PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 8 krav, inngitt den 13. mars 2007:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 8 krav, inngitt den 13. mars 2007:"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentsøknad nr Søknadsdato: Oppfinnere: Arild Overå, 6063 Hjørungavåg, og Per Huse, Klokkersundveien 15, 6015 Ålesund Patentsøker: Rolls-Royce Marine AS, Deck Machinery - Brattvaag, Åresundvegen 24, 6270 Brattvåg Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Annen avdelings avgjørelse av 18. mai 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 3. juni 2010, hvorved innkommet søknad om patent ble besluttet avslått. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 8 krav, inngitt den 13. mars 2007: "1. System for håndtering av en wire, kjetting, kabel, etc. (12), om bord på et fartøy, omfattende et antall vinsjer (10) for inntrekk og utslipp av nevnte wire, kjetting, etc. (12), et antall tauepinner (14) og haikjefter (16) montert i et område på akterenden av fartøyet, og som er innrettet til å lede og/eller å holde nevnte wire, kjetting, etc. (12) som løper til eller fra nevnte vinsjer (10), samt minst en sentreringsanordning (18) anordnet mellom nevnte tauepinner (14) og haikjefter (16) på akterenden og nevnte vinsjer (10), idet sentreringsanordningen (18) fortrinnsvis er anordnet i et område tilstøtende nevnte tauepinner (14) og haikjefter (16), og omfatter minst to hevbare og senkbare ledeplater (20) som er opplagret og omdreibare om hvert sitt opplagringspunkt (24) og som er innrettet til å heves opp i en stadig smalere V-form, samt at ledeplatene (20) er anordnet i en kasse (22) og er nedsenkbare helt eller delvis i fartøyets dekk, karakterisert ved at sentreringsanordningen er innrettet til å kjøres opp for å lede nevnte wire, kjetting, kabel, etc. (12) til nevnte haikjefts gripeområde, idet ledeplatene (20) er anordnet slik at de i lengderetning i hovedsak er tverrstilt til nevnte wire, kjetting, etc. (12), hvorved ledeplatenes (20) endekanter (30) anligger mot nevnte wire, kjetting, etc. (12) for å rotasjonssikre denne, og at hver ledeplate (20) er forbundet med en styrbar trykksylinder (26) innrettet for individuelt å heve og senke respektiv ledeplate (20). 2. System i samsvar med krav 1, karakterisert ved at når ledeplatene (20) delvis er oppkjørt er de innrettet til å lede nevnte wire, kjetting, etc. (12), mellom respektive endekanter (30).

2 Annen avd. sak nr System i samsvar med krav 1, karakterisert ved at når ledeplatene (20) er helt oppkjørt er de innrettet til å holde nevnte wire, kjetting, etc. (12), mellom respektive endekanter (30). 4. System i samsvar med krav 3, karakterisert ved at for å holde en wire (12) eller lignende er nevnte endekanter (30) utstyrt med et innlegg (32). 5. System i samsvar med krav 4, karakterisert ved at ledeplatens (20) endekant (30) omfatter et spor innrettet til å motta nevnte innlegg (32). 6. System i samsvar med minst ett av krav 2 5, karakterisert ved at hver av ledeplatene (20) er koblet til en trykksylinder (26) innrettet til å heve og senke ledeplatene (20). 7. System i samsvar med krav 1, karakterisert ved at kassen (22) omfatter en nedre åpning som er koblet til et dreningssystem (28) for fjerning av fuktighet som kan komme inn i kassen (22). 8. Anvendelse av en hevbar og senkbar sentreringsanordning (18) i et system for håndtering av en wire, kjetting, kabel, etc. (12), om bord på et fartøy, omfattende et antall vinsjer (10) for inntrekk og utslipp av nevnte wire, kjetting, etc. (12), og et antall tauepinner (14) og haikjefter (16) montert i et område på akterenden av fartøyet, innrettet til å lede og/eller å holde nevnte wire, kjetting, etc. (12) som løper til eller fra nevnte vinsjer (10), idet sentreringsanordningen (18) omfatter minst to, ved hjelp av minst en trykksylinder (26), hevbare og senkbare ledeplater (20) som er innrettet til å lede nevnte wire, kjetting, etc. (12), ved at ledeplatene (20) til sentreringsanordningen (18) er opplagret og omdreibare om hvert sitt opplagringspunkt (24), og er innrettet til å heves opp i en stadig smalere V-form, videre er ledeplatene (20) anordnet slik at de i lengderetning i hovedsak er tverrstilt til nevnte wire, kjetting, etc. (12), sin lederetning slik at ledeplatenes (20) endekanter (30) anligger mot nevnte wire, kjetting, etc. (12), hvori minsten sentreringsanordning (18) er anordnet mellom nevnte tauepinner (14) og haikjefter (16) og vinsjer (10), fortrinnsvis tilstøtende nevnte tauepinner (14) og haikjefter (16) for å rotasjonssikre nevnte wire, kjetting, kabel, etc. Kravene 1 og 8 er selvstendig. Kravene 2 til 7 er uselvstendige krav tilknyttet krav 1. Til krav 8 er det ikke knyttet andre krav. Den angitte hensikt med søknadens gjenstand er å øke sikkerheten på dekksområdet til et ankerhåndteringsfartøy ved å plassere en sentreringsanordning mellom en tauepinne og en haikjeft. Sentreringsanordningen skal rotasjonssikre en vaier, kjetting etc. Under søknadens behandling har Patentstyrets Første avdeling anført følgende publikasjoner som aktuelle mothold: D1: US 6,044,787 A D2: NO A D3: NO B * * *

3 Annen avd. sak nr Fra Patentstyrets Første avdelings avslagsprotokoll av 3. juni 2010 hitsettes: Vurderinger: Søkers anførsler: Søker hevder at hovedfunksjonen i oppfinnelsen er å hindre rotasjonsvridning av en vaier, kjetting, etc. og ikke å hindre bevegelse fremover eller bakover. Anordningen (29 i figur 2) i D1 er ment for nettopp å hindre bevegelse, ifølge søkeren. Videre mener søkeren at det i D2 og D3 vises tauepinner og haikjefter, men ingen sentreringsanordning. Søkeren kan derfor ikke se at selve sentreringsanordningen er kjent eller at det er kjent å anordne en senteringsanordning foran tauepinne og haikjeft for å rotasjonssikre en wire eller kabel før den går inn i haikjeftens fangområde. Ingen av de fremtrukne løsningene er konstruert for dette formålet og vil derfor ikke uten betydelig ombygging kunne benyttes til samme formål. Patentstyret uttaler: Søker er av den oppfatning at hovedoppfinnelsen i systemet er sentraliseringsanordningen og dens plassering i forhold til tauepinne og haikjeft. Søkeren argumenterer for at sentraliseringsanordningens hovedfunksjon er å rotasjonssikre vaieren, kjettingen etc. og ikke å bruke denne som en anordning for å holde fast vaieren, kjettingen etc. Sentraliserings-anordningen, slik den beskrives i kravene og figurene, kan ikke ses på som noe annet enn en haikjeft. En haikjeft, som beskrevet i D1, kan like godt benyttes for å sentralisere en vaier, kjetting etc. inn mot en haikjeft som skal holde vaieren, kjettingen etc. Vi kan heller ikke se at sentraliseringsanordningens hensikt med å rotasjonssikre vaieren, kjettingen etc. utgjør noen tekniske trekk som ikke er kjent fra de motholdte publikasjonene. Om man velger å ikke klemme kjevene på en haikjeft sammen slik at de kan holde vaieren, kjettingen etc., men heller lar den stå litt åpen for å lede (eventuelt rotasjonssikre) vaieren, kjettingen etc., så utgjør det ingen konstruksjonsmessige forskjeller av betydning for oppfinnelsen. D1, som vi anser utgjør nærmestliggende kjente teknikk, beskriver et system for å håndtere vaier, kjetting etc., der det er kjent at systemet omfatter tauepinner (betegnet line support ) og to typer haikjefter montert på akterenden av et ankerhåndteringsfartøy. Den bakre haikjeften (betegnet locking parts ), som er anordnet mellom tauepinnen og den andre haikjeften (betegnet gripper arms ), er hovedsakelig ment for å absorbere store strekkrefter og låse vaieren, kjettingen etc. Haikjeften aktiveres hydraulisk og føres opp gjennom dekket. Kjevene føres skrått mot hverandre for å låse vaieren, kjettingen etc. Den fremre haikjeften er hovedsakelig ment for å låse vaieren, kjettingen etc. i forbindelse med bytte av komponenter (kolonne 5, linje og linje 60-63). D2 beskriver en låseanordning for en kabel, omfattende to kjever som er svingbare om hver sin akse. En trykksylinder fører energi til kjevene via en leddet kraftoverføringsenhet. D3 beskriver en kombinert haikjeft og tauepinne. Anordningen aktiveres, i likhet med D2, med trykksylindere og kan heves og senkes opp og ned i akterdekket. Det nye ved den foreliggende oppfinnelsen ifølge selvstendige anordningskrav 1, i forhold til kjent teknikk fra D1, er at hver ledeplate er forbundet med en styrbar trykksylinder innrettet for individuelt å heve og senke sin respektive ledeplate, jf. PL 2 første ledd.

4 Annen avd. sak nr D1 sier ingenting om hvordan den hydrauliske komponenten (kolonne 4, linje 27-37) fører haikjeftens ( locking parts ) kjever opp gjennom dekket og skrått inn mot hverandre. D2 viser en måte der haikjeftens kjever aktiveres med én hydraulisk sylinder. For en fagperson på området med denne kjente teknikken som utgangspunkt vil det være opplagt at kjevene på en haikjeft like gjerne kan aktiveres og styres med hver sin hydrauliske sylinder. Vi ser på dette trekket som et faglig valg som gjøres av en fagperson på området. Vi kan derfor ikke se at anordningen ifølge foreliggende krav 1 skiller seg vesentlig fra teknikkens stilling, og den er derfor ikke patenterbar, jf. PL 2 første ledd. Vi kan heller ikke se at de tilhørende uselvstendige kravene 2-7 angir noe nytt som skiller seg vesentlig fra teknikkens stilling, jf. PL 2 første ledd. Det selvstendige anvendelseskravet 8 omfatter anvendelse av en sentraliseringsanordning i et system for håndtering av en vaier, kjetting, kabel etc. om bord på et fartøy. Anvendelseskravets tekniske innhold er det samme som for det selvstendige anordningskravet 1. Som argumentert ovenfor er ikke dette innholdet patenterbart. Området oppfinnelsen søkes anvendt på er om bord på et fartøy. I og med at oppfinnelsen ikke er patenterbar og at den søkes anvendt på et område der denne oppfinnelsen allerede er kjent, kan ikke anvendelseskravet ha oppfinnelseshøyde, jf. PL 2 første ledd. I patentavdelingen er det truffet følgende avgjørelse: Under henvisning til det ovenstående, og i medhold av patentloven 16, har Patentstyret derfor besluttet: Søknaden avslås. Patentsøkers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avslag innkom rettidig til Patentstyret fredag den 30. juli I klagen uttaler søkers fullmektig: "Det begjæres med dette anke til Patentstyrets annen avdeling etter Patentlovens 26. Det vises i den anledning til Patentstyrets skriv datert 3. juni 2010, og ankefristen er i henhold til Patentlovens 27 dermed 3. august Anken er basert på at søker mener oppfinnelsen oppfyller Patentlovens 2. Grunnet ferieavvikling ved Acapo, og hos søker, ber vi om en ekstra frist på 2 mnd for ytterligere å underbygge anken. Kortfattet grunnlag for anken Søknaden er avslått med bakgrunn i følgende mothold: D1. US A D2. NO A D3. NO B

5 Annen avd. sak nr I det fremtrukne dokument D1, US 6,044,787, vises på figur 2 en gripeinnretning merket 29 og som er betegnet gripper arms og som er plassert foran låsedeler 19, 20 (haikjefter). Nevnte "gripper arm" sin funksjon er å holde kabelen med strekk bakover, i motsetning til sentreringsanordningen i følge oppfinnelsen, der hovedfunksjonen er å hindre rotasjonsvridning av en wire, kjetting, etc., og ikke å hindre bevegelse fremover eller bakover. Ettersom kablene belastes i flere trinn benyttes disse "gripper arms" for fastholdelse og sikring av kabelen når haikjeftene reposisjoneres. En fagmann som står ovenfor problemet med å øke sikkerheten ombord på et fartøy, ville med utgangspunkt i D1 ikke finne en peker for å installere en ekstra haikjeft, mellom de eksisterende haikjefter og vinsjen, slik som Patentstyret påstår. "Gripper arms" 29, som er utformet som en låseanordning, har ganske riktig som oppgave å låse fast kabelen og for å oppta strekkrefter som virker på kabelen, blant ved utskifting av taljer og vinsjer. Det som fremgår som det nye med foreliggende systems sentreringsanordning er at den skal styre og lede en wire, kjetting, kabel, etc., til haikjeftens fangområde. Dette oppnås ved at ledeplatenes endekanter anligger mot nevnte wire, kjetting, etc. for å rotasjonssikre denne, og at hver ledeplate er forbundet med en styrbar trykksylinder innrettet for individuelt å heve og senke respektiv ledeplate. Foreliggende søknad er rettet mot et system med blant annet tauepinne og haikjeft, samt den nye sentreringsanordningen. Fra de to andre motholdene D2 og D3 trukket frem av Patentstyret er det kjent henholdsvis tauepinne/haikjeft og ikke en sentreringsanordning. Sentreringsanordningen er i foreliggende system plassert fortrinnsvis tilstøtende tauepinne og haikjeft på akterenden av fartøyet, og mellom vinsjer plassert lengre fremme på fartøyet. Hensikten med løsningen i D3 er å frembringe en anordning som kombinert kan håndtere kjetting og tau slik at en og samme anordning kan virke både som styrepinner og som kjettingstopper. D2 viser en haikjeft, dvs. en låseanordning for å fastlåse en wire eller kjetting under stor belastning. Fagmannen mangler kreative evner, og må finne en peker eller få hint i den nærmeste kjente teknikk for å gå i en retning som strekker seg utenfor læren i den nærmeste kjente teknikk. Det er videre ikke et spørsmål om fagmannen kunne kommet frem til oppfinnelsen, men om han ville komme framt til oppfinnelsen basert på de omtalte dokumenter. Det må derfor foreligge en konkret grunn til at han ville ha kommet fram til oppfinnelsen. Med andre ord, så må en eller flere av de fremtrukne dokumenter inneholde en peker eller faktisk gi fagmannen et hint om å gå i retning av oppfinnelsen. Det foreligger ingen slike pekere i den fremtrukne teknikk. Det foreligger heller ingen peker som ville ledet fagmannen til å kombinere de nevnte dokumenter. Vi kan derfor ikke se at selve sentreringsanordningen er kjent eller at det er kjent å anordne en sentreringsanordning foran taupinne og haikjeft for å rotasjonssikre en wire eller kabel før den går inn i haikjeftens fangområde. Ingen av de fremtrukne løsningene er konstruert for dette formålet og vil derfor ikke uten betydelig ombygging kunne benyttes til samme formål. Informasjon om korresponderende søknader Med prioritet fra Norsk patentsøknad ble det innlevert PCT søknad, PCT/NO2006/ Denne er senere videreført i nasjonal faser i Brasil, Kina, Storbritannia, Singapore og USA.

6 Annen avd. sak nr Under behandling av søknaden i Norge, PCT og nasjonale faser er de følgende dokumenter trykket frem: Norge PCT GB US US * * * * US * * * US * * * US * * * NO * NO * US2007/ / WO2005/ * * Det av Patentstyret vurderte nærmeste mothold US (D1) er således gransket i både PCT, GB og USA, uten at det er ansett som hinder for patent. Vi vedlegger i den anledning kopi av Written Opinion fra EPO (Vedlegg 1). Videre informeres om at korresponderende søknad er godkjent i USA og i GB, og i den anledning vedlegges kopi av US B2 (Vedlegg 2) og kopi av GB B (Vedlegg 3)." Den 30. juli 2010 ble faktura pålydende gjeldende avgift for klage til Annen avdeling utstedt og deretter sendt til søkers fullmektig, med betalingsfrist 2. september Ved Patentstyrets Annen avdelings brev av 3. august 2010 er søkers fullmektig meddelt frist til den 30. september 2010 med å inngi en nærmere begrunnelse av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 9. august 2010, innen betalingsfristen. Den 30. september 2010, og innen den meddelte fristforlengelse, innkom en nærmere begrunnelse av klagen, samt et nytt kravsett. Det nye kravsettet har følgende ordlyd: "PATENTKRAV 1. Fartøy med et system for håndtering av en wire, kjetting, kabel, etc., om bord på fartøyet, idet systemet omfatter:

7 Annen avd. sak nr en vinsj (10) for inntrekk og utslipp av nevnte wire, kjetting, etc. (12), en tauepinne (14) og en haikjeft (16) montert i et område på akterenden av fartøyet, og som er innrettet til å lede eller å holde nevnte wire, kjetting, etc. (12) som løper til eller fra nevnte vinsjer (10), og en sentreringsanordning (18) montert i en kasse (22) som er anordnet i et separat område i dekket mellom nevnte tauepinne (14) og haikjeft (16) og nevnte vinsjer (10), idet sentreringsanordningen (18) omfatter minst to hevbare og senkbare ledeplater (20) som er opplagret og omdreibare om hvert sitt opplagringspunkt (24) i kassen (22), idet ledeplatene (20) har endekanter (30) innrettet til å danne et mellomliggende V-form arrangement når ledeplatene (20) heves fra kassen (22), samt at ledeplatene (20) er anordnet helt eller delvis i kassen (22) når ledeplatene (20) senkes, hvori V-form arrangementet mellom ledeplatene (20) til sentreringsanordningen (18) er innrettet til å lede nevnte wire, kjetting eller kabel (12) til haikjeften (16), og at ledeplatene (20) er anordnet hovedsakelig tverrstilt til nevnte wire, kjetting eller kabel (12), slik at når ledeplatene (20) heves er endekantene (30) til ledeplatene (20) innrettet for anlegg mot nevnte wire, kjetting eller kabel (12) for å motvirke tilhørende rotasjon, og hvori hver ledeplate er koblet til en trykksylinder (26) for å heve og senke ledeplatene (20) i forhold til kassen (22). 2. Fartøy i samsvar med krav 1, karakterisert ved at når ledeplatene (20) delvis er oppkjørt er de innrettet til å lede nevnte wire, kjetting, etc. (12), mellom respektive endekanter (30). 3. Fartøy i samsvar med krav 1, karakterisert ved at når ledeplatene (20) er helt oppkjørt er de innrettet til å holde nevnte wire, kjetting, etc. (12), mellom respektive endekanter (30). 4 Fartøy i samsvar med krav 1, karakterisert ved at for å holde en wire (12) eller lignende er nevnte endekanter (30) utstyrt med et innlegg (32). 5. Fartøy i samsvar med krav 4, karakterisert ved at ledeplatens (20) endekant (30) omfatter et spor innrettet til å motta nevnte innlegg (32). 6. Fartøy i samsvar med krav 1, karakterisert ved at kassen (22) omfatter en nedre åpning som er koblet til et dreningssystem (28) for fjerning av fuktighet som kan komme inn i kassen (22). 7. Fartøy i samsvar med krav 1, karakterisert ved at kassen (22) er plassert i det minste delvis under dekket til fartøyet. 8. Fartøy i samsvar med krav 1, karakterisert ved at ledeplatene (22) strekker seg over dekket i en hevet posisjon, og i det minste delvis under dekket i en senket posisjon." I den nærmere begrunnelsen av klagen uttaler søkers fullmektig følgende: "Det vises til vår begjæring om anke til Patentstyrets annen avdeling, datert 30. juli 2010, samt etterfølgende fristforlengelse til 30. september Revidert kravsett Det vedlegges et revidert kravsett som bes lagt til grunn under behandling av anken. Det nye kravsettet er rettet mot et fartøy omfattende et system som tidligere definert, samt at det nye krav 1 er noe omformet for å lette oppstilling av systemets ulike trekk. Det er ikke innført noen nye trekk.

8 Annen avd. sak nr Det nye krav 1 er ikke avfattet i todelt form, idet foreliggende oppfinnelse må kunne oppfattes som en kombinasjonsoppfinnelse som ikke egner seg for en slik oppstilling, jf Patentretningslinjene Del C, kapittel III, Tauepinne/haikjeft På slepebåter og andre båter/skip som særlig benyttes i offshore-industrien, såkalte ankerhåndteringsbåter, er det vanlig å montere innretninger på båtens akter, hvor innretningene benyttes ved håndtering av kabler, så som kjetting, wire, trosse, etc. En av disse innretningene kalles "tauepinne" og anvendes som oftest i forbindelse med arrangementer for å holde og å sikre kabelen. Under arbeid i ankerhåndteringsbåter der det benyttes store vinsjer installeres arrangementene som nevnt for å holde eller å sikre kjetting og wire/trosse under tilog frakobling. Dette arrangementet kalles haikjeft og er vanligvis montert akter på alle slike ankerhåndteringsbåter. Disse båtene brukes nå på store havdyp i forbindelse med blant annet petroleumsindustrien, og tidligere kjente løsninger og utstyr har vist seg ikke å holde de krav til belastning og sikkerhet som kreves. Ved at wire og kjetting som i dag brukes er av betydelig større dimensjon enn det som ble brukt for noen år siden, er kravet til hva dette utstyret skal kunne tåle økt vesentlig. En haikjeft er pr. definisjon en innretning for å koble til eller koble fra kjettinger eller wirer, og en tauepinne, eller styrepinne som det også kalles, er en innretning for styring av kjetting eller slepewire. Videre om oppfinnelseshøyde Hovedargumentet for første avdelings avslag er at en haikjeft som beskrevet i D2 like godt kan benyttes som en sentreringsanordning slik som angitt i foreliggende søknad. Likeledes hevdes at sentreringsanordningen ikke kan oppfattes som noe annet enn en haikjeft. Vår påstand er at Patentstyrets første avdeling har benyttet etterpåklokskap i forbindelse med vurdering av søknaden, hvilket er i strid med Patentretningslinjene Del C, Kapittel IV, 5.3.1, hvori det fremgår at det skal vises varsomhet med en oppfinnelse som ved første øyekast synes opplagt, faktisk kan ha oppfinnelseshøyde. Oppfinnelsen må normalt betraktes som en helhet. Det er derfor ikke riktig i forbindelse med kombinasjonsoppfinnelser at det argumenteres med at de enkelte deler av kombinasjonen er kjent eller nærliggende og at hele søknadsgjenstanden derfor er nærliggende. Det er selvfølgelig teoretisk mulig å plassere to haikjefter etter hverandre, slik som det påstås i Patentstyrets avslag, men dette er ikke vist i noen av de fremtrukne dokumenter. Ei heller kan det vises til noe praktiske eksempler. Som kjent er grunnlaget for vurdering av oppfinnelseshøyde ikke om fagmannen teoretisk kunne kommet frem til oppfinnelsen, men om han realt sett ville ha kommet frem til oppfinnelsen. Dersom en slik kombinasjon hadde vært åpenbar for en fagmann burde det finnes eksempler på dette. I det fremtrukne dokument D1 vises på figur 2 en gripeinnretning merket 29 og som er betegnet gripper arms og som er plassert foran låsedeler 19, 20 (haikjefter?). Nevnte "gripper arm" sin funksjon er å holde kabelen med strekk bakover, i motsetning til sentreringsanordningen i følge oppfinnelsen, der hovedfunksjonen er å hindre rotasjonsvridning av en wire, kjetting, etc., og ikke å hindre bevegelse fremover eller bakover.

9 Annen avd. sak nr Ettersom kablene belastes i flere trinn benyttes disse "gripper arms" for fastholdelse og sikring av kabelen når haikjeftene reposisjoneres. Fra D1, kolonne 5, linjer og 60 65, går det tydelig frem: The ship moreover comprises gripper arms 29 which we arranged immediately in front of the hydraulically activatable locking parts 19, 20. The gripper arms are used for securing the lines 4, 5 during tensioning, as tensioning takes place in several steps. During tensioning, the lines 4, 5 are guided into the ship 1, as shown in FIG. 1 and explained above. The gripper arms 29 are used for securing the lines 4, 5 in connection with change of block 28 and drum 8, 9, 21, 22. Disse "gripper arms" 29 er ikke videre forklart i D1, bortsett fra skjematisk vist i figur 2. Deres spesifikke utforming er derfor vanskelig å utlede, annet enn at de må kunne låse fast kablene. Vi opprettholder vår påstand at en fagmann som står ovenfor problemet med å øke sikkerheten ombord på et fartøy, ville med utgangspunkt i D1 ikke finne en peker for å installere en ekstra haikjeft, som kjent fra D2, mellom den eksisterende haikjeften og vinsjen, slik som Patentstyret påstår. "Gripper arms" 29, som er utformet som en låseanordning, har som det entydig fremgår fra D1 som oppgave å låse fast kabelen og for å oppta strekkrefter som virker på kabelen i forbindelse med utskifting av taljer og vinsjer. Det som fremgår som det vesentlige med foreliggende systems sentreringsanordning er at den skal både styre, lede og rotasjonssikre en wire, kjetting, kabel, etc., til haikjeftens fangområde. Dette oppnås ved at ledeplatenes endekanter anligger mot nevnte wire, kjetting, etc. for å rotasjonssikre denne, og at hver ledeplate er forbundet med en styrbar trykksylinder innrettet for individuelt å heve og senke respektiv ledeplate. I og med at sentreringsanordningen i følge søknaden er plassert mellom haikjeft/tauepinne og vinsj, slik som blant annet vist på figur 1 og 2 i søknaden, er det viktig at ledeplatene kan styres individuelt for å kunne reguleres i forhold til kjettingen eller wirens vinkel mot vinsjen. Vi kan derfor ikke se at et system med en sentreringsanordning er kjent eller at det er kjent å anordne en sentreringsanordning foran taupinne og haikjeft for å rotasjonssikre en wire eller kabel før den går inn i haikjeftens fangområde. En fagmann med sin kunnskap om haikjeftens bruksområde, dvs. som en innretning for å koble til eller koble fra kjettinger eller wirer, ville ikke tenkt på å bruke denne som en sentreringsanordning. Ingen av de fremtrukne løsningene er konstruert for søknadens formål og vil derfor ikke uten betydelig ombygging kunne benyttes til samme formål." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling.

10 Annen avd. sak nr Søknaden angår et system for sikker håndtering av slepeliner, så som wire, kjetting, kabel etc., i forbindelse med et fartøy for slepeoperasjoner og/eller ankerhåndtering. Systemet omfatter en lede- og holdeanordning som leder og låser slepelinen under strekk. Anordningen, som er montert foran kjente låse- og holdeanordninger på fartøyets akterdekk, anvendes til å styre slepelinen i stilling inn mot nevnte låseanordning, samt å sikre mot farlig rotasjon av linen under frakopling fra vinsj etter strekkavlastning. I forbindelse med klagen har søkeren sendt inn et revidert kravsett, som omfatter et system som definert i det opprinnelige kravsettet, men med en oppstilling av krav 1 uten inndeling i innledende og karakteriserende del. Annen avdeling kan for sin del ikke se annet enn at kravet hensiktsmessig kan utformes på denne måten i saken her, og at en slik utforming i dette tilfellet vil være i samsvar med Patentretningslinjene Del C kapittel III punkt Dette fordi den foreliggende oppfinnelsen kan betraktes som en kombinasjon som ikke egner seg for en todelt kravsformulering. Annen avdeling tar imidlertid ikke på nåværende tidspunkt endelig stiling til kravsutformingen, idet det anses hensiktsmessig at dette vurderes av Første avdeling ved den videre behandlingen av søknaden. Annen avdeling finner at D3, NO B er det mothold som representerer den nærmest kjente teknikk. Denne publikasjonen omhandler en anordning for håndtering av wire og/eller kjetting i forbindelse med sleping eller ankerhåndtering. Anordningen omfatter en kombinasjon av styrepinner og låsearmer. Styrepinnene leder wiren/kjettingen under inn- og utløp mens låsearmene er i åpen stilling. Låsearmene lukkes for å holde fast wiren/kjettingen slik at nye lengder kan sjakles til eller fra. Annen avdeling er således ikke enig med Første avdeling i at det mothold som ligger nærmest søknaden er D1, US A. D1 omhandler et fartøy som er utstyrt for å utøve store strekkrefter i en strekkline (wire). Fartøyets akterdekk er innrettet med ledehjul (line supports) som styrer strekkliner inn mot vinsjer samt låseanordninger (gripper arms) som kan holde strekkliner under til- og frakopling av lineelementer. Ledehjul og holdeanordninger er montert på et kraftabsorberende fundament (plateelement) som er løsbart montert på fartøyets akterdekk. Fundamentet holdes på plass ved hjelp av et sett hydrauliske låseanordninger. Når fartøyet skal benyttes til andre formål kan fundamentet med påmontert utstyr fjernes og låseanordningene trekkes ned i akterdekket.

11 Annen avd. sak nr Første avdeling har funnet at D1 omfatter to sett haikjefter, en fremre betegnet som «gripper arms» og en bakre betegnet som «locking parts». Annen avdeling mener at dette må bero på en misforståelse. De såkalte «locking parts» er hydraulisk opererte holdeanordninger som føres opp gjennom dekket og låser fast plateelementet hvorpå strekklinens låse- og ledeanordninger er montert. Disse «locking parts» har således ingen funksjon i forbindelse med operasjon av strekklinen. De nevnte «gripper arms» utgjør en eneste låse- og holdeanordning (haikjeft). D1 fremviser etter dette bare låse- og ledeanordninger i samsvar med kjent teknikk. D2, NO A omhandler en låse- og holdeanordning for håndtering av strekkliner, så som wire eller kjetting, i forbindelse med sleping eller ankerhåndtering. Hydraulisk opererte låsearmer holder strekklinen fastlåst under til og frakopling. Systemet i søknaden omfatter en lede og holdeanordning som er montert foran de kjente låseanordninger (haikjefter) på fartøyets akterdekk. Ingen av motholdene fremviser en slik ekstra lede- og låseanordning. Søknaden inneholder dermed trekk som ikke var kjent. Nyhetskravet er dermed oppfylt, jf. patentloven 2 første ledd. Patentloven 2 første ledd krever videre at oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag; det må foreligge oppfinnelseshøyde. Dette innebærer at oppfinnelsen ikke må ha vært nærliggende for en gjennomsnittlig fagperson som var kjent med teknikkens stand, jf. NU 1963:6 s En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å ha vært nærliggende dersom det må legges til grunn at en fagperson, som var kjent med teknikkens stand forut for søknadsdagen, ville ha forsøkt å løse problemet på den i patentkravene angitte måte med en rimelig forventning om å lykkes. Ved vurderingen av om kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt, skal teknikkens stand i sin helhet tas i betraktning, og flere mothold kan kombineres. Marine operasjoner, så som ankerhåndtering, krever stadig større strekkrefter ettersom industrien opererer på større havdyp. Dette medfører at slepeliner med tilhørende utstyr må gis store dimensjoner og derfor blir tunge og vanskelig håndterbare. Fartøy som skal benyttes i slik sammenheng er utstyrt med store vinsjer, tauepinner som styrer slepelinen og låseanordninger (haikjefter) som holder linen fast under til og frakopling av lineelementer. Haikjeftenes sideveis griperekkevidde er begrenset og slepelinen må bringes i stilling for å bli grepet og låst. Dette fordrer at mannskapet må ut på dekk for å huke på en wire fra en tugger-

12 Annen avd. sak nr eller capstan-vinsj som så trekker slepet, som kan ha store strekkrefter, sideveis inn mot haikjeftens rekkevidde. Problemet som søkeren angir gjelder håndtering av tunge slepeliner under til- og frakopling. Når slepet skal etableres og slepelinen ligger på dekk, må den forflyttes manuelt slik at den kommer i riktig stilling for låseanordningen (haikjeftene). Når slepet er etablert og det er påkrevet å forlenge (eller forkorte) slepelinen, blir denne låst fast i haikjeftene. Deretter kan lengder av linen sjakles inn mellom vinsj og haikjeft. Linen som har vært under stort strekk har ofte et stort rotasjonsmoment som utløses under frasjakling. Herunder kan tunge sjakkelelementer etc. blir kastet rundt på dekk, og det oppstår farlige situasjoner. I lys av kjent teknikk var søkerens objektive problem å unngå farlige situasjoner ved å lede linen i riktig stilling for haikjeftene samt å hindre rotasjon ved frasjakling. Søkeren løser dette problemet ved introduksjon av en lede- og holdeanordning som monteres mellom vinsj og haikjeft. Anordningen består i hovedsak av to roterbare plateelementer som er utstyrt med individuelt opererte hydrauliske aktuatorer. I åpen stilling danner plateelementene en v-form hvori slepelinen kan styres slik at den inntar en riktig stilling i forhold til haikjeftene. Før frasjakling roteres plateelementene mot hverandre slik at linen knipes fast og hindres i å rotere når sjakkelen åpnes. D3 beskriver en låseanordning (haikjefter) og styrepinner (tauepinner) som leder linen under inn- og utvinsjing. Haikjeftene som låser og holder linen under slep og frasjakling representerer teknikkens stand. Motholdet viser ikke noen anordning for å lede og låse linen mellom vinsj og haikjeft slik som i foreliggende søknad. Som tidligere nevnt finner Annen avdeling videre at D1 ikke kan forstås som å omfatte to sett haikjefter, en fremre betegnet som «gripper arms» og en bakre betegnet som «locking parts». Annen avdeling finner at de nevnte «locking parts» ikke har noen funksjon i forbindelse med operasjon av strekklinen, og at de såkalte «gripper arms» utgjør en eneste låse- og holdeanordning (haikjeft). Det er således ingenting i D1 som kunne lede en fagperson til en løsning som i foreliggende søknad. Heller ikke en kombinasjon av motholdene inneholder noe som kunne veilede søkeren i løsning av det objektive problem.

13 Annen avd. sak nr Annen avdeling finner at søkeren har beskrevet et problem av vesentlig sikkerhetsmessig betydning. Dette problemet har han løst ved å foreslå en anordning som skiller seg fra kjent teknikk og innehar den nødvendige oppfinnelseshøyde. Etter dette må klagen gis medhold. Første avdelings avgjørelse blir å oppheve, og søknaden sendes tilbake til Første avdeling for videre behandling. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og søknaden sendes tilbake til Første avdeling for videre behandling. Arvid Øvrebø (sign.) Jonny Roaldsøy (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8154 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00099 Patentsøknad nr. 20024643 Søknadsdato: 2002.09.27 Prioritet: 2000.03.31 (US 194061) Løpedag: 2001.04.02 PCT-nummer:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE. Avsagt: 24.03.2015 i Oslo tingrett, Saksnr.: 14-093272TVI-OTIR/02. Dommer: Tingrettsdommer.

OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE. Avsagt: 24.03.2015 i Oslo tingrett, Saksnr.: 14-093272TVI-OTIR/02. Dommer: Tingrettsdommer. OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 24.03.2015 i Oslo tingrett, 14-093272TVI-OTIR/02 Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Patentingeniør Akvakultur biolog Espen Bjerkvoll Bjarne G. Coward Jan

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

Eksempel på patentsøknad

Eksempel på patentsøknad GENERELLE BESTEMMELSER En patentsøknad skal inngis skriftlig til Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern) som er patentmyndighet i Norge. Søknaden skal være avfattet på norsk. Patentstyret

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER

KONKURRANSEKLAUSULER Mastergradsoppgave JUS399 KONKURRANSEKLAUSULER En vurdering av forslaget om ny regulering av konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Kandidatnummer: 179096 Veileder: Vidar Riksfjord Antall ord: 14706

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8169 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00104 Varemerkesøknad nr. 200812943 Søker: Visa Europe Ltd., 1 Sheldon Square, W26TT London, Storbritannia Fullmektig: Acapo

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Oversikt over rettskildene innen tollverdi... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 GATT-avtalen 1947... 4 2.3 Konvensjonen av 1950... 5 2.4 Gjennomføringsavtalen av 1979

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger Rapport om tiltak For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger 10. februar 2009 Rapport fra Sjøfartsdirektoratet 1 FORKORTELSER Forkortelser - regelverk og retningslinjer Arbeidsmiljøforskriften:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kaare Tapper) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kaare Tapper) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom, Tore Wæraas Vidar Øie Nilsen (advokat Ervin Auren til prøve) mot Nordavis AS

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11 E-15/11-24 RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTAstatene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

Dokument nr. 8:72. (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen

Dokument nr. 8:72. (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen Dokument nr. 8:72 (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om øyeblikkelig å sikre Teletopia AS tilgang til Telenor Mobil AS' nett,

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet)

EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet) EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet) I sak E-15/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til

Detaljer