Budsjett 2015 Handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018"

Transkript

1 Budsjett 2015 Handlingsprogram Rådmannens forslag Side 1 Budsjettpresentasjon

2 Innhold Prioriteringer. Statsbudsjettet for Kommunens utfordringer. Rådmannens forslag hovedpunkter. Økonomiske nøkkeltall. Driftsenhetene. Videre prosess. Side 2

3 Handlingsprogram Budsjett- og handlingsprogram : Legger til rette for vekst og utvikling. Opprettholder gode tjenestetilbud til innbyggerne. Sikrer Kongsberg kommunes økonomiske handlingsrom i årene som kommer. Side 3

4 Tjenestenes felles mål for perioden. Kongsberg skal videreutvikle gode rammevilkår for næringslivet. Den enkelte innbyggers behov for tjenester skal dekkes på en samordnet, forutsigbar og forsvarlig måte. Transportinfrastruktur. Attraktivt sentrum. Kapasitet på tjenester tilpasset befolkningsvekst. Tidlig innsats. Realfagsatsing / Kongsbergskolen. Samarbeid med eksterne aktører.

5 Strategiske prosjekter Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Bru over Lågen og togstopp på Gomsrud. Samhandling politikk administrasjon. Kommunereformen. Kongsbergskolen.

6 Hovedtall Innbyggertallet i Kongsberg passerer i løpet av 2015, og øker med ca. 400 personer per år til vel ved utgangen av økonomiplanperioden. 1,7 mrd. kroner i samlet brutto driftsbudsjett i Vel årsverk. Samlede lønnskostnader, inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift, utgjør 62 pst. av samlet brutto driftsbudsjett. Enhetenes budsjett styrkes med om lag 41 mill. kroner for å tilpasse budsjettet til aktivitetsnivået. Innsparinger tilsvarende 15 mill. kroner er lagt inn i rådmannens forslag. Side 6

7 Statsbudsjettet for 2015 noen hovedpunkter Deflator på 3 pst., lønnsvekst på 3,3 pst. Kommunal skattøre settes ned med 0,15 prosentpoeng til 11,25 pst. Vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 mrd. kroner. Veksten skal dekke utgifter knyttet til: - Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. - Styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. - Merutgifter knyttet til demografi. - Mer fleksibelt barnehageopptak. - Økte pensjonskostnader ut over lønnsvekst. Innstramming i tilskudd til ressurskrevende tjenester. Endret veksttilskudd (redusert vekstgrense og redusert beløp per innb.)

8 Konsekvenser for Kongsberg Rammetilskudd Kongsberg (tall i 1000-kroner) Innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt fordeling Veksttilskudd Ordinært skjønn Skjønn tap endringer av inntektssystemet Endringer saldert budsjett tilleggsproposisjon RNB 2009/RNB 2010/Prop 59S/RNB Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning «Bykletrekket» (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd endring i pst. -0,39% 0,79% -0,46% -0,73% Inntektsgarantitilskudd faller bort som inntekt. Rådmannen har forutsatt skatteinntekt på 761 mill. kroner i 2014, 1,5 pst. lokal realvekst og skatteinntekter på 112 pst. av landsgjennomsnittet.

9 Kommunens utgangspunkt og utfordringer Regnskapsresultat Vekst krever investeringer- renteutgiftene vil øke. Håndtere driften parallelt med investeringsbehovet. Budsjettprioriteringer de siste årene er krevende for driften. Underbudsjettering gjennom ikke å ta høyde for alle kjente faktorer i budsjettet. Økt overføring av kostnadskrevende oppgaver. Håndtere forventningsgapet. Økonomisk handlingsrom. Side 9

10 Rådmannens forslag hovedpunkter Kompensert for lønns- og prisvekst. Fortsatt prioritering av oppvekst. Balansert investeringsnivå. Nøktern drift. Styrking av områder med store utfordringer. Fortsatt effektivisering og endring i tjenesteområdene. Tilskudd til lag og foreninger videreføres på samme nivå. Bygge reserve - avsetning til disposisjonsfond. Eiendomsskatten økes. Eieruttak fra KKE KF på 3 mill. kroner fra Høy risiko.

11 Risiko

12 Eiendomsskatten øker med netto 25 mill. kroner Promillesats på 2 for bolig- og fritidseiendom og 7 for næringseiendom, verk og bruk. Rådmannen foreslår ikke bruk av bunnfradrag og reduksjonsfaktor. Eiendomsskattekalkulatoren oppdateres fortløpende etter hvert som nye tall foreligger. Du finner den her: stotteavdelinger/konomitjenesten-i- Kongsberg/Eiendomskatt/Eiendomsskattekalkulator/

13 Budsjettprofil

14 Økonomiske nøkkeltall

15 De viktigste finansmålene

16 Tekniske tjenester Teknisk (ekskl. selvkost) Utgifter Inntekter Netto I all hovedsak å videreføre dagens nivå. Økning i innsatsen innenfor vann og avløp. Avgifter til vann og avløp økes på hhv. 20 og 25 pst. Sparetiltak Senke vedlikeholdsnivået på Knuteveien.

17 Tekniske (ekskl. selvkost) - investeringer Geodata Kommandobil 687 Ny adkomstvei Hvittingfoss brannstasjon Hvittingfoss brannstasjon Mesanin Aksjon skolevei Universell utforming Renovering Dyrmyrgata - etappe Lovpålagte tiltak på gatelysnettet Kommuneplan byområder / sentrumsplan Hovedplan vei Ny driftssentral Vei og park To nye traktorer Feieutstyr Steamkjele vei og brøyteutstyr HMS - vernebekledning - brann og redning 400 Vaskemaskin for verneutstyr 100 Brann og redning - kaldt lager Reguleringer og infrastruktur Hvittingfoss torg Snøtipp 300 FDV kostnader Witsgate

18 Teknisk selvkost - investeringer

19 Oppvekst Utgifter Inntekter Netto To nye barnehager med til sammen ti avdelinger innen Kongsgårdmoen og Raumyr kretser får nye skoler. Kompensasjon for elevvekst i Satsing på tidlig innsats og styrking av det ordinære tilbudet. Økt tilskudd til private barnehager (kompensasjon for lønnsvekst). Helsestasjonen styrkes med en stilling innen psykisk helsetjeneste for barn og unge. Barnevernet styrkes.

20 Oppvekst Investeringer: Ny kommunal barnehage Utstyr i Barnehager 890 Uterommet i barneh. som ped. arena og medhjelper Inkluderingstiltak i grunnskolen Raumyr og Kongsgårdmoen skole Inventar i skoler Sparetiltak: Budsjettreduksjon innenfor barnehage er knyttet til reduksjon av bemanning som følge av lavere vekst enn prognostisert. Toleransereiser. «Inn på tunet».

21 Helse og omsorg Utgifter Inntekter Netto Økte legeressurser i forbindelse med interkommunal legevakt Økning som følge av lovfesting innen brukerstyrt personlig assistanse. Avsatt midler til følgeordning for pasienter til poliklinisk kontroll Avsatt midler til medisinske forbruksvarer i hjemmetjenesten. Økt ramme til lønn - vikarer ved sykefravær. Fokus på å dreie ressurser fra institusjonsomsorg til forebyggende virksomhet og aktivisering.

22 Helse og omsorg Investeringer Sparetiltak i helse og omsorg vil i hovedsak løses gjennom omstilling og dreining av ressurser i enheten, noe som også innebærer reduksjoner i antall stillinger.

23 Kultur og velferd Utgifter Inntekter Netto Nytt bibliotek, ungdomskontor, vitensenteret devoteket og musikkteater i Krona. Styrket sosialhjelpsbudsjett: NAV og integrering. Styrket kulturskolebudsjett for å opprettholde andel grunnskoleelever i kulturskolen jf. beregnet befolkningsvekst. Styrket budsjettramme for park og idrett. Økt kommunal finansiering av Frivilligsentralen. Økt tilskudd til trossamfunn som følge av økte bevilgninger til Den norske Kirke.

24 Kultur og velferd Investeringer: Kulturanleggsplan - samlet bevilgning Bibliotek, KKP inkl inventar Ungdomskontor,KKP 120 Flytting av ungdomskontoret og Vitensenteret til KKP Badedam Saggrenda Kommuneplan/byområder sentrum Kommuneplan/byområder sentrum - div trivselstiltak Musikkteater - etableingskostnader 600 Lekeplasser Maskiner og utstyr Ombygging av NAV kontoret jmf sikkerhetspålegg MTK - div utstyr Utstyr ny kino 4 000

25 Kultur og velferd Sparetiltak: Redusert aktivitetsnivå på ungdomsarenaer. Redusert aktivitetsnivå idretts- og svømmehallen. Redusert 0,2 årsverk ift. bosetting av flyktninger og 1 årsverk gjeldsrådgiving. Flytte Frivilligsentralen fra Nymoensenteret til Krona. Redusert budsjett til bøker, film og andre medier på Biblioteket. Rammen for drift av musikkteateret er tilpasset planlagt ferdigstillelsesdato og ordinær drift fra Side 25

26 Kommuneledelse, stab og støttefunksjoner Utgifter Inntekter Netto Beredskapsøvelse Oppjustering til realistisk budsjettering ift. nødvendige driftsposter. Sparetiltak: Generell reduksjon i en rekke tilskudd og øvrige poster som man mener er mulig å redusere. Reduserte renteutgifter - 1,1 mill. kroner etter at kommunen har inngått avtale om ekstern gjeldsforvaltning. 1 mill. kroner knyttet til stillingsreduksjoner.

27 Kommuneledelse, stab og støttefunksjoner Investeringer: EDB-utstyr Oppgrad. av telefonsentraler /IP-telefoni Bredbåndutbygging / komm. nettverk ESA 150 Skoleprosjekt - ny og bedre infrastruktur Strategisk it-plan Strategisk it-plan - lønnsmidler i investering It-infrastruktur Diverse investeringer, Kongsbergs andel i Kbg.reg 768 Egenkapitalinnskudd i KLP Utvidelse og oppgradering av lagringsløsning 800 Flytteutgifter Kunngjøring - kjøp av ny programvare 300

28 Veien videre 3. november: SAM 12. november: Administrasjonsutvalget. 10. og 11. november: UMU, UHO og UKO. 19. november: Formannskapet. 3. desember: Kommunestyret. Økonomitjenesten står til disposisjon for kontrollregning og spørsmål ifm. budsjettforslag fra partigruppene. Tjenestespesifikke spørsmål rettes til kommunalsjef, generelle spørsmål kan rettes til rådmannen.

Finansplan 2012-2015 Bruk av regneark Forslag fra:

Finansplan 2012-2015 Bruk av regneark Forslag fra: Finansplan 212-215 Bruk av regneark Forslag fra: Hvordan bruke regnearket: Generelt: Alle felter som kan endres er merket med gul bakgrunn. Utgifter: økninger føres som positive beløp, redusering som negative

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel Rå dmånnens forslåg til Budsjett og økonomiplån 2015-2018 Kommuneplånens håndlingsdel Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Forsidefoto: Kvartskrystall og slipt kvarts fra Birkeland gard i Iveland. Budsjett

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018. Rådmannens forslag

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018. Rådmannens forslag BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innhold Del 1 Rådmannens generelle kommentar 1 Del 2 Hovedoversikter 3 Hovedoversikt driftsbudsjett 3 Hovedoversikt investeringsbudsjett 6 Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

Rådmannens forslag 2014-2017

Rådmannens forslag 2014-2017 1 Innhold Innhold... 2 1. Forord... 4 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Tjenesteområdene... 6 3. Forutsetninger og beregninger... 7 3.1 Befolkningsendringer... 7 3.2 Prisforutsetninger...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 1 2 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Prosessen rundt handlingsprogram

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Virksomhetsplan 2015-2018

Virksomhetsplan 2015-2018 Harsdriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 20152018 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Åpen Nyskapende - Samhandlende 1 Overordnete føringer for budsjett 2012 Fremtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag 12. november 2014 Side 2 Grimstad kommune rådmannens forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Sikkert lederskap i en usikker framtid...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 Dokumentet inneholder følgende deler: Del 1: Kommunestyrets vedtak Budsjettskjemaer er oppdatert med

Detaljer

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 51114 BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innstilling: Legges frem uten innstilling Behandling: Formannskapets behandling i møte 19.11.14: Det ble stemt punktvis og samtlige punkter ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Årsbudsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Kommunestyrets vedtak 09.12.14 Følgende er endret fra rådmannens innstilling: Budsjettskjema 1A og 1B Budsjettskjema 2A og 2B Kommunestyrets

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer