Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr (søknadsnummer ) FMC Kongsberg Subsea AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer 20072798) FMC Kongsberg Subsea AS"

Transkript

1 P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep OSLO Oslo, 9. oktober 2012 Vår ref.: P20801NO00 / HLA Håvard Larsen Deres ref.: Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr (søknadsnummer ) FMC Kongsberg Subsea AS Det vises til innsigelsen innlevert 30. mars 2012 av Protector Intellectual Property Consultants AS (heretter benevnt innsiger) på vegne av Aker Subsea AS, Postboks 94, 1325 Lysaker, mot norsk patentnr tilhørende FMC Kongsberg Subsea AS. Innsigelsen er begrunnet med at 1. patentet er meddelt til tross for at vilkårene i patentlovens 2 ikke er oppfylt, idet beskyttelsesomfanget ikke skiller seg vesentlig fra den kjente teknikk på søknadstidspunktet; og at 2. patentet er meddelt til tross for at oppfinnelsen innenfor beskyttelsesomfanget ikke er beskrevet så tydelig at en fagkyndig kan utøve oppfinnelsen på grunnlag av beskrivelsen. Vi kan ikke si oss enige i dette, noe vi vil utdype nærmere i det etterfølgende, med referanse til de ulike punktene i innsigelsesbrevet. Re pkt 1. Manglende oppfinnelseshøyde Re pkt 1.1 Manglende oppfinnelseshøyde for selvstendig patentkrav 1 Re pkt Manglende oppfinnelseshøyde i lys av P1 (US ) alene Vi kan si oss enig med innsiger i at P1 blant annet omhandler en metode for å kjøle en strøm av hydrokarboner for å danne faste stoffer, slik som voks og hydrater. Vi kan også si oss enige i at det i denne prosessen benyttes en varmeveksler på havbunnen. Imidlertid i fig. 1 er det vist en rør-i-rør motstrøm varmeveksler, ref. avsnitt [0015], og ikke det som innsiger påstår i andre avsnitt under punkt 1.1.1; Inne i en kanal er det anordnet et strømningsrør for hydrokarbonstrømmen. En rør-i-rør varmeveksler er en annen type varmeveksler enn oppfinnelsen i NO330761, noe som også vil fremgå av de følgende kommentarer. Strømningsmønsteret i en motstrøms rør-i-rør varmeveksler som i P1 er et helt annet enn løsningen angitt i NO I en rør-i-rør varmeveksler har man aksiell strømning langs røret både i fluidet som skal kjøles og i kjølefluidet, hvor et fluid som skal kjøles normalt strømmer i et indre rør og kjølefluidet strømmet i et ytre rør koaksialt med det indre rør. I varmeveksleren i NO er det for så vidt aksiell strømning i fluidet som skal kjøles, men den aksielle retningen følger røret som vikler seg, mens kjølefluidet strømmer i flere retninger i forhold til 1/7

2 disse viklede rørene. Dette gir et helt annet strømningsmønster, og dermed en helt annen varmeovergangssituasjon, og dermed også et annet prisnipp for en varmeveksler. De ulike strømningsmønstrene gjør også at beregningsmodellene for kjøleeffekten blir helt forskjellige. I P1 er det nevnt en hel del om formelgrunnlaget for beregning av kjøleeffekten av denne motstrøms rør-irør varmeveksleren og hvordan øke effekten av denne varmeveksleren. Disse formlene kan ikke uten videre benyttes for varmeveksleren i NO , og dette leder heller fagmannen bort fra en løsning som den angitt i NO Innsigeren påstår videre i avsnitt 7 i dette kapittelet: Etter vår mening skiller denne endringen seg ikke vesentlig fra kjent teknikk i det å vikle et strømningsrør kun er en fagmessig tilpasning for å oppnå større varmeoverføring. Det er flere elementer i denne påstanden som vi ikke er enige i. En rør-i-rør varmeveksler gir, som nevnt ovenfor, et helt annet strømningsmønster gjennom varmeveksleren enn varmeveksleren i henhold til den foreliggende oppfinnelsen og beregningsgrunnlaget/formelgrunnlaget for varmeoverføringen er dermed heller ikke det samme og er dermed ikke overførbart mellom de to varmevekslerprinsippene. Videre skal det sies at fagmannen i avsnitt [0037] i P1 nettopp får anvisning om at man for å oppnå større varmeovergang skal bruke en rør-i-rør varmeveksler med tvungen motstrøm i ytre mantel og samtidig også ha turbulent strømning i ytre mantel for å øke effekten. I så måte vil fagmannen for å oppnå den ønskede kjøleeffekten lage en rør-i-rør varmeveksler med nødvendig lengde/kapasitet og ikke velge å etablere en helt annen type varmeveksler med et annet strømningsmønster og beregningsgrunnlag for varmeoverføring. Fagmannen får ingen antydninger om å benytte andre typer varmevekslerprinsipper fra P1, ei heller løsningen som angitt i NO Videre har løsningen i P1 til hensikt å danne hydrater og voks på spesifikke steder i et rør, for deretter å fjerne hydratene og voksen med en pigg. En slik pigg har en viss diameter og en aksiell lengde. Dette i seg selv legger begrensninger i forhold til rørutforming, kurvatur, innsnevringer etc. på det røret hvori piggen skal kjøres. Dette leder også fagmannen bort fra å lage et system med viklinger i rørene. Hvis fagmannen tar utgangpunkt i en rør-i-rør varmeveksler som angitt i P1, får han fra publikasjonen P1 som sagt ingen hint om å endre denne til en løsning som angitt i NO Skulle han endre rør-irør varmeveksleren til løsningen som angitt i NO vil han måtte gjøre veldig store endringer i konfigurasjonen av varmeveksleren og de anvisninger som angitt i P1, blant annet kjølekapasitetsberegningene vil ikke lenger være gyldige. Så over til innsigers påstand i første avsnitt side 3, om at én vikling som angitt i patentet vil være det samme som angitt i P1, hvor det er angitt en rør-i-rør varmeveksler. Hva angår innsigers bemerkning vedrørende viklinger vs. rett rør, har vi følgende å anføre: Hvis vi går til Bokmålsordboka på Internett så finner man der en definisjon på vikling som er: et antall vindinger om en felles kjerne som danner en elektrisk strømkrets. I patentet er det ikke snakk om en elektrisk strømkrets, men fagmannen vil allikevel forstå at med vikling skal det forstås noe som i det minste omfatter bend. Fagmannen vil derfor forstå at dette er noe annet enn et rett rørstykke. Om fagmannen går til beskrivelsen så finner vi på side 1 linje 27 I fig. 1 er det vist en kjøler i form av et rørarrangement 10 som kan bestå av ett eller flere rør som kan være anordnet som et antall individuelle viklinger for oppnåelse av størst mulig overflateareal og i figuren ser vi at viklingen har flere bend at den ikke er et rett rør. Så, i tilfellet det kun er én vikling av ett individuelt rør, så har vi allikevel ikke bare ett rett rør. Vi kan derfor ikke være enig med innsiger i denne påstanden om at en vikling vil være tilsvarende ett rett rør. Samtidig, som tidligere påpekt, er det også en vesentlig forskjell på en motstrøms rør-i-rør varmeveksler, hvor sjøvannet strømmer langs røret som skal kjøles i motstrømsretninger, og den foreliggende oppfinnelsen hvor sjøvannet strømmer i flere retninger forbi røret (viklingen) som skal kjøles siden viklingen er anordnet i en kanal for sjøvannet. Dette er to helt forskjellige strømningsmønstre som oppstår. 2/7

3 Re pkt Manglende oppfinnelseshøyde i lys av P1 kombinert med P2 (US ). Vi har problemer med å se at P1 skal anses for å være nærmeste kjente teknikk og mener at tidligere motholdt publikasjon under søknadsbehandlingen ved Patentstyret (D1: GB ) angir den nærmeste kjente teknikk til oppfinnelsen i NO Imidlertid gitt at P1 beskriver nærmeste kjente teknikk, er det vår oppfatning at fagmannen ikke ville kombinere P1 og P2, og skulle han, mot formodning, kombinere disse to publikasjonene, så ville han ikke kommet frem til oppfinnelsen som definert i NO Innsiger har ikke satt opp noen problem/løsningstilnærming med utgangspunkt i P1 som nærmeste kjente teknikk. Innsiger har heller ikke vist til hvor det eventuelt skulle finnes indikasjoner eller hint i P1 som vil lede fagmannen til å kombinere P1 og P2. Dersom P1 skulle være nærmeste kjente teknikk, så ville det mulige tekniske problemet være definert som å tilveiebringe en alternativ varmeveksler for bruk på havbunnen. Alternativt, dersom det objektive tekniske problem antas å være å øke kapasiteten på kjøleren, så vil fagmannen øke lengden til og/eller øke antallet rør-i-rør varmevekslere og anordne disse parallelt. Hvis vi så ser til P2, så er dette for det første en publikasjon som relaterer seg til en fordampningskondensator som søker å unngå bruken av finner på kondensatorrørene (ref. tittelen på publikasjonen). Fagmannen ville således få informasjon om at kondensering/fordampning vil være en mulig alternativ kjøleprosess. Vi vil påpeke at NO ikke angår en løsning hvor man benytter kondensering/fordamping for oppnåelse av kjøleeffekten. P2 beskriver videre et system med kondensatorrør for en indre gass hvor kondensatorrørene er anordnet som viklinger. Disse rørene påsprøytes vann slik at det danner seg et vannlag på utsiden av rørene. Videre har man tvungen sirkulasjon av luft forbi viklingene slik at vannet på utsiden av rørene fordamper, noe som forårsaker at gassen innvendig i rørene kondenserer. Det fordampede vannet følger luftstrømmen opp til et skillelag for luft/damp oppstrøms av viften. Plassering av et slikt system med tre fluid i samarbeid, luft, vann og innvendig gass som kondenserer, på havbunnen i kombinasjon med rør-irør varmeveksleren som angitt i P1, ville medføre veldig store endringer av systemet, hvis det i det hele tatt er mulig å kombinere. En slik kombinasjon ville heller ikke gitt en undersjøisk kjøler som angitt i NO Vi ser heller ikke hvordan fagmannen teknisk eventuelt skulle kombinert teknikk fra to publikasjoner, der den ene publikasjonen beskriver undersjøisk rør-i-rør motstrøms varmeveksling og den andre beskriver et tre-fluids kondensering/fordampningssystem plassert topside. Re pkt Manglende oppfinnelseshøyde i lys av P2 kombinert med P1 Argumentene og kommentarene ovenfor er også gyldige for en eventuell motsatt kombinasjon, kombinasjonen av P2 og P1. De to publikasjonene angår helt forskjellige typer varmeveksling og har forskjellige hensikter utenom det å utføre en varmeveksling mellom to medier. Hvor er i så fall hintene for fagmannen til å kombinere disse to publikasjonene? Skulle fagmannen likevel prøve å kombinere dem, ville han ikke kommet frem til løsningen som angitt i NO Re pkt Manglende oppfinnelseshøyde i lys av P3 (US ) Denne publikasjonen, P3, ble også fremtrukket under saksbehandlingen i Norge (som D2) og kommentert der, så vi ser ikke behovet for å argumentere i forhold til denne publikasjonen en ytterligere gang men viser i stedet til saksbehandlingen, ref. blant annet til brev datert 23.juni 2008: ( ) Videre vil vi påpeke at ingen av de to publikasjonene som er fremtrukket omhandler varmevekslere tilpasset for bruk i sjøvann i forbindelse med en produksjonsstrøm fra en brønn, ei heller er det gitt antydninger om at disse vil kunne brukes direkte som en undersjøisk varmeveksler. At en varmeveksler er neddykket i en tank er ikke det samme som en undersjøisk varmeveksler, da man i en tank har et definert gitt volum og fluid mens man i en undersjøisk innretning ikke har tilsvarende 3/7

4 forhold. Den foreliggende oppfinnelsen er utarbeidet for å benyttes undersjøiske og er dermed spesielt tilpasset til dette, slik det er definert i det foreliggende selvstendige krav. Videre omhandler disse to publikasjonene i utgangspunktet et fluid i rørene som danner coiler, som skal tilføres varme og ikke kjøles som er hovedhensikten med anordningen i henhold til den foreliggende søknad. I så måte er vi av den oppfatning at den foreliggende søknaden med de foreliggende selvstendige krav oppviser nyhet og oppfinnelseshøyde i forhold til kjent teknikk som fremtrukket av granskeren.( ) Re pkt Manglende tekniske tilpasninger Vi vil anføre at manglende tekniske tilpasninger ikke er angitt som noen innsigelsesgrunn i PL 25. Påstanden under innsigers punkt 1.1.5, som vi ikke kan si oss enig i, er dermed ikke relevant i forbindelse med en innsigelse. Vi vil derfor ikke kommentere dette ytterligere, annet enn å anføre at vi mener oppfinnelsen, slik den er definert i kravsettet, skiller seg vesentlig fra kjent teknikk på området og oppfyller dermed patentlovens 2. Re pkt 1.2 Manglende oppfinnelseshøyde for patentkravene 2, 3, 4, 9 Vi er av den oppfatning at det foreliggende patent har selvstendige krav som oppviser både nyhet og oppfinnelseshøyde i forhold til kjent teknikk. Evt. uselvstendige krav ved deres avhengighet, oppviser dermed også nyhet og oppfinnelseshøyde. Innsiger kommer med flere påstander om fagmessighet uten ytterligere underbygging av disse påstandene. Vi kan ikke være enig i disse påstandene. Vi vil bemerke at dersom patentkravene 2,3,4 og 9 kommer opp til vurdering ber vi om en mulighet til å kommentere disse kravene i forhold til nyhet og oppfinnelseshøyde. Re pkt 1.3 Manglende oppfinnelseshøyde for selvstendig patentkrav 10 Innsiger henviser i sin argumentasjon her til argumentasjonen benyttet under vurderingen av anordningskravet. Krav 10 er et fremgangsmåtekrav, og vi kan ikke i noen av de fremtrukne publikasjoner finne at en fluidstrøm fra en undersjøisk brønn føres til et innløp, deretter gjennom et antall viklinger anordnet i en kanal, til et utløp, hvor disse viklingene er eksponert mot sjøvann for varmeveksling med sjøvannet, og at sjøvannet drives forbi viklingene ved hjelp av en propell. I så måte er det vår oppfatning at fremgangsmåten både oppviser nyhet og oppfinnelseshøyde, og vi kan ikke se at innsiger har vist til noe som skulle tyde på noe annet. Re pkt 2. Utydelig beskrivelse Re pkt 2.1 Utilstrekkelig beskrivelse innenfor omfanget til patentkrav 1 Patentlovens 25 angir grunnene for å oppheve et patent etter en innsigelse. Under punkt 2) i 25 angis det at et patent kan oppheves etter innsigelse dersom ( ) det gjelder en oppfinnelse som ikke er så tydelig beskrevet at en fagkyndig på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den. De andre grunnene er 1) at patent ikke oppfyller patentlovens 1 og 2, og 3) at patentet inneholder noe som ikke fremgikk av søknaden når den ble inngitt. Vi antar at det er punkt 2) innsiger viser til i de etterfølgende avsnitt. Vi er imidlertid av den oppfatning at innsigers argumentasjon kan forstås dit hen at de argumenterer med uklarhet, som ikke er ugyldighetsgrunn. 4/7

5 Re pkt Viklinger Innsiger angir i dette avsnittet at fagmannen med bakgrunn i patentkravet og patentet ikke vil forstå hvordan viklingene som angitt i patentkrav 1 virker i den undersjøiske kjøleren og at patentkrav 1 således favner om løsninger som ikke er så tydelig beskrevet at en fagkyndig på grunnlag av beskrivelsen kan utøve oppfinnelsen innenfor hele beskyttelsesomfanget. Vi kan ikke være enig i en slik påstand. Vi mener at fagmannen innenfor fagområdet undervannskjølere vil forstå at fluidet som skal kjøles føres inn innløpet gjennom viklingene og til utløpet. Om det skulle være utydelig ut i fra kravets ordlyd ville fagmannen forstå det slik ut ifra beskrivelsen og figurer og også krav 10 gir en anvisning på dette. Patentlovens 38 angir at man for forståelse av patentkravene kan hente veiledning i beskrivelsen. Videre vil vi også påpeke at det er norsk praksis at ett utførelseseksempel er nok til å underbygge et evt. bredere patentkrav, ref. patentretningslinjene, del C, kap III, pkt. 5 hvor det er angitt Som en generell regel, skal et krav anses å ha støtte i beskrivelsen med mindre det unntaksvis er gode grunner til å anta at fagmannen ikke vil være i stand til, på grunnlag av innholdet i beskrivelsen, sammen med rutinemessige metoder eller analyser, å utøve alt som kreves beskyttet. Støtten i beskrivelsen må være av teknisk karakter, da vage uttalelser eller påstander uten teknisk innhold ikke gir noe grunnlag for støtte. Vil vil her også vise til EPO-regelverket, et regelverk som i stor grad tilsvarer det norske lovverket, hvor heter det: The claim should also be read with an attempt to make technical sense out of it, ref. EPO Guidelines, Part F, Chapter IV, 4, 4.2. Med andre ord, et krav skal leses med intensjon om å forstå løsningen angitt. Innsigeren har også i sin realitetsargumentasjon vedrørende oppfinnelseshøyde hatt en forståelse av patentkrav 1 som faller innenfor den ovennevnte tolkningen, noe som også underbygger at fagmannen på bakgrunn av beskrivelsen vil kunne utøve oppfinnelsen. Re pkt Kjøleren I dette avsnittet påstår innsiger at patentkrav 1 ikke gir noen informasjon om hva kjøleren er eller hvorfor det finnes en kjøler i en kanal, under punktet at dette medfører at fagmannen ikke vil kunne utøve oppfinnelsen. Vi kan ikke være enig i denne påstanden. Vi mener at fagmannen ut i fra patentkrav 1 alene vil forstå at det er kjøleren eller med andre ord den delen av den undersjøiske kjøleenheten som gir kjøling av fluidet som skal kjøles deriblant viklingene som omtalt tidligere i kravet, som plasseres i en kanal og at man også har strømmen av sjøvann gjennom denne kanalen, slik at sjøvannet strømmer forbi viklingene og kjøler disse. Videre viser vi til at Patentlovens 39 angir at man for forståelse av patentkravene kan hente veiledning i beskrivelsen. Ut i fra beskrivelsen og figurene vil fagmannen i alle fall forstå hvordan disse delene sammenvirker. Re pkt Roterbar aktuator og propell Her påstår innsiger at siden det ikke er angitt noen sammenheng mellom midler for generering av strømmen av sjøvann og propell og roterbar aktuator, så vil fagmannen ikke være i stand til å utøve oppfinnelsen. Vi vil påstå at fagmannen har såpass kunnskap at ved angivelsen midler for generering av strømmen av sjøvann knyttet opp til propell og roterbar aktuator, så vil fagmannen skjønne at propellen roteres av aktuatoren, som da er en roterbar aktuator nettopp for at den skal kunne rotere propellen, slik at man oppnår en strøm av sjøvann. Vi vil påstå at fagmannen vil forstå dette ut i fra kravet, og om dette ikke skulle være tilfellet gir PL 39 anvisning til at man kan gå til beskrivelsen for ytterligere forståelse av kravene. Ved støtte i beskrivelsen og figurene vil fagmannen i alle fall få nok informasjon til å utøve oppfinnelsen, se eksempelvis figurbeskrivelse av figur 1, side 2 linje 8-9 hvor det er angitt at ( ) Propellen dreies ved hjelp av en roterende aktuator eller motor 30 via en aksel 28.( ). Re pkt Strøm av sjøvann forbi viklingene 5/7

6 Her påstår innsigeren at angivelsen forbi viklingene gjør at oppfinnelsen ikke er så godt beskrevet at fagmannen kan utøve oppfinnelsen. Innsiger argumenterer også med at det vil være mer naturlig at man angir at man driver sjøvann på viklingene. Vi kan ikke være enig i noen av disse påstandene. Vi er av den oppfatning at fagmannen helt klart vil forstå forbi viklingene fra krav 1 slik det er beskrevet og hvis ikke kan han evt. søke støtte i beskrivelsen og figurer og klart forstå hva som menes. Dersom det ikke er en strøm av sjøvann forbi viklingene vil sjøvannet bare bli varmere og varmere og man vil etter en tid ikke oppnå den ønskede varmevekslingen. Man må ha en strømning forbi viklingene slik at nytt kaldt sjøvann hele tiden introduseres for viklingene i kjøleenheten. Vi vil også påstå at bruken av formuleringen som foreslått av innsigeren, på viklingene, for vår del er mindre forståelig enn den valgte formulering selv om vi også ville forstått en slik alternativ formulering. Re pkt 2.2 Utilstrekkelig beskrivelse av omfanget til patentkrav 10 Re pkt Fluid gjennom et antall viklinger Innsiger påstår at fagmannen ved å lese beskrivelsen vil få inntrykk av at fluidet skal strømme gjennom boringen til mindre rør som er viklet og at dette trekket ikke er angitt i patentkravet. Videre påstår innsiger at det også er et problem med en mulig forståelse av fremgangsmåten at hydrokarboner vil blande seg med sjøvann, idet det ikke finnes noen barriere mellom sjøvannet og fluidet. Kravet angir at fluidet strømmer gjennom viklingene mens sjøvann strømmer forbi viklingene. Dette gir fagmannen en helt klar forståelse av hvordan dette skal gjøres, da det er en klar forskjell på gjennom og forbi. Fagmannen kan også søke støtte i beskrivelsen for forståelsen, ref. PL 39. Innsiger har heller ikke vist til hvor i beskrivelsen det konkret er motstridigheter mellom patentkravforståelsen og beskrivelsen som gjør at fagmannen skulle få en slik forståelse at det ikke er barriere mellom sjøvannet og fluidet. Derfor er dette bare påstander fra innsigerens side. Vi er av den oppfatning at fagmannen ut i fra patentkravet har en forståelse god nok til å utøve oppfinnelsen, og om ikke, vil han ut i fra beskrivelsen og figurer i alle fall få det. Re pkt Fluid gjennom et antall viklinger Vi viser her til våre kommentarer under Re pkt Re pkt 3 Konklusjon Innsiger påstår at norsk patent skal oppheves i lys av argumentasjonen som innlevert av innsiger. Vi er ikke enig i denne påstand og viser til argumentasjonen ovenfor. Vi opprettholder vårt standpunkt at innsiger ikke har vist til noen publikasjoner som alene eller i kombinasjon viser den foreliggende oppfinnelse eller tar oppfinnelseshøyde i fra den foreliggende oppfinnelse slik den er definert i kravene. Videre vil vi påstå at kravene, og evt. kravene i lys av beskrivelsen, er mer enn tydelige nok for en fagmann slik at han kan utøve oppfinnelsen. Vi ber derfor om at patentet blir opprettholdt i uendret form. Med referanse til PR, Del D, kap. II Innsigelsesprosedyre, pkt 3.3.3, ber vi om at dersom saksbehandler, etter skriftvekslingen, kommer til at patentet kan opprettholdes i endret form, tilskriver patenthaver om dette, og hvis mulig, med forslag til hvordan dokumentene skal endres. 6/7

7 Vi gjør i den anledning Patentstyret oppmerksomme på at innsiger ikke har angitt noen ugyldighetsgrunner for oppfinnelsen ifølge de uselvstendige kravene 5, 6, 7 og 8. Disse kravene oppviser dermed nyhet og oppfinnelseshøyde, og vi kan ut i fra dette heller ikke forstå innsigers påstand om at patentet skal oppheves. Med vennlig hilsen Onsagers AS Håvard Larsen 7/7

Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS

Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 6. oktober 2014 Vår ref.: P22021NO00 / GLA Håvard Larsen Deres ref.:op2014/00168 Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea

Detaljer

Patent i Norge nr FMC Kongsberg Subsea AS

Patent i Norge nr FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 16. januar 2015 Vår ref.: P22021NO00 / GLA Håvard Larsen Deres ref.: Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS Vi viser

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse AVGJØRELSE Vår ref.: OP2011/00230 Patentnr.: 330105 Søknadsnr.: 20082957 Innehaver: Aker Subsea AS Innehavers Protector Intellectual Property Consultants AS fullmektig: Innsiger: Apply Nemo AS Innsigers

Detaljer

Vi viser til patenthavers tilsvar til innsigelsen, datert 6. oktober 2014, og vil i det følgende gi våre kommentarer til dette.

Vi viser til patenthavers tilsvar til innsigelsen, datert 6. oktober 2014, og vil i det følgende gi våre kommentarer til dette. Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo Oslo, 16. oktober 2014 Deres ref.: 20092684 Vår ref.: O1082NO00-KM Innsigelse mot norsk patent nr. 333597 Vi viser til patenthavers tilsvar til innsigelsen, datert

Detaljer

Protector Intellectual Property Consultants AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Protector Intellectual Property Consultants AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00077 Dato: 8. mars 2017 Klager: Representert ved: FMC Kongsberg Subsea AS Onsagers AS Innklaget: Representert ved: Aker Subsea AS Protector Intellectual Property Consultants AS Klagenemnda

Detaljer

AVGJØRELSE. Patentstyrets avgjørelse av innsigelse. Saksfremstilling:

AVGJØRELSE. Patentstyrets avgjørelse av innsigelse. Saksfremstilling: AVGJØRELSE Vår ref.: OP2016/00182 Patentnr.: 337255 Søknadsnr.: 20140025 Innehaver: Arges AS Innehavers Bryn Aarflot AS fullmektig: Innsiger: Hallingplast AS, Haplast AS Innsigers fullmektig: Protector

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.10 11:57:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330761 Søknadsnummer 20072798 Inngitt 2007.06.01

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Søker: Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 30. juli

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.07 12:05:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330105 Søknadsnummer 20082957 Inngitt 2008.07.03

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mai 2014 Sak PAT 13/001. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mai 2014 Sak PAT 13/001. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mai 2014 Sak PAT 13/001 Klager: Diehl Defence Land Systems GmbH Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Arild Tofting, Arvid

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004 Klager: Selantic AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg Ørstavik har kommet frem til

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

Begjæring om administrativ overprøving av norsk patent

Begjæring om administrativ overprøving av norsk patent Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 12. april 2017 Vår ref: P61700755NO00O Deres ref: Begjæring om administrativ

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Vi henviser til Patentstyrets uttalelse av 28. september 2012.

Vi henviser til Patentstyrets uttalelse av 28. september 2012. Patentstyret Første avdeling Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo Oslo, 20. desember 2012 Deres ref.: 2009 2521 Vår ref.: P3596NO00-EH Patentsøknad i Norge nr.: 2009 2521 Tittel: Turbomaskin og impeller Søker:

Detaljer

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7620 Patentsøknad nr. 1998 2862 Søker: Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 6. september 2007 Foreliggende

Detaljer

Vedlagt følger sammenlikningsdata A2 og A3 samt en presentasjon som redegjør for krav til bevisførsel for teknisk effekt.

Vedlagt følger sammenlikningsdata A2 og A3 samt en presentasjon som redegjør for krav til bevisførsel for teknisk effekt. Patentstyret Postboks 8160 Dept 0033 Oslo Patentavdelingen Dato 8. oktober 2013 Deres ref. NO330244 Vår ref. P61103399NO00M Norge Innsigelse mot NO330244 Vi viser til Patentstyrets skriv datert henholdsvis

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO.

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO. Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 9. november 2016 Vår ref: E31787 SAA/SAA Patentsøknad/registrering nr.: 20034282

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32871 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0426 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.11.30 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 02.06.17

Detaljer

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00065 Dato: 9. mars 2017 Klager: Representert ved: Aker Subsea AS Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Representert ved: FMC Kongsberg Subsea AS Onsagers AS Klagenemnda

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr Protector Intellectual Property Consultants AS Oscarsgate 20 0352 OSLO Oslo, 2014.04.22 Deres referanse:p4415no00-kbb Svarfrist: 2014.10.24 Søknadsnr.: 20131233 (må oppgis ved svar) 1 Søker: Aker Subsea

Detaljer

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr Acapo AS Postboks 1880 Nordnes 5817 BERGEN Oslo, 2012.10.16 Deres referanse:p15731no00 Svarfrist: 2013.04.18 Søknadsnr.: 20120311 (må oppgis ved svar) 1 Søker: Leiv Vidar AS, Bjarne Johnsen AS Realitetsuttalelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7700 Patent nr. 317 823 Patentsøknad nr. 2001 3036 Søker / Patenthaver: Navion ASA, Stavanger Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Innsiger: Vetco Gas

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse AVGJØRELSE Vår ref.: OP2011/00225 Patentnr.: 329741 Søknadsnr.: 20092934 Innehaver: Aker Oilfield Services Operation AS Innehavers Protector Intellectual Property Consultants AS fullmektig: Innsiger: FMC

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331339 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) F16J 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 093178 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.. (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

AVGJØRELSE. Det meddelte patentet har 11 patentkrav hvorav patentkrav 1 og 5 er selvstendige krav. De selvstendige patentkrav har følgende ordlyd:

AVGJØRELSE. Det meddelte patentet har 11 patentkrav hvorav patentkrav 1 og 5 er selvstendige krav. De selvstendige patentkrav har følgende ordlyd: AVGJØRELSE Vår ref.: OP2016/00035 Patentnr.: 336587 Søknadsnr.: 20150199 Innehaver: First Process AS Innehavers Acapo AS fullmektig: Innsiger: OptimarStette AS Innsigers fullmektig: Adviso Advokatfirma

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni. 143551 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551 NORGE [NO] [C] (45) PATETTT MEDDELT 4.MAES 1981 (51) Inf Cl. 1 G 21 C 13/02 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Palentsølcnad nr. 761334 (22) Inngiti 2 0. 0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse AVGJØRELSE Vår ref.: OP2008/00070 Patentnr.: 323381 Søknadsnr.: 20050552 Innehaver: Statoil ASA, Nexans Innehavers Acapo AS fullmektig: Innsiger: Aker Subsea AS Innsigers Protector Intellectual Property

Detaljer

Om ulike muligheter for å angripe patenter. Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi)

Om ulike muligheter for å angripe patenter. Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi) Om ulike muligheter for å angripe patenter Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi) Om ulike måter for å angripe patenter Angripe patentet- én av flere muligheter Muligheter under søknadsbehandlingen

Detaljer

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal Søknadsnr.: 121478 Søker: Lyng Pro Tech AS Referanse: P121478NO Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Varmeveksler 1 Varmeveksler Den foreliggende oppfinnelsen angår en varmeveksler

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.03.18 11:52:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 334362 Søknadsnummer 20064749 Inngitt 2006.10.20

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Arvid Øvrebø og Johannes Hope

Lill Anita Grimstad, Arvid Øvrebø og Johannes Hope AVGJØRELSE Sak: 16/00054 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Rolls-Royce Marine AS Acapo AS Innklaget: SmartMotor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 329192 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F16L 9/18 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 032137 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 03.0.13 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 03.0.13

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336628 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (06.01) F28F 1/32 (06.01) F2B 39/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.12.07

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

Arkivert :33:27 Altinn referanse AM Søknad om patent

Arkivert :33:27 Altinn referanse AM Søknad om patent Utfylling av skjema Nærmere opplysninger om feltene finner du ved å klikke på spørsmålstegnet knyttet til den aktuelle teksten, eller ved å lese den fullstendige veiledningen som du finner på Om skjema.

Detaljer

AVGJØRELSE 20. mai 2014 Sak PAT 13/008. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. mai 2014 Sak PAT 13/008. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. mai 2014 Sak PAT 13/008 Klager: Novartis AG Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tom Kristensen

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

PROTOKOLL. Tritech International Limited, Aberdeen, Skottland Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes

PROTOKOLL. Tritech International Limited, Aberdeen, Skottland Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7567 Patent nr. 312 541 Patentsøknad nr. 1999 5362 Søker / Patenthaver: GTO-Subsea AS, Tustna Fullmektig: Curo AS, Heimdal, Trondheim Innsiger 1: ScanMudring

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H02J 3/00 (06.01) H02J 3/34 (06.01) H02J 3/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..26 (8)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 328728 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F16K 3/02 (2006.01) E21B 34/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20065317 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.11.20 (85) Videreføringsdag

Detaljer

Høring - endringer i patentloven m.m.

Høring - endringer i patentloven m.m. 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler Ingrid Melkild 30.08.2012 12/00838-3 22 05 45 46 Deres referanse 201202659 Høring - endringer i patentloven m.m.

Detaljer

AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020 Klager: Schering Corporation et al. Representert ved: Tandbergs patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen hadde patentet følgende to selvstendige krav:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen hadde patentet følgende to selvstendige krav: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7510 Patentnr. 311 639 Søknad nr. 2000 1743 Patenthaver: GTO Subsea AS, Tustna Fullmektig: Curo AS, Heimdal, Trondheim Innsiger: ScanMudring AS, Mandal Fullmektig:

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 34387 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/ (06.01) G06F 1/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

AVGJØRELSE 19. august 2014 Sak PAT 13/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 19. august 2014 Sak PAT 13/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 19. august 2014 Sak PAT 13/010 Klager: Sepracor Inc Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tom Kristensen

Detaljer

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00064 Dato: 7. mars 2017 Klager: Representert ved: FMC Kongsberg Subsea AS Onsagers AS Innklaget: Representert ved: Aker Oilfield Services Operation AS Protector Intellectual Property

Detaljer

FMC Kongsberg Subsea AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arvid Øvrebø og Johannes Hope

FMC Kongsberg Subsea AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arvid Øvrebø og Johannes Hope AVGJØRELSE Sak: 16/00078 Dato: 6. mars 2017 Klager: Representert ved: FMC Kongsberg Subsea AS Onsagers AS Innklaget: Representert ved: Aker Subsea AS Protector IP Consultants AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121478 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (2006.01) F28F 1/32 (2006.01) F2B 39/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

AVGJØRELSE 26. august 2014 Sak PAT 13/021

AVGJØRELSE 26. august 2014 Sak PAT 13/021 AVGJØRELSE 26. august 2014 Sak PAT 13/021 Klager: Bennex AS Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Teledyne ODI Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

Innsigelse mot norsk patent NO B1

Innsigelse mot norsk patent NO B1 P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 4. desember 2013 Vår ref.: OP1117NO00 / EHF Geir Langli Deres ref.: Innsigelse mot norsk patent NO 333113 B1 I samsvar med patentloven

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Oskar Pedersen AS Postboks 9237 4697 KRISTIANSAND S Norge Deres ref.: Carl Henrik Myhre Vår ref.: 2015/0005-5 Saksbehandler: Peter Aadland Dato: 22.04.2015

Detaljer

OPPFINNELSENS OMRÅDE TEKNISK BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN

OPPFINNELSENS OMRÅDE TEKNISK BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN OPPFINNELSENS OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse gjelder generelt en fremgangsmåte og en apparatur for flow assurance (d.v.s. tiltak for å sikre god strømning) for strømbare hydrokarboner gjennom en rørledning,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 KOLLEKTIV PENSJON: Uenighet om pensjonens størrelse - Spørsmål

Detaljer

(19) NO (11) 325577 (13) B1

(19) NO (11) 325577 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 325577 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 17/00 (2006.01) B63B 35/44 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20060693 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.02.14 (85) Videreføringsdag

Detaljer

P28007NO00-LB/LB

P28007NO00-LB/LB Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo 2015-01-22 Vår referanse Vår tidligere ref. P28007NO00-LB/LB 172326 Patentsøknad 20044478 Deutsche Exide Standby GmbH Det vises til Patentstyrets uttalelse av

Detaljer

Høring nye håndverkerkontrakter Byggblankett 3501 og 3502

Høring nye håndverkerkontrakter Byggblankett 3501 og 3502 Standard Norge Postboks 242 1324 LYSAKER forbrukerrådet.no Saksbehandler: Gyrid Giæver Epost: gyrid.giaver@forbrukerradet.no Vår dato: 03.10.2012 Vår referanse: 12/5053-2 Deres dato: Deres referanse: Høring

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Utvalg for byutvikling 27.05.09 sak 66/09 vedlegg 5 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for

Detaljer

AVGJØRELSE 23. februar 2015 Sak PAT 14/005. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. februar 2015 Sak PAT 14/005. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. februar 2015 Sak PAT 14/005 Klager: Naturtorv AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Johannes Hope og

Detaljer

Før foreliggende patentsøknad ble godkjent til meddelelse, ble følgende publikasjoner (mothold) anført av Patentstyrets første avdeling:

Før foreliggende patentsøknad ble godkjent til meddelelse, ble følgende publikasjoner (mothold) anført av Patentstyrets første avdeling: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7966 Patent nr. 318 692 Patentsøknad nr. 2003 1585 Søker / Patenthaver: Dalseide & Fløysand Group AS, Postboks 273 Slåtthaug, 5851 Bergen Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. august 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. august 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7592 Patent nr. 308672 Patentsøknad nr. 19940525 Meddelt: 2000.10.09 Søker / Patenthaver: Cooper Cameron Corp., Houston, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Simonsen Føyen Advokatfirma Da v/thor Z. Beke Postboks 6641 St. Olavs Glass NO-0129 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

En håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar undervannsanordning I kraft Meddelt Patent meddelt (B1)

En håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar undervannsanordning I kraft Meddelt Patent meddelt (B1) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.14 12:25:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 338834 Søknadsnummer 20141134 Inngitt

Detaljer

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag -

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag - NORGE Utlegningsskrift nr. 125070 Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20 Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Løpedag - Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.12.1968

Detaljer

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg Juridisk avdeling Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

Borbeskytter for en rørhenger samt anvendelse av denne I kraft Meddelt Patent meddelt (B1)

Borbeskytter for en rørhenger samt anvendelse av denne I kraft Meddelt Patent meddelt (B1) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.07 12:07:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 334106 Søknadsnummer 20110038 Inngitt

Detaljer

Elisabeth Ohm, Turid Helene Tronbøl og Tove Aas Helge

Elisabeth Ohm, Turid Helene Tronbøl og Tove Aas Helge AVGJØRELSE Sak: 16/00182 Dato: 15. mai 2017 Klager: APX Systems AS Innklaget: Representert ved: Profectum AS Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

På vegne av Hallingplast AS og Haplast AS og i medhold av forskrift til Patentloven 35 vil vi med dette innlevere protest mot ovennevnte patentsøknad.

På vegne av Hallingplast AS og Haplast AS og i medhold av forskrift til Patentloven 35 vil vi med dette innlevere protest mot ovennevnte patentsøknad. Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo Oslo, 25. april 2016 Deres ref.: 20140025 Vår ref.: O1097NO00-AGI Protest mot patent søknad nr. 20160094 i Norge Tittel: Anordning for transport av for Søker:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331928 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100482 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.03.31 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft. 1 PROPELL FOR BÅT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Detaljer

// ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET /

// ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / // ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Deres ref :Vår ref 11/12990 Saksb A. Magnussen Dato: Høring Anerkjennelse av farskap

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331986 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331986 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331986 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) H01B 11/04 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 01929 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 0.04. (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer