europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , DE, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver BEG GmbH, Birkenstr. 9, Thuine, Tyskland (72) Oppfinner BRÜNDERMANN, Georg, Hauptstrasse 32, Thuine, Tyskland (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse AKKUMULATORBLOKK MED DATAMASKIN HHV ELEKTRONISK MINNE SAMT FREMGANGSMÅTE TIL DRIFTING AV ET OVERREGIONALT SYSTEM TIL OPPLADING AV AKKUMULATORBLOKKER (6) Anførte publikasjoner EP-A EP-A FR-A GB-A US-A US-A US-A

2 1 Beskrivelse 1 [0001] Oppfinnelsen angår en akkumulatorblokk med en integrert datamaskin henholdsvis et elektronisk minne, særlig til mating av elektromotorer, som er tilveiebrakt til fremdrift av land-, vann- og/eller luftfartøy, så vel som en fremgangsmåte for å drive et overregionalt system til opplading av akkumulatorblokker. [0002] Et kjent fremdriftssystem for kjøretøy består av minst en elektrisk motor for hvert kjøretøy, en kraftoverføring fra den elektriske motoren til minst et av hjulene til kjøretøyet så vel som en oppladbar akkumulatorblokk til forsyning av elektromotoren med elektrisk energi. De tomme henholdsvis delvis tomme akkumulatorblokkene kan her byttes i alminnelig utbredt anordnede byttestasjoner, hvor akkumulatorblokkene igjen lades opp. Alternativt finnes også muligheten uten en forutgående utbygging, å lade opp akkumulatorblokkene på steder hvor strømkontakter finnes. [0003] Oppfinnelsens oppgave er å utforme akkumulatorblokkene på en slik måte, at registreringen og oppgjøret av de til opplading av akkumulatorblokkene nødvendige strømmengder blir lettere og enklere. 2 [0004] Til dette formål tilveiebringes akkumulatorblokker, særlig til mating av elektromotorer, som er tilveiebrakt til fremdrift av land-, vann- og/eller luftfartøy, som er utstyrt med en integrert datamaskin henholdsvis et elektronisk minne. [000] Ved hjelp av en slik akkumulatorblokk løses den i bunnen av oppfinnelsen liggende oppgaven i henhold til de i krav 1 inkluderte trekk. [0006] Mens dataene til identifisering av akkumulatorblokken kan mates inn fra produsentens side eller gjennom senere programmering, kan dataene av den respektive brukeren og hans kjøretøy legges inn av brukeren selv eksempelvis gjennom anvendelse av et brikkekort eller over andre tilgangskoder. 3 [0007] For å gjøre systemet feilfri funksjonsdyktig, kan i den integrerte datamaskinen henholdsvis det elektroniske minne i det minste identifikasjonsnummeret til akkumulatorblokken, identifikasjonsnummeret til de brukte ladestasjonene, identifikasjonsnummeret av den respektive brukeren og dens forgjenger samt av kjøretøyet, den aktuelle ladetilstanden til akkumulatorblokken samt det tidsmessige og mengdemessige forløp av oppladingen og utladingen være lagret og synkroniserbart og registrerbart med/på den sentrale datamaskinen.

3 2 [0008] En slik akkumulatorblokk kan enkelt lades opp og håndteres både i de alminnelig utbredt tilveiebrakte byttestasjoner, men også benyttes andre steder, hvor spesielle strømforsyningsinnretninger finnes. [0009] Fortrinnsvis er den integrerte datamaskinen henholdsvis det elektroniske minne, eksempelvis en halvleder-lagringsbrikke, under oppladingsprosessen sammenkoblingsbar over Internett eller et telefonnett med den sentrale datamaskinen. Dette kan eksempelvis gjøres ved at det i de spesielle strømtilkoblingskontaktene er tilveiebrakt tilsvarende koblinger, slik at oppkoblingen til den sentrale datamaskinen skjer automatisk ved innsettingen av tilkoblingskontaktene. [00] Den integrerte datamaskinen henholdsvis det elektroniske minne er satt opp på en slik måte, at forbindelsen til den sentrale datamaskinen alt etter lokale forhold kan skje over et fastnett eller over radio. 1 [0011] Pluggtilkoblingen til akkumulatorblokken er av praktiske grunner satt opp på en slik måte, at ladeprosessen skjer på en slik måte, at den kan kontrolleres henholdsvis protokollføres av et informasjonssystem til den integrerte datamaskinen henholdsvis det elektroniske minnet. [0012] Videre kan det i akkumulatorblokken være tilveiebrakt en integrert sikkerhetsbryter, som kun er aktiverbar ved identifisering av tilgangsberettigelse til den respektive strømkilden. 2 3 [0013] Ved hjelp av akkumulatorblokken ifølge oppfinnelsen kan en praktisere en meget fordelaktig fremgangsmåte til drifting av et overregionalt system til opplading av akkumulatorblokker. [0014] Ved dette lades akkumulatorblokkene av praktiske grunner i spesielt tilveiebrakte byttestasjoner, hvor akkumulatorblokkene byttes ut, eller hvilke som helst andre steder, hvor det finnes spesiell innrettede strømkontakter, hvor det ved hjelp av den i den respektive akkumulatorblokken tilveiebrakte datamaskinen henholdsvis det elektroniske minnet etter samordning av de i datamaskinen lagrede data en aktivering av strømuttaket skjer. [001] Den oppladede strømmengden registreres deretter gjennom den sentrale datamaskinen og blir gjort opp individuelt med brukeren eller byttestasjonen.

4 [0016] Ved hjelp av fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen er det mulig, at den respektive strømleverandøren avgjør, når og hvilken akkumulatorblokk får hvor mye strøm til ladingen. Denne fremgangsmåten muliggjør en overregional planlegging og styring som er ekstrem viktig for å samordne de skiftende svingninger når det gjelder tilbudet av den elektriske energien direkte med oppladingen av et stort antall akkumulatorblokker. Her ville man av praktiske grunner agere slik, at akkumulatorblokkene ved sin tilkobling til strømkilden i første omgang kun lades opp delvis, eksempelvis til 0 %, det vil si oppnår en bestemt minsteopplading. Avhengig av den da til rådighet stående strømmengden i fellesnettet skjer deretter eventuelt før eller senere en ytterlige lading av akkumulatorblokkene opp til 0 %. En slik fremgangsmåte er særlig formålstjenlig og god praktiserbar i de byttestasjonene, hvor akkumulatorblokkene lades opp uavhengig av kjøretøyene. Når imidlertid brukeren selv på kort varsel ønsker å lade opp sin akkumulatorblokk og uten utbygging til 0 %, så er dette også mulig, ved at de tilsvarende data lagres gjennom den sentrale datamaskinen og den på kort varsel for mye uttatte strømmengden gjøres opp til økt pris. [0017] Akkumulatorblokkene ifølge oppfinnelsen er eksempelvis bygget opp slik, at den integrerte datamaskinen henholdsvis det elektroniske minne er plassert i et felles hus med den respektive akkumulatorblokken. Alternativt finnes også muligheten å feste datamaskinen henholdsvis det elektroniske minne på utsiden av huset og å forbinde den umistelig med dette. [0018] Styringen av strømtilførselen til akkumulatorblokken skjer kun gjennom den integrerte datamaskinen henholdsvis minnet. I denne datamaskinen henholdsvis minnet overføres etter tilkoblingen til strømnettet dataene til akkumulatorblokken ved hjelp av et spesiallaget tilkoblingssystem med henholdsvis et eget løpende identifikasjonsnummer ved hjelp av et informasjonssystem til den sentrale datamaskinen, som eksempelvis drives av strømleverandøren. En strømtilførsel skjer kun når forbindelsen mellom den integrerte datamaskinen henholdsvis minnet og den sentrale datamaskinen er opprettet og tilgangsdataene er samordnet. Et slikt system som må settes inn i hvert kjøretøy tjener som sikkerhet for kjøretøybrukerne og strømleverandøren. Mellom tilkoblingen og akkumulatorblokken kan det eksempelvis bygges inn en laderegulator, som fastlegger opplading av akkumulatorblokken opp til en bestemt grad henholdsvis en bestemt prosentsats tilsvarende de forhåndsgitte data fra den sentrale datamaskinen. [0019] Alternativt kan det også i den respektive akkumulatorblokken være tilveiebrakt en tilleggs intern sikkerhetsbryter, som hindrer ikke tillatt strømuttak av tredje-part fra den respektive strømtilkoblingen. I den sentrale datamaskinen til strømleverandøren mottas løpende data fra de tilkoblede akkumulatorblokker. Etter en suksessrik sammen-

5 4 kobling med en akkumulatorblokk blir først de mottatte data sammenliknet med de lagrede data og underkastet en tilsvarende kontroll. På denne måten unngås at kunder med manipulerte datamaskiner henholdsvis minne kan kjøpe strøm. Er kontrollen avsluttet med suksess og den tilkoblede akkumulatorblokk entydig tilordnet en kunde, blir strømleveransen frigitt av den sentrale datamaskinen. 1 [00] Ved hjelp av den nye akkumulatorblokken samt den nye fremgangsmåten er ikke bare en omstilling av alle kjøretøyfremdriftssystemer på elektriske motorer og en miljøvennlig drift mulig, men man kan særlig optimal benytte alternative strømkilder. Til dette er det imidlertid nødvendig, at et tilstrekkelig antall akkumulatorblokker finnes, og at oppladingen tilsvarende den respektive tilgjengelige strømmengden kan skje delvis tidsforskjøvet. [0021] Fordi kundene henholdsvis deres kjøretøy er identifiserbare under utbytting henholdsvis opplading av akkumulatorblokkene gjennom den sentrale datamaskinen, kan også stjålne kjøretøy lett identifiseres og bli gjenfunnet.

6 P a t e n t k r a v Akkumulatorblokk, særlig til mating av elektriske motorer, som er tilveiebrakt til fremdrift av land-, vann og/eller luftfartøy, med en integrert datamaskin henholdsvis et elektronisk minne, hvor data til identifisering av akkumulatorblokken er lagret, hvor det i den integrerte datamaskinen henholdsvis det elektroniske minnet videre er lagret data til identifisering av respektive brukeren og kjøretøyet, hvor datamaskinen henholdsvis det elektroniske minne umiddelbart før og under oppladingsprosessen av akkumulatorblokken både i montert tilstand ved en hvilken som helst strømkilde men også i demontert tilstand i byttestasjoner kan kobles til en sentral datamaskin av et overregionalt system over Internett eller et telefonnett og den sentrale datamaskinen samordner de lagrede data til akkumulatorblokken, kontrollerer tilgangsberettigelsen til strømkilden og tilordner den oppladede strømmengden disse dataene, hvor den oppladede strømmengden registreres gjennom den sentrale datamaskinen og gjøres opp individuell med brukeren eller byttestasjonen. 2 Akkumulatorblokk ifølge krav 1, karakterisert ved at det i den integrerte datamaskinen henholdsvis det elektroniske minnet i det minste er lagret dens identifikasjonsnummer, identifikasjonsnummeret til de brukte ladestasjonene, identifikasjonsnummeret til den respektive brukeren og hans forgjenger, den aktuelle ladetilstanden til akkumulatorblokken samt det tidsmessige og mengdemessige forløp av oppladingen og utladingen og er synkroniser- og registrerbar med den sentrale datamaskinen. 3 Akkumulatorblokk ifølge krav 2, karakterisert ved at oppkoblingen til den sentrale datamaskinen gjøres over et fastnett. 4 Akkumulatorblokk ifølge krav 2, karakterisert ved at oppkoblingen til den sentrale datamaskinen gjøres over radio. 3 Akkumulatorblokk ifølge et av kravene 1 til 4, karakterisert ved at ladeprosessen skjer over en pluggtilkobling og er kontrollerbar av et informasjonssystem i den integrerte datamaskinen henholdsvis det elektroniske minnet. 6 Akkumulatorblokk ifølge krav, karakterisert ved at en intern sikkerhetsbryter er tilveiebrakt, som kun er aktiverbar ved identifisering av tilgangsberettigelse til den respektive strømkilden.

7 6 1 7 Fremgangsmåte til drifting av et overregionalt system til opplading av akkumulatorblokker ifølge ett av kravene 1 til 6, karakterisert ved at det ved steder, hvor spesiell innrettede strømkontakter finnes og akkumulatorblokkene kan forbli i kjøretøyet, eller i spesiell tilveiebrakte byttestasjoner for akkumulatorblokkene disse lades opp, og at det ved hjelp av den i den respektive akkumulatorblokken tilveiebrakte datamaskinen henholdsvis det elektroniske minnet etter samordning av de i datamaskinen henholdsvis minnet lagrede data en aktivering av strømuttaket skjer. 8 Fremgangsmåte ifølge krav 7, karakterisert ved at akkumulatorblokken som skal lades opp i første omgang kun får en bestemt minsteopplading over signalene fra den sentrale datamaskinen og at avhengig av den da tilgjengelige strømmengden i fellesnettet eventuelt før eller senere en ytterlig opplading skjer.

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D1 2013.01.03 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15 iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W070050 0/5 Originalbetriebsanleitung Translation of the original operating instructions Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali Traduction des instructions

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D2 2013.04.02 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester.

Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester. Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester. Prolog Det globale fokus på hydrogen som alternativ til og erstatter for olje som energibærer, er sterkt. Grunnen er enkel å forstå: Når man har

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

UiB :: INF111 :: Øving 2

UiB :: INF111 :: Øving 2 UiB :: INF111 :: Øving 2 En øving skrevet av Martin Kolbeinsvik Innholdsfortegnelse 1 Sjakk og språkoversettelse...2 Omfang og verdensbilde...3 Gyldighet og dens relevans...3 Gyldighetsbetont omfang...4

Detaljer

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 Merk!: Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer