(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (4) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av endret patent etter innsigelse (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , NL, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Sdu Identification B.V., Oudeweg 32, 31 CC Haarlem, Nederland (72) Oppfinner VAN ROON, Joost, Maastrichtsestraat 92, NL-87 XH Den Haag, Nederland (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Kort med et metallfolielag forsynt med en åpning (6) Anførte publikasjoner EP-A EP-A EP-A US-A US-A

2 [0001] Foreliggende oppfinnelse vedrører et kort omfattende et baselag med en metallfolie og et beskyttende lag festet på den ene siden av baselaget, der én side av metallfolien ligger inn mot en informasjonsinneholdende del og der metallfolien er forsynt med en åpning for å gjøre synlig en andel av nevnte informasjonsinneholdende del, og det beskyttende laget som ligger inn mot nevnte åpning er gjennomsiktig. [0002] Et kort av denne typen er alminnelig kjent som et smartkort. I dette tilfellet blir en aluminiumsfoliedel laminert på baselaget og forseglet med et beskyttende lag som en sikkerhetsdetalj. Deretter blir én eller flere åpninger dannet i aluminiumsfolien under et senere trinn, og etter eller samtidig med dette blir informasjon skrevet med en laserstråle på plassen som blir åpen. Denne operasjonen hindrer misbruk. [0003] En varm pregefolie med et hologram er kjent fra EP , der ifølge en bestemt utførelsesform et magnetisk lag forefinnes under hologrammet. Informasjon kan bli lest ut fra dette magnetiske laget når som helst. US,331,443 beskriver en fremgangsmåte for å danne åpninger i et lag anordnet bak et hologram og på den måten endre virkningen av hologrammet. En fremgangsmåte der et bilde festes til et reflekterende lag ved etsing er kjent fra EP [0004] Det forekommer ofte at brukere trenger små sett av kort som er hovedsakelig identiske med hverandre, men som må kunne skilles ved hjelp av en detalj. For identifikasjonskort er denne detaljen åpenbart ikke et ytterligere fotografi eller navn fordi disse trekkene i alminnelighet allerede er omfattet i et kort av denne typen. Oppfinnelsen søker spesielt å tilveiebringe for eksempel forskjellige koder eller liknende som setter sikkerhetspersonell eller liknende i stand til på en spesielt enkel måte å se om gitte personer har adgang til bestemte områder. [000] Målet for foreliggende oppfinnelse er å tilveiebringe et kort som kan produseres både i stor skala og i liten skala, og som kan personaliseres på en lettvint og billig måte. Videre er det et mål for foreliggende oppfinnelse at den enkle personaliseringen ikke må medføre at kortet også er enkelt å etterlikne. [0006] Ifølge foreliggende oppfinnelse kan kortet omfatte en hvilken som helst type kort, så som identifikasjonskort, som kan, men ikke trenger være del av et pass, bankkort og andre verdipapirer/kort. [0007] Dette målet oppnås med kortet beskrevet over gjennom trekkene ifølge krav 1. [0008] Ifølge foreliggende oppfinnelse er det et informasjonsinneholdende lag, så som et stempel eller avtrykk, under metallfolien. Som følge av den lokale dannelsen av en åpning i metallaget blir en del av denne informasjonen synlig. Dersom en åpning dannes i metallaget på et annet sted, blir annen informasjon av det samme avtrykket synlig. Dersom denne informasjonen for eksempel omfatter en farge, kan en enkelt

3 tilveiebringe kort med forskjellige fargekoder. Metallaget kan bli fjernet, for eksempel ved laserbehandling. [0009] Det er åpenbart mulig etter/under fjerningen av metallaget å skrive inn ytterligere informasjon i åpningen som har blitt dannet, for eksempel ved at baselaget omfatter et laserfølsomt materiale, så som laserfølsomt polykarbonat. [00] Metallaget omfatter fortrinnsvis en metallfolie, og nærmere bestemt en veldig tynn aluminiumsfolie med en tykkelse på for eksempel mindre enn 1, μm. En metallfolie av denne typen kan være strekke seg over hele kortet, men det er også mulig at folien kun strekker seg over en del av kortets dimensjoner. [0011] Metallfolier av denne typen kan bli forsynt med et hologram/kinegram ved å prege inn en utsparing i dem. [0012] Det er også mulig å ha et ytterligere beskyttende lag liggende inn mot informasjonen. [0013] Dette ytterligere beskyttende laget, som er rettet vekk fra informasjonen, er fortrinnsvis av en ugjennomsiktig natur. [0014] Åpningen i aluminiumsfolien kan ha en hvilken som helst ønsket form. Åpningen kan, men trenger ikke være dannet som en utsparing eller være helt avgrenset innenfor aluminiumsfolien. [00] Foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte for å tilvirke et kort, inkluderende å tilveiebringe et baselag, feste en metallfolie til dette, etterfulgt av å feste et beskyttende lag på metallfolien, der nevnte metallfolie forsynes med en åpning av en laserstråle, der et avtrykk tilveiebringes mellom nevnte metallfolie og nevnte baselag, der nevnte åpning dannes i nevnte metallfolie på en slik måte at kun en del av nevnte avtrykk blir synlig gjennom det beskyttende laget. Metallfolien blir fjernet med en laserstråle. Det er funnet at fjerning for eksempel av en aluminiumsfolie krever forholdsvis lite energi. Fjerningen krever i alminnelighet mye mindre energi enn det som er nødvendig for å skrive inn informasjon i et polykarbonatlag. Det er funnet at laserbehandling gjør et aluminiumslag helt usynlig. Det antas at dette forårsakes av det faktum at den tynne aluminiumsfolien blir omdannet av den forhøyede temperaturen til veldig små perler. Det skal imidlertid forstås at rammen av beskyttelse for oppfinnelsen ikke begrenses av hvorvidt denne teorien er korrekt. Dersom aluminium anvendes, er tykkelsen til laget er fortrinnsvis 30/40 nanometer. Det er funnet at det i et slikt tilfelle dannes perler som har en diameter på omtrent 0, μm og som er usynlige eller knapt synlige for det blotte øye. [0016] Det vil imidlertid forstås at metallfolien kan omfatte en hvilken som helst tenkelig folie. Jernfolie eller liknende kan også bli anvendt i stedet for aluminium.

4 [0017] Oppfinnelsen vil bli forklart i det følgende med støtte i et eksempel på utførelse illustrert i tegningene, der: Figur 1 viser et eksempel på kortet ifølge foreliggende oppfinnelse, Figur 2a viser en første utførelsesform av en detalj fra figur 1, Figur 2b viser en andre utførelsesform av en detalj i samsvar med figur 1, og Figur 3 er et tverrsnitt gjennom kortet fra figur 1 og 2. [0018] Kortet ifølge foreliggende oppfinnelse som helhet er angitt i figur 1 med referansenummer 1. Kortet er i dette tilfellet et identifikasjonskort, som fremgår av tilstedeværelsen av et foto av innehaveren som er angitt med referansenummer 2 og de ytterligere dataene om innehaveren angitt med referansenummer 3. Det må imidlertid forstås at kortet ifølge foreliggende oppfinnelse kan være en hvilken som helst annen type kort, så som et bankkort, adgangskort etc. [0019] Som kan sees fra figurene 1 og 2 er det tilveiebragt et sikkerhetstrekk 4 bestående av en metallfolie 14, i dette tilfellet en aluminiumsfolie (se også figur 3). [00] Åpninger eller utsparinger er dannet i aluminiumslaget ved laserbehandling. Utsparingene og 6 er, som kan sees i figur 2a og 2b, dannet i samme posisjon i hvert kort i et sett. Når aluminiumsfolien er fjernet ved utsparingene 4 og 6, blir informasjon risset inn der ved å øke energien til laseren. Denne informasjonen kan åpenbart være personlig informasjon. Eksistensen av disse åpningene og 6 er ikke avgjørende for oppfinnelsen. [0021] Kortet ifølge foreliggende oppfinnelse er bygget opp fra et baselag 11 på hvilket det er dannet et avtrykk eller annet lag 13/16 som inneholder forskjellig informasjon (figur 3). Denne informasjonen er anordnet på en slik måte at når laget av aluminiumsfolie 14 som ligger over den fjernes, så vil denne informasjonen ikke forsvinne, men forbli synlig (eventuelt i en modifisert form). Figur 3 viser at informasjonen består av en del 13 og en del 16. En åpning blir dannet i aluminiumslaget 14 ved informasjonsdelen 16 og informasjonen 16 kan sees gjennom denne åpningen. Resten av informasjonen, 13, er ikke synlig fordi aluminiumsfolien 14 over denne ikke er fjernet. Dersom åpningen dannes på et annet sted, vil annen informasjon enn 16 bli synlig. Dette er vist i figur 2a og 2b ved referansenumrene 8 og 9 i åpningen 7. Med andre ord viser kortet laget som i figur 2 annen informasjon, 9, gjennom åpningen i aluminiumsfolielaget enn informasjonen 8 i kortet i figur 2b, selv om den samme informasjonen 13, 16 hele tiden forefinnes under aluminiumsfolielaget. [0022] Som kan sees fra figur 3 er et gjennomsiktig polykarbonatlag festet til baselaget og et ugjennomsiktig, hvitt polykarbonatlag er festet til den andre siden av

5 4 baselaget. Kortets oppbygning kan utvides som ønsket. Det er også mulig å ikke anvende laget 12. [0023] Oppfinnelsen gjør det mulig å tilveiebringe personlig informasjon, ved å anordne et universelt avtrykk 13, 16, for et antall kort ved hele tiden å gjøre synlig en forskjellig andel av avtrykket som følge av at en hele tiden fjerner forskjellige deler av metallfolien. [0024] Fagmannen vil ved lesning av det foregående se for seg et stort antall eksempler på utførelser som faller innenfor rammen til de vedføyde kravene. Det er således mulig å utforme informasjonen på en hvilken som helst ønsket måte. Det er mulig å ha forskjellige informasjonselementer bestående av forskjellige farger, forskjellige mønstre og liknende. Folielaget kan videre være festet på en hvilken som helst tenkelig måte, for eksempel ved laminering, påspraying og liknende. Patentkrav 1. Fremgangsmåte for å tilvirke et kort, inkluderende å tilveiebringe et baselag (11), anordne en metallfolie (14) på dette, etterfulgt av å anordne et beskyttende lag () på metallfolien, der nevnte metallfolie forsynes med en åpning av en laserstråle, et optisk gjenkjennelig avtrykk tilveiebringes mellom nevnte metallfolie og nevnte baselag, i det nevnte åpning dannes i nevnte metallfolie på en slik måte at kun en del av nevnte optisk gjenkjennelige avtrykk er synlig gjennom det beskyttende laget (), og det beskyttende lag inntil åpningen er gjennomsiktig, k a r a k t e r i s e r t v e d at etter/under tilveiebringelse av nevnte åpning () så blir informasjon skrevet inn i baselaget ved å øke energien for laseren ved området rundt åpningen () hvorved en side av metallfolien (14) ligger inn til nevnte optisk synlige informasjonsdel (8,9,13,16).

6

7 6

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 288800 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1412 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 11/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.0.06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170316 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/7 (06.01) A23L 1/ (06.01) A23L 1/2 (06.01) A23L 1/4 (06.01) A61K 31/7072 (06.01) A61P 2/28 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2186842 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C08J 9/28 (2006.01) C08G 59/18 (2006.01) C08G 59/22 (2006.01) C08G 59/50 (2006.01) C08J 9/00 (2006.01) C08J

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/14 (09.01) H04W 76/02 (09.01) H04W 76/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.22 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229039 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 9/4 (06.01) G06F 9/ (06.01) G06F 9/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.0.14 (80) Dato for

Detaljer

Eksempel på patentsøknad

Eksempel på patentsøknad GENERELLE BESTEMMELSER En patentsøknad skal inngis skriftlig til Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern) som er patentmyndighet i Norge. Søknaden skal være avfattet på norsk. Patentstyret

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1314 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F04D 13/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1314 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.01 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 90303 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/16 (06.01) A61K 31/ (06.01) A61P 9/04 (06.01) A61P 9/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q 0/00 (2006.01) G08G 1/123 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20092789 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.07.31 (8) Videreføringsdag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129396 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 39/39 (06.01) A61P 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21999 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 38/18 (06.01) A61P 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.14 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

UiB :: INF111 :: Øving 2

UiB :: INF111 :: Øving 2 UiB :: INF111 :: Øving 2 En øving skrevet av Martin Kolbeinsvik Innholdsfortegnelse 1 Sjakk og språkoversettelse...2 Omfang og verdensbilde...3 Gyldighet og dens relevans...3 Gyldighetsbetont omfang...4

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer