Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Bakgrunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Bakgrunn"

Transkript

1 - 1 - P347NO00-KM Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Den foreliggende oppfinnelsen vedrører brønnrammer for havbunnsbrønner. Spesielt vedrører oppfinnelsen en konfigurasjon av brønnrammeluker for beskyttelse av ventiltrær og annet innvendig utstyr. Bakgrunn Det er vanlig å anordne havbunnsbrønner i beskyttende havbunnsbrønnrammer med et flertall brønnplasser. For eksempel kan brønnrammen omfatte fire brønnplasser, hvorved to plasser er anordnet på hver sin side av en manifold anbrakt imellom. For å få tilgang til brønnutstyr, så som ventiltrærne, blir det anordnet luker over brønnplassene som kan dreies eller løftes vekk. 1 2 En slik brønnramme er vist i den medfølgende Fig. 1, som illustrerer en brønnramme med fire brønnplasser og dreibare luker som er oppstøttet til et robust rammeverk. Toppen av brønnrammen er i flukt med toppdekselet til en manifold anordnet mellom to par av brønnplasser. For omtalen her og nedenfor sier vi at manifolden har en lengdeakse som er parallell med linjene mellom de to brønnplassene i hvert par av brønnplasser (som er på forskjellige sider av manifolden). De vertikale sidene til brønnrammen er åpen for tilgang til ventiltrærne med en ROV, gjennom åpninger under den øvre rammestangen. Med den viste brønnrammen kan en ROV få tilgang til ventiltreet fra to sider, nemlig fra siden som er motstående av siden som vender mot manifolden og siden som vender i retningene parallelt med lengdeaksen til manifolden. Lukene dreier om en dreieakse som er vinkelrett på lengdeaksen til manifolden. Følgelig, når en luke er i en åpnet stilling vil ROV-en fortrinnsvis ha tilgang et ventiltre fra den siden som er motstående av manifolden for å unngå sammenstøt med luken. Når manifolden blir senket ned inn i brønnrammen vil alle lukene fortrinnsvis være i en åpen stilling for å unngå kollisjon med manifolden. En skal bemerke at

2 - 2 - P347NO00-KM det øvre rammeverket må være dimensjonert til å gi rom for manifolden når den senkes ned eller løftes opp. Patentpublikasjon NO beskriver en annen beskyttelsesstruktur for havbunnsutstyr. Strukturen har et robust rammeverk, på toppen av hvilket det er anordnet et flertall dreibare luker. Publikasjon NO94407 beskriver et beskyttelsesdeksel for undervannsinstallasjoner, hvor dekslet er laget av komposittmateriale. Dekslene er dreibart festet øverst i et rammeverk. GB beskriver en havbunns beskyttelsesstruktur som er beregnet for én enkelt brønnplass. Strukturen kan vippes vekk fra sin beskyttende stilling og således blottlegge brønnplassen. 1 Publikasjon WO073 beskriver likeledes en beskyttelsesstruktur med kun ett deksel som er tiltenkt å beskytte havbunnsutstyr. 2 En annen utførelsesform for en beskyttelsesanordning for havbunnsinstallasjoner er beskrevet i internasjonal patentsøknad WO Denne anordningen har et toppdeksel med et gitter og fire skrå og med gitter forsynte sidedeksler som rager opp til toppen av anordningen fra en nedre stilling. Sidedekslene er hengslet ved den nedre stillingen slik at de kan dreie ut fra anordningen til en åpen stilling. Formålet med den foreliggende oppfinnelsen er å tilveiebringe en havbunnsbrønnramme som kan oppta en manifold og med et flertall brønnrammer, hvilken brønnramme kombinerer effektiv beskyttelse av havbunnsutstyret inni mens det tilveiebringer effektiv operasjonstilgang, så som for en ROV. Oppfinnelsen Den foreliggende oppfinnelsen tilveiebringer en havbunns brønnramme omfattende et flertall brønnplasser anordnet tilstøtende et manifoldmottaksrom, hvorved brønnrammen omfatter et flertall brønnrammeluker for beskyttelse av

3 - 3 - P347NO00-KM brønnutstyr, deriblant et ventiltre. Lukene omfatter i det minste et toppbeskyttelsesdeksel og et sidebeskyttelsespanel. Videre er lukene innrettet til å dreie mellom en lukket og åpen stilling, om en dreieakse som er anordnet ved en nedre ende av luken. Når lukene er i en åpen stilling fremviser brønnrammen fravær av et rammeverk som rager oppover mot toppen av brønnrammen. Brønnrammen har således ikke noe gjenværende rammeverkstrukturer som rager opp mot toppen av brønnrammen når lukene er i en åpen stilling. 1 Denne konfigurasjonen av lukene resulterer i et flertall fordeler. For eksempel vil én luke tilveiebringe topp- og sidebeskyttelse av havbunnsutstyr, mens den samtidig tilveiebringer tilgang både ovenfra og fra siden når den er i en åpen stilling. Videre, man unngår å ha gjenværende rammeverk i området til havbunnsutstyret når lukene er åpnet. Dette gir mer rom og bevegelsesfrihet for annet operasjonsutstyr, så som en ROV. Denne fordelen gjelder også ved installasjonen av en manifold som skal anbringes mellom brønnplassene, som vil bli klart for en fagmann fra diskusjonen av eksempelbeskrivelsen. Utelatelsen av et rammeverk som omgir havbunnsutstyret når lukene er i den åpne stillingen gjør det mulig å bruke en mindre brønnramme enn ved kjent teknikk. Dette er fordi rammeverkene brukt i de kjente løsningene må være tilstrekkelig store for å tilveiebringe tilgang for en ROV mellom rammeverkelementene. 2 Videre, ved å forsyne lukene med sidebeskyttelsespanel, vil tråldører eller trålskovler ikke bli hektet fast i noen rammeverkstang. I stedet, når de treffer brønnrammen vil de bare gli oppover langs sidebeskyttelsespanelet, helt til de beveger seg fri fra brønnrammen. Ved kjente rammeverkbrønnrammer kan en tråldør hekte seg fast, noe som resulterer i ekstremt store krefter som blir påført for å dreie tråldøren om rammeverkstangen før den løsner. Havbunnsbrønnrammen i samsvar med den foreliggende oppfinnelsen vil følgelig ikke bli eksponert for slike ekstreme krefter.

4 - 4 - P347NO00-KM På grunn av nødvendigheten av å være overtrålbar bør brønnrammen være forsynt med skrå flater som fører til toppen av brønnrammestrukturen. På grunn av utelatelsen av det oppoverragende rammeverket kan disse flatene starte lengre inn (eller lavere, henholdsvis) på brønnrammen enn hva som ville vært mulig med en rammeverk-brønnramme. Dette trekket bidrar også til å gjøre brønnrammen mindre enn ved de kjente løsningene. Lukene til brønnrammen er fortrinnsvis anordnet for å dreie mellom en lukket og en åpen stilling, om en dreieakse anordnet ved en nedre ende av luken når denne er i lukket stilling. 1 Et manifoldmottaksrom er fordelaktig innrettet for å motta en manifold med en lengderetning, hvorved nevnte luker er innrettet til å dreie mellom en lukket og en åpen stilling om en dreieakse som strekker seg hovedsakelig parallelt med nevnte lengderetning. Ved å dreie lukene i denne retningen vil de bli fjernet fra manifoldsmottaksrommet ved installasjon eller fjerning av manifolden. 2 Dreieaksen er fortrinnsvis anordnet under et ROV-operasjonsrom, hvorved nevnte operasjonsrom er i stand til å romme en ROV som er anordnet for å operere et ROV-grensesnitt til nevnte ventiltre. Når en luke er dreiet til den åpne stillingen kan en ROV følgelig anbringes over sidebeskyttelsespanelet og dreieaksen eller hengslene når den er i en operasjonsstilling. I en slik stilling kan den for eksempel operere et instrumentpanel på et ventiltre anordnet i en brønnplass. Sidebeskyttelsespanelet kan fordelaktig omfatte en primærdør som er hengslet festet til luken. Dette trekket tilveiebringer ROV-tilgang til havbunnsutstyr i brønnrammen selv om luken er i en lukket stilling, for eksempel til et ventiltreinstrumentpanel. Videre, sidebeskyttelsespanelet kan også omfatte en sekundærdør som er hengslet festet til luken. En slik sekundærdør kan etterlate en tilgangsåpning som er tilstøtende en tilstøtende luke når sekundærdøren og nevnte tilstøtende luke begge er i åpen stillinger. Det er fortrinnsvis anordnet én luke for hver

5 - - P347NO00-KM brønnplass. Som vil fremgå av eksempelbeskrivelsen nedenfor, gjør denne sekundærdøren det mulig for en ROV å få tilgang til rommet mellom to tilstøtende ventiltrær selv når luken omfattende nevnte sekundærdør er lukket. 1 2 I samsvar med en ytterligere utførelsesform omfatter brønnrammen en vaierdeflektor anordnet i spalten mellom tilstøtende anordnete luker. Deflektoren vil forhindre vaiere, så som trålvaiere, fra å entre spalten. Slik entring ville kunne føre til at trålutstyr setter seg fast i brønnrammen, noe som kan forårsake store krefter fra kabelen når trålemannskapet forsøker å løsne den. I utførelsesformen omfattende en vaierdeflektor blir vaierdeflektoren fortrinnsvis festet til en første av nevnte tilstøtende luker og den andre luken omfatter et deflektorføringselement. Føringselementet er innrettet til å løfte vekk nevnte deflektor når den andre luken blir beveget fra en åpen stilling til en lukket stilling. Således blir deflektoren beveget ut av bevegelsesbanen til den andre luken når denne blir lukket. Deflektoren blir på denne måten ført inn i en stilling i hvilken den delvis overlapper begge av de nevnte tilstøtende lukene. Som vil fremgå av tegningene henvist til i eksempelbeskrivelsen nedenfor er deflektoren fordelaktig anordnet i tilknytning til kanter til nevnte luker som ligger i flukt. Brønnrammen har fortrinnsvis et flertall ventiltrær anordnet i nevnte brønnplasser, hvorved i det minste ett av nevnte ventiltrær har et ventiltretilkoblingsgrensesnitt som vender mot et tilstøtende ventiltre, hvorved nevnte ventiltretilkobling utgjør en fluidforbindelse til manifoldtilkoblingsrør. Det vil si, i denne utførelsesformen er ventiltretilkoblingsgrensesnittet anordnet mellom to tilstøtende ventiltrær. Nevnte manifoldtilkoblingsgrensesnitt kan følgelig opereres av en ROV som er anordnet i det minste delvis i rommet mellom nevnte ene ventiltre og nevnte tilstøtende ventiltre. ROV-en kan fortrinnsvis ha tilgang til nevnte rom både når bare én av de tilstøtende lukene er i en åpen posisjon og når begge av de tilstøtende lukene er i en åpen posisjon, i det første tilfellet delvis gjennom nevnte sekundærdør. Med en slik løsning, selv med en brønnramme med fler enn fire brønnplasser, for eksempel seks eller åtte, kan alle ventiltretilkoblingene til manifolden

6 - 6 - P347NO00-KM betjenes med en ROV. Det er følgelig ikke nødvendig med et eget verktøy for en slik operasjon. Toppbeskyttelsesdekslet og et sidebeskyttelsespanel har fortrinnsvis en hovedsakelig horisontal og vertikal utstrekning, henholdsvis. Utførelseseksempel Idet vesentlige trekk ved den foreliggende oppfinnelsen er blitt beskrevet ovenfor, blir et mer detaljert utførelseseksempel gitt i det følgende med henvisning til de medfølgende tegningene, i hvilke 1 2 Fig. 1 er et perspektivriss av en havbunnsbrønnramme i samsvar med kjent teknikk; Fig. 2 er et perspektivriss av en havbunnsbrønnramme i samsvar med den foreliggende oppfinnelsen, med alle lukene i en lukket stilling; Fig. 3 er et perspektivriss av brønnrammen i Fig. 2, med alle lukene i en åpen stilling og fire ventiltrær installert; Fig. 4 er et toppriss av brønnrammen i Fig. 3, med kun tre ventiltrær; Fig. er et forstørret perspektivriss av en del av brønnrammen og en ROV i en operasjonsstilling; Fig. 6 er et forstørret perspektivriss av en del av brønnrammen og en ROV i en ytterligere operasjonsstilling; Fig. 7 er et forstørret toppriss av en del av brønnrammen, med en ROV i enda en operasjonsstilling; Fig. 8 er et forstørret perspektivriss av en spalte mellom to tilstøtende brønnrammeluker; Fig. 9 er det samme risset som i Fig. 8, med én av lukene i en delvis dreiet stilling; Fig. er et forstørret perspektivriss av en tilkoblingsanordning for å tilveiebringe fluidforbindelse mellom et ventiltre og manifolden. Fig. 1 viser en havbunnsbrønnramme i samsvar med kjent teknikk, med fire brønnplasser, av hvilke to plasser er anordnet på hver side av en manifold med en lengdeakse og lengdesider. Brønnrammen har et robust rammeverk med

7 - 7 - P347NO00-KM beskyttelsesluker anordnet på toppen. Beskyttelseslukene ligger i flukt med toppbeskyttelsesdekslet til manifolden, og former således en hovedsakelig plan, øvre flate. Fig. 2 og Fig. 3 viser en havbunnsbrønnramme 1 i samsvar med oppfinnelsen. Brønnrammen 1 er ankret til sjøbunnen (ikke vist) med fire sugeankre 3. Den har fire brønnplasser, av hvilke hver har et installert ventiltre (Fig. 3). Mellom de to parene av brønnplasser med ventiltrær er det anordnet en manifold 7 med en lengdeakse og lengdesider. De to lengdesidene vender hver mot ett par ventiltrær. Ved hver ende av manifolden 7 er det anordnet et beskyttelsesdeksel 11 for en undervannsledning. 1 For hver brønnplass omfatter brønnrammen 1 én luke 9. Den viste brønnrammen 1 har følgelig fire luker 9. Lukene 9 kan dreie om en dreieakse, mellom en lukket og åpen stilling. Dreieaksen er definert av hengsler 13 til hvilke lukene 9 er festet. Lukene 9 kan åpnes ved å trekke tilkoblete vaiere eller ved å betjene en hydraulisk sylinder (ikke vist). 2 Den lukkete stillingen er vist i Fig. 2, hvorved den åpne stillingen er vist i Fig. 3. Når lukene 9 er i den åpne stillingen har de dreiet i en retning vekk fra den sentralt anordnete manifolden 7, slik at de åpenbarer ventiltrærne i brønnplassene. Man bør bemerke at i den åpne stillingen er det ikke noe gjenværende rammeverk over brønnplassene eller i området til manifolden 7 (bortsett fra eventuelt rammeverk til manifolden selv). Manifolden 7 kan følgelig senkes eller heves opp inn i eller ut av posisjon mellom ventiltrærne, selv når beskyttelsesdekselet for undervannsledning er festet til den, uten risiko for kollisjon med brønnrammen 1. Lukene 9 har et toppbeskyttelsesdeksel 9a, et første sidebeskyttelsespanel 9b og et andre sidebeskyttelsespanel 9c. Toppbeskyttelsesdekslet 9a er hovedsakelig horisontalt i den lukkete stillingen, hvorved det første og andre sidebeskyttelsespanelet 9b, 9c er hovedsakelig vertikale. Man kan imidlertid også

8 - 8 - P347NO00-KM se for seg at de har en annen vinkel, såfremt toppbeskyttelsesdekslet 9a har en utstrekning med en horisontal komponent og sidebeskyttelsespanelene 9b, 9c har utstrekninger med vertikale komponenter. I den viste utførelsesformen har lukene også skrå overgangsflater 9d som strekker seg mellom toppbeskyttelsesdekslet 9a og de to sidebeskyttelsespanelene 9b, 9c, henholdsvis. Det skal bemerkes at med en brønnramme i samsvar med oppfinnelsen med fler enn fire brønnplasser, for eksempel seks eller åtte, kan det være anordnet luker over de mellomliggende brønnplassene uten noen andre sidebeskyttelsespaneler. 1 Fig. 4 viser et toppriss av brønnrammen 1 i Fig. 1 og Fig. 2, med alle lukene 9 i den åpne stillingen, men med kun tre ventiltrær. Lukene 9 er dreiet omtrent 90 grader ut fra ventiltrærne, og etterlater et ROV-operasjonsrom over luken 9, eller det første sidebeskyttelsespanelet 9b, og dreieaksen (henglser 13). Dette rommet er i stand til å romme en ROV 1 som er anordnet for å betjene et ROV-grensesnitt (ikke vist) til ventiltreet. I figurene er ROV-en 1 kun skjematisk vist. Den stiplete sirkelen med henvisningsnummer 6 indikerer et fritt rom for ytterlig- ere utstyr, så som en utblåsningssikring (BOP), når lukene 9 er i den åpne stillingen. 2 I Fig. 4 er det også vist manifoldtilkoblingsrør 17 for fluidforbindelse mellom ventiltrærne og manifolden 7. Som det fremgår av Fig. 4 er alle ventiltrærne i denne utførelsesformen tilkoblet manifolden 7 med ventiltretilkoblingsgrensesnitt 19 som er tilkoblet manifoldtilkoblingsrørene 17. Videre, alle ventiltretilkoblingsgrensesnittene 19 er anordnet på den samme siden av ventiltreet i forhold til manifolden 7. Denne stillingen er en stilling dreiet i forhold til ventiltreet omtrent 90 grader med urviseren ut fra manifolden 7. Dette betyr at fra perspektivet til ROV-en 1 som nærmer seg hvilket som helst ventiltre fra siden motsatt av manifolden 76, vil hvert ventiltre ha den samme konfigurasjonen av ventiltretilkoblingsgrensesnittet 19. Et ventiltretilkoblingsgrensesnitt 19 kunne også blitt anordnet på den motsatte siden av ventiltreet. De bør

9 - 9 - P347NO00-KM imidlertid fortrinnsvis bli anordnet på den samme siden av ventiltreet i forhold til tilgangsretningen til ROV-en 1. Det skal imidlertid bemerkes at for ventiltrærne anordnet i stillingen til det ved det nedre, høyre hjørnet i Fig. 4, vil ROV-en 1 fortrinnsvis bruke tilgang til ventiltretilkoblingsgrensesnittet 19 fra den høyre siden, det vil si tilgang i en retning parallelt med lengdeaksen til manifolden 7. Dette er illustrert i Fig. 7. Det samme gjelder for et ventiltre anordnet i den motsatte øvre, venstre brønnplassen til brønnrammen 1 i Fig Det henvises nå til Fig., hvor ROV-en 1 er vist i en stilling for betjening av ventiltretilkoblingsgrensesnittet 19 (ikke vist i Fig. pga. ROV-en foran det). ROV-en 1 har beveget seg delvis inn i rommet mellom det venstre og høyre (knapt synlig) viste ventiltreet. Til forskjell fra Fig. 4 er brønnrammen 1 i Fig. vist med luken 9 dekkende ventiltreet på den høyre siden i den lukkete stillingen. Luken 9 på den venstre siden er i den åpne stillingen. For å tilveiebringe et tilstrekkelig stort tilgangsrom for ROV-en 1 er det første sidebeskyttelsespanelet 9b til den høyre luken 9 i Fig. forsynt med en sekundærdør 21b. Når sekundærdøren 21b er i den åpne stillingen, vil en del av det første sidebeskyttelsespanelet 9b til luken 9 på den høyre siden bli dreiet vekk og etterlate en åpning for ROV-en 1. Merk at dersom lukene 9 som dekker både det høyre og venstre ventiltreet, eller brønnplasser, henholdsvis, er i den åpne stillingen (som i Fig. 3 og Fig. 4), vil ROV-en 1 også være i stand til å posisjonere seg i operasjonsstillingen vist i Fig.. Det er imidlertid vanligvis krevet at de tilstøtende brønnplassene eller ventiltrærne er beskyttet under operasjon over et ventiltre. Alle lukene vil følgelig vanligvis kun være åpne samtidig under installasjon av manifolden 7. Det henvises til Fig. 6, hvor alle lukene 9 er i den lukkete stillingen. I denne figuren er ROV-en 1 vist i en operasjonsposisjon i hvilken den kan betjene et ROV-grensesnitt til ventiltreet, så som et instrumentpanel (ikke vist). For å få tilgang er en primærdør 21a til det første sidebeskyttelsespanelet 9b åpnet. Følgelig kan ventiltreet betjenes med ROV-en uten behov for å åpne lukene 9.

10 - - P347NO00-KM Som kort nevnt ovenfor, ved betjening av ventiltretilkoblingsgrensesnittet 19 til ventiltreet i den nedre, høyre posisjonen i Fig. 4, vil ROV-en 1 ha tilgang i en retning parallelt med lengdeaksen til manifolden 7, som vist i Fig. 7. I Fig. 7 er den nedre, høyre luken 9 i den åpne stillingen, og gir ROV-tilgangsrom på den høyre siden av ventiltreet i den viste tegningen. 1 2 Det henvises nå til Fig. 8 og Fig. 9, hvor det er vist en vaierdeflektor 23 anordnet i spalten mellom to tilstøtende luker 9. En slik spalte kan for eksempel være 0, cm. Deflektoren 23 er fortrinnsvis anordnet på en slik måte at den delvis overlapper to tilstøtende luker 9, i posisjonen til kanten som forløper mellom toppbeskyttelsesdekslet 9a og de skrå overgangsflatene 9d. Deflektorene 23 er fortrinnsvis anordnet mellom hver tilstøtende luke og tjener til å hindre vaiere, så som trålvaiere (ikke vist), fra å penetrere inn i spaltene mellom tilstøtende luker 9. I en særlig fordelaktig utførelsesform er deflektoren 23 festet til en første luke 9, hvorved et deflektorføringselement 2 er festet til den motstående tilstøtende luken 9. Dette er vist i Fig. 9. Når luken 9 på den høyre siden i Fig. 9 blir dreiet inn i den åpne stillingen, vil deflektoren 23 bevege seg med luken 9 selv. Imidlertid, når luken 9 på den venstre siden i Fig. 9 blir dreiet ut fra den lukkete stillingen vil deflektoren 23 bli løftet av en kantdel 27 til den venstre luken 9, til den glir av kantdelen 27. Når den venstre luken 9 blir dreiet tilbake inn i den lukkete stillingen vil deflektorføringselementet 2 gå i inngrep med deflektoren 23 og løfte den tilstrekkelig til å la den gli på overflaten til kantdelen 27. På denne måten er vaierdeflektoren 23 innrettet til å overlappe begge lukene 9 og samtidig gjøre det mulig for begge de tilstøtende lukene 9 å bevege seg inn og ut av den lukkete stillingen. I Fig. er det vist en tilkoblingsanordning for å tilveiebringe fluidforbindelse mellom et ventiltre og manifolden 7. Tilkoblingsanordningen omfatter et ROVbetjenbart hydraulisk stempel 29 som blir anvendt av ROV-en 1 for å trekke de motstående sidene til tilkoblingsanordningen sammen til en sikker fluidforbindelse. Tilkoblingsanordningen kobler til ventiltretilkoblingsgrensesnittet 19 (Fig. 4). Anordningen kan opereres med en ROV 1 i posisjonen antydet i Fig..

11 P347NO00-KM I én utførelsesform kan lukene 9 være enkelt løsbare og festbare til resten av brønnrammen 1. Ved senking eller heving av brønnrammen 1 blir dens vekt følgelig redusert tilsvarende. I tilegg blir tileggsmassen som resulterer fra lukene når de beveges i vann redusert, slik at kravene til installasjonsutstyrsdimensjonene blir redusert.

Testanordning for ventiltre og annet havbunns brønnutstyr Bakgrunn

Testanordning for ventiltre og annet havbunns brønnutstyr Bakgrunn - 1 - P3876NO00-KM Testanordning for ventiltre og annet havbunns brønnutstyr Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en anordning for testing og for inspeksjon av forskjellige havbunnskomponenter, særlig

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold.

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold. - 1 - P4247NO01-KM Høytrykks stigerørssammenstilling Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en høytrykks stigerørssammenstilling der en øvre del av sammenstillingen kan løsnes fra en stigerørsstreng som

Detaljer

Mer spesielt tilveiebringer den foreliggende oppfinnelsen en undervannsklemme i samsvar med ingressen til patentkrav 1.

Mer spesielt tilveiebringer den foreliggende oppfinnelsen en undervannsklemme i samsvar med ingressen til patentkrav 1. - 1 - P4064NO00-KM Undervannsklemme Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt en undervannsklemme for å holde én rørformet struktur sammen med en langstrakt guidestruktur anvendt i en undervannsoperasjon.

Detaljer

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR - 1 - P4488NO00-KM KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR Foreliggende oppfinnelse vedrører et koblingsverktøy for stigerør, anpasset for å sammenkoble og frakoble stigerørsegmenter. Verktøyet er også egnet med

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn.

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn. - 1 - P3891NO00-KM Aktuator med forutbestemt feil-modus Denne oppfinnelsen vedrører aktuatorer, og særlig elektrisk eller hydraulisk drevne aktuatorer for betjening av anordninger så som hydrauliske styringsventiler.

Detaljer

- 1 - P3886NO00-KM. brønnhodet under ventiltreet.

- 1 - P3886NO00-KM. brønnhodet under ventiltreet. - 1 - P3886NO00-KM Havbunns brønnsammenstilling Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en havbunns brønnsammenstilling innrettet for produksjon fra en havbunns hydrokarbonbrønn. Oppfinnelsen gjelder særlig

Detaljer

Kobling med forspenning Bakgrunn

Kobling med forspenning Bakgrunn - 1 - P3946NO00-KM Kobling med forspenning Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en koblingssammenstilling innrettet for kobling av to sirkulære eller rørformete elementer, hvilken kobling fremviser en

Detaljer

LÅS MED ET SELEKTORELEMENT

LÅS MED ET SELEKTORELEMENT LÅS MED ET SELEKTORELEMENT Beskrivelse 2 3 [0001] Den foreliggende oppfinnelsen retter seg mot en lås for en dør, et vindu eller lignende, med en låskasse hvor det er anbrakt en låsmekanisme med et reileelement

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 141411 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 141411 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.11.2 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.02.

Detaljer

Skinne for seng. Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng.

Skinne for seng. Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng. 1 Skinne for seng Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng. 10 1 Bakgrunn for oppfinnelsen I forbindelse med arbeid for å forbedre tilvirkningen

Detaljer

Det er også kjent et mer generelt låse-system av liknende type i US 2012/ Ytterligere eksempler på kjent teknikk er vist i US A.

Det er også kjent et mer generelt låse-system av liknende type i US 2012/ Ytterligere eksempler på kjent teknikk er vist i US A. Tetningsholderinnretning 1 5 Den foreliggende oppfinnelse vedrører en tetningsholderinnretning tilrettelagt for å bli opptatt i en boring i en konstruksjonsdel designet for å bli neddykket i vann, der

Detaljer

1 En håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar undervannsanordning

1 En håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar undervannsanordning 1 En håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar undervannsanordning 5 Bakgrunn for oppfinnelsen Den foreliggende oppfinnelse vedrører en håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar

Detaljer

Avrullingsapparat. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe et avrullingsapparat for et bånd med sammenhengende enkeltvekter.

Avrullingsapparat. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe et avrullingsapparat for et bånd med sammenhengende enkeltvekter. 1 Avrullingsapparat Oppfinnelsen vedrører et avrullingsapparat for et bånd av enkeltvekter forbundet med hverandre ved hjelp av en folie eller lignende. Vekter av denne typen tjener eksempelvis til balansering

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331339 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) F16J 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 093178 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.. (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

Anvendelsene ovenfor er kun eksempler og det kan også være andre anvendelser som kjent for en fagmann som ikke er nevnt her.

Anvendelsene ovenfor er kun eksempler og det kan også være andre anvendelser som kjent for en fagmann som ikke er nevnt her. - 1 - P4021NO00-KM Føringssammenstilling Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt en føringssammenstilling for føring av rørformete, fleksible elementer, slik som en umbilical eller seismisk kabel,

Detaljer

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL 1 TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt transport av levende fjærfe fra avls- til slaktesteder. Kjent teknikk 10

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110257 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110257 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy. Bakgrunn:

Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy. Bakgrunn: - 1 - P4461NO00-AGI Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy Bakgrunn: Oppfinnelsen angår et fleksibelt oppheng som er innrettet til å bli anordnet på et fartøy, for eksempel intervensjonsskip.

Detaljer

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som 1 PNEUMATISK MADRASS Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelse vedrører en pneumatisk madrass. En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som er forbundet slik at settene

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 339892 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) F28G 1/00 (06.01) F28D 3/02 (06.01) B08B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1173 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Havbunns ventiltresammenstilling og tilknyttet fremgangsmåte Bakgrunn

Havbunns ventiltresammenstilling og tilknyttet fremgangsmåte Bakgrunn - 1 - P4143NO00-KM Havbunns ventiltresammenstilling og tilknyttet fremgangsmåte Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en havbunns ventiltresammenstilling for en havbunns hydrokarbonbrønn. Den vedrører

Detaljer

Tetningssammenstilling og tetningsring Bakgrunn

Tetningssammenstilling og tetningsring Bakgrunn - 1 - P4260NO00-KM Tetningssammenstilling og tetningsring Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en tetningssammenstilling i samsvar med den innledende delen av patentkrav 1. Den gjelder særlig en tetningssammenstilling

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 IMORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G 21 C 3/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patent søknad nr. 122/71 (22) Inngitt 13.01.71 (23) Løpedag 13.01.71 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler.

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler. 1 Leketøysbyggesett Foreliggende oppfinnelse vedrører et leketøysbyggesett omfattende en gruppe av byggeelementer, som hvert har minst én kule anordnet på byggeelementet, og hvor kulen er koblet til andre

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall.

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall. 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en føringsanordning for et rørsystem forbundet med en brønn for produksjon av olje eller naturgass for eksport av disse produktene, eller injisering

Detaljer

rett ut fra basen 8, og en stang 7 plassert oppå ribben 6. Låseprofilene 4 er anbragt hele veien rundt henholdsvis vibrasjonssikten 1 og det

rett ut fra basen 8, og en stang 7 plassert oppå ribben 6. Låseprofilene 4 er anbragt hele veien rundt henholdsvis vibrasjonssikten 1 og det 1 STØVTETNING TEKNISK OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse vedrører støvtetting mellom utstyr for steinbearbeiding, så som en vibrasjonssikt, mater, matetrakt, gliderenne, steinknuser eller liknende, og et

Detaljer

SEISMISK KLEMME. spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene.

SEISMISK KLEMME. spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene. 1 SEISMISK KLEMME [0001] Oppfinnelsen angår tilbehør for opphengt himlingsskjelettkonstruksjon og, spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene. KJENT TEKNIKK [0002] US-patenter 046294;

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en brønn under innslusing av et brønnverktøy SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Åsmund Solland Langflåtveien

Detaljer

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse 1 GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et gummibelegg til et spalteristelement med et avlangt, i det vesentlige plateformet profillegeme, i hvis midtre tverrsnittsområde

Detaljer

"Steglist på frittfall livbåter"

Steglist på frittfall livbåter 11979/JH/OM 13/06/03 Patentsøknad nr.: 1171 [ev. PCT-nr.] Patentsøker: Norsafe AS Tittel: "Steglist på frittfall livbåter" Basisdokument 1 Teknisk område [0001] Foreliggende oppfinnelse vedrører livbåter,

Detaljer

Holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel

Holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel 1 3 Holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel mellom en lukket stilling og en åpen stilling innbefattende

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 336119 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/01 (06.01) E21B 17/02 (06.01) E21B 17/06 (06.01) E21B 17/07 (06.01) E21B 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 130767 (86) Int.inng.dag

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige 1 Europeisk patent nr. 237066 NORWAY P16219NOEP Søker: Telesteps AB P.O. Box 362 73 24 Tranås Sverige Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Ake Winbladh Stallbergavägen 1B S-73 61

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre 1 1 2 3 40 Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre skaplegemeføring for anordning i innerrommet av et skaplegeme,

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

Spesielt gjelder den foreliggende oppfinnelsen en strekkramme i henhold til ingressen av krav 1.

Spesielt gjelder den foreliggende oppfinnelsen en strekkramme i henhold til ingressen av krav 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt en strekkramme for anvendelse sammen med et stigerørssystem, og da spesielt en strekkramme som huser minst to forhåndsinstallerte innretninger

Detaljer

1 Aktiviseringsmekanisme for frigjøring av en styrestolpe

1 Aktiviseringsmekanisme for frigjøring av en styrestolpe 1 Aktiviseringsmekanisme for frigjøring av en styrestolpe Foreliggende oppfinnelse vedrører en aktiviseringsmekanisme for frigjøring av en styrestolpe fra en bunnstruktur, hvilken styrestolpe omfatter

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND 1 LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND OPPFINNELSENS TEKNISKE OMRÅDE Oppfinnelsen vedrører en løfteinnretning for å posisjonere en uhåndterlig gjenstand på en slik

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Nedihulls aktuator SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien 13 4344 Bryne FULLMEKTIG:

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en konstruksjon SØKER: Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 89, Strømsteinen 4003 STAVANGER OPPFINNER: Eirik Engevik Rytterfaret 34

Detaljer

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter.

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter. 1 10 Oppfinnelsen vedrører en anordning til elektrisk forbindelse av en container med et motelement, der anordningen er utformet som plugginnretning som har minst en bryter og hvor en første pluggdel som

Detaljer

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig.

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig. 1 Gravlanterne Oppfinnelsen vedrører en gravlanterne med et hus og en dør som er vippbart anordnet på huset, hvor huset sett i langsgående retning har et renneaktig tverrsnitt med en basis og to bein,

Detaljer

Mer spesifikt gjelder den foreliggende oppfinnelsen en anordning for å forhindre utvasking ved undervannsboring i henhold til ingressen av krav 1.

Mer spesifikt gjelder den foreliggende oppfinnelsen en anordning for å forhindre utvasking ved undervannsboring i henhold til ingressen av krav 1. 1 OPPFINNELSENS OMRÅDE Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt en utvaskingsforhindrer for å forebygge kollaps av grunnen på toppen av den kritiske sonen i undervanns boreoperasjoner. Mer spesifikt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor 1 Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor Den foreliggende oppfinnelse er generelt relatert til separering av et flytende reaksjonsprodukt som

Detaljer

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Anordning og fremgangsmåte for å knuse et glasslegeme samt anvendelse av anordningen SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i

Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i 1 Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i overensstemmelse med innledningen til krav 1. 3 Sykler

Detaljer

Andre brett er kjent fra EP , FR , FR og US

Andre brett er kjent fra EP , FR , FR og US 1 Teknisk felt Den foreliggende oppfinnelsen vedrører feltet, systemer for pakking av iskrem, for eksempel brett eller nivåer som er pakket i kartonger på en stablingsmåte. Foreliggende oppfinnelse vedrører

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1.

Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1. 1 Fot, spesielt møbelfot Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1. 5 Spesielt ved tunge møbler, for eksempel polstermøbler med en fot, spesielt en rundfot, er det

Detaljer

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak 1 Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kanalbæreelement ifølge krav 1. Den foreliggende

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Oppfinnelsen gjelder en perforeringsenhet hos en emballeringsmaskin.

Oppfinnelsen gjelder en perforeringsenhet hos en emballeringsmaskin. Oppfinnelsen gjelder en perforeringsenhet hos en emballeringsmaskin. Fra DE 10 2008 030 489 A1, som betraktes som teknikkens stand, kjennes en anordning og en framgangsmåte for å produsere enkeltsnitt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

BAGASJE MED MELLOMLIGGENDE PLATE

BAGASJE MED MELLOMLIGGENDE PLATE 1 BAGASJE MED MELLOMLIGGENDE PLATE 1 2 3 Oppfinnelsen angår en bagasje som angitt i innledningen i krav 1. En slik bagasje, kjent fra teknikkens stand (GB 161 117 A) har vanligvis en bagasjevegg, et lokk

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav.

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 2 Innen feltet emballasje er åttekantede pakker kjente, de er vanligvis laget av kartong eller

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører fremstilling av tette og varmeisolerte tanker integrert i en bæresktruktur, særlig skroget

Detaljer

Tittel: Anordning og fremgangsmåte for å separere en avlingsdel

Tittel: Anordning og fremgangsmåte for å separere en avlingsdel Tittel: Anordning og fremgangsmåte for å separere en avlingsdel 1 Beskrivelse 20 2 30 3 40 4 [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører en anordning for fjerning av en del, slik som blad eller frukt,

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B65G 57/18 ( ) B65G 57/20 ( ) B65G 1/08 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B65G 57/18 ( ) B65G 57/20 ( ) B65G 1/08 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 0739 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B6G 7/18 (06.01) B6G 7/ (06.01) B6G 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0739 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.0. (8) Videreføringsdag

Detaljer

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178.

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178. 1 P A T E N T K R A V 1. En anordning for å overføre fluid som er egnet for å være anordnet fra en støtte (1) installert til sjøs, på bunnen eller på en flytende måte (1-2, 1-1), mellom en nevnte støtte

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. E21B 33/035 ( ) E21B 33/02 ( ) NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. E21B 33/035 ( ) E21B 33/02 ( ) NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 34003 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) E21B 33/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 14 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.04.19 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal Søknadsnr.: 121478 Søker: Lyng Pro Tech AS Referanse: P121478NO Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Varmeveksler 1 Varmeveksler Den foreliggende oppfinnelsen angår en varmeveksler

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

Utadåpnende vindus- eller døranordning

Utadåpnende vindus- eller døranordning 1 Utadåpnende vindus- eller døranordning 1 Den foreliggende oppfinnelse angår en utadåpnende vindus- eller døranordning som omfatter en karm og en ramme som bærer en vindusrute eller et dørblad og som

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100258 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.02.19 (85) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en dempningskonstruksjon for en flytende fasilitet, i henhold til ingressen av etterfølgende krav 1.

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en dempningskonstruksjon for en flytende fasilitet, i henhold til ingressen av etterfølgende krav 1. 1 Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en dempningskonstruksjon for en flytende fasilitet, i henhold til ingressen av etterfølgende krav 1. Flytende fasiliteter, så som fartøyer for frakt av væsker, så

Detaljer

Beskrivelse Oppfinnelsens tekniske område Oppfinnelsen angår generelt innhenting av marine seismiske data, og mer spesielt et

Beskrivelse Oppfinnelsens tekniske område Oppfinnelsen angår generelt innhenting av marine seismiske data, og mer spesielt et 1 Beskrivelse Oppfinnelsens tekniske område Oppfinnelsen angår generelt innhenting av marine seismiske data, og mer spesielt et undervannskabelutplasseringssystem, og fremgangsmåte for utplassering. 1

Detaljer

[0001] Oppfinnelsen angår en skinnegående kran for transport av skinner som angitt i innledningen i krav 1. [0002] Fra JP /96 A er det kjent en

[0001] Oppfinnelsen angår en skinnegående kran for transport av skinner som angitt i innledningen i krav 1. [0002] Fra JP /96 A er det kjent en 1 1 2 30 3 [0001] Oppfinnelsen angår en skinnegående kran for transport av skinner som angitt i innledningen i krav 1. [0002] Fra JP 326002/96 A er det kjent en skinnegående kran som er oppbygd på en transportvogn

Detaljer

FR A (Lecesne, Robert Claude (FR)) 24. april 1964 ( ) beskriver et kjent mudringsfartøy.

FR A (Lecesne, Robert Claude (FR)) 24. april 1964 ( ) beskriver et kjent mudringsfartøy. 1 Tittel: MUDRINGSFARTØY Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et mudringsfartøy. FR 1 39 3 A (Lecesne, Robert Claude (FR)) 24. april 1964 (1964-04-24) beskriver et kjent mudringsfartøy. 1 30 Ifølge foreliggende

Detaljer

Oppfinnelsen går ut fra et setteapparat for festemidler, som eksempelvis spikre eller bolter. Et slikt setteapparat er beskrevet i US A.

Oppfinnelsen går ut fra et setteapparat for festemidler, som eksempelvis spikre eller bolter. Et slikt setteapparat er beskrevet i US A. 1 SETTEAPPARAT Oppfinnelsen går ut fra et setteapparat for festemidler, som eksempelvis spikre eller bolter. Et slikt setteapparat er beskrevet i US 4 8 747 A. 1 For å sette festemidler slik som spikre,

Detaljer

Beskrivelse Bakgrunn for oppfinnelsen

Beskrivelse Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en forbedret spolearm for et vinsjarrangement og spesielt en spolearm utformet for å forårsake at en spolearmspindel stanser forbigående ved hver ende

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. E21B 33/128 ( ) E21B 33/124 ( ) E21B 33/12 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. E21B 33/128 ( ) E21B 33/124 ( ) E21B 33/12 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1214 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/128 (06.01) E21B 33/124 (06.01) E21B 33/12 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1214 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.12. (8)

Detaljer

Ifølge ett aspekt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremdriftsanordning tilveiebrakt inne i et skrog til et marint fartøy.

Ifølge ett aspekt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremdriftsanordning tilveiebrakt inne i et skrog til et marint fartøy. 1 Tittel: FREMDRIFTSANORDNING MED FINNE Beskrivelse Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et fremdriftssystem til et marint fartøy hvori det anvendte middelet til fremdrift omfatter

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 10 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/01 (06.01) E21B 17/07 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 10 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.04.22 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310614 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 17/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Tittel: ANTI-SLAG EMBALLASJE, SPESIELT FOR DRIKKEDISPENSERE

Tittel: ANTI-SLAG EMBALLASJE, SPESIELT FOR DRIKKEDISPENSERE 1 Tittel: ANTI-SLAG EMBALLASJE, SPESIELT FOR DRIKKEDISPENSERE Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en emballasje for en vare, slik som et elektrisk apparat, spesielt en drikkedispenser.

Detaljer

Teknisk område Bakgrunn

Teknisk område Bakgrunn 1 Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører en installasjonsboks i overensstemmelse med innledningen i tilhørende krav 1. Spesifikt vedrører foreliggende oppfinnelse en forbedret installasjonsboks

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/06 (2006.01) E21B 19/00 (2006.01) E21B 29/00 (2006.01) E21B 19/09 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20120665 (86) Int.inng.dag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100258 (13) A1. (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100258 (13) A1. (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100258 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100258 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.02.19 (85) Videreføringsdag (24)

Detaljer

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å rense en brønns øvre parti SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes FULLMEKTIG:

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører et beskyttende arrangement for frittfallende livbåter. Frittfallende livbåter benyttes på offshore-fartøyer og

Foreliggende oppfinnelse vedrører et beskyttende arrangement for frittfallende livbåter. Frittfallende livbåter benyttes på offshore-fartøyer og 1 2 3 Foreliggende oppfinnelse vedrører et beskyttende arrangement for frittfallende livbåter. Frittfallende livbåter benyttes på offshore-fartøyer og -konstruksjoner. Daviten med livbåten er en permanent

Detaljer

FREMGANGSMÅTE FOR Å SORTERE POSTFORSENDELSER I FLIP/FLOP MODUS

FREMGANGSMÅTE FOR Å SORTERE POSTFORSENDELSER I FLIP/FLOP MODUS 1 FREMGANGSMÅTE FOR Å SORTERE POSTFORSENDELSER I FLIP/FLOP MODUS Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for å sortere postforsendelser for å forberede postombæringsrunder, hvor postforsendelsene

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 227446 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 1/ (06.01) E21B 19/16 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1 Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Oppfinnelsen vedrører WC-skåler og spesielt WC-skåler som omfatter verktøy for å forenkle monteringen av disse, og verktøyene for å forenkle

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32933 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F03B 9/00 (06.01) F03B 17/06 (06.01) F03D /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 092798 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.07.31 (8)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer