Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015"

Transkript

1 Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/ Utviklingsplan Eiendom 1

2 Mandatet > Ref FSK-sak 157/12 Utvikling av eiendomsfunksjonene Rådmannens redegjørelse om Ledelse, Organisering og Styring. > Mandat: > Utarbeide kriterier for evaluering av Eiendomsfunksjonen og legge frem sak til politisk behandling etter henholdsvis 2 og 4 år Utviklingsplan Eiendom 2

3 Kriterier for evaluering > Følgende hovedområder skal være grunnlag for evaluering av Tjenesteområdet Eiendom i perioden; > BMS Unikt målekart > Gjennomføring av Investeringsprosjekter > KOSTRA tall for Eiendom / Benchmarking offentlig og privat virksomhet Utviklingsplan Eiendom 3

4 Hovedfokusområder Hovedfokusområder i arbeidet med å utvikle Tjenesteområdet Eiendom i Asker kommune, vil være innenfor områdene; Ledelse: Strategisk Eiendomsutvikling Operativ /Enhetlig/Delt ledelse Kapasitet/kompetanse Organisering Organisasjonsmodell Intern organisasjon Prosjektmodellen Styring/ Økonomi Investeringer Kvalitet Effektivitet/Enhetlig/Samordnet Prosjektmodell Innovasjon Utviklingsplan Eiendom 4

5 Kommunikasjon/Rapportering Tilbake rapportering politisk ØEE Tertialvis - Investeringsprosjekter > 100 mill - Fokusområder Handlingsprogram og Kommuneplan - Måleindikatorer Unikt Målekart HP - Tjenesteanalyse med KOSTRA tall Internt - Investeringsprosjekter «Alle» - månedsvis - Tertialvis til alle ansatte i Tjenesteområde Eiendom om budsjett og fokusområder - Generell løpende oppfølging i Ledermøter Eiendom og i Stab Eksternt - Tertial, og årsrapporter Asker kommune - Utvalgte investerings,- og byggeprosjekter på Asker kommunes hjemmesider under rubrikken «Eiendom» Utviklingsplan Eiendom 5

6 Strategisk virkemiddel > Eiendom er et strategisk virkemiddel for at Asker kommune skal nå sine overordnede mål > Det skal legges til rette for at Asker kommunes tjenestetilbud til enhver tid kan leveres på en optimal måte i gode formålsbygg, boliger, sykehjem og administrasjonsbygg > Eiendom skal fungere som Byggherre for Asker kommune ved utbygging av nye bygge/investeringsprosjekter > Tjenesteområdet Eiendom s overordnede mål er å Forvalte, Drifte, Vedlikeholde og Utvikle den kapitalen som den totale eiendomsmassen utgjør på en slik måte, at verdiene sikres, at arealene utnyttes på en optimal måte, og at inneklima og miljø er i henhold til den vedtatte standarden i Asker kommune > For å nå de overordnede målene, er det viktig at Tjenesteområdet Eiendom har en tett og tverrsektoriell samhandling med de øvrige sektorene; Helse og Omsorg / Oppvekst / Kultur og Teknikk Utviklingsplan Eiendom 6

7 Næringspolitisk eiendomsutvikling > Tjenesteområdet Eiendom skal med utgangspunkt i Kommuneplanen bidra til ønsket utvikling av Asker kommunes tomtearealer og planlagt nærsenterutvikling > Tett kontakt med Næringsrådet og eksterne, private aktører i markedet, for nærings,- og boligutvikling Utviklingsplan Eiendom 7

8 Visjon / Verdier / Policy > Tjenesteområdet Eiendom legger til grunn for sitt arbeid de overordnede prinsippene i Asker kommune; > Visjon > Asker mulighetenes kommune! > Verdier > Åpenhet - troverdighet - gjensidig respekt > Policy > Asker kommune sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Kommunens aktiviteter skal tilfredsstille gjeldende krav i lovverk samt politiske og administrative vedtak. Servicenivået og kvaliteten på tjenester og forvaltning, defineres til enhver tid i samråd med de som benytter seg av tilbudet/tjenesten Utviklingsplan Eiendom 8

9 Fokusområder Organisering, styring og gjennomføring av investeringsprosjekter Strategisk areal og områdeutvikling for bolig og næringsformål Styringsdokumenter, dokumentasjon og prosesser Politisk vedtak FSK/KST Eiendomsdirektør/Rådmann er bestiller Styringsgruppe Prosjektgruppe PA PL. Styringsdokument Gjennomgang av tilgjengelige tomtearealer med oversikt over reguleringsstatus og tidsangivelse på når tomten kan utnyttes/selges. Avklare formål Kommuneplanen ROS analyser Internkontroll Askerdialogen Handlingsprogrammet Virksomhetsplaner - Ledelsessystemet Eiendomsdrift FDVU FDVU Implementere/Oppdatere IT system. ENØK/Energi prosjekt. Effekt økonomi/forbruk Kompetansekartlegging og kompetanseplan hele org. Organisering Eiendom En Enhet 3 Virksomheter Støttefunksjoner i Stab; Utvikling, Økonomi, Jus og Områdeutvikling Utviklingsplan Eiendom 9

10 Økonomistyring / Inntektssikring Investeringsprosjekter > Prosjektoppfølging og rapportering administrativt pr måned (alle prosjekter) og til ØEE/FSK/KST tertialvis på prosjekter større enn 100 mill > Oppfølging av inntektspotensialet i prosjektene, med kontroll av søknadsfrister, formalia etc. (Husbank, Enova, Spillemidler, etc) > Dokumentasjon. Alle Styringsdokumenter, avtaler og rapporter skal lagres i ESA løpende Utviklingsplan Eiendom 10

11 Internkontroll system > En samlet modell for internkontroll skal gjennomføres rutinemessig, være basert på risikoanalyser, og være en del av den ordinære ledelses,- og virksomhetsstyringen; > Risikovurdering > Formalisering og dokumentasjon > Kontrollaktiviteter Utviklingsplan Eiendom 11

12 Ledelse > Ledelsesstruktur i tråd med vedtatt modell. Lederavtaler / VP / HP > Tydelig ledelsesstruktur for å sikre gjennomføringskraft, kvalitet og politisk forankring på de strategiske fokusområdene vedtatt i Kommuneplanen og HP > Eiendom skal rapportere tertialvis fra og med 2014 til ØEE som Eiendomsstyre. Første gang i juni > Eiendomsdirektøren sitter i Rådmannens ledergruppe > Det er påbegynt et arbeid med å tydeliggjøre den organisasjonsmessige styringsmodellen, der den daglige driften er organisert i 3 Virksomheter, direkte under Eiendomsdirektør. > Eiendomsdirektøren har en stab med rådgivere som skal ha som hovedoppgave å sikre at de overordnede målene i KP og HP nås, og at politiske saker blir levert i henhold til plan. Intern og ekstern info Utviklingsplan Eiendom 12

13 Organisering - Eiendom > Eiendom en Enhet, tre Virksomheter. > Opererer innenfor det kommunale plan og styringssystemet og årshjulsprosesser i forhold til Kommuneplanen Handlingsprogrammet, Temaplaner og rapporteringsrutiner > Ledelsessystemet er førende for styring og kontroll av Virksomhetene, prosesser og rutine arbeid Utviklingsplan Eiendom 13

14 Organisering Eiendom Eiendom Eiendomsdirektør Stab rådgivere Eiendomsdirektør Stab jurister Eiendomsdirektør Eiendomsdrift og forvaltning Virksomhetsleder Prosjekt og utbygging Virksomhetsleder Renhold og Praktisk bistand Virksomhetsleder Utviklingsplan Eiendom 14

15 Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning. Unikt Målekart Eiendom HP 2014 UNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE EIENDOM - FOKUSOMRÅDE BRUKERE Fokusmål Sentrale utfordringer B-E.1. God kvalitet Måleindikator B-E.1.1. Andel avvik knyttet til lov/forskrift som lukkes i henhold til frist fastsatt av tilsynsmyndighet. Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2011 Resultat % % 0-79 % 87,81 % 88,42 % B-E.1.2. Andel avvik i prosent av totalt antall vedlikeholdstiltak i henhold til plan % % % 9,76 % 9,79 % B-E.2. Tydelig miljøfokus. B-E.1.3. Responstid på melding (retting/tilbakemelding om fremdrift) av feil og mangler. B-E.2.1. Andel prosjekter i % av totalt antall prosjekter hvor det foreligger miljøgjennomgang og evt miljøplan. 0-3 arbeidsdager 4-5 arbeidsdager > 6 arbeidsdager 22 arbeidsdager 8 arbeidsdager % % 0-69 % 100 % 84,38 % B-E.2.2. Opplevd tilfredshet med inneklima. 4, ,4 0-3,9 4,60 4,80 B-E.3. God brukermedvirkning. B-E.3.1. Opplevd god dialog mellom brukere og Eiendomsforvaltningen knyttet til drift og vedlikehold. B-E.3.2. Opplevd god brukermedvirkning i planleggingen av prosjekter. 4, ,4 0-3,9 4, ,4 0-3,9 Ny indikator fra 2013 Ny indikator fra 2013 Ny indikator fra 2013 Ny indikator fra 2013 B-E.4. Tilstrekkelig kapasitet og variasjon i kommunal boligmasse. B-E.4.1. Økning i antall kommunalt eide boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. > 6 stk. 4-5 stk. 0-3 stk. Ny indikator fra 2013 Ny indikator fra Utviklingsplan Eiendom 15

16 KOSTRA Splittingen på kommunale formålsbygg ble gjort i KOSTRA første gang for regnskapsåret I tillegg skilles det mellom eide og leide bygg. Tjenesteområdet eiendomsforvaltning i KOSTRA omfatter følgende bygg; Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen (F121) Administrasjonslokaler (F130) Førskolelokaler og skyss (F221) Skolelokaler (F222) Institusjonslokaler (F261) Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381) Kommunale kulturbygg (F386) Utviklingsplan Eiendom 16

17 Styringsindikatorer Styringsindikator Asker Snitt i nettverk Lavest verdi i nettverk Høyest verdi i nettverk Prioritering Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter 10,7 9,2 7,0 12,6 Dekningsgrad Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger 4,4 4,2 3,5 5,0 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvm (BTA) Korrigert brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvm (BTA) Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvm (BTA) Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvm (BTA) Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvm (BTA) Renholdskostnad per kvm (BTA) Sum FDV per kvm (BTA) Investering Snitt investeringsutgift per innbygger siste 4år Avskrivninger for kommunal eiendomsforvaltning per kvm eide bygg Kvalitet Energiforbruk per kvm (BTA) Brukertilfredhet - elever 3,0 3,0 2,7 3, Utviklingsplan Eiendom 17

18 Politiske interesseområder > Kommuneøkonomi > Tjenesteproduksjon > Arbeidsmiljø > Omdømmebygging > Miljø og klima > Tilgjengelighet / Universell utforming > Frivillighet > Kulturminnevern > Stedsutvikling / Lokalmiljø Utviklingsplan Eiendom 18

7 Administrasjon inklusive

7 Administrasjon inklusive 7 Administrasjon inklusive IT og Eiendom Sektoren inkluderer programområdene Administrasjon og Eiendom. 7.1 Samlet omtale av sektoren Programområdet omfatter kommunens øverste ledelse og sentraliserte

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025 Eiendomsstrategi 2015-2025 Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 BÆRUM KOMMUNE Kommunestyrets behandling av eiendomsstrategien 25.03.2015 Vedtak KST-023/15:

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2

Detaljer

Årsrapport 2014. asker mulighetenes kommune

Årsrapport 2014. asker mulighetenes kommune Årsrapport asker mulighetenes kommune Innholdsfortegnelse Rådmannens innledning... 5 1. Organisering og styring... 6 1.1 Politisk struktur... 6 1.2 Administrativ struktur... 7 1.3 Plan- og styringssystemet...

Detaljer

Eiendomsforvaltning. Melhus kommune

Eiendomsforvaltning. Melhus kommune Eiendomsforvaltning Melhus kommune September 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden 17.03. 18.09. 2006. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. asker mulighetenes kommune

Handlingsprogram 2015-2018. asker mulighetenes kommune Handlingsprogram 2015-2018 asker mulighetenes kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhold Ordførers innledning 4 1 Vedtak 6 1.1 Handlingsprogram 2015-2018...6 1.2 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan...6

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Ledelse og styring i Asker kommune

Ledelse og styring i Asker kommune Ledelse og styring i Asker kommune asker mulighetenes kommune Ledere viser vei, griper mulighetene og oppnår resultater sammen med andre 1 2 Innledning Vår visjon er Asker - mulighetenes kommune. Vi skal

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning Klæbu kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning Klæbu kommune Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning Klæbu kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

Rådmannens forslag til handlingsprogram

Rådmannens forslag til handlingsprogram Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014 2017 Rådmannens innledning Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 bygger på vedtatt Handlingsprogram 2013 2016, Kommuneproposisjonen 2014, Revidert

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon i Vestby kommune Oslo, 1. november 2013 Foto: BDO AS Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Forbedret ressursbruk. Prosjektplan for gjennomføringsfasen

Forbedret ressursbruk. Prosjektplan for gjennomføringsfasen Forbedret ressursbruk Prosjektplan for gjennomføringsfasen 1 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 3 2 FORUTSETNINGER, PRINSIPPER OG MÅL FOR GJENNOMFØRINGSFASEN... 9 2.1 FORUTSETNINGER OG PRINSIPPER FOR UTVIKLINGSARBEIDET...

Detaljer

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM KAPITTEL 6 I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN KAPITTEL 6 Bergen kommunes hovedstrategi for eiendomsforvaltningen skal være å gi brukerne gode og effektive bygninger

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg i perioden september 2010 til og med januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Saknr. 66/13 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13

Saknr. 66/13 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 66/13 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 SAK 66/13: ASSS / KOSTRA RAPPORT EIENDOMSFORVALTNING

Detaljer

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger Midtre Gauldal kommune Februar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal

Detaljer

Årsrapport 2012 - Asker kommune

Årsrapport 2012 - Asker kommune Årsrapport 2012 2 Rådmannens innledning Kommunens årsrapport beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Asker kommune gjennom året 2012. Som foregående år har det også i 2012 vært et stort fokus

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Handlingsprogram. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 10. desember 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Handlingsprogram. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 10. desember 2013 Handlingsprogram 2014 2017 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 10. desember 2013 1 I arbeidet med årets handlingsprogram har Asker kommunestyre stått sammen om grunnleggende verdispørsmål,

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Bråtejordet skole åpnet august 2014 foto: Eiendomsavdelingen FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD SKEDSMO KOMMUNE SEPTEMBER 2014 INNHOLD SAMMENDRAG I

Detaljer

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Rapport Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn/hensikt... 3 1.2 Forutsetninger og avgrensninger... 3 1.3 Organisering

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD ~~. ROMERIKE """ REVISJON IKS ' - ~" -. - ~ "... ' ". \ Bråtejordet skole åpnet august 2014 foto: Eiendomsavdelingen FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ 1 Innhold 1 INNHOLD...2 2 HVORFOR

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Rådmannens innledning

Rådmannens innledning Årsrapport Årsrapport kommune Rådmannens innledning fritid, har også kommune en rekke politiske råd og utvalg. De tre komiteene behandlet til sammen 100 saker i. kommune fikk et nytt kommunalt råd i, innvandrerrådet

Detaljer

KS og NKF bygg og eiendom Offentlig boligforvaltning: Har du kontroll når politikere og presse stiller kritiske spørsmål? Oslo 21.

KS og NKF bygg og eiendom Offentlig boligforvaltning: Har du kontroll når politikere og presse stiller kritiske spørsmål? Oslo 21. KS og NKF bygg og eiendom Offentlig boligforvaltning: Har du kontroll når politikere og presse stiller kritiske spørsmål? Oslo 21. april 2015 Harald Andersen Nettverkssekretær NKF 1 Kunnskapsdeling for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

OVERORDNA ANALYSE - LARVIK KOMMUNE -

OVERORDNA ANALYSE - LARVIK KOMMUNE - OVERORDNA ANALYSE - LARVIK KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Gjennomføring av analysen... 2 3 Om Larvik kommune... 3 4 Risikoanalyse... 4 4.1 Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt

Detaljer