Tilstandsrapport 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport 2015"

Transkript

1 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 KORTVERSJON

2 Forord Opplæringsloven krever en årlig rapport om tilstanden i videregående opplæring knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Dette skal bidra til bevisstgjøring både på administrativt og politisk nivå i forhold til egne og nasjonale mål. Det er videre et mål i Vestfold at tilstandsrapporten skal bidra til felles kunnskap om ståsted for videregående opplæring, og at oppfølgingen av rapporten skal være positiv for samarbeid og dialog mellom ulike nivåer. Vi har samlet hovedtrekkene og utvalgte resultater fra tilstandsrapporten i denne kortversjonen, rapporten i sin helhet kan du lese på Tilstandsrapport 2015 tar for seg resultater for perioden som tilsvarer skoleåret 2013/2014. Vurderingene i rapporten bidrar med viktig styringsinformasjon, slik at det sikres en sammenheng mellom be hovene i utdanningssektoren og de budsjettmessige og økonomiske prioriteringene. Det er allikevel viktig å påpeke at tilstandsrapporten gir et avgrenset innblikk i utdanningssektoren, og at fylkesrådmannen følger opp skolene på et mer detaljert nivå enn det som framkommer i rapporten. Hver eneste dag legges det ned et stort og viktig arbeid for videregående opplæring i skoler og bedrifter i hele fylket vårt. Den daglige innsatsen til alle lærerne, instruktørene og lederne på ulike nivå er helt avgjørende for den positive utviklingen og de gode resultatene vi oppnår på mange og viktige områder. Som utdanningsdirektør vil jeg med dette rette en takk til den enkelte av dere som på ulike måter bidrar til den gode utviklingen. Jeg håper denne kortversjonen gir et lite glimt inn i deler av den mangfoldige virksomheten som videregående opplæring i Vestfold er. Øyvind Sørensen Direktør for utdanning Vestfold fylkeskommune 2 3

3 Innledning I denne kortversjonen av tilstandsrapporten for videregående opplæring i Vestfold i 2015 presenteres utvalgte resultater fra skoleåret 2013/2014 og resultater fra elev- og lærlingundersøkelsene høsten 2013 og Kortversjonen er, som fullversjonen, bygget opp i seks deler: 1. Innledning 2. Læringsmiljø 3. Læringsresultater 4. Gjennomføring 5. Arbeid for økt gjennomføring 6. Oppsummering Rapporten viser blant annet: En økning av andelen elever og lærlinger som fullfører og består sin videregående opplæring innen fem år. Andelen av elever som slutter går noe tilbake. Hevinger av lærekontrakter går noe ned. Det er en positiv tendens i andelen elever, lærlinger og lærekandidater som oppgir at de ikke opplever mobbing på skole og arbeidsplass. Karakteren i norsk hovedmål har ligget over eller på landsgjennomsnitt de siste årene. Det økte samarbeidet om det fireårige opplæringsløpet har hatt ønsket positiv effekt. Statistikken viser bl.a. at det pr 1. desember 2014 totalt var formidlet 100 flere lærekontrakter enn i

4 Læringsmiljø Skolen og arbeidsplassen er en svært viktig utviklings- og læringsarena for elever, lærlinger og lærekandidater. I en bred forståelse av læringsmiljø inngår både den faglige læringen og den sosiale utviklingen. Et godt læringsmiljø er viktig for å fremme en opplæring som er tilpasset elevenes, lærlingenes og lærekandidatenes evner og forutsetninger. Det legges til grunn for arbeidet at et godt læringsmiljø er helsefremmende. Hvert år inviteres alle elevene på Vg1, Vg2 og Vg3 og alle andre års lærlinger og lærekandidater i Vestfold til å gjennomføre henholdsvis elev- og lærlingundersøkelsen. Høsten 2014 var det drøye 85 % av elevene og drøye 46 % av lærlingene og lærekandidatene som deltok i undersøkelsene. Resultater fra elev- og lærlingundersøkelsen Tall oppgitt i prosent for svarandel for elever, lærlinger og lærekandidater som svarer at de ikke i det hele tatt har opplevd mobbing de siste månedene. EU Mobbing på skolen LU Mobbing på arbeidsplassen Høst 2013 Høst 2014 Vestfold Nasjonalt Kilde: Udir EU: Elevundersøkelsen LU: Lærlingundersøkelsen 90 % 90,1 % 85,2 % 86,4 % 85,4 % 86,1 % 84,8 % 84,9 % Tall oppgitt i prosent for svarandel for elever, lærlinger og lærekandidater som svarer at de 2 3 ganger i måneden har opplevd mobbing på skolen eller arbeidsplassen. EU Andel elever som har opplevd mobbing på skolen 2 3 ganger i måneden eller oftere LU Andel lærlinger og lærekandidater som har opplevd mobbing på arbeidplassen 2 3 ganger i måneden eller oftere Høst 2013 Høst 2014 Vestfold Nasjonalt Kilde: Udir Resultatene er forholdsvis stabile i Vestfold fra 2013 til 2014, tendensen er positiv. Elever, lærlinger og lærekandidater oppgir at de i snitt opplever noe mindre mobbing i 2014 enn i Resultatet i Vestfold er noe mer positivt enn det nasjonale. 2,7 % 2,4 % 4,5 % 4,1 % 2,4 % 2,3 % 3,2 % 3,0 % 6 7

5 Resultater fra elevundersøkelsen I tabellen er Vestfold sammenliknet med det nasjonale snittet for alle fylkeskommunene på fire indekser som er sammensatt av inntil seks spørsmål fra elvundersøkelsen. Figuren viser at det for Vestfold er en positiv utvikling innenfor alle de fire indeksene fra høst 2013 til høst Spesielt positivt er utviklingen for «Elevdemokrati og medvirkning». Til tross for positiv utvikling på flere av resultatene i elev- og lærlingundersøkelsen, ligger noen av resultatene i Vestfold under snittet nasjonalt. For å sikre et godt læringsog arbeidsmiljø jobbes det målrettet både i skole og bedrift for å forbedre resultatene på disse områdene. Andelen elever som svarer positivt på de ulike indeksene: Nr. 1 Støtte fra lærer Nr. 2 Vurdering for læring Nr. 3 Mestring Nr. 4 Elevdemokrati og medvirkning Høst 2013 Høst 2014 Vestfold Nasjonalt Kilde: Udir 74,9 % 74,4 % 81,2 % 84,9 % 42,4 % 45,4 % 53 % 56,5 % 75,1 % 78,4 % 78 % 80,7 % 39,2 % 45,6 % 49,3 % 53,8 % Det er 1680 ansatte i de videregående skolene og SMI-skolen i Vestfold. 8 9

6 Læringsresultater Fag- og svenneprøve kan avlegges av lærlinger, Vg3 fagopplæring for skoleelever og praksiskandidater. I karaktersettingen for eksamens- og standpunktkarakterer benyttes en skala fra 1 til 6, hvor 6 er beste karakter. Figuren viser eksamenskarakterer i Vestfold og nasjonalt i utvalgte fag i skoleårene 2012/2013 og 2013/2014. * Praktisk og teoretisk matematikk på Vg1 Yrkesfag og Vg2 Studieforberedende Norsk h. mål Vg3 studieforberedende Norsk h. mål Vg3 påbygg til generell studiekompetanse Norsk h. mål Vg2 yrkesfag Matematikk Vg2P studieforberedende* Matematikk Vg1P yrkesfag* Engelsk Vg1 studieforberedende Engelsk Vg2 yrkesfag 2012/ /2014 2,9 2,8 2,5 3,0 2,9 3,0 3,5 3,3 3,7 3,3 3,1 3,0 3,8 3,6 3,4 3,4 2,9 2,7 3,4 3,4 2,5 2,7 2,4 3,0 3,9 3,7 2,7 2,8 Resultatmål er innfridd for norsk hovedmål studieforberedende. Mål: 0,1 karakter over landsgjennomsnittet. Resultatmål som ikke vises i modellen og som ikke er innfridd er snittkarakter for tverrfaglig eksamen på Vg2 yrkesfag. Mål: 3,73. Resultat: 3,72. Antall fag- og svennebrev som ble oppnådd mellom 1. oktober ett år og 30. september året etter. Antallet er summen av fag- og svenneprøver med resul tatet bestått og bestått meget godt. Antall fag- og svennebrev lærlinger Antall fag- og svennebrev Vg3 -Fagopplæring i skole Antall fag- og svennebrev praksiskandidater 2012/ / Kilde: Skoleporten Vestfold Nasjonalt Kilde: Skoleporten 10 11

7 Gjennomføring Alle elever og lærlinger som har forutsetninger til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Gjennomføringen anerkjennes med et kompetanebevis, vitnemål/fag- eller svennebrev og er grunnlaget for videre studier eller inngang til arbeidslivet kullet 2007-kullet 2008-kullet 2010-kullet: nasjonalt mål 67 % 67 % 69 % 75 % Figuren viser det nasjonale målet og hvor stor andel av elevene og lærlingene i Vestfold fra 2006-, og 2008-kullet som fullførte og bestod innen fem år. Resultatet for Vestfold for 2008-kullet var 69 %. Det nasjo nale snittet var 71%. Det er både et lokalt og et nasjonalt mål at 75 % av alle som begynte i videregående opp læring i 2010 skal fullføre og bestå i løpet av 5 år. Andel elever som har sluttet i løpet av skoleåret 2011/ /2013 Vestfold Nasjonalt Kilde: Skoleporten 4,3 % 4,8 % 4,2 % 4,9 % Andelen av elevene i Vestfold som sluttet i løpet av skoleåret 2012/2013 var 4,2 %. Dette er en nedgang fra året før men innfrir ikke fylkestingets resultatmål på 4,1 %. Andelen sluttere er lavere i Vestfold enn landsgjennomsnittet, og har holdt seg ganske stabilt de siste årene. Andel lærlinger og lærekandidater som hever kontrakten pr. år * Utvikling antall løpende kontrakter pr. år i Vestfold * 6,7 % *Prosentandel hevinger blir endelig høst 2015 Kilde: Vigo database Kilde: Vigo database 13,5 % 11,8 % 10,4 % 9,5 % 9,1 % I Vestfold er det til enhver tid omtrent 1700 kontrakter knyttet opp mot lærlinger og lærekandidater som befinner seg i en fase av sitt opplæringsløp. Kontraktinngåelse og kontraktsavslutning foregår fortløpende gjennom hele året, men med hovedvekt i tiden etter skoleslutt. Pr. 1. desember 2014 var det formidlet 100 flere kontrakter enn i 2013 totalt. Det er i 2014 en stor økning i antall søkere til læreplass. Pr. 1. mai var det 1069 søkere totalt, en økning på 119 sammenlignet med Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift. Rundt 9000 elever og drøye 1700 lærlinger og lærekandidater omfattes av fylkeskommunens utdanningstilbud

8 Gjennomstrømming voksne i videregående opplæring Det var 857 søkere til voksenopplæringen i perioden 2013/2014. Ønsket sluttkompetanse fordelte seg slik i samme periode: Antall Generell studiekompetanse Helsefagarbeider 345 Barne og ungdomsarbeider 135 Yrkessjåfør 74 Helsesekretær 36 Elektriker 35 Salgsmedarbeider 30 Øvrige 176 Totalt Kilde: Vigo voksen I 2015 legges det særlig vekt på følgende områder: -Klasse- og læringsledelse -Vurdering for læring -Øke antall læreplasser -Det fireårige løpet Det var 158 voksne som fullførte og besto videregående opplæring i løpet av skoleåret 2013/ av dem bestod et fagbrev. Voksne fullført med fagbrev antall for fullført og bestått Helsefagarbeider Barne- og ungdomsarbeider Logistikk operatør Renholdsoperatør Øvrige Totalt Antall Oppfølgingstjenesten (OT) 2013/ Kilde: Vigo Det er til enhver tid mellom voksne under videregående opplæring på ulike opplæringstilbud. Opplæringsloven pålegger fylkeskommunen å ha en Oppfølgingstjeneste. Målgruppen til Oppfølgingstjenesten er ungdom som ikke er i opplæring eller i ordinært arbeid. Formålet med Oppfølgingstjenesten er primært å få ungdom tilbake i opplæring gjennom rådgivning, tiltaksarbeid og samarbeid med andre instanser. Oppfølgingstjenesten registrerer, kontakter, tilbyr hjelp til og følger opp ungdom i målgruppen

9 Arbeid for økt gjennomføring Det er en høy bevissthet om betydningen av at ungdom gjennomfører sin videregående opplæring. Forskning viser blant annet hvordan muligheten til å få arbeid og økonomisk frihet senere i livet henger nøye sammen med fullført videregående opplæring. Daglig pågår det viktig arbeid i klasserom og verksted, i ledelse og administrasjon for at elever, lærlinger og lærekandidater skal fullføre og bestå sin videregående opplæring. Dette er noen av tiltakene på overordnet nivå som skal bidra til økt gjennom føring. Strategisk plan for videregående opplæring FOKUS5 Overordnet plan for videregående opplæring i Vestfold som har følgende fem målområder: Helhetlig opplæring, den profesjonelle leder, den profesjonelle medarbeider, positiv organisasjonskultur og rekruttering. Kunnskapsgrunnlag og regional plan for helhetlig opplæringsløp Arbeid og samarbeid for at barn og unge i Vestfold sikres en trygg og sunn oppvekst som kvalifiserer alle til et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Skoleeier tettere på Det skal gjennomføres to samarbeidsmøter og være løpende kontakt mellom skoleeier og skolene i løpet av året. Målet med organiseringen er læring og økt samhandling mellom nivåene. Ekstern vurdering Vestfold fylkeskommune har et samarbeid med Buskerud fylkeskommune om skolevurdering, som er en vurderings metodikk der eksterne vurderere vurderer enkeltskolers sterke sider og utviklingsområder. Skolevurderingen er ikke en kontroll, men en utviklingsorientert vurdering der målet er at skolen skal få innspill til videre refleksjon og utvikling innen det fokusområdet de velger seg. Størrelsen på skolene varierer fra 280 elever til 2098 elever. I tillegg har Vestfold fylkes kommune i snitt omtrent 1700 løpende lærekontrakter hvert år fordelt på 80 ulike lærefag

10 Program for bedre gjennomføring Målet er å øke gjennomføringen i videregående opplæring gjennom å utvikle, formidle og implementere effektive tiltak som forebygger frafall og tilbakefører ungdom som har falt ut. Målgruppen er både elever som står i fare for ikke å gjennomføre og ungdom mellom 15 og 21 år som ikke er i opplæring eller arbeid. FYR-prosjektet yrkesretting og relevans i fellesfagene på yrkesfag Et viktig tiltak i Program for bedre gjennomføring. Hensikten er å heve kompetansen og legge til rette for økt samarbeid mellom programfaglærere og fellesfaglærere på yrkesfagene, slik at elevene opplever opplæringen som mer helhetlig og yrkesforankret. Utdannings- og yrkesrådgivning karriereveiledning I Vestfold er det fem nettverk for samarbeid om utdannings- og yrkesrådgivning. I nettverkene er det representanter fra opplæringskontor, NAV og oppfølgingstjenesten i tillegg til rådgivere fra ungdomsskolene og fra de videregående skolene. Samarbeidet skal bidra til at den enkelte elev finner sin gode vei gjennom utdanningssystemet til et yrke som passer for seg. Det fireårige løpet De videregående skolene i Vestfold har fra skoleåret 2014/2015 fått et økt ansvar for hele det fireårige opplæringsløpet fram til sluttkompetanse innenfor den yrkesfaglige utdanningen. Dette betyr at skolene skal følge elevene gjennom alle fire årene, fra de begynner i Vg1 til de har gjennomført sin læretid og avlagt fagprøve. Denne organiseringen bygger på et tett og godt samarbeid mellom skole og næringsliv. Forskningsprosjekt på mobbing i videregående opplæring i Vestfold 2014 Prosjektet følges opp på skolene gjennom ulike tiltak som bl.a. styrking av elevtjenesten, oppretting av miljøarbeiderstillinger, handlingsplan mot mobbing, plan for innhold i klassens time og rask og tett oppfølging av rektor i mobbesaker. Prosjekt psykisk helse Målet med prosjektet er at det skal bidra til å hjelpe sårbare elever med å ivareta sin psykiske helse, slik at de er bedre rustet til å nå sine opplæringsmål. PPT leder prosjektet og fire prosjektskoler deltar: Sandefjord, Færder, Greveskogen og Horten videregående skole. Karrieresenteret Vestfold Karrieresenteret Vestfold ble opprettet i 2009 og er eid av Vestfold fylkeskommune og NAV Vestfold. Karrieresenteret tilbyr gratis profesjonell, kompetansebasert karriereveiledning til alle i Vestfold over 19 år

11 Oppsummering Det legges ned et stort og viktig arbeid i videregående opplæring og i ulike støttefunksjoner for at elever, lærlinger og lærekandidater skal gjennomføre sin opplæring med best mulig resultat. Tilstandsrapporten for 2015 viser at det er god framgang på viktige områder innenfor videregående opplæring i Vestfold. Den viser også at ekstra satsing og innsats gir resultater. Både forskning og kunnskap om hva som har effekt på læring, resultatmålene for videregående opplæring i Vestfold og resultatene som tilstandsrapporten redegjør for legges til grunn i det videre arbeidet i utdanningssektoren. For videregående opplæring i Vestfold er det også to viktige planer som skal vedtas i løpet av Den ene er en revisjon av strategisk plan for videregående opplæring i Vestfold, Fokus 5. Den andre er Regional plan for helheltlig opplæringsløp. Det er viktig at det videre arbeidet også sees i sammenheng med oppfølgingen av disse planene og i 2015 legges det særlig vekt på følgende områder: Klasse- og læringsledelse, vurdering for læring, øke antall læreplasser og det fireårige løpet. I Vestfold fylkeskommune jobbes det videre med kvalitet i samarbeidet mellom skoleeier, skoler, opplærings kontor og bedrifter. Vårt felles oppdrag er at flere elever, lærlinger og lærekandidater skal gjennomføre sin videregående opplæring med best mulig resultat. Vi jobber sammen for Vestfolds framtid

12 Vestfold fylkeskommune eier og driver 10 videregående skoler, en skole for sosialmedisinske institusjoner (SMI), en folkehøyskole (Skiringssal), Fagskolen i Vestfold og Kompetansesenter for læringsutvikling (KLU). Alle de videregående skolene i Vestfold tilbyr utdanningsprogrammer som både fører frem til studiekompetanse og/eller yrkeskompetanse

13 Thor Heyerdahl videregående skole Færder videregående skole Sande videregående skole Fagskolen i Vestfold Re videregående skole Greveskogen videregående skole Skolen for sosialmedisinske institusjoner (SMI) Holmestrand videregående skole Melsom videregående skole Nøtterøy videregående skole Kompetansesenter for læringsutvikling (KLU) Skiringssal folkehøyskole Horten videregående skole Sandefjord videregående skole Foto: Dag G. Norsveen, Birgitte Tørnby, Morten Rakke, Jiri Havran, Paal André Schwital, Shutterstock Vestfold fylkeskommune Besøksadresse: Svend Foyns gt 9 N 3126 Tønsberg Postadresse: Pb Tønsberg Tlf.:

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Dager 7,43 8,16 6,85 10,1 8,31 8,73 7,25 6,55 7,72 6,86 7,24 28,03 24,36 36,14 23,18 26,94 26,91 28,25 28,86 19,26 30,08 25,53

Dager 7,43 8,16 6,85 10,1 8,31 8,73 7,25 6,55 7,72 6,86 7,24 28,03 24,36 36,14 23,18 26,94 26,91 28,25 28,86 19,26 30,08 25,53 RESULTATER VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD I dette dokumentet presenteres utvalgte resultater fra videregående opplæring i Vestfold fra skoleåret 2013-2014. Resultatene som presenteres er kun et lite

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole Skoleåret 2017-2018 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole Skoleåret 2016-2017 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Partnerskapskonferansen 2011 Tønsberg 3. mars Per T. Eitrem rektor Færder videregående skole Innhold Visjon og mål Tilstand Samspill videregående skole/arbeids-

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

2009-kullet stormer fram. Gjennomføring i videregående skole i Nordland

2009-kullet stormer fram. Gjennomføring i videregående skole i Nordland 2009-kullet stormer fram Gjennomføring i videregående skole i Nordland Nasjonale mål for grunnopplæringa det 13/14-årige løpet Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan 2016-2019 Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet til fylkeskommunen. I form av vedtak

Detaljer

Utviklingsdialogen 2015

Utviklingsdialogen 2015 Utviklingsdialogen 2015 Mestring for alle - maksimering av læring og minimering av frafall For å nå hovedmålet for Kunnskapsskolen, er det nødvendig å basere seg på den mest oppdaterte forskningen om hva

Detaljer

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater?

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater? Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater? Enkelt budskap: Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus på bedre læring for alle Helhetlig

Detaljer

Utviklingsplan for Skarnes videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Skarnes videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Skarnes videregående skole Skoleåret 2016-2017 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Vedlegg til notat om helhetlig kvalitetsvurderingssystem - kunnskapsgrunnlaget

Vedlegg til notat om helhetlig kvalitetsvurderingssystem - kunnskapsgrunnlaget Vedlegg til notat om helhetlig kvalitetsvurderingssystem - kunnskapsgrunnlaget Det er behov for mer kunnskap om fag- og yrkesopplæring på en rekke områder. Nedenfor følger en oversikt over de indikatorer

Detaljer

Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms Av Renate Thomassen

Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms Av Renate Thomassen Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms 2010-2013 Av Renate Thomassen Grunnlag for strategiplan Fylkestinget behandlet i mars saken Tilstandsrapport for videregående opplæring

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Bedre gjennomføring i Aust-Agder

Bedre gjennomføring i Aust-Agder Bedre gjennomføring i Aust-Agder Nasjonal erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder v/ utdanningssjef Bernt Skutlaberg Status for 8-10 år siden - Store levekårsutfordringer i

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå KRAFTTAK FOR LÆRING Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå Vi må tenke helhetlig ha et bredt spekter av tiltak Lik rett

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Litt om trøndelagsprosessen Planprosesser Organisasjonsendringer Samarbeid fylkeskommunen - kommunene Hvordan bør vi gjøre det i Trøndelag?

Litt om trøndelagsprosessen Planprosesser Organisasjonsendringer Samarbeid fylkeskommunen - kommunene Hvordan bør vi gjøre det i Trøndelag? Litt om trøndelagsprosessen Planprosesser Organisasjonsendringer Samarbeid fylkeskommunen - kommunene Hvordan bør vi gjøre det i Trøndelag? www.trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke Selbu 22.mars 2017

Detaljer

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Historikk og status lærekandidater

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Veien videre. Ut i lære i bedrift. Foreldremøte Januar Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev

Veien videre. Ut i lære i bedrift. Foreldremøte Januar Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev Søknadsfrist? Rådgiver har besøkt ALLE klasser og snakket om dette i Veien videre Foreldremøte Januar 2018 Ut i lære i bedrift Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev 1 Rett til videregående

Detaljer

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2006/306-3471/2009 / A43 Melding Saksbehandler: Karen Grundesen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Saknr. 10/6445-37 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.For

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Fullført og bestått, hva forteller tallene?

Fullført og bestått, hva forteller tallene? Fullført og bestått, hva forteller tallene? Prosjektleder Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet, Oslo 1 1 1 1 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole 2011 2013 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2009/343. SRY-møte

Vår dato: Vår referanse: 2009/343. SRY-møte Saksbehandler: Karl Skaar Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 26.5.2011 Vår referanse: 2009/343 Dato: 09.06.2011 Sted: Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) SRY-møte 3

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

Innledning 1.0 Gjennomføring etter fem år for kull Gjennomføring Vg1 3.0 Resultater Vg 2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Innledning 1.0 Gjennomføring etter fem år for kull Gjennomføring Vg1 3.0 Resultater Vg 2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høs t r appor t 201 6 Vi der eg åendeoppl ær i ngi Ves t f ol d For el øpi g er es ul t at ers k ol eår et 201 5/ 201 6 Innhold Tabeller... 3 Figurer... 6 Innledning... 7 1.0 Gjennomføring etter fem år

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Etterstad vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Handlingsplan Kristiansund videregående skole

Handlingsplan Kristiansund videregående skole Plan for arbeid med kvalitet i videregående opplæring i Møre og Romsdal. Ved Kristiansund videregående skole vil vi skoleåret 2017-18 og skoleåret 2018-19 arbeide med følgende overordnede og prioriterte

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016

Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016 UTDANNING Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016 Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Vestfoldmodellen 2013-2018

Vestfoldmodellen 2013-2018 Vestfoldmodellen 2013-2018 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen fra 8.- 13. trinn Målsetting Karriereveiledningen skal veilede den enkelte elev med

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole 2013-2015 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR VISJON: Utvikling for framtida

UTVIKLINGSPLAN FOR VISJON: Utvikling for framtida UTVIKLINGSPLAN FOR 2016 2018 VISJON: Utvikling for framtida Overordnede mål HVSF skal jobber for at elevene skal: 1. Bli gangs menneske 2. Gjennomføre og bestå 3. Erfare integrering og mangfold 4. Få framtidsrettede

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal Geiranger 26.05.2016 Mange faller av hva gjør vi NAV, 22.05.2016 Side 2 Slutter av ulike årsaker 1 av 3 elever fullfører ikke videregående

Detaljer

Prosjektet En bedre skole for elevene våre s. 1 Foto: Crestock.com

Prosjektet En bedre skole for elevene våre s. 1 Foto: Crestock.com Prosjektet En bedre skole for elevene våre 2009-2012 s. 1 Foto: Crestock.com Utviklingsmål for videregående opplæring i Nordland, FT-sak 8/2007 Å bedre gjennomføring og redusere frafall slik at Nordland

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 1. oktober 2015 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Overgangsprosjektets samling 22. og 23. mars Holmenkollen Park Hotel Rica Åge Risdal Avdeling for Skoleutvikling Brev fra

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nydalen vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nydalen vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nydalen vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer