(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret"

Transkript

1 (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 21/18 ( ) Patentstyret (21) Søknadsnr (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag (85) Videreføringsdag (24) Løpedag (30) Prioritet (41) Alm.tilgj (45) Meddelt (73) Innehaver Aker Pusnes AS, Serviceboks 732, 4808 ARENDAL, Norge (72) Oppfinner Jon Høvik, Bratteklev, 4818 FÆRVIK, Norge Henrik Moberg, Røed, 4823 NEDENES, Norge Knut Hilmar Ødegård, Nygårdsveien 13, 4844 ARENDAL, Norge (74) Fullmektig Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge (54) Benevnelse Anordning ved kjettingstopper (56) Anførte publikasjoner US A NO B (57) Sammendrag En kjettingstopper for en ankerkjetting som drives med et ankerspill. Kjettingstopperen innbefatter styremidler (14a, b, 15) for kjettingleddene (5, 9). Et kjettingstoppelement (2) kan virke mellom en første stilling uten kontakt med kjettingleddene, en andre stilling i en ikke-sperrende kontakt med kjettingleddene, og en tredje stilling i sperrende kontakt med kjettingleddene. Kjettingstoppelementet (2) innbefatter minst ett første anleggsmiddel (23a, b) for anlegg mot et første kjettingledd (9), og minst ett andre anleggsmiddel (19a, b) for anlegg mot et korresponderende statisk tredje anleggsmiddel (10a, b) i kjettingstopperen.

2 1 Oppfinnelsen vedrører innretninger for kontroll av bevegelsen til en kjetting. Mer særskilt vedrører oppfinnelsen en innretning for stopping og låsing av bevegelsen til en ankerkjetting, som angitt i innledningen til krav Innenfor skipsfarten er det en tendens til å fortøye skip lengre ut i sjøen (vekk fra havnen og beskyttet farvann) enn tidligere. Dette kan skyldes økonomiske og/eller driftsmessige preferanser foretatt av rederen eller kapteinen, så vel som følge av at havner rundt omkring i verden blir stadig mer trafikkert. Slik fortøyning i sjøen, i farvann hvor skipet utsettes for store bølgekrefter, kan utsette skipets ankersystemer for dynamiske belastninger som de ikke er beregnet for. Et typisk ankervinsjsystem er beregnet for hiving av ankeret og ankerkjettingen fra vanndyp på rundt meter (7-10 % av kjettingens bruddlast) med en hastighet på 9 meter pr. minutt. Et særlig problem som oppstår i åpne farvann er at kraftige dønninger vil kunne forekomme under hivingen av ankeret, hvilket vil kunne gi større belastninger enn det som ankervinsjen og hjelpeutstyret er beregnet for. Disse belastningene kan forsterkes som følge av motstand i havbunnen mot ankervingene. Da vil ankervinsjen bli utsatt for belastninger som er større enn kapasiteten, den hydrauliske vinsjmotoren vil svikte, og ankerkjettingen vil begynne å løpe ut i sjøen på en ukontrollert måte. En konsekvens vil også kunne være ødeleggende skader på det hydrauliske systemet. Denne situasjonen vil kunne sette skipet i fare, og medføre farer for besetningen. Kjettingstoppere brukes om bord på skip for låsing av ankerkjettingen når ankeret er blitt låret, og tjener til avlastning av ankerspillet når skipet ligger for anker. Kjettingstoppere som i dag er i vanlig bruk, innbefatter en åpen gliderenne for understøttelse av kjettingens horisontalledd som ligger parallelt med gliderennen, og med et styrespor for kjettingens vertikale ledd. Kjent teknikk innbefatter GB , som vedrører kjettingstoppere for låsing av en ankerkjetting ved fortøyning eller oppankring av et fartøy, eksempelvis kjettingstoppere for avlastning av ankerspillet når fartøyet ligger for anker eller er fortøyd til en fortøyningsbøye. Kjettingstopperen innbefatter låselegemer som kan beveges til og fra låsesamvirke med et horisontalt kjettingledd. US og NO beskriver også kjedestoppere med dreibar pal. Kjent teknikk innbefatter også EP B1, hvor det beskrives en kjettingstopper for stramming av en ankerkjetting, for på den måten å holde den i tett kontakt mot et anlegg når ankeret er i sin stuingsstilling. Kjettingstopperen innbefatter en gliderenne med et styrespor, hvor ankerkjettingen styres når ankeret låres og hives, og en bærestruktur er fast tilknyttet kjettingstopperens ramme, og strekker seg i en retning opp fra denne, slik at derved bærestrukturen svingbart vil understøtte et utkjørbart og tilbaketrekkbart kjettingstrammemiddel som er svingbart mellom en innoperativ stilling over styresporet, og en operativ stilling hvor kjettingstrammemidlet har kraftvirkende kontakt med et kjettingledd i

3 2 ankerkjettingen i styresporet, for å påvirke ankerkjettingen i hovedsak i hivingsretningen i det nevnte styresporet I andre kjente kjettingstoppere oppnås låsevirkningen eksempelvis ved hjelp av en kraftig stang som kan senkes på tvers av ankerkjettingen for låsing av et vertikalt kjettingledd mot et anlegg. Teknikkens stand innbefatter således også JP , hvor det beskrives en ankerkjettingkontrollinnretning med en ramme med et styreelement innbefattende en styrerulle for styring av bevegelsen til en ankerkjetting, og et styrespor. På begge sider av rammen er det anordnet en aksel i samme retning som ankerkjettingens bevegelsesretning. En stopper er anordnet for glidebevegelse på akselen, og rotering i en retning på tvers av ankerkjettingens bevegelsesretning. Søkeren har utviklet og realisert foreliggende oppfinnelse for å overvinne disse ulempene, og for å kunne oppnå ytterligere fordeler. Oppfinnelsen er angitt og kjennetegnet i det selvstendige kravet, mens de uselvstendige kravene beskriver andre inventive kjennetegn. Oppfinnelsen innbefatter således en kjettingstopper for en ankerkjetting som drives av et ankerspill, og innbefatter styremidler for kjettingleddene, og et kjettingstoppelement som kan opereres mellom en første stilling ute av kontakt med kjettingleddene, en andre stilling i hvilken det foreligger en ikke-sperrende kontakt med kjettingleddene, og en tredje stilling hvor det foreligger en sperrekontakt med kjettingleddene, idet kjettingstoppelementet videre innbefatter minst et første anleggsmiddel for anlegg mot et første kjettingledd, og minst et andre anleggsmiddel for anlegg mot et korresponderende statisk tredje anleggsmiddel i kjettingstopperen, kjennetegnet ved at kjettingstoppelementet er svingbart om en svingeakse mellom den første, andre og tredje stillingen, og at kjettingstoppelementet er utstyrt med en dreibar arm som på sin frie ende bærer en vekt og er svingbar om den nevnte svingeaksen, mellom en første stilling der armen er svingt vekk fra kjettingstoppelementet og en andre stilling der armen og vekten er dreid mot kjettingstoppelementet og således utøver en større belastning på kjettingstoppelementet, hvorved belastningen på kjettingstoppelementet kan økes og reduseres selektivt. I én utførelse innbefatter styremidlene et styrespor for glidesamvirke med et første kjettingledd, og første styreflater for glidesamvirke med et andre kjettingledd, idet det tredje anleggsmidlet innbefatter en skrå anleggsflate i minst én utspart del av styreflatene. Fordelaktig innbefatter sperrelementet en bæreflate for glidesamvirke med et første kjettingledd når kjettingen beveger seg gjennom kjettingstopperen. I én utførelse innbefatter bæreflaten et sliteelement.

4 3 Kjettingstopperen innbefatter fordelaktig dreneringsåpninger i fluidforbindelse med et nedre område av det tredje anleggsmidlet Kjettingstopperen ifølge oppfinnelsen kan automatisk og i løpet av meget kort tid stoppe og låse en ankerkjetting som begynner å gli ut fra ankerspillet (eksempelvis under hiving av ankeret), for på den måten å kunne hindre at store dynamiske belastninger overføres til ankerspillet (eksempelvis ankervinsjmotoren og hjelpeutstyr), og for å hindre at ankerkjettingen løper ukontrollerbart ut i vannet. Kjettingstopperen ifølge oppfinnelsen kan også brukes som en konvensjonell kjettingstopper når ankerkjettingen befinner seg i en statisk tilstand, dvs. at ankeret enten er brakt i en stuingsstilling mot skipsskroget, når ankeret er installert på havbunnen, eller når skipet er fortøyd til en bøye eller lignende. Kjettingstopperen ifølge oppfinnelsen kan anbringes på eksisterende skip, slik at man derved kan unngå kostbare oppgraderinger av ankerspillutstyr så som ankervinsj og hydraulisk motor. Disse og andre egenskaper ved oppfinnelsen vil gå frem av den etterfølgende beskrivelse av en foretrukket utførelse, her bare gitt som et ikke-begrensende eksempel, og under henvisning til tegningen, hvor: Fig. 1 er et perspektivriss av en utførelse av kjettingstopperen ifølge oppfinnelsen, Fig. 2 er et perspektivriss som i fig. 1, idet deler av innretningen er vist gjennomsiktige (stiplet og punktert) for derved å belyse visse komponenter i innretningen, Fig. 3 er et perspektivisk nærbilde av en del av kjettingstopperen, hvor noen elementer er utelatt, Fig. 4 er et perspektivriss av en første utførelse av en pal for kjettingstopperen, Fig. 5 er et annet perspektivriss av kjettingstopperen, idet noen elementer er utelatt, Fig. 6 er et sideriss av en del av kjettingstopperen, idet deler av innretningen er vist gjennomsiktige (stiplede og punkterte linjer), for derved å vise visse komponenter av kjettingstopperen, Fig. 7 er et riss tilsvarende fig. 6, og viser en kjørestilling for motvekten, Fig er perspektivriss som viser ulike trinn under bruken av kjettingstopperen, og viser også en andre utførelse av palen, Fig. 13 er et perspektivriss som viser palen i en kjetting låsestilling, Fig. 14 er et forstørret sideutsnitt og viser palen i en kjedelåsestilling, Fig. 15 og 16 er skjematiske sideriss som viser virkningen til anleggsflatenes vinkel,

5 4 Fig. 17 er et perspektivriss av kjettingstopperen i en ikke-aktiv modus, dvs. med palen løftet vekk fra ankerkjettingen, og Fig. 18 er et skjematisk sideriss av en utførelse av palen, med fingre som har en vinklet ytre del Med henvisning til figurene, og til å begynne med i fig. 1 og 2, innbefatter kjettingstopperen ifølge oppfinnelsen en ramme som i den viste utførelsen består av to oppreiste plateelementer 4a, 4b hvis nedre ender er festet til skipets dekk (ikke vist) på vanlig måte. Innretningen kan erstatte en konvensjonell kjettingstopper, og kan således sveises til dekket mellom ankerspillet og klysset. Ankerkjettingen 16 (bare en del av denne er vist) går gjennom kjettingstopperen, i en retning innover mot ankerspillet (ikke vist), indikert med pilen I, og går i en retning utover mot et kryss (ikke vist) og mot sjøen, som indikert med pilen O. Når således ankerkjettingen gis ut fra skipet, vil den bevege seg i O -retningen, mens kjettingen beveger seg i I -retningen når den trekkes inn, eksempelvis i forbindelse med hiving av ankeret. Disse operasjonene er velkjent, og blir derfor ikke forklart nærmere. Ankerkjettingen 16 innbefatter et antall individuelle kjettingledd som på vanlig måte er anordnet omtrent perpendikulært på hverandre, og vekselvis. Henvisningstallet 5 indikerer således et oppreist eller så godt som vertikalt kjettingledd, mens henvisningstallet 9 viser et liggende eller så godt som horisontalt kjettingledd. I denne beskrivelsen skal kjettingleddene betegnes henholdsvis som et vertikalt kjettingledd 5, og et horisontalt kjettingledd 9, selv om orienteringene ikke nødvendigvis er absolutt vertikale eller horisontale. Kjettingstopperen innbefatter også en styrerull 12 for endring av kjettingens retning på en bestemt måte. Slike styreruller, som er kjent, har i den viste utførelsen et spor for det vertikale kjettingleddet 5, og en perpendikulært orientert bæreflate for det horisontale kjedeleddet 9 (se eksempelvis fig. 5). Styrerullen kan også ha en annen kjent utførelse, og kan eksempelvis ha flere lommer for kjettingleddene. Kjettingstopperen innbefatter videre en statisk kjettingstyredel; mer særskilt styreflater 14a, 14b for de horisontale kjettingleddene 9, og et styrespor 15 for det vertikale kjettingleddet 5 (se eksempelvis fig. 3 og 5). En pal 2 er dreibart opplagret ved hjelp av en dreiedel 2b i tilpassede bæringer 2a i plateelementene 4a, b. Palen 2 kan således dreie seg fra en innaktiv stilling hvor den er løftet opp og vekk fra kjettingen (se fig. 17), og til en aktiv stilling hvor den hviler mot kjettingen, eksempelvis som vist i fig. 2, 7 og 8. Palen 2 er videre utstyrt med en dreibar arm 3 som på sin frie ende bærer en motvekt 7. Denne vektarmen 3 kan dreies for å innstille palens anleggslast mot ankerkjettingen. Fig. 2 og 7 viser eksempler på to endestillinger, tilnærmet 180 o fra hverandre. Fig. 7 viser stillingen hvor palen utøver en maksimal belastning på kjettingen (med motvekten), mens fig.

6 5 2 viser den andre ytterlighet, hvor belastningen på kjettingen er mindre. Når armen 3 befinner seg i den stillingen som er vist i fig. 2, tjener den også som et håndtak hvormed en operatør kan løfte palen til dens innaktive stilling Som vist i fig. 4 har palen 2 to fingre 17a, b som mellom seg definerer en åpning 21 for opptak av de vertikale kjettingleddene 5 (se eksempelvis fig. 7). Hver finger 17a, b har kjettinganleggsflater 23a, b for anlegg mot et horisontalt kjettingledd 9 når palen befinner seg i en kjettingstoppende stilling (se eksempelvis fig. 6). Videre foreligger det glideflater 20a, b for glidesamvirke med den øvre siden til de horisontale kjettingleddene 9, når kjettingen trekkes inn med ankerspillet. Det foreligger også anleggsflater 19a, b, hvis funksjoner vil bli beskrevet nærmere nedenfor. I en alternativ utførelse er glideflatene 20a, b utformet med individuelle sliteelementer 22a, b, slik det blant annet er vist i fig. 9. Sliteelementene 22a, b, som kan være av et syntetisk materiale så som nylon, tjener til å redusere friksjonen mellom metallpalen og kjettingleddet. Dette vil redusere slitasjen og opprivingen av disse komponentene, og vil også redusere støyen. Både glideflatene 20a, b som sådan, og også sliteelementene 22a, b, reduserer faren for at palfingrene skal skade de horisontale kjettingleddene når ankerkjettingen begynner å gli ut (i O - retningen) når palen hviler i den aktive stillingen (dvs. hviler på kjettingen). Som vist i fig. 3 og 5, som viser den statiske kjettingstyredelen, er hver styreflate 14a, 14b utformet med en utspart anleggsflate 10a, b. Disse anleggsflatene 10a, b svarer til palens anleggsflater 19a, b, og er utformet for å kunne sperre palen. Fig. 3 og 5 viser også dreneringsåpninger 6a, b i de utsparte anleggsflatenes 10a, b nedre områder (se også fig. 14). Slam og sand som kan ha heftet seg til kjettingen, blir således på hensiktsmessig måte drenert ut fra kjettingstopperen gjennom disse åpningene. Dreneringen forsterkes ved at palanleggsflatene 19a, b presses mot de utsparte anleggsflatene under påvirkning av kjettingen, slik det vil bli beskrevet senere. Virkemåten til den nye kjettingstopperen kan hensiktsmessig grupperes som følger: a) en inaktiv modus (eksempelvis når ankerkjettingen gis ut), hvor palen 2 er løftet vekk fra kjettingen (se fig. 17), b) en aktiv, stand-by-modus når ankerkjettingen trekkes inn mot ankerspillet og palen glir på toppen av de horisontale kjettingleddene 9, c) en aktiv stoppmodus når ankerkjettingen har begynt å gli ut fra ankerspillet, og palen samvirker med et horisontalt kjettingledd 9, og d) en aktiv kjettingstopperlåsemodus når ankerkjettingen befinner seg i en statisk tilstand, dvs. at ankeret enten er i en stuingsstilling mot skipets skrog, ankeret er installert på havbunnen, eller skipet er forankret til en bøye eller lignende.

7 6 Den etterfølgende beskrivelse gjelder primært de aktive stand-by- og stoppmodusene, under særlig henvisning til fig Fig. 8 viser en variant av palen uten sliteelementer, mens fig viser varianten med sliteelementene 22a, b. Den etterfølgende beskrivelse av virkemåten er imidlertid gyldig for begge variantene. Fig. 8 viser en tilstand hvor stangen 3 er svingt vekk fra palen, som beskrevet foran, mens fig viser at stangen 3 og motvekten 7 er dreiet mot palen og således utøver en større belastning på palen. En fagperson vil forstå at den stangstillingen som er vist i fig er å foretrekke, da den gir en raskere sperrevirkning, men den etterfølgende beskrivelse gjelder i prinsippet begge stangstillinger. Fig. 8 og 9 viser en tilstand hvor ankerkjettingen er trukket inn mot ankerspillet ( I -retningen) og fingrene på palen 2 glir på toppen av de horisontale kjettingleddene 9, slik det er beskrevet foran. I denne tilstanden befinner kjettingstopperen seg i sin stand-by-modus, og følger kjettingens bevegelse. Fig. 10 viser en situasjon hvor den kraften som virker på kjettingen (eksempelvis som følge av dønninger, etc., som beskrevet innledningsvis) er større enn ankerspillets trekkraft, og ankerkjettingen har begynt å bevege seg utover i en retning mot klysset ( I -retningen). Palfingrene 17a, b er i ferd med å gli av det horisontale kjettingleddet 9. Fig. 11 viser en situasjon som i fig. 10, men noe senere, og palfingrene har falt fra det horisontale kjettingleddet 9. Åpningen 21 muliggjør at det etterfølgende vertikale kjettingleddet 5 kan gå uforstyrret gjennom palen. Fig. 12 viser hvordan, når kjettingen har beveget seg litt videre i I -retningen, palfingrene går mot det neste horisontale kjettingleddet (henvisningstallet 9 ) etter det omtalte kjettingleddet 9, og hvordan anleggsflatene 19a, b på palfingrene går mot de korresponderende anleggsflatene 10a, b i styreflatene 14a, b. Fig. 12 viser således at kjettingen er fullstendig sperret eller stoppet i kjettingstopperen. Den samme situasjonen som i fig. 12 er vist i fig. 13, men fra en annen vinkel, og viser hvordan kjettinganleggsflatene 23a, b på palfingrene går mot det horisontale kjettingleddet. Man vil av den foregående beskrivelse forstå at dersom og når ankerspillet igjen begynner å trekke inn ankerkjettingen, så vil palen automatisk bli frigjort, og innta sin glidestilling på toppen av de horisontale kjettingleddene (fig. 8 og 9) og gjeninnta sin stand-by-modus. Den fullstendig stoppede eller sperrede situasjonen er vist skjematisk i fig. 15 og 16, som viser innvirkningen til skråvinklene til de samvirkende anleggsflatene 19a, b og 10a, b. Den kraften som virker på ankerkjettingen i kjettingstopperen er indikert med pilen F R, og kraftkomponentene er betegnet F A og F B. Fig. 15 viser en første skråvinkel 1, og palen er rett. Fig. 16 viser en andre skråvinkel 2, og nå er den ytre ende av palen, med anleggsflaten 19a, b, anordnet i

8 7 en brytevinkel i forhold til resten av palen. Anleggsflatene 19a, b og 10a, b i fig. 6 5 er således brattere enn anleggsflatene 19a, b og 10a, b som vist i fig. 15, dvs. at 2 > 1. Det foretrekkes derfor å ha en relativt bratt skråvinkel ( 2, fig. 16), og også en brytevinkel > 0, da dette vil gi en mindre belastning (F A ) på palbæringen 2b. Dette er gunstig ut fra konstruksjonsmessige hensyn. Skråvinkelen og palbrytevinkelen kan optimeres slik at ankerkjettingens belastninger primært tas av anleggsflatene 10a, b. Fig. 18 er et skjematisk nærbilde av en variant av palen, og viser brytevinkelen.

9 8 PATENTKRAV Kjettingstopper for en ankerkjetting som drives med et ankerspill, hvilken kjettingstopper innbefatter styremidler (14a,b, 15) for kjettingleddene (5, 9), og et kjettingstoppelement (2) som er opererbart mellom en første stilling uten kontakt med kjettingleddene, en andre stilling i hvilken det foreligger en ikke-sperrende kontakt med kjettingleddene, og en tredje stilling hvor det foreligger en sperrekontakt med kjettingleddene, idet kjettingstoppelementet (2) videre innbefatter minst et første anleggsmiddel (23a, b) for anlegg mot et første kjettingledd (9), og minst et andre anleggsmiddel (19a, b) for anlegg mot et korresponderende statisk tredje anleggsmiddel (10a, b) i kjettingstopperen, k a r a k t e r i s e r t v e d at kjettingstoppelementet (2) er svingbart om en svingeakse (2a, b) mellom den første, andre og tredje stillingen, og at kjettingstoppelementet er utstyrt med en dreibar arm (3) som på sin frie ende bærer en vekt (7) og er svingbar om den nevnte svingeaksen, mellom en første stilling der armen (3) er svingt vekk fra kjettingstoppelementet og en andre stilling der armen (3) og vekten (7) er dreid mot kjettingstoppelementet og således utøver en større belastning på kjettingstoppelementet, hvorved belastningen på kjettingstoppelementet kan økes og reduseres selektivt. 2. Kjettingstopper ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at styremidlene innbefatter et styrespor (15) for glidesamvirke med et første kjettingledd (9), og første styreflater (14a, b), for glidesamvirke med et andre kjettingledd (5), og at det tredje anleggsmidlet (19a, b) innbefatter en skrå anleggsflate i det minste en utspart del av styreflatene (14a, b). 3. Kjettingstopper ifølge et av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at sperreelementet (2) innbefatter en bæreflate (20a, b) for glidesamvirke med et første kjettingledd (9) når kjettingen beveger seg gjennom kjettingstopperen. 4. Kjettingstopper ifølge krav 3, k a r a k t e r i s e r t v e d at bæreflaten (20a, b) videre innbefatter et sliteelement (22a, b). 5. Kjettingstopper ifølge et av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d dreneringsåpninger (6a, b) i fluidforbindelse med et nedre område av det tredje anleggsmiddelet (10a, b).

10

11

12

13

14

15

16

17

18

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100258 (13) A1. (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100258 (13) A1. (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100258 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100258 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.02.19 (85) Videreføringsdag (24)

Detaljer

Formatert: Blokkjustert

Formatert: Blokkjustert 1 Oppfinnelsen vedrører innretninger for kontroll av bevegelsen til en kjetting. Mer særskilt vedrører oppfinnelsen en innretning for stopping og låsing av bevegelsen til en ankerkjetting, som angitt i

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(19) NO (11) 325577 (13) B1

(19) NO (11) 325577 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 325577 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 17/00 (2006.01) B63B 35/44 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20060693 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.02.14 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører et offshore-lastesystem for overføring av hydrokarbonprodukter via en losseslange fra et lageranlegg på et transportfartøy, så

Oppfinnelsen vedrører et offshore-lastesystem for overføring av hydrokarbonprodukter via en losseslange fra et lageranlegg på et transportfartøy, så 1 1 2 3 Oppfinnelsen vedrører et offshore-lastesystem for overføring av hydrokarbonprodukter via en losseslange fra et lageranlegg på et transportfartøy, så som et skytteltankskip. Mer særskilt vedrører

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32871 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0426 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.11.30 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 02.06.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33242 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F17D 1/12 (06.01) B63B 27/24 (06.01) F17D 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1216 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.09.01 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133231 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K /12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) B65D 5/489 (2006.01) B65D 90/02 (2006.01) B65D 90/52 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100974 (86)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133645 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en brønn under innslusing av et brønnverktøy SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Åsmund Solland Langflåtveien

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1363 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E02D 29/12 (06.01) E02D 29/14 (06.01) E03F /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1363 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.03. (8) Videreføringsdag

Detaljer

LÅS MED ET SELEKTORELEMENT

LÅS MED ET SELEKTORELEMENT LÅS MED ET SELEKTORELEMENT Beskrivelse 2 3 [0001] Den foreliggende oppfinnelsen retter seg mot en lås for en dør, et vindu eller lignende, med en låskasse hvor det er anbrakt en låsmekanisme med et reileelement

Detaljer

akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres. I tillegg vil den på akseltetningen

akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres. I tillegg vil den på akseltetningen 1 Oppfinnelsen vedrører en strømningsmaskin som angitt i innledningen til patentkrav 1. En slik strømningsmaskin er eksempelvis kjent fra EP 1 972 4 A1. 1 2 3 40 EP 1 972 4 A1 anses å representere den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 IMORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G 21 C 3/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patent søknad nr. 122/71 (22) Inngitt 13.01.71 (23) Løpedag 13.01.71 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

Holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel

Holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel 1 3 Holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel mellom en lukket stilling og en åpen stilling innbefattende

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B65G 57/18 ( ) B65G 57/20 ( ) B65G 1/08 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B65G 57/18 ( ) B65G 57/20 ( ) B65G 1/08 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 0739 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B6G 7/18 (06.01) B6G 7/ (06.01) B6G 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0739 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.0. (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 335095 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 15/04 (2006.01) E02B 15/10 (2006.01) B63B 35/32 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121250 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1717 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1717 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06. (30)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336599 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 35/44 (2006.01) B63B 13/00 (2006.01) B63B 39/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130825 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter.

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter. 1 10 Oppfinnelsen vedrører en anordning til elektrisk forbindelse av en container med et motelement, der anordningen er utformet som plugginnretning som har minst en bryter og hvor en første pluggdel som

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H01R 9/24 (2006.01) H01R 25/00 (2006.01) H02G 3/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20033445 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en konstruksjon SØKER: Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 89, Strømsteinen 4003 STAVANGER OPPFINNER: Eirik Engevik Rytterfaret 34

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32933 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F03B 9/00 (06.01) F03B 17/06 (06.01) F03D /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 092798 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.07.31 (8)

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Nedihulls aktuator SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien 13 4344 Bryne FULLMEKTIG:

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332627 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111372 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.. (30)

Detaljer

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall.

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall. 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en føringsanordning for et rørsystem forbundet med en brønn for produksjon av olje eller naturgass for eksport av disse produktene, eller injisering

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører innretninger for behandling av den ytre overflaten på rørformede elementer. Mer særskilt vedrører oppfinnelsen en

Oppfinnelsen vedrører innretninger for behandling av den ytre overflaten på rørformede elementer. Mer særskilt vedrører oppfinnelsen en 1 Oppfinnelsen vedrører innretninger for behandling av den ytre overflaten på rørformede elementer. Mer særskilt vedrører oppfinnelsen en slipeinnretning for en sylinderstang eller lignende, som angitt

Detaljer

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige 1 Europeisk patent nr. 237066 NORWAY P16219NOEP Søker: Telesteps AB P.O. Box 362 73 24 Tranås Sverige Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Ake Winbladh Stallbergavägen 1B S-73 61

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 329383 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 329383 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 329383 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B66C 13/04 (2006.01) B63B 27/00 (2006.01) B63B 27/08 (2006.01) B63B 27/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20091604 (86) Int.inng.dag og

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Bakgrunn

Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Bakgrunn - 1 - P347NO00-KM Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Den foreliggende oppfinnelsen vedrører brønnrammer for havbunnsbrønner. Spesielt vedrører oppfinnelsen en konfigurasjon av brønnrammeluker for

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/06 (2006.01) E21B 19/00 (2006.01) E21B 29/00 (2006.01) E21B 19/09 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20120665 (86) Int.inng.dag

Detaljer

(19) NO (11) 326901 (13) B1

(19) NO (11) 326901 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 326901 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E02B 17/02 (2006.01) B63C 7/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20072681 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2007.0.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

SEISMISK KLEMME. spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene.

SEISMISK KLEMME. spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene. 1 SEISMISK KLEMME [0001] Oppfinnelsen angår tilbehør for opphengt himlingsskjelettkonstruksjon og, spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene. KJENT TEKNIKK [0002] US-patenter 046294;

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289 f SI (46) PiOTT MEDDELT NORGE [NO] (51) mr ei.' B 25 J 9/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) Inngitt (23) Løpedag 773861 11.11.77 11.11.77

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn.

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn. - 1 - P3891NO00-KM Aktuator med forutbestemt feil-modus Denne oppfinnelsen vedrører aktuatorer, og særlig elektrisk eller hydraulisk drevne aktuatorer for betjening av anordninger så som hydrauliske styringsventiler.

Detaljer

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Anordning og fremgangsmåte for å knuse et glasslegeme samt anvendelse av anordningen SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå

Detaljer

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å rense en brønns øvre parti SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes FULLMEKTIG:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Avrullingsapparat. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe et avrullingsapparat for et bånd med sammenhengende enkeltvekter.

Avrullingsapparat. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe et avrullingsapparat for et bånd med sammenhengende enkeltvekter. 1 Avrullingsapparat Oppfinnelsen vedrører et avrullingsapparat for et bånd av enkeltvekter forbundet med hverandre ved hjelp av en folie eller lignende. Vekter av denne typen tjener eksempelvis til balansering

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 337088 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 13/02 (2006.01) B63B 11/02 (2006.01) B63H 21/38 (2006.01) B63B 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130746 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 143542

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 143542 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 143542 IMORGE [NO] f Cl (45) PATENT MEDDELT 4.MMS 1981 (51) lnr Cl. 3 F 16 F 11/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patenlsøknad nr. 771740 (22) Inngitl (23) Løpedag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29086 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/46 (06.01) E0D 3/14 (06.01) E0F 1/ (06.01) E0F 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6B 9/02 (06.01) B6B 2/14 (06.01) B6B 1/16 (06.01) B6B 1/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.11.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1407 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06T 3/00 (06.01) G06T 3/40 (06.01) G06T 3/60 (06.01) G09G /14 (06.01) G09G /397 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1407 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni. 143551 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551 NORGE [NO] [C] (45) PATETTT MEDDELT 4.MAES 1981 (51) Inf Cl. 1 G 21 C 13/02 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Palentsølcnad nr. 761334 (22) Inngiti 2 0. 0

Detaljer

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND 1 LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND OPPFINNELSENS TEKNISKE OMRÅDE Oppfinnelsen vedrører en løfteinnretning for å posisjonere en uhåndterlig gjenstand på en slik

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336628 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (06.01) F28F 1/32 (06.01) F2B 39/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.12.07

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 200967 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 200967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 20.07.02

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 328728 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F16K 3/02 (2006.01) E21B 34/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20065317 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.11.20 (85) Videreføringsdag

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer