Årsplan Petedalsheia barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage"

Transkript

1 Årsplan Petedalsheia barnehage

2 INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek Læring Barns medvirkning Inkluderende fellesskap Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Kultur/tradisjoner Plan for overgang barnehage - skole Samarbeid barnehage hjem Vurdering 2

3 Forord Bergen kommunes barnehager utarbeider sine årsplaner ut fra en kommunalt fastsatt ramme som samsvarer med kravene til årsplan slik de er beskrevet i Rammeplanen for barnehagen, samt kommunale satsinger. Barnehagens årsplan har et tidsperspektiv på 1 år og den følger barnehageåret. Årsplanen utarbeides i samarbeid mellom barnehagens ansatte, barn og foreldre og danner grunnlag for samhandling gjennom året. Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen inneværende barnehageår vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barns allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem. Den beskriver målene med årets satsinger og gir informasjon om hvordan disse følges opp, dokumenteres og vurderes. Årsplanen bygger på barnehagens langtidsplan som sikrer progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet. BERGEN KOMMUNE Fagavdeling for barnehage og skole 3

4 Innledning Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Innenfor gitte rammer står den enkelte barnehage fritt til å velge metoder og omfang. Det skal legges til rette for bredest mulig medvirkning fra barn, foreldre, barnehagens personale og eiere i planleggingen, dokumentasjonen og vurderingen (jf. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, siste utkast 2010). Målet med vår virksomhet er å drive barnehagen på en slik måte at barna og foreldre får optimalt utbytte av tilbudet. Vi skal legge til rette for læring og utvikling i et stimulerende miljø. Dette er vårt viktigste fokus. Bergen kommunes barnehager har en felles verdiplattform; varme, inkluderende og se barnet. Disse verdiene skal gjenspeiles i alle våre planer og aktiviteter. Vår årsplan er ment å gi en oversikt over den pedagogiske virksomhet i barnehagen gjennom dette året. Den skal videre tjene som et bindeledd mellom barnehage og foreldre, og i samarbeidet mellom barnehagen og samarbeidsutvalget. Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet for å sikre sammenheng og progresjon over en periode. Den beskriver Petedalsheia barnehages mål og hvilke metoder vi velger for å nå våre mål, samt hvordan vi skal kvalitetssikre og vurdere arbeidet vårt. Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Dette skal skje i nært samarbeid med barnas hjem (jamfør Barnehageloven 1). I tråd med Bergen kommunes satsing har vi fokus på språk, matematikk og voksnes relasjonskompetanse. Språk Matematikk Relasjonskompetanse 1-2 åringen 3-4 åringen 5-6 åringen Pedagogen hjelper Barnet kan sette ord barnet med å på følelser og benevne og sette ord handlinger og har på følelser og forståelse for handlinger gjennom grunnleggende gjentakelse og begreper forklaring andre Introduksjon til tall, mengde og begreper Pedagogen skal gi barnet trygghet som fremmer god utvikling Begynnende forståelse for tall / mengde / begreper / former/sortering Pedagogen skal støtte og fremme barns lek slik at det dannes grunnlag for vennskap Tilnærmet feilfritt talespråk og god begrepsforståelse Kunne bruke verbalspråket aktivt i samhandling med Kunne resonnere og fabulere. Logisk tenkning Pedagogen skal legge til rette for at barn får bidra aktivt i forhold til demokrati, medvirkning, ansvar og samarbeid 4

5 Vi vil stimulere barnas forskning, undring og forståelse for realfag på deres nivå. Gjennom ustrukturerte aktiviteter og temabaserte opplegg vil vi legge til rette for matematikkrelaterte aktiviteter i barnehagen. Vi skal tilrettelegge for gode opplevelser i hverdagen og skape tid og rom for bruk av både verbalt og nonverbalt språk i hverdagsaktiviteter, lek og tilrettelagte aktiviteter. Det viktigste verktøyet i arbeidet med barna er den voksne og den omsorg, handling og holdning den har til barnet. Den voksnes relasjonskompetanse er avgjørende for å skape trygghet, forutsigbarhet og sikre en god utvikling hos barnet i samarbeid med hjemmet. Barnehagen har utarbeidet handlingsplan mot mobbing som er gjennomarbeidet med hele personalgruppen og presentert for de eldste barna. Vi jobber strukturert og planlagt i forhold til at barn skal danne vennskap med hverandre og at alle skal få delta med sitt i det fellesskapet de er en del av. ICDP programmet står sentralt i vår praksis. Dette er et program som har fokus på samspill mellom omsorgsgiver og barnet. De ansatte blir gjennom dette programmet bevisst kvaliteten av omsorgen på det samspillet som er nødvendig for barnets følelsesmessige stabilitet, tilknytning og utvikling av ferdigheter Tone Berge Fjørtoft, Fungerende Styrer 5

6 Kap 1 Omsorg Barna skal oppleve å bli sett og møtt av personalet hver dag. Vi tar i mot barn og foreldre på en god måte når de kommer om morgenen. God informasjon mellom barnehage og hjem. Personalet bruker ICDP-metoden i arbeidet med barna. Barna viser glede ved å være i barnehagen. Barna i Petedalsheia barnehage skal bli møtt, sett og hørt som den personen de er. Vi vil møte barn og foreldre hver dag med interesse og anerkjennelse. God informasjon mellom barnehage og hjem skal sikre at barna får trygghet og omsorg i hverdagen. Når barn trives, ligger det til rette for læring og utvikling. Barna skal oppleve nærhet og glede, utvikle ansvar og få utfordringer i barnehagen. Relasjonskompetanse er en av Bergen kommunes satsingsområder. Personalet bruker ICDP-metoden og møter hvert enkelt barn med innlevelse, oppmerksomhet og åpenhet. Det innebærer blant annet at vi tar i mot barn og foreldre på en god måte når de kommer om morgenen og at vi deler informasjon og utveksler tanker om en best mulig utvikling for barnet. Vi vil ha barnas beste som utgangspunkt for planlegging og gjennomføring av rutiner og aktiviteter. Vi vil hjelpe barna til å forstå at egne handlinger kan gå ut over andre samtidig som vi vil styrke barna i troen på seg selv. Å møte barn med omsorg innebærer for oss å ta barnet på alvor, bruke aktivt de 3 dialogene i ICDP metoden og la dem være aktive deltakere sammen med voksne i hverdagen. Kap 2 Danning Barna skal oppleve seg selv som verdifulle medlemmer av et godt fellesskap. Personalet skal være støttende og åpen for barns meninger. Personalet skal hjelpe barn til å reflektere over egne og andres handlinger. Personalet skal bekrefte barnas identitet og utvide deres perspektiv. Barna kan vise omtenksomhet. Barna gir uttrykk for egne meninger. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og gjennom gjensidig samhandling med andre barn og voksne i lek og læring. Danning er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Personalet skal være støttende og åpen for barns meninger og hjelpe dem til å reflektere over egne og andres handlinger. Dette gjøres ved at den voksne stiller utvidende spørsmål og utfordrer barnet til å sette ord på tankene sine. I samlingsstundene våre sikrer pedagogen de gode samtalene som gir barnet mulighet for å medvirke i et demokratisk fellesskap. Dermed utvikler barn evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. 6

7 Kap 3 Lek Barna skal lære å utvikle lekeferdigheter og vennskap med andre. Utvikle evne til å innordne seg i en gruppe. Uttrykke følelser og bearbeide inntrykk Bruke lek som redskap for utforskning Personalet skal gi gode rammer, utfordringer og opplevelser som næring til leken Alle barn skal ha noen å leke med hver dag. Leken har en fremtredende plass i barnehagehverdagen. Den har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Barn har høy kompetanse og engasjement i forhold til lek. Leken er barn sin viktigste arena for læring. Her blir det de voksne sin oppgave å være aktive medspillere og samarbeide med barna for å gi dem best mulig utbytte av leken. Personalet skal møte barna som aktive og engasjerte voksne, ved å støtte, inspirere og være tilgjengelig for dem i leken. En gang i uken arrangeres en planlagt, strukturert aktivitet i uteleken for alle barn i barnehagen, der hensikten er at alle barn og ansatte skal delta. Denne aktiviteten er et resultat av at vi årlig deltar i Utdanningsdirektoratet sin nasjonale kampanje «Voksne skaper vennskap» Aktiviteten/ leken kan være Bergensleker eller andre tradisjonelle leker som «Rødt lys, «Haien kommer» og lignende. Leken bidrar til motoriske utfordringer, sosialt felleskap, samarbeid og vennskap. Utelek og uteaktivitet i varierende vær er en viktig del av barnehagehverdagen. Barna får impulser og inspirasjon til leken gjennom opplevelser i nærmiljøet. Vårt uteområde gir barna gode muligheter for lek på tvers av alder og gir dem også opplevelsen av å være en del at et større fellesskap. 7

8 Kap 4 Læring Barnet skal utvikle lyst til å lære gjennom bevisst stimulering. Pedagogen skal gi barnet tilgang til ny kunnskap gjennom et bevisst aktivitetsvalg. Personalet støtter barna i deres spørsmål og interesser med engasjement og åpenhet. Språk og kommunikasjon er viktige faktorer for læring. Barna skal kunne anvende ny kunnskap i sin tenkning og handling Barna i barnehagen skal få et godt grunnlag for livslang læring. De skal lære om seg selv og oppleve mestring i samhandling med andre barn og voksne. Barna er i aldersdelte grupper 1-2 ganger i uken. Aktiviteten er tilpasset barnas alder og modenhets nivå. Tilpasset aktivitet bidrar til at barn opplever mestring og også får noe å strekke seg etter slik at det skjer en læring og utvikling. Læringsprosessene i barnehagen kan være formelle situasjoner hvor aktiviteten er planlagt og ledet av pedagogisk personale. Det kan også være uformelle situasjoner som skjer gjennom hverdagsaktiviteter og noe som oppstår her og nå. Vi skal møte barnas nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst med en anerkjennende væremåte. Pedagogen skal tilføre barnet grunnleggende allmennkunnskap innen alle fagområder. Med engasjement og åpenhet støtter vi barna i deres spørsmål og interesser. Kap 5 Barns medvirkning Barna skal oppleve å få komme med sine synspunkter, delta aktivt i sin hverdag og føle seg inkludert Pedagogen skal gi barna mulighet for aktiv deltakelse i barnehagehverdagen Pedagogen skal støtte opp om barnas engasjement Ut fra barnets alder og forutsetninger skal pedagogen tolke og forstå barnets følelsesmessige uttrykk Barna skal oppleve at de blir sett og hørt. De eldste barna får være delaktige i valg som tas og dermed være med å påvirke innenfor gitte rammer i i egen hverdag, både i forhold til temaarbeid og aktiviteter. 8

9 Barna har ytringsfrihet og rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Gjennom samtaler med personalet skal barna få gi uttrykk for hva de mener om barnehagen. Tanken om at barn og voksne er likeverdig skal ligge til grunn, men pedagogen har likevel et spesielt ansvar på grunn av større modenhet og erfaring. Vi skal være tydelig på å ta hensyn til hele gruppen. Dette gjøres ved å gi alle tid og rom til å komme med innspill og spørsmål. Når det gjelder de mindre barna skal personalet være særlig lydhøre og sensitive på å observere kroppsspråk, mimikk og tolke barnas følelsesmessige uttrykk. Kap 6 Inkluderende fellesskap Barna skal oppleve en meningsfull barnehagehverdag Vi skal belyse likheter og ulikheter for å gi barna grunnlag for innsikt og forståelse for seg selv, andre og omgivelsene rundt Pedagogen skal fremme positive handlinger for å skape gode relasjoner og forebygge konflikter og mobbing Barna skal oppleve at de selv og de andre i barnegruppen er betydningsfulle personer for fellesskapet Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå og kjønn, samt sosial, etnisk og kulturell bakgrunn. Barnehagens innhold skal utformes slik at det kan oppleves meningsfylt for det enkelte barn og barnegruppen. De voksne skal gi støtte og utfordringer ut fra barnas forutsetninger. Barnehagen er et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Dette synliggjør vi gjennom symbolbruk, sanger, matretter og et bevisst valg av aktiviteter som for eksempel eventyr og «reiser til andre land». Personalet skal vise åpenhet og respekt for det enkelte barns religion, kultur og interesser. Gjennom å inkludere alle barna i dette arbeidet gir det en mulighet for å utvikle en positiv nysgjerrighet for noe som er forskjellig fra ens eget. Forskning viser at barn lærer best i fellesskap og samhandling med andre, der pedagogen har definerte mål for aktiviteten og tilpasser til barns modenhetsnivå. 9

10 Kap 7 Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lære å bruke språket som kommunikasjonsmiddel og til å uttrykke egne tanker og følelser. Pedagogen skal bekrefte barnets uttrykk og sette ord på deres opplevelser Pedagogen skal ha et bevisst forhold til valg av spill, bøker og materiell som brukes på avdelingen Personalet skal være bevisst sin rolle som språklig forbilde gjennom å lytte, gi konstruktiv respons, bruke kroppsspråk, talespråk og tekst. Personalet skal vise forståelse for betydningen av barns morsmål Barna skal oppleve glede og mestring i arbeid med språk og etter hvert internalisere begrep utfra alder og modenhet Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Ved å kartlegge barnets språkutvikling sikrer pedagogen både oppfølging og tilrettelegging. Vi kartlegger alle barn fra 2års alder, se kapittel 17 TRAS og språksprell. Vi skal tilrettelegge for gode opplevelser i hverdagen og skape tid og rom for bruk av både verbalt og nonverbalt språk i hverdagsaktiviteter, lek og tilrettelagte aktiviteter. Vi lar barna møte symboler som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger, og støtter barns initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, lekeskrive og diktere tekst. Pedagogen benevner ulike begrep for å hjelpe barnet til å utvikle sitt ordforråd og et etter hvert presist språk. Vi bruker aktivt tegn til tale og digitale verktøy som støtte i barns språkutvikling. Vi skal skape gode læringsarenaer hvor barn og voksne opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. Pedagogen skal være bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles. 10

11 Kap 8 Kropp, bevegelse og helse Barna skal utvikle et sunt kosthold og få muligheter for variert fysisk aktivitet Barna skal få mulighet til fysisk utfoldelse og pedagogen skal anerkjenne deres behov for læring gjennom bevegelse. Pedagogen skal legge til rette for gode måltidsituasjoner der barna tilbys sunn og variert kost. Barna skal lære rutiner for god hygiene. Barna viser trivsel ved måltidene og viser adekvat motorisk utvikling. Gjennom aktive dager både inne og ute i barnehagen gir vi barna mange muligheter for variert fysisk utfoldelse sammen med andre barn. Det er i løpet av småbarnsalderen barna tilegner seg grunnleggende motoriske ferdigheter og vi skal legge til rette for at barna skal få gode vaner i forhold til å ivareta egen helse. Vi organiserer hverdagen vår på en måte som gir barna en veksling mellom aktivitet, måltider og rolige perioder. Barnehagen serverer barna smørelunsj/varmlunsj hver dag og vi skal bidra til at barna tilegner seg sunne vaner og holdninger når det gjelder kost og hygiene. Med fokus på variert kosthold og veksling mellom aktivitet og hvile gir vi barna gode forutsetninger for å utvikle en sunn kropp. Kap 9 Kunst, kultur og kreativitet Barna skal oppleve et mangfoldig kulturtilbud i barnehagen og lokalmiljøet Delta på forestillinger som arrangeres av skoler og næringsliv i nærheten Pedagoger som inspirerer og tilrettelegger for ulike estetiske uttrykksformer Fremme ulike kulturer som er representert i barnehagen gjennom formidling, kreativt arbeid og gjennomføring Barna har fått vekket nysgjerrigheten for egen og andres kultur 11

12 Vi ser på barnet som et aktivt menneske i møte med kulturen, der voksne er viktige som formidlere og forbilder for barna. Vi skal inspirere og legge til rette for barnas utforsking og utfoldelse. Barna skal få uttrykke seg estetisk ved å sanse, oppleve, eksperimentere og skape. Personalet skal ivareta barnas lek og sikre samhørighet og glede. Vi skal sette pris på barnas uttrykk og legge til rette for daglig tilgang til kulturelle opplevelser og uttrykksformer der barna utvikler elementære kunnskaper og teknikker. Vi vil prioritere kulturtilbud i nærmiljøet og delta i kulturlivet i vår bydel. Alle barna deltar i barnehagen sitt sangkor, som opptrer for foreldre, søsken og besteforeldre ved flere anledninger i løpet av året. Hver andre uke møtes alle til felles samling på allrommet i barnehagen. Felles på disse samlingene er at vi belyser aktuelle tema/ tradisjoner, synger og gir barna opplevelse av å være i et fellesskap som bidrar til samhørighet. Kap 10 Natur, miljø og teknikk Barna skal få kunnskap om samspillet i naturen Vi skal ha fokus på kildesortering og energisparing i hverdagen. Pedagogen er rollemodell og viser respekt for miljøet som omgir oss, samt tilrettelegger for varierte opplevelser i naturen. Pedagogen skal presentere ulike materialer, verktøy og teknikker som gir barna erfaring og kunnskap Barna kjenner til miljøvern i praksis Naturen byr på et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Med varierte turer oppdager vi naturen sammen med barna. Vi opplever hvordan årstidene preger planter, trær og dyr. Ved å oppleve samspillet i naturen og hvordan naturens mangfoldighet er avhengig av hverandre, ser vi viktigheten av å ta vare på den. Pedagogen skal ta utgangspunkt i og bygge videre på barnas nysgjerrighet og interesser, slik at det dannes grunnlag for entusiasme og vitebegjær om naturen. Ved å bruke oppslagsverk for å finne ut mer om bestemte tema, ser barna nytten av å bruke for eksempel bøker og internett som en kilde til informasjon. Barnehagen er "Grønt Flagg" sertifisert. Vi kildesorterer og har fokus på å ta vare på ressursene våre. 12

13 Både høst og vår har vi «Miljøuke». Da ønsker vi å besøke en bedrift i nærområdet for å se hvordan de kildesorterer avfall. I løpet av miljøuken har vi et ytterligere fokus på gjenbruk og vi gjennomfører ulike aktiviteter og lager utstilling. Kap 11 Etikk, religion og filosofi «Du skal gjøre mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg» Pedagogen møter barnet med respekt for dets egenverd Informere barnet om andres livssyn, tenkemåter og kultur Filosofere sammen med barnet over livets dilemmaer og skape rom for gode samtaler. Barnet begynner etter hvert å se seg selv i en større sammenheng. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Dette er verdier som vi skal føre videre til barna i barnehagen. Vi gir barna rom for å undre seg over livets mysterier og skal være åpne for å lytte til barnas innspill.. Personalet skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen og i samfunnet rundt oss. Vi skal bli kjent med andre religioner og kulturer. Det betyr at vi skal synliggjøre ulike livssyn som er representert i barnegruppen. 13

14 Kap 12 Nærmiljø og samfunn Barna skal utvikle interesse for å delta i samfunnet vårt Gi barna varierte opplevelser i sitt lokalmiljø Gi barna erfaringer med å delta i et demokratisk fellesskap Gi barna innsikt i ulike levekår Barna stiller spørsmål og er vitebegjærlig i forhold til nærmiljø og samfunn Gjennom hverdagen i barnehagen møter barna en verden som er utenfor deres egen familie. Vi skal bidra til at de møter denne verden med tillit og nysgjerrighet. Vi vil utforske nærmiljøet vårt på Sandsli og benytte bedrifter / institusjoner som en ressurs til gode opplevelser og læringsmuligheter for barna. På denne måten er vi med å gi barna et innblikk i hva nærmiljøet har å bidra med, samt at vi som barnehage er med å prege nærmiljøet. De kommunale barnehagene i Ytrebygda bydel samarbeidet om å arrangere aktivitetsdag for eldste årskull. Dette arrangementet legges til Fana stadion. Kap 13 Antall, rom og form Barna skal beherske sentrale begrep innen fagområdet utfra alder og modning Personalet skal stimulere til undring, utforsking og logisk tenkning ved aktivt å bruke spørsmål, begrep, tall, former og digitale verktøy i aktiviteter og hverdagsrutiner. For de yngste barna vil dette si å gi dem konkrete opplevelser ved bruk av egen kropp i forhold til antall, rom og form. Barna bruker sentrale begrep i lek og hverdagsaktiviteter ut fra den enkeltes modenhetsnivå Vi vil stimulere barnas forskning, undring og forståelse for matematikk på deres nivå. Gjennom ustrukturerte aktiviteter og temabaserte opplegg vil vi legge til rette for matematikkrelaterte aktiviteter i barnehagen. De yngste barna gjør sine første erfaringer gjennom bruk av egen kropp i forhold til rommet. Barna skal få oppleve gleden ved å eksperimentere og systematisere. De skal sikres tilgang til materiale, spill, teknologi og leker som gir erfaring med klassifisering, sortering og sammenligning. De skal få utforske, oppdage og skape ulike former og mønstre, og gjøre seg erfaringer med to- og tredimensjonalt materiale. Personalet tilrettelegger for å jobbe med måleredskaper, avstander, vekt, volum og tid. Barna skal få erfaring med digital teknikk i hverdagen gjennom bruk av smartboardtavle, digitalt kamera, pc og andre tekniske hjelpemidler. Språket skal utvikles som redskap for logisk tenkning. 14

15 Kap 14 Kultur og tradisjoner Barna skal lære om, medvirke i og oppleve kultur og tradisjoner i barnehagen Pedagogen skal introdusere barna for tradisjoner og fornyelse Pedagogen er rollemodell i forhold til sitt kulturelle ståsted og tilrettelegger for at barna skal få utvikle sin egen kulturelle identitet Barna kjenner til elementer i egen og andres kultur Kultur er beskrevet i Rammeplanen som kunst og estetikk, felles atferdsmønstre, kunnskaper, holdninger, erfaringer og uttrykksmåter. Kultur handler om arv og tradisjoner og om å skape og fornye. På denne måten er kulturen i stadig utvikling. I barnehagen er det fokus på at barn må få skape sin egen kultur og utvikle deres kulturelle identitet. Barn har bakgrunn fra forskjellige kulturer og tradisjoner og det er viktig at deres kulturelle bakgrunn ivaretas samtidig som den utvikles og fornyes. Personalet er rollemodeller for barna og skal være tydelig og bevisst eget kulturelt ståsted. Vi bruker refleksjon og veiledning som metode for å bli bevisst dette. I Petedalsheia barnehage har vi etablert tradisjoner som er med på å gi oss et særpreg og skape innhold i barnehageåret. Kap 15 Plan for overgang barnehage skole Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og skole Skole og barnehage skal sikre helhet og sammenheng for barnet i forbindelse med skolestart Barnehagen har ansvar for at dette skjer i tett samarbeid med barnets hjem Informasjon er blitt gitt og tilvenning er blitt gjennomført Intensjonen er å sikre best mulig helhet og sammenheng mellom barnehage og skole / skolefritidsordning og å sikre en trygg og god skolestart. Barnehagen overfører informasjon, i samarbeid med foreldrene, slik at skolen kan legge til rette for en best mulig effektiv læring ut fra barnets kompetansenivå. Barn med spesielle behov blir ivaretatt i forhold til overføringssamtaler mellom barnehage og skole, og alltid i samarbeid med foreldrene. Barnehagen er velkommen til å ta barna med og besøke skolene i forkant av skolestart. 15

16 Kap 16 Samarbeid barnehage hjem Barn og foreldre er fornøyde med tilbudet vi gir God informasjonsutveksling Barnehagen utvikler måleinstrumenter for barns trivsel og foreldres tilfredshet Barnehagen inviterer til medbestemmelse og delaktighet Høy score på brukerundersøkelsen (intern og ekstern) og god tilbakemelding i hverdagen og på foreldresamtalene. Gjennom daglig kontakt og foreldresamtaler vil barnehagen og foreldrene kunne diskutere og utveksle informasjon og erfaringer om barnet og om barnehagens verdigrunnlag. Det gir anledning for forståelse og gjensidig respekt. Barn og foreldre skal sikres medvirkning. Medvirkning handler om at man har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på dagen i barnehagen, og det handler om å bli spurt, lyttet til og akseptert for den man er. Vi oppfordrer barna til å komme med sine tanker og meninger og vi inviterer foreldrene til å komme med innspill både til planarbeid og til praktiske ting i hverdagen. I vår barnehage inviterer vi foreldre til å delta på arrangementer, komme med forslag til lunsjmeny, gi oss innspill og tilbakemeldinger om det som fungerer bra og det som kan forbedres, delta på turer og ellers være tilstede i hverdagen hvis de ønsker det. Foreldrene utfordres til å delta og engasjere seg i barnehagens innhold. På foreldremøtene og foreldresamtaler samt i daglig kontakt etterspør vi foreldrenes ønsker om medvirkning. Dette gjelder det daglige arbeidet i barnehagen og hvis de har noe spesielt å bidra med. I foreldresamtalene forteller pedagogen spesifikt hvordan vi jobber med satsingsområdene og hvordan vi tilrettelegger for at barnet skal nå målene. Det gjennomføres en startsamtale med alle nye foreldre noen uker etter at barnet har begynt i barnehagen. Dette gjør vi for å bli kjent med foreldrene og for å få kjennskap til barnets og familiens ønsker og behov. Tema som belyses i samtalen er både det generelle i barnets hverdagsliv og tema som rusavhengighet og fysisk og psykisk sykdom i familien som et forebyggende arbeid helt fra starten Kap 17 Vurdering Sikre utvikling og kvalitet i barnehagens virksomhet Systematisk og kontinuerlig vurdering Følge opp vurderingskonklusjonene og utvikle god praksis Utvikle og ta i bruk redskaper for pedagogisk dokumentasjon Det viktigste i barnehagen er barnas utbytte, trivsel og læring. Kontinuerlig vurdering er en viktig metode for å oppnå dette. Målbare kriterier utarbeides ut fra temavalg og mål vi har satt for perioden. Vi vil kontinuerlig vurdere barnehagens verdisyn gjennom læringsmål og diskusjoner i personalgruppen. Vi vil også sikre at rutinesituasjoner og temaarbeid, satsingsområder og tradisjoner blir evaluert og nye tiltak eller arbeidsmåter vurdert på bakgrunn av evalueringene. Slik øker vi forståelsen og skaper fornyelse og fremdrift. Det arbeides kontinuerlig med vurdering i hverdagen, på møter og i all planlegging. 16

17 Verktøy vi bruker er loggbok, barnesamtaler, observasjoner, praksisfortellinger, barnehagevandring, refleksjonsarbeid, trivselsundersøkelser og brukerundersøkelser. Barnehagevandring som lederverktøy startet vi med våren Bergen kommunes kvalitetsutviklingsplan beskriver dette verktøyet og også noe om hvordan det er ment å brukes. Leder barnehagevandrer for å øke kvaliteten på læringsarbeidet og bidra til økt læring og trivsel for barnet. Gjennom samtaler med barna underveis og ved barneintervju i forhold til temaarbeidet vårt, vil vi sikre at barnas opplevelse, tanker og meninger kommer fram. I forhold til barnas utvikling benytter personalet en metode kalt TRAS (tidlig registrering av språkutvikling ). Her blir hvert enkelt barns språkutvikling kartlagt i forhold til deres alder og utvikling. Arbeidet gjøres kontinuerlig og særlig i forkant av foreldresamtalene. Foreldre må godkjenne at barnehagen kartlegger barns språkutvikling og dokumenterer gjennom TRAS skjema fra barnet fyller 2 år. Språksprell er et språkstimulerende program med vekt på rim, regler og språkforberedende leker som gjennomføres med en liten gruppe barn over en viss periode. Dette tilbudet gir vi de eldste barna i barnehagen. Vurderingskonklusjoner/ skriftlig evaluering av mål, kriterier, tiltak og handling blir systematisk gjennomført hvert halvår på bakgrunn av dokumentasjon av vurderingsarbeidet. Tilbakemelding blir gitt til foreldrene. Personalet gjennomfører trivselsundersøkelser, medarbeidersamtaler og arbeider med vurdering i det daglige arbeidet på møter og planleggingsdager. Petedalsheia barnehage Petedalsheia Sandsli tlf: www: bergen.kommune.no e-post: 17

Årsplan Petedalsheia barnehage

Årsplan Petedalsheia barnehage Årsplan 2016-2017 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Årsplan Petedalsheia barnehage

Årsplan Petedalsheia barnehage Årsplan 2017-2018 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Katrine Hanne 1 «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE 5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE OMSORG, OPPDRAGELSE, LEK OG LÆRING Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven. Barnehagen

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Antall, rom og form 10. Kommunikasjon, språk og tekst 10. Overgang fra liten avdeling til stor avdeling 11

INNHOLDSFORTEGNELSE. Antall, rom og form 10. Kommunikasjon, språk og tekst 10. Overgang fra liten avdeling til stor avdeling 11 2016-2017 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Formål 3 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 3 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Årshjulets moduler 4 Bærekraftig utvikling i alle ledd 4 Pedagogisk

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Ytre Arna barnehage

Årsplan 2015-2016. Ytre Arna barnehage Årsplan 2015-2016 Ytre Arna barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer