(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) PATENT (19) NO (11) 329383 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret"

Transkript

1 (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B66C 13/04 ( ) B63B 27/00 ( ) B63B 27/08 ( ) B63B 27/10 ( ) Patentstyret (21) Søknadsnr (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag (85) Videreføringsdag (24) Løpedag (30) Prioritet , NO, (41) Alm.tilgj (45) Meddelt (73) Innehaver Aker Marine Contractors AS, Postboks 247 Lilleaker, 0216 OSLO, Norge (72) Oppfinner Knut Vasstrand, Lillehagveien 65 B, 1365 BLOMMENHOLM, Norge (74) Fullmektig Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge (54) Benevnelse Fremgangsmåte og apparat for utsettingsoperasjoner på dypt vann (56) Anførte NO , US 2005/ A1, publikasjoner (57) Sammendrag En fremgangsmåte for utsetting av en gjenstand (14) på sjøbunnen på meget dypt vann fra et fartøy som har en hivkompensert dekkskran (12), omfatter nedsenkning av gjenstanden en distanse i sjøen mens den er opphengt i kranvaieren (16). I et første trinn blir en første fibertauseksjon (4a) av en første lengde forbundet med gjenstanden (14) via en første kobling (3a) på gjenstanden før nedsenkningen begynnes og las løpe fritt ut fra en lagringsspole (13) under nedsenkningen. Deretter bærer den første tauseksjon gjenstanden via en andre kobling (3b) plassert ved den øvre ende av den første tauseksjon (4a), hvilken andre kobling bæres av en bæremekanisme (1) på fartøyets dekk (8), etterfulgt av avlastning av kranvaieren (16) og frikobling av denne fra gjenstanden og oppheisning nevnte første lengde og tilkobling til den andre kobling (3b) på fartøyets dekk og overtaking av lasten fra gjenstanden. Deretter senkes gjenstanden (14) en andre lengde ned i vannet ved hjelp av kranen mens en andre tauseksjon (4b) som er forbundet til den andre kobling løper fritt ut fra en lagringsspole (13) inntil en tredje kobling (3c) plassert ved den øvre ende av den andre tauseksjonen understøtter lasten av gjenstanden i bæremekanismen (1), hvorpå krankroken kan frigjøres og bringes opp for tilkobling til den tredje koblingen (3c) for påfølgende nedsenkning, og hvor eventuell ytterligere nedsenkning kan utføres ved tilføyelse til taustrengen, slik at gjenstanden (14) kan nå et dyp på opp til 3000 meter eller mer.

2 1 OPPFINNELSENS OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse vedrører utstyr og en fremgangsmåte for utsetting på sjøbunnen av en gjenstand som er en del av infrastrukturen i olje- og gassfelt som befinner seg på meget dypt vann, dvs. på mer enn 1000 meter. Konvensjonelle offshoreinstallasjonsmetoder er vanligvis basert på løfting av gjenstanden ned på sjøbunnen ved hjelp av en krankonstruksjon. Slike operasjoner stiller store krav til krankapasitet og kan være meget værfølsomme operasjoner. For meget dype installasjoner, dvs. på mer enn 1000 meters vanndybde, vil vekten av kranvaieren begynne å påvirke og begrense kranens nyttelast. Foreliggende oppfinnelse tilveiebringer en fremgangsmåte for hvorledes denne reduksjon av nyttelasten kan unngås, idet fremgangsmåte er definert i krav 1. Oppfinnelsen omfatter også et apparat som definert i krav 4. Fra en NO , som ikke var allment tilgjengelig på søknadens prioritetsdato, er det kjent en fremgangsmåte og et apparat stort sett som angitt i kravene 1 og 4. Imidlertid skiller oppfinnelsen seg fra det tidligere kjente ved at det benyttes en hivkompensert kran. Hivkompenseringen i kranen er viktig for å redusere sykliske påkjenninger i tauene og unngå resonans, samt å unngå at gjenstanden støter hardt mot landingspunktet på havbunnen under den siste del av nedsenkningen. US 2005/ A1 viser et system med samme formål som foreliggende oppfinnelse, hvor lengdene av fibertau, som kan være fra 100 til 300 meter lange og ligger ferdig sammenkoblet på en trommel på fartøyets dekk, senkes ned ved at koblingene fastholdes på en plattform som kan senkes og heises opp ved hjelp av et taljesystem betjent av en vinsj på fartøyets dekk. Mens plattformene heises opp for å ta tak en ny kobling, holdes koblingen i en andre plattform som henger i to tau på fartøyets utside. Her er det ingen kranvaier som kan frigjøres, ei heller noen bæremekanisme på fartøyet som kan bære koblingen mens kranen skifter tak. Også når passiv hivkompensasjon benyttes i visse områder med ekstreme dønningsforhold, kan bæremekanismen forenkles da rondellen kan være festet direkte mellom linen fra hivkompensatoren og tauseksjonen som bærer gjenstanden når

3 2 krankroken frigjøres for forberedelse av neste nedsenkningstrinn, for derved å gjøre kranen unødvendig under disse omstendigheter. Når det passive hivkompensasjonssystem benyttes kan også dette være egnet for forbindelse med en vinsj, for derved å muliggjøre nedsenkning av gjenstanden til sjøbunnen ved hjelp av vinsjen via den passive hivkompensator, som et alternativ til nedsenkning i kranen i det siste nedsenkningstrinn. For å unngå at kranvaieren påvirker nyttelasten på dypt vann foreslås det å begrense bruken av kranvaieren til typisk 1000 meters vanndyp, mens fibertauet blir tatt i bruk for å nå ytterligere dyp. Fibertauet kan ha en egenvekt på 0,97-1,4, avhengig av tautypen, og er derfor omtrent nøytralt i vann, med minimal eller ingen påvirkning av kranlasten. Fibertauene har vanligvis en større styrke enn stål og en stivhet nær stålets for de foretrukne tau for denne bruk, slik at de under belastning oppfører seg på stort sett samme måte som en stålvaier. I denne fremgangsmåte ved utsetting av gjenstanden ved hjelp av kranen fra dekket av et fartøy, foreslås det å benytte kranvaieren for de første 1000 meter av utsettingen. Imidlertid er en første fibertauseksjon også forbundet med gjenstanden via en rondell på løftestroppene og kan avspoles fritt fra en lagerspole inntil gjenstanden når 1000 meter vanndyp. Ved 1000 meter vanndyp tar den første fibertauseksjon over lasten av gjenstanden og bærer denne fra en bæremekanisme plassert på kanten av fartøyets dekk. Denne bæremekanisme består av en bærekrybbe som understøtter en rondell forbundet med enden av fibertauet. Kranvaierkroken frigjøres så fra gjenstanden ved hjelp av en ROV og heises opp til overdekksnivå. Kranvaierkroken blir på nytt forbundet med gjenstanden via en forbindelse med rondellen ved den øvre ende av det første uthengte fibertau, fulgt av en nedsenkning av gjenstanden opphengt i kranvaieren og tauet ytterligere 1000 meter ned til et vanndyp på 2000 meter. En andre fibertauseksjon på lagringsspolen er forbundet med gjenstanden via rondellen i toppen av den første tauseksjon og spoles fritt ut inntil gjenstanden når denne vanndybde. På 2000 meter vanndyp tar fibertauene over lasten og bærer gjenstanden fra bæremekanismen plassert på kanten av fartøyets dekk. Kranvaierkroken frigjøres fra gjenstanden ved hjelp av en ROV og heises opp til overdekksnivå.

4 3 Kranvaierkroken blir nok en gang forbundet med gjenstanden ved forbindelse med en rondell ved den øvre ende av den andre fibertauseksjon, fulgt av en nedsenkning av gjenstanden opphengt i kranvaieren og tauene ytterligere 1000 meter ned til en vanndybde på 3000 meter. For plassering av gjenstanden på sjøbunnen blir hivkompensasjonssystemet på kranen aktivert for de siste 100 meter. Dette vil minimalisere støtet mot gjenstanden under den endelige landing. Ved installasjon i visse områder av verden, typisk vest-afrika, kan havdønninger forekomme. I disse områder introduseres et passivt hivkompensasjonssystem i bæremekanismen på kanten av fartøysdekket i den korte periode av midlertidig bæring av gjenstanden hvor den bæres av fibertauene mens krankroken frakobles. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE Foreliggende oppfinnelse skal beskrives i det følgende under henvisning til de vedføyde tegninger som illustrerer en foretrukket utførelse, hvor: Fig. 1 viser front- og sideriss samt et snitt gjennom bæremekanismen som omfatter en opphengningskrybbe som er i stand til å bære rondellplater som forbinder tauseksjonene på 1000 meter. Bæremekanismen er plassert på en strukturell ramme på kanten av fartøysdekket under dekkskranen. Fig. 2 er et tverrsnitt av fartøyet og viser den første sekvens av utsettingsoperasjonen, hvor kranen løfter gjenstanden fra fartøyets dekk ned til de første 1000 meter av nedsenkningen, med tauet forbundet med rondellen ved gjenstandens stropper, idet tauet fritt spoles av fra en lagringsspole på dekket som kan lagre to separate tauseksjoner, som hver har en lengde på 1000 meter. Bæremekanismen er vist anbrakt på kanten av fartøyets dekk. Fig. 3 er et tverrsnitt av fartøyet som viser den fullførte første sekvens hvor gjenstanden bæres av den første tauseksjon på 1000 meter fra bæremekanismen på kanten av fartøysdekket, og med krankroken frikoblet fra gjenstanden og heist opp. Den andre tauseksjon på 1000 meter befinner seg på lagringsspolen klar til å bli trukket ut for tilkobling til den første tauseksjon.

5 4 Fig. 4 er et tverrsnitt av fartøyet som viser den andre sekvens av utsettingsoperasjonen, hvor krankroken er forbundet med rondellen i toppen av den første tauseksjon og gjenstanden senkes de neste 1000 meter, mens den andre tauseksjon har blitt forbundet med den samme topp av den første tauseksjon og fritt spoles ut fra lagringsspolen på dekket. Fig. 5 er et tverrsnitt av fartøyet og viser den andre sekvens fullført med gjenstanden hengende i de to første 1000 meter tauseksjoner fra bæremekanismen på kanten av fartøyets dekk, og med krankroken frigjort fra gjenstanden og hevet opp. Lagringsspolen på dekket er nå tom. Fig. 6 er et tverrsnitt av fartøyet og viser den tredje sekvens av utsettingsoperasjonen og med senkning av gjenstanden de siste 1000 meter til sjøbunnen. Fig. 7 er et side- og frontriss av bæremekanismen og viser et elevatortårn som tas i bruk når nødvendig under spesielle havdønningstilstander for å kunne koble en passiv hivkompensator til opphengingskrybben når rondellen med lasten fra gjenstanden understøttes i krybben. Fig. 8 er et side- og frontriss samt en forstørret detalj av bæremekanismen med hovedvekt på elevatortårnet vist på Fig. 7, men uten krybben. Dette arrangement benyttes når nødvendig under spesielle havdønningsforhold og muliggjør direktekobling av rondellen mellom hivkompensatoren og tauseksjonen som bærer gjenstanden. En frigjørbar adkomstplattform på rondellen er innrettet for å lette riggearbeidet på rondellen. DETALJERT BESKRIVELSE AV DEN FORETRUKNE UTFØRELSE Fig. 1 viser bæremekanismen 1 satt sammen av opphengningskrybben 2 som bærer rondellplaten 3 som er forbundet med tauseksjonene 4 på 1000 meter. Rondellen 3 har et antall hull langs omkretsen for tilkobling av tau og krankrok via kauser 5 og sjakler 7. Opphengningskrybben har en vertikalspalte i sideplaten slik at tauet 4 kan føres sideveis inn i opphengningskrybben 2 og rondellen 3 kan senkes ned i krybben for bæring. Fibertauene 4 er forbundet med rondellen 3 ved hjelp av en kause 5, og krankroken 11 er forbundet med samme ved hjelp av en taustropp 6 og sjakkel 7.

6 5 Opphengningskrybben 2 bæres på kanten av fartøysdekket 8 av en strukturell ramme 9 utkraget på fartøyets side 10. Fig. 2 viser utførelsen av den første sekvens av utsettingsoperasjonen, hvor gjenstanden 14 med stroppene 15 og den tilhørende første rondell 3a senkes ned de første 1000 meter av vanndyp i kranvaieren 16 med krankroken 11 og kranbommen 12, mens de første 1000 meter av fibertauseksjonen 4a som er forbundet med den første rondell 3a, fritt løper ut fra lagringsspolen 13 plassert på fartøyets dekk 8. Gjenstanden 14, som er en konstruksjon eller prosessenhet, er opphengt i rondellen 3a ved hjelp av sjakkelforsynte stropper 15. Taulagringsspolen 13 er typisk i stand til å lagre to tauseksjoner på hver 1000 meter. Utførelsen av den første sekvens av utsettingsoperasjonen er vist fullført på Fig. 3, hvor nedsenkningen av de første 1000 meter av fibertauseksjonen 4a er fullført og denne er blitt opphengt i krybben 2 ved at den andre rondell 3b, som er blitt forbundet med den første tauseksjonen, anbringes i krybben. Krankroken 11 og stroppen 6 er frigjort fra den første rondell 3a og heist opp og anbrakt under kranbommen 12. Den andre fibertauseksjon 4b forblir på lagringsspolen 13, klar til å bli trukket ut og forbundet via den andre rondell 3b med den første tauseksjon 4a. Fig. 4 viser utførelsen av den andre sekvens av utsettingsoperasjonen, hvor krankroken 11 er forbundet med den andre rondell 3b i toppen av den første tauseksjon 4a, ved senkning av gjenstanden 14 de neste 1000 meter mens den andre tauseksjon 4b forbundet med den samme rondell 3b spoles fritt ut fra lagringsspolen 13 på dekket. Gjenstanden 14 vil derved nå et dyp på 2000 meter. Fig. 5 viser den andre sekvens av utsettingsoperasjonen i fullført tilstand med gjenstanden 14 båret av de to første tauseksjoner 4a og 4b på 1000 meter fra bæremekanismen på kanten av fartøyets dekk 8, og med krankroken 11 frikoblet fra gjenstanden 14 og heist opp. Lagringsspolen 13 på dekket er nå tom. Fig. 6 viser utførelsen av den tredje sekvens av utsettingsoperasjonen, hvor krankroken 11 er forbundet med den tredje rondell 3c i toppen av den andre tauseksjon 4b, ved senkning av gjenstanden 14 de siste 1000 meter ned til sjøbunnen. Gjenstanden 14 vil derved ha nådd et dyp på 3000 meter.

7 6 Fig. 7 er side- og frontriss av bæremekanismen 1 og viser et elevatortårn 17 som benyttes når det er nødvendig under spesielle havdønningsforhold, for derved å tillate tilkobling av en passiv hivkompensator (ikke vist) til opphengningskrybben 2 når rondellen 3 med lasten fra gjenstanden bæres i krybben. Den passive hivkompensator er forbundet med krybben via en sjakkel 20 og en vaier 18 som løper over skiver 19. Krybben er forsynt med en styresko 21, som gjør det mulig for enheten å løpe vertikalt langs elevatorføringen 22 med en typisk slaglengde på 2-3 meter. Fig. 8 er side- og frontriss samt en forstørret detalj av bæremekanismen 1 hvor vekten nå er på et elevatortårn 17, men uten krybben. Når spesielle havdønningstilstander krever passiv hivkompensering, kan dette arrangement muliggjøre direkteforbindelse av en rondell 3 mellom en passiv hivkompensator (ikke vist) og en tauseksjon 4, uten bæring fra en krybbe 2. Den passive hivkompensator forbindes med rondellen via en sjakkel 20 og en vaier 18 som løper over skiver 19 til den passive hivkompensator og eventuelt også en vinsj dersom dette er nødvendig. Rondellen vil bevege seg vertikalt langs elevatorføringen 22 og typisk tillater en slaglengde på 2-3 meter. En adkomstplattform 24 vist med stiplet linje er forbundet med rondellen 3 for å lette adkomsten for riggearbeid på rondellen. Plattformen er gjort frigjørbar ved hjelp av en dobbel låsemekanisme med nøkkel 25 og nøkkelhull 26, som antydet på rondellen 3. En liten hjelpekran vil sannsynligvis være tilstrekkelig for å bistå riggepersonellet ved rerigging av rondellen for hvert nedsenkningstrinn.

8 7 P A T E N T K R A V 1. Fremgangsmåte for utsetting av en gjenstand (14) på sjøbunnen på meget dypt vann fra et fartøy som har en kran (12), omfattende nedsenkning av gjenstanden en strekning ned i sjøen mens den er opphengt i kranens vaier (16), hvor en første fibertauseksjon (4a) av en første lengde forbindes med gjenstanden (14) via en første kobling (3a) på gjenstanden før nedsenkningen startes og føres fritt ut fra en lagringsspole (13) under nedsenkningen og bringes deretter til å bære gjenstanden via en andre kobling (3b) plassert ved den øvre ende av den første tauseksjon (4a), hvilken andre kobling bæres av en bæremekanisme (1) på fartøyet (8), hvor kranvaieren (16) avlastes og frikobles fra gjenstanden og hives opp nevnte første lengde for tilkobling til den andre kobling (3b) på fartøyet og overtakning av lasten av gjenstanden, hvor gjenstanden (14) senkes en andre lengde ned i vannet ved hjelp av kranen mens en andre tauseksjon (4b) forbundet med den andre kobling føres fritt ut fra en lagringsspole (13) inntil en tredje kobling (3c) plassert ved den øvre ende av den andre tauseksjon understøtter lasten av gjenstanden i bæremekanismen (1), hvorpå kranvaieren kan frigjøres og bringes opp for fornyet forbindelse med en tredje kobling (3c) for den påfølgende utsetting, og hvor eventuell ytterligere utsetting utføres ved tilførselen av tau til strengen av tau, idet kranen som benyttes er en hivkompensert kran (12). 2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, hvor gjenstanden (14) plassert på sjøbunnen på meget dypt vann hentes opp til fartøyet ved å løfte gjenstanden ved hjelp av kranen (12) fra sjøbunnen opp til fartøyet ved å reversere sekvensen av beskrevne operasjoner. 3. Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller 2, hvor et akselerometer (23) plassert på gjenstanden (14) og forbundet med den hivkompenserte kran (12) akustisk eller via en kabel til en ROV eller et fartøy, overvåker mulig resonansoppførsel i tauseksjonene (4) og gjenstanden (14), spesielt forut for plasseringen av gjenstanden på sjøbunnen på dypt vann for å minimalisere støtet mot gjenstanden ved den endelige anbringelse på sjøbunnen. 4. Apparat for bæring av lasten av en neddykket gjenstand (14) opphengt fra et fartøy, hvilket apparat omfatter en heiseanordning (12) som er anordnet på fartøyet og har en vaier (16) for bæring av gjenstanden via en kobling (3), hvor apparatet (1) videre omfatter en hivkompensert bæreanordning som er anordnet på eller nær en side av fartøyet (8) og er forsynt med en opphengningsanordning (2) som kan bære koblingen (3), idet koblingen er forbindbar med i det minste en fibertauseksjon

9 8 (4a,b) som er nedsenkbar sammen med nevnte vaier for påfølgende bæring av lasten av gjenstanden (14), hvor nevnte heiseanordning er en hivkompensert kran (12). 5. Apparat ifølge krav 4, hvor opphengninsanordningen har form av en krybbe (2) som har et vertikalt spor som vender bort fra fartøyets side for å gjøre det mulig å føre tauet (4a,b) sideveis inn i krybben for påfølgende senkning av koblingen ned i krybben (2) for bæring av lasten av gjenstanden (14). 6. Apparat ifølge krav 4 eller 5, hvor koblingen er en rondell (3) som har et antall hull langs sin omkrets for å muliggjøre tilkobling av tauseksjoner (4a,b) via kauser (5) og tilkobling av krankroken (11) via en sjakkel (7) og taustropp (6). 7. Apparat ifølge krav 4, 5 eller 6, hvor den hivkompenserte kranen (12) samvirker med et akselerometer anbragt på gjenstanden (14). 8. Apparat ifølge krav 4 eller 5, hvor koblingen er en rondell (3) laget av platemateriale. 9. Apparat ifølge et hvilket som helst av kravene 4-8, hvor systemet omfatter et elevatortårn (17) med to skiver (19) som tillater at en vaier (18) fra en passiv hivkompensator på dekket (8) av fartøyet kan kobles til, bærer og styrer krybben (2), som er forsynt med styresko (21), langs elevatorføringer (22) på den ene side av tårnet (17) med en vertikal slaglengde på 2-3 meter når koblingen (3) med lasten av gjenstanden (14) bæres av krybben (2), for derved å la koblingen bevege seg vertikalt og begrenser virkningen av fartøyets hivbevegelse og unngå slakk i tauene (4a,b) og spesielt unngå eventuelle rykkbelastninger mens koblingen bæres av krybben (2). 10. Apparat ifølge et hvilket som helst av kravene 4-8, hvor bæreanordningens bevegelseskompensasjonssystem omfatter et elevatortårn (17) med to skiver (19) som tillater at en vaier (18) fra en passiv hivkompensator på fartøyet forbindes med nevnte kobling (3), hvilken kobling styres på den ene side av tårnet (17) med en vertikal slaglengde på 2-3 meter når koblingen (3) bæ- r

10 9 er gjenstanden (14), for derved å gjøre det mulig for koblingen å bevege seg vertikalt og begrenser effekten av fartøyets hivbevegelse og unngå slakk i tauene (4a,b) og eventuelle rykkbelastninger.

11

12

13

14

15

16

17

18

Fremgangsmåte og apparat for utsettingsoperasjoner på dypt vann I kraft Meddelt Patent meddelt (B1)

Fremgangsmåte og apparat for utsettingsoperasjoner på dypt vann I kraft Meddelt Patent meddelt (B1) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.07 12:06:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 329383 Søknadsnummer 20091604 Inngitt

Detaljer

(19) NO (11) 326901 (13) B1

(19) NO (11) 326901 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 326901 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E02B 17/02 (2006.01) B63C 7/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20072681 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2007.0.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(19) NO (11) 325577 (13) B1

(19) NO (11) 325577 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 325577 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 17/00 (2006.01) B63B 35/44 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20060693 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.02.14 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/06 (2006.01) E21B 19/00 (2006.01) E21B 29/00 (2006.01) E21B 19/09 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20120665 (86) Int.inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33242 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F17D 1/12 (06.01) B63B 27/24 (06.01) F17D 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1216 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.09.01 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 337088 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 13/02 (2006.01) B63B 11/02 (2006.01) B63H 21/38 (2006.01) B63B 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130746 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) B65D 5/489 (2006.01) B65D 90/02 (2006.01) B65D 90/52 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100974 (86)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336599 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 35/44 (2006.01) B63B 13/00 (2006.01) B63B 39/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130825 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335394 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335394 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33394 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 23/62 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 130882 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.06.2 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.06.2

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331703 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331703 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331703 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F03D 11/04 (06.01) F03D 11/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0323 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige 1 Europeisk patent nr. 237066 NORWAY P16219NOEP Søker: Telesteps AB P.O. Box 362 73 24 Tranås Sverige Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Ake Winbladh Stallbergavägen 1B S-73 61

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 200967 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 200967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 20.07.02

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H01R 9/24 (2006.01) H01R 25/00 (2006.01) H02G 3/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20033445 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall.

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall. 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en føringsanordning for et rørsystem forbundet med en brønn for produksjon av olje eller naturgass for eksport av disse produktene, eller injisering

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 IMORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G 21 C 3/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patent søknad nr. 122/71 (22) Inngitt 13.01.71 (23) Løpedag 13.01.71 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331387 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B6D 90/08 (2006.01) B6D 88/10 (2006.01) F17C 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100968 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32871 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0426 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.11.30 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 02.06.17

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 335095 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 15/04 (2006.01) E02B 15/10 (2006.01) B63B 35/32 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121250 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336628 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (06.01) F28F 1/32 (06.01) F2B 39/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.12.07

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

Det er også kjent et mer generelt låse-system av liknende type i US 2012/ Ytterligere eksempler på kjent teknikk er vist i US A.

Det er også kjent et mer generelt låse-system av liknende type i US 2012/ Ytterligere eksempler på kjent teknikk er vist i US A. Tetningsholderinnretning 1 5 Den foreliggende oppfinnelse vedrører en tetningsholderinnretning tilrettelagt for å bli opptatt i en boring i en konstruksjonsdel designet for å bli neddykket i vann, der

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32933 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F03B 9/00 (06.01) F03B 17/06 (06.01) F03D /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 092798 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.07.31 (8)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1717 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1717 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06. (30)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331928 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100482 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.03.31 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører et offshore-lastesystem for overføring av hydrokarbonprodukter via en losseslange fra et lageranlegg på et transportfartøy, så

Oppfinnelsen vedrører et offshore-lastesystem for overføring av hydrokarbonprodukter via en losseslange fra et lageranlegg på et transportfartøy, så 1 1 2 3 Oppfinnelsen vedrører et offshore-lastesystem for overføring av hydrokarbonprodukter via en losseslange fra et lageranlegg på et transportfartøy, så som et skytteltankskip. Mer særskilt vedrører

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en brønn under innslusing av et brønnverktøy SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Åsmund Solland Langflåtveien

Detaljer

Spesielt gjelder den foreliggende oppfinnelsen en strekkramme i henhold til ingressen av krav 1.

Spesielt gjelder den foreliggende oppfinnelsen en strekkramme i henhold til ingressen av krav 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt en strekkramme for anvendelse sammen med et stigerørssystem, og da spesielt en strekkramme som huser minst to forhåndsinstallerte innretninger

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121478 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (2006.01) F28F 1/32 (2006.01) F2B 39/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler.

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler. 1 Leketøysbyggesett Foreliggende oppfinnelse vedrører et leketøysbyggesett omfattende en gruppe av byggeelementer, som hvert har minst én kule anordnet på byggeelementet, og hvor kulen er koblet til andre

Detaljer

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en konstruksjon SØKER: Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 89, Strømsteinen 4003 STAVANGER OPPFINNER: Eirik Engevik Rytterfaret 34

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som 1 PNEUMATISK MADRASS Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelse vedrører en pneumatisk madrass. En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som er forbundet slik at settene

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 329192 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F16L 9/18 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 032137 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 03.0.13 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 03.0.13

Detaljer

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold.

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold. - 1 - P4247NO01-KM Høytrykks stigerørssammenstilling Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en høytrykks stigerørssammenstilling der en øvre del av sammenstillingen kan løsnes fra en stigerørsstreng som

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 11198 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F16K 3/02 (06.01) F16K 1/42 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 11198 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.22 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

Beskrivelse Oppfinnelsens tekniske område Oppfinnelsen angår generelt innhenting av marine seismiske data, og mer spesielt et

Beskrivelse Oppfinnelsens tekniske område Oppfinnelsen angår generelt innhenting av marine seismiske data, og mer spesielt et 1 Beskrivelse Oppfinnelsens tekniske område Oppfinnelsen angår generelt innhenting av marine seismiske data, og mer spesielt et undervannskabelutplasseringssystem, og fremgangsmåte for utplassering. 1

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100969 (13) A1

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100969 (13) A1 (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100969 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 3/00 (2006.01) B65D 25/02 (2006.01) B65D 5/14 (2006.01) B65D 5/18 (2006.01) B65D 25/00 (2006.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B65G 57/18 ( ) B65G 57/20 ( ) B65G 1/08 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B65G 57/18 ( ) B65G 57/20 ( ) B65G 1/08 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 0739 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B6G 7/18 (06.01) B6G 7/ (06.01) B6G 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0739 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.0. (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND 1 LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND OPPFINNELSENS TEKNISKE OMRÅDE Oppfinnelsen vedrører en løfteinnretning for å posisjonere en uhåndterlig gjenstand på en slik

Detaljer

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR - 1 - P4488NO00-KM KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR Foreliggende oppfinnelse vedrører et koblingsverktøy for stigerør, anpasset for å sammenkoble og frakoble stigerørsegmenter. Verktøyet er også egnet med

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33162 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F16L 1/12 (2006.01) F16L 1/20 (2006.01) B63B 3/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 200387 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 20.03.17

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310614 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 17/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

1 En håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar undervannsanordning

1 En håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar undervannsanordning 1 En håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar undervannsanordning 5 Bakgrunn for oppfinnelsen Den foreliggende oppfinnelse vedrører en håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100258 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.02.19 (85) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(54) Benevnelse Kobling for rør med vinkelavvik (56) Anførte publikasjoner US A1, DE C1, US A1, US A1 (57) Sammendrag

(54) Benevnelse Kobling for rør med vinkelavvik (56) Anførte publikasjoner US A1, DE C1, US A1, US A1 (57) Sammendrag (12) PATENT (19) NO (11) 33128 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F16L 27/047 (06.01) F16L 27/03 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 092309 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.06.1 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 328728 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F16K 3/02 (2006.01) E21B 34/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20065317 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.11.20 (85) Videreføringsdag

Detaljer

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal Søknadsnr.: 121478 Søker: Lyng Pro Tech AS Referanse: P121478NO Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Varmeveksler 1 Varmeveksler Den foreliggende oppfinnelsen angår en varmeveksler

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 243293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E02B 17/08 (2006.01) B63B 9/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.01.13 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33461 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G08C 19/00 (06.01) H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 03921 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 0.08.23 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2202361 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E02B 3/14 (2006.01) B28B 7/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.27 (80) Dato for Den

Detaljer

ENDRET KRAVSETT. 5. Arrangement for tilkobling av minst en slange i følge et av de foregående

ENDRET KRAVSETT. 5. Arrangement for tilkobling av minst en slange i følge et av de foregående 18 ENDRET KRAVSETT 1. Arrangement for tilkobling av minst en slange som overfører fluid særskilt LNG og/eller fordampet LNG, hvori den minst ene slangens slangeende (63) har en slangeendekobling (91) som

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en dempningskonstruksjon for en flytende fasilitet, i henhold til ingressen av etterfølgende krav 1.

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en dempningskonstruksjon for en flytende fasilitet, i henhold til ingressen av etterfølgende krav 1. 1 Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en dempningskonstruksjon for en flytende fasilitet, i henhold til ingressen av etterfølgende krav 1. Flytende fasiliteter, så som fartøyer for frakt av væsker, så

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Nedihulls aktuator SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien 13 4344 Bryne FULLMEKTIG:

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121250 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E02B 15/04 (2006.01) E02B 15/10 (2006.01) B63B 35/32 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121250 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer