Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15"

Transkript

1 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

2 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember Dette er et plandokument som omfatter opplæring i skole, opplæring i bedrift og voksenopplæring. Det er bygd opp rundt fire overordnede mål, som dreier seg om bedre gjennomføring med bedre resultat, inkludering og opplevelse av mestring, regional utvikling og heving av utdanningsnivå i Hedmark. For hvert mål er det angitt resultatindikatorer som en skal kunne måle graden av måloppnåelse mot. Arbeidet med å utvikle gode indikatorer og godt data- og statistikkgrunnlag for disse, er en kontinuerlig prosess som er i startfasen. I sitt vedtak av Opplæringspolitisk plattform 8. desember 2008 kom Fylkestinget med følgende punkter som er viktige for skolenes utviklingsplaner. Hedmark fylkesting vil: at Opplæringspolitisk plattform med de målformuleringer og fokusområder som fremgår legges til grunn for alle skolenes utviklingsplaner fra skoleåret 2011/12 øke karaktersnittet til over landsgjennomsnittet ved de videregående skolene i Hedmark redusere frafallet til under landsgjennomsnittet redusere omvalg at alle fylkets videregående skoler skal iverksette tiltak som innebærer at både frafallet og karakterene blir minst som landsgjennomsnittet at den opplæringspolitiske plattformen er et dynamisk dokument, og fylkestinget ber om at det arbeides videre med følgende områder: o Kontakt med hjemmet o Nye profesjoner inn i skolene o Bedre samarbeid mellom skoleeierne (kommuner/fylkeskommune) o Samarbeid med lokalt nærings- og kulturliv resultatindikatorer og en analyse av disse skal inngå i skolenes årsmeldinger for skoleåret Fylkessjefen har utarbeidet en egen mal for nye utviklingsplaner for de videregående skolene med noen fastsatte delmål og kjennetegn for måloppnåelse. Skolene harutviklet tiltak knyttet til disse målene, samt utvikle egne delmål, kjennetegn for måloppnåelse og tiltak. 2

3 Hovedmål 1: Flere gjennomfører videregående opplæring med bedre resultat innenfor et planlagt opplæringsløp Delmål Kjennetegn på måloppnåelse Tiltak Res. 13/14 Mål 14/ Flere elever fullfører og består et planlagt opplæringsløp Økt andel elever (uten A-elever) som fullfører og består skoleåret (PULS) RULF-prosjektet videreføres. Gjennomføres både i vg1 og vg2. Ledelsen informerer om RULF ved skolestart. Perm med informasjon til kontaktlærer ved skolestart 85, HMS-dager for Vg1 første skoleuke Fokus på yrkesretting av fellesfag innen yrkesfaglige utdanningsprogram, FYR. Vi har kommunikasjon om FYR på alle møter Videreutvikle samarbeidet med næringslivet for å øke kvaliteten på PTF ytterligere. Informere på arbeidsplassen om faget ptf og organiseringen. Hver elev skal ha besøk av faglærer minimum 2 ganger per termin. Bruk skjema fra læreplanen ved samtale ute i bedrift. 1.2 Redusere elevenes fravær Redusert fravær (PULS) Gjennomføring av RULF for alle vg1 og vg2 elever Bevisstgjøring av elevene: Sette krav til at de kommuniserer sitt fravær til kontaktlærer og faglærer (Skolearena). Alt fravær skal dokumenteres av eleven og meldes til kontaktlærer FØR skoledagen/timen tar til. Timefravær må 3 14,1 12,2

4 eleven gi beskjed om til faglærer/registrere i Skolearena. Lærere må registrere fraværet så fort som mulig, helst samme dag Tidlig reaksjon i forhold til stort fravær, både fra faglærer og kontaktlærer. Elevene skal føle at vi ser at de er borte. 1.3 Færre elever avbryter sin utdanning Lavere andel elever som slutter i løpet av skoleåret (PULS) Følge opp fravær via Corporater RULF FYR 2,4 2,0 1.4 Elever oppnår økt læringsutbytte ut fra egne forutsetninger Bedret karaktergjennomsnitt sett i forhold til inntakskarakterer (PULS) o Studieforberedende (Vg1-3) o Påbygg o Yrkesfag (Vg1-2) Forbedring av den faglige veiledningen gjennom kjennetegn for måloppnåelse og kriterier for vurdering, bruke aktivt It s Learning Gjennomføre de tiltak som fremkommer gjennom det samarbeidsprosjektet som er startet mellom ungdomsskolene og de videregående skolene i region 3. Vg1 SF -0,25 Vg1 SF -0,25 Vg2 SF -0,06 Vg2 SF -0,03 Vg3 SF 0,16 Vg3 SF 0,25 Påbygg -1,01 Påbygg -0,70 Vg1 YF 0,23 Vg1 YF 0,35 Vg2 YF 0,35 VG2 YF 0, RULF er et hensiktsmessig tiltak. Eleven må selv bli beviste på sine egne mål satt i RULF samtalen/elevsamtalen Elevene bør ha tilbud om ulike praktiske kurs/sertifiseringer der det er hensiktsmessig. 4

5 Hovedmål 2: Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring Delmål Kjennetegn på måloppnåelse Tiltak Res. 13/14 Mål 14/ Alle elever opplever trygghet og faglig- og sosial støtte i møte med lærerne Økt elevtilfredshet på indeksen Støtte fra lærerne (PULS) Alle klasser skal ha konkrete tiltak som fremmer trivsel i sine klasseregler Vi har aktivitetsdag for alle elever. 3,83 4,0 2.2 Lærerne klargjør hva elever skal gjøre for å bli bedre i fagene Økt elevtilfredshet på indeksen Vurdering for læring (PULS) Lærere klargjør hva elever skal gjøre for å bli bedre i fag, det gir økt læringsutbytte for eleven Vi gir den enkelte elev de riktige faglige utfordringene ut fra elevens ståsted Elevene utfører egenvurdering i alle fag. 3,39 3, Elevene får faglige utfordringer slik at de får realisert sitt potensiale Økt elevtilfredshet på indeksen Faglig utfordring (PULS) Kompetanseheving innen vurdering for læring både gjennom, eksterne kurs og videreutdanning Elevene utfører egenvurdering i alle fag. 4,20 4, Alle elever opplever mestring Økt elevtilfredshet på indeksen Mestring (PULS) Læringsledelse som skoleutviklingsprosjekt Felles forståelse av hva som bør gjøres ved brudd på orden- og atferds reglementet. 3,86 4, Tydeligere klasseledelse. 2.5 Alle elever opplever et læringsmiljø preget av ro og orden Økt elevtilfredshet i forhold til indeksen Arbeidsro (PULS) Fellesmøter for kontaktlærere minimum 2 ganger per halvår Vi er tydelige på hva som forventes tidlig i elevenes skoleløp, for å sette en god standard Kontaktlærer sammen med elevene lager egne klasseregler, slik at alle vet hva som forventes av dem rundt orden og adferd. Tydelig klasseledelse. 3,57 3, Alle lærerne håndhever skolens reglement på samme Økt elevtilfredshet på indeksen Regler på skolen (PULS) Gjenom lærligsledelse prosjektet skal vi øke felles forståelse for elevenes læringsmiljø. 5 3,71 3,82

6 måte 2.7 Elever opplever ikke å bli mobbet i løpet av skoledagen Færre elever opplever å bli mobbet på skolen jf. indeksen Mobbing på skolen (PULS) Vi setter mobbing på dagsorden ved skoleårets begynnelse Vi benytter skolens handlingsplan mot mobbing aktivt og har nulltoleranse i forhold til mobbing, vi tar tak i tilløp til mobbing umiddelbart. 4,85 4,90 6

7 Hovedmål 3: Våre videregående skoler skal være aktive samarbeidspartnere i lokalmiljøet for å bidra til regional utvikling Delmål Kjennetegn på måloppnåelse Tiltak Res. 13/14 Mål 14/ Sørge for nødvendig rekruttering av arbeidskraft i regionen, innen skolens yrkesfag Øke andel elever som søker lærlingeplass Øke antall læreplasser gjennom et nært og godt samarbeid med næringslivet. (Partnerskapsavtaler, utvikle PTF samarbeidet m.m.) 3.1 Delmål Bedre informasjon om lærlingeordningen både til elever og bedrifter. 3.2 Bidra til utvikling av idretts og kulturtilbudet i regionen Flere av våre elever er aktive innen det regionale idretts og kulturtilbudet Benytte tidligere elever som har tatt lærlingeløpet i informasjonsarbeidet Få personell fra opplæringskontorene i regionen til skolene for å holde informasjonsforedrag for vg2 Y fag elever i høst termin, innen Delta i næringslivsforum m.m Forsøke å tilpasse elevenes skoledag slik at de lettere kan delta aktivt i regionens idretts og kulturtilbud 7

8 Hovedmål 4: Fylkeskommunen skal gjennom sine opplæringstilbud bidra til å heve utdanningsnivået i Hedmark Delmål Kjennetegn på måloppnåelse Tiltak Res. 13/14 Mål 14/ Voksne som har ønske om å fullføre videregående opplæring, blir realkompetansevurdert ved behov Økt andel voksne som ønsker det blir realkompetansevurdert Vi realkompetansevurderer de som henvender Seg til oss og hvor vi har relevant kompetanse til å gjennomføre den. Samarbeider tett Senter for voksnes læring Voksne som fullfører opplæring øker Økt andel voksne som fullfører opplæring Videreutvikle tilbud og tilby disse vi a Senter for voksnes læring til skolene som har den respektive kompetansen Utarbeide egne relevante kurs som bransjene Har behov for, finansiert av bransjen sjøl. 8

9 9

10 Mål C: *Sett inn overskrift* (Skolens egne mål slett om overflødig) Delmål Kjennetegn på måloppnåelse Tiltak Res. 13/14 Mål 14/15 C.1 Delmål 1 Kjennetegn 1 C.1.1 Tiltak 1 C.1.2 Tiltak 2 C.2 Delmål 2 Kjennetegn 2 C.2.1 Tiltak 1 C.2.2 Tiltak 2 C.3 Delmål 3 Kjennetegn 3 C.3.1 Tiltak 1 C.3.2 Tiltak 2 C.4 Delmål 4 Kjennetegn 4 C.4.1 Tiltak 1 C.4.2 Tiltak 2 C.5 Delmål 5 Kjennetegn 5 C.5.1 Tiltak 1 C.5.2 Tiltak 2 C.6 Delmål 6 (slett evt. overflødige rader) Kjennetegn 6 C.6.1 Tiltak 1 C.6.2 Tiltak 2 10

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS)

Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS) Konkurransegrunnlag nr. 09/378 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS) TIL HEDMARK FYLKESKOMMUNE Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist 17.4. 2009 kl 12:00. 1 INNHOLD 1. GENERELL

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Tiltak Lederteam Ansvar Frist Sette forventinger og krav til overholdelse av regler og frister. Systematisk oppfølging i lederteam på konsekvenser.

Tiltak Lederteam Ansvar Frist Sette forventinger og krav til overholdelse av regler og frister. Systematisk oppfølging i lederteam på konsekvenser. VISJON: VI UTVIKLER HANDLINGSDYKTIGE MENNESKER MÅL 1: TRYGGE OG UTVIKLENDE RELASJONER Momenter til tiltak: Klasseledelse som gir godt læringsmiljø Relasjonsbygging Arbeidet i team og storteam (innhold

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om resultatrapportering for 2009. Saken inneholder resultatvurdering for felles satsingsområder, elev- og lærlingstatistikk

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

Høy kompetanseoppnåelse

Høy kompetanseoppnåelse Høy kompetanseoppnåelse IKO-modellen i praksis Idéhefte for videregående skole Forord Akershus fylkeskommune har utarbeidet en strategiplan for målrettet arbeid med ungdom som av ulike årsaker ikke har

Detaljer

1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010... 5. 1.1 Bakgrunn...5. 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6

1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010... 5. 1.1 Bakgrunn...5. 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6 1 Innhold 1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010.... 5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6 2. SYSTEM OG METODER I BRUK... 8 2.1 Kvalitetssystem...8 2.2 Kvalitetsmodell...9

Detaljer