(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 ( ) E21B 41/00 ( ) E21B 15/02 ( ) NORGE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE."

Transkript

1 (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 ( ) E21B 41/00 ( ) E21B 1/02 ( ) Patentstyret (21) Søknadsnr (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag (8) Videreføringsdag (24) Løpedag (30) Prioritet (41) Alm.tilgj (4) Meddelt (73) Innehaver Aker Subsea AS, Postboks 94, 132 LYSAKER, Norge (72) Oppfinner Linn Therese Thuv, Bentsebrugata 16F, 0476 OSLO, Norge Dmitri Volkov, Lauritz Hervigsvei 37 A, 303 DRAMMEN, Norge (74) Fullmektig Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 032 OSLO, Norge (4) Benevnelse Testanordning for ventiltre og annet havbunns brønnutstyr (6) Anførte publikasjoner US A (7) Sammendrag Anordning (1) omfattende anordning (9, 11) for å støtte havbunns brønnutstyr og omfattende et støttelegeme (3) som støtter et testhode (). Testhodet () er innrettet til å motta nevnte havbunns brønnutstyr (100), inkludert et ventiltre (100). Testhodet () er innrettet til å bli beveget inn og ut av en testposisjon på støttelegemet (3), idet anordningen (1) omfatter en testhodebevegelsesanordning (13).

2 -1- Testanordning for ventiltre og annet havbunns brønnutstyr Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en anordning for testing og for inspeksjon av forskjellige havbunnskomponenter, særlig et havbunns ventiltre. 10 Bakgrunn I feltet havbunns hydrokarbonbrønner blir ventiltrær anordnet på toppen av et havbunns brønnhode for å styre trykk og fluidstrømmer. Ventiltrærne, samt annet havbunns brønnutstyr så som utblåsningssikringer (BOP), blir senket fra en overflateinstallasjon ned til brønnhodet. Publikasjon US beskriver en anordning for å parkere og å bevege en utblåsningssikring om bord på en flytende borerigg, mellom en parkert stilling og en anvendt stilling Før installasjon på brønnen blir ventiltreet testet og inspisert på land og/eller på den flytende installasjonen. For å teste tetningene til treet blir det koblet til et testhode (engelsk: test stump) som er anordnet på en testanordning, ofte kalt en testskid. Testhodet er et rørstykke som tilsvarer brønnhodestussen (engelsk: wellhead spool) til havbunnsbrønnen. Når det er riktig koblet på testhodet kan operatøren påføre trykk for å foreta tetningstest. 2 I tillegg til tetningstest blir ventiltreet også inspisert visuelt. For å inspisere den nedre innvendige siden av treet må treet bli løftet til et nivå som tillater at personell kan gå under det. For å montere treet i en slik posisjon blir det anordnet på en inspeksjonsskid som fremviser rom under treet, hvor personell kan bevege seg. 30 Videre, operatøren har andre testskidder tilgjengelig for testing av annet utstyr, så som en innvendig ventiltrekappe (ITC). For å foreta testing låser operatøren ITC-en til den indre boringen til et ITC testhode på en ITC testskid. ITC testhodet fremviser indre låseprofiler som korresponderer med de indre profilene til ventiltrehodestussen (eng: Xmas tree spool), til hvilken ITC-en er tilpasset å bli låst når den er i bruk ved brønnlokasjonen.

3 -2- Å ha én testskid for hver havbunnskomponent som skal bli testet i tillegg til forskjellige skidder for inspeksjon resulterer i en uhensiktsmessig mengde utstyr. Slikt utstyr øker plassbehovet på stedet for testing og inspeksjon. Dette er særlig viktig når dette stedet er på en overflateinstallasjon til havs, hvor både plass og vekt må tas spesielt hensyn til. Følgelig, formålet med den foreliggende oppfinnelsen er å tilveiebringe test og inspeksjonsutstyr som forenkler testings- og inspeksjonsprosessen, samt reduserer den nødvendige mengden utstyr Oppfinnelsen I samsvar med den foreliggende oppfinnelsen er det tilveiebrakt en anordning omfattende innretning for å støtte havbunns brønnutstyr og omfattende et støttelegeme som støtter et testhode, hvilket testhode er tilpasset å motta havbunns brønnutstyr, inkludert et ventiltre. I samsvar med oppfinnelsen er testhodet innrettet til å bli beveget inn og ut av en testposisjon på støttelegemet, idet anordningen omfatter en testhode-bevegelsesanordning. Som vil fremgå av beskrivelsen nedenfor gir dette operatøren fleksibilitet ved preparering og testing av havbunns brønnutstyr før det tas i bruk ved en havbunnslokasjon. Testhode-bevegelsesanordningen omfatter fortrinnsvis en trekkeanordning innrettet til å trekke testhodet inn i og ut av testposisjonen. Man kan, imidlertid, også forestille seg andre typer av testhode-bevegelsesanordninger, for eksempel slik som en hydraulisk stempelanordning innrettet til å skyve og trekke testhodet mellom posisjonene. Støttelegemet kan fortrinnsvis forsynes med midler for å oppta trekkeanordningen når denne ikke er i bruk. 30 I én utførelsesform er trekkeanordningen innrettet til å være anordnet mellom første og andre par av trekkeforbindelsesanordninger, henholdsvis. Forbindelsesanordningene kan for eksempel være kroker eller løkker. Trekkeanordningen trekker testhodet ut av testposisjonen når den er anordnet mellom

4 -3- forbindelsesanordningene til det første paret og inn i testposisjonen når dener anordnet mellom forbindelsesanordningene til det andre paret. 10 For å oppta trekkeanordningen mellom forbindelsesanordningene til det første paret av forbindelsesanordninger, kan anordningen fordelaktig omfatte en forlengelsesarm på hvilken en forbindelsesanordning av det første paret av forbindelsesanordninger er anordnet, hvorved forlengelsesarmen er innrettet til å bli beveget fra en tilbaketrukket posisjon og til en samt festet i en utstrukket posisjon. Følgelig, i den utstrakte posisjonen vil forlengelsesarmen fortrinnsvis rage ut fra støttelegemet, og således posisjonere én av forbindelsesanordningene av det første paret ved en tilstrekkelig avstand fra den motstående forbindelsesanordningen. 1 Fortrinnsvis kan testhodet bli støttet på glideplater på hvilke testhodet glir når det blir beveget ut av eller inn i testposisjonen. 20 I en fordelaktig utførelsesform omfatter innretningen et flertall guidestolper som er innrettet til å guide nevnte utstyr inn i korrekt posisjon på anordningen. Guidestolpene bærer støtteplattformer som kan innta forskjellige forutbestemte, låste vertikale posisjoner på guidestolpene. På denne måten, ved å støtte det nevnte havbunns brønnutstyret på støtteplattformene, kan utstyret bli støttet ved forskjellige vertikale nivåer på anordningen. Fordeler ved dette trekket vil fremkomme nedenfor, av den detaljerte beskrivelsen av et eksempel. 2 I enda en annen utførelse fremviser testhodet forskjellige grensesnittprofiler som er innrettet for tilkobling til forskjellige havbunnsutstyr som skal bli testet. Slikt utstyr kan for eksempel være et havbunns ventiltre og en innvendig ventiltrehette. 30 Eksempel på utførelsesform Idet den foreliggende oppfinnelsen er beskrevet i generelle termer ovenfor, vil et mer detaljert og ikke-begrensende eksempel på utførelsesform bli gitt nedenfor med henvisning til de medfølgende tegningene, i hvilke

5 Fig. 1 er et perspektivriss av en test- og inspeksjonsskid i samsvar med den foreliggende oppfinnelsen; Fig. 2 er et tverrsnittsriss av test- og inspeksjonsskidden i Fig. 1; Fig. 3 er et tverrsnittsriss av skidden i Fig. 1, med et testhode i en annen posisjon; Fig. 4 er et forstørret perspektivriss av en del av skidden i samsvar med oppfinnelsen; Fig. er et annet forstørret perspektivriss av skidden; Fig. 6 til Fig. 8 er perspektivriss av en støtteplattform, og viser prosessen ved tilkobling til en guidestolpe til skidden; Fig. 9 er et tverrsnittsriss av støtteplattformen vist i Fig. 6 til Fig. 8; Fig. 10 er et tverrsnittsriss av støtteplattformen vist i Fig. 6 til Fig. 9; Fig. 11 er et tverrsnittsriss av en del av testhodet til skidden; Fig. 12 er et tverrsnittsriss av testhodet; og Fig. 13 er et tverrsnittsriss av skidden i samsvar med oppfinnelsen, med en innvendig ventiltrekappe installert i testhodet Fig. 1 viser en test- og inspeksjonsanordning, heri kalt en test- og inspeksjonsskid 1, i samsvar med én utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen. Skidden 1 omfatter et nedre støttelegeme 3. Opp fra støttelegemet 3 rager et testhode som i Fig. 1 er anordnet i en sentral testposisjon. Ved hver av de fire hjørnene av støttelegemet 3 er det en guidestolpe 9. Guidestolpene 9 er, blant andre trekk, innrettet for å guide havbunnsutstyr, så som et ventiltre (XT) på testhodet for testing av ventiltreet. Det henvises nå til Fig. 2, som illustrerer en ventiltresammenstilling 100 anordnet på test- og inspeksjonsskidden 1 vist i Fig. 1. XT-sammenstillingen 100 blir guidet ned på guidestolpene 9. Videre, XT-sammenstillingen 100 er støttet i en elevert inspeksjonsposisjon med støtteplattformer 11. På hver guidestolpe 9 er støtteplattformene 11 låst til guidestolpen 9 ved et forutbestemt nivå. Følgelig, som det fremgår av Fig. 2, blir XT-sammenstillingen 100 støttet ved et nivå hvor den ikke er i kontakt med testhodet. Denne eleverte posisjonen er hensiktsmessig for manuell inspeksjon av XT-sammenstillingen 100, og særlig av det indre av den nedre delen av ventiltreet 101.

6 -- Ved tilkobling av XT-et 101 til testhodet er støtteplattformene 11 anordnet i en nedre stilling på guidestolpene 9. Dette trekket vil bli beskrevet i ytterligere detalj med henvisning til Fig. 6 til Fig Fig. 3 er en illustrasjon tilsvarende Fig. 2. I Fig. 3 er imidlertid testhodet vist i en posisjon hvor det er trukket ut av testposisjonen vist i Fig. 2. Når det er trukket til side fra testposisjonen blir det gitt rom direkte under XT-et 101 for personell for inspeksjon av de innvendige og nedre delene av XT 101. Særlig blir tetningene eller tetningsflatene til XT 101 inspisert fra dette rommet. 1 I denne spesielle utførelsesformen er en kjettingstrammer eller kjettingtalje 13 festet mellom to forbindelsesanordninger 1 som utgjør et første par av forbindelsesanordninger, for å bevege testhodet ut av testposisjonen vist i Fig. 2. Følgelig, testhodet kan bli beveget ut av testposisjonen ved hjelp av manuell kraft. 20 Kjettingtaljen 13 kan fortrinnsvis bli lagret på skidden 1 når den ikke er i bruk. Som kan ses i Fig. 2 er kjettingtaljen 13 festet i en lagringsposisjon mellom to kjettingtalje-forbindelsesanordninger på støttelegemet 3 til skidden For å tilveiebringe tilstrekkelig rom for kjettingtaljen 13 er det anordnet en forlengelsesarm 19 i støttelegemet 3 til test- og inspeksjonsskidden 1. Når kjettingtaljen 13 blir anordnet for å trekke testhodet ut av testposisjonen blir forlengelsesarmen 19 trukket en avstand ut fra støttelegemet 3 og låst i denne posisjonen. Denne posisjonen er vist i Fig. 3, mens Fig. 2 viser den ikke-utstrakte posisjonen. Én av forbindelsesanordningene 1 til det første paret av forbindelsesanordninger er anordnet ved den borteste enden av forlengelsesarmen 19. Således er det tilveiebrakt rom for kjettingtaljen 13, selv om testhodet har blitt trukket ut av testposisjonen og til en posisjon ved en kant av støttelegemet 3. I en alternativ løsning kunne forlengelsesarmen vært festet til støttelegemet 3 ved hjelp av hengsler. Den kunne bli dreiet inn i og mot støttelegemet 3 når den ikke var i bruk, og bli dreiet til å rage ut fra støttelegemet 3 nå den var i bruk.

7 -6- For å trekke testhodet tilbake til den sentrale testposisjonen blir kjettingtaljen 13 festet til et andre par av forbindelsesanordninger 17 som er anordnet på den motsatte siden av testhodet Fig. 4 illustrerer forlengelsesarmen 19 og kjettingtaljen 13 anordnet mellom det første paret av forbindelsesanordninger 1 i nærmere detalj. For å forenkle bevegelsen av forlengelsesarmen 19 ut av og inn i støttelegemet 3 med manuell kraft, er det anordnet glideplater 21 på forlengelsesarmen 19 som er innrettet til å tilveiebringe bare en lav friksjon som resulterer fra kontakt med støttelegemet 3. Også vist er en forlengelsesarm-låsepinne 23 som er innrettet for å låse forlengelsesarmen 19 i den utstrakte eller inntrukkete posisjonen. Låsepinnen 23 (kun låsepinnehåndtak synlig i Fig. 4) rager inn i en flens som rager fra støttelegemet 3 og låsehull 2 i forlengelsesarmen 19. Fig. viser det første paret av forbindelsesanordninger 1 når testhodet eri den sentrale testposisjonen, før forlengelsesarmen 19 har blitt anordnet i den utstrakte posisjonen. I Fig. er det også vist et par glideplater 27 på hvilke testhodet glir når det blir beveget. Glideplatene 27 fremviser en skulder 27a som strekker seg i retningen til den motstående glidepalten 27. En festeplate 28 er festet til den nedovervendte siden av testhodet. Festeplaten 28 strekker seg ned inn i rommet mellom glideplatene 27 og inn i sporene tilveiebrakt av nevnte skuldre 27a, det vil si under skuldrene 27a. På denne måten blir testhodet forhindret fra å tilte eller å forlate sin kontakt med glideplatene 27. Det henvises igjen til Fig. 1. Her kan man se det andre paret av forbindelsesanordninger 17. Én forbindelsesanordning 17 er festet til en kantdel av støttelegemet 3, mens den andre er festet til testhodet. Når testhodet blir trukket tilbake inn i teststillingen er kjettingtaljen 13 festet mellom disse forbindelsesanordningene 17. Det skal være åpenbart for en fagmann at testhodet også kan beveges inn og ut av teststillingen med andre midler. For eksempel kan man anordne hydraulisk stempelanordning i stedet for å bruke en manuell kjettingtalje. Videre, i

8 -7- stedet for glideplater 27 kunne testhodet vært anordnet på en roterende støtteplate hvorved testhodet var anordnet eksentrisk på støtteplaten i forhold til platens rotasjonsakse. Som vist i Fig. 1 til Fig. 3 ovenfor er det anordnet støtteplattformer 11 på guidestolpene 9. Støtteplattformene 11 er innrettet til å støtte havbunnsutstyr ved en forutbestemt elevert posisjon på skidden 1. Med henvisning til Fig. 6 til Fig. 10 vil deres funksjon nå bli beskrevet i nærmere detalj Fig. 6 viser et detaljert perspektivriss av en guidestolpe 9 på hvilken det skal monteres en støtteplattform 11. Støtteplattformen 11 fremviser en støtteflate 1 på hvilken havbunnsutstyret, så som XT-sammenstillingen 100, er innrettet til å hvile. Sentralt anordnet i støtteflaten 1 er det et åpent rom 3 som er kun delvis omgitt av støtteflaten 1. Dette gjør det mulig å bevege støtteplattformen 11 på guidestolpen 9 med en lateral bevegelse, slik at guidestolpen 9 er anordnet i nevnte åpne rom 3. Fig. 7 viser støtteplattformen 11 i en slik posisjon. 20 For å bibeholde støtteplattformen 11 i posisjonen montert på guidestolpen 9er en holdepinne innført inn i to holdepinnespor 7 i støtteplattformen 11. Når holdepinnen er anordnet i disse mottakende sporene 7, kan støtteplattformen 11 ikke bli trukket lateralt ut av inngrep med guidestolpene 9. I Fig. 8 er holdepinnen helt innført i holdepinnesporene Videre, for å forhindre støtteplattformen 11 fra å bevege seg nedover på guidestolpen 9 i den vertikale retningen, er det anordnet en sikringspinne 9 under den. Sikringspinnen 9 strekker seg gjennom mottakende pinneåpninger 61 i veggene til guidestolpen 9. De mottakende pinneåpningene 61 er kanskje vist tydeligere i Fig. 1. Følgelig, de mottakende pinneåpningene 61 i guidestolpene 9 definerer ved hvilke nivåer støtteplattformene 11 kan festes, og følgelig de mulige eleveringene til havbunnsutstyret som skal installeres på skidden 1,så som XT-sammenstillingen 100 (Fig. 2 og Fig. 3). Fig. 9 og Fig. 10 viser støtteplattformen 11 og deler av en guidestolpe 9 i tverrsnittsriss.

9 Det henvises til Fig. 6 til Fig. 10, støtteplattformen 11 omfatter også midler for å låse det støttede havbunnsutstyret 100 til støtteplattformen 11. Én slik låseanordning er klemmen 63. Klemmene 63 fremviser en lagstrakt hoveddel med en mutter ved én ende. Ved den motstående enden har klemmene 63 en krok som er innrettet til å bli satt i inngrep med havbunnsutstyret 100. Dette skjer når klemmen 63 er ved en mer elevert posisjon i forhold til posisjonen vist i Fig. 6til Fig. 9. Når kroken er i inngrep med havbunnsutstyret 100 kan forbindelsen blir strammet til ved å rotere mutteren. Andre midler for å feste havbunnsutstyret til støtteplattformene 11 er dreibare klemmer 6. De dreibare klemmene 6 kan roteres om sin hengslete forbindelse med støtteplattformen 11 og ta tak i og holde en del av havbunnsutstyret som er anordnet på støtteplattformen 11. Fig. 11 viser et forstørret tverrsnittsriss av en del av testhodet. Festet tilen nedre del av testhodet er et testkammer a med trykktilkoblingsanordninger for tilføring av testtrykk. Tilkoblingsanordningene er i fluidkommunikasjon med en trykkførende ledning b som er tilkoblet en trykkledende kanal c i veggen til testhodet. Med dette oppsettet er operatøren i stand til å tilveiebringe testtrykk inne i testhodet når havbunnsutstyr, så som ventiltreet 101, er festet til det Fig. 12 viser et tverrsnittsriss av et foretrukket testhode. I denne foretrukkete utførelsesformen fremviser testhodet forskjellige profiler som er innrettet til å gå i inngrep med forskjellige typer havbunnsutstyr. Slikt utstyr kan omfatte et ventiltre 101, en innvendig ventiltrekappe eller en cup tester (engelsk: cup tester). Testhodet vist i Fig. 12 omfatter en XT-profil x som er innrettet tilå gå i inngrep med tilkoblende profiler til et ventiltre. XT-profilen x er også egnet for tilkobling til et setteverktøy for ventiltre. Videre har testhodet indre profiler y som er innrettet til å koble til en innvendig ventiltrekappe (ITC). I Fig. 13er test- og inspeksjonsskidden 1 vist med en ITC 200 installert i testhodet. I tillegg kan testhodet ha en indre profil innrettet til tilkobling til en cup tester (ikke vist).

10 -9- Følgelig, med et slikt testhode, som den illustrert i Fig. 12, er det mulig åteste forskjellige typer havbunnsutstyr med kun én testskid 1.

11 Patentkrav 1. Anordning (1) omfattende innretning (9, 11) for å støtte havbunns brønnutstyr og omfattende et støttelegeme (3) som støtter et testhode (), hvilket testhode () er innrettet til å motta nevnte havbunns brønnutstyr (100), inkludert et ventiltre (100), karakterisert ved at testhodet () er innrettet til å bli beveget inn og ut av en testposisjon på støttelegemet (3), idet anordningen (1) omfatter en testhodebevegelsesanordning (13) Anordning i samsvar med patentkrav 1, karakterisert ved at testhode- bevegelsesanordningen (13) omfatter en trekkeanordning som er innrettet til å trekke testhodet () inn i og ut av testposisjonen Anordning i samsvar med patentkrav 2, karakterisert ved at trekkeanordningen er innrettet til å bli anordnet mellom første og andre par av trekkeforbindelsesanordninger (1, 17), henholdsvis, så som kroker eller løkker, hvorved trekkeanordningen trekker testhodet (1) ut av testposisjonen når anordnet mellom forbindelsesanordningene (1) til det første paret og inn i testposisjonen når anordnet mellom forbindelsesanordningene (17) til det andre paret. 4. Anordning i samsvar med patentkrav 3, karakterisert ved at trekkanordningen omfatter en forlengelsesarm (19) på hvilken en forbindelsesanordning (1) til det første paret av forbindelsesanordninger er anordnet, hvilken forlengelsesarm (19) er innrettet til å bli festet i en utstrakt posisjon.. Anordning i samsvar med hvilket som helst av de ovennevnte patentkravene, karakterisert ved at testhodet () er støttet på glideplater (27) på hvilke testhodet () glir når det beveges ut av eller inn i testposisjonen Anordning i samsvar med hvilket som helst av de foregående patentkravene, karakterisert ved at innretningen omfatter et flertall guidestolper (9) som er innrettet til å guide nevnte utstyr (100) inn i korrekt posisjon på anordningen (1) og at guidestolpene (9) bærer støtteplattformer (11) som kan innta forskjellige forutbestemte låste vertikale posisjoner på guidestolpene (9).

12 7. Anordning i samsvar med et hvilket som helst av de foregående patentkravene, karakterisert ved at testhodet () fremviser forskjellige grensesnittprofiler (x, y, z) som er innrettet for forbindelse med forskjellig havbunnsutstyr som skal testes, så som et havbunns ventiltre (101) og en innvendig ventiltrehette (200). 8. Anordning i samsvar med patentkrav 2 til 7, karakterisert ved at støttelegemet (3) er forsynt med midler for å oppta trekkeanordningen i en lagringsposisjon.

13

14

15

16

17

18

19

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110257 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110257 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold.

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold. - 1 - P4247NO01-KM Høytrykks stigerørssammenstilling Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en høytrykks stigerørssammenstilling der en øvre del av sammenstillingen kan løsnes fra en stigerørsstreng som

Detaljer

(19) NO (11) 325577 (13) B1

(19) NO (11) 325577 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 325577 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 17/00 (2006.01) B63B 35/44 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20060693 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.02.14 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/06 (2006.01) E21B 19/00 (2006.01) E21B 29/00 (2006.01) E21B 19/09 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20120665 (86) Int.inng.dag

Detaljer

Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Bakgrunn

Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Bakgrunn - 1 - P347NO00-KM Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Den foreliggende oppfinnelsen vedrører brønnrammer for havbunnsbrønner. Spesielt vedrører oppfinnelsen en konfigurasjon av brønnrammeluker for

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32871 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0426 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.11.30 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 02.06.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) B65D 5/489 (2006.01) B65D 90/02 (2006.01) B65D 90/52 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100974 (86)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

Tetningssammenstilling og tetningsring Bakgrunn

Tetningssammenstilling og tetningsring Bakgrunn - 1 - P4260NO00-KM Tetningssammenstilling og tetningsring Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en tetningssammenstilling i samsvar med den innledende delen av patentkrav 1. Den gjelder særlig en tetningssammenstilling

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. E21B 33/128 ( ) E21B 33/124 ( ) E21B 33/12 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. E21B 33/128 ( ) E21B 33/124 ( ) E21B 33/12 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1214 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/128 (06.01) E21B 33/124 (06.01) E21B 33/12 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1214 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.12. (8)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1432 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) E21B 33/038 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1432 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag..1 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 IMORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G 21 C 3/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patent søknad nr. 122/71 (22) Inngitt 13.01.71 (23) Løpedag 13.01.71 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1717 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1717 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06. (30)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1314 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F04D 13/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1314 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.01 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1363 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E02D 29/12 (06.01) E02D 29/14 (06.01) E03F /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1363 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.03. (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

- 1 - P3886NO00-KM. brønnhodet under ventiltreet.

- 1 - P3886NO00-KM. brønnhodet under ventiltreet. - 1 - P3886NO00-KM Havbunns brønnsammenstilling Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en havbunns brønnsammenstilling innrettet for produksjon fra en havbunns hydrokarbonbrønn. Oppfinnelsen gjelder særlig

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2184 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/02 (06.01) E04D 13/03 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.08.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H01R 9/24 (2006.01) H01R 25/00 (2006.01) H02G 3/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20033445 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy. Bakgrunn:

Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy. Bakgrunn: - 1 - P4461NO00-AGI Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy Bakgrunn: Oppfinnelsen angår et fleksibelt oppheng som er innrettet til å bli anordnet på et fartøy, for eksempel intervensjonsskip.

Detaljer

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn.

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn. - 1 - P3891NO00-KM Aktuator med forutbestemt feil-modus Denne oppfinnelsen vedrører aktuatorer, og særlig elektrisk eller hydraulisk drevne aktuatorer for betjening av anordninger så som hydrauliske styringsventiler.

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100258 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.02.19 (85) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 11198 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F16K 3/02 (06.01) F16K 1/42 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 11198 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.22 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en brønn under innslusing av et brønnverktøy SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Åsmund Solland Langflåtveien

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333482 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) E21B 33/038 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1432 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag..1 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2347165 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16M 11/24 (2006.01) B66F 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.15 (80) Dato for Den

Detaljer

Spesielt gjelder den foreliggende oppfinnelsen en strekkramme i henhold til ingressen av krav 1.

Spesielt gjelder den foreliggende oppfinnelsen en strekkramme i henhold til ingressen av krav 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt en strekkramme for anvendelse sammen med et stigerørssystem, og da spesielt en strekkramme som huser minst to forhåndsinstallerte innretninger

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni. 143551 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551 NORGE [NO] [C] (45) PATETTT MEDDELT 4.MAES 1981 (51) Inf Cl. 1 G 21 C 13/02 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Palentsølcnad nr. 761334 (22) Inngiti 2 0. 0

Detaljer

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR - 1 - P4488NO00-KM KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR Foreliggende oppfinnelse vedrører et koblingsverktøy for stigerør, anpasset for å sammenkoble og frakoble stigerørsegmenter. Verktøyet er også egnet med

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor 1 Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor Den foreliggende oppfinnelse er generelt relatert til separering av et flytende reaksjonsprodukt som

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H02J 3/00 (06.01) H02J 3/34 (06.01) H02J 3/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..26 (8)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20141072 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20141072 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20141072 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 43/10 (2006.01) E21B 29/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20141072 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 2003.03.07 PCT/US2003/007024 (22)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3346 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/037 (06.01) E21B 17/ (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1038 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.01.11 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer 20072798) FMC Kongsberg Subsea AS

Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer 20072798) FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 9. oktober 2012 Vår ref.: P20801NO00 / HLA Håvard Larsen Deres ref.: Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310614 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 17/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 232963 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01R 13/46 (2006.01) H01R 9/24 (2006.01) H02G 3/12 (2006.01) H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32933 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F03B 9/00 (06.01) F03B 17/06 (06.01) F03D /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 092798 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.07.31 (8)

Detaljer

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter.

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter. 1 10 Oppfinnelsen vedrører en anordning til elektrisk forbindelse av en container med et motelement, der anordningen er utformet som plugginnretning som har minst en bryter og hvor en første pluggdel som

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige 1 Europeisk patent nr. 237066 NORWAY P16219NOEP Søker: Telesteps AB P.O. Box 362 73 24 Tranås Sverige Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Ake Winbladh Stallbergavägen 1B S-73 61

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 329147 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/08 (06.01) E21B 17/042 (06.01) E21B 17/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08219 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 08.12.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. F16L 23/028 ( ) F16L 41/12 ( ) F16B 9/02 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. F16L 23/028 ( ) F16L 41/12 ( ) F16B 9/02 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1713 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F16L 23/028 (06.01) F16L 41/12 (06.01) F16B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1713 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.08 (8)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336017 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. E21B 34/04 (2006.01) F16K 31/04 (2006.01) G05D 7/06 (2006.01) E21B 43/01 (2006.

(12) PATENT (19) NO (11) 336017 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. E21B 34/04 (2006.01) F16K 31/04 (2006.01) G05D 7/06 (2006.01) E21B 43/01 (2006. (12) PATENT (19) NO (11) 336017 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 34/04 (06.01) F16K 31/04 (06.01) G0D 7/06 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1909 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332627 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111372 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.. (30)

Detaljer

NORGE Utlegningsskrift nr. 126446

NORGE Utlegningsskrift nr. 126446 NORGE Utlegningsskrift nr. 126446 Int. Cl. li 04 h 7/20 Kl. 37f-7/20 Patentsøknad nr. 826/69 Inngitt 27.2.1969 Løpedag - STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 28.8.1970

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer