europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato.0.12 (30) Prioritet , DE, U (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver TROX GmbH, Heinrich-Trox-Platz 1, 4706 Neukirchen-Vluyn, Tyskland (72) Oppfinner Joneleit, Ralf, Elbinger Ring 39, 4744 Moers, Tyskland Dr. Sefker, Thomas, Geschwister-Scholl-Straße 14, 4706 Neukirchen-Vluyn, Tyskland (74) Fullmektig Curo AS, Industriveien 3, 7080 HEIMDAL, Norge (4) Benevnelse Ventilasjonssystem (6) Anførte publikasjoner DE-A DE-U EP-A EP-A EP-A WO-A1-06/ WO-A1-08/2741 WO-A2-02/097338

2 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen gjelder et ventilasjonssystem med en avtrekkskanal som strekker seg mellom en innvendig inntaksåpning for avluften på den ene siden og en utvendig avluftsåpning, spesielt utvendig på bygninger, på den andre siden, med en tilførselsluftkanal som rager mellom en utvendig, spesielt utvendig på bygninger, uteluftåpning på den ene siden og en innvendig tilførselsluftåpning på den andre siden og med en av varmevekslerne fra avtrekkskanalen og tilførselsluftkanalen der varmen fra avtrekksluften som strømmer gjennom avtrekkskanalen avgis til tilførselsluften som strømmer gjennom tilførselsluftkanalen eller omvendt, slik at avtrekkskanalen og/eller tilførselsluftkanalen (henholdsvis) i området ved varmeveksleren deles i et gjennomgående delområde til varmeveksleren samt et parallelt omløp rundt varmeveksleren. [0002] Slike ventilasjonssystemer brukes for eksempel ved desentralisert ventilasjon av rom, og kan ha ulike konfigurasjoner avhengig av monteringsstedet. Derfor kan for eksempel et slikt kjent ventilasjonssystem monteres under et vindu i parapetdelen av veggen. Det kan også brukes som enhet under gulv foran et vindu, der tilførselsluften strømmer via gulvet og inn i rommet som skal 1 ventileres. Vanligvis har da både avtrekkskanalen og tilførselsluftkanalen hver sin luftmatingsanordning. [0003] Denne typen sentralt og/eller desentralt drevne ventilasjonssystemer er vanligvis utstyrt med en luft-til-luft-veksler. Varmegjenvinningsgraden ligger vanligvis på mellom 40 og 90 %. Siden det om sommeren ikke alltid er hensiktsmessig med en høy varmegjenvinningsgrad energimessig, er disse ventilasjonssystemene utstyrt med et omløp. Hensikten med dette omløpet er, i tillegg til å ha en frostbeskyttelsesfunksjon, å omgå varmegjenvinning når dette ikke er ønskelig. [0004] I kjent teknikk er omløpet utstyrt med en sperreanordning som enten kan stå i åpen posisjon eller i lukket posisjon. Derfor er det ofte nødvendig med ettervarming eller etterkjøling av tilførselsluften i ventilasjonssystemet, noe som gir et økt energiforbruk. Fra EP A1 er det 2 kjent et ventilasjonssystem der en kanal i strømningsretningen foran en varmeveksler munner ut i tilførselsluftkanalen for å blande varm luft i tilførselsluftstrømmen for å redusere frost i varmeveksleren. [000] Formålet med oppfinnelsen er å unngå de nevnte ulempene og spesifisere et ventilasjonssystem der andelen varmegjenvinning lettere kan påvirkes. 30 [0006] Dette formålet oppnås ved at det i avtrekks- og/eller tilførselsluftkanalen i det lokale omløpet og/eller i det parallelle omløpet og det gjennomgående delområdet av varmeveksleren til

3 2 avtrekks- og/eller tilførselsluftkanalen er utstyrt med en anordning for justering, særlig styring, av andelen avtrekksluft- eller tilførselsluft gjennom dette omløpet eller dette delområdet, som kan justeres uavhengig av en eventuell helt åpen eller helt lukket posisjon mellom de ulike gjennomstrømningsinnstillingene. [0007] Avhengig av forholdet mellom gjeldende utetemperatur og ønsket, fastsatt romtemperatur og gjeldende faktisk romtemperatur, kan andelen avtrekksluft eller tilførselsluft som strømmer via varmeveksleren, og andelen avtrekksluft eller tilførselsluft som strømmer via delområdet til den aktuelle avtrekks- eller lufttilførselskanalen, justeres målrettet. Således kan ved egnede uteluftbetingelser ønsket tilførselslufttemperatur for rommet stilles inn, uten at ettervarming eller etterkjøling er nødvendig. Spesielt ved desentrale ventilasjonssystemer kan varmegjenvinningsgraden for hvert enkelt rom tilpasses de indre og ytre omgivelsene. [0008] Anordningen som er brukt kan være en volumstrømsregulator, spesielt en variabel volumstrømsregulator. Dette kan være en automatisk volumstrømsregulator som for eksempel er forbundet med en utløser. Automatiske volumstrømsregulatorer består vanligvis et dreibart 1 reguleringsspjeld plassert på en aksel montert på tvers av strømningsretningen inne i strømningskanalen. Reguleringsspjeldet blir under påvirkning av volumstrømmen mot spjeldet, dreid fra åpen posisjon til lukket posisjon av returkraften dannet av returanordningen og dreid tilbake til åpen posisjon ved hjelp av returkraften når volumstrømmen reduseres. Ved hjelp av utløseren kan det for eksempel foretas en målrettet justering av fastsatt verdi. [0009] Tar man hensyn til den gjeldende volumstrømmen av avtrekksluft eller tilførselsluft og ønsket, fastsatt romtemperatur, kan hertil alle nødvendige forhold justeres via andelen som strømmer via varmeveksleren og andelen som strømmer via omløpet. [00] Fortrinnsvis er volumstrømsregulatoren plassert i omløpet. Hvis volumstrømsregulatoren er plassert i avtrekkskanalens omløp, flytter spjeldet seg mer og mer til lukket posisjon når en 2 fastsatt verdi er nådd, slik at andelen avtrekksluft, som strømmer gjennom delområdet som går parallelt med omløpet og gjennomgående til varmeveksleren, økes. [0011] I et annet versjonseksempel kan det være plassert en variabel volumstrømsregulator i det delområdet som går parallelt med omløpet og gjennomgående til varmeveksleren, spesielt i strømningsretningen til avtrekks- og tilførselsluften foran varmeveksleren og i det parallelle 30 omløpet kan det være plassert en strømningsinnsnevring, spesielt et tverrsnittreduserende element som en strupeanordning, en blende eller lignende. Her er volumstrømsregulatoren plassert i delområdet parallelt med omløpet foran varmeveksleren. Oppnås en forhåndsinnstilt,

4 3 fastsatt verdi, beveger spjeldet seg mer og mer til lukket posisjon, slik at en større andel strømmer forbi det lokale omløpet. [0012] Formålet oppnås også gjennom en utførelsesform der det i avtrekks- og/eller tilførselsluftkanalen i forgreningen fra det lokale omløpet og det gjennomgående delområdet for avtrekks- og/eller tilførselsluftkanalen som går parallelt med omløpet og gjennomgående til varmeveksleren er plassert en anordning for fordeling, spesielt styring, av andelen avtrekksluft eller tilførselsluft som strømmer igjennom dette omløpet eller dette delområdet. Anordningen kan for eksempel være et spjeld. [0013] Fortrinnsvis er fordelingen av andelene avtrekksluft eller tilførselsluft som strømmer gjennom dette omløpet eller dette delområdet mulig uavhengig av en eventuelt helt åpen eller helt lukket posisjon i de forskjellige gjennomstrømningsinnstillingene. I en slik versjon kan anordningen for eksempel være utformet som et reguleringsspjeld, der reguleringsspjeldet kan være i en hvilket som helst annen posisjon, foruten helt åpen eller helt lukket. [0014] Nedenfor forklares de ulike versjonene av oppfinnelsen som er vist på tegningene. De viser: 1 Figur 1 et ventilasjonssystem i henhold til oppfinnelsen og med en variabel volumstrømsregulator i omløpet, Figur 2 et ventilasjonssystem i henhold til oppfinnelsen og med en variabel volumstrømsregulator i en av varmevekslerens gjennomgående delområde i avtrekkskanalen foran varmeveksleren, Figur 3 et ventilasjonssystem i henhold til oppfinnelsen og med en anordning i forgreningsområdet og Figur 4 et ventilasjonssystem i henhold til oppfinnelsen og med et styre-/regulerbart spjeld i omløpet. [001] I tegningene brukes de samme henvisningstallene for både identiske og sammelignbare deler. 2 [0016] Figurene viser forskjellige versjoner av ventilasjonssystemene. Hvert ventilasjonssystem består av en avtrekkskanal 3 som går mellom en innvendig avtrekksåpning 1 på den ene siden og en utvendig avluftsåpning 2 på den andre siden. [0017] Videre har ventilasjonssystemet en tilførselsluftkanal 6 mellom en utvendig uteluftåpning 4 og en innvendig tilførselsluftåpning.

5 4 [0018] Dessuten har ventilasjonssystemet en varmeveksler 7 for avtrekkskanal 3 og tilførselsluftkanal 6, der varmen fra avtrekksluften som strømmer i avtrekkskanal 3 avgis til tilførselsluften som strømmer inn i tilførselsluftkanal 6 eller omvendt. [0019] Avtrekkskanal 3 er i de viste utførelsesformene i området til varmeveksler 7 delt inn i et delområde 3a som er gjennomgående til varmeveksler 7 samt et tilhørende parallelt omløp 3b og til varmeveksler 7. [00] Alle utførelsesformene vist i figurene har et returspjeld 9, et motordrevet sperrespjeld, et tilførselsluftfilter 11 og en volumstrømsbegrenser 12 i tilførselsluftkanal 6 i strømningsretningen (pil 8) foran varmeveksleren 7. [0021] Volumstrømsbegrenseren 12 kan være en volumstrømsregulator der nominell verdi må stilles inn manuelt. Denne fastsatte, nominelle verdien forblir uendret, unntatt når den justeres manuelt igjen. Videre finnes det i tilførselsluftkanal 6 i strømningsretningen (pil 8) en tilførselsluftventilator 13, en lyddemper 14 og en ekstra varmeveksler 1 bak varmeveksler 7. [0022] I avtrekkskanalen 3 foran forgrening 16 fra omløp 3b og det delområdet 3a som går 1 parallelt med omløp 3b og er gjennomgående til varmeveksler 7 er det plassert et avtrekksluft- /omluftfilter 17. Bak sammenføring 18, tilhørende omløp 3b og det delområdet 3a som går parallelt med omløp 3b og er gjennomgående til varmeveksler 7, befinner det seg en lyddemper 19, en avtrekksluftventilator, et motordrevet sperrespjeld 21 og et returspjeld 22 i avtrekkskanal 3. [0023] For at ventilasjonssystemet også skal tillate ren luftresirkuleringdrift, er tilførselsluftkanal 6 og avtrekkskanal 3 forbundet via en luftresirkuleringsledning 23 som har et automatisk luftresirkuleringsspjeld 24. Luftresirkuleringsledning 23 føres ut av avtrekkskanalen 3 i strømningsretningen (pil 2) bak avtrekksluft-/omluftfilteret 17 og munner ut i strømningsretningen (pil 8) bak varmeveksler 7 i tilførselsluftkanal 6. 2 [0024] Ulikheter i teknisk utforming mellom utførelsesformene består av oppdelingen av avtrekksluftstrømmen i avtrekkskanal 3 gjennom omløp 3b og gjennom det delområdet 3a som går parallelt med omløp 3b og det gjennomgående delområdet 3a til varmeveksler 7. [002] I utførelsesformene i henhold til figur 1, 2 og 4 er det i avtrekkskanal 3 i det lokale omløpet 3b og/eller i det delområdet 3a som går parallelt med omløp 3b og er gjennomgående til 30 varmeveksler 7 plassert en anordning 26 med tanke på justering, spesielt regulering av andelen

6 avtrekksluft som strømmer gjennom omløp 3b eller delområdet 3a. Anordning 26 kan uavhengig av en eventuell helt åpen eller helt lukket posisjon endres til alle mulige gjennomstrømningsinnstillinger, slik at alle forhold er mulig. [0026] I utførelsesformene i henhold til figur 1 er anordning 26 vist som en variabel volumstrømsregulator og plassert i omløp 3b. Volumstrømsregulatoren kan for eksempel ha en utløser, for eksempel en motor, slik at den nominelle verdien kan stilles inn og dermed også endres. [0027] Fig. 2 viser en utførelsesform der anordning 26 også er utformet som variabel volumstrømsregulator. Likevel er anordning 26 plassert i avtrekkskanalen i det delområdet 3a som er gjennomgående til varmeveksler 7. I det tilhørende omløpet 3b i de avbildede utførelsesformene er det montert en strømningsinnsnevring 27 som er formet som en strupeanordning. [0028] I figur 3 er det vist et annet alternativ av ventilasjonssystemet som er i henhold til oppfinnelsen. I denne utførelsesformen er det i avtrekkskanal 3 i forgrening 16 av det lokale 1 omløpet 3b og det delområdet 3a som går parallelt med omløp 3b og gjennom til varmeveksler 7 montert en anordning 28. Denne fordeler etter behov den delen av avtrekksluften som strømmer gjennom omløp 3b og gjennom delområdet 3a. Denne anordningen 28 kan være et justerbart spjeld. Alle spjeldposisjoner og dermed også alle forhold mellom avtrekksluften som strømmer gjennom omløp 3b og delområde 3a kan justeres. [0029] I figur 4 vises et versjonseksempel der et justerbart spjeld utgjør anordning 26 i omløp 3b i avtrekkskanal 3. Også her kan enhver spjeldposisjon og dermed ethvert forhold mellom avtrekksluften som strømmer gjennom omløp 3b og delområde 3a justeres. [0030] Naturligvis er det også mulig at tilførselsluftkanal 6 i området til varmeveksler 7 i delområdet som går gjennom varmeveksler 7 og som går parallelt med denne er delt inn i et 2 omløp forbi varmeveksleren, slik at det er mulig å dele luftstrømmen som går gjennom omløpet og det delområdet som går parallelt med omløpet og gjennom til varmeveksler 7 i tilførselsluftkanalen. [0031] I utførelsesformene vist i figur 1 til 4 kan det i omløp 3b være montert en ekstra varmeveksler med en annen varmegjenvinningsgrad enn den hos varmeveksler 7. 30

7 6 Patentkrav 1. Ventilasjonssystem med en avtrekkskanal (3) som rager mellom en innvendig inntaksåpning for avtrekksluften (1) på den ene siden og en utvendig avluftsåpning (2), særlig utvendig på bygninger, på den andre siden, med en tilførselsluftkanal (6) som går mellom en utvendig, spesielt utvendig 1 på bygninger, uteluftåpning (4) på den ene siden og en innvendig tilførselsluftåpning () på den andre siden, der varmen fra avluften som strømmer i avtrekkskanalen (3) avgis til tilførselsluften eller omvendt, slik at avtrekks- (3) og/eller tilførselsluftkanalen (6) (henholdsvis) i området til varmeveksleren (7) går til et delområde (3a eller 6a) som går gjennom varmeveksleren (7) samt et omløp (3b eller 6b) som går parallelt med dette og forbi varmeveksleren (7) i avtrekks- og/eller tilførselsluftkanalen (3 eller 6), kjennetegnet av en anordning (26) for justering, spesielt regulering, i avtrekks- og/eller i tilførselsluftkanalen (3 eller 6) i det lokale omløpet (hhv. 3b og 6b) og/eller i delområdet (hhv. 3a og 6a) som går parallelt med omløpet (hhv. 3b og 6b) og gjennom til varmeveksleren (7) i avtrekks- og/eller tilførselsluftkanalen (3 eller 6), av andelen avtrekksluft eller tilførselsluft som strømmer gjennom dette omløpet (3b eller 6b) eller dette delområdet (3a eller 6a), som kan endres uavhengig av en helt åpnet eller helt lukket posisjon mellom ulike gjennomstrømningsposisjoner. 2. Ventilasjonssystemet ifølge det foregående kravet hvorved en volumstrømsregulator, særlig en automatisk volumstrømsregulator, er framskaffet som anordning (26). 3. Ventilasjonssystem ifølge krav 2, hvorved volumstrømsregulatoren er montert i omløpet (hhv. 3b og 6b). 4. Ventilasjonssystem ifølge krav 2, hvorved volumstrømsregulatoren i delområdet (3a eller 6a) som går parallelt med omløpet (3b eller 6b) og gjennom til varmeveksleren (7), særlig i strømningsretningen (8 eller 2) i avtrekks- og tilførselsluftstrømmen er plassert foran varmeveksleren (7), og har en strømningsinnsnevring (27) i det parallelle omløpet (3b eller 6b), 2 spesielt et tverrsnittreduserende element, som en blende, en strupeanordning eller lignende.. Ventilasjonssystem med en avtrekkskanal (3) som går mellom en innvendig inntaksåpning (1) for avtrekksluften på den ene siden og en utvendig avluftsåpning (2), særlig utvendig på bygninger, på den andre siden, med en tilførselsluftkanal (6) som går mellom en utvendig, særlig utvendig på bygninger, uteluftåpning (4) på den ene siden og en tilførselsluftåpning () på utsiden av rommet 30 på den andre siden, og med en varmeveksler (7) gjennom hvilken avluft i kanal (3) og tilførselsluft i kanal (6) strømmer og der varmen fra avluften som strømmer i avtrekkskanalen (3) avgis til tilførselsluften som strømmer i tilførselsluftkanalen (6) eller omvendt, der avtrekks- (3) og/eller

8 7 tilførselsluftkanalen (6) (hver) er inndelt i området ved varmeveksleren (7) i et delområde (hhv. 3a og 6a) som rager gjennom varmeveksleren (7) samt et omløp (hhv. 3b og 6b) som løper parallelt med dette delområdet og forbi varmeveksleren (7), hvorved det i avtrekks- og/eller tilførselsluftkanalen (3 eller 6) i forgreningen (16) fra omløpet (3b eller 6b), lokalisert der og delområdet (3a eller 6a) av avtrekkskanalen og/eller tilførselsluftkanalen (3 eller 6) løpende parallelt med omløpet (3b eller 6b) og ragende gjennom varmeveksleren (7) er forsynt en anordning (28) for fordeling, særlig regulering, av andelen avtrekks- eller tilførselsluft som strømmer gjennom dette omløpet (hhv. 3b og 6b) eller dette delområdet (hhv. 3a og 6a). 6. Ventilasjonssystem ifølge krav, hvorved fordeling er mulig uavhengig av en eventuell helt åpen eller helt lukket posisjon i de ulike gjennomstrømningsposisjonene.

9

10

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2142729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 1/00 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 47/06 (06.01) E0B /12 (06.01) E0C 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133645 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2434898 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 11/58 (2006.01) A21B 1/48 (2006.01) A21B 7/00 (2006.01) G07F 11/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer