(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret"

Transkript

1 (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F03B 9/00 (06.01) F03B 17/06 (06.01) F03D /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag (8) Videreføringsdag () Løpedag (30) Prioritet (41) Alm.tilgj..04 (4) Meddelt..04 (73) Innehaver Aqua Energy Solutions AS, Postboks 1288, 08 KARMSUND, Norge (72) Oppfinner Jan Christian Torvestad, Smedasundet 61, 28 HAUGESUND, Norge (74) Fullmektig Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 817 BERGEN, Norge (4) Benevnelse Vannstrømkraftverk (6) Anførte publikasjoner US A1, US A1 (7) Sammendrag Det omtales et vannstrømkraftverk () for plassering under vann, omfattende flere seil eller vinger (12) som er festet til en roterbar endeløs kjede (14) oppspent mellom motstående, respektive vendeskiver (), idet den endeløse kjeden (14) tvinges rundt ved fremdrift av seilene (12) under påvirkning fra det omliggende vannet, og minst en generator (60) for å generere elektrisk kraft som er forbundet med den endeløse kjeden (14). Vendeskivene () er opplagret i respektive forankrbare rammer (16, 18), og den endeløse kjeden (14) løper fritt mellom rammene (16, 18) og rundt vendeskivene (), og et drivverk (28) er koblet til minst en av vendeskivene og er forbundet med en universalkobling (0), idet nevnte generator (60) er koblet til universalkoblingen (0).

2 1 Den foreliggende oppfinnelse vedrører et vannstrømkraftverk for plassering under vann, omfattende flere seil eller vinger som er festet til en roterbar endeløs kjede oppspent mellom motstående, respektive vendeskiver, idet den endeløse kjeden tvinges rundt ved fremdrift av seilene under påvirkning fra det omliggende vannet, og minst en generator for å generere elektrisk kraft som er forbundet med den endeløse kjeden. Oppfinnelsen vedrører også en fremgangsmåte for drift av et vannstrømkraftverk. Det er et stadig økende behov for grønn fornybar energi. Store havstrømmer og tidevann er regnet som en av de største fornybare energikildene som finnes. Det eksisterer mange forslag på hvordan man skal utnytte disse ressursene. De fleste går ut på å benytte vannturbiner i forskjellige konfigurasjoner. Det finnes også konsepter for bruk av undervanns seil til utnyttelse av vann som energikilde, blant annet som omtalt i NO JP viser et endeløst system av seil eller vinger som drives rundt to vendeskiver, hvor ytelsen reguleres av vingenes stigningsvinkel, antall omdreininger, vingeareal, etc. US angår likeledes et endeløst system av seil eller vinger, dog for et vindkraftverk, og hvor vingenes orientering i forhold til drivkablene kan reguleres. 2 Det vises også til US A1 og US A, som begge vedrører tidevannsverk for generering av strøm.

3 2 Formålet med foreliggende oppfinnelse er å frembringe et vannkraftverk som kan nedsenkes i vannet til ønsket dybde, og som kan både oppta og motta påkjenninger fra det strømmende vannet, for kontinuerlig å generere strøm. Overnevnte formål oppnås med et vannkraftverk som definert i det selvstendige krav 1, ved at vendeskivene er opplagret i respektive forankrbare rammer, og at den endeløse kjeden løper fritt mellom rammene og rundt vendeskivene, og at et drivverk er koblet til minst en av vendeskivene og er forbundet med en universalkobling, idet nevnte generator er koblet til universalkoblingen. Alternative utførelser av vannstrømkraftverket er kjennetegnet ved de uselvstendige kravene Den endeløse kjeden kan omfatte to endeløse kabler, hvori nevnte seil eller vinger er anordnet mellom kablene, og hver kabel kan løpe over og rundt en respektiv vendeskive slik at seilene eller vingene omsvinges mellom respektive parvise vendeskiver. Universalkoblingen kan justere kablenes hastighet i forhold til hverandre, hvorved seilens eller vingenes vinkel i forhold til vannstrømmen blir regulert, Universalkoblingen kan også være koblet til ett drivverk forbundet med hver vendeskive i en respektiv ramme 2 30 Videre er nevnte rammer fortrinnsvis svingbart forankret for å tilpasse seg vinkelen på kablene, slik at strekket i kablene står normalt på vendeskivenes rotasjonsakse. Drivverket kan omfatte en første trinse, festet til en felles rotasjonsakse med en vendeskive, som via en reim- eller kjede er forbundet med en andre trinse festet til en aksling til universalkoblingen. Alternativt kan drivverket være utformet for akslingsdrift. De parvise vendeskivene kan være innrettet til å rotere uavhengig av hverandre, og til å bli styrt av universalkoblingen. 3 Universalkobling kan i en utførelse utgjøres av en tannhjulsboks omfattende minst to planetgir, idet respektive akslinger til universalkoblingen er koblet til akslinger til planetgirenes planethjul, og mellom planetgirenes ringhjul er det anordnet et første konisk tannhjul som via en aksling er forbundet med generatoren og et andre konisk

4 3 tannhjul som via en aksling er forbundet med en servomotor. Akslingen forbundet med generatoren er fortrinnsvis innrettet til å kontrollere den felles bevegelsen til kablene, når generatoren kjøres, og akslingen koblet til servomotoren er fortrinnsvis innrettet til å kontrollere differensial bevegelse til kablene, uavhengig av nevnte felles bevegelse, for således å regulere seilenes vinkel mellom kablene. Universalkoblingen og generatoren kan være rommet i et vanntett hus. Videre kan vendeskivene være innrettet for innbyrdes forskyvning langs nevnte rotasjonsakse, hvorved avstanden mellom parvise vendeskiver blir endret avhengig av seilenes vinkel. Seilene kan i en foretrukket utførelse være utformet med en i det miste delvis buet flyvingeform, hvor den buete formen er innrettet til å gi seilet likevekt i vannet, og avvik av likevektsposisjonen motvirkes av kreftene som virker på seilet Overnevnte formål oppnås også med en fremgangsmåte som definert i det selvstendige krav, ved å feste vendeskivene i respektive forankrbare rammer og å la den endeløse kjeden løpe fritt mellom rammene og rundt vendeskivene, og ved å koble en universalkobling mellom et drivverk og minst en av vendeskivene, hvor universalkoblingen kontrollerer felles bevegelse til den endeløse kjedens kabler, når generatoren kjøres, og kontrollerer differensial bevegelse til kablene, uavhengig av nevnte felles bevegelse, for regulering av seilenes vinkel mellom kablene ved justering av kablenes hastighet i forhold til hverandre. I følge alternative utførelser av fremgangsmåtem kan et drivverk kobles mellom universalkoblingen og vendeskivene, og for å drive den endeløse kjeden rundt ved generering av skyvekraft og løftekraft som overføres til kablene, kan seilene skråstilles i forhold til vannstrømmen. Seilene kan være montert på kabler, så som vaier, tau, stålkabel, etc., og justert med en vinkel - pitch - mot vannstrømmen slik at de yter en kraft på kablene som går i en bane på tvers av vannstrømmen. Kraften på seilene blir generert både av drag (skyvekraft) og løft som prinsippet med en flyvinge. Man kan konvertere noe av bevegelsesenergien i vannet til elektrisk energi. Summen av alle seilene gir et relativt stort areal som vannstrømmen virker mot. Innretningen er spesielt tilpasset

5 4 sund og fjorder, gjerne hvor man har en naturlig innsnevring i terrenget som gir en høyere strømningshastighet ved tidevann. Systemet kan også benyttes i elver. Systemet kan plasseres på en dybde som hindrer at det interfererer med skip og mennesker, for eksempel på m dyp. Systemet er meget skalerbart, og kan tilpasses den enkelte lokasjon ved å variere: Størrelsen på seilene Antall seil / lengde på strekket Pitch / angrepsvinkel (kan gjøres under drift) Seilene er i utgangspunktet permanent festet til kabler med to fleksible ledd og følger med kablene rundt vendeskivene. Relativ forskyvning av innfestingspunktene for seilene på kablene, definerer pitchen på seilene i forhold til strømretningen. Ved å forandre avstanden mellom vendeskivene kombinert med langsgående forskyvning mellom kablene, kan vinkelen på seilene endres relativt i forhold til strømretningen. Seilene har også begrenset mulighet til å rotere vertikalt. Vannstrømmen vil i stor grad påvirke den vertikale vinkelen på seilene. 2 På grunn av seilets form finnes det en vinkel som gir likevekt. Seilet er fortrinnsvis selvstabiliserende. Ethvert avvik fra denne vinkelen vil bli motvirket av kreftene som virker på seilet. Når skyvkraften fra seilene virker både langs kablene (som gir kraft til generatoren) og på tvers av kablene, vil profilen på den endeløse kjeden få en buet form. 30 For at kablene ikke skal bli dratt ut av sporene i vendeskivene, er skivene festet i en horisontalt roterende ramme som tilpasser seg vinkelen på kablene. Dette betyr at strekket i kabelen alltid står normalt på akslingen. 3 Kablene driver vendeskivene, som igjen driver en generator gjennom et drivverk. Drivverket er tilpasset slik at det gir optimalt turtall til generatoren i forhold til hastigheten på kablene.

6 Oppfinnelsen skal nå forklares nærmere ved hjelp av en eksempelutførelse vist i figurene, hvori: Figur 1 viser i perspektiv en utførelse av et vannstrømkraftverk i følge oppfinnelsen. Figur 2 viser i perspektiv en endeløs kjede som inngår i oppfinnelsen. Figur 3 viser i perspektiv vannstrømkraftverket under påvirkning av vannstrøm. Figur 4 viser tilsvarende som figur 3, men sett mer ovenifra. Figur viser en ende av vannstrømkraftverket vist i figur 1. Figur 6 viser tilsvarende som figur, men uten ramme og et vanntett hus. Figur 7 viser et riss av en universalkobling til bruk i vannstrømkraftverket i følge oppfinnelsen. Figur 8 viser et planetgir som inngår i universalkoblingen i figur 7. Som figurene viser omfatter en utførelse av foreliggende vannstrømkraftverk en endeløs kjede 14 som omfatter minst to kabler. Mellom disse kablene er det anordnet flere seil eller vinger 12 ved hjelp av klemkoblinger 22, fortrinnsvis slik at seilene eller vingene er festet på midten og er i likevekt, men ut i fra omstendigheter kan de også være festet forskjøvet fra sin likevektsposisjon. Kablene løper over respektive vendeskiver som fortrinnsvis er plassert parvis i motstående rammer 16, 18, slik at det dannes et mellomrom mellom vendeskivene som seilene eller vingene 12 kan løpe i mellom nå de runder ved vendeskivene Seilene eller vingene 12 er utformet slik at vannstrømmen skyver på seilet (drag), samtidig som vannstrømmen går raskere bak overflaten bak seilet (løft). Dette gir et resulterende kraftbidrag som gir ekstra god påvirkning på kablene og dermed økt kraftuttak. Utformingen av seilene eller vingene 12 kan derfor velges med en buet flyvingeform. Alternativt kan seilene 12 være flat på begge sider og/eller ikke buet, men vil da gi dårligere effekt. Nevnte rammer 16, 18 kan være forankret til bunnen, sidebreddene til en elv, eventuelt til annet utstyr i vannet eller sjøen, og på en slik måte at de ikke forstyrrer skipsfart eller mennesker. Rammene 16, 18 er fortrinnsvis horisontalt dreibare og fungerer som opplagring for den endeløse kjeden 14, drivverk 28, og annet utstyr til vannstrømkraftverket. Som figurene 3 og 4 viser vil normalt den endeløse kjeden 14 påvirkes av kraften fra vannstrømmen og danne en buet form under drift, hvilket

7 6 betyr at det da er vesentlig at rammene kan dreie slik at kablene ikke skal bli dratt ut av sporene i vendeskivene. Vendeskivene er som nevnt anordnet parvis i hver ramme 16, 18, og roterer fortrinnsvis på samme rotasjonsakse. De parvise vendeskivene er innrettet til å rotere uavhengig av hverandre, og til å bli styrt av en universalkobling 0. Til den samme rotasjonsaksen er drivverket 28 tilkoblet, i form av en første trinse 32 som er koblet sammen med en andre trinse på en aksling 40 til universalkoblingen 0. Den første og den andre trinsen er forbundet via en reim- eller kjede 34 på vanlig kjent måte, slik at rotasjon av vendeskiven, og derved den første trinsen 32, driver den andre trinsen 34 som igjen roterer akslingen 40 til universalkoblingen 0. Det kan være plassert en eller to slike drivverk 28 i hver ramme, men foretrukket er det to drivverk 28 anordnet til yttersiden av respektive vendeskiver, slik at de ikke forstyrrer seilenes runding ved vendeskivene. Den første trinsen 32 kan være anordnet til samme rotasjonssakse som vendeskivene, og ha samme rotasjonsretning. Drivverket 28 kan alternativt være utformet med akslingsdrift i stedet for reim- eller kjededrift som omtalt ovenfor. Videre er vendeskivene anordnet aksialt forskyvbare langs rotasjonsaksen, slik at avstanden mellom dem kan variere ved variasjon av seilenes 12 vinkel (pitch). 2 I en eller begge rammer 16, 18 er nevnte universalkobling 0 anordnet, hvor universalkoblingen er koblet til en generator 60 for å generere elektrisk kraft. Universalkoblingen 0 og generatoren 60 kan være anordnet i et vanntett hus 26. Figur og 6 viser en ende av vannstrømkraftverket, henholdsvis med og uten rammen 16 og huset 26. Som det fremgår et ett drivverk 28 koblet til en respektiv aksling 40 til universalkoblingen 0, for drift av generatoren I tillegg til drift av generatoren er universalkoblingen 0 innrettet til og individuelt å justere hastigheten til hver kabel i den endeløse kjeden 14, for justering av seilenes 12 vinkel i vannet. Dette kan gjøres under drift av vannstrømkraftverket, ved at nevnte universalkobling 0 eksempelvis kan utgjøres av en tannhjulsboks med to planetgir 42. Oppbyggingen av et planetgir anses kjent av en fagmann og vil derfor ikke forklares nærmere. Planetgir er en variant av tannhjulgiret. Det består av et sett med tannhjul: Solhjulet innerst, så planethjulene og ytterst ringhjulet med fortanning. Den gode kvaliteten gir planetgiret lang levetid og i tillegg kan det overføre høyt dreiemoment.

8 7 Momentet som påføres akslingene 40 til universalkoblingen, fra drivverkene 28, overføres til planethjulene 46, som igjen fordeles til solhjulet 44 og ringhjulet 48. Dersom ringhjulet 48 står stille overføres all bevegelse til solhjulet 44. De to planetgirene 42 er anordnet vendt mot hverandre, slik at felles bevegelse av kablene i den endeløse kjeden 14 fører til felles vinkelbevegelse av planetgirene. Ringhjulene 48 er utstyrt med skråstilt tenner som vender mot hverandre, og hvor det derimellom er anordnet et første konisk tannhjul 6 som via en aksling 4 er forbundet med generatoren 60 og et andre konisk tannhjul 8 som via en aksling 2 er forbundet med en servomotor (ikke vist). Akslingen 4 forbundet med generatoren 60 kontrollerer den felles bevegelsen til kablene, når generatoren kjøres, og akslingen 2 koblet til servomotoren kontrollerer differensial bevegelse til kablene, uavhengig av nevnte felles bevegelse, for å regulere seilenes 12 vinkel mellom kablene. I systemet er det derfor mulig og mekanisk å isolere felles og differensialt moment til to forskjellig aksler. Differensialt moment som endrer vinkelen til seilene 12 distribueres til servomotoren, og felles bevegelse som representerer energi i systemet distribueres til generatoren. 60. Momentet som påføres akslingene 40 til universalkoblingen, fra drivverkene 28, kunne alternativt vært overført til solhjulet 44, men dette ville da gitt en annen girutveksling. 2

9 8 Patentkrav 1. Vannstrømkraftverk () for plassering under vann, omfattende flere seil eller vinger (12) som er festet til en roterbar endeløs kjede (14) oppspent mellom motstående, respektive vendeskiver (), idet den endeløse kjeden (14) tvinges rundt ved fremdrift av seilene (12) under påvirkning fra det omliggende vannet, og minst en generator (60) for å generere elektrisk kraft som er forbundet med den endeløse kjeden (14), k a r a k t e r i s e r t v e d - at vendeskivene () er opplagret i respektive forankrbare rammer (16, 18), og at den endeløse kjeden (14) løper fritt mellom rammene (16, 18) og rundt vendeskivene (), og - at et drivverk (28) er koblet til minst en av vendeskivene og er forbundet med en universalkobling (0), idet nevnte generator (60) er koblet til universalkoblingen (0). 2. Vannstrømkraftverk () i samsvar med krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at den endeløse kjeden (14) omfatter to endeløse kabler (), hvori nevnte seil eller vinger (12) er anordnet mellom kablene (), og at hver kabel () løper over og rundt en respektiv vendeskive () slik at seilene/vingene (12) omsvinges mellom respektive parvise vendeskiver () Vannstrømkraftverk () i samsvar med krav 2, k a r a k t e r i s e r t v e d at nevnte universalkobling (0) er innrettet til å justere kablenes () hastighet i forhold til hverandre, hvorved seilens eller vingenes (12) vinkel i forhold til vannstrømmen blir regulert, Vannstrømkraftverk () i samsvar med krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at nevnte rammer (16, 18) er svingbart forankret for å tilpasse seg vinkelen på kablene, slik at strekket i kablene () står normalt på vendeskivenes () rotasjonsakse.. Vannstrømkraftverk () i samsvar med krav 1 eller 3, k a r a k t e r i s e r t v e d at nevnte universalkobling (0) er koblet til ett drivverk (28) forbundet med hver vendeskive () i en respektiv ramme (16, 18) Vannstrømkraftverk i samsvar med krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at drivverket (28) omfatter en første trinse (32), festet til en felles rotasjonsakse med en

10 9 vendeskive (), som via en reim- eller kjede (34) er forbundet med en andre trinse (36) festet til en aksling (40) til universalkoblingen (0). 7. Vannstrømkraftverk i samsvar med krav 6, k a r a k t e r i s e r t v e d at de parvise vendeskivene () er innrettet til å rotere uavhengig av hverandre, og til å bli styrt av universalkoblingen (0). 8. Vannstrømkraftverk i samsvar med et eller flere av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at nevnte universalkobling (0) utgjøres av en tannhjulsboks omfattende minst to planetgir (42), idet respektive akslinger (40) til universalkoblingen er koblet til akslinger til planetgirenes planethjul (46), og at det mellom planetgirenes ringhjul (48) er anordnet et første konisk tannhjul (6) som via en aksling (4) er forbundet med generatoren (60) og et andre konisk tannhjul (8) som via en aksling (2) er forbundet med en servomotor. 9. Vannstrømkraftverk i samsvar med krav 8, k a r a k t e r i s e r t v e d at akslingen (4) forbundet med generatoren (60) er innrettet til å kontrollere den felles bevegelsen til kablene (), når generatoren kjøres, og at akslingen (2) koblet til servomotoren er innrettet til å kontrollere differensial bevegelse til kablene (), uavhengig av nevnte felles bevegelse, for således å regulere seilenes (12) vinkel mellom kablene (). 2. Vannstrømkraftverk i samsvar med et eller flere av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at universalkoblingen (0) og generatoren (60) er rommet i et vanntett hus (26) Vannstrømkraftverk i samsvar med krav 4, k a r a k t e r i s e r t v e d at vendeskivene () er innrettet for innbyrdes forskyvning langs nevnte rotasjonsakse, hvorved avstanden mellom parvise vendeskiver () blir endret avhengig av seilenes (12) vinkel. 12. Vannstrømkraftverk i samsvar med krav 1 eller, k a r a k t e r i s e r t v e d at nevnte drivverk (28) er utformet for akslingsdrift Vannstrømkraftverk i samsvar med et eller flere av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at seilene (12) er utformet med en i det miste delvis buet flyvingeform.

11 14. Vannstrømkraftverk i samsvar med krav 13, k a r a k t e r i s e r t v e d at den buete formen er innrettet til å gi seilet (12) likevekt i vannet, og at avvik av likevektsposisjonen motvirkes av kreftene som virker på seilet.. Fremgangsmåte for drift av et vannstrømkraftverk () for plassering under vann, omfattende flere seil eller vinger (12) som er festet til en roterbar endeløs kjede (14) oppspent mellom motstående, respektive vendeskiver (), idet den endeløse kjeden (14) tvinges rundt ved fremdrift av seilene (12) under påvirkning fra det omliggende vannet, og å generere elektrisk kraft ved hjelp av minst en generator (60) som forbindes med den endeløse kjeden (14), k a r a k t e r i s e r t v e d - å feste vendeskivene () parvis i respektive forankrbare rammer (16, 18), og å la den endeløse kjeden (14) løpe fritt mellom rammene (16, 18) og rundt mellom vendeskivene (), og - å forbinde en universalkobling (0) til minst ett av parene av vendeskiver (), hvor universalkoblingen kontrollerer felles bevegelse til den endeløse kjedens (14) kabler (), når generatoren kjøres, og kontrollerer differensial bevegelse til kablene (), uavhengig av nevnte felles bevegelse, for regulering av seilenes (12) vinkel mellom kablene () ved justering av kablenes () hastighet i forhold til hverandre. 16. Fremgangsmåte i samsvar med krav, k a r a k t e r i s e r t v e d å koble et drivverk (28) mellom universalkoblingen (0) og vendeskivene () Fremgangsmåte i samsvar med krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at for å drive den endeløse kjeden (14) rundt ved generering av skyvekraft og løftekraft som overføres til kablene (), skråstilles seilene (12) i forhold til vannstrømmen.

12 Fig Fig. 2

13 Fig Fig. 4

14 Fig Fig. 6

15 Fig Fig. 8

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H01R 9/24 (2006.01) H01R 25/00 (2006.01) H02G 3/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20033445 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1363 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E02D 29/12 (06.01) E02D 29/14 (06.01) E03F /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1363 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.03. (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 IMORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G 21 C 3/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patent søknad nr. 122/71 (22) Inngitt 13.01.71 (23) Løpedag 13.01.71 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) B65D 5/489 (2006.01) B65D 90/02 (2006.01) B65D 90/52 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100974 (86)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289 f SI (46) PiOTT MEDDELT NORGE [NO] (51) mr ei.' B 25 J 9/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) Inngitt (23) Løpedag 773861 11.11.77 11.11.77

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 143542

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 143542 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 143542 IMORGE [NO] f Cl (45) PATENT MEDDELT 4.MMS 1981 (51) lnr Cl. 3 F 16 F 11/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patenlsøknad nr. 771740 (22) Inngitl (23) Løpedag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335394 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335394 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33394 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 23/62 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 130882 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.06.2 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.06.2

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 11198 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F16K 3/02 (06.01) F16K 1/42 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 11198 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.22 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133231 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K /12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178.

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178. 1 P A T E N T K R A V 1. En anordning for å overføre fluid som er egnet for å være anordnet fra en støtte (1) installert til sjøs, på bunnen eller på en flytende måte (1-2, 1-1), mellom en nevnte støtte

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32871 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0426 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.11.30 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 02.06.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213646 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A63C 11/22 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2449641 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 1/14 (2006.01) H02G 1/11 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.09 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1314 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F04D 13/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1314 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.01 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100258 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.02.19 (85) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 329383 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 329383 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 329383 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B66C 13/04 (2006.01) B63B 27/00 (2006.01) B63B 27/08 (2006.01) B63B 27/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20091604 (86) Int.inng.dag og

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29086 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/46 (06.01) E0D 3/14 (06.01) E0F 1/ (06.01) E0F 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 77166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D /01 (06.01) B21C 37/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22332 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 1/00 (06.01) B21C 9/00 (06.01) B21C 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/06 (2006.01) E21B 19/00 (2006.01) E21B 29/00 (2006.01) E21B 19/09 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20120665 (86) Int.inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni. 143551 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551 NORGE [NO] [C] (45) PATETTT MEDDELT 4.MAES 1981 (51) Inf Cl. 1 G 21 C 13/02 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Palentsølcnad nr. 761334 (22) Inngiti 2 0. 0

Detaljer

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter.

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter. 1 10 Oppfinnelsen vedrører en anordning til elektrisk forbindelse av en container med et motelement, der anordningen er utformet som plugginnretning som har minst en bryter og hvor en første pluggdel som

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2281116 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 1/00 (06.01) E04H 12/08 (06.01) F03D 11/00 (06.01) F03D 11/04 (06.01) H02G /00 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2303754 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66D 1/12 (2006.01) B66D 1/14 (2006.01) B66D 5/12 (2006.01) E21B 19/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy. Bakgrunn:

Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy. Bakgrunn: - 1 - P4461NO00-AGI Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy Bakgrunn: Oppfinnelsen angår et fleksibelt oppheng som er innrettet til å bli anordnet på et fartøy, for eksempel intervensjonsskip.

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H02J 3/00 (06.01) H02J 3/34 (06.01) H02J 3/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..26 (8)

Detaljer

En innretning av typen nevnt innledningsvis er ytterligere beskrevet i BE-A

En innretning av typen nevnt innledningsvis er ytterligere beskrevet i BE-A 1 Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører en innretning for støtting av vekslingsbevegelsen av tungeskinner til en sporveksel, med valser som er montert på en vektarm som er svingbar mot kraften til en fjær

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2626482 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04D 13/147 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211324 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16H 2/22 (06.01) A4B 2/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.0.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 262943 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01B 9/06 (06.01) E01H /06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.11.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Nedihulls aktuator SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien 13 4344 Bryne FULLMEKTIG:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område 1 INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelse vedrører infrarød stråling-tilberedningsinnretninger, og, mer spesifikt, et infrarødstråling-tilberedningsapparat

Detaljer

(19) NO (11) 325577 (13) B1

(19) NO (11) 325577 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 325577 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 17/00 (2006.01) B63B 35/44 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20060693 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.02.14 (85) Videreføringsdag

Detaljer