(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/2 (06.01) B6D 8/12 (06.01) B6D 8/48 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato.11. () Prioritet , EP (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver AGC Glass Europe, Chaussée de La Hulpe, 166, 1170 Bruxelles (Watermael- Boitsfort), Belgia (72) Oppfinner MASSA, Gilles, Rue de l'aurore 2, B-6040 Jumet, Belgia (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Container (6) Anførte publikasjoner DE-U FR-A GB-A GB-A

2 1 Beskrivelse 1 2 [0001] Oppfinnelsen vedrører generelt en plattformcontainer. Spesielt vedrører den en plattformcontainer som er justerbar under lasting av gjenstander, transport av gjenstandene og retur og/eller lagring av den tomme containeren. Videre vedrører oppfinnelsen en fremgangsmåte for å laste en slik container samt bruk av containeren. [0002] Plattformcontainere, ofte omtalt som flatcontainere, er gjerne tilpasset for tungt fraktgods som må lastes via toppen eller gjennom sidene av containeren. [0003] Eksisterende containere, uansett type, har en standard størrelse og tilvirkningen av dem er underlagt internasjonale standarder. Deres form, utvendige dimensjoner, den maksimale vekten de er i stand til å frakte og løftegrepene er nøyaktig definert for å gjøre containeren så multimodal som mulig samtidig som volumet maksimeres. Den må kunne fraktes hvor som helst og være like enkel å transportere med bil, tog og skip. Den må derfor integreres i lasteprofilene for vei, jernbane og sjø. Spesielt er to standard containerlengder definert: 6,06 m ( fot) og 12,19 m (40 fot). [0004] Standardiserte flatcontainere, herunder plattformcontainere, er imidlertid ikke egnet til transport av gjenstander av en størrelse som bare såvidt overstiger de innvendige dimensjonene til disse containerene. Dersom en for eksempel betrakter transport av glassark med store dimensjoner, som oftest 6 m x 3,21 m, er således den standard 6,06 m ( fots) containeren ikke egnet fordi dens korteste innvendige lengde, et mål som vanligvis er spesifisert for alle typer containere, er mindre enn,8 m. Selv om dens utvendige lengde er over 6 m, kan man derfor ikke laste glassark i containeren, hverken via toppen eller gjennom en av dens sider. Den standard 12,19 m (40 fots) containeren er alt for stor til transport av slike glassark. [000] Kjent teknikk viser at det finnes plattformcontainere som omtales som "sammenleggbare", eller som med andre ord kan brettes sammen når de er tomme. Disse sammenleggbare containerene gir en økonomisk fordel siden, når de er brettet sammen, deres volum minimeres for retur og/eller lagring. I tillegg kan de i alminnelighet stables oppå hverandre etter at de er brettet sammen. For eksempel viser patentskriftet DE en container i samsvar med ingressen til krav 1. [0006] Foreliggende oppfinnelse søker å utnytte den økonomiske fordelen til den allerede kjente sammenleggbare containeren samtidig som den unngår de

3 1 2 2 ovennevnte ulemper med standardisering av denne typen container ved transport av gjenstander av en størrelse som bare såvidt overstiger de innvendige dimensjonene til containeren. Med dette som utgangspunkt tilveiebringer foreliggende oppfinnelse en container som har flere stillinger som gjør at den kan tilpasses (i) for lasting av gjenstander av en størrelse som såvidt overstiger den korteste innvendige lengden til containeren, (ii) for transport som følge av dens form og/eller dimensjoner og dens løftegrep som er identiske med de til standard containere, (iii) for retur og/eller plassbesparende lagring av den tomme containeren. [0007] Containeren ifølge foreliggende oppfinnelse skiller seg derfor fra containere kjent for fagmannen ved at den kan settes i en bestemt stilling for lasting av gjenstander av en størrelse som er større enn de innvendige dimensjonene til containeren i dens stilling tilpasset for transport av gjenstandene. [0008] Ifølge et første aspekt tilveiebringer foreliggende oppfinnelse en container som beskrevet i krav 1. [0009] Ifølge et andre aspekt tilveiebringer oppfinnelsen en fremgangsmåte for lasting av flate glassark som beskrevet i krav 9. [00] Ifølge et tredje aspekt vedrører foreliggende oppfinnelse også bruk av en container ifølge oppfinnelsen for transport av flate glassark som beskrevet i krav 11. [0011] Konkrete utførelsesformer av oppfinnelsen er angitt i uselvstendige krav. [0012] Andre trekk ved containeren ifølge foreliggende oppfinnelse vil bli angitt i den følgende beskrivelsen under henvisning til de vedlagte figurene (ikke målrette), der: Figur 1 er en betraktning i vertikalt snitt av den lengste siden av containeren i den såkalte transportstillingen. Figur 2 er en betraktning i vertikalt snitt av den korteste siden av containeren i den såkalte transportstillingen. Figur 3 er en tilsvarende betraktning som figur 1, med containeren i en stilling tilpasset for lasting av en gjenstand som er lengre enn den minste innvendige lengden til containeren når den er i en stilling tilpasset for transport. Figur 4 er en betraktning tilsvarende figur 1, med containeren brettet sammen. [0013] Ifølge oppfinnelsen er containeren en plattformcontainer. Som kan sees i figurene 1 og 2 dannes containeren av

4 1 2 3 (i) et dimensjonsstabilt rektangulært understell innrettet for å motta gjenstandene som skal transporteres, omtalt som en lasteplattform (1), som igjen dannes av en stiv og dimensjonsstabil ramme (2) som omgir et gulv (3) festet til rammen (2), (ii) 4 leddede hjørnestolper (), hver ved ett av hjørnene til plattformen (1), og (iii) 2 motstående, stive rektangulære avgrensninger (6) som fastgjør de 4 hjørnestolpene () parvis i bredden til plattformen (1) og danner to sidevegger. [0014] Ifølge oppfinnelsen dannes lasteplattformen (1) av en rektangulær ramme (2) som omgir et gulv (3). Denne rammen omfatter ifølge oppfinnelsen to bjelker som danner de to lengste sidene av rammen, og to rektangulære plater, som hver danner én av de to korteste sidene av rammen. De to rektangulære platene ifølge oppfinnelsen har fortrinnsvis en tykkelse på minst 4 mm og maksimalt 8 mm. De to rektangulære platene ifølge oppfinnelsen er fortrinnsvis laget av stål. [001] Ifølge oppfinnelsen er hjørnestolpene () kubiske og dreibare som følge av at bunnen av disse er festet til et leddsystem (4) som dreier i et plan parallelt med de lengste sidene av rammen (2). De respektive leddsystemene (4) er anordnet ved hvert av de 4 hjørnene til rammen (2), og er festet til denne. Hjørnestolpene () er festet parvis i bredden til plattformen av en stiv, rektangulær avgrensning (6). Ifølge oppfinnelsen er det ingen avgrensning som kobler sammen hjørnestolpene på sideflatene på de lengste sidene av containeren. Som følge av dette gjør hver av avgrensningene som danner en sidevegg at de to leddsystemene (4) den er festet til dreier på identisk måte. [0016] Ifølge oppfinnelsen må høyden til hjørnestolpene () være mindre enn halve lengden til lasteplattformen (1). [0017] Containeren ifølge oppfinnelsen kan kjennetegnes ved åpningsvinkler. Med åpningsvinkel menes vinkelen som defineres av en hvilken som helst av de to sideveggene med gulvet (3). Containeren ifølge oppfinnelsen er således kjennetegnet ved to åpningsvinkler. [0018] Containeren ifølge oppfinnelsen har tradisjonelle låsemekanismer for de to åpningsvinklene som, uavhengig av hverandre, kun kan innta to verdier, henholdsvis 0 og 90. Med en tradisjonell låsemekanisme menes her en mekanisme for låsing av en sammenleggbar container som allerede er velkjent innen transportbransjen.

5 1 2 4 [0019] Ifølge oppfinnelsen har containeren også ytterligere låsemekanismer for å låse minst én av de to åpningsvinklene i en verdi større enn 90, og maksimalt 180. Åpningsvinkelen har fortrinnsvis en maksimumverdi lik 1. [00] Ifølge oppfinnelsen kan containerens to åpningsvinkler bli låst med samme eller forskjellig vinkelverdi ved hjelp av de ytterligere låsemekanismene. [0021] De tradisjonelle låsemekanismene ifølge oppfinnelsen som muliggjør låsing av åpningsvinklene ved en verdi lik 0 eller 90 kan være forskjellige fra eller identiske med de ytterligere mekanismene som muliggjør låsing av åpningsvinkelen ved en verdi større enn 90. De tradisjonelle låsemekanismene er fortrinnsvis identiske med de ytterligere låsemekanismene. [0022] Dreieleddsystemene (4) ifølge oppfinnelsen som er anordnet i hvert av de 4 hjørnene til rammen (2) og er festet til denne kan være av flere mulige typer. For eksempel, som illustrert i figurene, kan et leddsystem ifølge oppfinnelsen være dannet: (i) av en første rektangulær og stiv plate festet på utsiden av én av de lengste sidene til rammen (2) og på utsiden av én av hjørnestolpene (), (ii) av en andre rektangulær og stiv plate festet parallelt med det første plane elementet på innsiden av den samme lengste siden av rammen (2) og til innsiden av samme hjørnestolpe (), og (iii) av en leddanordning (8) integrert i systemet (4), der denne leddanordningen (8) for eksempel kan dannes av en dreieaksel som går gjennom hjørnestolpen parallelt med avgrensningen (6) og er festet til hver plate, eller av to nagler, som er festet til hver av platene og på hvilken hjørnestolpen er dreibart anordnet. [0023] I en konkret utførelsesform av oppfinnelsen er låsemekanismene en del av de dreibare leddsystemene (4). I denne utførelsesformen er låsemekanismene fortrinnsvis av en dreibar låstype, også ofte kalt en vrilås, som i dag blir anvendt ved håndtering og stuing av standard containere på transportmidler. [0024] Containeren ifølge oppfinnelsen kan innta flere forskjellige stillinger avhengig av verdiene til åpningsvinklene låst av låsemekanismene på containeren. Spesielt kan containeren ifølge oppfinnelsen låses i minst 6 stillinger: a) når de to åpningsvinklene er lik 90, b) når de to åpningsvinklene er lik 0, c) når én åpningsvinkel er lik 90 og den andre er lik 0,

6 d) når én åpningsvinkel er større enn 90 og den andre er lik 90, e) når én åpningsvinkel er større enn 90 og den andre er lik 0, f) når begge de to åpningsvinklene er større enn 90. [002] Ifølge en utførelsesform av oppfinnelsen er noen av disse stillingene spesialtilpasset for de forskjellige skrittene nødvendig for transport av gjenstander i en container, dvs. a) lasting av gjenstandene inn i containeren, b) transport i denne, c) retur og/eller lagring av den tomme containeren. 1 2 [0026] Ifølge oppfinnelsen, når de to åpningsvinklene er lik 90, er containeren i en stilling omtalt som "åpen transportstilling". Denne stillingen, vist skjematisk i figur 1, gir containeren en standard kubisk form tilpasset for transport av containeren. [0027] Ifølge oppfinnelsen, når minst én åpningsvinkel er større enn 90 og den andre åpningsvinkelen er større enn eller lik 90, er containeren i en stilling omtalt som "åpen lastestilling". Denne stillingen, vist i figur 3, gjør det mulig å legge en gjenstand hvis største dimensjon er litt større enn den korteste innvendige lengden og mindre enn den største innvendige lengden til containeren i den åpne transportstillingen, inn i containeren. [0028] Med minste innvendige lengde menes her den korteste avstanden mellom de to øvre hjørneelementene på samme lengste side av containeren i den åpne transportstillingen. Med største innvendige lengde menes avstanden mellom de to motstående rektangulære avgrensningene (6) i containeren i den åpne transportstillingen. [0029] Containeren ifølge oppfinnelsen kan også bli anvendt for å transportere gjenstander med dimensjoner som er mindre enn de minste innvendige dimensjonene til containeren. I slike tilfeller blir ikke den åpne lastestillingen anvendt, og gjenstandene blir lastet inn i containeren gjennom toppen eller ved en av dens lengste sider når den er i den åpne transportstillingen. [00] Ifølge en utførelsesform av oppfinnelsen oppnås den åpne lastestillingen når kun én åpningsvinkel er større enn 90.

7 1 2 6 [0031] Ifølge en annen utførelsesform av oppfinnelsen oppnås den åpne lastestillingen når begge åpningsvinkler er større enn 90. I denne siste utførelsesformen kan åpningsvinklene være like eller forskjellige. [0032] Ifølge oppfinnelsen, når de to åpningsvinklene er lik 0, er containeren brettet sammen, eller i en stilling omtalt som "lukket stilling (transportstilling)". Denne stillingen, vist skjematisk i figur 4, opptar minst mulig volum og muliggjør retur og/eller plassbesparende lagring av den tomme containeren. [0033] Dreieleddsystemene (4) ifølge oppfinnelsen gjør det mulig å skifte containeren fra én låst stilling til en annen. Spesielt kan den bli skiftet fra en åpen lastestilling til en åpen transportstilling når den er lastet opp. Når den er tømt for innhold, kan den bli låst i lukket stilling for retur eller lagring, og senere bli skiftet til en av de åpne låste stillingene for neste bruk. [0034] De rektangulære stive avgrensningene (6) i containeren ifølge oppfinnelsen har fortrinnsvis en tykkelse på minimum 4 mm og maksimum 8 mm. De rektangulære stive avgrensningene er fortrinnsvis laget av stål. [003] De rektangulære stive avgrensningene (6) ifølge oppfinnelsen har fortrinnsvis en maksimal høyde lik høyden til hjørnestolpene (). [0036] Containeren ifølge foreliggende oppfinnelse har maksimalt 8 hjørneelementer (7), ofte også omtalt som hjørnebeslag, festet til hvert av de 4 hjørnene av rammen (2) og ved enden av hver av de 4 hjørnestolpene () motsatt for bunnen av disse. Disse hjørnebeslagene (7) muliggjør håndtering og stuing av containeren når den er låst i den åpne transportstillingen. [0037] Hjørnebeslagene (7) ifølge oppfinnelsen er standardiserte, dvs. er like de på standard containere. Deres dimensjoner og de horisontale og vertikale avstandene mellom dem er presist definert av standarden ISO 668, siden de ikke bare blir anvendt for håndtering av spesiallagede trucker, men også, og fremfor alt, for stuing av containere på skipsdekk, på lastebiler eller på jernbanegodsvogner. [0038] Ifølge en konkret utførelsesform av oppfinnelsen kan containeren også bli stablet i den åpne transportstillingen. Dens utvendige høyde må derfor være tilpasset for størrelsen til gjenstanden som skal transporteres, eller med andre ord må den være i hvert fall litt høyere enn høyden til nevnte gjenstand. [0039] I tillegg, ifølge oppfinnelsen, må høyden fra bunnen av en hjørnestolpe () til toppen av hjørnebeslaget festet på hjørnestolpen () være mindre enn halve lengden

8 1 2 7 til lasteplattformen (1) for å muliggjøre den lukkede stillingen, eller med andre ord for å gjøre det mulig å oppnå en åpningsvinkel lik 0. [0040] Ifølge en ytterligere utførelsesform av oppfinnelsen har containeren samme høyde som en standard container når den er i den åpne transportstillingen. [0041] Ifølge en ytterligere annen utførelsesform av oppfinnelsen har containeren, når den er i den åpne transportstillingen, en høyde som er større enn høyden til en standard container, men mindre enn eller lik halve lengden til plattformen (1). [0042] Ifølge en ytterligere utførelsesform av oppfinnelsen har containeren en høyde som er mindre enn høyden til en standard container når den er i den åpne transportstillingen. [0043] Hver av hjørnestolpene () ifølge oppfinnelsen kan ha et løftegrep (9). Disse løftegrepene (9) sitter fortrinnsvis på den oppoverrettede flaten av hver av hjørnestolpene når de to åpningsvinklene er lik 0. Disse løftegrepene gjør det således mulig å gripe containeren i toppen når den er låst i den lukkede stillingen. [0044] Ifølge oppfinnelsen, når den er låst i den lukkede stillingen, opptar containeren et volum som er minst fire ganger mindre enn volumet til den samme containeren når den er låst i den åpne transportstillingen. Denne utførelsesformen av oppfinnelsen muliggjør retur og/eller plassbesparende lagring av den tomme containeren, som allerede nevnt over. [004] Når den er låst i den lukkede stillingen, kan containeren ifølge oppfinnelsen også stables for transport og/eller lagring. [0046] Ifølge en utførelsesform av oppfinnelsen har containeren en festeinnretning for en presenning for å beskytte innholdet i containeren. I denne utførelsesformen svarer denne festeinnretningen for en presenning til (a) en stang festet på tvers av den øvre enden av hver av de to rektangulære avgrensningene (6) og/eller (b) fire stenger henholdsvis festet til hver av hjørnestolpene () og/eller (c) minst to stenger henholdsvis festet langs hver av de lengste sidene av rammen (2). [0047] Ifølge en utførelsesform av oppfinnelsen har plattformen (1) til containeren samme lengde og bredde som en standard container. Når den er i den åpne transportstillingen, tilveiebringer containeren ifølge oppfinnelsen således en anordning som utnytter fordelene med standardisering for transport gjennom sine dimensjoner, sin kubiske form og sine løftegrep som er identiske med de til de kjente standardcontainerene.

9 1 2 8 [0048] I denne sistnevnte utførelsesformen av oppfinnelsen kan videre gulvet (3) til lasteplattformen (1) i containeren ha strukturer () som gjør det mulig å transportere containeren på et celleinndelt containership. Dette er én av de mest brukte typene skip for transport av containere til sjøs. [0049] Containeren har fortrinnsvis en minste innvendig lengde som er mindre enn eller lik 6 meter i den åpne transportstillingen. Spesielt har en standard fots container en minste innvendig lengde på,70 m mens den har en største innvendig lengde på mer enn 6 m. [000] I en utførelsesform av oppfinnelsen, når containeren i den åpne transportstillingen er like lang som en standard fots container, gjør det faktum at minst én åpningsvinkel er låst med en verdi større enn 90 (åpen lastestilling) det mulig å øke den minste innvendige lengden til containeren til over,70 m. Spesielt, når containeren i den åpne transportstillingen er like lang som en standard fots container (utvendig lengde: 6,06 m, minste innvendige lengde:,70 m), gjør den åpne lastestillingen det mulig å oppnå en minste innvendig lengde på mer enn 6,02 meter. [001] Foreliggende oppfinnelse tilveiebringer også en fremgangsmåte for lasting av gjenstander inn i en container ifølge oppfinnelsen. [002] Gjenstandene som lastes med bruk av fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen har en større dimensjon eller en lengde som er litt større enn den minste innvendige lengden til containeren i den åpne transportstillingen. [003] Gjenstandene som lastes med bruk av fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen har fortrinnsvis en langstrakt form. [004] Spesielt omfatter lastefremgangsmåten ifølge oppfinnelsen de sekvensielle trinn å: (i) låse én av åpningsvinklene til containeren ved en verdi større enn 90 ved hjelp av den ytterligere låsemekanismen; (ii) låse den andre åpningsvinkelen ved 90 ved hjelp av den tradisjonelle låsemekanismen eller ved en verdi større enn 90 ved hjelp av den ytterligere låsemekanismen; (iii) sette inn gjenstandene gjennom toppen av containeren; (iv) plassere gjenstandene på lasteplattformen og eventuelt sikre dem; (v) låse containeren ved to åpningsvinkler lik 90 ved hjelp av de tradisjonelle låsemekanismene.

10 1 2 9 [00] Innsettingen og plasseringen av langstrakte gjenstander i containeren blir fortrinnsvis gjort slik at lengden til gjenstandene er parallell med lengden til plattformen (1). Spesielt er denne posisjoneringen nødvendig når gjenstandenes lengde er større enn containerens bredde. [006] Innsettingen av gjenstandene inn i containeren skjer gjennom toppen av containeren. Innsettingen av gjenstandene inn i containeren skjer fortrinnsvis vertikalt gjennom toppen. Innsettingen kan også skje samtidig sideveis og gjennom toppen. [007] Ved anvendelse av fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen, når de sekvensielle trinnene (i) til (v) er utført, kan den lastede containeren bli løftet, stuet, stablet og lagret. Den kan også bli dekket med en presenning for å beskytte lasten. [008] Ifølge en utførelsesform av oppfinnelsen, når containeren har en minste innvendig lengde som er mindre enn 6 meter og en største innvendig lengde på mer enn 6 meter i den åpne transportstillingen, gjør fremgangsmåten det mulig å laste inn langstrakte gjenstander med en lengde som er mindre enn eller lik 6 meter i containeren. [009] Spesielt gjør fremgangsmåten det mulig å laste inn flate glassark med en lengde som er mindre enn eller lik 6 meter. [0060] I en annen utførelsesform av oppfinnelsen kan presenningen som eventuelt blir anvendt for å beskytte lasten i containeren være inneholdt i rommet mellom gulvet (3) og sideveggene når containeren er i den lukkede stillingen. Presenningen kan således enkelt bli bragt til startpunktet for den lastede containeren. [0061] Oppfinnelsen vedrører også bruk av en container ifølge oppfinnelsen for transport av flate glassark med en lengde som er mindre enn eller lik 6 m. [0062] Bruk av containeren ifølge oppfinnelsen muliggjør også bruk av en bukk for transport av flate glassark. Bukken er en opplagring som i alminnelighet blir anvendt for transport av flate glassark. For transport av flate glassark med større dimensjoner (3,21 m x 6 m), er bukken fortrinnsvis laget av metall. [0063] Spesielt muliggjør oppfinnelsen bruk av en modifisert standard bukk. En første modifikasjon av standardbukken vedrører å gjøre den demonterbar slik at den huses i rommet mellom gulvet (3) og sideveggene når containeren er i den lukkede stillingen. Bukken kan således enkelt bli bragt til startpunktet for containeren og så bli montert opp slik at den kan gjenbrukes for en senere last. Presenningen som eventuelt blir anvendt for å beskytte containerlasten under transport kan være inneholdt i dette rommet sammen med bukken. En andre modifikasjon av standardbukken tilveiebragt

11 av oppfinnelsen vedrører å øke avstanden mellom de indre føttene til bukken med til % uten å øke bukkens totale lengde. Bukken modifisert på denne måten kan da bli plassert, og eventuelt sikret, rett på gulvet (3) slik at en unngår strukturene () som muliggjør transport av containeren i et containerskip med celleinndelinger. Denne modifikasjonen gjør det mulig å redusere økningen av høyden til containeren ifølge oppfinnelsen, i forhold til standardhøyden, nødvendig for stabling av en container som inneholder flate glassark med store dimensjoner.

12 11 P a t e n t k r a v 1 1. Container, omfattende (i) en lasteplattform (1) dannet av en stiv, rektangulær og dimensjonsstabil ramme (2) som omgir et gulv (3) og er festet til gulvet (3), (ii) 4 leddsystemer (4) som dreier i en plan parallelt med de lengste sidene til rammen (2), henholdsvis anordnet ved hvert av de 4 hjørnene av rammen (2) og festet til denne, (iii) 4 dreibare hjørnestolper () henholdsvis festet til hvert av leddsystemene (4) ved sine bunner, (iv) 2 motstående, stive rektangulære avgrensninger (6) som fastgjør de 4 hjørnestolpene () parvis i bredden til plattformen (1) for å danne to sidevegger, der hver av veggene gjør at de to leddsystemene (4) som den er festet til dreier på identisk måte, (v) tradisjonelle låsemekanismer for de to åpningsvinklene definert av hver av sideveggene med gulvet (3) ved 2 verdier uavhengig av hverandre, lik 0 og 90, k a r a k t e r i s e r t v e d at den er utstyrt med ytterligere låsemekanismer for å låse minst én av de to åpningsvinklene ved en verdi større enn 90, og maksimalt Container ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at den omfatter et standardisert hjørnebeslag (7) ved hvert av de 4 hjørnene av rammen (2) og ved enden av hver av de 4 hjørnestolpene () motsatt for bunnen av disse Container ifølge ett av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at hver av hjørnestolpene () har et løftegrep (9). 4. Container ifølge ett av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at den har en festeinnretning for en presenning.. Container ifølge ett av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at dens plattform (1) har samme lengde og bredde som en standard container med en lengde på 6,096 meter ( fot) eller 12,192 m (40 fot).

13 12 6. Container ifølge krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at plattformen (1) har strukturer () som muliggjør transport av containeren på et celleinndelt containerskip. 7. Container ifølge ett av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at de to åpningsvinklene er lik 90, og at den har samme høyde som en standard container med lengde 6,096 meter ( fot) eller 12,192 m (40 fot). 8. Container ifølge kravene 1 til 6, k a r a k t e r i s e r t v e d at de to åpningsvinklene er lik 90, og at den har en høyde som er større enn høyden til en standard container med lengde 6,096 meter ( fot) eller 12,192 m (40 fot) Fremgangsmåte for lasting av gjenstander inn i en container ifølge ett av kravene 1 til 8, k a r a k t e r i s e r t v e d at lengden til gjenstandene er litt større enn den minste innvendige lengden til containeren, og at den omfatter de sekvensielle trinn å: (i) låse én av åpningsvinklene til containeren ved en verdi større enn 90 ved hjelp av den ytterligere låsemekanismen; (ii) låse den andre åpningsvinkelen ved 90 ved hjelp av den tradisjonelle låsemekanismen eller ved en verdi større enn 90 ved hjelp av den ytterligere låsemekanismen; (iii) sette inn gjenstandene gjennom toppen av containeren; (iv) plassere gjenstandene på lasteplattformen og eventuelt sikre dem; (v) låse containeren ved to åpningsvinkler lik 90 ved hjelp av låsemekanismene.. Fremgangsmåte ifølge krav 9, k a r a k t e r i s e r t v e d at gjenstandene er flate glassark med en lengde som er mindre enn eller lik 6 meter. 11. Bruk av en container ifølge ett av kravene 1 til 8 for transport av flate glassark med en lengde som er mindre enn eller lik 6 meter.

14 1

15 2

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP236146 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236146 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/64 (06.01) E04B 1/61 (06.01) E04B 1/68 (06.01) E04C 2/ (06.01) E04F 13/ (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22338 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0B 3/82 (06.01) F16L 1/12 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.07.07 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer