(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret"

Transkript

1 (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag (8) Videreføringsdag (24) Løpedag (30) Prioritet (41) Alm.tilgj (4) Meddelt (73) Innehaver Aker Subsea AS, Postboks 94, 132 LYSAKER, Norge (72) Oppfinner Kjell Olav Stinessen, Vækerøveien 132 O, 0383 OSLO, Norge (74) Fullmektig Zacco Norway AS, Postboks 03 Vika, 012 OSLO, Norge (4) Benevnelse Fremgangsmåte til drenering av en eller flere væskeoppsamlere (6) Anførte publikasjoner NO 0836 A NO A (7) Sammendrag Det er tilveiebrakt en fremgangsmåte for nøddrenering av kompressor () i et system for utskilling og oppsamling av væske i gass fra et reservoar, hvilket system videre innbefatter en væskeoppsamler (3, 4) tilknyttet et utløp (6) fra kompressoren (), og en resirkuleringskrets () mellom utløpet (6) av kompressoren og et innløp (1) fra reservoaret og til en væskeutskiller (2) til hvilken den minst ene væskeoppsamleren (3, 4) er nedstrøms tilknyttet, og hvilket utløp (6) er nedstrøms tilknyttet et transportrør (7), idet trykket til væsken i den minst ene væskeoppsamleren (3, 4) heves til et høyere trykk enn trykket i innløpsrøret (1) eller transportrøret (7), og idet væsken i den minst ene væskeoppsamleren (3, 4) dreneres oppstrøms enten til innløpsrøret (1) eller direkte til væskeutskilleren (2) via et nøddreneringsrør (K), eller alternativt nedstrøms til transportrøret (7) via et dreneringsrør (13).

2 1 Den foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte for drenering av minst èn væskeoppsamler i et system for utskilling og oppsamling av væske i gass fra et reservoar, som angitt i ingressen til krav 1. Ved resirkulasjon kan alternativt nok trykk oppnås til å drenere til blandepunkt nedstrøms kompressoren. 1 Med henvisning til norsk patent nr , tilhørende søkeren, er det tidligere kjent et system med væskeoppsamler som dreneres ved tilførsel av komprimert gass fra systemets kompressor til væskeoppsamler eller ved tilførsel av innestengt trykk nedstrøms av kompressoren til væskeoppsamler. En svakhet ved dette systemet er at dersom kompressoren skulle stoppe eller det ikke er tilgjengelig innestreng trykk, vil ikke lenger væskeoppsamleren kunne dreneres. Hvis oppsamleren er full idet stans inntreffer, vil den derfor kunne bli overfylt ved oppstart av kompresjonssystemet, noe som gjør at det må stenges ned, og på den måten vil oppstart ikke være mulig. En annen situasjon hvor oppsamleren kan være full eller delvis full er etter installasjon av kompresjonssystemet og sjøvann kan ha lekket inn i forbindelse med installasjonsoperasjonen. I et slikt tilfelle kan det være umulig å starte kompressoren og slippe trykkgass ut til transportrøret, netto utstrømning, fra den fordi produksjon av trykkgass fra kompressoren vil føre til at brønnstrøm med væske føres inn i separatoren og væskeutskilleren kan bli overfylt. Ovennevnte og andre svakheter eller mangler søkes i henhold til oppfinnelsen løst ved hjelp av en fremgangsmåte som angitt i karakteristikken til krav 1. 2 Fordelaktige utførelsesformer av oppfinnelsen fremgår av de uselvstendige krav. 30 Ikke begrensende utførelsesformer av oppfinnelsen er vist i vedlagte figurer, der figur 1 er et prinsippriss av en første utførelsesform av oppfinnelsen, uten behov for nøddreneringsrør, figur 2 er et prinsippriss av en andre utførelsesform av oppfinnelsen, med behov for nøddreneringsrør, og figur 3 er et prinsippriss av en tredje utførelsesform av oppfinnelsen, innbefattende en trykkakkumulatortank. 3

3 2 Betydningen av henvisningene som refererer til ovennevnte figurer og som gitt i beskrivelsen nedenfor fremgår av opplistingen i Tabell 1, og hvor like eller liknende komponenter eller elementer er identifisert med like tall- og eller/bokstavhenvisninger. Tabell 1 1 Innløpsrør 2 Væskeutskiller 3 Væskeoppsamler 4 Væskeoppsamler Kompressor a Kompressormotor 6 Utløpsrør 7 Transportrør 8 Ventil 9 Tilbakeslagsventil Resirkuleringskrets 11 Ventil 12 Blandepunkt 13 Dreneringsrør 14 Varmeveksler A Trykkakkumulatortank B Ventil C Ventil D Ventil E Ventil F Ventil G Ventil H Ventil I Ventil J Ventil K Rør for nøddrenering til punkt oppstrøms separator eller inn i separator L Blandepunkt M Avtakspunkt for høytrykks dreneringsgass N Alternativt avtakspunkt for dreneringsgass

4 3 Ved først å henvise til figur 1, er det vist en innløpsrør 1 som fører fra et reservoar og til en væskeutskiller (i det etterfølgende også omtalt som en separator) 2. Utskilt væske fra væskeutskilleren 2 føres til minst en væskeoppsamler, i det viste tilfellet to væskeoppsamlere 3, 4, mens gass fra væskeutskilleren føres til en kompressor, med motor a, nedstrøms av væskeutskilleren 2, slik det også er kjent fra norsk patent nr , tilhørende søkeren. Utgående, komprimert gass fra kompressoren føres til utløpsrør 6 og føres videre mot land gjennom et transportrør 7 etter passering av en ventil 8 med aktuator og en tilbakeslagsventil Fra utløpsrøret 6, rett etter kompressoren, utgår en resirkuleringskrets ( anti surge ) som fører gass tilbake til innløpsrøret 1 oppstrøms av væskeutskilleren 2, idet resirkuleringskretsen innbefatter en ventil med aktuator 11 som i strømningsretning er etterfulgt av en varmeveksler 14 for avkjøling av resirkulert gass ved varmeveksling til det omgivende sjøvann. Under normal operasjon hvor komprimert gass, trykkgass, fra kompressoren føres inn i transportrøret 7 slik at den har netto utstrømning og ikke bare går i resirkulasjon uten produksjon, vil gass fra væskeutskilleren 2 dreneres ved at gass med kompressorens utløpstrykk, trykkgass fra et avtakspunkt M (eller alternativt N, se figur 3), presser væske ut av væskeoppsamlerne 3, 4 når ventil G eller ventil H er lukket og ventil I eller ventil J er åpen og ventil E eller ventil F er åpen og ventil C er åpen. For å sikre effektiv utstrømning fra væskeoppsamlerne 3, 4 til blandepunktet 12 i transportrøret 7 via dreneringsrør 13, kan f.eks. ventil 8 ha en viss strupning eller det kan være satt inn en spesiell strupning i blandepunktet 12 for å oppnå et drivende trykkfall fra utløpet av væskeoppsamlerne 3, 4 til blandepunktet 12, typisk 1 til 3 bar. I visse tilfeller kan det være nok trykkfall gjennom utstyr fra utløpet av kompressoren og frem til blandepunktet 12 slik at egen struping vil være unødvendig. Dette kan være tilfelle hvis en (ikke vist) gassutløpskjøler er innmontert mellom kompressorens utløp og foran blandepunktet 12. En annen måte å fremskaffe drivende trykkfall på er å anordne en innsnevring som gir undertrykk, f.eks. Laval- eller venturi-dyse eller blende, i transportrøret 7 i blandepunktet 12 der hvor væske strømmer inn. 3 Videre, med henvisning til figur 2 og 3, kan det i tilfeller hvor kompressoren har stoppet og det er behov for drenering av væskeoppsamlerne 3, 4, være anordnet et dreneringsrør K (i det etterfølgende også omtalt som et nøddreneringsrør) som kan føre væske til et blandepunkt L oppstrøms separatoren 2.

5 4 Nøddreneringsmetode 1, uten behov for nøddreneringsrør (figur 1): I forbindelse med kontrollert nedstengning av kompressoren, og for å sikre seg at væskeoppsamlerne 3, 4 er tomme før neste oppstart, kan kompressoren settes i resirkulasjon, med ventil 8 stengt, og resirkulasjons-/anti-surgeventilen 11 kan innstilles på slik stuping at utløpstrykket for den resirkulerte gassen i resirkulasjonsrør blir høyere enn trykket i transportrøret 7 og væsken kan på vanlig måte dreneres til blandepunktet 12, slik som beskrevet ovenfor. 1 Nøddreneringmetode 2, med nøddreneringsrør (figur 2): Hvis det ikke er mulig å strupe så mye på ventilen 11 at trykket på den resirkulerte gassen i røret blir høyere enn trykket i røret 7, kan dreneringen utføres ved at det er lagt inn et nøddreneringsrør K fra utløpet av væskeoppsamlerne 3, 4 til et blandepunkt L i innløpsrøret 1 oppstrøms separatoren 2. Alternativt, og ikke vist, kan nøddreneringsrøret K føres direkte inn i separatoren 2. Resirkuleringstrykket i røret innstilles da på et trykk som er høyere enn i innløpsrøret 1. Ved oppstart etter stopp kan man også sikre seg at væskeoppsamlerne 3, 4 er tomme ved bruk av en av de ovennevnte nøddreneringsmetodene med resirkulasjon før netto utstrømning av gass og dermed ingen netto innstrømning av væske til separatoren 2. Nøddreneringsmetode 1 og 2 er bare mulig med avtakspunkt M oppstrøms avstengningsventilen 8 for kompressoren, og således for avtak av høytrykks dreneringsgass fra kompressoren Som en ekstra forsikring for at nøddrenering skal være mulig, kan det innføres en trykkakkumulatortank A, som vist i figur 3. Fra utløpsrøret 6, fortrinnsvis rett etter kompressoren (i avtakspunktet M for høytrykks dreneringsgass) eller alternativt lengre ned i utløpsrøret (i avtakspunktet N for dreneringsgass ved lavere trykk), etter ventilen 8 med aktuator og tilbakeslagsventilen, utgår i henhold til denne utførelsesformen av oppfinnelsen et tilførselsrør til minst en trykkakkumulatortank, i det viste tilfellet en trykkakkumulatortank A, og hvor tilførselsrøret til trykkakkumulatortanken A innbefatter en ventil B med aktuator, hvis funksjon vil bli beskrevet nedenfor. 3

6 Fra trykkakkumulatortanken A utgår et tilførselsrør for trykkgass til hver av de to væskeoppsamlerne 3, 4, og hvor hvert av disse tilførselsrørene innbefatter en respektive ventil E, F med aktuator. Et tilførselsrør for væske fra væskeutskilleren 2 og til de to væskeoppsamlerne 3, 4 forgrenes før hver væskeoppsamler 3, 4, og på hver forgrening er det anordnet en respektive ventil G, H med aktuator. 1 I et væskeutløpsrør fra hver respektive væskeoppsamler er det anordnet to ytterligere ventiler I, J, og hvor de to væskeutløpsrørene er tilsluttet en krets K, 13 som går mellom innløpsrøret 1 fra reservoaret og utløpsrøret 6 fra kompressoren, og nedstrøms av tilbakeslagsventilen 9 for sistnevnte. Nevnte krets innbefatter i en nødstrømningsretning mot innløpsrøret 1 fra reservoaret en ventil D med aktuator og i en normalstrømningsretning mot utløpsrøret 6 fra kompressoren en ventil C, hvis funksjon også vil bli beskrevet nedenfor. Det vil forstås at det med kompressoren i drift vil være et trykkfall over ventilen 8 med aktuator og tilbakeslagsventilen 9, og hvor det nedstrøms av tilbakeslagsventilen 9 vil være et innestengt trykk, selv ved avtapping av gass på eller ved land. 2 Ved et trykkforhold på for eksempel 3:1 mellom nedstrøms- og oppstrøms-/sugesiden av kompressoren vil et trykk på bar i innløpsrøret til væskeutskilleren 3, 4 gi et trykk etter kompressoren på 60 bar. Volumet i trykkakkumuatortanken A er fordelaktig dimensjonert for f.eks. tre dreneringer, og et volum på f. eks. m 3 vil med et trykk på 60 bar da gi et trykkvolum eller kapasitet lik m 3 x 60 bar. Trykkakkumulatortanken A vil således være en tank for lagring av gass ved utløpstrykket fra kompressoren. 30 Ved normal drift og kompressoren i funksjon vil ventilene B, C være åpne og ventilen D vil være stengt, slik at oppsamlet væske i væskeoppsamlerne 3, 4 dreneres til nedstrømssiden av kompressoren grunnet trykkfallet over ventilen 8 med aktuator og tilbakeslagsventilen 9 anordnet i utløpsrøret 6 fra kompressoren eller trykkfall p.g.a. annet utstyr, for eksempel (ikke vist) utløpskjøler. 3 Nøddreneringsmetode 3, med trykkakkumulatortank (figur 3): For drenering av væskeoppsamleren 4 tilknyttet ventilene H, J stenges således først ventilen H hvoretter ventilen F åpnes slik at væskeoppsamleren 4 fylles med trykkgass

7 6 fra trykkakkumulatortanken A hvoretter igjen ventilen F stenges og ventilen J åpnes for drenering av væskeoppsamleren 4. Tilsvarende fremgangsmåte gjelder for alternativ drenering av væskeoppsamleren 3 tilknyttet ventilene G, I, men da ved manipulering av ventilene E, G og I. Under drenering av den ene væskeoppsamleren 3, 4 vil fylling av den andre væskeoppsamleren 4, 3 fra væskeutskilleren 2 fordelaktig kunne fortsette som normalt. Ved resirkulering eller kompressorstopp vil ventilen B stenges for å lagre trykket i trykkakkumulatortanken A som reserve for drenering. Ved nøddrift stenger således ventilene C og B, mens ventilen D åpnes, for å sikre drenering til et sted med lavere trykk, for eksempel tilbake til reservoaret via innløpsrøret 1. 1 Selv om dette ikke er vist i figurene eller beskrevet ovenfor, kan systemet innbefatte et hvilket som helst antall væskeutskillere, væskeoppsamlere og trykkakkumulatortanker. I tillegg kan, under normal drift med kompressoren i funksjon, trykkgass for drenering hentes direkte fra kompressoren (dvs. uten å gå via noen trykkakkumulatortank A), mens en eller flere trykkakkumulatortanker sikrer trykk for at antall dreneringer i situasjoner hvor kompressoren er ute av drift. Den foreliggende oppfinnelse er således ikke begrenset til de ovennevnte utførelsesformer, men kan varieres innenfor rammen av de vedlagte krav.

8 7 P a t e n t k r a v 1 1. Fremgangsmåte for drenering av minst èn væskeoppsamler (3, 4) i et system for utskilling og oppsamling av væske i gass fra et reservoar, der den minst ene væskeoppsamleren (3, 4) er tilknyttet et utløp (6) fra en kompressor (), og en resirkuleringskrets () mellom utløpet (6) av kompressoren og et innløp (1) fra reservoaret og til en væskeutskiller (2) til hvilken den minst ene væskeoppsamleren (3, 4) er nedstrøms tilknyttet, og hvilket utløp (6) er nedstrøms tilknyttet et transportrør (7), k a r a k t e r i s e r t v e d å heve trykket til væsken i den minst ene væskeoppsamleren (3, 4) til et høyere trykk enn trykket i innløpsrøret (1) eller transportrøret (7), og å drenere væsken i den minst ene væskeoppsamleren (3, 4) oppstrøms enten til innløpsrøret (1) eller direkte til væskeutskilleren (2) via et første dreneringsrør (K), eller alternativt nedstrøms til transportrøret (7) via et andre dreneringsrør (13). 2. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d å sette kompressoren () i resirkulasjon og innstille et resirkulasjonstrykk til høyere enn trykket i tranportrøret (7), og å drenere væsken i den minst ene væskeoppsamleren (3, 4) til transportrøret (7) via det andre dreneringsrøret (13) Fremgangsmåte i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d å sette kompressoren () i resirkulasjon, å innstille et resirkulasjonstrykk til høyere enn trykket i innløpsrøret (1) eller væskeutskilleren (2), og å drenere væsken i den minst ene væskeoppsamleren (3, 4) til innløpsrøret (1) eller væskeutskilleren (2) via det første dreneringsrøret (K). 4. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d å tilføre gass fra en trykkakkumulatortank (A) anordnet mellom utløpsrøret (6) eller transportrøret (7) fra kompressoren () og den minst ene væskeoppsamleren (3, 4) med et høyere trykk enn trykket i innløpsrøret (1) eller transportrøret (7), og å drenere væsken i den minst ene væskeoppsamleren (3, 4) til enten innløpsrøret (1) eller væskeoppsamleren (2) via det første dreneringsrøret (K) eller alternativt til

9 8 transportrøret (7) via det andre dreneringsrøret (13), idet dreneringen skjer uavhengig av om kompressoren () settes i resirkulasjon eller er i drift siden komprimert gass fra kompressoren () er tilgjengelig via trykkakkumulatortanken (A). 1. Fremgangsmåte i henhold til et hvilket som helst av de ovenstående krav, k a r - a k t e r i s e r t v e d å anordne to væskeoppsamlere (3, 4) i to respektive forgreninger fra væskeutskilleren (2), og å drenere væske vekselvis fra de to væskeoppsamlerne (3, 4), idet to respektive ventiler (G, H) er anordnet i hver respektive forgrening oppstrøms av, og to respektive ventiler (I, J) er anordnet nedstrøms av, de to væskeoppsamlerne (3, 4), og idet to respektive ventiler (E, F) er anordnet i to respektive tilførselsledninger for trykkgass til de to væskeoppsamlerne (3, 4), idet for drenering av væskeoppsamleren (4), stenges først ventilen (H) hvoretter ventilen (F) åpnes for fylling av væskeoppsamleren (4) med trykkgass, hvoretter ventilen (F) stenges og ventilen (J) åpnes for drenering av væskeoppsamleren (4), og med tilsvarende trinn for drenering av væskeoppsamleren (3) ved tilsvarende manipulering av tilsvarende respektive ventiler (E, G, I) tilknyttet væskeoppsamleren (3). 6. Fremgangsmåte i henhold til et hvilket som helst av de ovenstående krav, k a r - a k t e r i s e r t v e d at det i det andre dreneringsrøret (13) er anordnet en ventil (C) med aktuator, og at det i resirkuleringskretsen () er anordnet en ventil (11) med aktuator Fremgangsmåte i henhold til et hvilket som helst av de ovenstående krav, k a r - a k t e r i s e r t v e d at det i det første dreneringsrøret (K) er anordnet en ventil (D) med aktuator, og at det i resirkuleringskretsen () er anordnet en ventil (11) med aktuator. 8. Fremgangsmåte i henhold til et hvilket som helst av de ovenstående krav, k a r - a k t e r i s e r t v e d at det mellom utløpsrøret (6) fra kompressoren () og transportrøret (7) er anordnet en ventil (8) nedstrøms fulgt av en tilbakeslagsventil (9).

10 9 9. Fremgangsmåte i henhold til et hvilket som helst av de ovenstående krav, k a r - a k t e r i s e r t v e d at et avtakspunkt (M) for gass til drenering av væskeoppsamlerne (3, 4) er anordnet i utløpsrøret (6) fra kompressoren ().. Fremgangsmåte i henhold til krav 8, k a r a k t e r i s e r t v e d at et avtakspunkt (N) for gass til trykkakkumulatortanken (A) er anordnet i transportrøret (7), idet en ventil (B) er anordnet mellom avtakspunktet (N) og trykkakkumulatortanken (A) Fremgangsmåte i henhold til et hvilket som helst av krav 4 til, k a r a k - t e r i s e r t v e d at et avtakspunkt (M) for gass til trykkakkumulatortanken (A) er anordnet i utløpsrøret (6) fra kompressoren (), idet en ventil (B) er anordnet mellom avtakspunktet (N) og trykkakkumulatortanken (A). 12. Fremgangsmåte i henhold til krav eller 11, k a r a k t e r i s e r t v e d å, ved resirkulering eller kompressorstopp, stenge ventilene (C) og (B), og å åpne ventilen (D), for drenering via det første dreneringsrøret (K) til et sted med lavere trykk, for eksempel innløpsrøret (1). 2

11 1/3 Feil! Ukjent dokumentegenskaps navn.confidential Figur 1

12 2/3 Feil! Ukjent dokumentegenskaps navn.confidential Figur 2

13 3/3 Feil! Ukjent dokumentegenskaps navn.confidential a 1 L K G H 3 4 B 6 M 8 9 N 7 I J E F A 12 D C 13 Figur 3

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

Fremgangsmåte og anordning for utskilling og oppsamling av væske i gass fra et reservoar I kraft Meddelt Patent meddelt (B1)

Fremgangsmåte og anordning for utskilling og oppsamling av væske i gass fra et reservoar I kraft Meddelt Patent meddelt (B1) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 339584 Søknadsnummer 20110358 2017.10.07 12:07:00 Inngitt

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1717 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1717 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06. (30)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 335095 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 15/04 (2006.01) E02B 15/10 (2006.01) B63B 35/32 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121250 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330768 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330768 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3768 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 3/26 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0836 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 08.08.1 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 328728 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F16K 3/02 (2006.01) E21B 34/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20065317 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.11.20 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121250 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E02B 15/04 (2006.01) E02B 15/10 (2006.01) B63B 35/32 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121250 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/06 (2006.01) E21B 19/00 (2006.01) E21B 29/00 (2006.01) E21B 19/09 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20120665 (86) Int.inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 337088 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 13/02 (2006.01) B63B 11/02 (2006.01) B63H 21/38 (2006.01) B63B 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130746 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H01R 9/24 (2006.01) H01R 25/00 (2006.01) H02G 3/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20033445 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/36 (06.01) B04C 11/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 093600 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.12.29 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(19) NO (11) 325577 (13) B1

(19) NO (11) 325577 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 325577 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 17/00 (2006.01) B63B 35/44 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20060693 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.02.14 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32871 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0426 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.11.30 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 02.06.17

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.10 11:57:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330761 Søknadsnummer 20072798 Inngitt 2007.06.01

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120694 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120694 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1694 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 53/00 (06.01) E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) E21B 36/00 (06.01) CL 3/ (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1694 (86)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336628 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (06.01) F28F 1/32 (06.01) F2B 39/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.12.07

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

1 UNDERVANNS PÅFYLLINGSSYSTEM

1 UNDERVANNS PÅFYLLINGSSYSTEM 1 UNDERVANNS PÅFYLLINGSSYSTEM Foreliggende oppfinnelse vedrører et undervanns påfyllingssystem anpasset til å transportere forskjellige typer fluider i separate porsjoner gjennom en enkelt tilførselsledning,

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330845 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330845 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 384 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/36 (06.01) B01D 19/00 (06.01) F17D 1/07 (06.01) B01F 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 09319 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331264 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/02 (06.01) G01N 1/14 (06.01) G01N 21/88 (06.01) G01N 21/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 09399 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 329 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. CG 31/06 (06.01) CG 33/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1790 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.0.31 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121478 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (2006.01) F28F 1/32 (2006.01) F2B 39/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332627 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111372 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.. (30)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO.

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO. Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 9. november 2016 Vår ref: E31787 SAA/SAA Patentsøknad/registrering nr.: 20034282

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33390 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) CL 3/ (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 169 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331614 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. C01C 1/04 (06.01) B01J 8/04 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0690 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 01.02.09 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Havbunns kjøleanordning og fremgangsmåte for kjøling Bakgrunn

Havbunns kjøleanordning og fremgangsmåte for kjøling Bakgrunn - 1 - P4236NO00-KM Havbunns kjøleanordning og fremgangsmåte for kjøling Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en havbunns kjølesammenstilling innrettet til å kjøle varme komponenter til utstyr tilknyttet

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336599 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 35/44 (2006.01) B63B 13/00 (2006.01) B63B 39/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130825 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H02J 3/00 (06.01) H02J 3/34 (06.01) H02J 3/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..26 (8)

Detaljer

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en brønn under innslusing av et brønnverktøy SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Åsmund Solland Langflåtveien

Detaljer

PUMPESYSTEM FOR VANNINJEKSON VED HØYT TRYKK

PUMPESYSTEM FOR VANNINJEKSON VED HØYT TRYKK PUMPESYSTEM FOR VANNINJEKSON VED HØYT TRYKK Område for oppfinnelsen Den foreliggende oppfinnelsen gjelder vanninjeksjon i undergrunns reservoarer under vann, såsom for å stimulere produksjon fra et reservoar

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331928 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100482 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.03.31 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1432 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) E21B 33/038 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1432 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag..1 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) B65D 5/489 (2006.01) B65D 90/02 (2006.01) B65D 90/52 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100974 (86)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1363 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E02D 29/12 (06.01) E02D 29/14 (06.01) E03F /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1363 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.03. (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331387 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B6D 90/08 (2006.01) B6D 88/10 (2006.01) F17C 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100968 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7914 Patent nr. 321304 Patentsøknad nr. 20034055 Patenthaver: Kværner Oilfield Products AS, Eureka Pump Systems, Joseph Kellers vei 20, 3408 Tranby Norskregistrert

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331339 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) F16J 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 093178 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.. (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33461 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G08C 19/00 (06.01) H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 03921 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 0.08.23 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse AVGJØRELSE Vår ref.: OP2011/00230 Patentnr.: 330105 Søknadsnr.: 20082957 Innehaver: Aker Subsea AS Innehavers Protector Intellectual Property Consultants AS fullmektig: Innsiger: Apply Nemo AS Innsigers

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Nedihulls aktuator SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien 13 4344 Bryne FULLMEKTIG:

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. C22C 38/44 ( ) C22C 38/54 ( ) C22C 38/58 ( ) C21D 6/00 (2006.

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. C22C 38/44 ( ) C22C 38/54 ( ) C22C 38/58 ( ) C21D 6/00 (2006. (12) PATENT (19) NO (11) 339947 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. C22C 38/44 (06.01) C22C 38/4 (06.01) C22C 38/8 (06.01) C21D 6/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0421 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 02.03.01

Detaljer

TRYKK VOLUM REGULATOR

TRYKK VOLUM REGULATOR TRYKK VOLUM REGULATOR 5 Oppfinnelsen område Foreliggende oppfinnelse vedrører utstyr for trykkforsterkning under van. Mer spesielt tilveiebringer oppfinnelsen en trykkvolumregulator for å regulere tilførsel

Detaljer

Kabelinstallasjonsverktøy og fremgangsmåte for slik installasjon.

Kabelinstallasjonsverktøy og fremgangsmåte for slik installasjon. - 1 - P401NO00-KBB Kabelinstallasjonsverktøy og fremgangsmåte for slik installasjon. Foreliggende oppfinnelse vedrører et kabelinstallasjonsverktøy som også er ment for etterinstallasjon i eksisterende

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 364 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06F 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0617 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 06.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 06.04.19

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.07 12:05:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330105 Søknadsnummer 20082957 Inngitt 2008.07.03

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å rense en brønns øvre parti SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes FULLMEKTIG:

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor 1 Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor Den foreliggende oppfinnelse er generelt relatert til separering av et flytende reaksjonsprodukt som

Detaljer

Begjæring om administrativ overprøving av norsk patent

Begjæring om administrativ overprøving av norsk patent Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 12. april 2017 Vår ref: P61700755NO00O Deres ref: Begjæring om administrativ

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. H03K 17/08 ( ) H03K 17/12 ( ) Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. H03K 17/08 ( ) H03K 17/12 ( ) Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 341135 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H03K 17/08 (2006.01) H03K 17/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20150289 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2015.03.03 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336841 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 336841 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336841 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. A61M 15/00 (2006.01) A61M 11/00 (2006.01) A61M 11/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20054537 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 2004.03.04

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33242 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F17D 1/12 (06.01) B63B 27/24 (06.01) F17D 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1216 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.09.01 (8) Videreføringsdag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B65G 57/18 ( ) B65G 57/20 ( ) B65G 1/08 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B65G 57/18 ( ) B65G 57/20 ( ) B65G 1/08 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 0739 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B6G 7/18 (06.01) B6G 7/ (06.01) B6G 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0739 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.0. (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/14 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B2. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B2. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B2 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/36 (06.01) B04C 11/00 (06.01) Patentstyret Avviker fra patent B1 etter innsigelse (21) Søknadsnr 093600 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer