(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag..01 (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , DE, (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR (73) Innehaver ABB AG, Kallstadter Strasse 1, Mannheim, DE-Tyskland (72) Oppfinner Schulte-Lippern, Günter, Dipl.-Ing., Leifringhauser-Straße 71, 813 Lüdenscheid, DE-Tyskland Ewers, Manfred, Dipl.-Ing., Zum Mühlenstrang 9, 8239 Schwerte, DE-Tyskland Lerke, Richard, Dipl.-Ing., Auf den Piepenstöcken 2 g, 813 Hagen, DE-Tyskland (74) Fullmektig Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge (4) Benevnelse Installasjonsbryter for skjult montering (6) Anførte publikasjoner EP-A WO-A1-08/0232 DE-U FR-A US-A US-A

2 1 Oppfinnelsen vedrører en installasjonsbryter for skjult montering med apparatinnsats og bærering og kan allment finne anvendelse for installasjonsbrytere, taster og dimmere for skjulte anlegg. En slik skjult montert installasjonsbryter er kjent fra EP A ifølge ingressen til krav 1. Som regel har ikke en installasjonsbryter noen egen kontaktklemme for beskyttelseslederen, i det følgende kalt jordlederen, for å videreføre jordlederen fra tilførselsledningen over bryteren til lampen, slik at forbindelsen fra tilførselsledningen må føres til lampen over en løs forbindelsesklemme. Ved montering av en installasjonsbryter i en koblingsboks kan det dermed forekomme at en festeklemme som består av elektrisk ledende metall, skader en strømførende ledning slik at det spesielt oppstår fare for at L-potensialet, dvs. 230 V vekselspenning, overføres til bæreringen. 1 Oppfinnelsen har som oppgave å frembringe en installasjonsbryter med bærering som oppviser forbedrede egenskaper med hensyn til elektrisk sikkerhet. Denne oppgave blir ifølge oppfinnelsen løst gjennom en installasjonsbryter for skjult montering i henhold til krav 1 med apparatinnsats og bærering, hvor apparatinnsatsen omfatter et jordlederkammer for å danne en kontaktklemme for jordlederen. 2 Fordelene som kan oppnås med oppfinnelsen ligger særlig i at det ved anvendelse av den foreslåtte installasjonsbryteren blir mulig på enkel måte å inkludere bæreringen i jordlederkretsen. Det blir mulig å viderekoble jordlederen fra tilførselsledningen over bryteren til lampen, slik at forbindelsen fra tilførselsledningen til lampen ikke lenger føres over ei løs forbindelsesklemme. Hensiktsmessige utførelser av oppfinnelsen fremgår av underkravene. 30 Oppfinnelsen vil i det etterfølgende forklares ved hjelp av utførelseseksemplene vist i tegningene. Der viser: 3 Fig. 1 et perspektivbilde av en installasjonsbryter for skjult montering (sentralskiven, betjeningsvippen og dekkrammen er ikke vist), Fig. 2 et perspektivbilde av en brytersokkel,

3 2 Fig. 3 et snittbilde gjennom en jordleder-kontaktklemme, Fig. 4 et bilde bakfra av en installasjonsbryter, Fig. et perspektivbilde av en installasjonsbryter i form av en eksplodert tegning. I Fig. 1 er det vist et perspektivbilde av en installasjonsbryter for skjult montering (uten sentralskive, betjeningsvippe og dekkramme). Installasjonsbryteren 1 omfatter en apparatinnsats 3 med minst én brytervippe 8. Apparatinnsatsen er på allment kjent måte forbundet med en bærering 24 (bæreplate). For montering av installasjonsbryteren 1 i en vanlig forekommende koblingsboks er det som vanlig tilveiebrakt to festebøyler 4 som ligger overfor hverandre, og som kan opereres med settskruer (se f.eks. Figur 2), dvs. at de kan trekkes til eller løsnes. 1 Apparatinnsatsen 3 til installasjonsbryteren 1 er satt sammen av en bryteroverdel 7 og en brytersokkel og har en jordleder-kontaktklemme 14, som er anordnet i et jordlederkammer 1. Dette jordlederkammeret 1 er satt sammen av et dekkammer 9 i bryteroverdelen 7 til apparatinnsatsen 3 og et sokkelkammer 21 i brytersokkelen til apparatinnsatsen 3. 2 Ved å føye sammen bryteroverdelen 7 og brytersokkelen blir blant annet dekkammeret 9 og sokkelkammeret 21 satt sammen til jordlederkammer 1. Derved griper sneppfester 12 (f.eks. tunge) i dekkammeret 9 og sneppfester 22 (f.eks. hake) i sokkelkammeret 21 inn i hverandre. For å betjene jordlederkontaktklemmen 14 (løsne en innstukket elektrisk ledning) har jordlederkontaktklemmen 14 en fjærløsner dannet på jordlederkammeret I Fig. 2 er det vist et perspektivbilde av en brytersokkel. I dette bildet er særlig sokkelkammeret 21 i brytersokkelen av interesse, i hvilket det er satt inn et kontaktfjærkammer 17 og en kontaktfjær 16. Videre sees sneppfestet 22 til sokkelkammeret, utformet som en låsehake, så vel som festebøylene 4 med settskruer. 3 I Fig. 3 er det vist et snittbilde gjennom en jordleder-kontaktklemme i installasjonsbryteren 1. I dette snittbildet er særlig den elektriske kontakten mellom jordleder-kontaktklemmen 14 og bæreringen 24 av interesse. For å danne denne elektriske kontakten har bæreringen 24 en bærering-kontakttunge 2, som

4 3 gjennom en slisse 11 i bryteroverdelen 7 (eller generelt i apparatinnsatsen) og en åpning i jordlederkammeret 1 lager elektrisk kontakt mellom kontaktfjærkammer 17 og kontaktfjær 16. Pil A betegner innføringsretningen for innføring av en elektrisk ledning i jordlederkammeret 1. Kontaktfjæren 16 danner både elektrisk kontakt til den innførte elektriske ledningen og klemmer den fast. Det dannes en elektrisk forbindelse fra den elektriske ledningen over jordleder-kontaktklemmen 14 til bæreringen 24. Ved å trykke på fjærløsneren heves kontaktfjæren 16 fra den elektriske ledningen, slik at det blir mulig å løsne og trekke ut den elektriske ledningen fra jordlederkammeret 1. 1 I Fig. 4 er det vist et bilde av baksiden til en installasjonsbryter, hvor det særlig er av interesse med (minst) to ved siden av hverandre anordnede ledningsinntak 18 i jordlederkammeret 1 respektivt sokkelkammeret 21 av til jordlederkontaktklemmen 14, som er egnet for innføring av elektriske ledninger. Videre kan det ses de nødvendige bryterkontaktklemmene 6 til apparatinnsatsen 3 (f.eks. for å realisere en UT-kobling, en vekselkobling, en seriekobling eller en krysskobling) og bæreringen 24 til installasjonsbryteren 1. 2 I Fig. er det vist et perspektivbilde av en installasjonsbryter 1 i form av en eksplodert tegning, hvor man kan se brytervippen 8, bæreringen 24 med bæreringkontakttungen 2, bryteroverdelen 7 med dekkammer 9, fjærløsner, tungeformet sneppfeste 12 og brytersokkelen med sokkelkammer 21, sneppfeste 22 og kontaktfjær 16/kontaktfjærkammer 17 som de elektriske kontaktdannende midler som skal føres inn i jordlederkammeret 1. Ved montering av bæreringen 24 på apparatinnsatsen 3 griper bærering-kontakttungen 2 automatisk gjennom den før nevnte slissen 11 inn i de elektriske kontaktdannende midlene jordleder-kontaktklemme 14/jordlederkammer 1 i jordlederkammeret 1.

5 4 Liste over henvisningstall Installasjonsbryter for skjult montering 2-3 Apparatinnsats 4 Festebøyle Settskrue 6 Bryter-kontaktklemmer 7 Bryteroverdel 8 Brytervippe 9 Dekkammer for jordleder-kontaktklemme Fjærløsner for jordleder-kontaktklemme 11 Slisse for innskyving av kontakttunge 12 Sneppfeste Jordleder-kontaktklemme (stikklemme) 1 Jordlederkammer, dannet av dekkammer 9 og sokkelkammer Kontaktfjær 17 Kontaktfjærkammer 18 Ledningsinntak for jordleder-kontaktklemmen 19 - Brytersokkel 21 Sokkelkammer for jordleder-kontaktklemme 22 Sneppfeste Bærering (bæreplate) 2 Bærering-kontakttunge

6 Patentkrav 1. Installasjonsbryter (1) for skjult anlegg med apparatinnsats (3) og bærering (24), karakterisert ved at apparatinnsatsen (3) omfatter et jordlederkammer (1) for å danne en jordleder-kontaktklemme (14), hvorved det blir mulig å viderekoble en jordleder fra en tilførselsledning over bryteren til en lampe, hvor det er anordnet en kontaktfjær (16) og et kontaktfjærkammaer (17) i jordlederkammeret (1) for kontaktering av minst to elektriske ledninger, hvor jordlederkammeret (1) omfatter minst to ledningsinntak (18), hvor jordleder-kontaktklemmen (14) omfatter en fjærløsner () og hvor bæreringen (24) omfatter en bærering-kontakttunge (2), som elektrisk kontakterende griper inn i jordlederkammeret (1) Installasjonsbryter (1) ifølge krav 1, karakterisert ved at bærering-kontakttungen (2) griper inn i apparatinnsatsen (3) i jordlederkammeret (1) gjennom en slisse (11). 3. Installasjonsbryter (1) ifølge et av de foregående krav, karakterisert ved at apparatinnsatsen (3) er satt sammen av en bryteroverdel (7) med et dekkammer (9) og en brytersokkel () med et sokkelkammer (21), idet dekkammeret (9) og sokkelkammeret (21) sammen danner jordlederkammeret (1) Installasjonsbryter (1) ifølge krav 3, karakterisert ved at dekkammeret (9) og sokkelkammeret (21) er forbundet med hverandre med sneppfester (12, 22).

7 1/3 NO/EP

8 2/3 NO/EP

9 3/3 NO/EP

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 288800 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1412 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 11/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.0.06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 90303 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/16 (06.01) A61K 31/ (06.01) A61P 9/04 (06.01) A61P 9/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170316 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/7 (06.01) A23L 1/ (06.01) A23L 1/2 (06.01) A23L 1/4 (06.01) A61K 31/7072 (06.01) A61P 2/28 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/14 (09.01) H04W 76/02 (09.01) H04W 76/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.22 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2186842 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C08J 9/28 (2006.01) C08G 59/18 (2006.01) C08G 59/22 (2006.01) C08G 59/50 (2006.01) C08J 9/00 (2006.01) C08J

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229039 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 9/4 (06.01) G06F 9/ (06.01) G06F 9/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.0.14 (80) Dato for

Detaljer

Eksempel på patentsøknad

Eksempel på patentsøknad GENERELLE BESTEMMELSER En patentsøknad skal inngis skriftlig til Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern) som er patentmyndighet i Norge. Søknaden skal være avfattet på norsk. Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129396 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 39/39 (06.01) A61P 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2199379 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C11D 7/26 (06.01) C11D 3/00 (06.01) C11D 3/ (06.01) C11D 3/ (06.01) C11D 3/43 (06.01) C11D 7/32 (06.01) C11D

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1314 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F04D 13/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1314 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.01 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.01

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21999 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 38/18 (06.01) A61P 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.14 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238680 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 21/6 (06.01) A61K 31/4704 (06.01) A61P 1/00 (06.01) A61P 11/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02)

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02) DK Monteringsvejledning Side Monteringsanvisning Side SE Monteringsanvisning Sidan 9 FI Asennusohje Sivu 7 RU Руководство по монтажу Страница 5 DK SE FI RU B76-00&BDC -0 997..00.0 (0) B76-00&BDC -0 Sikkerhet

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q 0/00 (2006.01) G08G 1/123 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20092789 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.07.31 (8) Videreføringsdag

Detaljer