DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY"

Transkript

1 DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører fremstilling av tette og varmeisolerte tanker integrert i en bæresktruktur, særlig skroget til et skip bestemt for sjøtransport av flytendegjort gass og spesielt transport av flytendegjort naturgass (NLG) med høyt innhold av metan. Teknikkens stand Figur 1 gjengir et skip 1 for sjøtransport av NLG. Skipet 1 omfatter tre eller fire sylindriske tanker 2, med oktogonalt snitt, og en baugtank 3 (fr.: cuve de pointe), også kalt tank nr. 1, som føyer seg etter formen på skipets 1 forstavn. Tankene er integrert i en bærestruktur bestående av det doble skroget til skipet 1. Figur 2 gjengir baugtanken 3 mer detaljert. Som det kan ses, omfatter baugtanken 3 en fremre vegg 4 og en bakre vegg som er vinkelrette på skipets 1 lengderetning, en bunnvegg 6 og en takvegg 7, to sidevegger 8 og 9 og fire skråvegger, 11, 12 og 13 som binder sideveggene til bunn- og takveggen. 2 På kjent måte omfatter hver av de ovennevnte veggene, fra tankens indre mot tankens ytre, en primær tett barrière, en primær varmeisolerende barrière, en sekundær tett barrière og en sekundær varmeisolerende barrière. Den primære tette barrièren og eventuelt den sekundære tette barrièren består henholdsvis av metalliske plateganger med opphøyde kanter mot tankens indre, der plategangene er fremstilt i tynt stål med lav dilatasjonskoeffisient og er sveiset kant i kant. Det kan ses i figur 2 at plategangene 14 i skråveggen 13 strekker seg fra den fremre veggen 4 til den bakre veggen, parallelt med ryggen dannet kantene til veggene 13 og 6. Ved veggene 4 og er plategangene 14 festet til

2 2 bærestrukturen ved hjelp av vinkelstrukturer (ikke gjengitt). Når tanken 3 avkjøles, utsettes plategangene 14 for termisk sammentrekning. De tilsvarende kreftene, angitt ved pilene 16, overføres til bærestrukturen ved hjelp av vinkelstrukturene. På bunnveggen 6 strekker plategangene seg parallelt med skipets 1 lengderetning, fra den bakre veggen mot den fremre veggen 4. Noen av disse plategangene (ikke gjengitt) strekker seg helt til veggen 4. Andre plateganger 17 strekker seg fra veggen helt til ryggen, der de har en trunkert kant. For å ta opp kreftene som skyldes den termiske sammentrekningen, angitt ved pilene 18, er det nødvendig å feste plategangene 17 til bærestrukturen, ved ryggen. Det samme behovet oppstår ved ryggene dannet henholdsvis av skjæringspunktet mellom veggene 6 og 12, veggene 7 og 11 og veggene 7 og. På kjent måte er festingen av hver plategang 17 til bærestrukturen, ved ryggen, fremstilt med en pillar 19 gjengitt i figur 3. Pillaren 19 omfatter et legeme bestående av et rør i rustfritt stål. Legemet er festet til bærestrukturen ved hjelp av en ankerflate 21. Pillaren 19 omfatter også en primær plate 22 og en sekundær plate 23. En primær kloss 24 er anordnet på den primære platen 22, og en sekundær kloss 2 er anordnet på den sekundære platen 23. Den sekundære klossen 2 tjener til plasseringen av kassene som danner den sekundære varmeisolerende barrièren. 2 Den trunkerte enden av en plategang 17 er festet på en finérbjelke (ikke gjengitt), som selv henger sammen med pillaren 19 ved hjelp av den primære klossen 24. På den andre siden er den trunkerte enden av en plategang (ikke gjengitt) til den sekundære tette barrièren sveiset på platen Tankens form 3 har den fordelen at den er enkel. Likevel har denne formen den ulempen at den reduserer skipets 1 transportkapasitet, samtidig som den kompliserer arkitekturen til dettes forstavn. Det er derfor ønskelig å kunne anvende andre former til baugtanken, for å forbedre transportkapasiteten og forenkle forstavnens arkitektur. En baugtank med en annen form bør likevel ikke være for komplisert å fremstille i forhold til baugtanken 3. Det bør faktisk unngås at fordelene ved denne andre formen oppveies av vanskelighetene ved fremstillingen.

3 3 Dokumentet FR beskriver et skip omfattende en baugtank med samme form som baugtanken 3. Dette dokumentet foreslår en annen oppstilling for plategangene i invar til bunnveggen. Denne oppstillingen innebærer anvendelse av spesielle paneler ved bunnveggens symmetriplan. Kort beskrivelse av oppfinnelsen Et problem som den foreliggende oppfinnelsen foreslår å løse er å tilveiebringe et skip som ikke har i det minste noen av de ovennevnte ulempene ved kjent teknikk. Særlig er et formål for oppfinnelsen å foreslå en baugtank hvis form tillater å forbedre transportkapasiteten og å forenkle forstavnens arkitektur. Et annet formål for oppfinnelsen er å tilveiebringe en slik tank som er enkel å fremstille ved å begrense antall elementer som skal fremstilles og sammenstilles. 2 Løsningen som foreslås av oppfinnelsen er et skip omfattende en bærestruktur og en tett og varmeisolert baugtank bestemt for å inneholde flytendegjort naturgass, der baugtanken omfatter flere tankvegger festet til bærestrukturen, der hver tankvegg har suksessivt, i bredderetningen fra baugtankens indre til dens ytre, en primær tett barrière, en primær varmeisolerende barrière, en sekundær tett barrière og en sekundær varmeisolerende barrière, en første vegg og en andre vegg blant tankveggene som er tilstøtende ved en rygg, der den primære tette barrièren til den første veggen omfatter minst en første plategang som ved ryggen er forbundet med bærestrukturen ved hjelp av en pillar, k a r a k t e r i s e r t v e d at den primære tette barrièren til den andre veggen omfatter minst en andre plategang som ved ryggen er forbundet med bærestrukturen ved hjelp av pillaren. 3 Takket være disse egenskapene kan kan to plateganger til to tilstøtende vegger være forbundet, ved deres trunkerte ender, med bærestrukturen ved hjelp av én enkelt pillar. Antall pillarer som må fremstilles og installeres er dermed begrenset. I tillegg tillater dette å tenke seg en form på tanken i hvilken to tilstøtende vegger har plateganger som ved sine trunkerte ender er forbundet med bærestrukturen ved en felles rygg. En foreslått form for tanken tillater å øke transportkapasiteten for NLG og å forenkle arkitekturen til skipets forstavn.

4 4 Bærestrukturen har foretrukket et første stykke som er parallelt til den første veggen, og et andre stykke som er parallelt til den andre veggen, der pillaren er festet til det første stykket. I dette tilfellet er plategangene til de to tilstøtende veggene forbundet med et samme stykke av bærestrukturen. Slik unngås det at systemet blir hyperstatisk. Fordelaktig omfatter pillaren minst én plate, der den minst ene platen har en første del som er parallell til det første stykket, og en andre del som er parallell til det andre stykket, der den første plategangen er festet til pillaren ved den første delen, og den andre plategangen er festet til pillaren ved den andre delen. Denne strukturen tillater å ha en første del av platen ved den ene veggen og en andre del av platen forskjøvet ved den andre veggen. Ifølge en utførelsesform er den første plategangen festet til en bjelke som er forbundet med pillaren, der pillaren har en nedfalt kant, som hindrer bjelken i å fjerne seg fra den første veggen. Likedan kan den andre plategangen være festet til en bjelke som befinner seg bak en nedfalt kant. Bjelken og den nedfalte kanten tillater pillaren å gjenoppta en vertikal komponent av kreftene generert i plategangene. 2 Foretrukket omfatter baugtanken, blant de flere tankveggene, en takvegg og to skråvegger som er tilstøtende til takveggen, der takveggen og de to skråveggene har en rektangulær form. Veggene med rektangulær form er lette å fremstille og innebærer ikke anvendelse av pillarer. Fordelaktig er den første veggen og den andre veggen trapesformet og er henholdsvis parallell og skrånende i forhold til en lengderetning til skipet. 3 Ifølge en særlig utførelsesform strekker den første plategangen og den andre plategangen seg henholdsvis parallelt og skrått i forhold til lengderetningen.

5 Denne formen på tanken tillater å øke transportkapasiteten for NLG og å forenkle arkitekturen til skipets forstavn. Kort beskrivelse av figurene Oppfinnelsen vil forstås bedre, og andre formål, detaljer, egenskaper og fordeler ved denne vil tre klarere frem i den følgende beskrivelsen av en særlig utførelsesform av oppfinnelsen, gitt kun i illustrerende og ikke-begrensende øyemed, med henvisning til de medfølgende tegningene. I disse tegningene er: figur 1 et perspektivriss av et skip for transport av NLG ifølge kjent teknikk, figur 2 et perspektivriss av tank nr. 1 til skipet i figur 1, figur 3 et perspektivriss av en pillar til tanken i figur 2, figur 4 er et perspektivriss av en tank ifølge en utførelsesform av oppfinnelsen, figur og 6 er snittriss av tanken i figur 4, og figur 7 og 8 er henholdsvis et perspektivriss og et sideriss, av en pillar til tanken i figur 4. Detaljert beskrivelse av en utførelsesform ifølge oppfinnelsen Figur 4 og 6 gjengir en baugtank 3 som har en form som er ulik baugtanken 3. 2 baugtanken 3 omfatter en fremre vegg 4 og en bakre vegg som er vinkelrette på skipets lengderetning. Baugtanken 3 omfatter også en bunnvegg 6, en takvegg 7, to sidevegger 8 og 9 og fire skråvegger 60, 61, 62 og 63 som strekker seg fra den fremre veggen 4 til den bakre veggen Det kan ses at takveggen 7 og skråveggene 60 og 61 er rektangulære og parallelle til skipets lengderetning. Sagt med andre ord er baugtanken 3 i den øvre delen identisk med en standard sylindrisk tank 2. I den nedre delen er sideveggene 8 og 9, skråveggene 62 og 63 og bunnveggen 6 trapesformet. Veggende 6, 8 og 9 er anordnet parallelt til skipets lengderetning. Veggene 62 og 63 er anordnet skrått i forhold til skipets lengderetning.

6 6 I forhold til baugtanken 3 tillater formen på tanken 3 å øke transportkapasiteten for NLG og å forenkle arkitekturen til skipets forstavn. Som i tilfellet med baugtanken 3 omfatter hver av baugtankens 3 vegger, fra tankens indre mot tankens ytre, en primær tett barrière, en primær varmeisolerende barrière, en sekundær tett barrière og en sekundær varmeisolerende barrière. Den primære tette barrièren og den sekundære tette barrièren består henholdsvis av metalliske plateganger med opphøyde kanter mot tankens indre, der plategangene er utført i tynt stål med lav dilatasjonskoeffisient og er sveiset kant i kant. plategangene til skråveggen 63 strekker seg fra den fremre veggen 4 mot den bakre veggen, skrått i forhold til skipets lengderetning. Noen av disse plategangene (ikke gjengitt) strekker seg helt til den bakre veggen. Det kan ses i figur 4 at andre plateganger 64 strekker seg fra den fremre veggen 4 helt til ryggen 6, dannet av skjæringspunktet til veggene 63 og 6, der de har en trunkert kant. For å ta opp kreftene som skyldes den termiske sammentrekningen, angitt ved pilene 66, er det nødvendig å feste plategangene 64 til bærestrukturen, ved ryggen 6. 2 På bunnveggen 6 strekker plategangene seg parallelt med skipets lengderetning, fra den bakre veggen mot den fremre veggen 4. Noen av disse plategangene (ikke gjengitt) strekker seg helt til veggen 4. Andre plateganger 61 strekker seg fra veggen helt ryggen 6, der de har en trunkert kant. For å ta opp kreftene som skyldes den termiske sammentrekningen, angitt ved pilene 68, er det nødvendig å feste plategangene 67 til bærestrukturen, ved ryggen. Med andre ord er det ved ryggen 6 nødvendig å forbinde to serier av plateganger med bærestrukturen, én for hver vegg. Det samme behovet oppstår ved ryggene dannet henholdsvis av skjæringspunktet mellom veggene 6 og 62, veggene 62 og 8 og veggene 63 og 9. 3 En enkel løsning når det gjelder konstruksjon består i å anvende, ved ryggen 6, to serier av pillarer som er identiske med pillaren 19, der hver serie av pillarer tjener til å forbinde en respektiv veggs plateganger med bærestrukturen. Likevel

7 7 vil antall pillarer som skal fremstilles og installeres i tanken være høyt. Fremstillingen av tanken vil dermed være kjedelig og kostbar. Derfor er plategangene 64 og plategangene 67, ifølge en særlig utførelsesform, forbundet med bærestrukturen, ved ryggen 6, av én enkelt serie pillarer med en ny konstruksjon. Disse pillarene kalles "dobbeltskrånende pillar" og et eksempel er gjengitt i figur 7 og 8. Pillaren 69 omfatter et legeme 70 bestående av et rør i rustfritt stål. Legemet 70 er festet til bærestrukturen ved hjelp av en ankerflater 71. I figur 8 kan det ses at bærestrukturen omfatter særlig et stykke 81 til hvilket bunnveggen 6 er festet og et stykke 82 til hvilket skråveggen 63 er festet. Figur 8 viser også ankerinnretninger 83 som tillater å feste en kasse (ikke gjengitt) tilhørende den sekundære varmeisolerende barrièren. Legemet 70 strekker seg vinkelrett på stykket 81, og ankerflatene 71 er sveiset til stykket 81. Det kan konstateres at legemets 70 og ankerflatenes 71 konfigurasjon er den samme som i baugtanken 3 ifølge kjent teknikk. Slik er antall henvisninger for deler i produksjon begrenset for skipsfabrikanten. I tillegg kan han anvende det samme verktøyet og de samme fremgangsmåtene for å sveise ankerflatene 71 og legemet 70. Ankerflatene 71 tillater, som ankerflatene 11, regulering i høyden. 2 Pillaren 69 omfatter også en primær plate 72 og en sekundær plate 73 festet til legemet 71. Den primære platen 72 omfatter en del 78 som er parallell til stykket 81, og en del 79 som er forskjøvet og parallell til stykket 82. Den sekundære platen 73 omfatter en del 80 som er parallell til stykket 81, og en del 86 som er forskjøvet og parallell til stykket Forsterkningsplater 76 forbinder legemet 70 med den andre platen 73 og med ankerflaten 71. Et rør 77 forbinder delen 86 av den andre platen 73 med delen 79 av den første platen 72. Forsterkningsplatene 76 og røret 77 bidrar til å gi pillaren 69 en stiv struktur, noe som tillater å overføre plategangenes krefter til bærestrukturens stykke 81. I tillegg, ettersom pillaren 69 tillater å utføre en forankring av plategangene til to tilstøtende vegger på et samme stykke av bærestrukturen, unngås det at systemet blir hyperstatisk. To primære klosser 74 er anordnet ved den primære platen 72, henholdsvis på delene 78 og 79. Hver primære kloss 74 har en nedfalt kant 84. To sekundære

8 8 klosser 7 er anordnet ved den sekundære platen 73, henholdsvis på delene 80 og 86. Hver sekundære kloss 7 har en nedfalt kant 8. Den trunkerte enden av en plategang 67 er festet på en finérbjelke (ikke gjengitt), som selv henger sammen med pillaren 69 ved hjelp av den primære klossen 74 til delen 78, og den trunkerte enden av en plategang 64 er festet på en finérbjelke (ikke gjengitt), som selv henger sammen med pillaren 69 ved hjelp av den primære klossen 74 til delen 79. På den andre siden er de trunkerte endene til plategangene (ikke gjengitt) på den sekundære tette barrièren sveiset på den sekundære platen 73, henholdsvis på delene 80 og 86. Slik tillater, takket være delen 79 av den primære platen 72 og delen 86 av den sekundære platen 73, pillaren 69 å overføre kreftene generert i skråveggens 63 tette barrièrer, i tillegg til kreftene generert i bunnveggens 6 tette barrièrer. Antall pillarer som må fremstilles og installeres er dermed begrenset. Fremstillingen av baugtanken 3 er følgelig forenklet og mindre kostbar. I tillegg, for å sveise plategangene til klossene, kan skipsfabrikanten anvende det samme verktøyet og de samme fremgangsmåtene som for tilfellet med pillaren 19 og slik dra nytte av en behersket og bifalt teknologi. 2 Ved å se på figur 4 kan det utledes at kreftene gjengitt ved pilene 66 og 68 omfatter en vertikal komponent, det vil si som er vinkelrett på stykket 81. Finérbjelkene nevnt nedenfor er anordnet under de nedfalte kantene 84. Disse kreftene tas slik opp på primært nivå av den nedfalte kanten 84. På sekundært nivå tas de opp av sveisingen av plategangene på den sekundære platen 73. Selv om oppfinnelsen har blitt beskrevet med tilknytning til en særlig utførelsesform, er det åpenbart at den på ingen måte er begrenset til denne, og at den omfatter alle tekniske ekvivalenter til de beskrevne midlene, samt kombinasjoner derav dersom disse inngår i oppfinnelsen omfang.

9 9 P a t e n t k r a v 1. Skip omfattende en bærestruktur og en tett og varmeisolert baugtank (3) bestemt for å inneholde flytendegjort naturgass, der baugtanken omfatter flere tankvegger (4,, 6, 7, 8, 9, 60, 61, 62, 63) festet til bærestrukturen, der hver tankvegg har suksessivt, i bredderetningen fra baugtankens indre til dens ytre, en primær tett barrière, en primær varmeisolerende barrière, en sekundær tett barrière og en sekundær varmeisolerende barrière, der en første vegg (6) og en andre vegg (63) blant tankveggene er tilstøtende ved en rygg (6), der den første veggen (6) og den andre veggen (63) er trapesformet og er henholdsvis parallell og skrånende i forhold til en lengderetning til skipet, slik at ryggen (6) strekker seg skrått i forhold til skipets lengderetning, der den primære tette barrièren til den første veggen omfatter minst en første plategang (67) som strekker seg parallelt med skipets lengderetning, og som har en trunkert ende ved ryggen, der dem første plategangen (67) er forbundet, ved ryggen, med bærestrukturen ved hjelp av en pillar (69), k a r a k t e r i s e r t v e d at den primære tette barrièren til den andre veggen omfatter minst en andre plategang (64) som strekker seg skrått i forhold til skipets lengderetning og har en trunkert ende ved ryggen, der den andre plategangen er forbundet, ved ryggen, med bærestrukturen ved hjelp av pillaren (69) Skip ifølge det foregående kravet, i hvilket bærestrukturen har et første stykke (81) som er parallelt til den første veggen, og et andre stykke (82) som er parallelt til den andre veggen, der pillaren er festet til det første stykket. 3. Skip ifølge det foregående kravet, i hvilket pillaren omfatter minst én plate (72, 73), der den minst ene platen har en første del (78, 80) som er parallell til det første stykket, og en andre del (79, 86) som er parallell til det andre stykket, der den første plategangen er festet til pillaren ved den første delen, og den andre plategangen er festet til pillaren ved den andre delen Skip ifølge et av de foregående kravene, i hvilket den første plategangen er festet til en bjelke som er forbundet med pillaren, der pillaren har en nedfalt kant (84), som hindrer bjelken i å fjerne seg fra den første veggen.. Skip ifølge et av de foregående kravene, i hvilket baugtanken omfatter, blant de flere tankveggene, en takvegg (7) og to skråvegger (60, 61) som er

10 tilstøtende til takveggen, der takveggen og de to skråveggene har en rektangulær form.

11 1

12 2

13 3

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL 1 TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt transport av levende fjærfe fra avls- til slaktesteder. Kjent teknikk 10

Detaljer

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak 1 Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kanalbæreelement ifølge krav 1. Den foreliggende

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1 Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Oppfinnelsen vedrører WC-skåler og spesielt WC-skåler som omfatter verktøy for å forenkle monteringen av disse, og verktøyene for å forenkle

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft. 1 PROPELL FOR BÅT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Detaljer

Andre brett er kjent fra EP , FR , FR og US

Andre brett er kjent fra EP , FR , FR og US 1 Teknisk felt Den foreliggende oppfinnelsen vedrører feltet, systemer for pakking av iskrem, for eksempel brett eller nivåer som er pakket i kartonger på en stablingsmåte. Foreliggende oppfinnelse vedrører

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni. 143551 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551 NORGE [NO] [C] (45) PATETTT MEDDELT 4.MAES 1981 (51) Inf Cl. 1 G 21 C 13/02 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Palentsølcnad nr. 761334 (22) Inngiti 2 0. 0

Detaljer

UNDERBUKSE FOR MENN MED SEPARAT ROM FOR PENIS.

UNDERBUKSE FOR MENN MED SEPARAT ROM FOR PENIS. UNDERBUKSE FOR MENN MED SEPARAT ROM FOR PENIS. TEKNISK OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse vedrører herreundertøy og spesielt underbukser for menn som på innsiden av forsiden har separat rom for fysisk å adskille

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre 1 1 2 3 40 Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre skaplegemeføring for anordning i innerrommet av et skaplegeme,

Detaljer

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag.

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. P28416NO05 1 5 30 35 Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. Bakgrunn Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis fremstilt av

Detaljer

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et 1 1 2 3 Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et rør. Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis

Detaljer

Ifølge ett aspekt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremdriftsanordning tilveiebrakt inne i et skrog til et marint fartøy.

Ifølge ett aspekt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremdriftsanordning tilveiebrakt inne i et skrog til et marint fartøy. 1 Tittel: FREMDRIFTSANORDNING MED FINNE Beskrivelse Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et fremdriftssystem til et marint fartøy hvori det anvendte middelet til fremdrift omfatter

Detaljer

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig.

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig. 1 Gravlanterne Oppfinnelsen vedrører en gravlanterne med et hus og en dør som er vippbart anordnet på huset, hvor huset sett i langsgående retning har et renneaktig tverrsnitt med en basis og to bein,

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor 1 Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor Den foreliggende oppfinnelse er generelt relatert til separering av et flytende reaksjonsprodukt som

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 11198 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F16K 3/02 (06.01) F16K 1/42 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 11198 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.22 (8) Videreføringsdag

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige 1 Europeisk patent nr. 237066 NORWAY P16219NOEP Søker: Telesteps AB P.O. Box 362 73 24 Tranås Sverige Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Ake Winbladh Stallbergavägen 1B S-73 61

Detaljer

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 1 Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 0001 Oppfinnelsen omhandler et produkt bestående av et sett med tråder, holdt sammen av minst

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en seng ifølge ingressen til krav 1.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en seng ifølge ingressen til krav 1. 1 Seng Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en seng ifølge ingressen til krav 1. Slike senger med underfjæring og liggemadrass, som f.eks. i EP 0 3 772 A2, har allerede vært kjent lenge. Underfjæringen

Detaljer

SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN

SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN 1 SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN Oppfinnelsen vedrører en betongmasseskruemater for anvendelse i glideforskalingsstøping av betongelementer. Mer spesifikt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 IMORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G 21 C 3/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patent søknad nr. 122/71 (22) Inngitt 13.01.71 (23) Løpedag 13.01.71 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

Teknisk område Bakgrunn

Teknisk område Bakgrunn 1 Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører en installasjonsboks i overensstemmelse med innledningen i tilhørende krav 1. Spesifikt vedrører foreliggende oppfinnelse en forbedret installasjonsboks

Detaljer

POSE FOR FRUKT- OG GRØNNSAKSPRODUKTER OPPFINNELSENS FORMÅL

POSE FOR FRUKT- OG GRØNNSAKSPRODUKTER OPPFINNELSENS FORMÅL 1 POSE FOR FRUKT- OG GRØNNSAKSPRODUKTER OPPFINNELSENS FORMÅL Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en pose av typen som anvendes for pakking og salg av frukt- og grønnsaksprodukter, slik som sitrusfrukter,

Detaljer

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse 1 INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL Beskrivelse 5 Oppfinnelsens område [0001] 10 Den foreliggende oppfinnelsen angår området fremstilling av drikker, f.eks. basert på kaffe,

Detaljer

ai) UTLEGNINGSSKRIFT

ai) UTLEGNINGSSKRIFT ai) UTLEGNINGSSKRIFT (19) NO (U) 176159 (13) B NORGE (5i) Int Cl 5 G 21 F 3/00 Styret for det industrielle rettsvern (21) Seknadsnr (22) Inng. dag (24) Løpedag (41) Alm. tilgj. (44) llllegningsdato 901429

Detaljer

Fremgangsmåte og anordning til fremstilling av en stansing

Fremgangsmåte og anordning til fremstilling av en stansing V04NO00 EP2184141 Tittel: Fremgangsmåte og anordning til fremstilling av en stansing 1 [0001] Foreliggende oppfinnelse gjelder en fremgangsmåte og en anordning til produksjon av en stansing, særlig en

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100969 (13) A1

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100969 (13) A1 (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100969 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 3/00 (2006.01) B65D 25/02 (2006.01) B65D 5/14 (2006.01) B65D 5/18 (2006.01) B65D 25/00 (2006.01) Patentstyret (21)

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav.

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 2 Innen feltet emballasje er åttekantede pakker kjente, de er vanligvis laget av kartong eller

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178.

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178. 1 P A T E N T K R A V 1. En anordning for å overføre fluid som er egnet for å være anordnet fra en støtte (1) installert til sjøs, på bunnen eller på en flytende måte (1-2, 1-1), mellom en nevnte støtte

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal Søknadsnr.: 121478 Søker: Lyng Pro Tech AS Referanse: P121478NO Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Varmeveksler 1 Varmeveksler Den foreliggende oppfinnelsen angår en varmeveksler

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

Tittel: Fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder

Tittel: Fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder 1 Tittel: Fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder Beskrivelse Oppfinnelsen gjelder et fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder, hvorved punktsveiseelektrodene hver har et sentralt

Detaljer

Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy. Bakgrunn:

Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy. Bakgrunn: - 1 - P4461NO00-AGI Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy Bakgrunn: Oppfinnelsen angår et fleksibelt oppheng som er innrettet til å bli anordnet på et fartøy, for eksempel intervensjonsskip.

Detaljer

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter.

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter. 1 10 Oppfinnelsen vedrører en anordning til elektrisk forbindelse av en container med et motelement, der anordningen er utformet som plugginnretning som har minst en bryter og hvor en første pluggdel som

Detaljer

Oppfinnelsen angår en tautrinse, bestående av et trinselegeme med en trinsekrans, hvor trinselegemet har et nav i dets midtpunkt, og hvor en rille er

Oppfinnelsen angår en tautrinse, bestående av et trinselegeme med en trinsekrans, hvor trinselegemet har et nav i dets midtpunkt, og hvor en rille er 1 Oppfinnelsen angår en tautrinse, bestående av et trinselegeme med en trinsekrans, hvor trinselegemet har et nav i dets midtpunkt, og hvor en rille er formet i trinsekransen for føring av tauet, hvor

Detaljer

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en konstruksjon SØKER: Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 89, Strømsteinen 4003 STAVANGER OPPFINNER: Eirik Engevik Rytterfaret 34

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1.

Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1. 1 Fot, spesielt møbelfot Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1. 5 Spesielt ved tunge møbler, for eksempel polstermøbler med en fot, spesielt en rundfot, er det

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 239219 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D /22 (06.01) B6B 7/28 (06.01) B6D /00 (06.01) B6D /64 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.02

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold.

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold. - 1 - P4247NO01-KM Høytrykks stigerørssammenstilling Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en høytrykks stigerørssammenstilling der en øvre del av sammenstillingen kan løsnes fra en stigerørsstreng som

Detaljer

Et system, en fremgangsmåte og en kapsel for fremstilling av en forhåndsbestemt mengde av en drikkevare

Et system, en fremgangsmåte og en kapsel for fremstilling av en forhåndsbestemt mengde av en drikkevare Et system, en fremgangsmåte og en kapsel for fremstilling av en forhåndsbestemt mengde av en drikkevare Patentkrav 1. System for fremstilling av en forhåndsbestemt mengde drikkevare egnet for fortæring

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Beskrivelse TEKNISK OMRÅDE FOR OPPFINNELSEN

Beskrivelse TEKNISK OMRÅDE FOR OPPFINNELSEN 1 Beskrivelse TEKNISK OMRÅDE FOR OPPFINNELSEN [0001] Oppfinnelsen vedrører et sagblad med et båndformet grunnlegeme og uavgrensede tenner som har geometriske, bestemte skjærpartier. Tennene omfatter formlegemer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Spesielt gjelder den foreliggende oppfinnelsen en strekkramme i henhold til ingressen av krav 1.

Spesielt gjelder den foreliggende oppfinnelsen en strekkramme i henhold til ingressen av krav 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt en strekkramme for anvendelse sammen med et stigerørssystem, og da spesielt en strekkramme som huser minst to forhåndsinstallerte innretninger

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

er utformet for å likne veldig på en arm, ikke vil være en særlig god kandidat til en hale.

er utformet for å likne veldig på en arm, ikke vil være en særlig god kandidat til en hale. 1 Et lekebyggesett Foreliggende oppfinnelse vedrører et lekebyggesett omfattende separate byggeelementer tilpasset for bygging av en leketøysfigur, byggeelementene omfattende et antall kroppselementer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2366079 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 33/00 (06.01) D03D 1/00 (06.01) E04B 2/74 (06.01) F21V 8/00 (06.01) G02B 6/00 (06.01) G09F 13/14 (06.01)

Detaljer

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR - 1 - P4488NO00-KM KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR Foreliggende oppfinnelse vedrører et koblingsverktøy for stigerør, anpasset for å sammenkoble og frakoble stigerørsegmenter. Verktøyet er også egnet med

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1432 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) E21B 33/038 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1432 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag..1 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1717 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1717 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06. (30)

Detaljer

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO.

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO. Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 9. november 2016 Vår ref: E31787 SAA/SAA Patentsøknad/registrering nr.: 20034282

Detaljer

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område 1 INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelse vedrører infrarød stråling-tilberedningsinnretninger, og, mer spesifikt, et infrarødstråling-tilberedningsapparat

Detaljer

over fingerdelen, løst ved at vottdelen i hvileposisjonen er anordnet i en lomme utformet i hanskens håndbaksområde.

over fingerdelen, løst ved at vottdelen i hvileposisjonen er anordnet i en lomme utformet i hanskens håndbaksområde. 1 TOKOMPONENTHANSKE Oppfinnelsen vedrører en hanske som på pålitelig vis kan beskytte brukerens hånd ved flest mulig temperaturbetingelser, herunder meget lav temperatur og betingelser med sterk vind.

Detaljer

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en brønn under innslusing av et brønnverktøy SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Åsmund Solland Langflåtveien

Detaljer

Holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel

Holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel 1 3 Holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel mellom en lukket stilling og en åpen stilling innbefattende

Detaljer

Dokument JP utgjør den nærmeste kjente teknikkens stilling.

Dokument JP utgjør den nærmeste kjente teknikkens stilling. 1 Beskrivelse Bakgrunn Teknisk område Utførelsesformer av oppfinnelsen vedrører generelt systemer og fremgangsmåter for side om side fortøyning av fartøyer på et offshore-sted for å minimalisere relative

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

OPPBLÅSBART SKROG, KONFIGURASJON OG FORBINDELSE FOR ET FLERSKROGSFARTØY

OPPBLÅSBART SKROG, KONFIGURASJON OG FORBINDELSE FOR ET FLERSKROGSFARTØY 1 OPPBLÅSBART SKROG, KONFIGURASJON OG FORBINDELSE FOR ET FLERSKROGSFARTØY KRYSSREFERANSE TIL BESLEKTET SØKNAD I foreliggende søknad er det begjært prioritet fra provisorisk US-patentsøknad nr. 61/177,86,

Detaljer

"Steglist på frittfall livbåter"

Steglist på frittfall livbåter 11979/JH/OM 13/06/03 Patentsøknad nr.: 1171 [ev. PCT-nr.] Patentsøker: Norsafe AS Tittel: "Steglist på frittfall livbåter" Basisdokument 1 Teknisk område [0001] Foreliggende oppfinnelse vedrører livbåter,

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Bakgrunn

Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Bakgrunn - 1 - P347NO00-KM Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Den foreliggende oppfinnelsen vedrører brønnrammer for havbunnsbrønner. Spesielt vedrører oppfinnelsen en konfigurasjon av brønnrammeluker for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21612 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 27/06 (06.01) A47C 19/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.01 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

[0005] den indre ende av sylinderen passer inn i nevnte fordypning i låst inngrep med denne for å 20

[0005] den indre ende av sylinderen passer inn i nevnte fordypning i låst inngrep med denne for å 20 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen er en fremgangsmåte for fremstilling av tomhylse ved kaldforming av sømløse eller skjøtede rør. Oppfinnelsen kommer under klasse F24B5/02 i den internasjonale patent klassifiseringen.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 2/00 (06.01) F16B 33/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/06 (2006.01) E21B 19/00 (2006.01) E21B 29/00 (2006.01) E21B 19/09 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20120665 (86) Int.inng.dag

Detaljer

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN NORGE Utlegningsskrift nr. 126192 Int. Cl. H Ol 0 33/02 Kl. 21g-13/22 Patentsøknad nr. 802/69 Inngitt 26.2.1969 Løpedag STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.8.1969

Detaljer

FORBINDELSESANORDNING AV HULPROFILER AV STÅL, SOM STÅR UNDER AKSIALTRYKK. Oppfinnelsen vedrører en fagverkskonstruksjon ifølge ingressen i krav 1.

FORBINDELSESANORDNING AV HULPROFILER AV STÅL, SOM STÅR UNDER AKSIALTRYKK. Oppfinnelsen vedrører en fagverkskonstruksjon ifølge ingressen i krav 1. 1 FORBINDELSESANORDNING AV HULPROFILER AV STÅL, SOM STÅR UNDER AKSIALTRYKK Oppfinnelsen vedrører en fagverkskonstruksjon ifølge ingressen i krav 1. Hulprofiler av stål, som står under aksialtrykk, brukes

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

Bruk av den kjente slangekjettingposen for emballering av næringsmidler er ofte, selv om denne kjettingposen i praksis oppnådde et utbredt bruk som

Bruk av den kjente slangekjettingposen for emballering av næringsmidler er ofte, selv om denne kjettingposen i praksis oppnådde et utbredt bruk som 1 Kjettingpose 5 10 15 20 25 30 Oppfinnelsen angår en kjettingpose som består av flere poser fremstilt av en plastfolie som ligger fiskeskjelliknende over hverandre, løsbart festet til minst to bevegelige

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. B63B 25/28 ( ) B63B 3/48 ( ) B63B 3/56 ( ) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. B63B 25/28 ( ) B63B 3/48 ( ) B63B 3/56 ( ) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336407 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/28 (06.01) B63B 3/48 (06.01) B63B 3/6 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0288 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.01 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005] [0006] [0007] [0008] [0009] [0010]

Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005] [0006] [0007] [0008] [0009] [0010] 1 Beskrivelse 1 2 3 [0001] Foreliggende oppfinnelse angår en fremgangsmåte for bruk ved gjennomføring av forbrenning i en industriell ovn. [0002] Mer spesifikt, vedrører oppfinnelsen en slik fremgangsmåte

Detaljer

Beskrivelse. [0007] Oppfinnelsen vil bli forklart mer detaljert på grunnlag av et utførelseseksempel, og de vedlagte tegningene, som viser;

Beskrivelse. [0007] Oppfinnelsen vil bli forklart mer detaljert på grunnlag av et utførelseseksempel, og de vedlagte tegningene, som viser; 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen er en fremgangsmåte for fremstilling av tomhylse ved kaldforming av sømløse eller skjøtede rør. Oppfinnelsen kommer under klasse F24B/02 i den internasjonale patent klassifiseringen.

Detaljer

Anodeoverflatens og katodeoverflatens del der henholdsvis brenngassen og oksidasjonsgassen absorberes, kalles i det følgende den "aktive flaten".

Anodeoverflatens og katodeoverflatens del der henholdsvis brenngassen og oksidasjonsgassen absorberes, kalles i det følgende den aktive flaten. REPETISJONSENHET FOR EN BRENSELCELLESTAKK 1 Oppfinnelsen vedrører en repetisjonsenhet for en brenselcellestakk med en membranelektrodeenhet og et strømningsfelt som er planlagt for å forsyne en aktiv flate

Detaljer

LÅS MED ET SELEKTORELEMENT

LÅS MED ET SELEKTORELEMENT LÅS MED ET SELEKTORELEMENT Beskrivelse 2 3 [0001] Den foreliggende oppfinnelsen retter seg mot en lås for en dør, et vindu eller lignende, med en låskasse hvor det er anbrakt en låsmekanisme med et reileelement

Detaljer

NEDIHULLSVENTIL FOR Å FORHINDRE SONEVIS KRYSSTRØM

NEDIHULLSVENTIL FOR Å FORHINDRE SONEVIS KRYSSTRØM 1 NEDIHULLSVENTIL FOR Å FORHINDRE SONEVIS KRYSSTRØM BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 5 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt underjordiske brønnkompletteringer, og flytregulering av

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2299023 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04D 13/16 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.08.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

Roterende varmeveksler. Den foreliggende oppfinnelse angår i et første aspekt en roterende varmeveksler ifølge den innledende del av krav 1.

Roterende varmeveksler. Den foreliggende oppfinnelse angår i et første aspekt en roterende varmeveksler ifølge den innledende del av krav 1. Roterende varmeveksler Den foreliggende oppfinnelse angår i et første aspekt en roterende varmeveksler ifølge den innledende del av krav 1. I roterende varmevekslere veksles varme fra en forurenset fluidgang

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22471 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/2 (06.01) B6D 8/12 (06.01) B6D 8/48 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.09.24 (80) Dato

Detaljer

Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv

Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv 1 Foreliggende oppfinnelse vedrører i store trekk ammoniumnitrat/brenseloljeeksplosiver, også kjent som ANFO- eller ANFEX-eksplosiver, og heretter også vist

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer