(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K /12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , DE, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL , USA (72) Oppfinner Fell, Thomas, Zeughausstrasse 3, 97789, Oberleichtersbach, Tyskland (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Anordning for innfesting av en motor til en ramme på et landbruks- eller industrielt nyttekjøretøy (6) Anførte publikasjoner DE-A DE-B DE-C US-A

2 1 Anordning for innfesting av en motor på et landbruks- eller industrielt nyttekjøretøy Oppfinnelsen angår et landbruks- eller industrielt nyttekjøretøy med en ramme, en motor, og en innretning for feste av motoren til rammen, hvor rammen har to i avstand fra hverandre anordnede rammeelementer på hvilke ytterligere komponenter av nyttekjøretøyet kan bygges opp, eksempelvis en transmisjon og/eller en kjøretøyaksel. Motoropphengninger henholdsvis motorfester av den innledningsvis nevnte type har lenge vært kjent innenfor teknikkens stand. Således er det vanlig å montere en motor svingningsisolert eller fast henholdsvis stivt til et bærende kjøretøy henholdsvis til kjøretøyets understell henholdsvis chassis. Et slikt understell består vanligvis av en venstre og en høyre rammehalvdel som er forbundet med hverandre med flere forbindelseselementer. Rammekonstruksjonen består således av et bøye- og torsjonsstivt understell. Dersom motoren er montert svingningsisolert til rammen blir det i regelen ikke innført ytre krefter i motoren. Et industrielt nyttekjøretøy i form av en lastebil bygget på en ramme fremgår eksempelvis av US A, hvor det på en hovedramme er anordnet to rammeelementer som strekker seg i nyttekjøretøyets lengderetning, hvor det mellom disse er opplagret en strømproduserende enhet bestående av en forbrenningsmotor og en generator, ved hjelp av tilhørende festeanordninger. Alternativt er en såkalt moduloppbygging kjent, som vanligvis benyttes ved kraftige traktorer. Her monteres motoren som et bærende element mellom en fremre aksel eller en bærebukk for den fremre akselen og en transmisjon henholdsvis en ramme for transmisjonen. Ved en slik anordning er motoren fast integrert i understellet. Derfor ledes ved kjøring, ytre krefter inn i motoren, som er spesielt store når kjøretøyet beveges i terrenget og/eller utfører en arbeidsoperasjon. Især når en åker pløyes med en plog koplet til traktoren utsettes traktoren for store ytre krefter som også ledes inn i motoren henholdsvis i motorhuset. Det er den foreliggende oppfinnelses oppgave å definere og videreutvikle et nyttekjøretøy for landbruk eller industri av den innledningsvis angitte art hvor de foran nevnte ulemper overvinnes. Især skal det unngås at ytre krefter ledes inn i motoren henholdsvis i motorhuset.

3 Denne oppgave løses ifølge oppfinnelsen med de i patentkrav 1 nevnte trekk. Ytterligere fordelaktige utforminger og videreutviklinger av oppfinnelsen fremgår av underkravene. Ifølge oppfinnelsen er et nyttekjøretøy for landbruk eller industri av den foran nevnte art kjennetegnet ved at minst ett ytre område av motorhuset, især et område av en sideflate, er slik utformet at en festestruktur er dannet på motoren og at motoren kan festes til de to rammeelementene med kun denne festestrukturen. Prinsipielt er det også mulig å utforme minst to sider av motorhuset slik at en festestruktur på motoren kan festes til hver side og at motorhuset kan festes til de to rammeelementene med disse festestrukturene. Også kan i et midtre område av motoren et i det vesentlige ringformet flensområde være utformet, hvormed motoren kan festes til de to rammeelementene. Det ringformet dannede flensområdet kan være anordnet konsentrisk til kjøretøyets henholdsvis til motorens lengdeakse eller i et plan som er anordnet i rett vinkel til drivakselens lengdeakse. Med andre ord forbindes motoren fritt bærende, men i det vesentlige stivt, med de to rammeelementene. Denne forbindelsen tjener blant annet til å avstøtte kreftene fra motorens vekt og det av motoren frembrakte dreiemomentet, i forhold til rammen. Et slikt feste kan frembringes med en kragearmforbindelse hvor det eksempelvis på motorhusets side med svinghjulet er utformet en tilsvarende festestruktur som kan sammenliknes med en krage eller en flens. Med et slikt feste av motoren på begge rammeelementene ledes fordelaktig ingen ytre krefter og belastninger, som i første linje virker på understellet henholdsvis chassiset, inn i motoren henholdsvis i motorblokken, som kan føre til en tilsvarende bøye- og torsjonsbelastning. På grunn av den faste forbindelsen mellom motoren og de to rammeelementene økes også understellets henholdsvis rammens torsjonsstivhet. Ifølge en foretrukket utførelse er motorhusets sideflater motorens ende med svinghjulet eller motorens motsatt liggende ende. Med andre ord er motorhusets sideflate på hvilke festestrukturen er utformet der hvor svinghjulet skal anordnes. Alternativt kan festestrukturen også være anordnet på den siden som ligger motsatt motorens side med svinghjulet henholdsvis på motorens tilsvarende ende. Da i dette tilfelle motoren kun er festet til de to rammeelementene på den side som ha svinghjulet (eller på motorens motsatt liggende ende), henger den andre enden av motoren, som ikke er festet til rammeelementene, fritt. Derfor er festestrukturen slik utformet at et vippe- henholdsvis dreiemoment av motoren kan avstøttes.

4 I en alternativ utførelse er motorhusets sideflate orientert i det vesentlige i rett vinkel til lengdeakse gjennom motorens veivaksel. Her kan det handle om en ringformet festestruktur av den forannevnte type som eksempelvis er anordnet i et midtre område av motoren. Som sådan kan motoren være festet i midten henholdsvis avbalansert på de to rammeelementene. I henhold til en ytterligere alternativ utførelse er motorhusets sideflate et plan anordnet i det vesentlige parallelt med veivakselens lengdeakse. Planet er fortrinnsvis orientert horisontalt eller vertikalt. Eksempelvis kan et område være på undersiden av motoren, som strekker seg på siden av rammeelementene. Dette området kan være anordnet på motorens side med svinghjulet, i midten eller motsatt motorens side med svinghjulet og/eller være begrenset av et område på opptil % av motorens underside. Med denne festestrukturen festes motoren dermed til begge rammeelementene. Spesielt foretrekkes at festestrukturen har en forsterkning av huset, som strekker seg langs omkretsen av motorhuset. Husforsterkningen kan foreligge på svinghjulets hus eller på et område av motorhuset hvor svinghjulet er anordnet. Husforsterkningen kan dimensjoneres slik at i alle fall motorens vektbetingede krefter og det derved utviklede dreiemoment samt akselerasjonskrefter som forøvrig oppstår under kjøretøyets drift og som virker på motoren, avstøttes henholdsvis ledes bort av rammeelementene. Husets forsterkning strekker seg da især over motorhusets omkrets når en i det vesentlige ringformet eller rektangulært formet husforsterkning foreligger i form av en lukket struktur på motorens utside. Ifølge en foretrukket utførelse er festestrukturen slik utformet at det med rammeelementene dannes en kragearmforbindelse. Alternativt eller i tillegg er motoren opphengt fritt bærende til rammen ved hjelp av festestrukturen. Festestrukturen kan omfatte minst en flensdel. Alternativt kan minst en flensdel anbringes på festestrukturen: Den minst ene flensdelen kan festes til et rammeelement. Med andre ord kan minst en flensdel i ett stykke være anordnet, som danner motorens festestruktur og med hvilken motoren kan festes til rammeelementene. Dette kan eksempelvis være på den støpte motorblokken. Alternativt til dette kan en flensdel være anbringbar på motorens festestruktur, hvormed motoren festes til et rammeelement. Ifølge en forstrukket utførelse kan motoren festes med festestrukturen mellom de to rammeelementene. En slik anordning i rommet av motoren i forhold til de to rammeelementene er kjent eksempelvis med utførelsen av traktorene i 6000-serien fra John Deere. Tilsvarende strekker de to rammeelementene seg gjennomgående fra den

5 fremre akselen til transmisjonen henholdsvis differensialhuset. På grunn av innfestingen av motoren mellom de to rammeelementene avstives nyttekjøretøyets ramme ytterligere. Forøvrig kan festestrukturen være slik festet til nyttekjøretøyets ramme at ingen ytre krefter som virker på nyttekjøretøyets ramme, eksempelvis fra et arbeidsredskap som kan anbringes på nyttekjøretøyet, ledes inn i motoren. Dette kan eksempelvis gjennomføres med hjelp av kragearmopphengingen av den foran beskrevne type. Det foretrekkes at festestrukturen er slik utformet at med denne motorens egenvekt samt et i denne forbindelse eventuelt fremkommet vippemoment og/eller det av motoren frembrakte mekaniske dreiemoment, avstøttes i forhold til rammen. Det foretrekkes at et rammeelement omfatter en bærende og en i det vesentlige i lengden utformet konstruksjonsdel som fortrinnsvis er anordnet parallell med kjøretøyets lengderetning. Et slikt rammeelement benyttes i den foran nevnte traktoren i 6000-serien fra John Deere. Festestrukturen eller en med festestrukturen stivt forbundet flensdel kan være stivt festet til et rammeelement. På denne måte er motoren stivt forbundet med rammeelementene henholdsvis med kjøretøyets ramme. Motorens eventuelle vibrasjoner henholdsvis svingninger overføres med denne utførelsesform umiddelbart til kjøretøyets ramme. Alternativt er ifølge en foretrukket utførelse festestrukturen slik utformet at motorens vibrasjoner og/eller svingninger i forhold til rammeelementene er mulig og fortrinnsvis kan dempes. Dette kan gjennomføres med slisseformede eller lange utsparinger i flensdelene eller i festestrukturen. På spesielt fordelaktig måte kan antallet av de konstruksjonsdeler som kreves for å feste motoren reduseres ved å utforme festestrukturen integrert i henholdsvis på motorhuset. Motoren er så og si direkte forbundet med henholdsvis festet til rammeelementene med festestrukturen. Det finnes forskjellige muligheter til å utforme og videreutvikle foreliggende oppfinnelses prinsipper på fordelaktig måte. I denne sammenheng vises på den ene side til underkravene og på den andre side til den etterfølgende beskrivelse av utførelseseksempler av oppfinnelsen som vises på tegningene. I forbindelse med beskrivelsen av de foretrukne utførelseseksempler av oppfinnelsen på grunnlag av tegningene beskrives også generelt foretrukne utforminger og videreutviklinger av oppfinnelsens prinsipper. I denne forbindelse er overensstemmende eller i forhold til

6 deres funksjon sammenliknbare konstruksjonsdeler betegnet med samme henvisningstall. Tegningene viser på figur 1 et grunnriss av et første utførelseseksempel av den foreliggende oppfinnelsen, figur 2 et grunnriss av et andre utførelseseksempel av den foreliggende oppfinnelsen, figur 3 et perspektivriss av et ytterligere utførelseseksempel av foreliggende oppfinnelse for sammenlikning av utførelseseksemplet ifølge figur 1, figur 4 et perspektivisk riss av utførelsen på figur 3, sett i et annet perspektiv, og figur et sideriss av et ytterligere utførelseseksempel av den forliggende oppfinnelsen. Figur 1 viser et skjematisk riss av et understell for et nyttekjøretøy for landbruket, nemlig en ikke vist traktor. Traktoren er utformet som en rammekonstruksjon. Rammen 12 har to fra hverandre i avstand anordnede rammeelementer 14, 16 som strekker seg fra et fremre område av traktoren til et bakre område. De to rammeelementene 14, 16 er i det vesentlige anordnet parallelt med kjøretøyets lengdeakse. I traktorens fremre område foreligger et forbindelseselement som de to rammeelementene 14, 16 er festet til. I et bakre område av traktoren er de to rammeelementene 14, 16 festet til et transmisjonshus 22. Transmisjonshuset 22 er på figur 1 tegnet inn kun skjematisk og omfatter på den ene siden et gir 24, en differensial 26 og et akseluttak 28 med gir, idet disse gir ikke er inntegnet, og med henvisningstallene er det kun antydet hvor omtrent disse girene er lokalisert i transmisjonshuset 22 som består av flere enkeltdeler. På differensialgiret 26 forløper, på siden over tilsvarende akseldifferensialhus, på hver side ikke viste drivaksler til traktorens bakhjul 30 for å drive disse. Med henvisningstallet 32 er en uttaksaksel betegnet som er rotasjonsforbundet med en akseluttakstransmisjon 28 og hvormed ikke viste arbeidsredskap kan forbindes med traktoren med mekanisk drift. Til forbindelseselementet er traktorens pendlende opplagrede og kun skjematisk antydede fremre aksel 34 opphengt, til hvilken fremre hjul 36 er dreibart opplagret. Til rammen 12 henholdsvis til rammeelementene 14, 16 er traktorens motor 38 festet, idet motoren 38 er utformet som en forbrenningsmotor. Motoren 38 har et motorhus 40, et svinghjul 42 og en drivaksel 44. Drivakselen 44 er forbundet med en ikke vist leddaksel via en krafttransmisjon 24.

7 Ifølge oppfinnelsen er minst ett område av motorhustes 40 sideflater 46 slik utformet at det dannes en festestruktur 48 for motoren 38. Ifølge oppfinnelsen er videre motoren 38 festet til rammeelementene 14, 16 med disse to festestrukturene 48. Således er især et fremre område 0 av motoren 38 ikke festet med noen festeanordning eller på annen måte forbundet med rammen 12 og/eller rammeelementene 14, 16 og er altså festet fritt hengende til rammen. På figur 1 er motorhusets 40 sideflate 46 den siden av motoren 38 hvor svinghjulet 42 er anordnet. Med andre ord er motorhusets 40 sideflate 46 den side av motoren 38 som vender mot transmisjonshuset 22 henholdsvis lasttransmisjonen 24. I et ikke vist alternativt utførelseseksempel kan festestrukturen 48 som på figur 1 er anordnet på motorhusets 40 side med svinghjulet, være utformet på motorens 38 fremre område 0. Således er motoren 38 festet med en festestruktur i motorens 38 fremre område 0 til de to rammeelementene 14, 16. Motorhusets 40 sideflater 46 er ifølge figur 1 orientert i det vesentlige i rett vinkel til den ikke viste veivaksels henholdsvis drivaksels 44 lengdeakse eller traktorens lengdeakse 18. Festestrukturen 48 har en forstrekning av huset som er utformet på huset til motorens svinghjulet 42. Ifølge figur 1 er festestrukturen 48 integrert henholdsvis sammenbygd med motorhuset 40. Festestrukturen 48 strekker seg langs omkretsen omkring svinghjulet 42 henholdsvis omkring motorhuset 40 i svinghjulets 42 område. Tilsvarende er festestrukturen 48 slik utformet at den danner en kragearmforbindelse med rammeelementene 14, 16. Motoren 38 er ifølge figur 1 opphengt fritt bærende til rammen 12 henholdsvis rammeelementene 14, 16. Da motoren 38 er festet til de to rammeelementene 14, 16 forsterkes traktorens ramme 12 ytterligere. Traktorens ramme 12 omfatter især rammeelementene 14, 16, forbindelseselementet og den del av transmisjonshuset 22 som er festet til rammeelementene 14, 16. På fordelaktig måte er motorens 38 feste til nyttekjøretøyets ramme 12 slik utformet at ingen ytre krefter som kan virke på traktorens ramme 12, ledes inn i motoren 38. Riktignok er motoren 38 festet stivt til rammeelementene 14, 16 med festestrukturen 48. Dersom imidlertid rammen 12 utsettes for bøye- eller torsjonsbelastninger og rammen 12 formes i sin tredimensjonale struktur, ledes disse ikke inn i motoren 38. Motorhuset 40 må derfor ikke yte noen bærende funksjon for kjøretøyet. Således kan

8 kostnader spares inn da motorhuset ikke må ha den stabilitet som ellers kreves for en motor bygget som blokker. Festestrukturen 48 er slik utformet at motorens 38 egenvekt samt det av motoren 38 utviklede dreiemoment mot rammen 12 henholdsvis mot rammeelementene 14, 16, dermed avstøttes. Også et på grunn av motoropphengingen frembrakt vippe- og dreisemoment av motoren 38, som forårsakes av tyngdekraften, avstøttes av festestrukturen 48. Også mulige i vertikal og/eller horisontal retning virkende akselerasjonskrefter som opptrer i traktoren og som især kan oppstå ved tyngre markarbeider til tross for utformet akselavfjæring, avstøttes henholdsvis oppfanges av festestrukturen 48 overfor rammen 12. Figur 2 viser i et skjematisk riss et alternativt utførelseseksempel hvor imidlertid rammen 12 og de til denne monterte komponenter er utformet sammenliknbar med utførelseseksemplet ifølge figur 1. Ifølge dette utførelseseksemplet er det imidlertid ikke utformet festestruktur på svinghjulsiden av motorhuset 40, men det er i et midtre område av motorhuset 40 anordnet en festestruktur 2 på hver av motorhusets 40 to sideflater som vender mot rammeelementene 14, 16. Med den ene festestrukturen 2 er motoren festet til rammeelementet 14. Med den andre festestrukturen 2 er motoren festet til rammeelementet 16. De to festestrukturene 2 ifølge figur 2 strekker seg kun i et midtre område av motorhusets 40 vedkommende sideflate som vender mot vedkommende rammeelement 14, 16. Av risset på figur 2 fremgår ikke at en forsterkning av huset er anordnet på motorens 38 underside slik at festestrukturen 2 ifølge figur 2 har i det vesentlige U-form og altså på den sideflate av motorhuset 40 som vender mot rammeelementet 14, 16 forløper i det vesentlige vertikalt. De to festestrukturene 2 er under motoren 38 forbundet med en ikke vist ytterligere forsterkning av huset. På figurene 3 og 4 er vist perspektivriss av et ytterligere utførelseseksempel av oppfinnelsen. Ifølge disse er kun den øvre del henholdsvis område av motorhuset 40 dannet i form av en festestruktur 4. Festestrukturen 4 er anordnet i svinghjulets område og utformet som en forsterkning av huset. Med festestrukturen 4 er motorhuset 40 henholdsvis motoren 38 forbundet stivt med de to rammeelementene 14, 16. I et nedre område av motorens 38 sideflate har motorhuset 40 en ikke vist flensdel som likeledes er utformet som en forsterkning av huset. Mellom de to rammeelementene 14, 16 strekker et forbindelseselement 6 seg, som er stivt forbundet med rammeelementene 14, 16. Motorhusets 40 flensdel er flensforbundet med forbindelseselementet 6 henholdsvis festet til dette. Følgelig er motorhusets 40 flensdel

9 1 8 med forbindelseselementet 6 stivt festet til rammeelementene 14 henholdsvis 16. For bedre oversikt er rammeelementet 14 stiplet inntegnet. Figur viser et sideriss av et ytterligere utførelseseksempel av innretningen ifølge oppfinnelsen for feste av motoren 38 til rammen 12. Også her foreligger de to i avstand fra hverandre anordnede rammeelementene 14, 16 samt forbindelseselementet og transmisjonshuset 22, som danner traktorens ramme 12. Det fremre område av motorhusets 40 sideflate er slik utformet at motorens 38 festestruktur 8 dannes. Motoren 38 er følgelig kun festet med denne festestrukturen 8 til de to rammeelementene 14, 16. Uttrykt mer detaljert har motorens 38 henholdsvis motorhusets 40 oljepanne en forsterkning av huset som samtidig tjener som festestruktur for feste av motoren til rammeelementene 14, 16. Følgelig er motorhusets 40 underside, det vil si den med pilene 60 antydede sideflate av motorhuset 40, anordnet i det vesentlige i et horisontalt orientert plan. Motorhusets 40 sideflate 60 er således anordnet i det vesentlige parallelt med drivakselens 44 lengdeakse henholdsvis til lengdeaksen gjennom motorens 38 ikke viste veivaksel. Festestrukturen 8 kan umiddelbart forbindes med de to rammeelementene 14, 16. Alternativt kan en flens være utformet på festestrukturen 8 til hvilken en ikke vist ytterligere flensdel er stivt festet. Denne ytterligere flensdelen kan være anordnet på hver side og begge være stivt forbundet med rammeelementet 14 henholdsvis 16.

10 9 P a t e n t k r a v Nyttekjøretøy for landbruk eller industri, med en ramme (12), en motor (38), og en innretning for feste av motoren (38) til rammen (12), hvor rammen (12) har to i avstand fra hverandre anordnede rammeelementer (14, 16) til hvilke nyttekjøretøyets ytterligere komponenter kan monteres, eksempelvis en transmisjon (22) og/eller en kjøretøyaksel (34), karakterisert ved at minst ett område av et motorhus' (40) ene sideflate er slik utformet at en festestruktur (48, 2, 4, 8) er utformet på motoren (38) og at motoren (38) er festet til de to rammeelementene (14, 16) kun med denne festestrukturen (48, 2, 4, 8). 2. Nyttekjøretøy for landbruk eller industri ifølge krav 1, karakterisert ved at motorhusets (40) sideflate (46) er motorens (38) ende på den side svinghjulet befinner seg eller på motorens (38) motsatte ende. 3. Nyttekjøretøy for landbruk eller industri ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at motorhusets (40) sideflate (46) er orientert i det vesentlige i rett vinkel til lengdeaksen gjennom motorens (38) veivaksel. 4. Nyttekjøretøy for landbruk eller industri ifølge krav 1 til 3, karakterisert ved at motorhusets (40) sideflate (60) utgjør et til veivakselens lengdeakse i det vesentlige parallelt anordnet plan som fortrinnsvis er orientert horisontalt eller vertikalt.. Nyttekjøretøy for landbruk eller industri ifølge krav 1 til 4, karakterisert ved at festestrukturen (48, 2, 4, 8) omfatter en forsterkning av huset som strekker seg langs motorhusets (40) omkrets. 6. Nyttekjøretøy for landbruk eller industri ifølge krav 1 til, karakterisert ved at festestrukturen (48, 2, 4, 8) er slik utformet at disse danner en kragearmforbindelse med rammeelementene (14, 16). 7. Nyttekjøretøy for landbruk eller industri ifølge krav 1 til 6, karakterisert ved at motoren (38) er opphengt fritt bærende til rammen (129 ved hjelp av festestrukturen (48, 2, 4, 8). 8. Nyttekjøretøy for landbruk eller industri ifølge krav 1 til 7, karakterisert ved at festestrukturen (48, 2, 4, 8) omfatter minst en flensdel eller at minst en flensdel kan anordnes på festestrukturen (48, 2, 4, 8), idet den minst ene flensdelen er festet til et rammeelement (14, 16).

11 1 9. Nyttekjøretøy for landbruk eller industri ifølge krav 1 til8, karakterisert ved at motoren (38) med festestrukturen (48, 2, 4, 8) er festet mellom de to rammeelementene (14, 16) slik at nyttekjøretøyets ramme (12) forsterkes ytterligere.. Nyttekjøretøy for landbruk eller industri ifølge krav 1 til 9, karakterisert ved at festestrukturen (48, 2, 4, 8) er slik festet til nyttekjøretøyets ramme (12) at ingen ytre krefter som virker på nyttekjøretøyets ramme (12), eksempelvis fra et arbeidsredskap som kan anordnes på nyttekjøretøyet, ledes inn i motoren (38). 11. Nyttekjøretøy for landbruk eller industri ifølge krav 1 til, karakterisert ved at festestrukturen (48, 2, 4, 8) er slik utformet at med denne, motorens (38) egenvekt og/eller det fra motoren (38) mot rammen (12) frembrakte dreiemoment, kan avstøttes. 12. Nyttekjøretøy for landbruk eller industri ifølge krav 1 til 11, karakterisert ved at et rammeelement (14, 16) har en bærende og en i det vesentlig i lengderetningen utformet konstruksjonsdel som fortrinnsvis er anordnet parallelt med kjøretøyets lengderetning (18). 13. Nyttekjøretøy for landbruk eller industri ifølge krav 1 til 12, karakterisert ved at festestrukturen (48, 2, 4, 8) eller en med festestrukturen (48, 2, 4, 8) stivt forbundet flensdel er festet stivt til et rammeelement (14, 16). 14. Nyttekjøretøy for landbruk eller industri ifølge krav 1 til 13, karakterisert ved at festestrukturen (48, 2, 4, 8) er slik utformet at motorens (38) vibrasjoner og/eller svingninger i forhold til rammeelementene (14, 16) er mulig og fortrinnsvis kan dempes. 1. Nyttekjøretøy for landbruk eller industri ifølge krav 1 til 14, karakterisert ved festestrukturen (48, 2, 4, 8) er utformet integrert med eller på motorhuset (40).

12

13

14

15

16

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133645 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20922 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61B 17/80 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.08.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2130 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 2/14 (2006.01) E21B 19/07 (2006.01) E21B 19/10 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP236146 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236146 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/64 (06.01) E04B 1/61 (06.01) E04B 1/68 (06.01) E04C 2/ (06.01) E04F 13/ (06.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2281116 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 1/00 (06.01) E04H 12/08 (06.01) F03D 11/00 (06.01) F03D 11/04 (06.01) H02G /00 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer