Årsplan Petedalsheia barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage"

Transkript

1 Årsplan Petedalsheia barnehage

2 INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek Læring Barns medvirkning Inkluderende fellesskap Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Kultur/tradisjoner Plan for overgang barnehage - skole Samarbeid barnehage hjem Vurdering 2

3 Forord Bergen kommunes barnehager utarbeider sine årsplaner ut fra en kommunalt fastsatt ramme som samsvarer med kravene til årsplan slik de er beskrevet i Rammeplanen for barnehagen, samt kommunale satsinger. Barnehagens årsplan har et tidsperspektiv på 1 år og den følger barnehageåret. Årsplanen utarbeides i samarbeid mellom barnehagens ansatte, barn og foreldre og danner grunnlag for samhandling gjennom året. Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen inneværende barnehageår vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barns allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem. Den beskriver målene med årets satsinger og gir informasjon om hvordan disse følges opp, dokumenteres og vurderes. Årsplanen bygger på barnehagens langtidsplan som sikrer progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet. BERGEN KOMMUNE Fagavdeling for barnehage og skole 3

4 Innledning Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Innenfor gitte rammer står den enkelte barnehage fritt til å velge metoder og omfang. Det skal legges til rette for bredest mulig medvirkning fra barn, foreldre, barnehagens personale og eiere i planleggingen, dokumentasjonen og vurderingen (jf. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, siste utkast 2010). Målet med vår virksomhet er å drive barnehagen på en slik måte at barna og foreldre får optimalt utbytte av tilbudet. Vi skal legge til rette for læring og utvikling i et stimulerende miljø. Dette er vårt viktigste fokus. Bergen kommunes barnehager har en felles verdiplattform; varme, inkluderende og se barnet. Disse verdiene skal gjenspeiles i alle våre planer og aktiviteter. Vår årsplan er ment å gi en oversikt over den pedagogiske virksomhet i barnehagen gjennom dette året. Den skal videre tjene som et bindeledd mellom barnehage og foreldre, og i samarbeidet mellom barnehagen og samarbeidsutvalget. Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet for å sikre sammenheng og progresjon over en periode. Den beskriver Petedalsheia barnehages mål og hvilke metoder vi velger for å nå våre mål, samt hvordan vi skal kvalitetssikre og vurdere arbeidet vårt. Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Dette skal skje i nært samarbeid med barnas hjem (jamfør Barnehageloven 1). I tråd med Bergen kommunes satsing har vi fokus på språk, matematikk og voksnes relasjonskompetanse. Språk Matematikk Relasjonskompetanse 1-2 åringen 3-4 åringen 5-6 åringen Pedagogen hjelper Barnet kan sette ord barnet med å på følelser og benevne og sette ord handlinger og har på følelser og forståelse for handlinger gjennom grunnleggende gjentakelse og begreper forklaring andre Introduksjon til tall, mengde og begreper Pedagogen skal gi barnet trygghet som fremmer god utvikling Begynnende forståelse for tall / mengde / begreper / former/sortering Pedagogen skal støtte og fremme barns lek slik at det dannes grunnlag for vennskap Tilnærmet feilfritt talespråk og god begrepsforståelse Kunne bruke verbalspråket aktivt i samhandling med Kunne resonnere og fabulere. Logisk tenkning Pedagogen skal legge til rette for at barn får bidra aktivt i forhold til demokrati, medvirkning, ansvar og samarbeid 4

5 Vi vil stimulere barnas forskning, undring og forståelse for realfag på deres nivå. Gjennom ustrukturerte aktiviteter og temabaserte opplegg vil vi legge til rette for matematikkrelaterte aktiviteter i barnehagen. Vi skal tilrettelegge for gode opplevelser i hverdagen og skape tid og rom for bruk av både verbalt og nonverbalt språk i hverdagsaktiviteter, lek og tilrettelagte aktiviteter. Det viktigste verktøyet i arbeidet med barna er den voksne og den omsorg, handling og holdning den har til barnet. Den voksnes relasjonskompetanse er avgjørende for å skape trygghet, forutsigbarhet og sikre en god utvikling hos barnet i samarbeid med hjemmet. Barnehagen har utarbeidet handlingsplan mot mobbing som er gjennomarbeidet med hele personalgruppen og presentert for de eldste barna. Vi jobber strukturert og planlagt i forhold til at barn skal danne vennskap med hverandre og at alle skal få delta med sitt i det fellesskapet de er en del av. ICDP programmet står sentralt i vår praksis. Dette er et program som har fokus på samspill mellom omsorgsgiver og barnet. De ansatte blir gjennom dette programmet bevisst kvaliteten av omsorgen på det samspillet som er nødvendig for barnets følelsesmessige stabilitet, tilknytning og utvikling av ferdigheter Tone Berge Fjørtoft, Fungerende Styrer 5

6 Kap 1 Omsorg Barna skal oppleve å bli sett og møtt av personalet hver dag. Vi tar i mot barn og foreldre på en god måte når de kommer om morgenen. God informasjon mellom barnehage og hjem. Personalet bruker ICDP-metoden i arbeidet med barna. Barna viser glede ved å være i barnehagen. Barna i Petedalsheia barnehage skal bli møtt, sett og hørt som den personen de er. Vi vil møte barn og foreldre hver dag med interesse og anerkjennelse. God informasjon mellom barnehage og hjem skal sikre at barna får trygghet og omsorg i hverdagen. Når barn trives, ligger det til rette for læring og utvikling. Barna skal oppleve nærhet og glede, utvikle ansvar og få utfordringer i barnehagen. Relasjonskompetanse er en av Bergen kommunes satsingsområder. Personalet bruker ICDP-metoden og møter hvert enkelt barn med innlevelse, oppmerksomhet og åpenhet. Det innebærer blant annet at vi tar i mot barn og foreldre på en god måte når de kommer om morgenen og at vi deler informasjon og utveksler tanker om en best mulig utvikling for barnet. Vi vil ha barnas beste som utgangspunkt for planlegging og gjennomføring av rutiner og aktiviteter. Vi vil hjelpe barna til å forstå at egne handlinger kan gå ut over andre samtidig som vi vil styrke barna i troen på seg selv. Å møte barn med omsorg innebærer for oss å ta barnet på alvor, bruke aktivt de 3 dialogene i ICDP metoden og la dem være aktive deltakere sammen med voksne i hverdagen. Kap 2 Danning Barna skal oppleve seg selv som verdifulle medlemmer av et godt fellesskap. Personalet skal være støttende og åpen for barns meninger. Personalet skal hjelpe barn til å reflektere over egne og andres handlinger. Personalet skal bekrefte barnas identitet og utvide deres perspektiv. Barna kan vise omtenksomhet. Barna gir uttrykk for egne meninger. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og gjennom gjensidig samhandling med andre barn og voksne i lek og læring. Danning er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Personalet skal være støttende og åpen for barns meninger og hjelpe dem til å reflektere over egne og andres handlinger. Dette gjøres ved at den voksne stiller utvidende spørsmål og utfordrer barnet til å sette ord på tankene sine. I samlingsstundene våre sikrer pedagogen de gode samtalene som gir barnet mulighet for å medvirke i et demokratisk fellesskap. Dermed utvikler barn evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. 6

7 Kap 3 Lek Barna skal lære å utvikle lekeferdigheter og vennskap med andre. Utvikle evne til å innordne seg i en gruppe. Uttrykke følelser og bearbeide inntrykk Bruke lek som redskap for utforskning Personalet skal gi gode rammer, utfordringer og opplevelser som næring til leken Alle barn skal ha noen å leke med hver dag. Leken har en fremtredende plass i barnehagehverdagen. Den har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Barn har høy kompetanse og engasjement i forhold til lek. Leken er barn sin viktigste arena for læring. Her blir det de voksne sin oppgave å være aktive medspillere og samarbeide med barna for å gi dem best mulig utbytte av leken. Personalet skal møte barna som aktive og engasjerte voksne, ved å støtte, inspirere og være tilgjengelig for dem i leken. En gang i uken arrangeres en planlagt, strukturert aktivitet i uteleken for alle barn i barnehagen, der hensikten er at alle barn og ansatte skal delta. Denne aktiviteten er et resultat av at vi årlig deltar i Utdanningsdirektoratet sin nasjonale kampanje «Voksne skaper vennskap» Aktiviteten/ leken kan være Bergensleker eller andre tradisjonelle leker som «Rødt lys, «Haien kommer» og lignende. Leken bidrar til motoriske utfordringer, sosialt felleskap, samarbeid og vennskap. Utelek og uteaktivitet i varierende vær er en viktig del av barnehagehverdagen. Barna får impulser og inspirasjon til leken gjennom opplevelser i nærmiljøet. Vårt uteområde gir barna gode muligheter for lek på tvers av alder og gir dem også opplevelsen av å være en del at et større fellesskap. 7

8 Kap 4 Læring Barnet skal utvikle lyst til å lære gjennom bevisst stimulering. Pedagogen skal gi barnet tilgang til ny kunnskap gjennom et bevisst aktivitetsvalg. Personalet støtter barna i deres spørsmål og interesser med engasjement og åpenhet. Språk og kommunikasjon er viktige faktorer for læring. Barna skal kunne anvende ny kunnskap i sin tenkning og handling Barna i barnehagen skal få et godt grunnlag for livslang læring. De skal lære om seg selv og oppleve mestring i samhandling med andre barn og voksne. Barna er i aldersdelte grupper 1-2 ganger i uken. Aktiviteten er tilpasset barnas alder og modenhets nivå. Tilpasset aktivitet bidrar til at barn opplever mestring og også får noe å strekke seg etter slik at det skjer en læring og utvikling. Læringsprosessene i barnehagen kan være formelle situasjoner hvor aktiviteten er planlagt og ledet av pedagogisk personale. Det kan også være uformelle situasjoner som skjer gjennom hverdagsaktiviteter og noe som oppstår her og nå. Vi skal møte barnas nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst med en anerkjennende væremåte. Pedagogen skal tilføre barnet grunnleggende allmennkunnskap innen alle fagområder. Med engasjement og åpenhet støtter vi barna i deres spørsmål og interesser. Kap 5 Barns medvirkning Barna skal oppleve å få komme med sine synspunkter, delta aktivt i sin hverdag og føle seg inkludert Pedagogen skal gi barna mulighet for aktiv deltakelse i barnehagehverdagen Pedagogen skal støtte opp om barnas engasjement Ut fra barnets alder og forutsetninger skal pedagogen tolke og forstå barnets følelsesmessige uttrykk Barna skal oppleve at de blir sett og hørt. De eldste barna får være delaktige i valg som tas og dermed være med å påvirke innenfor gitte rammer i i egen hverdag, både i forhold til temaarbeid og aktiviteter. 8

9 Barna har ytringsfrihet og rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Gjennom samtaler med personalet skal barna få gi uttrykk for hva de mener om barnehagen. Tanken om at barn og voksne er likeverdig skal ligge til grunn, men pedagogen har likevel et spesielt ansvar på grunn av større modenhet og erfaring. Vi skal være tydelig på å ta hensyn til hele gruppen. Dette gjøres ved å gi alle tid og rom til å komme med innspill og spørsmål. Når det gjelder de mindre barna skal personalet være særlig lydhøre og sensitive på å observere kroppsspråk, mimikk og tolke barnas følelsesmessige uttrykk. Kap 6 Inkluderende fellesskap Barna skal oppleve en meningsfull barnehagehverdag Vi skal belyse likheter og ulikheter for å gi barna grunnlag for innsikt og forståelse for seg selv, andre og omgivelsene rundt Pedagogen skal fremme positive handlinger for å skape gode relasjoner og forebygge konflikter og mobbing Barna skal oppleve at de selv og de andre i barnegruppen er betydningsfulle personer for fellesskapet Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå og kjønn, samt sosial, etnisk og kulturell bakgrunn. Barnehagens innhold skal utformes slik at det kan oppleves meningsfylt for det enkelte barn og barnegruppen. De voksne skal gi støtte og utfordringer ut fra barnas forutsetninger. Barnehagen er et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Dette synliggjør vi gjennom symbolbruk, sanger, matretter og et bevisst valg av aktiviteter som for eksempel eventyr og «reiser til andre land». Personalet skal vise åpenhet og respekt for det enkelte barns religion, kultur og interesser. Gjennom å inkludere alle barna i dette arbeidet gir det en mulighet for å utvikle en positiv nysgjerrighet for noe som er forskjellig fra ens eget. Forskning viser at barn lærer best i fellesskap og samhandling med andre, der pedagogen har definerte mål for aktiviteten og tilpasser til barns modenhetsnivå. 9

10 Kap 7 Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lære å bruke språket som kommunikasjonsmiddel og til å uttrykke egne tanker og følelser. Pedagogen skal bekrefte barnets uttrykk og sette ord på deres opplevelser Pedagogen skal ha et bevisst forhold til valg av spill, bøker og materiell som brukes på avdelingen Personalet skal være bevisst sin rolle som språklig forbilde gjennom å lytte, gi konstruktiv respons, bruke kroppsspråk, talespråk og tekst. Personalet skal vise forståelse for betydningen av barns morsmål Barna skal oppleve glede og mestring i arbeid med språk og etter hvert internalisere begrep utfra alder og modenhet Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Ved å kartlegge barnets språkutvikling sikrer pedagogen både oppfølging og tilrettelegging. Vi kartlegger alle barn fra 2års alder, se kapittel 17 TRAS og språksprell. Vi skal tilrettelegge for gode opplevelser i hverdagen og skape tid og rom for bruk av både verbalt og nonverbalt språk i hverdagsaktiviteter, lek og tilrettelagte aktiviteter. Vi lar barna møte symboler som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger, og støtter barns initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, lekeskrive og diktere tekst. Pedagogen benevner ulike begrep for å hjelpe barnet til å utvikle sitt ordforråd og et etter hvert presist språk. Vi bruker aktivt tegn til tale og digitale verktøy som støtte i barns språkutvikling. Vi skal skape gode læringsarenaer hvor barn og voksne opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. Pedagogen skal være bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles. 10

11 Kap 8 Kropp, bevegelse og helse Barna skal utvikle et sunt kosthold og få muligheter for variert fysisk aktivitet Barna skal få mulighet til fysisk utfoldelse og pedagogen skal anerkjenne deres behov for læring gjennom bevegelse. Pedagogen skal legge til rette for gode måltidsituasjoner der barna tilbys sunn og variert kost. Barna skal lære rutiner for god hygiene. Barna viser trivsel ved måltidene og viser adekvat motorisk utvikling. Gjennom aktive dager både inne og ute i barnehagen gir vi barna mange muligheter for variert fysisk utfoldelse sammen med andre barn. Det er i løpet av småbarnsalderen barna tilegner seg grunnleggende motoriske ferdigheter og vi skal legge til rette for at barna skal få gode vaner i forhold til å ivareta egen helse. Vi organiserer hverdagen vår på en måte som gir barna en veksling mellom aktivitet, måltider og rolige perioder. Barnehagen serverer barna smørelunsj/varmlunsj hver dag og vi skal bidra til at barna tilegner seg sunne vaner og holdninger når det gjelder kost og hygiene. Med fokus på variert kosthold og veksling mellom aktivitet og hvile gir vi barna gode forutsetninger for å utvikle en sunn kropp. Kap 9 Kunst, kultur og kreativitet Barna skal oppleve et mangfoldig kulturtilbud i barnehagen og lokalmiljøet Delta på forestillinger som arrangeres av skoler og næringsliv i nærheten Pedagoger som inspirerer og tilrettelegger for ulike estetiske uttrykksformer Fremme ulike kulturer som er representert i barnehagen gjennom formidling, kreativt arbeid og gjennomføring Barna har fått vekket nysgjerrigheten for egen og andres kultur 11

12 Vi ser på barnet som et aktivt menneske i møte med kulturen, der voksne er viktige som formidlere og forbilder for barna. Vi skal inspirere og legge til rette for barnas utforsking og utfoldelse. Barna skal få uttrykke seg estetisk ved å sanse, oppleve, eksperimentere og skape. Personalet skal ivareta barnas lek og sikre samhørighet og glede. Vi skal sette pris på barnas uttrykk og legge til rette for daglig tilgang til kulturelle opplevelser og uttrykksformer der barna utvikler elementære kunnskaper og teknikker. Vi vil prioritere kulturtilbud i nærmiljøet og delta i kulturlivet i vår bydel. Alle barna deltar i barnehagen sitt sangkor, som opptrer for foreldre, søsken og besteforeldre ved flere anledninger i løpet av året. Hver andre uke møtes alle til felles samling på allrommet i barnehagen. Felles på disse samlingene er at vi belyser aktuelle tema/ tradisjoner, synger og gir barna opplevelse av å være i et fellesskap som bidrar til samhørighet. Kap 10 Natur, miljø og teknikk Barna skal få kunnskap om samspillet i naturen Vi skal ha fokus på kildesortering og energisparing i hverdagen. Pedagogen er rollemodell og viser respekt for miljøet som omgir oss, samt tilrettelegger for varierte opplevelser i naturen. Pedagogen skal presentere ulike materialer, verktøy og teknikker som gir barna erfaring og kunnskap Barna kjenner til miljøvern i praksis Naturen byr på et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Med varierte turer oppdager vi naturen sammen med barna. Vi opplever hvordan årstidene preger planter, trær og dyr. Ved å oppleve samspillet i naturen og hvordan naturens mangfoldighet er avhengig av hverandre, ser vi viktigheten av å ta vare på den. Pedagogen skal ta utgangspunkt i og bygge videre på barnas nysgjerrighet og interesser, slik at det dannes grunnlag for entusiasme og vitebegjær om naturen. Ved å bruke oppslagsverk for å finne ut mer om bestemte tema, ser barna nytten av å bruke for eksempel bøker og internett som en kilde til informasjon. Barnehagen er "Grønt Flagg" sertifisert. Vi kildesorterer og har fokus på å ta vare på ressursene våre. 12

13 Både høst og vår har vi «Miljøuke». Da ønsker vi å besøke en bedrift i nærområdet for å se hvordan de kildesorterer avfall. I løpet av miljøuken har vi et ytterligere fokus på gjenbruk og vi gjennomfører ulike aktiviteter og lager utstilling. Kap 11 Etikk, religion og filosofi «Du skal gjøre mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg» Pedagogen møter barnet med respekt for dets egenverd Informere barnet om andres livssyn, tenkemåter og kultur Filosofere sammen med barnet over livets dilemmaer og skape rom for gode samtaler. Barnet begynner etter hvert å se seg selv i en større sammenheng. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Dette er verdier som vi skal føre videre til barna i barnehagen. Vi gir barna rom for å undre seg over livets mysterier og skal være åpne for å lytte til barnas innspill.. Personalet skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen og i samfunnet rundt oss. Vi skal bli kjent med andre religioner og kulturer. Det betyr at vi skal synliggjøre ulike livssyn som er representert i barnegruppen. 13

14 Kap 12 Nærmiljø og samfunn Barna skal utvikle interesse for å delta i samfunnet vårt Gi barna varierte opplevelser i sitt lokalmiljø Gi barna erfaringer med å delta i et demokratisk fellesskap Gi barna innsikt i ulike levekår Barna stiller spørsmål og er vitebegjærlig i forhold til nærmiljø og samfunn Gjennom hverdagen i barnehagen møter barna en verden som er utenfor deres egen familie. Vi skal bidra til at de møter denne verden med tillit og nysgjerrighet. Vi vil utforske nærmiljøet vårt på Sandsli og benytte bedrifter / institusjoner som en ressurs til gode opplevelser og læringsmuligheter for barna. På denne måten er vi med å gi barna et innblikk i hva nærmiljøet har å bidra med, samt at vi som barnehage er med å prege nærmiljøet. De kommunale barnehagene i Ytrebygda bydel samarbeidet om å arrangere aktivitetsdag for eldste årskull. Dette arrangementet legges til Fana stadion. Kap 13 Antall, rom og form Barna skal beherske sentrale begrep innen fagområdet utfra alder og modning Personalet skal stimulere til undring, utforsking og logisk tenkning ved aktivt å bruke spørsmål, begrep, tall, former og digitale verktøy i aktiviteter og hverdagsrutiner. For de yngste barna vil dette si å gi dem konkrete opplevelser ved bruk av egen kropp i forhold til antall, rom og form. Barna bruker sentrale begrep i lek og hverdagsaktiviteter ut fra den enkeltes modenhetsnivå Vi vil stimulere barnas forskning, undring og forståelse for matematikk på deres nivå. Gjennom ustrukturerte aktiviteter og temabaserte opplegg vil vi legge til rette for matematikkrelaterte aktiviteter i barnehagen. De yngste barna gjør sine første erfaringer gjennom bruk av egen kropp i forhold til rommet. Barna skal få oppleve gleden ved å eksperimentere og systematisere. De skal sikres tilgang til materiale, spill, teknologi og leker som gir erfaring med klassifisering, sortering og sammenligning. De skal få utforske, oppdage og skape ulike former og mønstre, og gjøre seg erfaringer med to- og tredimensjonalt materiale. Personalet tilrettelegger for å jobbe med måleredskaper, avstander, vekt, volum og tid. Barna skal få erfaring med digital teknikk i hverdagen gjennom bruk av smartboardtavle, digitalt kamera, pc og andre tekniske hjelpemidler. Språket skal utvikles som redskap for logisk tenkning. 14

15 Kap 14 Kultur og tradisjoner Barna skal lære om, medvirke i og oppleve kultur og tradisjoner i barnehagen Pedagogen skal introdusere barna for tradisjoner og fornyelse Pedagogen er rollemodell i forhold til sitt kulturelle ståsted og tilrettelegger for at barna skal få utvikle sin egen kulturelle identitet Barna kjenner til elementer i egen og andres kultur Kultur er beskrevet i Rammeplanen som kunst og estetikk, felles atferdsmønstre, kunnskaper, holdninger, erfaringer og uttrykksmåter. Kultur handler om arv og tradisjoner og om å skape og fornye. På denne måten er kulturen i stadig utvikling. I barnehagen er det fokus på at barn må få skape sin egen kultur og utvikle deres kulturelle identitet. Barn har bakgrunn fra forskjellige kulturer og tradisjoner og det er viktig at deres kulturelle bakgrunn ivaretas samtidig som den utvikles og fornyes. Personalet er rollemodeller for barna og skal være tydelig og bevisst eget kulturelt ståsted. Vi bruker refleksjon og veiledning som metode for å bli bevisst dette. I Petedalsheia barnehage har vi etablert tradisjoner som er med på å gi oss et særpreg og skape innhold i barnehageåret. Kap 15 Plan for overgang barnehage skole Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og skole Skole og barnehage skal sikre helhet og sammenheng for barnet i forbindelse med skolestart Barnehagen har ansvar for at dette skjer i tett samarbeid med barnets hjem Informasjon er blitt gitt og tilvenning er blitt gjennomført Intensjonen er å sikre best mulig helhet og sammenheng mellom barnehage og skole / skolefritidsordning og å sikre en trygg og god skolestart. Barnehagen overfører informasjon, i samarbeid med foreldrene, slik at skolen kan legge til rette for en best mulig effektiv læring ut fra barnets kompetansenivå. Barn med spesielle behov blir ivaretatt i forhold til overføringssamtaler mellom barnehage og skole, og alltid i samarbeid med foreldrene. Barnehagen er velkommen til å ta barna med og besøke skolene i forkant av skolestart. 15

16 Kap 16 Samarbeid barnehage hjem Barn og foreldre er fornøyde med tilbudet vi gir God informasjonsutveksling Barnehagen utvikler måleinstrumenter for barns trivsel og foreldres tilfredshet Barnehagen inviterer til medbestemmelse og delaktighet Høy score på brukerundersøkelsen (intern og ekstern) og god tilbakemelding i hverdagen og på foreldresamtalene. Gjennom daglig kontakt og foreldresamtaler vil barnehagen og foreldrene kunne diskutere og utveksle informasjon og erfaringer om barnet og om barnehagens verdigrunnlag. Det gir anledning for forståelse og gjensidig respekt. Barn og foreldre skal sikres medvirkning. Medvirkning handler om at man har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på dagen i barnehagen, og det handler om å bli spurt, lyttet til og akseptert for den man er. Vi oppfordrer barna til å komme med sine tanker og meninger og vi inviterer foreldrene til å komme med innspill både til planarbeid og til praktiske ting i hverdagen. I vår barnehage inviterer vi foreldre til å delta på arrangementer, komme med forslag til lunsjmeny, gi oss innspill og tilbakemeldinger om det som fungerer bra og det som kan forbedres, delta på turer og ellers være tilstede i hverdagen hvis de ønsker det. Foreldrene utfordres til å delta og engasjere seg i barnehagens innhold. På foreldremøtene og foreldresamtaler samt i daglig kontakt etterspør vi foreldrenes ønsker om medvirkning. Dette gjelder det daglige arbeidet i barnehagen og hvis de har noe spesielt å bidra med. I foreldresamtalene forteller pedagogen spesifikt hvordan vi jobber med satsingsområdene og hvordan vi tilrettelegger for at barnet skal nå målene. Det gjennomføres en startsamtale med alle nye foreldre noen uker etter at barnet har begynt i barnehagen. Dette gjør vi for å bli kjent med foreldrene og for å få kjennskap til barnets og familiens ønsker og behov. Tema som belyses i samtalen er både det generelle i barnets hverdagsliv og tema som rusavhengighet og fysisk og psykisk sykdom i familien som et forebyggende arbeid helt fra starten Kap 17 Vurdering Sikre utvikling og kvalitet i barnehagens virksomhet Systematisk og kontinuerlig vurdering Følge opp vurderingskonklusjonene og utvikle god praksis Utvikle og ta i bruk redskaper for pedagogisk dokumentasjon Det viktigste i barnehagen er barnas utbytte, trivsel og læring. Kontinuerlig vurdering er en viktig metode for å oppnå dette. Målbare kriterier utarbeides ut fra temavalg og mål vi har satt for perioden. Vi vil kontinuerlig vurdere barnehagens verdisyn gjennom læringsmål og diskusjoner i personalgruppen. Vi vil også sikre at rutinesituasjoner og temaarbeid, satsingsområder og tradisjoner blir evaluert og nye tiltak eller arbeidsmåter vurdert på bakgrunn av evalueringene. Slik øker vi forståelsen og skaper fornyelse og fremdrift. Det arbeides kontinuerlig med vurdering i hverdagen, på møter og i all planlegging. 16

17 Verktøy vi bruker er loggbok, barnesamtaler, observasjoner, praksisfortellinger, barnehagevandring, refleksjonsarbeid, trivselsundersøkelser og brukerundersøkelser. Barnehagevandring som lederverktøy startet vi med våren Bergen kommunes kvalitetsutviklingsplan beskriver dette verktøyet og også noe om hvordan det er ment å brukes. Leder barnehagevandrer for å øke kvaliteten på læringsarbeidet og bidra til økt læring og trivsel for barnet. Gjennom samtaler med barna underveis og ved barneintervju i forhold til temaarbeidet vårt, vil vi sikre at barnas opplevelse, tanker og meninger kommer fram. I forhold til barnas utvikling benytter personalet en metode kalt TRAS (tidlig registrering av språkutvikling ). Her blir hvert enkelt barns språkutvikling kartlagt i forhold til deres alder og utvikling. Arbeidet gjøres kontinuerlig og særlig i forkant av foreldresamtalene. Foreldre må godkjenne at barnehagen kartlegger barns språkutvikling og dokumenterer gjennom TRAS skjema fra barnet fyller 2 år. Språksprell er et språkstimulerende program med vekt på rim, regler og språkforberedende leker som gjennomføres med en liten gruppe barn over en viss periode. Dette tilbudet gir vi de eldste barna i barnehagen. Vurderingskonklusjoner/ skriftlig evaluering av mål, kriterier, tiltak og handling blir systematisk gjennomført hvert halvår på bakgrunn av dokumentasjon av vurderingsarbeidet. Tilbakemelding blir gitt til foreldrene. Personalet gjennomfører trivselsundersøkelser, medarbeidersamtaler og arbeider med vurdering i det daglige arbeidet på møter og planleggingsdager. Petedalsheia barnehage Petedalsheia Sandsli tlf: www: bergen.kommune.no e-post: 17

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage 2012 2015 Bilde av nyoppusset fasade høsten 2011 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage Årsplan 2011-201 2012 Laksevåg barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Strai barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord..3 Nytt formål for barnehagen..4

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer