akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres. I tillegg vil den på akseltetningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres. I tillegg vil den på akseltetningen"

Transkript

1 1 Oppfinnelsen vedrører en strømningsmaskin som angitt i innledningen til patentkrav 1. En slik strømningsmaskin er eksempelvis kjent fra EP A EP A1 anses å representere den nærmeste kjente teknikk, og viser en strømningsmaskin som tjener som en pod-drift for et skip. Strømningsmaskinen innbefatter et undervannshus, som er anordnet på skipets skrog, en propell, som er anordnet utenfor huset, og en propellaksel, hvor propellen sitter. Propellakselen er opplagret i huset. Huset har en gjennomgangsåpning hvor propellakselen er ført ut fra huset. Inne i huset er det en transmisjon i form av et planetgir. Dette er sammenkoblet med propellakselen, og har et transmisjonshus. En akseltetning tetter den gjennomgående åpningen med hensyn til inntrenging av væske i huset. Transmisjonen har en avstand fra akseltetningen. Driften av propellakselen henholdsvis propellen via transmisjonen skjer ved hjelp av en drivmotorinnretning, som eksempelvis innbefatter en elektrisk motor. Denne elektriske motoren kan være anordnet inne i huset, eller utenfor huset, i skipsskroget. Ved en plassering i skipsskroget skjer driften av propellakselen henholdsvis propellen via en vertikalaksel, som er ført fra skipsskroget og inn i huset, og et mellom transmisjonen og vertikalakselen anordnet kronhjul-kjeglehjulgir. I den foran beskrevne løsningen er det allerede oppnådd en høy grad av tetthet for strømningsmaskinen. Ved drift av strømningsmaskinen vil det imidlertid på akseltetningen virke en relativt høy trykkforskjell mellom væsken (eksempelvis sjøvann) utenfor strømningsmaskinen, og det vanligvis luftfylte innerrommet. Dessuten vil tetningen oppvarmes som følge av friksjonen med den roterende akselen. Dette medfører store mekaniske og termiske belastninger på akseltetningen, hvilket i ekstremtilfeller vil kunne medføre utetthet i tetningen, og således en inntrenging av væske i huset. Det er derfor en hensikt med foreliggende oppfinnelse å bedre tettheten ytterligere i en strømningsmaskin som angitt i innledningen til patentkrav 1. Dessuten er det en hensikt med foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe særlig fordelaktige anvendelser av en slik strømningsmaskin. Hensikten oppnås med en strømningsmaskin som angitt i patentkrav 1. Fordelaktige videreutviklinger er angitt i de uselvstendige kravene 2-. Særlig fordelaktige anvendelser av strømningsmaskinen ifølge oppfinnelsen er angitt i patentkravene Ifølge oppfinnelsen er transmisjonshuset i det minste delvis fylt med en transmisjonsvæske, og akseltetningen ligger an mot transmisjonshuset, eller er integrert i dette. Via den derved tilveiebrakte direkte termiske kontakten mellom tetningen og transmisjonsvæsken, kan varme særlig lett overføres fra tetningen og til transmisjonsvæsken. Varmen i tetningen kan således føres bort på en bedre måte enn når det inne i huset befinner seg luft, og transmisjonen har en avstand fra

2 2 akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres I tillegg vil den på akseltetningen liggende trykkforskjellen, og således den mekaniske belastningen på tetningen bli redusert, slik at derved likeledes faren for utettheter i tetningen reduseres. Ved en anordning av den elektriske maskinen inne i strømningsmaskinens hus sikrer man seg ytterligere at ved en skadet akseltetning vil en utenfra inn i huset inntrengende væske, eksempelvis sjøvann, ikke treffe den elektriske maskinen direkte, men først treffe transmisjonen. Derved kan den elektriske maskinen beskyttes bedre mot inntrengende væske. Sist, men ikke minst, kan man med oppfinnelsen redusere strømningsmaskinens dimensjon i propellakselens retning, hvilket i noen brukstilfeller vil kunne gi en hydrodynamisk bedre form av strømningsmaskinen. Transmisjonen kan være utformet som en entrinns- eller flertrinns transmisjon. Videre kan transmisjonen være en mekanisk transmisjon, og særlig være utformet som et planetgir, idet transmisjonsvæsken da kan være et smøremiddel. Transmisjonen kan også være en hydraulisk transmisjon, særlig en hydrodynamisk transmisjon, idet transmisjonsvæsken da vil kunne være transmisjonens driftsvæske. Transmisjonen kan være koblet med en ytterligere maskin, så som eksempelvis en elektrisk maskin eller en forbrenningskraftmaskin. Fortrinnsvis er transmisjonen koblet til en elektrisk maskin, som likeledes er anordnet inne i strømningsmaskinens hus. Som følge av koblingen til en elektrisk maskin, muliggjøres en hydrodynamisk særlig fordelaktig form for huset, derved at det muliggjøres en slik utforming av transmisjonen at ved drift av strømningsmaskinen vil turtallet til den elektriske maskinen være større enn propellakselens turtall (eksempelvis fire til fem ganger propellens turtall). Som elektrisk maskin kan det da benyttes en hurtigløpende maskin, som har mindre dimensjoner enn en maskin som løper med propellens turtall. Dette gjelder særlig når strømningsmaskinen brukes som en drivinnretning for en flytende eller neddykket innretning. Den elektriske maskinen kan være en elektrisk motor, som driver propellen. Som elektriske motorer kan det brukes ulike typer elektromotorer, så som asynkron- eller synkronmotorer, som magnetiseres ved hjelp av permanentmagneter eller et viklingssystem, og motorene kan også være utformet i samsvar med HTS (høytemperatur-supraleder)-teknikken. Den elektriske maskinen kan imidlertid også være en generator, som drives av propellen. I en konstruktivt sett særlig enkel utførelse vil i det minste en del av transmisjonshuset selv utgjør en del av strømningsmaskinens hus. Derved kan strømningsmaskinens vekt og dimensjoner reduseres.

3 3 Ved anvendelsen av en inne i huset anordnet elektromotor, innbefatter denne fortrinnsvis et motorhus som beskyttelse. For ytterligere redusering av vekten og dimensjonene til strømningsmaskinen, kan i det minste en del av motorhuset utgjøre en del av strømningsmaskinens hus Når motorhuset ligger an mot transmisjonshuset, kan motoren beskyttes særlig godt mot væske som måtte trenge inn i huset. Særlig fordelaktig kjøles den elektriske maskinen med en varmeoverføring gjennom strømningsmaskinens hus, og til en væske utenfor huset. En strømningsmaskin ifølge oppfinnelsen kan, på sin side som vender bort fra propellen, ha en ytterligere foran nevnt oppfinnelsesmessig anordning av en propell, en propellaksel, en akseltetning og en transmisjon, idet propellakselen henholdsvis propellen kan være tilkoblet den samme elektriske maskinen, eller en andre elektrisk maskin. De to propellene kan rotere i samme retning, eller være utført kontraroterende, og rotasjonshastighetene kan være like eller ulike. Ved en slik anordning, med to transmisjoner og to propeller, vil, med samme drivytelse, de mekaniske belastningene fordeles på to transmisjoner, slik at disse derved kan dimensjoneres mindre. Når strømningsmaskinens hus i det minste delvis dannes av transmisjonshuset og av motorhuset, kan strømningsmaskinen fordelaktig være bygget opp modulært av i det minste én eller to propellmoduler, én eller to transmisjonsmoduler, og én eller to motormoduler. Modulene kan være i form av et modulært byggekassesystem, som innbefatter transmisjonsmodul, motormodul og propellmodul av ulike ytelsesklasser og karakteristikker, omsetningsforhold, rotasjonshastigheter, rotasjonsretninger, etc. En strømningsmaskin kan da eksempelvis alt etter behov være sammensatt av følgende moduler, som rades opp i forhold til hverandre i den angitte rekkefølgen: - en motormodul, en transmisjonsmodul, og en trekkpropellmodul, - en trykkpropellmodul, en transmisjonsmodul, og en motormodul, - en trykkpropellmodul, en første transmisjonsmodul, en motormodul, en andre transmisjonsmodul, og en trekkpropellmodul, idet motoren i motormodulen kan drive begge transmisjonene, henholdsvis begge propellene, - en trykkpropellmodul, en første transmisjonsmodul, en første motormodul, en andre motormodul, en andre transmisjonsmodul, og en trekkpropellmodul, idet motoren i den første motormodulen driver transmisjonen i den første transmisjonsmodulen, henholdsvis trykkpropellen, og motoren i den andre motormodulen driver transmisjonen i den andre transmisjonsmodulen, henholdsvis trekkpropellen. En særlig fordelaktig anvendelse av strømningsmaskinen ifølge oppfinnelsen er som drivinnretning for en flytende eller neddykkbar innretning, så som eksempelvis et skip eller en offshoreplattform, idet strømningsmaskinen, som fortrinnsvis er

4 4 horisontalt og/eller vertikalt dreibar, er festet i skroget til den flytende eller neddykkende innretningen. Videre kan strømningsmaskinen fordelaktig anvendes som en pumpe, som en ventilator, eller som en kompressor Dessuten kan strømningsmaskinen brukes som en turbin, særlig for tilveiebringelse av elektrisk strøm i en flytende eller neddykket innretning, i et strømningskraftverk eller tidevannskraftverk, eller i et vindkraftanlegg. Oppfinnelsen og ytterligere fordelaktige utførelser av oppfinnelsen i samsvar med de uselvstendige kravene, skal nå forklares nærmere i form av utførelseseksempler, og under henvisning til tegningen, hvor: Fig. 1 viser en strømningsmaskin med en i et transmisjonshus integrert akseltetning, Fig. 2 viser strømningsmaskinen i figur 1 med en vertikalaksel (L-utførelse), Fig. 3 viser strømningsmaskinen i figur 1 med en mot et transmisjonshus anliggende akseltetning. Figur 1 viser forenklet og skjematisk et delvis lengdesnitt gjennom en strømningsmaskin 1, som brukes som fremdriftsinnretning for en flytende eller neddykket innretning, så som eksempelvis et skip eller en offshoreplattform. Strømningsmaskinen er festet dreibart om en akse A i skroget til den flytende innretningen. En slik fremdriftsinnretning betegnes også som rorpropell, eller som pod-drivverk, og har vanligvis en drivytelse på 0,- MW. Strømningsmaskinen 1 innbefatter et hydrodynamisk optimalt utformet undervannshus 2, som er anordnet på skipets skrog. Videre innbefatter strømningsmaskinen en propell 3, anordnet utenfor huset 2, og en propellaksel 4, hvor propellen 3 sitter. Propellakselen 4 er dreibart opplagret i huset 2 ved hjelp av lagre 12, og går ut fra huset 2 gjennom en gjennomgangsåpning. Et planetgir 6 er koblet til propellakselen 4, og innbefatter et girhus 7, som er fylt med en girvæske 8 i form av olje eller et annet smøremiddel. Girhuset 7 danner med sin omkretsflate en del av omkretsflaten til strømningsmaskinens hus 2. Både gjennomgangsåpningen, så vel som akseltetningen 9, utgjør integrerte bestanddeler av huset 7. I gjennomgangsåpningen for den roterende propellakselen 4, er det anordnet en akseltetning 9 som tetter gjennomgangsåpningen, med hensyn til inntrenging av væske utenfor huset 2, og inn i huset 2. Som følge av den direkte termiske kontakten mellom tetningen 9 og girvæsken 8, kan varme på særlig enkel måte overføres fra tetningen 9 og til girvæsken 8, slik at derved den termiske påkjenningen på tetningen, hvor således faren for beskadigelser reduseres.

5 Mellom sjøvannet, som omstrømmer strømningsmaskinens 1 hus 2, og girvæsken 8 foreligger det bare en liten trykkforskjell, slik at derved de mekaniske belastningene på tetningen 9, og således også faren for beskadigelse av tetningen 9, reduseres Inne i huset 2 er det anordnet en elektrisk maskin i form av en elektrisk motor 11 for drift av propellen 3. Den elektriske motoren 6 er koblet til propellakselen 4, henholdsvis propellen 3, via giret 6. Den elektriske motoren 11 innbefatter et motorhus 13, og omkretsflaten til dette huset 13 utgjør en del av omkretsflaten til strømningsmaskinens 1 hus 2. Girhuset 7 ligger an mot motorhuset 13, slik at derved den elektriske motoren vil være godt beskyttet med hensyn til en gjennom åpningen og inn i huset 2 inntrengende væske. Den elektriske motoren 11 er utformet som en hurtigløpende maskin, og planetgiret 6 er utformet slik at under drift av strømningsmaskinen 1, vil den elektriske maskinens 11 turtall være høyere enn turtallet til propellakselen 4 (eksem pelvis 4 til ganger propellens turtall). Særlig fordelaktig skjer det en kjøling av den elektriske motoren 11, i det minste for en større del, som følge av en varmeoverføring i strømningsmaskinens 1 hus 2, og til det omgivende sjøvannet. Fordelaktig er den elektriske motoren 11 og giret 6 kapslet, og således særlig godt beskyttet med hensyn til ytre innflytelser. Figur 2 viser strømningsmaskinen 1 i figur 1, men her uten en elektrisk motor inne i huset 2. Isteden er propellakselen 3 via giret 6 koblet til en vertikalaksel 21 (Lanordning), som på sin side er koblet til en her ikke nærmere vist elektrisk motor som er anordnet inne i skipsskroget. For kraftoverføringen mellom propellakselen 4 og vertikalakselen 21, er det i drivstrengen mellom planetgiret 6 og vertikalakselen 21 anordnet et kronhjul-kjeglehjul-gir 22. Figur 3 viser strømningsmaskinen 1 i figur 1 med en i huset 2 integrert og mot girhuset 7 anliggende akseltetning 9, istedenfor en i girhuset 7 integrert akseltetning. Også i en slik utførelse kan varme fra tetningen 9 relativt enkelt overføres til girvæsken 8, og det muliggjøres også en bare forholdsvis liten trykkforskjell over tetningen, slik at man derved også oppnår de i forbindelse med figur 1 foran nevnte fordeler. Girhuset 7 består her fortrinnsvis av et særlig godt varmeledende materiale. Strømningsmaskinen 1 i figurene 1-3 kan på den relativt propellen 3 fravendte side ha nok en anordning av en propell, av den type som er beskrevet foran, med en propellaksel, en akseltetning, og en transmisjon, idet propellakselen, henholdsvis propellen, kan være koblet til den samme elektriske maskinen 11, eller til en ytterligere elektrisk maskin. De to propellene kan rotere i samme retning, eller ha kontrarotasjon, og dreiehastighetene kan være like eller ulike.

6 6 Strømningsmaskinen 1 i figurene 1-3 er bygget opp modulært med en trykkpropellmodul 23, en transmisjonsmodul 24, en motormodul 2, og en endekappemodul 26. Modulene er således komponenter i et modulært byggekassesystem, som innbefatter transmisjonsmodul, motormodul og propellmodul av ulike ytelsesklasser og karakteristikker, ulike omsetningsforhold, turtall, rotasjonsretninger, etc.

7 7 PATENTKRAV Strømningsmaskin (1) med - et hus (2), - minst én propell (3) utenfor huset (2), - en propellaksel (4) som er koblet til propellen (3), hvilken propellaksel (4) er opplagret inne i huset (2), og ført ut fra huset (2) gjennom en gjennomgangsåpning (), - en transmisjon (6), som er koblet til propellakselen (4), er anordnet inne i huset (2), og innbefatter et transmisjonshus (7), og - med en akseltetning (9), som tetter gjennomgangsåpningen () med hensyn til inntrenging av væske i huset (2), k a r a k t e r i s e r t v e d at transmisjonshuset (7) er i det minste delvis fylt med en transmisjonsvæske (8), og at akseltetningen (9) ligger an mot transmisjonshuset (7), eller er integrert i transmisjonshuset (7). 2. Strømningsmaskin (1) ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at transmisjonen (6) er utformet som et planetgir. 3. Strømningsmaskin (1) ifølge krav 1 eller 2, k a r a k t e r i s e r t v e d at transmisjonen (6) er koblet med en elektrisk maskin (11). 4. Strømningsmaskin (1) ifølge krav 3, k a r a k t e r i s e r t v e d at den elektriske maskinen (11) er an ordnet inne i huset (2).. Strømningsmaskin (1) ifølge krav 3 eller 4, k a r a k t e r i s e r t v e d at transmisjonen (6) er utformet slik at under drift av strømningsmaskinen (1) vil den elektriske maskinens (11) turtall være høyere enn propellakselens (4) turtall. 6. Strømningsmaskin (1) ifølge et av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at i det minste en del av transmisjonshuset (7) danner en del av strømningsmaskinens (1) hus (2). 7. Strømningsmaskin (1) ifølge et av kravene 3-6, k a r a k t e r i s e r t v e d at den elektriske maskinen (11) innbefatter et maskinhus (13), idet i det minste en del av maskinhuset (13) danner en del av strømningsmaskinens (1) hus (2). 8. Strømningsmaskin (1) ifølge krav 7, k a r a k t e r i s e r t v e d at maskinhuset (13) ligger an mot transmisjonshuset (7).

8 8 9. Strømningsmaskin (1) ifølge krav 3, k a r a k t e r i s e r t v e d at en kjøling av den elektriske maskinen (11) skjer med en varmeoverføring gjennom strømningsmaskinens (1) h us (2), og til omgivelsene utenfor strømningsmaskinen (1). 1. Strømningsmaskin (1) ifølge krav 6 og 7, k a r a k t e r i s e r t v e d en modulær oppbygging av i det minste én eller to propellmoduler (23), én eller to transmisjonsmoduler (24), og én e ller to motormoduler (2). 11. Anvendelse av strømningsmaskinen (1) ifølge et av kravene 1-, som en fremdriftsinnretning for en flytende eller neddykket innretning, så som eksempelvis et skip eller en offshoreplattform, idet strømningsmaskinen, fortrinnsvis horisontalt og/eller vertikalt dreibart, er festet til et skrog (), for den flytende eller neddykkende innretningen. 12. Anvendelse av strømningsmaskinen (1) ifølge et av kravene 1- som en pumpe, en ventilator, eller en kompressor. 13. Anvendelse av strømningsmaskinen (1) ifølge et av kravene 1- som en turbin, særlig for strømforsyning for en flytende eller neddykket innretning, i et strømningskraftverk eller tidevannskraftverk, eller i et vindkraftanlegg.

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32933 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F03B 9/00 (06.01) F03B 17/06 (06.01) F03D /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 092798 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.07.31 (8)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100258 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.02.19 (85) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1314 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F04D 13/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1314 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.01 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133231 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K /12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100258 (13) A1. (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100258 (13) A1. (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100258 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100258 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.02.19 (85) Videreføringsdag (24)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2303754 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66D 1/12 (2006.01) B66D 1/14 (2006.01) B66D 5/12 (2006.01) E21B 19/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag -

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag - NORGE Utlegningsskrift nr. 125070 Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20 Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Løpedag - Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.12.1968

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN NORGE Utlegningsskrift nr. 126192 Int. Cl. H Ol 0 33/02 Kl. 21g-13/22 Patentsøknad nr. 802/69 Inngitt 26.2.1969 Løpedag STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.8.1969

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1717 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1717 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06. (30)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(19) NO (11) 325577 (13) B1

(19) NO (11) 325577 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 325577 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 17/00 (2006.01) B63B 35/44 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20060693 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.02.14 (85) Videreføringsdag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1363 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E02D 29/12 (06.01) E02D 29/14 (06.01) E03F /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1363 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.03. (8) Videreføringsdag

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H02J 3/00 (06.01) H02J 3/34 (06.01) H02J 3/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..26 (8)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335404 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335404 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33404 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H02K 7/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1341 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.06 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.06

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289 f SI (46) PiOTT MEDDELT NORGE [NO] (51) mr ei.' B 25 J 9/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) Inngitt (23) Løpedag 773861 11.11.77 11.11.77

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9008 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/24 (06.01) B63H 21/17 (06.01) H02J /00 (06.01) H02J 9/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2239692 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område 1 INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelse vedrører infrarød stråling-tilberedningsinnretninger, og, mer spesifikt, et infrarødstråling-tilberedningsapparat

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 IMORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G 21 C 3/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patent søknad nr. 122/71 (22) Inngitt 13.01.71 (23) Løpedag 13.01.71 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat

Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat 1 Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk samt et tilsvarende elektronisk apparat for et slikt ad

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2496836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 11/04 (06.01) F03D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP228944 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 228944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 7/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2281116 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 1/00 (06.01) E04H 12/08 (06.01) F03D 11/00 (06.01) F03D 11/04 (06.01) H02G /00 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2326706 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C12M 1/00 (06.01) C12N 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.09. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 212984 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/06 (06.01) E0F 1/632 (1.01) E0D 1/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.06.29 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29086 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/46 (06.01) E0D 3/14 (06.01) E0F 1/ (06.01) E0F 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(51) Int. Cl. 2 G Ol B 7/14. (21) Patenlssknad nr. 760446. (22) Inngill 12.02.76. (23) Løpedag 12.02.76

(51) Int. Cl. 2 G Ol B 7/14. (21) Patenlssknad nr. 760446. (22) Inngill 12.02.76. (23) Løpedag 12.02.76 [B] (11) UTIEGNINGSSKRIFT JVr. 136429 NORGE [NO] STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (51) Int. Cl. 2 G Ol B 7/14 (21) Patenlssknad nr. 760446 (22) Inngill 12.02.76 (23) Løpedag 12.02.76 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 11198 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F16K 3/02 (06.01) F16K 1/42 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 11198 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.22 (8) Videreføringsdag

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 34387 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/ (06.01) G06F 1/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 77166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D /01 (06.01) B21C 37/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP218343 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218343 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29C 6/34 (06.01) B29C 47/00 (06.01) B29C 3/60 (06.01) F16L 9/16 (06.01) F16L 47/22 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213646 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A63C 11/22 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2401436 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E01F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.18 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2347945 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B62D 5/093 (2006.01) B63H 25/16 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.03.23 (80) Dato for

Detaljer

Eksempel på patentsøknad

Eksempel på patentsøknad GENERELLE BESTEMMELSER En patentsøknad skal inngis skriftlig til Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern) som er patentmyndighet i Norge. Søknaden skal være avfattet på norsk. Patentstyret

Detaljer

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7620 Patentsøknad nr. 1998 2862 Søker: Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 6. september 2007 Foreliggende

Detaljer

Tittel: SYSTEM OG TILSVARENDE FREMGANGSMÅTE FOR LUFTTETT TETTING AV EN SPESIELT FUKTIGHETSADAPTIV DAMPBREMS ELLER DAMPSPERRE

Tittel: SYSTEM OG TILSVARENDE FREMGANGSMÅTE FOR LUFTTETT TETTING AV EN SPESIELT FUKTIGHETSADAPTIV DAMPBREMS ELLER DAMPSPERRE V1640NO00 EP 2 339 709 B1 Tittel: SYSTEM OG TILSVARENDE FREMGANGSMÅTE FOR LUFTTETT TETTING AV EN SPESIELT FUKTIGHETSADAPTIV DAMPBREMS ELLER DAMPSPERRE 2 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen vedrører et system

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22471 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/2 (06.01) B6D 8/12 (06.01) B6D 8/48 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.09.24 (80) Dato

Detaljer

Delpigmentering av et dekksjikt for å unngå interferenser ved aluminiumskomponenter eller komponenter som oppviser aluminium

Delpigmentering av et dekksjikt for å unngå interferenser ved aluminiumskomponenter eller komponenter som oppviser aluminium 1 Delpigmentering av et dekksjikt for å unngå interferenser ved aluminiumskomponenter eller komponenter som oppviser aluminium Oppfinnelsen vedrører en aluminiumskomponent eller en komponent som oppviser

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 269176 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 6/00 (06.01) B60H 1/32 (06.01) F17C 9/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.01.19 (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 248214 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/04 (06.01) H01H 83/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.14 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32871 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0426 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.11.30 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 02.06.17

Detaljer

[B] (U) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 144054

[B] (U) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 144054 [B] (U) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 144054 [CJ (45)?åTEITT MEDDELT NORGE [NO] (51) lnr cl. 3 G 21 D 1/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN ( 21 ) Patentsøknad nr. 754254 (22) Inngitt 15.12.75 (23) Løpedag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Power Generation. En kort oversikt over energiforbruk og energiformer på en produksjonsplattform eller boreplattform.

Power Generation. En kort oversikt over energiforbruk og energiformer på en produksjonsplattform eller boreplattform. Power Generation En kort oversikt over energiforbruk og energiformer på en produksjonsplattform eller boreplattform. Forbrukere Hotellet massiv bruk av elektrisitet for lys, oppvarming, kantine, trimrom

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E01C 11/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2276380 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/44 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211324 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16H 2/22 (06.01) A4B 2/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.0.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335394 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335394 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33394 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 23/62 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 130882 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.06.2 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.06.2

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21137 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F28F 27/00 (06.01) F24F 12/00 (06.01) F28D 19/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.27 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/16 (06.01) E04B 2/86 (06.01) E04C 2/2 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.2 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133645 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2622622 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/14 (06.01) H02H 3/0 (06.01) H01H 83/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80)

Detaljer