1. GRUNNDATA FOR SKOLEN RAPPORTERING AV MINSTE ÅRSTIMETALL RESULTATER OG GJENNOMFØRING LÆRINGSMILJØ... 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. GRUNNDATA FOR SKOLEN RAPPORTERING AV MINSTE ÅRSTIMETALL RESULTATER OG GJENNOMFØRING LÆRINGSMILJØ... 11"

Transkript

1 29. september 2016

2 Årsmelding : Trysil VGS Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 3 VIRKSOMHETSDATA... 3 ELEVENES FORUTSETNINGER RAPPORTERING AV MINSTE ÅRSTIMETALL... 5 MINSTE ÅRSTIMETALL RESULTATER OG GJENNOMFØRING... 5 FULLFØRT OG BESTÅTT... 5 OVERGANG VG2-LÆRE... 6 FRAVÆR OG SLUTTERE... 7 KARAKTERER LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN LÆRERUNDERSØKELSEN VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSDATA OG INDIKATORER PROSJEKTER VED SKOLEN SKOLEÅRET 2015/ FYR-PROSJEKTET ANDRE PROSJEKTER/ PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID VED SKOLEN ELEVRÅDETS VURDERING AV SKOLEÅRET 2015/ REKTORS VURDERING AV SKOLEÅRET 2015/ Årsmelding 2015/16 2

3 1. Grunndata for skolen Virksomhetsdata Antall elever ved skolen pr. 1 oktober Antall elever tatt inn etter individuell vurdering 4 4 Antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning 9 10 Antall elever mot grunnkompetanse (elevstatus A) 7 5 Antall minoritetsspråklige elever Antall elever med OLA-avtaler 3 5 Antall årsverk i undervisningsstilling 36,67 34,11 Antall årsverk i lederstilling 4,4 3,85 Antall årsverk andre ansatte 10,95 10,95 Skolens bruttobudsjett for kalenderåret 34,0 mill. 37,0 Skolens nettobudsjett for kalenderåret 30,2 mill. 28,5 Skolens analyse og kommentarer Som tabellen over viser har elevgrunnlaget gått nedover de siste årene, men ser nå ut til å stabilisere seg. I skoleåret var det full klasse på VG1 bygg- og anleggsteknikk. På de andre yrkesfagene var det et bra år på Helse- og oppvekstfag og et middels år på Restaurant og matfag. Idrettsfag hadde bare halvklasse. Studiespesialiserende har hatt en negativ utvikling de siste årene. Påbygg til generell studiekompetanse opplevde et stort frafall ved oppstart av skoleåret. En stor andel av elevene fikk tilbud på sin nærskoler i Hamarregionen. De valgte å flytte tilbake etter skolestart. Det har ikke skjedd store personellmessige endringer det siste året. I ledergruppen er hele ledelsen skiftet ut i løpet av tre år. Det ble nedbemannet noe i ledelsen ved at tidligere ass.rektor sluttet i stillingen. Organisasjonen har vært preget av dette. Fra skolestart Årsmelding 2015/16 3

4 2016/2017 er ny organisasjon satt på plass. Skolen har godt kvalifiserte lærere. Kjønnsbalansen er god og skolen har lavt sykefravær. Noe reduksjon i undervisningsstillinger ved at en stilling på RM har stått vakant på grunn av lavt elevtall på VG2 i forrige skoleår. Økonomien var anstrengt gjennom hele skoleåret. Det er gjort en omfattende omorganisering og det er nedbemannet på støttefunksjoner som renhold det siste året. Elevenes forutsetninger Gjennomsnitt karakterpoengsum (snitt) 40,5 40,5 Andel elever >= 50 poeng 14,2 15,4 Andel elever < 50 poeng 12,9 18,8 Andel elever < 45 poeng 21,5 19,7 Andel elever < 40 poeng 18,5 15,4 Andel elever < 35 poeng 16,3 12,5 Andel elever < 30 poeng 7,3 12,5 Andel elever uten poeng 9,3 5,8 Skolens analyse og kommentarer I forhold til forrige skoleår er inntakssummen lik, men noe endringer i ulike grupper. Andelen elever med til 30 poeng er høyere i enn i Dette er en risikogruppe i forhold til gjennomføring. Det er denne gruppen som markerer seg i forhold til tidligere år. Andel elever uten poeng er lavere. Yrkesfagene hadde litt lavere grunnskolepoeng enn de siste årene. I forhold til forrige skoleår var forskjellen er ett poeng lavere enn tidligere. 26 prosent av disse elevene hadde en poengsum som var lavere enn 30 grunnskolepoeng. Gjennomføringen i skoleåret er betydelig bedre enn tidligere år. Gjennomføring uten a- elever er på 83.3 prosent. Dette er rekordhøyt for skolen. Alle programområder gjør det bedre, men vi ser en markant framgang på idrettsfag. På noen programområder er gruppene veldig små slik at endringer gir store utslag i forhold til prosentene på gjennomføring. Gjennomføringsprosenten for yrkesfagene ble på 81,4 prosent. Det er rekordhøyt for Trysil vgs. Forrige skoleår var gjennomføringsprosenten for yrkesfagene nede på 65 prosent. Med lavere grunnskolepoeng er det en utvikling som skolen har grunn til å være fornøyd med. Idrettsfag gjenspeiler i stor grad skolens elevgrunnlag. I forhold til tidligere år er gjennomføringen her spesielt god. Sammenlignet med året før er den en forbedring på nesten tjue prosent for disse elevene. Studieforberedende programmene er ganske stabilt. Årsmelding 2015/16 4

5 2. Rapportering av minste årstimetall Minste årstimetall Har elevene ved skolen fått oppfylt minste årstimetall i følge læreplanen i sine fag? JA Skolens kommentarer Skolen hadde siste kontroll for å justere årstimetallet i april for å justere innenfor skoleåret. Det var ikke nødvendig med justeringer i april. Kontroll i etterkant av året viser at elevene har fått oppfylt minstetimetallet i alle fag ved skolen. 3. er og gjennomføring Fullført og bestått Andeler Skolens mål Fullført- og beståttprosent (uten A-elever) 75,2 83,3 80,0 Beståttprosent alle fag - 1.termin 78,5 87,3 Skolens analyse fullført og bestått Skolen hadde, som vi kan se i tabellen over, en gjennomføringsprosent på 75,2 prosent i skoleåret og et mål om å forbedre denne til 80 prosent i et for gjennomføringen i på 83,3 prosent viser derav en kraftig forbedring og en sterk positiv tendens sammenlignet med tidligere år. Utviklingen gjennom skoleåret 15/16 viser at det er en høyere andel elever (4 prosent) som har beståttkarakterer til 1. termin sammenlignet med sluttermin. Året før hadde samme tendens (3,3 prosent). Sammenligner vi disse tallene med de tre foregående skoleårene er trenden motsatt, at det er flere som har stå-karakter i sluttermin sammenlignet med 1. termin. Bryter vi dette ned på Årsmelding 2015/16 5

6 gruppe/klassenivå er tendensen at det er VG3 påbygg som har størst negativ tendens samt at VG3 uten påbygg og yrkesfag VG2 har en positiv tendens. Det er i hovedsak stryk på eksamen som er årsaken til dette. Generelt ser vi en positiv tendens på gjennomføring, fullføring og bestått ved skolen (bortsett fra et avvik ved forrige skoleår, som hadde dårlig gjennomføringstall). Tallene i analysen viser at tilstedeværelse på skolen korrelerer med gjennomføringsgraden. Skoleåret med rekordhøy gjennomføring på 83,3 prosent har på samme tid rekordlavt fravær (12 dager). Sett i forhold til de tiltak som er satt i gang i utviklingsplanen for perioden, har skolen hatt fokus på tettere lærersamarbeid rundt elever og undervisning, samt at ledelsen i tillegg har jobbet tettere på lærerne. Det er etablert klasselærerråd for hver klasse hver 4. uke, som følger en fast mal. I klasselærerrådene blir generell utvikling og klassemiljøet diskutert og alle elevene på klasselista blir gjennomgått. Ledelsen er representert for å følge opp, samt støtte lærerne i de tiltakene som blir iverksatt. Skolen har også jobbet med lokale læreplaner, der målet har vært å skape en mer lik undervisningspraksis og tydeligere beskrivelse av måloppnåelse og vurderingskriterier for elevene. Det har også gjennom skoleåret vært tverrfaglig aksjonslæring (FYR) der alle lærerne har hatt en eller flere samarbeidsprosjekt gjennom skoleåret. Mange av samarbeidene er delt i pedagogisk verksted. Sammen med en nyutviklet visjon, OPPlevelse og FRAMtid, en oppdatert verdiforankring og de nevnte tiltakene over, har skolen gjennom skoleåret utviklet og styrket en samarbeid- og delingskultur. Fokuset har vært på elevenes læring. Tallene for skoleåret viser at tiltakene i utviklingsplanen har hatt ønsket effekt på gjennomføringstallene våre. Skolen har jobbet med lokale læreplaner, der målet har vært å skape en mer lik undervisningspraksis og tydeligere beskrivelse av måloppnåelse og vurderingskriterier for elevene. Det har også gjennom skoleåret vært tverrfaglig aksjonslæring (FYR) der alle lærerne har hatt en eller flere samarbeidsprosjekt gjennom skoleåret. Mange av samarbeidene er delt i fellesskap på pedagogisk verksted. Sammen med en nyutviklet visjon, Opplevelse og Framtid, en oppdatert verdiforankring og de nevnte tiltakene over, har skolen gjennom skoleåret utviklet og styrket en samarbeid- og delingskultur, der fokuset har vært på elevenes læring og utvikling. Tallene for skoleåret viser at tiltakene i utviklingsplanen har hatt ønsket effekt på gjennomføringstallene våre. I skoleåret har skolen i tillegg hatt et ekstra opplæringstilbud for norsk sidemål, norsk for minoritetsspråklige samt engelsk. Tilbudet vil ikke fortsette neste skoleår, da det ikke er bevilget videre prosjektmidler for tilbudet. Konsekvensen av disse resultatene er at skolen vil jobbe videre med, og videreutvikle de iverksatte tiltakene. Tettere samarbeid i alle ledd av organisasjonen samt fokus tydeliggjøring av elevens læring og mestring virker å hatt en positiv utvikling på resultatene våre. Overgang Vg2-lære Andeler Andel Vg2 YF-elever som har søkt læreplass 75,0 42 Andel læreplassøkere med kontrakt pr ,9 66,7 Skolens mål Årsmelding 2015/16 6

7 Skolens analyse Overgang Vg2-lære Det er fortsatt stor etterspørsel etter lærlinger lokalt og i region etter lærlinger i våre fag. Også i Helse- og oppvekstfagene. På grunn av små grupper kan vi ikke kommentere skjema nærmere. Vi ønsker å øke andelen læreplass-søkere. Tiltak: 1. Informere om læreplassgarantien i samarbeid med Trysil kommune 2. Utdanningsmesse 21.9 der bedrifter og kommuner rekrutterer lærlinger Fravær og sluttere Skolens mål Fravær (dager pr. elev) 15,3 12,0 13,0 Sluttet (andel i prosent) 2,6 0,5 Skolens analyse fravær og sluttere Det var kun en elev som sluttet forrige skoleår. Det har vært tradisjon for at skolen har får sluttere. Ingen grunn til å kommentere dette ytterligere. Fraværet siste skoleår hadde en svært god utvikling og klarte målsetningen om mindre enn tretten dager. Utviklingen de siste årene er som tabellene under viser: Spesielt Idrettsfag har hatt en god utvikling de siste årene. Fra over 21 fraværsdager i skoleåret til ti dager fravær i skoleåret Utviklingen vises i tabellen under. Årsmelding 2015/16 7

8 For studiespesialiserende er fraværet på 10,5 dager. Der er det ikke store endringer å spore. Det er en fraværsprosent som har vært forholdvis stabil gjennom mange år. For yrkesfagene er fraværet fortsatt høyt med 14.1 dager i gjennomsnitt. Utviklingen er positiv da den siste året er redusert med to dager. For yrkesfagene er gruppene små. I analysen til skolen ser vi at det er forskjeller fra de ulike programmene, men at gruppene er for små til at vi kan peke på ulike grupper. Påbygg til generell studiekompetanse hadde høyt fravær og svak gjennomføringsprosent. For skolen som helhet slår en liten gruppe på dette programmet negativt ut. Vi ser at reduksjonen innen fravær gir bedre gjennomføring. Spesielt på idrettsfag ser det ut som om dette kan ha en positiv effekt. Idrettsfagene har hatt høyt fravær gjennom mange år og svak gjennomføring. I skoleåret hadde idrettsfag den laveste fraværsprosenten blant elevene ved skolen, og er den gruppa som har klart best framgang i forhold til gjennomføring. Skolen satte i gang klasselærerråd hver fjerde uke for alle klasser. Der ble fraværet for alle gjennomgått som fast post. Elever med høyt fravær fikk spesielt oppfølging. Det er ikke Årsmelding 2015/16 8

9 markante forskjeller mellom kjønnene. Jentene har noe mindre fravær enn guttene. På grunn av små grupper på yrkesfagene er det ikke mulig å peke på forskjeller mellom klasser og program. I forhold til utviklingsplanen er det viktig å fortsette det arbeidet som er startet i klasselærerråd i forrige skoleår. I tillegg er skolen med i IKO-prosjektet. IKO gir gode verktøy for å følge opp elevene enda tettere i skoleåret som kommer. Karakterer Snitt Skolens mål Karakterutvikling SF Vg1-0,44-0,38-0,30 Karakterutvikling SF Vg2-0,16 0,03-0,10 Karakterutvikling SF Vg3 uten Påbygg 0,06 0,28 0,00 Karakterutvikling SF Påbygg -0,78-0,67-0,80 Karakterutvikling YF Vg1-0,03 0,03 0,20 Karakterutvikling YF Vg2 0,07 0,35 0,00 Skolens analyse - karakterer Det er gledelig at det er en bedre utvikling i siste skoleår sammenlignet med året før. På de fleste trinn er karakterutviklingen bedre enn skolens målsetting. Karakterutviklingen på SF VG1 er fortsatt litt for svak. Her når vi heller ikke skolens målsetting. Som tabellen under viser er det et forholdsvis middels resultat sammenlignet med tidligere år. På SF VG2 er det et svært godt resultat. Disse elevene falt forholdsvis mye da de var elever på VG1. Da er det positivt at det er en positiv utvikling året etter. ene varierer en del fra år til år. Positivt at elevene ikke går ned og når målsettingen. Årsmelding 2015/16 9

10 Karakterutviklingen på SF VG3 uten påbygg er svært gode. En forbedring på over 0,3 er svært godt. Utviklingen har også vært god over flere år. På YF VG1 er resultatet noe svakere enn målsettingen. Vi ser noen forskjeller innad i gruppene, men de fleste gruppe er for små til at det er riktig å analysere det i årsmeldinga. Over år er det ikke så store forskjeller og det går ikke å se noen trend. Årsmelding 2015/16 10

11 Vi velger å se yrkesfagene samlet også på VG2 på grunn av til dels svært små grupper. På YF VG2 er resultatene svært gode. Det er langt bedre enn målsettingen. Disse elevene hadde en svak negativ utvikling på VG1. Derfor er det svært gledelig at det hever seg bra på VG2. Hvis skolen klarer å holde fjorårets resultater kan det se ut som vi har klart å snu en negativ trend. ene henger bra sammen med øvrige indikatorer. Fraværet har gått ned, karakterutviklingen er stort sett bedre og fraværet har gått ned og skolen har en god gjennomføring sammenlignet med tidligere år. Idrettsfag har bidratt til å snu trenden ved skolen. Skolen har arbeidet med FYR, lokale læreplaner og satt klasselærerråd i system. Dette ser ut til å gi gode resultater og skolen vil videreutvikle dette i neste års utviklingsplan. 4. Læringsmiljø Elevundersøkelsen Svarprosent elevundersøkelsen: 88, Snitt Skolens mål Støtte fra lærerne 4,02 4,02 4,10 Årsmelding 2015/16 11

12 Vurdering for læring 3,56 3,56 4,00 Arbeidsro 3,72 3,75 Mobbing på skolen 4,84 4,79 5,00 Støtte hjemmefra 3,80 3,77 4,00 Lærerundersøkelsen Svarprosent lærerundersøkelsen: 73,3 Jeg snakker med den enkelte elev om hva han/hun bør gjøre for å bli bedre i fagene Snitt ,9 4,9 Jeg bruker den lokale læreplanen i forberedelse til min undervisning 4,3 3,7 Vi ansatte griper inn når noen sier eller gjør noe krenkende/ubehagelig mot en elev På vår skole arbeider vi konkret med hvordan foreldrene kan bidra positivt til elevenes læring og utvikling 4,5 4,7 3,5 3,4 Skolens analyse Det er forholdsvis stabile tall i elevundersøkelsen. et på mobbing er litt svakere enn året før. Analysearbeidet etter elevundersøkelsen viser at det var i to grupper det gjorde store utslag. I den ene elevgruppen på yrkesfag ble det satt i gang et omfattende arbeid for å bedre arbeidsforholdene i klassen. Skolen hadde bistand fra skolehelsetjenesten i dette arbeidet. Det ble blant annet kjørt en til en samtaler med alle elever og kontaktlærer. En egen undersøkelse en måned etter arbeidet startet viste en markant bedring. Mange klasser oppgir i elevundersøkelsen at klassene er helt mobbefrie. Dette gjelder både på YF og ST. I forhold til lokale læreplaner var det fokus på utarbeidelse av nye lokale læreplaner ved skolen i fjor. Vi har et dårligere resultat enn tidligere på dette. Det kan ha en sammenheng med at det er satt fokus på dette arbeidet ved skolen. Det kan virke som tallet har vært noe høyt tidligere da skolen ikke har hatt lokale læreplaner i en del av fagene. Det er en liten bedring i lærerundersøkelsen i forhold til å gripe inn ved krenkende atferd og mobbing. Det er bra. Samtidig er det bekymringsfullt at det ikke er en skår på 5.0 på dette området. Det oppgis at det er noe mer mobbing blant guttene enn jentene. Det skåres forholdsvis svakt på vurdering for læring. Skolen vil implementere den nye undervisningsstandarden til Hedmark fylkeskommune dette året. Dette i sammen med videre arbeid med vurderingskriterier og utvikling av lokale læreplaner vil være viktig med Årsmelding 2015/16 12

13 tanke på å forbedre dette i neste års utviklingsplan. Gjeninnføringen av It`s learning som læringsplattform vil være et viktig verktøy med tanke på videre utvikling. Det er liten forskjell på kjønnene i undersøkelsen. Det er heller ikke forskjell på trinn på samme program. Lærerundersøkelsen viser at de ansatte opplever at de tar bedre vare på elevene enn det elevundersøkelsen viser. Elevrådet arbeidet grundig med analysen av elevundersøkelsen. De mener at den i stor grad samsvarer slik de opplever skolehverdagen. I en gruppe som hadde utslag på mobbing ble det etter samtaler med samtlige elever en til en, hevdet at elevene ikke hadde tatt undersøkelsen på alvor. Ingen i samtale med kontaktlærerne hevdet at det var mobbing eller krenkende atferd i gruppa. Elevrådet foreslo at skolehelsetjenesten skulle holde foredrag om konsekvensene av mobbing. På den måten hadde de tro på at alle, både ansatte og elever, kunne tenke over sine handlinger og dermed minske problematikken. I forhold til arbeidsro ble det foreslått tiltak som tettere oppfølging i klasseromssituasjonen. Strengere regler og bedre håndheving av disse. I forhold til vurdering for læring er det spesielt på egenvurdering skolen har en dårlig skår. Elevrådet kom med konkrete anbefalinger. I undersøkelsen ser vi at det er stor forskjell mellom ulike program i forhold til hvordan elever og lærere opplever graden av egenvurdering. Skolen vil arbeidet med bedre vurderingspraksis gjennom arbeidet med lokale læreplaner i utviklingsplanen for neste skoleår. I tillegg vil vi ha fokus på utarbeidelse av ny sosial handlingsplan i skoleåret 2016/2017. Dette var også i utviklingsplanen forrige skoleår, men ble dessverre nedprioritert. 5. Voksenopplæring Virksomhetsdata og indikatorer Antall årsverk knyttet til veiledning og opplæring av voksne 2,7 2,7 Antall kandidater som har søkt om veiledning Antall søknader om realkompetansevurdering Antall gjennomførte realkompetansevurderinger Antall voksne i ordinært tilbud i vgs 6 2 Totalt antall voksne som har deltatt i opplæringsaktivitet, i egne tilbud for voksne i løpet av skoleåret Antall voksne i opplæringsaktivitet, i egne tilbud for voksne i løpet av skoleåret, finansiert av fylket Antall voksne i opplæringsaktivitet, i egne tilbud for voksne i løpet av skoleåret, finansiert av andre enn fylket Årsmelding 2015/16 13

14 Skolens kommentarer og analyse - Voksenopplæring Fylkesdekkende senter for nettundervisning i Hedmark har hatt en jevn økning av henvendelser fra voksne som ønsker opplæring, spesielt innen fellesfagene for generell studiekompetanse. Søkerne kommer fra hele fylket. De fleste elever leser to eller tre fag om gangen. Antall fag per kandidat har økt og det er flere fremmedspråklige som tar fag gjennom VO. Realkompetansevurderinger gjennomføres der hvor det anses som hensiktsmessig i samråd med elevene. Noen kandidater er allerede realkompetansevurdert ved andre voksenopplæringssenter før de legges over til oss. Skolen praktiserer løpende inntak slik at nye kandidater får muligheter hvis noen faller fra. I dag tilbys fellesfagene for generell studiekompetanse/yrkeskompetanse: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie, samfunnsfag og kroppsøving samt yrkesfaglige programfag innen helse- og oppvekstfag (helse- og oppvekstfag, barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, helseservicefag og tannhelsesekretær). Med bakgrunn i etterspørselen videreføres tilbudet samt at fagskolen er opp å går med tilbud i Demens og alderspsykiatri.. «Prosjekt fullføring»: Et tilbud for den enkelte for å få fullført og bestått Mange elever forlater den videregående skolen uten å ha fullført og bestått. Problemet er spesielt stort for de som går ut av Vg2 yrkesfag. De kan få vanskeligheter med å få lærlingplass og fagbrev. I tillegg er det flere ungdommer som forlater skolen uten vitnemål etter Vg3 eller påbygging. Flere lærlinger ønsker å få studiekompetanse i løpet av læretiden. «Prosjekt Fullføring» er et nettbasert tilbud til disse målgruppene. Undervisningen baseres på bruk av læringsplattform med fysiske samlinger en gang per måned. Dette har i stor grad bidratt til gjennomføring for mange elever. Det gis termin- og standpunktkarakter. Prosjekt Fullføring bør over i ordinær drift med tanke på forutsigbarhet for bruker og for å få til bedre ressursutnyttelse. Den store pågangen forteller oss at det er et stort behov for et nettbasert tilbud både for å heve utdanningsnivået i Hedmark og for å sikre gjennomføring av videregående skole. 6. Prosjekter ved skolen skoleåret 2015/16 FYR-prosjektet Undervisningen i fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, osv.) er tilpasset utdanningsprogrammet mitt ,81 3,91 Årsmelding 2015/16 14

15 Fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, osv.) bruker ofte eksempler fra yrkesfagene 3,39 3,95 Skolens kommentarer og analyse FYR-prosjektet Vi har over flere år satt av tid til tverrfaglig samarbeid. Vi mener det gode resultatet er et resultat av det. FYR prosjektet er nå på vei over i drift. Vi skal fortsette å ha fokus på dette og sette av tid i og styre fellestida til pedagogisk personale. Andre prosjekter/ pedagogisk utviklingsarbeid ved skolen Skolen arbeidet med en visjon og hadde et omfattende verdiarbeid i skoleåret. Visjonen ble: Opplevelse og framtid ved Trysil videregående skole. Med det mener vi at gjennom attraktive og lærerike opplevelser, både på og utenfor skolen, skapes en meningsfull skolehverdag og framtid for den enkelte elev. Trysil vgs. arbeider kontinuerlig med å redusere fraværet for den enkelte elev og jobber mot 100% gjennomføring. Skolen er så attraktiv at elever fra andre steder søker seg hit. Trysil vgs. vil gjennom dette utvikle seg, øke elevtallet og bli best i Hedmark fylke på gjennomføring. I forhold til verdiarbeidet har vi arbeidet med læringssyn, elevsyn og kollegasyn. Dette arbeidet vil fortsette neste skoleår. Skolen satte av mye tid til arbeid med lokale læreplaner og utvikling av vurderingskriterier i skoleåret. Dette arbeidet er omfattende og må fortsette kontinuerlig i organisasjonen. I høsthalvåret ble det arbeidet mye med FYR i hele organisasjonen. Skolen har hatt internasjonale samarbeid gjennom Erasmus+ på Restaurant og matfag. Årsmelding 2015/16 15

16 7. Elevrådets vurdering av skoleåret 2015/16 Årsmelding 2015/16 16

17 Årsmelding 2015/16 17

18 8. Rektors vurdering av skoleåret 2015/16 Det er gledelig at skolen når målsettingen i utviklingsplanen på flere viktige områder. Mest gledelig er det at skolen har en gjennomføring på 83 prosent. Det er mange små grupper og klasser som gjør det vanskelig å peke på trender. Allikevel er det lov til å glede seg litt over resultatene og spesielt den markante forbedringen på idrettsfag. Skolen har hatt en svært anstrengt økonomi de siste årene. Det er blitt foretatt store grep med både omorganisering og nedbemanning. Til tross for at det har vært urolig og mange som har levd i usikkerhet er det gledelig at sykefravær er lavt og at skolen kan levere rekord gode resultater. Det er mange som har lagt ned en enorm innsats for at elevene skal lykkes og for å spille kollegaene gode ved skolen. Vi har satt elevene i fokus. Ved oppstart av skoleåret ble det arbeidet mye med ny visjon og en verdiplattform ved skolen. FYR-arbeidet har blitt videreutviklet og utvikling av lokale læreplaner har startet opp og vil forhåpentligvis gi bedring i forhold til viktige satstingsområder i Hedmark fylkeskommune. Systematisk arbeid i klasselærerråd hvor det har vært fokus på hver enkelt elev hver fjerde uke har hatt en god effekt på både fraværet, karakterutviklingen og gjennomføringen ved skolen. Skolen har et godt kvalifisert pedagogisk personale. Året ble preget av vi til tider bodde trangi forbindelse med renovering av skolen. Både elever og ansattes tålmodighet og stå-på-vilje gjennom denne perioden må berømmes. Trysil videregående skole vil fortsatt jobbe systematisk for å bli best på gjennomføring i Hedmark fylkeskommune! Årsmelding 2015/16 18

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 GENERELL NFORASJON Oppdatert 25.04.2013 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 1. oktober 2015 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne

Detaljer

Tilstandsrapport videregående opplæring skoleåret 2014/15

Tilstandsrapport videregående opplæring skoleåret 2014/15 Tilstandsrapport videregående opplæring skoleåret 2014/15 FORORD Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Hedmark gir lokale og regionale politikere viktig styringsinformasjon. I rollen som skoleeier

Detaljer

Årsmelding for Skarnes videregående skole skoleåret 2012-2013

Årsmelding for Skarnes videregående skole skoleåret 2012-2013 Årsmelding for Skarnes videregående skole skoleåret 2012-2013 Kvalitet Utvikling Aktivitet Læring Skolens visjon: KULA 25. oktober 2013 Årsmelding 2012-2013: Skarnes videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Meråker videregående - Årsmelding for 2012

Meråker videregående - Årsmelding for 2012 Meråker videregående - Årsmelding for 2012 1. Personalsituasjonen Nøkkelopplysninger Nøkkelopplysninger for personalet følger av tabellen nedenfor. Antall ansatte 46 Antall årsverk 40,25 Kvinner 16 12,52

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2006/306-3471/2009 / A43 Melding Saksbehandler: Karen Grundesen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE

Detaljer

Velkommen til Nøtterøy videregående skole!

Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Oslo kommune Strategisk plan 2015-2018 Huseby skole 2015 Oslo kommune Status ved inngangen til ny planperiode Huseby skole skiftet to tredjedeler av ved skoleårets start. Dette preger naturlig nok arbeidet.

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kvalifiseringsprosjektet

Kvalifiseringsprosjektet Kvalifiseringsprosjektet M2: For elever som ikke har fått læreplass innen 15.august «Læreplasskurs» (13 uker fulltid, oppstart 1.september) Fullført høst 2014, 20 av 65 deltakere fikk læreplass Nytt kurs

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte Vg1 og Vg2 høsten 2015 Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning Alle elever som har forutsetning for det skal gå ut fra Sirdal vgs. med studiekompetanse Elevene skal

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Vedtatt i skoleutvalget 18. september 2014. Utviklingsplan 2014/15: Hamar katedralskole 1

Vedtatt i skoleutvalget 18. september 2014. Utviklingsplan 2014/15: Hamar katedralskole 1 Vedtatt i skoleutvalget 18. september 2014 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter opplæring i skole, opplæring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Hamar, 02.01.2012

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Hamar, 02.01.2012 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Hamar, 02.01.2012 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 12/55-1 Ark Saksbeh. Ingrid Juul Andersen Tlf. 91 19 75 16 HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE PÅ

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

2-årig utviklingsplan for Nord-Østerdal videregående skole Behandlet i skoleutvalget 23.september 2011

2-årig utviklingsplan for Nord-Østerdal videregående skole Behandlet i skoleutvalget 23.september 2011 2-årig utviklingsplan for Nord-Østerdal videregående skole Behandlet i skoleutvalget 23.september 2011 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2011 1 Vest-Agder fylkeskommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

Hva slags høringsinstans

Hva slags høringsinstans Høring om forskriftsendring for inntak til videregående opplæring Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på spørsmål til foreslåtte endringer i forskrift til opplæringsloven om inntak til

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 105 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 revidert 23.10.2015 Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 Kurskatalogen gjelder for kurs på videregående som starter i august 2016 og i januar 2017 på Oslo VO Sinsen.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur Noen eksempler fra Rosenvilde vgs www.rosenvilde.vgs.no Utdanningsprogram ved Rosenvilde Helse- og oppvekstfag (HS) Restaurant- og matfag (RM) Medier og kommunikasjon

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen. Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015)

Oslo Voksenopplæring Sinsen. Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015) Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015) I denne katalogen får du informasjon om kurs som starter i august 2015 og i januar 2016 på Oslo VO Sinsen. Tilbud om kurs på Oslo

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Videregående opplæring, Buskerud fylkeskommune skoleåret 2010/11 Samlerapporter fra PULS per skole (til sammen13) 1. Hvordan lese rapportene 2. Buskerud/nasjonalt 3.

Detaljer

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning 5. Utdanning På individnivå viser forskning at utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Det er derfor viktig å se på konsekvenser av gjennomføring og frafall i videregå-

Detaljer

Velkommen til Nesodden videregående skole

Velkommen til Nesodden videregående skole Velkommen til Nesodden videregående skole Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt 125 ansatte 95 lærere 600+ elever 87 mill kr i budsjett Avdeling på Sunnaas sykehus Eies av Akershus fylkeskommune

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016

YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016 Yrkesfaglige utdanningsprogram består av ulike programområder som gir ulike sluttkompetanser, se www.vilbli.no. Alle programområdene har fagene felles programfag,

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.09.2016 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger a. Overgang barnehage Fulgt rutiner for overganger skole/barnehage b. Overgang u.sk Fulgt rutiner for overganger barneskole/u.skolen c.

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø NY GIV Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Ny GIV. Organisering i Troms Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Overgangsprosjektet Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 15.02.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 15.02.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 15.02.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 25/16 FT 26/16 FT 27/16 FT

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordberg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordberg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordberg Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer