(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , DE, U (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver CHS Spezialcontainer- Shelter and Engineering GmbH, Tillmannstr. 11, Bremen, DE-Tyskland (72) Oppfinner Lakmann, Jens, Buntentorsteinweg 446, 281 Bremen, DE-Tyskland Leopold, Carsten, Groß Henstedt 2, Bassum, DE-Tyskland (74) Fullmektig Zacco Norway AS, Postboks 03 Vika, 012 OSLO, Norge (4) Benevnelse Container til lagring og/eller transport av gjenstander, mobil istandsettingsenhet, anvendelse av en container (6) Anførte publikasjoner WO-A-01/23261 WO-A-01/46021 WO-A-93/07348 WO-A-98/06644 CH-A DE-A FR-A

2 1 Container til lagring og/eller transport av gjenstander, mobil istandsettingsenhet, anvendelse av en container Oppfinnelsen vedrører en container, spesielt en container etter ISO-standard, for lagring og/eller transport av gjenstander, med en moduloppbygning med minst to moduler som hver har sidevegger, en bunn, et tak og mottakselementer, hvor modulene kan forbindes fast med hverandre for å utforme en modulsammensetning med dimensjonene til en container etter ISO-standard. En slik container er kjent fra WO 98/06644 A. Her blir det anordnet to fot containere ved siden av hverandre og forbundet stivt med hverandre ved hjelp av et byggesett, hvor de to forbundne fot containere kan transporteres som en 40 fot container. 1 Fra skips- og godstrafikken er det kjent containere som anvendes til lagring og/eller transport av varer og gjenstander. Her er det av spesiell fordel at disse containernes dimensjoner som regel er standardisert. Denne standardiseringen tillater en forenklet håndtering av containerne. Slik kan varene og gjenstandene transporteres både på vann og på land uten at varene eller gjenstandene i seg selv trenger å lastes om, eksempelvis når transportkjøretøyet byttes ut For mange anvendelser er volumet som en container etter ISO-standard stiller til disposisjon, imidlertid for stort. I stedet må det tilveiebringes mindre enheter for gjenstandenes lagring og/eller transport. Her er det en ulempe at disse enhetene ikke lenger kan tas imot av kjøretøyer som er lagt ut for de hittil kjente containerne etter ISO-standard. For å oppfylle fordringene til de mindre lagringsog/eller transportenhetene er det derfor ofte nødvendig med utvikling og bruk av egne kjøretøykonsepter. Slik anvendes det eksempelvis innenfor militæret spesielt utstyrte motorkjøretøyer som for eksempel anvendes i et istandsettingstrinn. Her er det en ulempe at lagrings- og/eller transportenhetene er fast forbundet med motorkjøretøyet og motorkjøretøyenes anvendelsesområde dermed er svært begrenset. Videre er det en ulempe at disse motorkjøretøyenes transport eksempelvis per skip til et anvendelsesland som er lenger borte, krever stor innsats når det gjelder tid, materialer og kostnader.

3 2 Problemet som ligger til grunn for oppfinnelsen, er å angi en container med mindre lagringsenheter og/eller transportenheter enn ved hittil kjente containere etter ISO-standard og samtidig å sikre en enkel og lite komplisert transport for containeren. Problemet løses ved en container av typen nevnt innledningsvis ifølge krav 1, der modulene med hensyn til dybde og bredde er utformet tilsvarende dimensjonene til en fot container etter ISO-standard, og der to moduler til utforming av en første modulsammensetning er anordnet over hverandre, hvor den første modulsammensetningen har dimensjonene til en fot container etter ISO-standard Herved stilles det til disposisjon mindre lagringsenheter og/eller transportenheter sammenlignet med de hittil kjente containerne etter ISO-standard. Dermed fremgår det nye anvendelsesområder for containeren ifølge oppfinnelsen, som har vært umulige for de hittil kjente containerne etter ISO-standard. Slik kan ikke kun containeren som en helhet utrustes avhengig av behov. Snarere kan de enkelte modulene utrustes avhengig av behov, og også settes ned enkeltvis på et anvendelsessted. Ettersom modulene videre kan forbindes fast med hverandre for å utforme en modulsammensetning med dimensjonene til en container etter ISO-standard, kan containeren ifølge oppfinnelsen som går frem ved dette, beveges ved hjelp av samtlige kjøretøyer eller anlegg som er lagt ut for dimensjonen til en container etter ISO-standard. Slike kjøretøyer eller anlegg finnes på grunn av den internasjonale containertrafikken nesten overalt. Derfor er det ikke lenger nødvendig å holde klart spesielt utstyrte kjøretøyer eksempelvis i militæret, eller også i brannvesenet, Technisches Hilfswerk eller Røde Kors. I stedet kan det anvendes kjøretøyer som er egnet for transporten av containere etter ISO-standard. Herved økes det mulige anvendelsesområdet for kjøretøyene betydelig. Modulene kan altså utrustes forskjellig, avhengig av fordringer og anvendelsesformål. Videre kan modulene, avhengig av de respektive fordringene, forbindes til en modulsammensetning. På denne måten kan moduler som er utrustet homogent eller heterogent, forbindes til en modulsammensetning. Ifølge oppfinnelsen har modulene sidevegger, en bunn, et tak og mottakselementer. Fortrinnsvis er sideveggene, bunnen, taket og

4 3 mottakselementene anordnet på en grunnramme. På denne måten kan modulene være fremstilt i en selvbærende konstruksjon, noe som reduserer fremstillingsinnsatsen og/eller som øker modulenes lade- og/eller transportvolum som står til disposisjon. Ved å tilveiebringe en grunnramme er det mulig med en spesielt stabil konstruksjon som er lite tilbøyelig for deformasjoner. Dessuten kan erfaringene fra containerbyggingen brukes for modulenes fremstilling, ettersom containere etter ISO-standard som regel har en grunnramme. 1 Tilsvarende en ytterligere utførelsesform er mottakselementene anordnet på hjørner på grunnrammen, spesielt til mottak av forbindelsesmidler. Ved hjelp av mottakselementene kan modulene til utforming av en modulsammensetning forbindes fast med hverandre. Ved dette kan mottakselementene ta imot separate forbindelsesmidler. Modulenes mottakselementer kan være utformet tilsvarende mottakene på en container etter ISO-standard, slik at forbindelsesmidlene som er vanlige for containere etter ISO-standard, kan anvendes som forbindelsesmidler. 2 Ifølge oppfinnelsen er modulene med hensyn til dybden og bredden utformet tilsvarende dimensjonene til en fot container etter ISO-standard. Her er det en fordel at det allerede kan tas imot og/eller transporteres en enkel modul av et kjøretøy eller av et anlegg, såfremt disse er lagt ut for en fot container etter ISO-standard. På grunn av den lave høyden og den dermed også lave vekten til en enkel modul kan en slik modul også beveges av kjøretøyer eller anlegg som, sammenlignet med en vanlig fot container etter ISO-standard, er lagt ut for en lavere nyttelast Ifølge oppfinnelsen er det anordnet to moduler over hverandre for å utforme en modulsammensetning med dimensjonene til en fot container etter ISOstandard. Dermed kan containeren utformes ved en enkel anordning av to moduler over hverandre. Denne modulsammensetningen kan beveges og transporteres som en vanlig fot container etter ISO-standard. Fordelaktig kan den første modulsammensetningen forbindes med en ytterligere første modulsammensetning, spesielt anordnet bak hverandre, til en andre modulsammensetning, spesielt med dimensjonene til en fot container etter ISO-standard. Denne andre modulsammensetningen kan følgelig transporteres og beveges som en vanlig fot container etter ISO-standard. Her er det en

5 4 fordel at den første modulsammensetningens moduler er i horisontal retning fast forbundet med den ytterligere første modulsammensetningens moduler. Tilsvarendeenvidereutviklingsomikkeerifølgeoppfinnelsen,harensidevegg, spesielt tre sidevegger, på modulene minst én dør, og fortrinnsvis er døren utformet som dobbelfløyet dør. Dermed er modulenes innvendige rom lett tilgjengelige. Dersom det er anordnet dører på flere sidevegger, er modulens innhold spesielt lett tilgjengelig. Her er det en fordel at det ikke er nødvendig å måtte eventuelt rydde ut større mengder av modulens innhold for å komme frem til den ønskede gjenstanden. Ved å anvende dobbelfløyede dører kan det bli mulig med en stor tilgangsåpning, hvor det nødvendige svingeområdet for dørfløyene samtidig kan reduseres til et minimum. Avhengig av behov kan videre også kun én enkelt dørfløy åpnes. 1 2 Ifølge en ytterligere utførelsesform som ikke er ifølge oppfinnelsen, har modulene mottaksåpninger, spesielt lommer for gaffelstablere, og fortrinnsvis er det i grunnrammen nedenfor bunnen, spesielt på hver side av modulene, og i samme avstand til hjørnene som ligger nærmest, anordnet to mottaksåpninger. Ved hjelp av mottaksåpningene kan de enkelte modulene samt den første og andre modulsammensetningen beveges på en enkel måte, eksempelvis ved hjelp av en gaffelstabler. Ved dette blir det for det første enklere å bevege de enkelte modulene, eksempelvis for å utforme en modulsammensetning, og for det andre kan også containeren ifølge oppfinnelsen beveges på en enkel måte. De enkelte modulene kan på grunn av sine små dimensjoner og sin relativt lave vekt også beveges av mindre kjøretøyer som med hensyn til sin ytelse ikke er lagt ut for de hittil kjente containerne etter ISO-standard Ifølge en videreutvikling som ikke er ifølge oppfinnelsen, er det anordnet oppbevaringselementer, spesielt skuffeskap, innenfor modulene, og fortrinnsvis er oppbevaringselementene tilgjengelige fra utsiden og/eller innsiden, spesielt ved hjelp av dørene. Slik kan gjenstandene som skal lagres og/eller transporteres, sorteres og oppbevares lett tilgjengelig. En gjenstand man leter etter kan finnes raskt og er, avhengig av oppbevaringsstedet, lett tilgjengelig utenfra og/eller innenfra ved hjelp av dørene. Fordelaktig er det anordnet minst ett oppbevaringsmiddel på en innside av en dørfløy. Ved å åpne dørfløyen blir oppbevaringsmiddelet svingt ut av modulen, og det er dermed spesielt komfortabelt og lett tilgjengelig. Særlig for spesielt hyppig brukte gjenstander er

6 et slik raskt og lett tilgjengelig oppbevaringssted av fordel. Videre er det av fordel hvis oppbevaringsmidlene kan byttes ut med hverandre. Ved dette kan modulene utrustes med forskjellige oppbevaringsmidler, avhengig av anvendelsesformålet. Dermed kan den samme modulen anvendes for forskjellige anvendelsesområder. Oppbevaringsmidlene kan være utformet slik at disse på en enkel måte kan settes inn i modulen via store tilgangsåpninger som går frem på grunn av de dobbelfløyede dørene. Fordelaktig er det anordnet et strømaggregat innenfor modulen. Et strømaggregat kan da føres inn i modulen i stedet for ett eller flere oppbevaringsmidler. Ved dette kan strømaggregatet innta kun et delrom eller hele rommet i modulen. 1 Av spesiell fordel er en mobil istandsettingsenhet med en container ifølge oppfinnelsen for lagring og/eller transport av gjenstander, spesielt verktøyer og/eller reservedeler. Mens tidligere spesielt utstyrte istandsettingskjøretøyer kun kan anvendes for istandsettingens anvendelsesområde, kan det nå anvendes vilkårlige kjøretøyer, så lenge de bare er i stand til å motta en container etter ISO-standard. Dersom kjøretøyets anvendelsesformål skal byttes ut, er det kun modulen som trenger å byttes ut. Modulene kan settes ned på et anvendelsessted, og kjøretøyet kan anvendes til et annet anvendelsesformål. Dette fører til en vesentlig forenkling av den nødvendige logistikken. Den mobile istandsettingsenheten består altså utelukkende av en eller flere containere ifølge oppfinnelsen. Containerens moduler kan, avhengig av behov, utrustes med verktøyer og/eller reservedeler. 2 Videre er det av spesiell fordel å anvende en container ifølge oppfinnelsen eller en mobil istandsettingsenhet med en container ifølge oppfinnelsen for lagring og/eller transport av gjenstander, spesielt verktøyer og/eller reservedeler. 30 I det følgende forklares oppfinnelsen nærmere ved hjelp av et utførelseseksempel ved de følgende tegningene. Her viser: 3 Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. Fig. 6 et frontriss av en modul av containeren ifølge oppfinnelsen, et sideriss av modulen, et toppriss i snitt av modulen, et frontriss av modulen ifølge fig. 1 med åpnede dører, et sideriss i snitt av modulen og et sideriss av en container ifølge oppfinnelsen.

7 6 1 Fig. 1 viser et frontriss av en modul som et utførelseseksempel med oppfinnelsens trekk. En grunnramme 11 har totalt åtte hjørner, hvor kun fire hjørner er synlig i denne fremstillingen. På grunnrammens 11 hjørner er det anordnet mottakselementer 12. Videre er det tilveiebrakt en dobbelfløyet dør med dørfløyer 13, 14 for lasting og lossing av modulen. Ved å åpne begge dørfløyene 13, 14 fremgår det en tilgangsåpning med stor flate til modulens innvendige rom, hvorved lastingen og lossingen blir enklere. Modulen er med hensyn til dybden og bredden utformet i henhold til dimensjonene til en fot container etter ISO-standard. Fig. 2 viser et sideriss av modulen. Som på forsiden ifølge fig. 1, er det også på siden anordnet en dobbelfløyet dør med dørfløyer 1, 16. Videre har grunnrammen 11, ved siden av mottakselementene 12 på de fire synlige hjørnene, to mottaksåpninger 17, 18 nedenfor en bunn på modulen. Mottaksåpningene 17, 18 er her utformet som lommer 17, 18 for gaffelstablere Fig. 3 viser et toppriss i snitt av modulen. Siden som ligger overfor den med dørfløyene 1, 16, har også en dobbelfløyet dør med dørfløyer 19,. På motsatt side av forsiden til modulen med dørfløyene 13, 14 er det anordnet en bakvegg 21. Modulens innvendige rom har oppbevaringselementer 22 som ikke er en del av oppfinnelsen, og som her er utformet som skuffeskaper 22. Skuffeskapene 22 er herved anordnet slik at henholdsvis ett skuffeskap 22 er tilveiebrakt bak én dørfløy 1, 16, 19,. I modulens innvendige rom er det mellom skuffeskapene 22 tilveiebrakt et fritt rom 2 som eksempelvis kan anvendes som lagerrom 2 for gjenstander med stort volum, som verktøyer og/eller reservedeler. Videre befinner det seg et oppbevaringselement 23 som også er utformet som et skuffeskap 23, i modulens innvendige rom. Skuffeskapet 23 er tilgjengelig ved å åpne dørfløyen 14. På dørfløyens 13 innside befinner det seg et oppbevaringselement 24 som ikke er en del av oppfinnelsen, og som er utformet som et hengeskap 24. Ved åpning av dørfløyen 13 blir hengeskapet 24 svingt ut av modulens innvendige rom. Dermed er hengeskapet 24 og dets innhold spesielt lett tilgjengelig. 3 Dørfløyene 13, 14 er fremstilt både i en lukket posisjon og i en åpnet posisjon med en åpningsvinkel på 90. Ved dette blir det tydelig hvordan hengeskapet 24 ved en åpning og lukking av dørfløyen 13 blir svingt ut fra eller inn i modulens innvendige rom.

8 7 Fig. 4 viser et frontriss av modulen med åpnede dørfløyer 13, 14. Via disse er oppbevaringselementene 23 og 24 som ikke er en del av oppfinnelsen, samt det frie rommet 2, tilgjengelig. 1 Fig. viser et sideriss i snitt av modulen og tydeliggjør plasseringen til oppbevaringselementene 22 og 23 som ikke er en del av oppfinnelsen. Her er skuffeskapene 22 utformet slik at disse kan åpnes fra det frie rommet 2. Alternativt eller i tillegg til dette kan skuffeskapenes 22 innhold være tilgjengelig ved å åpne dørfløyene 19,. Fig. 6 viser et utførelseseksempel på en container 26 med oppfinnelsens trekk. Containeren 26 er bygd opp modulært av fire moduler 27, 28, 29 og 30, hvor modulene 27, 28, 29, 30 i oppbygningen tilsvarer modulen. Modulen 28 er anordnet på modulen 27, og modulen 29 på modulen 30. Modulene 27, 28 og 29, 30 er i vertikal retning fast forbundet med hverandre ved hjelp av forbindelsesmidler 31. I horisontal retning sørger forbindelsesmidler 32 for en fast forbindelse mellom modulene 27 og 30 samt 28 og 29. Forbindelsesmidlene 31, 32 er innpasset i modulenes 27, 28, 29, 30 mottakselementer 12. I det følgende forklares funksjonsmåten til containeren 26 ifølge oppfinnelsen nærmere ved hjelp av figur 1 til 6: 2 Avhengig av behov og anvendelsessted utrustes én eller flere moduler og deres oppbevaringselementer 22, 23, 24 eksempelvis med verktøyer og/eller reservedeler. Ettersom bredden og dybden til en modul tilsvarer en fot container etter ISO-standard, kan allerede én enkelt modul beveges av et kjøretøy og/eller et anlegg, såfremt det er lagt ut for en fot container etter ISO-standard. 30 For å transportere flere moduler 27, 28, 29, 30 kan disse sammenføyes til en container etter ISO-standard. 3 På denne måten oppstår det ved den faste forbindelsen av modulene 27 og 28 ved hjelp av forbindelsesmiddelet 31 en første modulsammensetning som tilsvarer en container ifølge oppfinnelsen. Dimensjonene for denne containeren ifølge oppfinnelsen tilsvarer en fot container etter ISO-standard. På samme måten kan også modulene 29 og 30 forbindes fast med hverandre til en

9 8 ytterligere første modulsammensetning som også fremstiller en container ifølge oppfinnelsen. De to første modulsammensetningene eller containerne med modulene 27, 28 og 29, 30 kan nå forbindes fast med hverandre i horisontal retning til en andre modulsammensetning ved hjelp av forbindelsesmidlene 32. Denne andre modulsammensetningen som består av modulene 27, 28, 29, 30, danner slik utførelseseksempelet på containeren 26 ifølge oppfinnelsen som er vist her. Containeren 26 tilsvarer med hensyn til sine dimensjoner en fot container etter ISO-standard. Containeren 26 kan befordres med kjøretøyer og/eller anlegg, såfremt disse er lagt ut for en fot container etter ISOstandard.

10 9 Liste over henvisningstall: 1 2 modul 11 grunnramme 12 mottakselement 13 dørfløy 14 dørfløy 1 dørfløy 16 dørfløy 17 mottaksåpning 18 mottaksåpning 19 dørfløy dørfløy 21 bakvegg 22 oppbevaringselement 23 oppbevaringselement 24 oppbevaringselement 2 fritt rom 26 container 27 modul 28 modul 29 modul 30 modul 31 forbindelsesmiddel 32 forbindelsesmiddel

11 Patentkrav 1. Container, spesielt container etter ISO-standard, for lagring og/eller transport av gjenstander, med en moduloppbygning av minst to moduler (, 27, 28, 29, 30) som hver har sidevegger, en bunn, et tak og mottakselementer (12), hvor modulene (, 27, 28, 29, 30) kan forbindes fast med hverandre for å utforme en modulsammensetning (27, 28; 29, 30) med dimensjonene til en container etter ISO-standard, karakterisert ved at modulene (, 27, 28, 29, 30) med hensyn til dybden og bredden er utformet tilsvarende dimensjonene til en fot container etter ISO-standard, og at to moduler (27, 28, 29, 30) er anordnet over hverandre for å utforme en første modulsammensetning (27, 28; 29, 30), hvor den første modulsammensetningen (27, 28; 29, 30) har dimensjonene til en fot container etter ISO-standard Container ifølge krav 1, karakterisert ved at sideveggene, bunnen, taket og mottakselementene er anordnet på en grunnramme (11) Container ifølge krav 2, karakterisert ved at mottakselementene (12) er anordnet på hjørner på grunnrammen (11), spesielt til mottak av forbindelsesmidler (31, 32). 4. Container ifølge et av de foregående kravene, karakterisert ved at den første modulsammensetningen (27, 28) kan forbindes med en ytterligere første modulsammensetning (29, 30), spesielt anordnet bak hverandre, til en andre modulsammensetning (27, 28, 29, 30), spesielt med dimensjonene til en fot container etter ISO-standard. 30. Mobil istandsettingsenhet med en container ifølge et av de foregående kravene for lagring og/eller transport av gjenstander, spesielt verktøyer og/eller reservedeler. 6. Anvendelse av en container eller en mobil istandsettingsenhet ifølge et av de foregående kravene for lagring og/eller transport av gjenstander, spesielt verktøyer og/eller reservedeler.

12 1

13 2

14 3

15 4

16

17 6

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22471 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/2 (06.01) B6D 8/12 (06.01) B6D 8/48 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.09.24 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2130 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 2/14 (2006.01) E21B 19/07 (2006.01) E21B 19/10 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer