Enhet 220 Kommuneledelse, stab og støtte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enhet 220 Kommuneledelse, stab og støtte"

Transkript

1 RSPLAN 2014 KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 8

2 RSPLAN 2014 GENERELT FOR ALLE ENHETER rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i rsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. rsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 1. ENHETSOVERGRIPENDE ML Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises kommuneledelse, stab og støtte sine ambisjoner for målene. rsplanen er styrende for aktiviteten i 2014, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2014 i måltabellen. Prioriterte områder Styrke Kongsbergs omdømme og legge til rette for aktiv innbyggerdeltakelse i samfunnsutviklingen Effektiv og kompetent kommuneorganisasjon Mål for Styrke kommunens omdømme og legge til rette for aktiv innbyggerdeltakelse Videreutvikle godt arbeidsmiljø Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Indikator Brukerundersøkelse web + sosiale medier Stjerner hos DIFI Følgere på Twitter Forrige resultat 4 0 Ambisjon Rapportering Trives du sammen med dine kolleger 5,1 5,1 Hvert 2.år Samarbeid med dine kolleger 4,9 5,1 Hvert 2.år Medarbeidersamtale 4,8 4,9 Hvert 2.år Nærmeste leder 4,6 4,8 Hvert 2.år Sykefravær i % 3,4 3,4 Månedlig Stolthet over egen arbeidsplass 4,5 4,7 Hvert 2.år Faglig og personlig utvikling 4,7 4,8 Hvert 2.år Netto driftsresultat for kommunen (mill. kroner) Prosent avvik mellom regnskap og godkjent / korrigert budsjett for brutto driftsutgifter Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført a) Antall prosjekter b) Bruk av bevilgning Resultat vil foreligge i årsmelding for ,0% 100,0% 0 0 Merknader: 1. I medarbeidertilfredshetsundersøkelse (MTU) ble gjennomført første kvartal Det opereres det med skala 1 6, hvor 6 er beste resultat. Neste undersøkelse blir februar KONGSBERG KOMMUNE side 2 av 8

3 RSPLAN 2014 Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2013 knyttet til det enkelte mål. Styrke kommunens omdømme og legge til rette for aktiv innbyggerdeltakelse: Bistå virksomhetene med å utarbeide helhetlig kommunikasjonsstrategi for konkrete kommunikasjonsutfordringer/prosjekter. Gjennomføre brukerundersøkelser i barnehager, kulturskole og sykehjem. Styrke postmottak og arkivtilgjengelighet Fokus på service og tilgjengelighet i rådhuset gjennom samarbeid og bedre informasjonsflyt Gjøre optimal innenfor dagens webløsning Kampanje for bevisstgjøring av kultur for service blant kommunens medarbeidere Etablere faste dialogmøter mellom administrasjon og velforeninger / bygdelag Utvikle edemokrati gjennom web-modulen Demokrati 24/7 Bedre innsyn i postlister og politiske prosesser Videreutvikle godt arbeidsmiljø: Følge opp endringer i rammevilkår med ansvars- og forventningsavklaringer. Gjennomføre sosiale møtearenaer og trivselstiltak Følge opp resultatene av MTU med workshop og tiltakspunkter Lederkurs bidrar til god ledelse og trivsel. Kvalitet i gjennomføring og oppfølging av lederavtaler og medarbeidersamtaler Personalavdelingen følger opp sykefravær m.v. nøye for å sikre at det gjennomføres tiltak som gjør medarbeidere i stand til å returnere til jobb. Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere Kvalitetssikring i rekrutteringsprosessene gjennom kompetanseheving av rådgivere i personalavdelingen Ha en aktiv intern rekrutteringsarena for best mulig å nytte eksisterende kompetanse Kurs for nyansatte sikrer tilfredshet blant nye medarbeidere Kompetanseutvikling i form av kurs og tilpasset opplæring som bygger opp under kommunens behov Delta på arrangementer/messer som markedsfører kommunen som en attraktiv arbeidsgiver Samarbeid med næringslivet og utdanningsinstitusjoner om å sikre tilfang av kompetanse Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Presis rapportering på mer- og mindreforbruk Få fram avvik, årsaker og tiltak for å holde budsjettet Legge til rette for god innsikt i rammer og oppfølging av budsjett Systematisk oppfølging av budsjett og regnskap i seksjoner og i stabsledermøter 2. ENHETENS EGNE ML OG TILTAK Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for kultur og velferd. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden rsplanen er styrende for aktiviteten i 2014, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2014 i måltabellen. Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og annen aktivitet som skal gjennomføres i 2014, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift. Prioriterte områder Reduksjon av biltrafikk i sentrum, økt kollektivandel og velfungerende Transport- Mål for enhet Reduksjon av transportandelen med privatbil Økt tilfredshet med kollektivtransport- Indikator Andel kollektivreiser Til fots Sykkel Innbyggerundersøkelse; Tilfredshet med kollektivtransporttilbudet lokalt. Forrige resultat 4% 24% 9,9% 2,9 Ambi-sjon 2014 Rapportering * Hvert 4. år KONGSBERG KOMMUNE side 3 av 8

4 RSPLAN 2014 Prioriterte områder Mål for enhet Indikator Forrige resultat Ambi-sjon 2014 Rapportering infrastruktur tilbudet lokalt Frekvens på togtilbudet Timestilbud Økt bredde i næringslivet Flere bedrifter i bransjer som i dag er nisjenæringer, kulturog tjenesteytende næringer, besøksnæringer. Antall registrerte kulturnæringsbedrifter. Ambisjon =2,5% årlig vekst. Antall sysselsatte med arbeidssted i Kongsberg, ambisjon 2% årlig vekst. (Resultat ,0%, mot 3,6% 2011) 339 (2012) (2012) Antall sysselsatte i detaljhandel unntatt motorvogn (47) (tall pr 31.12) Ambisjon = 2% årlig vekst, en nedgang på 52 fra (2011) Antall sysselsatte i overnatting og servering (55/56), (tall pr 31 12) Ambisjon = 2% årlig vekst. Resultat; en nedgang på 2 fra (2012) 414 Attraktivt sentrum Økt bosetting i sentrum Antall boenheter tatt i bruk i sentrum (2012) Økt bosetting av barnefamilier i sentrum. Sentrumskvartaler spesielt tilrettelagt for barn (ny) 1 Boligbygging, større volum og mangfold Totalt 250 nye boenheter tatt i bruk pr år. Antall nye boenheter tatt i bruk Utvikle nye konsepter i samhandling med eksterne aktører Mer effektive stabog støttetjenester og fellesløsninger i Kongsbergregionen Implementere og ta i bruk alle moduler i nytt lønns-, personal- og økonomisystem. Nye prosedyrer for rekruttering og ansettelser utarbeidet x x x x *) Samtlige indikatorer under dette prioriterte området måles hvert fjerde år og ikke i Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2014 for å nå det enkelte mål. Reduksjon av transportandelen med privatbil og økt tilfredshet med kollektivtransporttilbudet lokalt: Transportarbeid på kommuneplannivå; Høringer, strategisk arbeid ift. Statens vegvesen, Jernbaneverket og Buskerud fylkeskommune. Samarbeidet i Buskerudbyen er arena for å bedre lokalt kollektivtilbud. SUV representerer KK i Buskerudbyen innenfor areal- og transportplan, næringsarealer, informasjon-kommunikasjon-medvirkning og buss/jernbane, rådmannen sitter i administrativ styringsgruppe og kommunalsjef for tekniske tjenester sitter i faggruppen. Smart city Kongsberg forprosjekt første halvår 2014 Flere bedrifter i bransjer som i dag er nisjenæringer, kultur og tjenesteytende næringer, besøksnæringer: Iht. næringsstrategien er de vesentligste tiltakene som kommunen skal bidra til iverksetting: Etablere et samlokalisert forsknings-, innovasjons- og bedriftsutviklingsmiljø opp mot utdanningsmiljøene ved fagskolen og høgskolen Etablere et Global Centres of Expertise Rekruttere en eller flere større offentlige virksomheter til Kongsberg Rekruttere nye bedrifter til Kongsberg KONGSBERG KOMMUNE side 4 av 8

5 RSPLAN 2014 Økt bosetting i sentrum og økt bosetting av barnefamilier i sentrum: Koordinere tiltak i sentrumsutviklingen Bidra til å realisere et forbildeprosjekt «Kvartal tilrettelagt for Barn i by» Initiere og bidra til igangsettelse av de rette investeringsprosjektene hos private investorer Evaluere sentrumsplanens målsettinger Totalt 250 nye boenheter tatt i bruk per år: Ferdigstille arealdelen i kommuneplanen Utarbeide årlig boligmelding med status og utfordringer Forprosjekt; Tilrettelegge for informasjon om boligtilbudet på kort og lang sikt. Høy svarprosent på telefon: Kontinuerlig oppfølging og fokus på tiltak som gjør innbyggerkontakten effektiv Gjennomgang av rutiner på sentralbord og servicetorg Styrke kalenderbruk/fraværsmarkeringer i organisasjonen Ta i bruk automatiske svarersystemer der det er mulig Mer effektive stab- og støttetjenester og fellesløsninger i Kongsbergregionen: Justert organisering av stabsfunksjonen i kommunen legger til rette for tettere samarbeid og bedre forutsetninger for å se tiltak som kan gi effekt, både bemanningsmessig og på kostnadssiden. Tydelige mål og oppfølging av medarbeidere i stabsfunksjoner ift. kostnader Avdekke effektiviseringsgevinstene som følge av nytt lønns-, personal- og økonomisystem (ERP) og vurdere hvordan gevinstene kan realiseres. Optimalisere prosesser som understøttes av nytt ERP-system Prosjekter Kommuneledelse, stab og støtte har ansvar for å gjennomføre følgende prosjekter i 2014: Omdømmebygging Sentrumsutvikling. Økt bredde i næringslivet Miljøfyrtårnsertifisering KKP samfunnsprosjektet Prosjekt Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon Exploria Innføre fulltekstdokumenter i offentlig postliste Ferdigstille implementering og ta i bruk nytt ERP-system Forberede fullelektronisk arkiv som er planlagt Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal utarbeides eller revideres i 2014: Ferdigstille arealdelen i kommuneplanen Boligmelding, status og utfordringer Revidert eierskapsmelding Særskilt aktivitet i 2014 Kommuneledelse, stab og støtte skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgende vesentlige aktiviteter i 2014: Kongsberg 2014 Kongsberg 2024 Lokalisering av tingretten Teknologipark Gomsrud Ny næringspark Raumyr Opplæring i nytt ERP-system gis til alle ledere i kommunen Implementere nytt kontorstøttesystem Skifte ut e-postsystem i kommunen KONGSBERG KOMMUNE side 5 av 8

6 RSPLAN NØKKELTALL Driftsramme i handlingsprogram perioden: Drift Tidligere årsregnskap Budsjett (1000 kr) Utgift Inntekt (-) Netto Sparetiltak i handlingsprogramperioden: Tiltak Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Reduksjon i diverse prosjekter SUV Overføre reelle lønnskostnader til investering (it-prosjekter) SUM For å realisere vedtatt innsparing gjennomføres følgende tiltak: Redusert aktivitet innenfor overordnet planarbeid Holde oversikt over ressurbruk på investeringsprosjekter og drift. Driftsutgifter / Driftsinntekter 2014: KOSTRA funksjon Utgift Inntekt Netto 100 Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Administrasjonslokaler Interne serviceenheter Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Kommunale sysselsettingstiltak Bistand til etablering/opprettholdelse av egen bolig Interkommunale samarbeid ( 27/28A samarbeid) Tilrettelegging og bistand for næringsliv Beredskap mot branner og ulykker Naturforvaltning og friluftsliv Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturanlegg TOTALT Sum lønnsutgifter (lønn, trygd, pensjon): 48,615 mill kroner KONGSBERG KOMMUNE side 6 av 8

7 RSPLAN 2014 Investeringsramme i handlingsprogram perioden: Prosjekt Tekst Utgift / Inntekt 2013*) F100 Nytt krisesenter U F101 EDB-utstyr U F106 F110 Oppgradering av telefonsentraler/ip-telefoni Bredbåndutbygging/ kommunale nettverk U U F111 ESA U F121 F126 Skoleprosjekt ny og bedre infrastruktur Datautstyr arkiv, scannere ifm ESA U U F163 Strategisk it-plan U F167 It-infrastruktur U F169 Flytting av sikret soneapplikasjoner U F801 Egenkapitalinnskudd i KLP U F200 Div. Investeringer, Kongsberg andel i Kongsbergregionen U Bruk av fondsmidler I Mva direkte tilbakeført i investeringsregnskapet I SUM netto Merknad: *) Prosjekter som også har bevilgning i handlingsplanperioden F101 dette er nødvendige investeringer for å holde kommunens servere og serverromsutstyr på et nivå som er supportert og som gir en tilfredsstillende ytelse ift. de til enhver tid gjeldende krav. F163 Kommunen har de siste årene hatt fokus på å få IKT-plattformen og systemene i kommunen opp på et riktig nivå med tanke på stabilitet, sikkerhet og tilgjengelighet. Med samfunnets stadig økende krav til tilgjengelige IKT-systemer og sikkerhet vil det være et investeringsbehov i denne størrelsesorden for å holde systemene på det nivået som til enhver tid kreves. Midlene går til å holde IKT infrastrukturen moderne og tilfredsstillende, samt utvikle kommunens IKT-plattform slik at den støtter opp under tjenestenes krav til moderne og fremtidsrettede systemer. F167 Dette er investeringsmidler til oppgradering og utskifting av IT infrastruktur på Kongsberg kommunes lokasjoner Med stadig økende krav til båndbredde og nettverkstilgang i alle tjenester, er investeringer i nettverksutsyr, kabling og annen IKT infrastruktur, påkrevet. Seksjon IT-drift 10,50 10,50 10,50 10,50 10, Innbyggerkontakt og informasjon 10,50 9,40 9,40 9,40 9, Kommuneadvokat 2,20 2,20 2,20 2,20 2, Politisk ledelse 1,50 1,50 1,50 1,50 1, ROM - Ressurssenter oppvekstmiljø* 7, KONGSBERG KOMMUNE side 7 av 8

8 RSPLAN 2014 Seksjon SUV - Samfunnsutvikling 4,00 4,00 4,00 4,00 4, Personal og lønn 1,2 15,20 15,20 15,20 15,20 15, Økonomi 14,70 14,70 14,70 14,70 14, Kommuneledelse (inkl. kommunalsjefer) 7,55 6,55 6,55 6,55 6,55 SUM godkjente årsverk 73,15 64,05 64,05 64,05 64,05 *ROM - ressurssenter for oppvekstmiljø er overført til Oppvekst **rammereduksjonen må tas ut i stillingsreduksjoner på henholdsvis 3,2 og 3 årsverk i perioden Dette skal skje etter en helhetlig vurdering tidlig i Kongsberg, Wenche Grinderud rådmann KONGSBERG KOMMUNE side 8 av 8

ENHET STABENE utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019

ENHET STABENE utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 ENHET STABENE utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN Effektivisering av administrative tjenester med bakgrunn

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Rådmannens forslag til Strategidokument 2014-2017

Rådmannens forslag til Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag til Strategidokument 2014-2017 Kommuneplanens samfunnsdel Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Organisasjon Økonomiplan 2014-2017 og økonomiske oversikter STRATEGIDOKUMENT 2014-2017

Detaljer

PROFIL OG PRIORITERINGER...

PROFIL OG PRIORITERINGER... Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.01 Hovedutfordringer...7 1.02 Fire målområder... 11 1.03 Effektmål... 15 1.04 Styring og utvikling... 16 1.05 Planstrategi 2014-2017... 18 2 RAPPORTERINGSOMRÅDER...

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Kjerneoppgaver Seksjonen skal ivareta stabs- og

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Ås kommune www.as.kommune.no HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Vedtatt av Kommunestyret 13.12.2006 Sentrum er i utvikling. Flytting av Åsheim. Samarbeid med UMB og utviklingen av Ås som lokalsamfunn.

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT Østre Toten kommune Utgave pr. 14 april 2014 1 Innhold Innhold Innhold... 2 Rådmannens innledning... 4 Politiske organer:... 6 Administrativ organisering... 7 Samfunnsutvikling - fokusområder...

Detaljer

47 Tannhelse 4. forord. Økonomiske nøkkeltall. utfordringer. Styring organisasjon. Politisk styring Organisasjon Styring og kontroll

47 Tannhelse 4. forord. Økonomiske nøkkeltall. utfordringer. Styring organisasjon. Politisk styring Organisasjon Styring og kontroll Årsrapport 2014 2 Innhold 3 Fylkesrådmannens forord 47 Tannhelse 4 Økonomiske nøkkeltall 47 49 50 53 Mål og måloppnåelse Aktiviteter og resultater Endringsbehov Økonomisk analyse 7 Strategiske utfordringer

Detaljer

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Sentraladministrasjon. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Sentraladministrasjon. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Sentraladministrasjon Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 SENTRALADMINISTRASJON INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 SENTRALADMINISTRASJON...

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2013

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2013 Rollag kommune Rådmannens årsrapport 2013 Mars 2014 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 5 Utviklingstrender - demografi... 6 Handlingsprogram... 7 Omdømmebygging... 7 Folkehelse...

Detaljer

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding TATT TI L ORIENTERING I KOMMUNESTYRET 16. JUNI 2010 Freskuka var en suksess og vil bli en årlig tradisjon Investering i ny løypemaskin har gitt innbyggerne mange

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Virksomhetsplan 2011-2014

Virksomhetsplan 2011-2014 Bedriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2011-2014 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 i sak 10/139-1 - Innholdsfortegnelse Side 1. DEL I: Kommuneplanens fokusområder... 4 2. DEL II: Servicestrategi

Detaljer

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 OVERORDNET MÅLKART FOR 2012... 6 UTVIKLINGSTREKK OG STRATEGISKE GREP... 8 GENERELL DEL... 8 SAMFUNN... 13 BRUKERE... 14 MEDARBEIDERE...

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 11/1033 36 145 Handlingsplan for perioden 20122015 Årsbudsjett 2012 Foto O. L. Steinveg Vedtatt av kommunestyret i sak 96/11 i møte 13.12.2011 Innholdsfortegnelse... 9... 10... 11... 13... 17... 18...

Detaljer

1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune 1. Tertial 2015 1. Tertial 2015 FOTO, OMSLAG Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune TRYKKERI Arbeid og Kvalifisering, Larvik

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 4 Utviklingstrender

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Oversikt planarbeider... 6 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016

Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 9. november 2012 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Innledning... 3 3. Sammendrag... 4 4. Kommuneplan 2011-2023... 5 4.1.

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008. Verdal 20.03.09

Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008. Verdal 20.03.09 Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008 Verdal 20.03.09 2 av 24 1. INNLEDNING.... 5 1.1 Etablering og organisering av samkommunen (ISK).... 5 1.2 Formål og hovedmål for ISK... 6 1.3 Administrasjonssjefens

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010 29.oktober 2009 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 3 SAMMENLIKNING MED ANDRE (ASSS)... 7 KOMMUNENS MÅLEKART...

Detaljer