Innholdsfortegnelse. Studentbarnehagenes visjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Studentbarnehagenes visjon"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Studentbarnehagenes visjon Barnehagens innhold Barnehageloven Barns medvirkning Hverdagsaktiviteter Fellesskap i barnehagen Sosial kompetanse Satsningsområder Lek Kunst kultur og kreativitet Overgang barnehage skole Fagområdene Arbeidsformer Planlegging dokumentasjon og evaluering Samarbeid Presentasjon av barnehagen 1

2 Visjon i Studentbarnehagene. Studentbarnehagene tar vare på barndommens magi Barnehagens innhold Videre følger redegjørelse av vårt praktiske og pedagogiske arbeid. Siste del er gjennomgang av fagområdene og vårt arbeid med dem. Barnehageloven Formålsparagrafen forplikter oss til å gi barna gode utvikling - og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet. Vi har gode kunnskaper om barn og barns utvikling. Vi kan støtte hvert enkelt barns utvikling innenfor gruppen. Vi ser på barnehagen som en arena der barn danner og dannes. Det er en tosidig prosess hvor barnet selv er en delaktig aktør. Slik vi ser det samsvarer vårt syn og rammeplanens syn på læring. Et læringssyn hvor alt er avhengig av hverandre. Med andre ord handler læring i barnehagen om danning. Viktige momenter her er blant annet medvirkning og sosialisering. Barns medvirkning FNs barnekonvensjon er i barnehageloven med for å sikre barn medvirkning i egen hverdag. Vi tar barna med, lytter til deres meninger og ønsker, samt evalueringer av opplegg. Slik får de sette sitt preg på hverdagen. Å la små barn medvirke, handler mye om å være et kunnskapsrikt personale som kan tolke barns utrykk på de ulike aldres og modningsnivå. Loven og rammeplan legger derfor mange sterke føringer for at personalet i barnehagen stadig skal se kritisk på egen praksis slik at arbeidet har barns behov og barns premisser alltid i bunnen. Vi bruker mange fora for å øke vår faglighet slik at vi kan oppfatte, tolke og forstå alle barns ulike ytringer, uansett alder og funksjonsevne. 2

3 Hverdagsaktiviteter Barnehagen har en fast dagsrytme som gir forutsigbarhet og trygghet. Denne ivaretar også barns behov for hvile, søvn, stell og mat. Vi serveres middag hver dag, hovedsakelig til alle småbarnsavdelinger. Utenom dette er det smøremåltid, samt frukt og grønt hver dag. Vi vektlegger variert og sunn mat. Vi har en person fast ansatt på kjøkkenet for å ivareta dette. Fellesskap i barnehagen Vi er en stor barnehage og det er viktig for oss å ta vare på både mangfoldet og fellesskapet det gir rom for. Vi kartlegger ressursene på huset og bruker disse i planleggingen. Gjennom åpenhet og veiledning jobber vi for stadig utvikling i fellesskap. Avdelingene våre samarbeider aktivt med hverandre for å gi alle barn det best mulige tilbudet. Har noen en venn på en annen avdeling åpner og oppfordrer vi til besøk på tvers. Vi går også inn for at søsken som går på ulike avdelinger skal få noen gode fellesopplevelser i løpet av barnehagetiden. Vi har med årene opprettholdt en del faste opplegg fordi det har vært moro, utviklende, engasjerende og blitt godt mottatt. Et eksempel er fellessamling som vi har annenhver fredag. Alle samles til sang, ablegøyer og ulike tema. Barnehagens fadderbarn, Yamilet fra Peru, er litt med oss hver gang. Vi snakker om henne og ser for eksempel på bilder eller spiller musikk fra Peru. Ansvaret for fellessamlingene går på omgang mellom avdelingene. Vi har tradisjon for mye glede og hygge, fester og sammenkomster som sitter i veggene og føres videre. Noen er knyttet til høytider og årstider, og annet har vi lagd selv. Da har vi fest- samlingsstunder, måltider eller aktiviteter sammen, alle avdelinger, to og to, eller tre og tre. Foreldre er også velkommen til en del av disse sammenkomstene. Informasjon kommer fortløpende på avdelingen. 3

4 Sosial kompetanse For å fungere godt i dagens komplekse samfunn trenger vi høy sosial kompetanse. Vi ønsker at barna skal vise toleranse, og vite hvilke verdier og normer som ligger til grunn for dagens samfunn. Alle barn skal oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap. Sosialiseringsprossesene krever voksne som veiledning og støtte i krevende situasjoner. Tilegning av sosial kompetanse vil også konkret komme til uttrykk gjennom interessemotsetninger / konflikter i lek og samspill. Det er ikke lett og se at andre også har behov. Vi hjelper barn med følelser og råd; ser du at X er lei seg?, har du lyst til å hjelp med å bygge sandslott?. Samtidig er det viktig og gi barna hjelp til å stå litt opp for seg, og argumentere for egne behov. Slik tror vi at barna senere ikke så lett lar seg dominere og utnytte, samt at de også vil stå litt opp for andre og argumentere for andres behov. Empati er å kunne gjenkjenne en annens følelser. Dette bør etterfølges av en prososial handling; en positiv sosial handling som å trøste, hjelpe, gi omsorg og nærhet. Barnets empati og prososial kompetanse utvikles når vi aksepterer barnet slik det er. Ved grensesetting settes handlingen i fokus, og ikke barnet i seg selv. Vi vil ta med barn og trøste andre, og slik la barna få å vise omsorg for hverandre. Samt gi anerkjennelse når de hjelper, trøster og viser omsorg for hverandre. Rolleleken er viktig for å se saker fra en annen synsvinkel, sette seg i en annens sted. Barn trenger oss voksne til hjelp for å sette ord på egne og andres følelser. Viktig for å kunne kjenne det samme igjen hos andre.. Vi kan peke på at forskjellige løsninger fungerer like bra, og stille spørsmål som gjør at barna må reflektere over forskjellige situasjoner. Hvorfor tror du han er lei seg? Kan du hjelpe og trøste? Toleranse er evnen til å sette seg inn i andres situasjon, og til å akseptere deres væremåte og tanker, selv om de strider mot egen oppfatning. Barnet utvikler toleranse ved å observere andre menneskers atferd, men først og fremst gjennom måten det selv blir behandlet på. Vi voksne er bevist at vi er forbilder for barna, og vår adferd er med å forme dem. 4

5 Satsingsområder Lek Lek er barnets naturlige virksomhet; spontan, frivillig, skaper overskudd og energi og slik sett er lek et mål i seg selv. Lek er magisk. Vi ser på barndom som en tid med egenverdi, og lek har stor plass. Lek har i sitt vesen unike læringsmuligheter, og er viktig for alle utviklingsområdene; fysisk utvikling, emosjonell utvikling, kreativ utvikling, kognitiv utvikling, sosial utvikling og personlighetsutvikling. Dette er vi bevist og utnytter i planlegging og tilrettelegging. Se bl.a. årsplan om fagområdene s Vi skal tilrettelegge for gode og varierte leke-erfaringer, og slik støtte barnets opplevelse av å mestre verden, og ha venner. Gjennom førskolealderen går barnet gjennom ulike lekestadier og former, og vi tilrettelegger utefra alder og modningsnivå. Vi bruker mye oppmerksomhet på å sette hvert enkelt barn i fokus. Dette er førskolepedagogens spesialkompetanse; å gi hvert enkelt barn det de har behov for innenfor gruppen. Henviser også rammeplanens yrkesetiske omsorgsforpliktelse, rammeplanen s. 23. Vi har, på andre året, lek som satsingsområde. Vi har arbeidet med å: - skape gode felleskapserfaringer for barna til lek - øke vår kompetanse om lekeformer og leketeori - se på materiellet vi tilbyr, og hvordan vi tilbyr det - se på vilkår for lek på avdelingen - se på / forbedre ulike samarbeidsrutiner - se på / få bedre utnyttelse av fellesområder våre. Vår barnehage er også, på andre året, med i et barnehageprosjekt for å utvikle vår kompetanse i forhold til vår flerkulturelle praksis. Dette er i regi av NAFO, nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, og med veiledning fra HIO, høyskolen i Oslo Det arbeides i barnehagen på flere måter med følgende tematikk: Hvordan kan vi tilby et lekemiljø som bidrar til å bekrefte alle barns identitet, slik at hvert enkelt barn utvikler trygg og sterk identitet. 5

6 Kunst, kultur og kreativitet Det andre satsingsområdet handler om skapende områder innen kunstfagene; dans, film, drama, teater, arkitektur, håndverk, musikk, litteratur. Kreativitet handler også om å sette sammen uvanlige ting, se nye muligheter, og nye sammenhenger, - og kanskje også finne andre løsninger enn det vanlige og godtatte. Først og fremst ser vi det som viktig å ta vare på, anerkjenne og oppmuntre det enkelte barn til skaperglede og kreativitet. Vi vil at barna skal bli kjent med ulikt materiell og teknikker gjennom å sanse, oppleve og få prøve det ut: - tegne og formingsaktiviteter - kullstifter - malingsteknikker - modellering - skulptur, leire, plastelina - perlearbeid Vi vil videre ta barnas forslag på alvor og lytte til deres uttrykk. Det være seg gjennom drama, lek eller andre aktiviteter. Drama finner vi igjen i barnas lek, og i mer styrte sammenhenger. Drama kan være: - Å kle oss ut - skape historier og fortellinger - dramatisere og spille historier/fortellinger - bruke dukker, lage dukker - bevegelse etter musikk - bruk av instrumenter, rytmelek - dans - sang og bevegelseleker Satsingsområdet berører både en inntrykk- og en uttrykksside. Vi vil gi barna opplevelser og inntrykk som kan gi dem et ønske om å uttrykke seg selv kunstnerisk. Dette gir vi gjennom: - lesing - historiefortelling - musikk - vise kunstverk - teateropplevelser - turer, eks til biblioteket - spennende opplevelser i hverdagen. Vi har en utstilling; høstutstillingen, der vi åpner hele huset, og viser frem for alle det alle barna har vært med og laget inntil da. Vi har en målrettet prosjektperiode i januar/februar, der vi på arbeider mer intensivt med våre satsingsområder. 6

7 Overgang barnehage - skole Våre 5- og 6- åringer er størst på huset. Vi har et målrettet opplegg rundt dem mht for eksempel selvstendighetstrening og det å lære hensiktsmessig sosial omgang. Sistnevnte er viktig for å kunne gå inn i grupper på skole og SFO, få venner og ha fin lek. Det er sammenheng mellom fagområdene i barnehagens rammeplan, og skolen mønsterplan i og med at fagområdene i stor grad er sammenfallende med fagene som møter barna på skolen. Målene er sammenfallende, men metodene er forskjellige. Henviser til veilederen fra kunnskapsdepartementet fra eldst til yngst s , samt Henviser til årsplan s om fagområdene. Rammeplanen påpeker barnehagens ansvar for å legge tilrette for en god overgang mellom barnehagen og skolen. Vi har: - Egen klubb hver torsdag for 5 og 6 åringer - ansvarsoppgaver på høstutstillingen - 3 dagers Leirskoleopphold på Vangen - Sommerfesten - loddsalg - opptreden - utdeling av diplom Det er store forventninger til å delta i: Torsdagsklubben. Det er høytlesing, opplegg med konkrete oppgaver, måltid sammen, og friminutt! 11. januar drar vi til Vangen på leirskole. Stedet har vi benyttet i mange år. Det er veldig gode dagsturer og flotte opplevelser barna får der oppe. Barna er stolte over dette, det er mye å passe på og klare selv. Vår erfaring er at dette løfter selvfølelsen mye, og er slik et særdeles godt bidrag i forkant av barnehageslutt, og mot mer selvstendig liv. Skole og SFO har en mindre tett oppfølging av enkeltbarn i hverdagen enn barnehagen, og er annerledes på flere områder. Vi tilbyr også: - foreldremøte for førskolebarna Tema; overgang barnehage - skole Vangen turen - Konferansetimer med foreldre til torsdagsklubb-barna Fordi vi er studentbarnehage vil våre barn begynne på ulike skoler. Vi holder oversikt, og i samarbeid med foreldrene, tilrettelegger så godt vi kan for skolestarten til hvert enkelt barn. 7

8 Fagområdene Det er mye barn skal lære. Rammeplanen for barnehager har fastsatt syv fagområder som vi skal jobbe med i løpet av året: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Fagområdene går over i hverandre og er ofte tilstede i daglige situasjonene. De er representert i organiserte opplegg, enten alene eller som en del av noe større. 8

9 9

10 Vi vil arbeide med områdene på følgende måte: Kommunikasjon, språk og tekst En av våre viktige oppgaver er å gi barna tidlig og god språkstimulering. Vi skal skape gode vilkår for både verbal og nonverbal kommunikasjon. Dette gjør vi på følgende måter: - ser og anerkjenner barns ulike utrykk - er gode lyttere - viser fortellerglede - gir gode lese opplevelser - konkretiserer med bilder og symboler - jobber med begrepslæring gjennom hele barnehagetiden - gjentar sanger og eventyr så barna har mulighet for å lære å selv formidle Kropp, bevegelse og helse Barn er kroppslig aktive og utrykker seg mye gjennom kroppen. Vi vil gi barna en positiv selvoppfattning gjennom kroppslig mestring og en god veksling mellom aktivitet og hvile. En av våre fordeler er at vi har en utelekeplass som gir store muligheter for variert fysisk aktivitet. Dette jobber vi eksempelvis med på følgende måter: - vi leker ute hver dag - anerkjenner herje- og løpe lek - turer i nærmiljø og skog - hinderløyper - hvilestund - gir et godt og variert kosthold - har gode rutiner rundt håndvask og bleieskift Kunst, kultur og kreativitet Se under satsningsområder i årsplan 10

11 Natur, miljø og teknikk Vi skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Dette er en forutsening for senere forståelse for samspillet i naturen. Dette jobber vi eksempelvis med på følgende måter: - vi gir gode opplevelser ute gjennom lek, turer og opplegg - vi er i, ser på naturen og undrer oss sammen med barna - vi drar, om mulig, på bondegårdsbesøk - dyr som tema for periodeplaner - årstider, ukedager og måneder er en del av vårt faste innhold i samlingstund - bruker IKT og elektroniske hjelpemidler i gjennomføring av pedagogiske opplegg Etikk, religion og filosofi Barnehagen skal reflektere det språklige og kulturelle mangfoldet som er representert i barnegruppen. Sogn er en barnehage der mangfoldet er stort og vi har en ressursorientert holdning til dette. Alle barn skal oppleve å få undre seg og komme med egne tanker sammen med andre barn og voksne. Dette jobber vi eksempelvis med på følgende måter: - vi formidler samfunnets grunnleggende normer og verdier i vårt daglige arbeid - veileder barn i veksling mellom samfunnets krav og egen væremåte - gir kjennskap til tradisjoner og høytider i det norske samfunn - gir kjennskap til andre tradisjoner og høytider - gir rom for spørsmål uten opplagte svar fra voksne 11

12 Antall, rom og form Barn viser tidlig interesse for tall, telling, rom og form. Vi skal gi støtte til denne interessen, slik at de gjennom lek og eksperimentering kan utvikle de sin matematiske kompetanse gjennom sitt eget utgangspunkt. Dette jobber vi eksempelvis med på følgende måter: - griper barnas innspill med sammenligning, telling o.s.v. - undrer oss over forskjeller - legger til rette for, og tar initiativ til lek med sortering, mål og måleenheter - synliggjør sammenheng mellom tall og mengde - tilbyr lekemateriell som gir barna erfaring med ordning, sortering og sammenligning - matlaging med måling og veiing Arbeidsformer Planlegging, dokumentasjon og vurdering Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges dokumenteres og evalueres. Målet med dette er å ivareta kvalitet og progresjon for arbeidet med barna. Vi sikrer tid til planlegging med planleggingsdager, personalmøter, avdelingsmøter, og de pedagogiske ledernes planleggings tid. Årsplanen vår følger kalenderåret og revideres hver høst. I tillegg fremlegger vi kontinuerlige periodeplaner for den enkelte avdeling. Som studentbarnehage har vi et felles etisk perspektiv, der respekt for enkeltmennesket ligger til grunn for vår dokumentasjon av barnehagens arbeid, og barns lek og læring. Vår dokumentasjon retter seg hovedsakelig mot barnegruppen. Vi dokumenterer hverdagslivet, lek og opplevelser. Dette for å synliggjøre trivsel, glede og tilhørighet. Vi måler ikke barns prestasjoner, men dokumenterer prosesser. Dokumentasjon på enkeltbarn forekommer kun der spesielle hensyn krever det. Vi har et bevisst forhold til bildedokumentasjon og hvordan vi deler denne med omverdenen. Vi dokumenterer også gjennom høstutstillingen og utstilling i etterkant av prosjekt for å vise hvordan vi jobber. Vi vurderer vårt arbeid kontinuerlig gjennom diskusjon og evaluering av opplegg. Barns utrykk og uttalelser tas med i vurderingen. Vi leverer ut skriftlig evaluering til foreldrene i etterkant av opplegg. Vår pedagog gruppe holder seg oppdatert på diskusjoner i samfunnet. 12

13 Samarbeid Vi vil møte foreldre og foresatte med respekt og lydhørhet i alle møter. Gjennom en oppstartssamtale åpner vi for at foreldrene er aktive i tilvenningen. De kan bidra til å gi oss informasjon som gjør det lettere å gi barnet det rette tilbudet. Senere kaller vi inn til foreldremøter og foreldresamtaler 2 ganger pr barnehage år. Som studentbarnehage har vi erfaring med at studenttilværelsen kan være hektisk. Derfor strekker vi oss langt for å gjøre hverdagen enklere for foreldrene i eksamensperioder. Dette gjør vi ved for eksempel lørdagsbarnehage og utvidede åpningstider ved forespørsel. Barnehagen har et samarbeidsutvalg som representerer alle avdelingene. Utvalget møtes ca 4 ganger i året eller ved behov. Foreldregruppen kan også kalle inn til foreldreråd, som består av alle foreldrene i barnehagen. I de tilfelle det er nødvendig å samarbeide med andre instanser som skole, PPT, eller helsestasjon blir dette alltid gjort i nært samarbeid med foreldrene. Studentbarnehagen er også praksisbarnehage for førskolelærerutdanning i Oslo. 13

14 Presentasjon av barnehagen Sogn studentbarnehage drives av Studentsamskipnaden i Oslo, og er en 6 avdelings barnehage med barn i alderen 8 måneder til 6 år. Vi har 3 småbarnsavdelinger, og 3 storbarnsavdelinger. I personalgruppen vår har vi mange ansatte med lang erfaring og mange ressurser. Barnehagen har et kulturelt mangfold blant barn og voksne. Huset vårt er stort og spennende, med mange små og store mennesker. 2 og 2 avdelinger ligger sammen og selv om vi samarbeider mye på tvers er det sin egen avdeling og naboavdelingen barna forhoder seg mest til. Barnehagen ligger i Sogn studentby og har kolonihagene, Gaustadskogen og Damefallene som nære tur mål. I tillegg er det kort til bane og buss som kan bringe oss til andre spennende destinasjoner. Utelekeplassen vår er noe vi er stolte av. Den er stor og kupert med akebakke, sykkelveier, trær til å klatre i, busker å gjemme seg i og plommer å plukke om høsten. Adressen vår er: Sogn studentbarnehage Rolf. E. Stenersens alle OSLO Tlf Styrer av barnehagen; Kirsti Eriksen E-post : 14

ÅRSPLAN 2016. SiO BARNEHAGE SOGN

ÅRSPLAN 2016. SiO BARNEHAGE SOGN ÅRSPLAN 2016 SiO BARNEHAGE SOGN Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Presentasjon av barnehagen... 2 Verdier i SiO... 4 Visjon i SiO... 4 Motto i SiO barnehage... 4 Barnehagens innhold... 5 Barnehageloven...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside:

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: www.minbarnehage.no/eventyrheia Velkommen til Eventyrheia barnehage. Eventyrheia

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Våren 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Rennebu 2010-2013

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015.

ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015. ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015. Årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Alle barnehagerhar mange lover og forskrifter som må følges. I årsplanarbeidet bruker vi «Rammeplanen for barnehager»

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 I løpet av barnets to første leveår er tilknytning en sentral utviklingsoppgave for oss, og er derfor et viktig fokusområde for småbarnsavdelingene. En god tilknytning

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 40 28 32 Solgløtt: 78 40 28 33 Sjøsprøyt: 78 40 28

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015 Oversikt over arrangementer våren 2015 Vinterferie uke 8, 16.-20. februar. Foreldremøte kosthold og tannpleie, hjelpeinstanser på besøk. 17. februar. Morsmålsdagen

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Innhold. 1. Årsplanarbeid. 2. Om barnehagen. 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger. 4. Kidsa barnehagers læringsmål

Innhold. 1. Årsplanarbeid. 2. Om barnehagen. 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger. 4. Kidsa barnehagers læringsmål Årsplan med læringsmål Kiidsa Øvsttun AS 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE Gjelder fra september 2007. Med endringer 27 juni 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: *Mål og forutsetninger s.03 *Barnehagens pedagogiske virksomhet s.04 *Omsorg, lek og

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer