akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres. I tillegg vil den på akseltetningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres. I tillegg vil den på akseltetningen"

Transkript

1 1 Oppfinnelsen vedrører en strømningsmaskin som angitt i innledningen til patentkrav 1. En slik strømningsmaskin er eksempelvis kjent fra EP A EP A1 anses å representere den nærmeste kjente teknikk, og viser en strømningsmaskin som tjener som en pod-drift for et skip. Strømningsmaskinen innbefatter et undervannshus, som er anordnet på skipets skrog, en propell, som er anordnet utenfor huset, og en propellaksel, hvor propellen sitter. Propellakselen er opplagret i huset. Huset har en gjennomgangsåpning hvor propellakselen er ført ut fra huset. Inne i huset er det en transmisjon i form av et planetgir. Dette er sammenkoblet med propellakselen, og har et transmisjonshus. En akseltetning tetter den gjennomgående åpningen med hensyn til inntrenging av væske i huset. Transmisjonen har en avstand fra akseltetningen. Driften av propellakselen henholdsvis propellen via transmisjonen skjer ved hjelp av en drivmotorinnretning, som eksempelvis innbefatter en elektrisk motor. Denne elektriske motoren kan være anordnet inne i huset, eller utenfor huset, i skipsskroget. Ved en plassering i skipsskroget skjer driften av propellakselen henholdsvis propellen via en vertikalaksel, som er ført fra skipsskroget og inn i huset, og et mellom transmisjonen og vertikalakselen anordnet kronhjul-kjeglehjulgir. I den foran beskrevne løsningen er det allerede oppnådd en høy grad av tetthet for strømningsmaskinen. Ved drift av strømningsmaskinen vil det imidlertid på akseltetningen virke en relativt høy trykkforskjell mellom væsken (eksempelvis sjøvann) utenfor strømningsmaskinen, og det vanligvis luftfylte innerrommet. Dessuten vil tetningen oppvarmes som følge av friksjonen med den roterende akselen. Dette medfører store mekaniske og termiske belastninger på akseltetningen, hvilket i ekstremtilfeller vil kunne medføre utetthet i tetningen, og således en inntrenging av væske i huset. Det er derfor en hensikt med foreliggende oppfinnelse å bedre tettheten ytterligere i en strømningsmaskin som angitt i innledningen til patentkrav 1. Dessuten er det en hensikt med foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe særlig fordelaktige anvendelser av en slik strømningsmaskin. Hensikten oppnås med en strømningsmaskin som angitt i patentkrav 1. Fordelaktige videreutviklinger er angitt i de uselvstendige kravene 2-. Særlig fordelaktige anvendelser av strømningsmaskinen ifølge oppfinnelsen er angitt i patentkravene Ifølge oppfinnelsen er transmisjonshuset i det minste delvis fylt med en transmisjonsvæske, og akseltetningen ligger an mot transmisjonshuset, eller er integrert i dette. Via den derved tilveiebrakte direkte termiske kontakten mellom tetningen og transmisjonsvæsken, kan varme særlig lett overføres fra tetningen og til transmisjonsvæsken. Varmen i tetningen kan således føres bort på en bedre måte enn når det inne i huset befinner seg luft, og transmisjonen har en avstand fra

2 2 akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres I tillegg vil den på akseltetningen liggende trykkforskjellen, og således den mekaniske belastningen på tetningen bli redusert, slik at derved likeledes faren for utettheter i tetningen reduseres. Ved en anordning av den elektriske maskinen inne i strømningsmaskinens hus sikrer man seg ytterligere at ved en skadet akseltetning vil en utenfra inn i huset inntrengende væske, eksempelvis sjøvann, ikke treffe den elektriske maskinen direkte, men først treffe transmisjonen. Derved kan den elektriske maskinen beskyttes bedre mot inntrengende væske. Sist, men ikke minst, kan man med oppfinnelsen redusere strømningsmaskinens dimensjon i propellakselens retning, hvilket i noen brukstilfeller vil kunne gi en hydrodynamisk bedre form av strømningsmaskinen. Transmisjonen kan være utformet som en entrinns- eller flertrinns transmisjon. Videre kan transmisjonen være en mekanisk transmisjon, og særlig være utformet som et planetgir, idet transmisjonsvæsken da kan være et smøremiddel. Transmisjonen kan også være en hydraulisk transmisjon, særlig en hydrodynamisk transmisjon, idet transmisjonsvæsken da vil kunne være transmisjonens driftsvæske. Transmisjonen kan være koblet med en ytterligere maskin, så som eksempelvis en elektrisk maskin eller en forbrenningskraftmaskin. Fortrinnsvis er transmisjonen koblet til en elektrisk maskin, som likeledes er anordnet inne i strømningsmaskinens hus. Som følge av koblingen til en elektrisk maskin, muliggjøres en hydrodynamisk særlig fordelaktig form for huset, derved at det muliggjøres en slik utforming av transmisjonen at ved drift av strømningsmaskinen vil turtallet til den elektriske maskinen være større enn propellakselens turtall (eksempelvis fire til fem ganger propellens turtall). Som elektrisk maskin kan det da benyttes en hurtigløpende maskin, som har mindre dimensjoner enn en maskin som løper med propellens turtall. Dette gjelder særlig når strømningsmaskinen brukes som en drivinnretning for en flytende eller neddykket innretning. Den elektriske maskinen kan være en elektrisk motor, som driver propellen. Som elektriske motorer kan det brukes ulike typer elektromotorer, så som asynkron- eller synkronmotorer, som magnetiseres ved hjelp av permanentmagneter eller et viklingssystem, og motorene kan også være utformet i samsvar med HTS (høytemperatur-supraleder)-teknikken. Den elektriske maskinen kan imidlertid også være en generator, som drives av propellen. I en konstruktivt sett særlig enkel utførelse vil i det minste en del av transmisjonshuset selv utgjør en del av strømningsmaskinens hus. Derved kan strømningsmaskinens vekt og dimensjoner reduseres.

3 3 Ved anvendelsen av en inne i huset anordnet elektromotor, innbefatter denne fortrinnsvis et motorhus som beskyttelse. For ytterligere redusering av vekten og dimensjonene til strømningsmaskinen, kan i det minste en del av motorhuset utgjøre en del av strømningsmaskinens hus Når motorhuset ligger an mot transmisjonshuset, kan motoren beskyttes særlig godt mot væske som måtte trenge inn i huset. Særlig fordelaktig kjøles den elektriske maskinen med en varmeoverføring gjennom strømningsmaskinens hus, og til en væske utenfor huset. En strømningsmaskin ifølge oppfinnelsen kan, på sin side som vender bort fra propellen, ha en ytterligere foran nevnt oppfinnelsesmessig anordning av en propell, en propellaksel, en akseltetning og en transmisjon, idet propellakselen henholdsvis propellen kan være tilkoblet den samme elektriske maskinen, eller en andre elektrisk maskin. De to propellene kan rotere i samme retning, eller være utført kontraroterende, og rotasjonshastighetene kan være like eller ulike. Ved en slik anordning, med to transmisjoner og to propeller, vil, med samme drivytelse, de mekaniske belastningene fordeles på to transmisjoner, slik at disse derved kan dimensjoneres mindre. Når strømningsmaskinens hus i det minste delvis dannes av transmisjonshuset og av motorhuset, kan strømningsmaskinen fordelaktig være bygget opp modulært av i det minste én eller to propellmoduler, én eller to transmisjonsmoduler, og én eller to motormoduler. Modulene kan være i form av et modulært byggekassesystem, som innbefatter transmisjonsmodul, motormodul og propellmodul av ulike ytelsesklasser og karakteristikker, omsetningsforhold, rotasjonshastigheter, rotasjonsretninger, etc. En strømningsmaskin kan da eksempelvis alt etter behov være sammensatt av følgende moduler, som rades opp i forhold til hverandre i den angitte rekkefølgen: - en motormodul, en transmisjonsmodul, og en trekkpropellmodul, - en trykkpropellmodul, en transmisjonsmodul, og en motormodul, - en trykkpropellmodul, en første transmisjonsmodul, en motormodul, en andre transmisjonsmodul, og en trekkpropellmodul, idet motoren i motormodulen kan drive begge transmisjonene, henholdsvis begge propellene, - en trykkpropellmodul, en første transmisjonsmodul, en første motormodul, en andre motormodul, en andre transmisjonsmodul, og en trekkpropellmodul, idet motoren i den første motormodulen driver transmisjonen i den første transmisjonsmodulen, henholdsvis trykkpropellen, og motoren i den andre motormodulen driver transmisjonen i den andre transmisjonsmodulen, henholdsvis trekkpropellen. En særlig fordelaktig anvendelse av strømningsmaskinen ifølge oppfinnelsen er som drivinnretning for en flytende eller neddykkbar innretning, så som eksempelvis et skip eller en offshoreplattform, idet strømningsmaskinen, som fortrinnsvis er

4 4 horisontalt og/eller vertikalt dreibar, er festet i skroget til den flytende eller neddykkende innretningen. Videre kan strømningsmaskinen fordelaktig anvendes som en pumpe, som en ventilator, eller som en kompressor Dessuten kan strømningsmaskinen brukes som en turbin, særlig for tilveiebringelse av elektrisk strøm i en flytende eller neddykket innretning, i et strømningskraftverk eller tidevannskraftverk, eller i et vindkraftanlegg. Oppfinnelsen og ytterligere fordelaktige utførelser av oppfinnelsen i samsvar med de uselvstendige kravene, skal nå forklares nærmere i form av utførelseseksempler, og under henvisning til tegningen, hvor: Fig. 1 viser en strømningsmaskin med en i et transmisjonshus integrert akseltetning, Fig. 2 viser strømningsmaskinen i figur 1 med en vertikalaksel (L-utførelse), Fig. 3 viser strømningsmaskinen i figur 1 med en mot et transmisjonshus anliggende akseltetning. Figur 1 viser forenklet og skjematisk et delvis lengdesnitt gjennom en strømningsmaskin 1, som brukes som fremdriftsinnretning for en flytende eller neddykket innretning, så som eksempelvis et skip eller en offshoreplattform. Strømningsmaskinen er festet dreibart om en akse A i skroget til den flytende innretningen. En slik fremdriftsinnretning betegnes også som rorpropell, eller som pod-drivverk, og har vanligvis en drivytelse på 0,- MW. Strømningsmaskinen 1 innbefatter et hydrodynamisk optimalt utformet undervannshus 2, som er anordnet på skipets skrog. Videre innbefatter strømningsmaskinen en propell 3, anordnet utenfor huset 2, og en propellaksel 4, hvor propellen 3 sitter. Propellakselen 4 er dreibart opplagret i huset 2 ved hjelp av lagre 12, og går ut fra huset 2 gjennom en gjennomgangsåpning. Et planetgir 6 er koblet til propellakselen 4, og innbefatter et girhus 7, som er fylt med en girvæske 8 i form av olje eller et annet smøremiddel. Girhuset 7 danner med sin omkretsflate en del av omkretsflaten til strømningsmaskinens hus 2. Både gjennomgangsåpningen, så vel som akseltetningen 9, utgjør integrerte bestanddeler av huset 7. I gjennomgangsåpningen for den roterende propellakselen 4, er det anordnet en akseltetning 9 som tetter gjennomgangsåpningen, med hensyn til inntrenging av væske utenfor huset 2, og inn i huset 2. Som følge av den direkte termiske kontakten mellom tetningen 9 og girvæsken 8, kan varme på særlig enkel måte overføres fra tetningen 9 og til girvæsken 8, slik at derved den termiske påkjenningen på tetningen, hvor således faren for beskadigelser reduseres.

5 Mellom sjøvannet, som omstrømmer strømningsmaskinens 1 hus 2, og girvæsken 8 foreligger det bare en liten trykkforskjell, slik at derved de mekaniske belastningene på tetningen 9, og således også faren for beskadigelse av tetningen 9, reduseres Inne i huset 2 er det anordnet en elektrisk maskin i form av en elektrisk motor 11 for drift av propellen 3. Den elektriske motoren 6 er koblet til propellakselen 4, henholdsvis propellen 3, via giret 6. Den elektriske motoren 11 innbefatter et motorhus 13, og omkretsflaten til dette huset 13 utgjør en del av omkretsflaten til strømningsmaskinens 1 hus 2. Girhuset 7 ligger an mot motorhuset 13, slik at derved den elektriske motoren vil være godt beskyttet med hensyn til en gjennom åpningen og inn i huset 2 inntrengende væske. Den elektriske motoren 11 er utformet som en hurtigløpende maskin, og planetgiret 6 er utformet slik at under drift av strømningsmaskinen 1, vil den elektriske maskinens 11 turtall være høyere enn turtallet til propellakselen 4 (eksem pelvis 4 til ganger propellens turtall). Særlig fordelaktig skjer det en kjøling av den elektriske motoren 11, i det minste for en større del, som følge av en varmeoverføring i strømningsmaskinens 1 hus 2, og til det omgivende sjøvannet. Fordelaktig er den elektriske motoren 11 og giret 6 kapslet, og således særlig godt beskyttet med hensyn til ytre innflytelser. Figur 2 viser strømningsmaskinen 1 i figur 1, men her uten en elektrisk motor inne i huset 2. Isteden er propellakselen 3 via giret 6 koblet til en vertikalaksel 21 (Lanordning), som på sin side er koblet til en her ikke nærmere vist elektrisk motor som er anordnet inne i skipsskroget. For kraftoverføringen mellom propellakselen 4 og vertikalakselen 21, er det i drivstrengen mellom planetgiret 6 og vertikalakselen 21 anordnet et kronhjul-kjeglehjul-gir 22. Figur 3 viser strømningsmaskinen 1 i figur 1 med en i huset 2 integrert og mot girhuset 7 anliggende akseltetning 9, istedenfor en i girhuset 7 integrert akseltetning. Også i en slik utførelse kan varme fra tetningen 9 relativt enkelt overføres til girvæsken 8, og det muliggjøres også en bare forholdsvis liten trykkforskjell over tetningen, slik at man derved også oppnår de i forbindelse med figur 1 foran nevnte fordeler. Girhuset 7 består her fortrinnsvis av et særlig godt varmeledende materiale. Strømningsmaskinen 1 i figurene 1-3 kan på den relativt propellen 3 fravendte side ha nok en anordning av en propell, av den type som er beskrevet foran, med en propellaksel, en akseltetning, og en transmisjon, idet propellakselen, henholdsvis propellen, kan være koblet til den samme elektriske maskinen 11, eller til en ytterligere elektrisk maskin. De to propellene kan rotere i samme retning, eller ha kontrarotasjon, og dreiehastighetene kan være like eller ulike.

6 6 Strømningsmaskinen 1 i figurene 1-3 er bygget opp modulært med en trykkpropellmodul 23, en transmisjonsmodul 24, en motormodul 2, og en endekappemodul 26. Modulene er således komponenter i et modulært byggekassesystem, som innbefatter transmisjonsmodul, motormodul og propellmodul av ulike ytelsesklasser og karakteristikker, ulike omsetningsforhold, turtall, rotasjonsretninger, etc.

7 7 PATENTKRAV Strømningsmaskin (1) med - et hus (2), - minst én propell (3) utenfor huset (2), - en propellaksel (4) som er koblet til propellen (3), hvilken propellaksel (4) er opplagret inne i huset (2), og ført ut fra huset (2) gjennom en gjennomgangsåpning (), - en transmisjon (6), som er koblet til propellakselen (4), er anordnet inne i huset (2), og innbefatter et transmisjonshus (7), og - med en akseltetning (9), som tetter gjennomgangsåpningen () med hensyn til inntrenging av væske i huset (2), k a r a k t e r i s e r t v e d at transmisjonshuset (7) er i det minste delvis fylt med en transmisjonsvæske (8), og at akseltetningen (9) ligger an mot transmisjonshuset (7), eller er integrert i transmisjonshuset (7). 2. Strømningsmaskin (1) ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at transmisjonen (6) er utformet som et planetgir. 3. Strømningsmaskin (1) ifølge krav 1 eller 2, k a r a k t e r i s e r t v e d at transmisjonen (6) er koblet med en elektrisk maskin (11). 4. Strømningsmaskin (1) ifølge krav 3, k a r a k t e r i s e r t v e d at den elektriske maskinen (11) er an ordnet inne i huset (2).. Strømningsmaskin (1) ifølge krav 3 eller 4, k a r a k t e r i s e r t v e d at transmisjonen (6) er utformet slik at under drift av strømningsmaskinen (1) vil den elektriske maskinens (11) turtall være høyere enn propellakselens (4) turtall. 6. Strømningsmaskin (1) ifølge et av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at i det minste en del av transmisjonshuset (7) danner en del av strømningsmaskinens (1) hus (2). 7. Strømningsmaskin (1) ifølge et av kravene 3-6, k a r a k t e r i s e r t v e d at den elektriske maskinen (11) innbefatter et maskinhus (13), idet i det minste en del av maskinhuset (13) danner en del av strømningsmaskinens (1) hus (2). 8. Strømningsmaskin (1) ifølge krav 7, k a r a k t e r i s e r t v e d at maskinhuset (13) ligger an mot transmisjonshuset (7).

8 8 9. Strømningsmaskin (1) ifølge krav 3, k a r a k t e r i s e r t v e d at en kjøling av den elektriske maskinen (11) skjer med en varmeoverføring gjennom strømningsmaskinens (1) h us (2), og til omgivelsene utenfor strømningsmaskinen (1). 1. Strømningsmaskin (1) ifølge krav 6 og 7, k a r a k t e r i s e r t v e d en modulær oppbygging av i det minste én eller to propellmoduler (23), én eller to transmisjonsmoduler (24), og én e ller to motormoduler (2). 11. Anvendelse av strømningsmaskinen (1) ifølge et av kravene 1-, som en fremdriftsinnretning for en flytende eller neddykket innretning, så som eksempelvis et skip eller en offshoreplattform, idet strømningsmaskinen, fortrinnsvis horisontalt og/eller vertikalt dreibart, er festet til et skrog (), for den flytende eller neddykkende innretningen. 12. Anvendelse av strømningsmaskinen (1) ifølge et av kravene 1- som en pumpe, en ventilator, eller en kompressor. 13. Anvendelse av strømningsmaskinen (1) ifølge et av kravene 1- som en turbin, særlig for strømforsyning for en flytende eller neddykket innretning, i et strømningskraftverk eller tidevannskraftverk, eller i et vindkraftanlegg.

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32933 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F03B 9/00 (06.01) F03B 17/06 (06.01) F03D /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 092798 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.07.31 (8)

Detaljer

Oppfinnelsen angår en tautrinse, bestående av et trinselegeme med en trinsekrans, hvor trinselegemet har et nav i dets midtpunkt, og hvor en rille er

Oppfinnelsen angår en tautrinse, bestående av et trinselegeme med en trinsekrans, hvor trinselegemet har et nav i dets midtpunkt, og hvor en rille er 1 Oppfinnelsen angår en tautrinse, bestående av et trinselegeme med en trinsekrans, hvor trinselegemet har et nav i dets midtpunkt, og hvor en rille er formet i trinsekransen for føring av tauet, hvor

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100258 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.02.19 (85) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133231 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K /12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1314 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F04D 13/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1314 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.01 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.01

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100258 (13) A1. (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100258 (13) A1. (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100258 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100258 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.02.19 (85) Videreføringsdag (24)

Detaljer

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter.

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter. 1 10 Oppfinnelsen vedrører en anordning til elektrisk forbindelse av en container med et motelement, der anordningen er utformet som plugginnretning som har minst en bryter og hvor en første pluggdel som

Detaljer

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag -

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag - NORGE Utlegningsskrift nr. 125070 Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20 Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Løpedag - Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.12.1968

Detaljer

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre 1 1 2 3 40 Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre skaplegemeføring for anordning i innerrommet av et skaplegeme,

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1.

Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1. 1 Fot, spesielt møbelfot Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1. 5 Spesielt ved tunge møbler, for eksempel polstermøbler med en fot, spesielt en rundfot, er det

Detaljer

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL 1 TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt transport av levende fjærfe fra avls- til slaktesteder. Kjent teknikk 10

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2303754 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66D 1/12 (2006.01) B66D 1/14 (2006.01) B66D 5/12 (2006.01) E21B 19/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å rense en brønns øvre parti SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes FULLMEKTIG:

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Nedihullsvedlikeholdsverktøyet 1 har følgende funksjonsprosedyre:

Nedihullsvedlikeholdsverktøyet 1 har følgende funksjonsprosedyre: 1 1 Oppfinnelsen vedrører et nedihullsvedlikeholdsverktøy for plassering av fortrengningsmasse/smøremasse innvendig i et stengeventilhulrom i en Blow Out Preventer (BOP) når BOPen er montert på brønnhodet,

Detaljer

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse 1 INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL Beskrivelse 5 Oppfinnelsens område [0001] 10 Den foreliggende oppfinnelsen angår området fremstilling av drikker, f.eks. basert på kaffe,

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1717 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1717 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06. (30)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN NORGE Utlegningsskrift nr. 126192 Int. Cl. H Ol 0 33/02 Kl. 21g-13/22 Patentsøknad nr. 802/69 Inngitt 26.2.1969 Løpedag STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.8.1969

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor 1 Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor Den foreliggende oppfinnelse er generelt relatert til separering av et flytende reaksjonsprodukt som

Detaljer

INNRETNING FOR Å OMDANNE BØLGEENERGI TIL MEKANISK ENERGI

INNRETNING FOR Å OMDANNE BØLGEENERGI TIL MEKANISK ENERGI 1 INNRETNING FOR Å OMDANNE BØLGEENERGI TIL MEKANISK ENERGI OPPFINNELSENS ANVENDELSESOMRÅDE Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et bølgeenergianlegg for å utvinne energi fra bølgebevegelsen i en vannoverflate,

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

DRIVENHET OVER VANNFLATEN MED VARIABEL HASTIGHET FOR STORE PUMPER OG KOMPRESSORER.

DRIVENHET OVER VANNFLATEN MED VARIABEL HASTIGHET FOR STORE PUMPER OG KOMPRESSORER. DRIVENHET OVER VANNFLATEN MED VARIABEL HASTIGHET FOR STORE PUMPER OG KOMPRESSORER. Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører trykkforsterkning av væsker som olje, kondensat og vann, flerfasefluid

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

LÅS MED ET SELEKTORELEMENT

LÅS MED ET SELEKTORELEMENT LÅS MED ET SELEKTORELEMENT Beskrivelse 2 3 [0001] Den foreliggende oppfinnelsen retter seg mot en lås for en dør, et vindu eller lignende, med en låskasse hvor det er anbrakt en låsmekanisme med et reileelement

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

Anordning for brygging av øl BESKRIVELSE TEKNISK OMRÅDE

Anordning for brygging av øl BESKRIVELSE TEKNISK OMRÅDE 1 Anordning for brygging av øl BESKRIVELSE TEKNISK OMRÅDE Oppfinnelsen vedrører en anordning for ølbrygging som kan anvendes så vel for mengder vanlige innen husholdning som for stortekniske anlegg. For

Detaljer

Patent i Norge nr FMC Kongsberg Subsea AS

Patent i Norge nr FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 16. januar 2015 Vår ref.: P22021NO00 / GLA Håvard Larsen Deres ref.: Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS Vi viser

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

Ifølge ett aspekt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremdriftsanordning tilveiebrakt inne i et skrog til et marint fartøy.

Ifølge ett aspekt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremdriftsanordning tilveiebrakt inne i et skrog til et marint fartøy. 1 Tittel: FREMDRIFTSANORDNING MED FINNE Beskrivelse Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et fremdriftssystem til et marint fartøy hvori det anvendte middelet til fremdrift omfatter

Detaljer

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en brønn under innslusing av et brønnverktøy SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Åsmund Solland Langflåtveien

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335404 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335404 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33404 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H02K 7/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1341 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.06 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn.

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn. - 1 - P3891NO00-KM Aktuator med forutbestemt feil-modus Denne oppfinnelsen vedrører aktuatorer, og særlig elektrisk eller hydraulisk drevne aktuatorer for betjening av anordninger så som hydrauliske styringsventiler.

Detaljer

(19) NO (11) 325577 (13) B1

(19) NO (11) 325577 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 325577 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 17/00 (2006.01) B63B 35/44 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20060693 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.02.14 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H02J 3/00 (06.01) H02J 3/34 (06.01) H02J 3/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..26 (8)

Detaljer

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører fremstilling av tette og varmeisolerte tanker integrert i en bæresktruktur, særlig skroget

Detaljer

En ulempe med en slik anordning er at den komprimerte gassen etter det midtre trykktrinnet har en mye lavere temperatur enn den komprimerte gassen

En ulempe med en slik anordning er at den komprimerte gassen etter det midtre trykktrinnet har en mye lavere temperatur enn den komprimerte gassen 1 Beskrivelse 2 3 Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en anordning for å komprimere og tørke gass. Rørvarmevekslere er allerede kjent, som består av et hus i hvilket et eller flere rør strekker seg

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni. 143551 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551 NORGE [NO] [C] (45) PATETTT MEDDELT 4.MAES 1981 (51) Inf Cl. 1 G 21 C 13/02 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Palentsølcnad nr. 761334 (22) Inngiti 2 0. 0

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289 f SI (46) PiOTT MEDDELT NORGE [NO] (51) mr ei.' B 25 J 9/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) Inngitt (23) Løpedag 773861 11.11.77 11.11.77

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9008 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/24 (06.01) B63H 21/17 (06.01) H02J /00 (06.01) H02J 9/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 1 Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 0001 Oppfinnelsen omhandler et produkt bestående av et sett med tråder, holdt sammen av minst

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1363 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E02D 29/12 (06.01) E02D 29/14 (06.01) E03F /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1363 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.03. (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

Fremgangsmåte for fremstilling av en sandwichstruktur for anvendelse som pansring mot ballistiske prosjektiler, spesielt hulladninger

Fremgangsmåte for fremstilling av en sandwichstruktur for anvendelse som pansring mot ballistiske prosjektiler, spesielt hulladninger 1 Fremgangsmåte for fremstilling av en sandwichstruktur for anvendelse som pansring mot ballistiske prosjektiler, spesielt hulladninger Oppfinnelsen gjelder en fremgangsmåte for fremstilling av en sandwichstruktur

Detaljer

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal Søknadsnr.: 121478 Søker: Lyng Pro Tech AS Referanse: P121478NO Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Varmeveksler 1 Varmeveksler Den foreliggende oppfinnelsen angår en varmeveksler

Detaljer

Formatert: Blokkjustert

Formatert: Blokkjustert 1 Oppfinnelsen vedrører innretninger for kontroll av bevegelsen til en kjetting. Mer særskilt vedrører oppfinnelsen en innretning for stopping og låsing av bevegelsen til en ankerkjetting, som angitt i

Detaljer

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold.

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold. - 1 - P4247NO01-KM Høytrykks stigerørssammenstilling Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en høytrykks stigerørssammenstilling der en øvre del av sammenstillingen kan løsnes fra en stigerørsstreng som

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

OVERSTØPT MEMBRANPUMPE

OVERSTØPT MEMBRANPUMPE 1 OVERSTØPT MEMBRANPUMPE 2 TEKNISK BAKGRUNN Plastmembranpumper har tradisjonelt blitt støp av en harpiks som kan inneholde forsterkende fibre. US 02/07972 beskriver en overstøp membranpumpe som anses å

Detaljer

Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy. Bakgrunn:

Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy. Bakgrunn: - 1 - P4461NO00-AGI Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy Bakgrunn: Oppfinnelsen angår et fleksibelt oppheng som er innrettet til å bli anordnet på et fartøy, for eksempel intervensjonsskip.

Detaljer

over fingerdelen, løst ved at vottdelen i hvileposisjonen er anordnet i en lomme utformet i hanskens håndbaksområde.

over fingerdelen, løst ved at vottdelen i hvileposisjonen er anordnet i en lomme utformet i hanskens håndbaksområde. 1 TOKOMPONENTHANSKE Oppfinnelsen vedrører en hanske som på pålitelig vis kan beskytte brukerens hånd ved flest mulig temperaturbetingelser, herunder meget lav temperatur og betingelser med sterk vind.

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft. 1 PROPELL FOR BÅT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Detaljer

er utformet for å likne veldig på en arm, ikke vil være en særlig god kandidat til en hale.

er utformet for å likne veldig på en arm, ikke vil være en særlig god kandidat til en hale. 1 Et lekebyggesett Foreliggende oppfinnelse vedrører et lekebyggesett omfattende separate byggeelementer tilpasset for bygging av en leketøysfigur, byggeelementene omfattende et antall kroppselementer

Detaljer

Særlig vedrører oppfinnelsen en klimatiseringsmodul som er innebygd i en kassettvegg eller et kassett-tak.

Særlig vedrører oppfinnelsen en klimatiseringsmodul som er innebygd i en kassettvegg eller et kassett-tak. 1 Tittel: Klimatiseringssystem for rom Oppfinnelsen vedrører et klimatiseringssystem for rom. Særlig vedrører oppfinnelsen en klimatiseringsmodul som er innebygd i en kassettvegg eller et kassett-tak.

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område 1 INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelse vedrører infrarød stråling-tilberedningsinnretninger, og, mer spesifikt, et infrarødstråling-tilberedningsapparat

Detaljer

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig.

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig. 1 Gravlanterne Oppfinnelsen vedrører en gravlanterne med et hus og en dør som er vippbart anordnet på huset, hvor huset sett i langsgående retning har et renneaktig tverrsnitt med en basis og to bein,

Detaljer

Tittel: Fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder

Tittel: Fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder 1 Tittel: Fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder Beskrivelse Oppfinnelsen gjelder et fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder, hvorved punktsveiseelektrodene hver har et sentralt

Detaljer

Tittel: Anordning for oppbevaring av to produkter som skal blandes, og for å gi ut blandingen av disse produkter.

Tittel: Anordning for oppbevaring av to produkter som skal blandes, og for å gi ut blandingen av disse produkter. V1409NO00 EP2327638 Tittel: Anordning for oppbevaring av to produkter som skal blandes, og for å gi ut blandingen av disse produkter. 1 3 [0001] Den foreliggende oppfinnelse gjelder generelt en anordning

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører innretninger for behandling av den ytre overflaten på rørformede elementer. Mer særskilt vedrører oppfinnelsen en

Oppfinnelsen vedrører innretninger for behandling av den ytre overflaten på rørformede elementer. Mer særskilt vedrører oppfinnelsen en 1 Oppfinnelsen vedrører innretninger for behandling av den ytre overflaten på rørformede elementer. Mer særskilt vedrører oppfinnelsen en slipeinnretning for en sylinderstang eller lignende, som angitt

Detaljer

Holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel

Holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel 1 3 Holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et holdeelement for justering av et deksel til en møbeldel mellom en lukket stilling og en åpen stilling innbefattende

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning

Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning 1 Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning Teknisk område Den foreliggende oppfinnelsen angår en anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning ved bevegelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR - 1 - P4488NO00-KM KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR Foreliggende oppfinnelse vedrører et koblingsverktøy for stigerør, anpasset for å sammenkoble og frakoble stigerørsegmenter. Verktøyet er også egnet med

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2239692 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Tittel: Styrelist for dybdeboringsverktøy og borkrone

Tittel: Styrelist for dybdeboringsverktøy og borkrone 1 Tittel: Styrelist for dybdeboringsverktøy og borkrone Den foreliggende oppfinnelse vedrører en styrelist til opptak av flatetrykket som oppstår på borkroner utstyrt med skjæreverktøy og ført på borestenger,

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelse vedrører en likestrømsmotor, spesielt for styring av automatiske skyvedører.

Den foreliggende oppfinnelse vedrører en likestrømsmotor, spesielt for styring av automatiske skyvedører. 1 Teknisk felt Den foreliggende oppfinnelse vedrører en likestrømsmotor, spesielt for styring av automatiske skyvedører. Bakgrunn for oppfinnelsen Vanligvis krever gjeldende lovbestemmelser på europeisk

Detaljer

Tittel: Innretning for sortering av gjenstander

Tittel: Innretning for sortering av gjenstander V2449NO00 EP2666738 Tittel: Innretning for sortering av gjenstander 1 1 2 30 3 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen gjelder en innretning for sortering av gjenstander som transporteres på et transportbånd med

Detaljer

Fremgangsmåte og anordning til fremstilling av en stansing

Fremgangsmåte og anordning til fremstilling av en stansing V04NO00 EP2184141 Tittel: Fremgangsmåte og anordning til fremstilling av en stansing 1 [0001] Foreliggende oppfinnelse gjelder en fremgangsmåte og en anordning til produksjon av en stansing, særlig en

Detaljer

Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv

Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv 1 Foreliggende oppfinnelse vedrører i store trekk ammoniumnitrat/brenseloljeeksplosiver, også kjent som ANFO- eller ANFEX-eksplosiver, og heretter også vist

Detaljer

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178.

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178. 1 P A T E N T K R A V 1. En anordning for å overføre fluid som er egnet for å være anordnet fra en støtte (1) installert til sjøs, på bunnen eller på en flytende måte (1-2, 1-1), mellom en nevnte støtte

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Nedihulls aktuator SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien 13 4344 Bryne FULLMEKTIG:

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 IMORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G 21 C 3/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patent søknad nr. 122/71 (22) Inngitt 13.01.71 (23) Løpedag 13.01.71 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP228944 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 228944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 7/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører en slingringsdemper for å dempe slingringsbevegelser mellom to kjøretøydeler, ifølge

Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører en slingringsdemper for å dempe slingringsbevegelser mellom to kjøretøydeler, ifølge 1 1 2 3 Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører en slingringsdemper for å dempe slingringsbevegelser mellom to kjøretøydeler, ifølge ingressen i krav 1. [0002] En slingringsdemper av denne

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat

Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat 1 Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk samt et tilsvarende elektronisk apparat for et slikt ad

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2326706 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C12M 1/00 (06.01) C12N 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.09. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en konstruksjon SØKER: Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 89, Strømsteinen 4003 STAVANGER OPPFINNER: Eirik Engevik Rytterfaret 34

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2496836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 11/04 (06.01) F03D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Patentsøknad nr O.nr /AFI/UNN

Patentsøknad nr O.nr /AFI/UNN 0 Patentsøknad nr. 04 1831 O.nr. 641 /AFI/UNN 21.04.16 Søker : AB TETRA PAK Tittel : Emballasjelaminat for emballasjebeholder som kan anbringes i retorte, emballasjebeholder og fremgangsmåte for å forlenge

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 262748 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01R 9/26 (06.01) H01R 43/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige 1 Europeisk patent nr. 237066 NORWAY P16219NOEP Søker: Telesteps AB P.O. Box 362 73 24 Tranås Sverige Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Ake Winbladh Stallbergavägen 1B S-73 61

Detaljer