oppfølging av ID UTS.Mos.F.1.3.26 Versjon 2.01 Gyldig fra 06.07.2016 Forfatter Trond Andersen Verifisert Kurt Henriksen Godkjent Kurt Henriksen Side 1 av6 Virksomhetsplanen for Mvs gjelder for

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Foto: Vennesla vgs. (øverst venstre), Kvadraturen skolesenter (nederst), utdanningsavdelingen (høyre) Vest-Agder

Detaljer

Utviklingsarbeid 2014/2015

Utviklingsarbeid 2014/2015 Utviklingsarbeid 2014/2015 ID UTS.Fau.F.4.2.3.1 Versjon 0.04 Gyldig fra 04.02.2015 Forfatter Ingunn Mikaelsen Verifisert Godkjent Side 1 av5 Tiltak for bedre læring Profesjonell skoleledelse

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bjørnholt vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bjørnholt vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Bjørnholt vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Revidert 1. august 2017 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Enhet skole Hemnes kommune 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Skoleeiers verdigrunnlag Visjon: Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser

Detaljer

Vest-Lofoten. Skole: Vest-Lofoten videregående skole Dato: 28 okt 2015

Vest-Lofoten. Skole: Vest-Lofoten videregående skole Dato: 28 okt 2015 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk - ID UTS.F.3.7.4.29 Versjon 0.00 Gyldig fra 20.01.2016 Forfatter KMA Verifisert TEV,ØJ Godkjent Side 1 av11 Skole: videregående skole Dato: 28 okt 2015 Ansvarlig:

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole 2013-2015 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole 2011 2013 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Sortland. Skole: Sortland vgs Dato: 11.02.2015

Sortland. Skole: Sortland vgs Dato: 11.02.2015 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk - ID UTS.F.3.7.4.37 Versjon 0.00 Gyldig fra 20.01.2016 Forfatter KMA Verifisert TEV, ØJ Godkjent Side 1 av8 Skole: vgs Dato: 11.02.2015 Ansvarlig: Fylkesutdanningssjef

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Utviklingsdialogen 2015

Utviklingsdialogen 2015 Utviklingsdialogen 2015 Mestring for alle - maksimering av læring og minimering av frafall For å nå hovedmålet for Kunnskapsskolen, er det nødvendig å basere seg på den mest oppdaterte forskningen om hva

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordseter skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Osloskolen har bedre kvalitetssikring av undervisningen og den enkelte elevs

Detaljer

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering.

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 30.08.2016, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Utvalgsmedlemmene møter kl. 13.00 på Kulturskolen for orientering.

Detaljer

Hadsel. Skole: Hadsel vgs Dato: 07.05.2015

Hadsel. Skole: Hadsel vgs Dato: 07.05.2015 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk - ID UTS.F.3.7.4.32 Versjon 0.00 Gyldig fra 20.01.2016 Forfatter KMA Verifisert TEV, ØJ Godkjent Side 1 av9 Skole: vgs Dato: 07.05.2015 Ansvarlig: Fylkesutdanningssjef

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Pedagogisk plan ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Pedagogisk plan ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plan 2017-2018 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plan Bakgrunn Atlanten videregående skole har et overordnet mål om at alle elever skal ha høyt læringsutbytte gjennom aktiv deltakelse.

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kongshavn vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kongshavn vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Kongshavn vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Knut Hamsun. Skole: Knut Hamsun vgs Dato: 29.01.2015

Knut Hamsun. Skole: Knut Hamsun vgs Dato: 29.01.2015 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk - ID UTS.F.3.7.4.33 Versjon 0.00 Gyldig fra 20.01.2016 Forfatter KMA Verifisert TEV,ØJ Godkjent Side 1 av7 Skole: vgs Dato: 29.01.2015 Ansvarlig: Teknisk

Detaljer

Byrådssak 24/17. Elevenes vurdering av læring ESARK

Byrådssak 24/17. Elevenes vurdering av læring ESARK Byrådssak 24/17 Elevenes vurdering av læring LIGA ESARK-2237-201700916-1 Hva saken gjelder: Bakgrunnen for saken er en interpellasjon om elevvurdering fra representantene Sondre L. Rasch og Peter Christian

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Blindern vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR VISJON: Utvikling for framtida

UTVIKLINGSPLAN FOR VISJON: Utvikling for framtida UTVIKLINGSPLAN FOR 2016 2018 VISJON: Utvikling for framtida Overordnede mål HVSF skal jobber for at elevene skal: 1. Bli gangs menneske 2. Gjennomføre og bestå 3. Erfare integrering og mangfold 4. Få framtidsrettede

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

Skolebilde for Trintom skole skoleåret

Skolebilde for Trintom skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Trintom skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 215 2013 216 2014 213 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 1. oktober 2015 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne

Detaljer

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Program for dagen Program 1. dag: Presentasjon Litt om Gnist og skolebasert kompetanseutvikling Orientering om/ presentasjon av undersøkelsene og prosesser

Detaljer

Brønnøysund. Skole: Brønnøysund videregående skole Dato: 10 sept 2015

Brønnøysund. Skole: Brønnøysund videregående skole Dato: 10 sept 2015 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk - ID UTS.F.3.7.4.26 Versjon 0.00 Gyldig fra 20.01.2016 Forfatter KMA Verifisert TEV, ØJ Godkjent Side 1 av7 Skole: videregående skole Dato: 10 sept 2015

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

SVNS. Skole: Skolen ved Nordlandssykehuset Dato: 28.05.2013

SVNS. Skole: Skolen ved Nordlandssykehuset Dato: 28.05.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.18 Versjon 0.00 Gyldig fra 19.12.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av10 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger a. Overgang barnehage Fulgt rutiner for overganger skole/barnehage b. Overgang u.sk Fulgt rutiner for overganger barneskole/u.skolen c.

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Fauske. Skole: Fauske vgs Dato: 05.03.2015. Teknisk ansvarlig: Rådgiver Anita Sletbakk Deltakere: Fra utdanningsavdelinga:

Fauske. Skole: Fauske vgs Dato: 05.03.2015. Teknisk ansvarlig: Rådgiver Anita Sletbakk Deltakere: Fra utdanningsavdelinga: Fylkesutdanningssjefens skolebesøk - ID UTS.F.3.7.4.31 Versjon 0.00 Gyldig fra 20.01.2016 Forfatter KMA Verifisert TEV,ØJ Godkjent Side 1 av8 Skole: vgs Dato: 05.03.2015 Ansvarlig: Fylkesutdanningssjef

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Dager 7,43 8,16 6,85 10,1 8,31 8,73 7,25 6,55 7,72 6,86 7,24 28,03 24,36 36,14 23,18 26,94 26,91 28,25 28,86 19,26 30,08 25,53

Dager 7,43 8,16 6,85 10,1 8,31 8,73 7,25 6,55 7,72 6,86 7,24 28,03 24,36 36,14 23,18 26,94 26,91 28,25 28,86 19,26 30,08 25,53 RESULTATER VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD I dette dokumentet presenteres utvalgte resultater fra videregående opplæring i Vestfold fra skoleåret 2013-2014. Resultatene som presenteres er kun et lite

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook, Instagram og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

10. trinn høsten Foreldremøte 6. september

10. trinn høsten Foreldremøte 6. september 10. trinn høsten 2016 Foreldremøte 6. september Saksliste Eksamen Vitnemål for grunnskolen Fravær (regler for fraværsføring) Standpunktkarakterer (vurderingsarbeid underveisvurdering, klagemulighet) Orden

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår referanse: 2016/2041 KONTAKTPERSON I FYLKESKOMMUNEN:

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Prosjektet En bedre skole for elevene våre s. 1 Foto: Crestock.com

Prosjektet En bedre skole for elevene våre s. 1 Foto: Crestock.com Prosjektet En bedre skole for elevene våre 2009-2012 s. 1 Foto: Crestock.com Utviklingsmål for videregående opplæring i Nordland, FT-sak 8/2007 Å bedre gjennomføring og redusere frafall slik at Nordland

Detaljer

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Lier kommune Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Innhold: Kvalitetsplan for skolene i Lier... 3 1.0 Visjon for lierskolen... 5 Lierskolen kan, vil og tør på jakt etter stadige forbedringer!... 5 2.0 Fokusområdene...

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Hellerud vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Hellerud vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Hellerud vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nydalen vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nydalen vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nydalen vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og

Detaljer

Møteplan for Fauske vgs. våren 2017

Møteplan for Fauske vgs. våren 2017 ID UTS.Fau.F.1.7.14 Versjon 1.01 Gyldig fra 13.01.2017 Siste versjon 18.01.2017 Forfatter Ingunn Mikaelsen Verifisert Godkjent Møteplan for Fauske vgs. våren 2017 Ledergruppen Roger Riise Kristensen Side

Detaljer

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Sande ungdomsskoles årsmelding tar utgangspunkt i Sande kommunes handlingsprogram 2015-2018. Plan for god oppvekst 2010-2018 og Handlingsplan for grunnskolen i Sande.

Detaljer

Virkelighetens utfordringer

Virkelighetens utfordringer Virkelighetens utfordringer Fungerende rektor Lasse Eide, Godalen vgs 27.11.13 Ca 850 elever Ca 150 ansatte 5 yrkesfaglige utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Restaurant-

Detaljer

Temaene i Lærerundersøkelsen. En beskrivelse av noen av temaene i Lærerundersøkelsen. Ledelse og samarbeid ARTIKKEL SIST ENDRET:

Temaene i Lærerundersøkelsen. En beskrivelse av noen av temaene i Lærerundersøkelsen. Ledelse og samarbeid ARTIKKEL SIST ENDRET: Temaene i Lærerundersøkelsen En beskrivelse av noen av temaene i Lærerundersøkelsen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 18.09.2014 Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de viktigste

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Persbråten vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Persbråten vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Persbråten vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og

Detaljer

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole

Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole Agenda Generell orientering om skolen o Generelt o Elevtjenesten o Fraværsordning o Kap 9A i Opplæringsloven o Litt til Omvisning og informasjon på de enkelte

Detaljer

Skolebasert vurdering og elevenes utbytte.

Skolebasert vurdering og elevenes utbytte. Skolebasert vurdering og elevenes utbytte. Et praksiseksempel på hvordan man kan jobbe systematisk med kvalitetsvurdering og dialog som verktøy i utviklingen av skolen. 13-10 Forsvarlig system «Kommunen/fylkeskommunen

Detaljer

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle!

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Vår visjon og arbeidet på skolen vår preges av et positivt elevsyn. Vi jobber for at elevene skal oppleve læring, trygghet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Hedmark fylkeskommune Trysil videregående skole Tidsrom: Desember 2014-februar 2015 Arkivkode 2014/8301

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

Velkommen til informasjons- og sonderingsmøte Vg Skole og idrett hånd i hånd?

Velkommen til informasjons- og sonderingsmøte Vg Skole og idrett hånd i hånd? Velkommen til informasjons- og sonderingsmøte Vg1 2016-17 Skole og idrett hånd i hånd? Innhold i møtet Bakgrunn for møtet v/involverte parter. Litt om hvordan vi arbeider Hva kan Nesbru vgs tilby? Hva

Detaljer

Sandnessjøen. Skole: Sandnessjøen videregående skole Dato: 9 sept 2015

Sandnessjøen. Skole: Sandnessjøen videregående skole Dato: 9 sept 2015 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk - ID UTS.F.3.7.4.28 Versjon 0.00 Gyldig fra 20.01.2016 Forfatter KMA Verifisert TEV, ØJ Godkjent Side 1 av8 Skole: videregående skole Dato: 9 sept 2015 Ansvarlig:

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 25 / 91168625 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 VALGMULIGHETER

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Møte med foresatte Jan-Ivar Braathen kst. rektor

Møte med foresatte Jan-Ivar Braathen kst. rektor Møte med foresatte 2016 Jan-Ivar Braathen kst. rektor Villen Ree-Pedersen Elevrådskontakt og ansvarlig for eksamen og vitnemål/ kompetansebevis Elevtjenesten Kort om Malakoff En kombinert videregående

Detaljer

Kollektiv læring og praksisutvikling i skolen sett fra et skolelederperspektiv Utdanningsdirektoratet 18. april 2013 1

Kollektiv læring og praksisutvikling i skolen sett fra et skolelederperspektiv Utdanningsdirektoratet 18. april 2013 1 Kollektiv læring og praksisutvikling i skolen sett fra et skolelederperspektiv Utdanningsdirektoratet 18. april 2013 1 Innhold 2 Kort presentasjon av Halden videregående skole Vurdering for læring-satsningen

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer