PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 8 krav, inngitt den 13. mars 2007:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 8 krav, inngitt den 13. mars 2007:"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentsøknad nr Søknadsdato: Oppfinnere: Arild Overå, 6063 Hjørungavåg, og Per Huse, Klokkersundveien 15, 6015 Ålesund Patentsøker: Rolls-Royce Marine AS, Deck Machinery - Brattvaag, Åresundvegen 24, 6270 Brattvåg Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Annen avdelings avgjørelse av 18. mai 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 3. juni 2010, hvorved innkommet søknad om patent ble besluttet avslått. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 8 krav, inngitt den 13. mars 2007: "1. System for håndtering av en wire, kjetting, kabel, etc. (12), om bord på et fartøy, omfattende et antall vinsjer (10) for inntrekk og utslipp av nevnte wire, kjetting, etc. (12), et antall tauepinner (14) og haikjefter (16) montert i et område på akterenden av fartøyet, og som er innrettet til å lede og/eller å holde nevnte wire, kjetting, etc. (12) som løper til eller fra nevnte vinsjer (10), samt minst en sentreringsanordning (18) anordnet mellom nevnte tauepinner (14) og haikjefter (16) på akterenden og nevnte vinsjer (10), idet sentreringsanordningen (18) fortrinnsvis er anordnet i et område tilstøtende nevnte tauepinner (14) og haikjefter (16), og omfatter minst to hevbare og senkbare ledeplater (20) som er opplagret og omdreibare om hvert sitt opplagringspunkt (24) og som er innrettet til å heves opp i en stadig smalere V-form, samt at ledeplatene (20) er anordnet i en kasse (22) og er nedsenkbare helt eller delvis i fartøyets dekk, karakterisert ved at sentreringsanordningen er innrettet til å kjøres opp for å lede nevnte wire, kjetting, kabel, etc. (12) til nevnte haikjefts gripeområde, idet ledeplatene (20) er anordnet slik at de i lengderetning i hovedsak er tverrstilt til nevnte wire, kjetting, etc. (12), hvorved ledeplatenes (20) endekanter (30) anligger mot nevnte wire, kjetting, etc. (12) for å rotasjonssikre denne, og at hver ledeplate (20) er forbundet med en styrbar trykksylinder (26) innrettet for individuelt å heve og senke respektiv ledeplate (20). 2. System i samsvar med krav 1, karakterisert ved at når ledeplatene (20) delvis er oppkjørt er de innrettet til å lede nevnte wire, kjetting, etc. (12), mellom respektive endekanter (30).

2 Annen avd. sak nr System i samsvar med krav 1, karakterisert ved at når ledeplatene (20) er helt oppkjørt er de innrettet til å holde nevnte wire, kjetting, etc. (12), mellom respektive endekanter (30). 4. System i samsvar med krav 3, karakterisert ved at for å holde en wire (12) eller lignende er nevnte endekanter (30) utstyrt med et innlegg (32). 5. System i samsvar med krav 4, karakterisert ved at ledeplatens (20) endekant (30) omfatter et spor innrettet til å motta nevnte innlegg (32). 6. System i samsvar med minst ett av krav 2 5, karakterisert ved at hver av ledeplatene (20) er koblet til en trykksylinder (26) innrettet til å heve og senke ledeplatene (20). 7. System i samsvar med krav 1, karakterisert ved at kassen (22) omfatter en nedre åpning som er koblet til et dreningssystem (28) for fjerning av fuktighet som kan komme inn i kassen (22). 8. Anvendelse av en hevbar og senkbar sentreringsanordning (18) i et system for håndtering av en wire, kjetting, kabel, etc. (12), om bord på et fartøy, omfattende et antall vinsjer (10) for inntrekk og utslipp av nevnte wire, kjetting, etc. (12), og et antall tauepinner (14) og haikjefter (16) montert i et område på akterenden av fartøyet, innrettet til å lede og/eller å holde nevnte wire, kjetting, etc. (12) som løper til eller fra nevnte vinsjer (10), idet sentreringsanordningen (18) omfatter minst to, ved hjelp av minst en trykksylinder (26), hevbare og senkbare ledeplater (20) som er innrettet til å lede nevnte wire, kjetting, etc. (12), ved at ledeplatene (20) til sentreringsanordningen (18) er opplagret og omdreibare om hvert sitt opplagringspunkt (24), og er innrettet til å heves opp i en stadig smalere V-form, videre er ledeplatene (20) anordnet slik at de i lengderetning i hovedsak er tverrstilt til nevnte wire, kjetting, etc. (12), sin lederetning slik at ledeplatenes (20) endekanter (30) anligger mot nevnte wire, kjetting, etc. (12), hvori minsten sentreringsanordning (18) er anordnet mellom nevnte tauepinner (14) og haikjefter (16) og vinsjer (10), fortrinnsvis tilstøtende nevnte tauepinner (14) og haikjefter (16) for å rotasjonssikre nevnte wire, kjetting, kabel, etc. Kravene 1 og 8 er selvstendig. Kravene 2 til 7 er uselvstendige krav tilknyttet krav 1. Til krav 8 er det ikke knyttet andre krav. Den angitte hensikt med søknadens gjenstand er å øke sikkerheten på dekksområdet til et ankerhåndteringsfartøy ved å plassere en sentreringsanordning mellom en tauepinne og en haikjeft. Sentreringsanordningen skal rotasjonssikre en vaier, kjetting etc. Under søknadens behandling har Patentstyrets Første avdeling anført følgende publikasjoner som aktuelle mothold: D1: US 6,044,787 A D2: NO A D3: NO B * * *

3 Annen avd. sak nr Fra Patentstyrets Første avdelings avslagsprotokoll av 3. juni 2010 hitsettes: Vurderinger: Søkers anførsler: Søker hevder at hovedfunksjonen i oppfinnelsen er å hindre rotasjonsvridning av en vaier, kjetting, etc. og ikke å hindre bevegelse fremover eller bakover. Anordningen (29 i figur 2) i D1 er ment for nettopp å hindre bevegelse, ifølge søkeren. Videre mener søkeren at det i D2 og D3 vises tauepinner og haikjefter, men ingen sentreringsanordning. Søkeren kan derfor ikke se at selve sentreringsanordningen er kjent eller at det er kjent å anordne en senteringsanordning foran tauepinne og haikjeft for å rotasjonssikre en wire eller kabel før den går inn i haikjeftens fangområde. Ingen av de fremtrukne løsningene er konstruert for dette formålet og vil derfor ikke uten betydelig ombygging kunne benyttes til samme formål. Patentstyret uttaler: Søker er av den oppfatning at hovedoppfinnelsen i systemet er sentraliseringsanordningen og dens plassering i forhold til tauepinne og haikjeft. Søkeren argumenterer for at sentraliseringsanordningens hovedfunksjon er å rotasjonssikre vaieren, kjettingen etc. og ikke å bruke denne som en anordning for å holde fast vaieren, kjettingen etc. Sentraliserings-anordningen, slik den beskrives i kravene og figurene, kan ikke ses på som noe annet enn en haikjeft. En haikjeft, som beskrevet i D1, kan like godt benyttes for å sentralisere en vaier, kjetting etc. inn mot en haikjeft som skal holde vaieren, kjettingen etc. Vi kan heller ikke se at sentraliseringsanordningens hensikt med å rotasjonssikre vaieren, kjettingen etc. utgjør noen tekniske trekk som ikke er kjent fra de motholdte publikasjonene. Om man velger å ikke klemme kjevene på en haikjeft sammen slik at de kan holde vaieren, kjettingen etc., men heller lar den stå litt åpen for å lede (eventuelt rotasjonssikre) vaieren, kjettingen etc., så utgjør det ingen konstruksjonsmessige forskjeller av betydning for oppfinnelsen. D1, som vi anser utgjør nærmestliggende kjente teknikk, beskriver et system for å håndtere vaier, kjetting etc., der det er kjent at systemet omfatter tauepinner (betegnet line support ) og to typer haikjefter montert på akterenden av et ankerhåndteringsfartøy. Den bakre haikjeften (betegnet locking parts ), som er anordnet mellom tauepinnen og den andre haikjeften (betegnet gripper arms ), er hovedsakelig ment for å absorbere store strekkrefter og låse vaieren, kjettingen etc. Haikjeften aktiveres hydraulisk og føres opp gjennom dekket. Kjevene føres skrått mot hverandre for å låse vaieren, kjettingen etc. Den fremre haikjeften er hovedsakelig ment for å låse vaieren, kjettingen etc. i forbindelse med bytte av komponenter (kolonne 5, linje og linje 60-63). D2 beskriver en låseanordning for en kabel, omfattende to kjever som er svingbare om hver sin akse. En trykksylinder fører energi til kjevene via en leddet kraftoverføringsenhet. D3 beskriver en kombinert haikjeft og tauepinne. Anordningen aktiveres, i likhet med D2, med trykksylindere og kan heves og senkes opp og ned i akterdekket. Det nye ved den foreliggende oppfinnelsen ifølge selvstendige anordningskrav 1, i forhold til kjent teknikk fra D1, er at hver ledeplate er forbundet med en styrbar trykksylinder innrettet for individuelt å heve og senke sin respektive ledeplate, jf. PL 2 første ledd.

4 Annen avd. sak nr D1 sier ingenting om hvordan den hydrauliske komponenten (kolonne 4, linje 27-37) fører haikjeftens ( locking parts ) kjever opp gjennom dekket og skrått inn mot hverandre. D2 viser en måte der haikjeftens kjever aktiveres med én hydraulisk sylinder. For en fagperson på området med denne kjente teknikken som utgangspunkt vil det være opplagt at kjevene på en haikjeft like gjerne kan aktiveres og styres med hver sin hydrauliske sylinder. Vi ser på dette trekket som et faglig valg som gjøres av en fagperson på området. Vi kan derfor ikke se at anordningen ifølge foreliggende krav 1 skiller seg vesentlig fra teknikkens stilling, og den er derfor ikke patenterbar, jf. PL 2 første ledd. Vi kan heller ikke se at de tilhørende uselvstendige kravene 2-7 angir noe nytt som skiller seg vesentlig fra teknikkens stilling, jf. PL 2 første ledd. Det selvstendige anvendelseskravet 8 omfatter anvendelse av en sentraliseringsanordning i et system for håndtering av en vaier, kjetting, kabel etc. om bord på et fartøy. Anvendelseskravets tekniske innhold er det samme som for det selvstendige anordningskravet 1. Som argumentert ovenfor er ikke dette innholdet patenterbart. Området oppfinnelsen søkes anvendt på er om bord på et fartøy. I og med at oppfinnelsen ikke er patenterbar og at den søkes anvendt på et område der denne oppfinnelsen allerede er kjent, kan ikke anvendelseskravet ha oppfinnelseshøyde, jf. PL 2 første ledd. I patentavdelingen er det truffet følgende avgjørelse: Under henvisning til det ovenstående, og i medhold av patentloven 16, har Patentstyret derfor besluttet: Søknaden avslås. Patentsøkers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avslag innkom rettidig til Patentstyret fredag den 30. juli I klagen uttaler søkers fullmektig: "Det begjæres med dette anke til Patentstyrets annen avdeling etter Patentlovens 26. Det vises i den anledning til Patentstyrets skriv datert 3. juni 2010, og ankefristen er i henhold til Patentlovens 27 dermed 3. august Anken er basert på at søker mener oppfinnelsen oppfyller Patentlovens 2. Grunnet ferieavvikling ved Acapo, og hos søker, ber vi om en ekstra frist på 2 mnd for ytterligere å underbygge anken. Kortfattet grunnlag for anken Søknaden er avslått med bakgrunn i følgende mothold: D1. US A D2. NO A D3. NO B

5 Annen avd. sak nr I det fremtrukne dokument D1, US 6,044,787, vises på figur 2 en gripeinnretning merket 29 og som er betegnet gripper arms og som er plassert foran låsedeler 19, 20 (haikjefter). Nevnte "gripper arm" sin funksjon er å holde kabelen med strekk bakover, i motsetning til sentreringsanordningen i følge oppfinnelsen, der hovedfunksjonen er å hindre rotasjonsvridning av en wire, kjetting, etc., og ikke å hindre bevegelse fremover eller bakover. Ettersom kablene belastes i flere trinn benyttes disse "gripper arms" for fastholdelse og sikring av kabelen når haikjeftene reposisjoneres. En fagmann som står ovenfor problemet med å øke sikkerheten ombord på et fartøy, ville med utgangspunkt i D1 ikke finne en peker for å installere en ekstra haikjeft, mellom de eksisterende haikjefter og vinsjen, slik som Patentstyret påstår. "Gripper arms" 29, som er utformet som en låseanordning, har ganske riktig som oppgave å låse fast kabelen og for å oppta strekkrefter som virker på kabelen, blant ved utskifting av taljer og vinsjer. Det som fremgår som det nye med foreliggende systems sentreringsanordning er at den skal styre og lede en wire, kjetting, kabel, etc., til haikjeftens fangområde. Dette oppnås ved at ledeplatenes endekanter anligger mot nevnte wire, kjetting, etc. for å rotasjonssikre denne, og at hver ledeplate er forbundet med en styrbar trykksylinder innrettet for individuelt å heve og senke respektiv ledeplate. Foreliggende søknad er rettet mot et system med blant annet tauepinne og haikjeft, samt den nye sentreringsanordningen. Fra de to andre motholdene D2 og D3 trukket frem av Patentstyret er det kjent henholdsvis tauepinne/haikjeft og ikke en sentreringsanordning. Sentreringsanordningen er i foreliggende system plassert fortrinnsvis tilstøtende tauepinne og haikjeft på akterenden av fartøyet, og mellom vinsjer plassert lengre fremme på fartøyet. Hensikten med løsningen i D3 er å frembringe en anordning som kombinert kan håndtere kjetting og tau slik at en og samme anordning kan virke både som styrepinner og som kjettingstopper. D2 viser en haikjeft, dvs. en låseanordning for å fastlåse en wire eller kjetting under stor belastning. Fagmannen mangler kreative evner, og må finne en peker eller få hint i den nærmeste kjente teknikk for å gå i en retning som strekker seg utenfor læren i den nærmeste kjente teknikk. Det er videre ikke et spørsmål om fagmannen kunne kommet frem til oppfinnelsen, men om han ville komme framt til oppfinnelsen basert på de omtalte dokumenter. Det må derfor foreligge en konkret grunn til at han ville ha kommet fram til oppfinnelsen. Med andre ord, så må en eller flere av de fremtrukne dokumenter inneholde en peker eller faktisk gi fagmannen et hint om å gå i retning av oppfinnelsen. Det foreligger ingen slike pekere i den fremtrukne teknikk. Det foreligger heller ingen peker som ville ledet fagmannen til å kombinere de nevnte dokumenter. Vi kan derfor ikke se at selve sentreringsanordningen er kjent eller at det er kjent å anordne en sentreringsanordning foran taupinne og haikjeft for å rotasjonssikre en wire eller kabel før den går inn i haikjeftens fangområde. Ingen av de fremtrukne løsningene er konstruert for dette formålet og vil derfor ikke uten betydelig ombygging kunne benyttes til samme formål. Informasjon om korresponderende søknader Med prioritet fra Norsk patentsøknad ble det innlevert PCT søknad, PCT/NO2006/ Denne er senere videreført i nasjonal faser i Brasil, Kina, Storbritannia, Singapore og USA.

6 Annen avd. sak nr Under behandling av søknaden i Norge, PCT og nasjonale faser er de følgende dokumenter trykket frem: Norge PCT GB US US * * * * US * * * US * * * US * * * NO * NO * US2007/ / WO2005/ * * Det av Patentstyret vurderte nærmeste mothold US (D1) er således gransket i både PCT, GB og USA, uten at det er ansett som hinder for patent. Vi vedlegger i den anledning kopi av Written Opinion fra EPO (Vedlegg 1). Videre informeres om at korresponderende søknad er godkjent i USA og i GB, og i den anledning vedlegges kopi av US B2 (Vedlegg 2) og kopi av GB B (Vedlegg 3)." Den 30. juli 2010 ble faktura pålydende gjeldende avgift for klage til Annen avdeling utstedt og deretter sendt til søkers fullmektig, med betalingsfrist 2. september Ved Patentstyrets Annen avdelings brev av 3. august 2010 er søkers fullmektig meddelt frist til den 30. september 2010 med å inngi en nærmere begrunnelse av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 9. august 2010, innen betalingsfristen. Den 30. september 2010, og innen den meddelte fristforlengelse, innkom en nærmere begrunnelse av klagen, samt et nytt kravsett. Det nye kravsettet har følgende ordlyd: "PATENTKRAV 1. Fartøy med et system for håndtering av en wire, kjetting, kabel, etc., om bord på fartøyet, idet systemet omfatter:

7 Annen avd. sak nr en vinsj (10) for inntrekk og utslipp av nevnte wire, kjetting, etc. (12), en tauepinne (14) og en haikjeft (16) montert i et område på akterenden av fartøyet, og som er innrettet til å lede eller å holde nevnte wire, kjetting, etc. (12) som løper til eller fra nevnte vinsjer (10), og en sentreringsanordning (18) montert i en kasse (22) som er anordnet i et separat område i dekket mellom nevnte tauepinne (14) og haikjeft (16) og nevnte vinsjer (10), idet sentreringsanordningen (18) omfatter minst to hevbare og senkbare ledeplater (20) som er opplagret og omdreibare om hvert sitt opplagringspunkt (24) i kassen (22), idet ledeplatene (20) har endekanter (30) innrettet til å danne et mellomliggende V-form arrangement når ledeplatene (20) heves fra kassen (22), samt at ledeplatene (20) er anordnet helt eller delvis i kassen (22) når ledeplatene (20) senkes, hvori V-form arrangementet mellom ledeplatene (20) til sentreringsanordningen (18) er innrettet til å lede nevnte wire, kjetting eller kabel (12) til haikjeften (16), og at ledeplatene (20) er anordnet hovedsakelig tverrstilt til nevnte wire, kjetting eller kabel (12), slik at når ledeplatene (20) heves er endekantene (30) til ledeplatene (20) innrettet for anlegg mot nevnte wire, kjetting eller kabel (12) for å motvirke tilhørende rotasjon, og hvori hver ledeplate er koblet til en trykksylinder (26) for å heve og senke ledeplatene (20) i forhold til kassen (22). 2. Fartøy i samsvar med krav 1, karakterisert ved at når ledeplatene (20) delvis er oppkjørt er de innrettet til å lede nevnte wire, kjetting, etc. (12), mellom respektive endekanter (30). 3. Fartøy i samsvar med krav 1, karakterisert ved at når ledeplatene (20) er helt oppkjørt er de innrettet til å holde nevnte wire, kjetting, etc. (12), mellom respektive endekanter (30). 4 Fartøy i samsvar med krav 1, karakterisert ved at for å holde en wire (12) eller lignende er nevnte endekanter (30) utstyrt med et innlegg (32). 5. Fartøy i samsvar med krav 4, karakterisert ved at ledeplatens (20) endekant (30) omfatter et spor innrettet til å motta nevnte innlegg (32). 6. Fartøy i samsvar med krav 1, karakterisert ved at kassen (22) omfatter en nedre åpning som er koblet til et dreningssystem (28) for fjerning av fuktighet som kan komme inn i kassen (22). 7. Fartøy i samsvar med krav 1, karakterisert ved at kassen (22) er plassert i det minste delvis under dekket til fartøyet. 8. Fartøy i samsvar med krav 1, karakterisert ved at ledeplatene (22) strekker seg over dekket i en hevet posisjon, og i det minste delvis under dekket i en senket posisjon." I den nærmere begrunnelsen av klagen uttaler søkers fullmektig følgende: "Det vises til vår begjæring om anke til Patentstyrets annen avdeling, datert 30. juli 2010, samt etterfølgende fristforlengelse til 30. september Revidert kravsett Det vedlegges et revidert kravsett som bes lagt til grunn under behandling av anken. Det nye kravsettet er rettet mot et fartøy omfattende et system som tidligere definert, samt at det nye krav 1 er noe omformet for å lette oppstilling av systemets ulike trekk. Det er ikke innført noen nye trekk.

8 Annen avd. sak nr Det nye krav 1 er ikke avfattet i todelt form, idet foreliggende oppfinnelse må kunne oppfattes som en kombinasjonsoppfinnelse som ikke egner seg for en slik oppstilling, jf Patentretningslinjene Del C, kapittel III, Tauepinne/haikjeft På slepebåter og andre båter/skip som særlig benyttes i offshore-industrien, såkalte ankerhåndteringsbåter, er det vanlig å montere innretninger på båtens akter, hvor innretningene benyttes ved håndtering av kabler, så som kjetting, wire, trosse, etc. En av disse innretningene kalles "tauepinne" og anvendes som oftest i forbindelse med arrangementer for å holde og å sikre kabelen. Under arbeid i ankerhåndteringsbåter der det benyttes store vinsjer installeres arrangementene som nevnt for å holde eller å sikre kjetting og wire/trosse under tilog frakobling. Dette arrangementet kalles haikjeft og er vanligvis montert akter på alle slike ankerhåndteringsbåter. Disse båtene brukes nå på store havdyp i forbindelse med blant annet petroleumsindustrien, og tidligere kjente løsninger og utstyr har vist seg ikke å holde de krav til belastning og sikkerhet som kreves. Ved at wire og kjetting som i dag brukes er av betydelig større dimensjon enn det som ble brukt for noen år siden, er kravet til hva dette utstyret skal kunne tåle økt vesentlig. En haikjeft er pr. definisjon en innretning for å koble til eller koble fra kjettinger eller wirer, og en tauepinne, eller styrepinne som det også kalles, er en innretning for styring av kjetting eller slepewire. Videre om oppfinnelseshøyde Hovedargumentet for første avdelings avslag er at en haikjeft som beskrevet i D2 like godt kan benyttes som en sentreringsanordning slik som angitt i foreliggende søknad. Likeledes hevdes at sentreringsanordningen ikke kan oppfattes som noe annet enn en haikjeft. Vår påstand er at Patentstyrets første avdeling har benyttet etterpåklokskap i forbindelse med vurdering av søknaden, hvilket er i strid med Patentretningslinjene Del C, Kapittel IV, 5.3.1, hvori det fremgår at det skal vises varsomhet med en oppfinnelse som ved første øyekast synes opplagt, faktisk kan ha oppfinnelseshøyde. Oppfinnelsen må normalt betraktes som en helhet. Det er derfor ikke riktig i forbindelse med kombinasjonsoppfinnelser at det argumenteres med at de enkelte deler av kombinasjonen er kjent eller nærliggende og at hele søknadsgjenstanden derfor er nærliggende. Det er selvfølgelig teoretisk mulig å plassere to haikjefter etter hverandre, slik som det påstås i Patentstyrets avslag, men dette er ikke vist i noen av de fremtrukne dokumenter. Ei heller kan det vises til noe praktiske eksempler. Som kjent er grunnlaget for vurdering av oppfinnelseshøyde ikke om fagmannen teoretisk kunne kommet frem til oppfinnelsen, men om han realt sett ville ha kommet frem til oppfinnelsen. Dersom en slik kombinasjon hadde vært åpenbar for en fagmann burde det finnes eksempler på dette. I det fremtrukne dokument D1 vises på figur 2 en gripeinnretning merket 29 og som er betegnet gripper arms og som er plassert foran låsedeler 19, 20 (haikjefter?). Nevnte "gripper arm" sin funksjon er å holde kabelen med strekk bakover, i motsetning til sentreringsanordningen i følge oppfinnelsen, der hovedfunksjonen er å hindre rotasjonsvridning av en wire, kjetting, etc., og ikke å hindre bevegelse fremover eller bakover.

9 Annen avd. sak nr Ettersom kablene belastes i flere trinn benyttes disse "gripper arms" for fastholdelse og sikring av kabelen når haikjeftene reposisjoneres. Fra D1, kolonne 5, linjer og 60 65, går det tydelig frem: The ship moreover comprises gripper arms 29 which we arranged immediately in front of the hydraulically activatable locking parts 19, 20. The gripper arms are used for securing the lines 4, 5 during tensioning, as tensioning takes place in several steps. During tensioning, the lines 4, 5 are guided into the ship 1, as shown in FIG. 1 and explained above. The gripper arms 29 are used for securing the lines 4, 5 in connection with change of block 28 and drum 8, 9, 21, 22. Disse "gripper arms" 29 er ikke videre forklart i D1, bortsett fra skjematisk vist i figur 2. Deres spesifikke utforming er derfor vanskelig å utlede, annet enn at de må kunne låse fast kablene. Vi opprettholder vår påstand at en fagmann som står ovenfor problemet med å øke sikkerheten ombord på et fartøy, ville med utgangspunkt i D1 ikke finne en peker for å installere en ekstra haikjeft, som kjent fra D2, mellom den eksisterende haikjeften og vinsjen, slik som Patentstyret påstår. "Gripper arms" 29, som er utformet som en låseanordning, har som det entydig fremgår fra D1 som oppgave å låse fast kabelen og for å oppta strekkrefter som virker på kabelen i forbindelse med utskifting av taljer og vinsjer. Det som fremgår som det vesentlige med foreliggende systems sentreringsanordning er at den skal både styre, lede og rotasjonssikre en wire, kjetting, kabel, etc., til haikjeftens fangområde. Dette oppnås ved at ledeplatenes endekanter anligger mot nevnte wire, kjetting, etc. for å rotasjonssikre denne, og at hver ledeplate er forbundet med en styrbar trykksylinder innrettet for individuelt å heve og senke respektiv ledeplate. I og med at sentreringsanordningen i følge søknaden er plassert mellom haikjeft/tauepinne og vinsj, slik som blant annet vist på figur 1 og 2 i søknaden, er det viktig at ledeplatene kan styres individuelt for å kunne reguleres i forhold til kjettingen eller wirens vinkel mot vinsjen. Vi kan derfor ikke se at et system med en sentreringsanordning er kjent eller at det er kjent å anordne en sentreringsanordning foran taupinne og haikjeft for å rotasjonssikre en wire eller kabel før den går inn i haikjeftens fangområde. En fagmann med sin kunnskap om haikjeftens bruksområde, dvs. som en innretning for å koble til eller koble fra kjettinger eller wirer, ville ikke tenkt på å bruke denne som en sentreringsanordning. Ingen av de fremtrukne løsningene er konstruert for søknadens formål og vil derfor ikke uten betydelig ombygging kunne benyttes til samme formål." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling.

10 Annen avd. sak nr Søknaden angår et system for sikker håndtering av slepeliner, så som wire, kjetting, kabel etc., i forbindelse med et fartøy for slepeoperasjoner og/eller ankerhåndtering. Systemet omfatter en lede- og holdeanordning som leder og låser slepelinen under strekk. Anordningen, som er montert foran kjente låse- og holdeanordninger på fartøyets akterdekk, anvendes til å styre slepelinen i stilling inn mot nevnte låseanordning, samt å sikre mot farlig rotasjon av linen under frakopling fra vinsj etter strekkavlastning. I forbindelse med klagen har søkeren sendt inn et revidert kravsett, som omfatter et system som definert i det opprinnelige kravsettet, men med en oppstilling av krav 1 uten inndeling i innledende og karakteriserende del. Annen avdeling kan for sin del ikke se annet enn at kravet hensiktsmessig kan utformes på denne måten i saken her, og at en slik utforming i dette tilfellet vil være i samsvar med Patentretningslinjene Del C kapittel III punkt Dette fordi den foreliggende oppfinnelsen kan betraktes som en kombinasjon som ikke egner seg for en todelt kravsformulering. Annen avdeling tar imidlertid ikke på nåværende tidspunkt endelig stiling til kravsutformingen, idet det anses hensiktsmessig at dette vurderes av Første avdeling ved den videre behandlingen av søknaden. Annen avdeling finner at D3, NO B er det mothold som representerer den nærmest kjente teknikk. Denne publikasjonen omhandler en anordning for håndtering av wire og/eller kjetting i forbindelse med sleping eller ankerhåndtering. Anordningen omfatter en kombinasjon av styrepinner og låsearmer. Styrepinnene leder wiren/kjettingen under inn- og utløp mens låsearmene er i åpen stilling. Låsearmene lukkes for å holde fast wiren/kjettingen slik at nye lengder kan sjakles til eller fra. Annen avdeling er således ikke enig med Første avdeling i at det mothold som ligger nærmest søknaden er D1, US A. D1 omhandler et fartøy som er utstyrt for å utøve store strekkrefter i en strekkline (wire). Fartøyets akterdekk er innrettet med ledehjul (line supports) som styrer strekkliner inn mot vinsjer samt låseanordninger (gripper arms) som kan holde strekkliner under til- og frakopling av lineelementer. Ledehjul og holdeanordninger er montert på et kraftabsorberende fundament (plateelement) som er løsbart montert på fartøyets akterdekk. Fundamentet holdes på plass ved hjelp av et sett hydrauliske låseanordninger. Når fartøyet skal benyttes til andre formål kan fundamentet med påmontert utstyr fjernes og låseanordningene trekkes ned i akterdekket.

11 Annen avd. sak nr Første avdeling har funnet at D1 omfatter to sett haikjefter, en fremre betegnet som «gripper arms» og en bakre betegnet som «locking parts». Annen avdeling mener at dette må bero på en misforståelse. De såkalte «locking parts» er hydraulisk opererte holdeanordninger som føres opp gjennom dekket og låser fast plateelementet hvorpå strekklinens låse- og ledeanordninger er montert. Disse «locking parts» har således ingen funksjon i forbindelse med operasjon av strekklinen. De nevnte «gripper arms» utgjør en eneste låse- og holdeanordning (haikjeft). D1 fremviser etter dette bare låse- og ledeanordninger i samsvar med kjent teknikk. D2, NO A omhandler en låse- og holdeanordning for håndtering av strekkliner, så som wire eller kjetting, i forbindelse med sleping eller ankerhåndtering. Hydraulisk opererte låsearmer holder strekklinen fastlåst under til og frakopling. Systemet i søknaden omfatter en lede og holdeanordning som er montert foran de kjente låseanordninger (haikjefter) på fartøyets akterdekk. Ingen av motholdene fremviser en slik ekstra lede- og låseanordning. Søknaden inneholder dermed trekk som ikke var kjent. Nyhetskravet er dermed oppfylt, jf. patentloven 2 første ledd. Patentloven 2 første ledd krever videre at oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag; det må foreligge oppfinnelseshøyde. Dette innebærer at oppfinnelsen ikke må ha vært nærliggende for en gjennomsnittlig fagperson som var kjent med teknikkens stand, jf. NU 1963:6 s En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å ha vært nærliggende dersom det må legges til grunn at en fagperson, som var kjent med teknikkens stand forut for søknadsdagen, ville ha forsøkt å løse problemet på den i patentkravene angitte måte med en rimelig forventning om å lykkes. Ved vurderingen av om kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt, skal teknikkens stand i sin helhet tas i betraktning, og flere mothold kan kombineres. Marine operasjoner, så som ankerhåndtering, krever stadig større strekkrefter ettersom industrien opererer på større havdyp. Dette medfører at slepeliner med tilhørende utstyr må gis store dimensjoner og derfor blir tunge og vanskelig håndterbare. Fartøy som skal benyttes i slik sammenheng er utstyrt med store vinsjer, tauepinner som styrer slepelinen og låseanordninger (haikjefter) som holder linen fast under til og frakopling av lineelementer. Haikjeftenes sideveis griperekkevidde er begrenset og slepelinen må bringes i stilling for å bli grepet og låst. Dette fordrer at mannskapet må ut på dekk for å huke på en wire fra en tugger-

12 Annen avd. sak nr eller capstan-vinsj som så trekker slepet, som kan ha store strekkrefter, sideveis inn mot haikjeftens rekkevidde. Problemet som søkeren angir gjelder håndtering av tunge slepeliner under til- og frakopling. Når slepet skal etableres og slepelinen ligger på dekk, må den forflyttes manuelt slik at den kommer i riktig stilling for låseanordningen (haikjeftene). Når slepet er etablert og det er påkrevet å forlenge (eller forkorte) slepelinen, blir denne låst fast i haikjeftene. Deretter kan lengder av linen sjakles inn mellom vinsj og haikjeft. Linen som har vært under stort strekk har ofte et stort rotasjonsmoment som utløses under frasjakling. Herunder kan tunge sjakkelelementer etc. blir kastet rundt på dekk, og det oppstår farlige situasjoner. I lys av kjent teknikk var søkerens objektive problem å unngå farlige situasjoner ved å lede linen i riktig stilling for haikjeftene samt å hindre rotasjon ved frasjakling. Søkeren løser dette problemet ved introduksjon av en lede- og holdeanordning som monteres mellom vinsj og haikjeft. Anordningen består i hovedsak av to roterbare plateelementer som er utstyrt med individuelt opererte hydrauliske aktuatorer. I åpen stilling danner plateelementene en v-form hvori slepelinen kan styres slik at den inntar en riktig stilling i forhold til haikjeftene. Før frasjakling roteres plateelementene mot hverandre slik at linen knipes fast og hindres i å rotere når sjakkelen åpnes. D3 beskriver en låseanordning (haikjefter) og styrepinner (tauepinner) som leder linen under inn- og utvinsjing. Haikjeftene som låser og holder linen under slep og frasjakling representerer teknikkens stand. Motholdet viser ikke noen anordning for å lede og låse linen mellom vinsj og haikjeft slik som i foreliggende søknad. Som tidligere nevnt finner Annen avdeling videre at D1 ikke kan forstås som å omfatte to sett haikjefter, en fremre betegnet som «gripper arms» og en bakre betegnet som «locking parts». Annen avdeling finner at de nevnte «locking parts» ikke har noen funksjon i forbindelse med operasjon av strekklinen, og at de såkalte «gripper arms» utgjør en eneste låse- og holdeanordning (haikjeft). Det er således ingenting i D1 som kunne lede en fagperson til en løsning som i foreliggende søknad. Heller ikke en kombinasjon av motholdene inneholder noe som kunne veilede søkeren i løsning av det objektive problem.

13 Annen avd. sak nr Annen avdeling finner at søkeren har beskrevet et problem av vesentlig sikkerhetsmessig betydning. Dette problemet har han løst ved å foreslå en anordning som skiller seg fra kjent teknikk og innehar den nødvendige oppfinnelseshøyde. Etter dette må klagen gis medhold. Første avdelings avgjørelse blir å oppheve, og søknaden sendes tilbake til Første avdeling for videre behandling. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og søknaden sendes tilbake til Første avdeling for videre behandling. Arvid Øvrebø (sign.) Jonny Roaldsøy (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7620 Patentsøknad nr. 1998 2862 Søker: Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 6. september 2007 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Søker: Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 30. juli

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

PROTOKOLL. Oppfinnelsen gjelder hjulfelg med innebygd bærearm og glideskinner.

PROTOKOLL. Oppfinnelsen gjelder hjulfelg med innebygd bærearm og glideskinner. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8147 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00094 Patentsøknad nr. 20083445 Søknadsdato: 2008.08.07 Søker / oppfinner: Åge Dalsnes, Tiurvegen 28, 7500 Stjørdal Annen

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

2. avd. sak nr. 7782 2

2. avd. sak nr. 7782 2 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7782 Patentsøknad nr. 2005 0049 PCT-nummer: PCT/RU02/00515 Publ.-nummer: W03/104076 Søkere: Nikolai Vladimirovich Kulikov, Moskva, Russland, og Vyacheslav Vladimirovich

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling omfattet søknaden følgende 13 krav, inngitt den 11. juni 2009:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling omfattet søknaden følgende 13 krav, inngitt den 11. juni 2009: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8049 Patentsøknad nr. 20014678 Søknadsdato: 2001.09.26 PCT-nummer: PCT/EP00/02455 (2000.03.21) Prioritetskrav: 1999.03.27 - DE19914066 Patentsøker: Celanese

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8067 Patentsøknad nr. 20092388 Inndag: 2009.06.23 Løpedag: 2007.05.25 Prioritet: 2006.04.26 (NO20062405) og 2006.05.26 (NO20062404) PCT-nummer: PCT/NO07/000181

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. desember 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. desember 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7464 Patentsøknad nr. 1991 3825 Søker: Norsk Hydro ASA, Oslo Fullmektig: Svein Hofseth, Norsk Hydro ASA, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 28. desember 2007

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer 20072798) FMC Kongsberg Subsea AS

Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer 20072798) FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 9. oktober 2012 Vår ref.: P20801NO00 / HLA Håvard Larsen Deres ref.: Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8064 Patentsøknad nr. 2007 3341 Søknadsdato: 2007.06.28 Løpedag: 2005.11.29 PCT-nummer: PCT/US05/043158 (2005.11.29) WIPO publ. nr. WO/06/058336 (2006.06.01)

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/US2007/88816 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8099 Patentsøknad nr. 20093304 Søknadsdato: 2009.11.09 PCT-nummer: PCT/US2007/88816 WIPO publ. nr. WO/2008/083154 (2007.12.26) Løpedag: 2007.12.26 Prioritet:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32933 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F03B 9/00 (06.01) F03B 17/06 (06.01) F03D /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 092798 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.07.31 (8)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335394 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335394 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33394 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 23/62 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 130882 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.06.2 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.06.2

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7555 Patentsøknad nr. 2001 5914 Lars Magnus Solstad, Skudeneshavn Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7555 Patentsøknad nr. 2001 5914 Lars Magnus Solstad, Skudeneshavn Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7555 Patentsøknad nr. 2001 5914 Søker: Lars Magnus Solstad, Skudeneshavn Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Annen avdelings avgjørelse av 23. juli 2007

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

(19) NO (11) 325577 (13) B1

(19) NO (11) 325577 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 325577 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 17/00 (2006.01) B63B 35/44 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20060693 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.02.14 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å få validert et europeisk patent i Norge, jf. patentlovens 66c. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8205 EP-nummer: NO/EP1990755 Inndag / løpedag: 2008.04.30 Prioritet: 2007.05.11(DE 102007022065) Søker: Identec Solutions AG, Milleniumspark 2, 6890 Lustenau,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020 Klager: Schering Corporation et al. Representert ved: Tandbergs patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Eksempel på patentsøknad

Eksempel på patentsøknad GENERELLE BESTEMMELSER En patentsøknad skal inngis skriftlig til Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern) som er patentmyndighet i Norge. Søknaden skal være avfattet på norsk. Patentstyret

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100258 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.02.19 (85) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1363 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E02D 29/12 (06.01) E02D 29/14 (06.01) E03F /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1363 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.03. (8) Videreføringsdag

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7837 Patentsøknad nr. 2005 2858 PCT-nummer: PCT/EP03/12581 Søker: Almirall-Prodesfarma SA, Barcelona, Spania Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 IMORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G 21 C 3/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patent søknad nr. 122/71 (22) Inngitt 13.01.71 (23) Løpedag 13.01.71 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen hadde patentet følgende to selvstendige krav:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen hadde patentet følgende to selvstendige krav: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7510 Patentnr. 311 639 Søknad nr. 2000 1743 Patenthaver: GTO Subsea AS, Tustna Fullmektig: Curo AS, Heimdal, Trondheim Innsiger: ScanMudring AS, Mandal Fullmektig:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS

Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 6. oktober 2014 Vår ref.: P22021NO00 / GLA Håvard Larsen Deres ref.:op2014/00168 Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7833 Patentsøknad nr. 2007 3969 WIPO publ.nr.: WO/06/073939 PCT-nummer: PCT/US05/047067 Søker: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japan Fullmektig:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8154 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00099 Patentsøknad nr. 20024643 Søknadsdato: 2002.09.27 Prioritet: 2000.03.31 (US 194061) Løpedag: 2001.04.02 PCT-nummer:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. august 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. august 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7592 Patent nr. 308672 Patentsøknad nr. 19940525 Meddelt: 2000.10.09 Søker / Patenthaver: Cooper Cameron Corp., Houston, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 11198 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F16K 3/02 (06.01) F16K 1/42 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 11198 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.22 (8) Videreføringsdag

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289 f SI (46) PiOTT MEDDELT NORGE [NO] (51) mr ei.' B 25 J 9/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) Inngitt (23) Løpedag 773861 11.11.77 11.11.77

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1717 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1717 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06. (30)

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter.

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter. 1 10 Oppfinnelsen vedrører en anordning til elektrisk forbindelse av en container med et motelement, der anordningen er utformet som plugginnretning som har minst en bryter og hvor en første pluggdel som

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8070 Patentsøknad nr. 20064759 Inndato: 2006.10.23 Prioritet: 2004.05.06 (DE 10 2004 022 844) Løpedag: 2005.04.13 PCT-nummer: PCT/EP05/03868 (2005.04.13) WIPO

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H01R 9/24 (2006.01) H01R 25/00 (2006.01) H02G 3/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20033445 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 329383 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 329383 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 329383 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B66C 13/04 (2006.01) B63B 27/00 (2006.01) B63B 27/08 (2006.01) B63B 27/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20091604 (86) Int.inng.dag og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN NORGE Utlegningsskrift nr. 126192 Int. Cl. H Ol 0 33/02 Kl. 21g-13/22 Patentsøknad nr. 802/69 Inngitt 26.2.1969 Løpedag STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.8.1969

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen i patentlovens 31 annet ledd for videreføring av en internasjonal søknad i Norge. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7174 Patentsøknad nr. 1999 6373 PCT-nummer: PCT/US98/10318 Søkere: Biotechnology Research and Development Corporation, IL, USA U.S. Department of Agriculture,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31.

PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/IB06/03022 i Norge, jf. patentlovens 31. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8019 Patentsøknad nr. 2008 4570 Inndag: 2008.10.31 Løpedag: 2006.10.27 Prioritet: 2005.10.28 (ZA/05/10473) PCT-nummer: PCT/IB06/03022 WIPO Publ.nr.: WO/07/049139

Detaljer