Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KORVETTEN, KONGSGÅRDBAKKEN 4 - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KORVETTEN, KONGSGÅRDBAKKEN 4 - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) Stavanger formannskap KORVETTEN, KONGSGÅRDBAKKEN 4 - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING Forslag til vedtak: 1. I medhold av alkoholloven 1-8 inndras skjenkebevillingen ved Korvetten, for Korvetten AS, org.nr , for en periode på 2 uker, med den begrunnelse som fremgår av ovennevnte vurdering. 2. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det foreligger brudd på alkoholforskriften 4-1 den og , samt brudd på alkoholforskriften 4-2 den , og karakteren av de brudd som er avdekket. 3. Inndragningen iverksettes innen fire (4) uker etter vedtak om inndragning. Tidspunktet for inndragningen fastsettes etter nærmere avtale med bevillingshaver og bevillingsmyndigheten. 4. Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. alkoholloven 1-16, jf. forvaltningsloven (fvl.) 28. Klageretten etter alkoholloven er begrenset til at Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, om det er truffet av rett organ og om det er blitt til på lovlig måte. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt når underretning om vedtaket er kommet fram til bevillingshaver, jf. fvl. 29. Klagen behandles etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Klagen sendes til Stavanger kommune v/bevillingsseksjonen, postboks 8001, 4068 Stavanger. Skjenkestedet har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. fvl. 18 og 19. Skjenkestedet har rett til å anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er utløpt eller klagen er avgjort, jf. fvl. 42. Under henvisning til fvl. 27 b bestemmer formannskapet at klageadgangen må være uttømt før parten evt. går til søksmål for prøving av gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning. 1

2 KORVETTEN, KONGSGÅRDBAKKEN 4 - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING Hva saken gjelder Saken gjelder inndragning av skjenkebevilling for Korvetten. Bakgrunnen for inndragningen er brudd på alkoholloven med forskrifter ved to anledninger, hhv den og Overtredelsen gjelder et tilfelle hvor det har blitt observert to åpenbart påvirkede personer i lokalet som ble skjenket alkholholdig drikk jf. alkoholforskiften 4-1 og 4-2. Ved den andre overtredelsen ble det observert en person inne i lokalet som var åpenbart påvirket av rusmidler, jf. alkoholforskriften 4-1, i tillegg til at det var brudd på alkoholreklamebestemmelsen, jf. alkoholloven 9-2. Korvetten har per dags dato 10 prikker innenfor en 12-måneders periode. Det følger av den kommunale prikkbelastningsordningen, vedtatt av bystyret , sak 64/12, at 10 prikker kan føre til inndragning av skjenkebevillingen i inntil 3 måneder. Det tilligger Stavanger formannskap å fatte vedtak om inndragning av skjenkebevilling, jf. skjenkeretningslinjene pkt. IX Bevillingsseksjonen varslet mulig inndragning av skjenkebevillingen i brev datert , jf. forvaltningsloven (fvl.) 16. Bevillingshaver innga uttalelse til inndragningsvarselet v/advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Andreas Erdal i brev datert De enkelte forhold 1. Skjenkekontroll Skjenkekontrollen skrev rapport m/tilleggsrapport etter kontroll på Korvetten den , kl Det fremkommer i rapporten av det ble observert to åpenbart påvirkede personer i lokalene, og at disse fikk kjøpe alkoholholdig drikke. Det ble gitt tilsvar til rapporten fra daglig leder/skjenkebestyrer ved Korvetten, som ikke hadde noe å utsette på rapporten, og som beklager det inntrufne. Det vises til rapporten og tilsvaret i sin helhet. Bevillingsseksjonen tildelte i brev datert prikker for disse forholdene. 2. Skjenkekontroll Skjenkekontrollen skrev rapport m/tilleggsrapport etter kontroll på Korvetten den , kl Det fremkommer av rapporten at det ble observert en gjest som var åpenbart påvirket av rusmidler. Gjesten ble observert i 13 minutter, og ble beskrevet som følgende: 2

3 «Etter kort tid ble det observert en gjest som satt ved et bord på langsiden av dansegulvet. ( ) Man ble oppmerksomme på han fordi han hadde sløvt ansiktsuttrykk, satt tidvis med øynene lukket, og satt fremoverbøyd over bordet slik at han nesten lå på bordet med øvre del av overkroppen. Begge gjestene hadde hvert sitt glass med øl som de drakk av. Den ene kontrolløren gikk nærmere bordet og overhørte en diskusjon mellom de to gjestene. Den mannlige gjesten hadde meget snøvlete og aggressiv tale og lukket øynene tidvis mens han satt der. Han satt og svaiet med overkroppen og i perioder lukket han øynene og duppet av. Gjesten var åpenbart påvirket av rusmidler. DJ gikk en runde i lokalet og ryddet glass. Da han gikk forbi bordet til omtalte gjest, så han på gjesten og sa «Ikkje såva!». Gjesten mumlet noe uforståelig tilbake. Etter kort tid reiste gjesten seg opp ved å støtte seg i bordet. Han gikk opp trappen og ut med sjanglete gange og hengende hode. Han måtte ta seg for flere ganger mens han gikk. ( ) Han ble observert lengre ned i gata hvor han med begge hendene stod og holdt seg i et rundkjøringsskilt og gjorde «jukkebevegelser» mot skiltet, før han slapp skiltet og gikk bortover torget med hengende hode og sjanglete, utsø gange». I rapporten fremgår det også at det på bardisken oppe var barmatter med merket «Carlsberg». På baren nede, ble det observert barmatter merket «1664». Det ble gitt tilsvar til rapporten fra Korvetten v/skjenkebestyrer i brev mottatt I tilsvaret fremkommer det i hovedsak at Korvetten er uenige i at vedkommende gjest var åpenbart påvirket av rusmidler. Når det gjelder alkoholreklamen opplyser Korvetten at de har hatt tilsvarende barmatter i 30 år uten at dette har blitt kommentert. Bevillingsseksjonen tildelte i brev datert prikker for disse forholdene. Tilsvar fra bevillingshaver Bevillingshaver v/ Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Andreas Erdal har i brev datert , gitt uttalelse til varselet om inndragning av skjenkebevillingen. Advokat Erdal har i hovedsak rettet følgende anførsler til kontrollrapporten : 1. Brudd på forbudet mot alkoholreklame Det anføres for det første at Korvetten var usikre på om barmattene ville omfattes av forbudet mot alkoholreklame, og for å være på den sikre siden spurte de tidligere skjenkesjef om disse mattene ble omfattet av forbudet. De fikk da beskjed om at de kunne bli liggende. Korvetten er derfor av den oppfatning at kommunen ikke har adgang til å tildele prikker for forhold som kommunen selv tidligere har godtatt. Det anføres også at Korvetten aldri har fått tilbakemelding om at tidligere aksepten av barmattene er trukket tilbake. 2. Åpenbart beruset person Korvetten er ikke enig i at det er grunnlag for å ilegge prikker som følge av brudd på retningslinjene om at de ikke skal gi adgang til åpenbart berusede personer etter prikkbelastningsordningen og alkoholforskriften 4-1 første ledd. Det anføres at Korvetten kun serverte vedkommende person to øl i en periode på mellom to og tre timer, og at gjesten ikke var synlig beruset da han ankom lokalet. Hverken mengden alkohol eller de samtalene man hadde med vedkommende ga Korvetten indikasjoner på at dette var en gjest som behøvde særlig tilsyn. Korvetten har også fått opplyst at vedkommende går på medisiner, og kan ikke 3

4 utelukke at vedkommende har reagert på medisinene. I så tilfelle er dette et forhold som ikke kan sanksjoneres under alkoholloven eller alkoholforskriften 1-4. Det anføres videre at gjesten gikk av fri vilje uten at det var behov for å be ham om å gå. Det hevdes at skjenkekontrollen gjorde ikke oppmerksom på forholdet før vedkommende var ute av lokalet, og Korvettens ansatte hadde dermed ingen mulighet til å imøtegå skjenkekontrollens observasjoner. Korvetten mener at det ikke er tale om at en åpenbart beruset person «ikke [blir] vist ut før kontrolløren gjør oppmerksom på forholdet» etter prikkbelastningsordningen, da vedkommende gikk av fri vilje. Derimot hevdes det at vurderingstemaet er om en åpenbart beruset person var gitt adgang til lokalet. Dette avvises fra Korvettens side, da Korvetten hadde kontroll på vedkommende, gjennom hvor mange øl han fikk kjøpe og samtaler med vedkommende. At vedkommende eventuelt har reagert på medisinene er et forhold som vanskelig kan tilbakeføres til Korvetten sin manglende kontroll. Det hevdes at vedkommende ble anbefalt av personalet å drikke vann, da det kunne se ut til at han fikk føling. Når det gjelder alkoholforskriften 4-1 mener Korvetten at denne oppstiller en aktivitetsplikt for skjenkestedet i form av en plikt til å sørge for å fjerne åpenbart påvirkede personer som befinner seg på skjenkestedet. Det anføres at forskriften ikke stiller opp noen nærmere kriterier for hvor raskt skjenkestedet må reagere og gir heller ingen føringer på hvordan man skal reagere. Etter Korvettens syn synes bestemmelsen å hvile på en forutsetning om at det ikke er krav om umiddelbar reaksjon med mindre særlige forhold gjør seg gjeldende, som at gjesten utagerer og bærer tydelig preg av beruselse. I øvrige tilfeller må det påvises feil ved serveringsstedets kontrollrutiner for at det kan konstateres brudd på aktivitetsplikten. Retningslinjen må være hvorvidt skjenkestedet har handlet forsvarlig slik at det alene er ved uforsvarlig opptreden man vil konstatere et brudd på handleplikten. Dersom kommunen mener Korvetten har brutt aktivitetsplikten i 4-1 annet ledd bes det opplyst hvilke forhold man bygger dette på og hvilke bevis man kan fremlegge som indikerer dette. Rådmannens merknader Rådmannen bemerker innledningsvis at det er kommunen som har ansvaret for å føre bevis for det faktiske grunnlaget for overtredelsen av alkoholloven med tilhørende regelverk. Beviskravet er alminnelig sannsynlighetsovervekt, og er omtalt både i Ot.prp. nr. 31 ( ) og Ot.prp.nr. 7 ( ). Begge steder fremgår det at beviskravene ved inndragning er de samme som i forvaltningen for øvrig, dvs. alminnelig sannsynlighetsovervekt. Bevillingshaver har et objektivt ansvar, noe som innebærer at det ikke er en forutsetning for inndragning at bevillingshaver har kjennskap til overtredelsene. Rådmannen vil i det følgende kommentere anførslene fra Korvetten. 1. Brudd på forbudet mot alkoholreklame Det følger av alkoholloven 9-2 at «Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt». I alkoholforskriften 14-3 nr. 5 er det gitt unntak for reklameforbudet for «vanlig serveringsutstyr». Etter rundskriv IS - 5/2008 s. 221, omfatter unntaksbestemmelsen skjenkeutstyr som har direkte tilknytning til selve skjenkingen av alkohol, bl.a. glass og rørepinner. Barmatter er ikke omfattet av unntaket, og anses som alkoholreklame dersom den har logo/produktnavn til alkoholprodusenter. Det bemerkes at bevillingshaver selv er ansvarlig for å sette seg inn i regelverket knyttet til alkohollovgivningen, herunder alkoholreklamebestemmelsene. Rådmannen bemerker videre at bevillingsseksjonen den , sendte et felles informasjonsbrev til samtlige skjenkesteder i kommunen. I informasjonsbrevet ble det bl.a. gitt informasjon om alkoholreklamebestemmelsene. Av informasjonsbrevet fremgår det også at «Skjenkekontrollen har 4

5 varslet om strengere kontroll på dette området. Ulovlig alkoholreklame vil derfor i større grad bli gjenstand for prikktildeling etter kommunens prikkbelastningsordning (vedlagt), som igjen kan føre til inndragning av bevillingen. Vi minner om bevillingshavers plikt til å påse at bevillingen utføres i samsvar med alkohollovgivningen». At det ikke tidligere har blitt reagert på alkoholreklamen i lokalene er ikke relevant, og må i stedet anses som en urettmessig fordel sammenlignet med andre skjenkesteder som har overholdt alkoholreklameforbudet. 2. Åpenbart beruset person Det er alkoholforskriften som regulerer tilfeller hvor personer er åpenbart påvirket av alkohol. Alkoholforskriften 4-1 andre ledd lyder: «Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet. Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillinghaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand». Vurderingstemaet blir i dette tilfellet om det har befunnet seg en åpenbart påvirket person i lokalene, og om bevillingshavet oppfylte sin plikt til å sørge for at vedkommende forlot skjenkestedet. Korvetten bestrider for det første at vedkommende gjest var åpenbart påvirket av rusmidler som følge av antall enheter han fikk servert og samtaler med vedkommende. Det påstås også gjesten kan ha reagert på medisiner. Det fremgår av helsedirektoratets veileder, rundskriv IS-5/2008, at: «Hvorvidt en person er, eller må antas å bli, åpenbart påvirket, vil ikke bare avhenge av om vedkommende er synlig ruset, men også graden av påvirking. For å være «åpenbart påvirket» av rusmidler kreves det at rusmiddelpåvirkningen er kvalifisert». Begrepet «åpenbart påvirket av rusmidler» omfatter alle typer rusmidler. I rundskrivet er det gitt følgende kjennetegn på en person som er «åpenbart påvirket»: «Uoppmerksom, vanskeligheter med å feste blikket, snakker utydelig, problemer med å gå rett, slepphendt, ofte høyrøstet, kan virke forstyrrende på andre gjester». Ut i fra beskrivelsen av vedkommende gjest, herunder at han hadde sløvt ansiktsuttrykk, tidvis lukkede øyne, svaiet med kroppen, snøvlete og aggressiv tale, ustø gange og at han «jokket» på et skilt, finner rådmannen det klart at gjesten var åpenbart påvirket av rusmidler. Når det gjelder påstanden om at vedkommende gjest kan ha reagert på medisiner, finner ikke rådmannen grunnlag for et slikt syn, og viser til at de ansatte ikke nevnte medisiner som en mulighet under selve kontrollen, til tross for at vedkommende i ettertid hevdes å være en stamgjest. Rådmannen kan heller ikke se at kommunen skulle ha foretatt ytterligere undersøkelser for å fastslå om vedkommende gjest har reagert på medisiner, og viser i den forbindelse til lagmannsrettens dom LB I dommen ble det slått fast at kommunen ikke hadde plikt til å gjøre ytterliger undersøkelser av om gjestens atferd skyldtes andre forhold enn alkoholpåvirkning. Det ble i dommen presisert at kommunen ikke har hjemmel for å pålegge vedkommende gjest å komme med opplysninger om sin helsetilstand, og at dette kunne fremstå som lite hensynsfullt ovenfor gjesten. I dommen heter det videre at: 5

6 «Terskelen for kommunen til å rette slike henvendelser bør derfor være høy. Ikke minst gjelder dette i et tilfelle som her, hvor påstanden om at vedkommende gjest er handikapet bare bygger på restaurantens eget utsagn, hvor kommunens kontrollører ikke synes å ha vært i tvil om at gjestens atferd skyldes alkoholpåvirkning, og de beskrivelser kontrollørene har gjort av gjestens atferd, utseende og omstendighetene for øvrig også trekker klart i retning av at han var åpenbart beruset». Ut i fra de observasjoner som ligger til grunn, fastholder rådmannen at det er sannsynliggjort at vedkommende var åpenbart påvirket av rusmidler. Korvettens anfører videre at gjesten gikk av fri vilje, og at alkoholforskriften 4-1 derfor ikke kommer til anvendelse i dette tilfellet. Videre at Korvetten ikke har brutt aktivitetsplikten, og at forskriften ikke stiller opp noen kriterier for hvor raskt og hvordan skjenkestedet må reagere. I helsedirektoratets veileder, Rundskriv IS-5/2008 s. 200 er det gitt følgende merknad til alkoholforskriften 4-1: «I andre ledd pålegges bevillingshaver en aktivitetsplikt i form av å sørge for å fjerne åpenbart påvirkede personer som befinner seg inne på skjenkestedet. Ved vurderingen av aktivitetsplikten i andre ledd oppstår spørsmålet om hvor lang tid en åpenbart påvirket person kan befinne seg i skjenkelokalet før det er i strid med forskriften. Svaret må bero på en vurdering i hvert enkelt tilfelle, bl.a. hvor påvirket personen er, lokalets størrelse og karakter, hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre fjerning av åpenbart påvirkede personer og hvilke tiltak som blir truffet for å vise den aktuelle personen ut» (uthevet her). Rådmannen bemerker at det ikke er relvant om gjesten gikk av fri vilje eller ikke, da vurderingstemaet etter loven er om det faktisk var en person som var «åpenbart påvirket av rusmidler» på skjenkestedet, og i så tilfelle om bevillinghaver har oppfylt sin aktivitetsplikt ved å fjerne vedkommende fra stedet. Bevillingshaver kan ikke komme unna aktivitetsplikten ved å vente til åpenbart påvirkede personer selv forlater skjenkestedet. Hvorvidt Korvetten har oppfylt aktivitetsplikten vil måtte bero på en konkret vurdering, med utgangspunkt i de momenter som fremgår av veilederen som gjengitt ovenfor. I dette tilfellet satt vedkommende gjest å duppet av. Det var kun 15 gjester i lokalene, og av kontrollrapporten og Korvettens uttalelse fremgår det at både DJen og barsjefen var oppmerksom på vedkommende. Det ble likevel ikke igangsatt tiltak for å vise gjesten ut. Beruselsesgraden til gjesten tilsier at han burde ha vært utvist på et tidligere tidspunkt, og at han dermed ikke burde ha vært i lokalene da skjenkekontrollen var på kontroll. Når det gjelder anførselen om at skjenkekontrollen ikke gjorde Korvetten oppmerksom på forholdet før vedkommende var ute av lokalet, og Korvettens ansatte dermed ikke hadde mulighet til å imøtegå skjenkekontrollens observasjoner, bemerker rådmannen at regelverket bygger på at det kan foretas anonyme kontroller, jf. alkholforskriften 9-5 første ledd. Kontrollørene skal etter utført kontroll identifiere seg, jf. alkoholforskriften 9-5 andre ledd. Lagmannsretten har i dommen LG fremholdt at det avgjørende er at «kontrollen med tilstrekkelig sikkerhet viser at de anmerkede forhold har vært i strid med alkoholloven. En forevisning som nevnt er ikke noen nødvendig forutsetning for dette». I denne saken ble det gjort klare observasjoner, både med tanke på vedkommendes utseende og oppførsel. Den aktuelle gjesten ble videre fremvist for vakten mens han fremdeles var i lokalet. Barsjefen så vedkommendes oppførsel da han befant seg lenger nede i Vågen. Rådmannen er derfor av den oppfatning at Korvetten hadde mulighet til å imøtegå observasjonene, og at kontrollrapporten uansett viser de forholdene som er i strid med alkoholloven. 6

7 Rådmannen finner det overveiende sannsynlig at det befant seg en gjest inne i lokalet som var åpenbart påvirket av rusmidler, og som ikke ble vist ut av lokalet den På denne bakgrunn finner rådmannen at det var riktig å ilegge Korvetten 5 prikker for overtredelsene, som blir stående. 3. Inndragning Det følger av alkoholloven 1-8 første ledd, at kommunestyret kan inndra en skjenkebevilling ved brudd på alkoholloven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Bestemmelsen gjengis her: Kommunestyret kan i bevillingsperioden innndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom vilkårene i 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål. Det er kommunen som etter en skjønnsmessig vurdering avgjør hvorvidt en skjenkebevilling skal inndras og eventuelt for hvor lenge. I alkoholloven 1-8 andre ledd, er det vist til hensyn som kan vektlegges i den skjønnsmessige vurderingen av om en skjenkebevilling bør inndras. Oppregningen er ikke uttømmende. Bestemmelsen lyder som følger: Ved vurderingen av om bevillingen bør inndras, og for hvor lenge, kan det blant annet legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaver kan klandres fo overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp forholdet. Det kan også legges vekt på tidligere praktisering av bevillingen. I denne saken foreligger det flere brudd på alkoholforskriften 4-1 og 4-2. Overtredelsene anses etter kommunens prikkbelastningsodning som svært alvorlige brudd. Med unntak av fjerningen av barmatter med alkoholreklame, kan ikke rådmannen se at det fra bevillingshavers side er igangsatt tiltak for å unngå at de samme overtredelsene gjentar seg. Bruddene har skjedd i løpet av en 6 måneders periode, og første prikkbelastning kan ikke antas å ha hatt den ønskede preventive effekten. På bakgrunn av at det har funnet sted flere alvorlige brudd på alkoholforskriften i en 6 måneders periode, mener rådmannen at det ut fra både individualpreventive og allmennpreventive hensyn bør skje en inndragning av skjenkebevillingen. 4. Inndragningens lengde Rådmannen finner etter en konkret helhetsvurdering, at inndragningens lengde passende settes til 2 uker. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det foreligger to svært alvorlige brudd på alkoholforskriften. Praksis i tilsvarende saker, hvor det også foreligger to svært alvorlige brudd, og hvor det heller ikke er formildende eller skjerpende omstendigheter, har vært å inndra skjenkebevillingen for to uker. Inndragningens lengde er derfor helt i samsvar med tidligere praksis. Saken legges frem for formannskapet med slikt Forslag til vedtak: 1. I medhold av alkoholloven 1-8 inndras skjenkebevillingen ved Korvetten, for Korvetten AS, org.nr , for en periode på 2 uker, med den begrunnelse som fremgår av ovennevnte vurdering. 7

8 2. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det foreligger brudd på alkoholforskriften 4-1 den og , samt brudd på alkoholforskriften 4-2 den , og karakteren av de brudd som er avdekket. 3. Inndragningen iverksettes innen fire (4) uker etter vedtak om inndragning. Tidspunktet for inndragningen fastsettes etter nærmere avtale med bevillingshaver og bevillingsmyndigheten. 4. Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. alkoholloven 1-16, jf. forvaltningsloven (fvl.) 28. Klageretten etter alkoholloven er begrenset til at Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, om det er truffet av rett organ og om det er blitt til på lovlig måte. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt når underretning om vedtaket er kommet fram til bevillingshaver, jf. fvl. 29. Klagen behandles etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Klagen sendes til Stavanger kommune v/bevillingsseksjonen, postboks 8001, 4068 Stavanger. Skjenkestedet har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. fvl. 18 og 19. Skjenkestedet har rett til å anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er utløpt eller klagen er avgjort, jf. fvl. 42. Under henvisning til fvl. 27 b bestemmer formannskapet at klageadgangen må være uttømt før parten evt. går til søksmål for prøving av gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning. Inger Østensjø rådmann Leidulf Skjørestad direktør Helene Cosette Helland saksbehandler Vedlegg: Kontrollrapport, datert Uttalelse, datert Brev om prikktildeling, datert Kontrollrapport, datert Uttalelse, datert Brev om prikktildeling og vasel om inndragning, datert Uttalelse, datert Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 8

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CHAMPS SPORTSBAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CHAMPS SPORTSBAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BME-13/3142-12 32754/14 30.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Klageavgjørelse etter alkoholloven klage på tildeling av 6 prikker Munken AS

Klageavgjørelse etter alkoholloven klage på tildeling av 6 prikker Munken AS Deres ref.: 16/02523 Vår dato: 24.04.2017 Vår ref.: 2017/1228 Arkivnr.: 551 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2443 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø ADVARSEL - SKJENKEBEVILLING VÅRT HJEM AS Trykte vedlegg: Rapport

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2540-8 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen Sakstittel: PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2319 SCANDIC ALTA - SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 Saksnr.: Utvalg Møtedato DS 138/16 Kommunestyret 21.06.2016 PS 4/17 Hovedutvalg

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING LILLE LONDON A/S LILLE LONDON Arkivsaksnr.: 08/2818

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING LILLE LONDON A/S LILLE LONDON Arkivsaksnr.: 08/2818 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING LILLE LONDON A/S LILLE LONDON Arkivsaksnr.: 08/2818 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen

Detaljer

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2.

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2. Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Klokkesvingen Bar og Pub Arkivsaksnr.: 04/39951 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for reaksjoner

Detaljer

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007:

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007: Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - SAUPSTAD PUB Arkivsaksnr.: 04/9851 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Ayzel Øzdemir, org.nr 985 531 544 Saupstad Pub, Saupstadringen

Detaljer

LLOYDS PUB - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING.

LLOYDS PUB - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING. LLOYDS PUB - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING. Arkivsaksnr.: 13/162 Arkiv: U63 &58 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/13 Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger 02.05.2013 66/13 Formannskapet 14.05.2013

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- HALVLITERN AS - HOLDEPLASSEN Arkivsaksnr.: 09/21527

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- HALVLITERN AS - HOLDEPLASSEN Arkivsaksnr.: 09/21527 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- HALVLITERN AS - HOLDEPLASSEN Arkivsaksnr.: 09/21527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen

Detaljer

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende, avdekket ved kontroll den 24. januar 2008:

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende, avdekket ved kontroll den 24. januar 2008: Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - KVIKKSTOCK AS Arkivsaksnr.: 07/20757 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Kvikkstock AS, org.nr 988 877 506, Innherresveien 11,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

Prikktildelingssystemet

Prikktildelingssystemet Prikktildelingssystemet Bakgrunn/formål Tidligere få kommuner som brukte inndragning sett i sammenheng med antall innrapporterte overtredelser - øke bruken av inndragning Manglende reaksjoner gir useriøse

Detaljer

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Ansvar Bevillingshavers ansvar, jf. alkoholloven, alkoholforskriften og lovens forarbeider: Bevillingen skal utøves på en slik måte

Detaljer

Vedtak i klagesak etter alkoholloven - klage på kommunens inndragningsvedtak i 3 uker Hall Toll 2. etasje

Vedtak i klagesak etter alkoholloven - klage på kommunens inndragningsvedtak i 3 uker Hall Toll 2. etasje Deres ref.: 12/9132-42 Vår dato: 16.02.2015 Vår ref.: 2014/11803 Arkivnr.: 551 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Saksframlegg. Brudd på alkoholloven 8-11 og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr. 538 4-1 og 4-2.

Saksframlegg. Brudd på alkoholloven 8-11 og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr. 538 4-1 og 4-2. Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Tiger Tiger Trondheim Arkivsaksnr.: 04/2716 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for reaksjoner ved

Detaljer

Nytt prikktildelingssystem ved inndragning

Nytt prikktildelingssystem ved inndragning Nytt prikktildelingssystem ved inndragning Det årlige alkohollovsseminaret for Oslo, Nytt prikksystem trådte i kraft 01.01.2016 Alkoholloven 1-8 og alkoholforskriften kapittel 10 Helsedirektoratets merknader

Detaljer

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer

Detaljer

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Kapittel 5. Kunnskapsprøve 5-1. Styrer og stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200602604-71 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Engen 24, Spisestedet Engen - Klage på inndragning av skjenkebevilling for en periode på 2 uker (14 dager)

Fagnotat - Engen 24, Spisestedet Engen - Klage på inndragning av skjenkebevilling for en periode på 2 uker (14 dager) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201221682-29 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1. 1/15 15/8548 Ringerike Studentkro - Celebro Brudd på forskrift til alkoholloven, 4-1.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1. 1/15 15/8548 Ringerike Studentkro - Celebro Brudd på forskrift til alkoholloven, 4-1. Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger Møtested: Salong 1 Møtedato: 13.11.2015 Tid: 12:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari

Detaljer

Fagnotat - Edvard Griegs Plass 1, Dovregubbens Hall - Inndragning av skjenkebevilling for en periode på 2 uker (14 dager)

Fagnotat - Edvard Griegs Plass 1, Dovregubbens Hall - Inndragning av skjenkebevilling for en periode på 2 uker (14 dager) BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/etat for skjenkesaker Unntatt offentlighet Off.l. 13 jf. forv.l 13 Fagnotat Saksnr.: 200612096-57 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: TEGJ Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra:

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDAH1-13/13568-2 1988/14 31.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Skjenkeutvalget 21/13 04.12.2013 Enstemmig

Detaljer

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer.

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak 1/16 Revidert av kommunestyret 08.12.16 sak 67/16 Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING RESTAURANTHUSET FRAKKEN Arkivsaksnr.: 08/759

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING RESTAURANTHUSET FRAKKEN Arkivsaksnr.: 08/759 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING RESTAURANTHUSET FRAKKEN Arkivsaksnr.: 08/759 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Restauranthuset

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2087-15 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: HAN SKJENKE AS - BRUDD PÅ LOV OM SKJENKING AV ALKOHOL

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2087-15 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: HAN SKJENKE AS - BRUDD PÅ LOV OM SKJENKING AV ALKOHOL Saksfremlegg Saksnr.: 08/2087-15 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: HAN SKJENKE AS - BRUDD PÅ LOV OM SKJENKING AV ALKOHOL Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende, avdekket ved kontroll den 27. desember 2007:

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende, avdekket ved kontroll den 27. desember 2007: Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - MORMORS STUE AS Arkivsaksnr.: 04/8353 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Mormors Stue AS, org.nr 968 491 008, Nedre Enkeltskillingsveita

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/ ONKEL OSKAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR EN PERIODE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/ ONKEL OSKAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR EN PERIODE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/1581-2 ONKEL OSKAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR EN PERIODE Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Fagnotat - Torget 2, Wave, Mex-Tex, Sun Z Bar - Inndragning av skjenkebevilling for en periode på 3 uker

Fagnotat - Torget 2, Wave, Mex-Tex, Sun Z Bar - Inndragning av skjenkebevilling for en periode på 3 uker BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200904538-158 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. mai 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200406490-150 Emnekode: - Saksbeh: BENL Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 16. mai

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Prinsippsak - retningslinjer - reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser ved arrangementer over kortere perioder Arkivsaksnr.: 05/38028 Forslag til vedtak: Rådmannen ber formannskapet

Detaljer

UTTALELSE TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN

UTTALELSE TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN STAVANGER KOMMUNE Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Bymiljo og utbygging Juridisk Postadr.:Postboks8001, 4068 Stavanger Besøksadr.:OlavKyrresgate 23 Telefon:4005. Faks: E-post:postmottak.bmu@stavanger.kommune.no

Detaljer

«Trivelig uteliv» Informasjonsmøte med bevillingshavere

«Trivelig uteliv» Informasjonsmøte med bevillingshavere «Trivelig uteliv» Informasjonsmøte med bevillingshavere Agenda Kontrollvirksomheten Sanksjoner og virkemidler Helena Arnesen, avd.leder Personal og service Bevillingssteder i Ullensaker Pr. 31.desember

Detaljer

Inndragning av bevilling

Inndragning av bevilling Inndragning av bevilling Alkoholloven 1-8 v/linn Hassellund, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Alkoholloven 1-8 «Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 09.10.2014 kl. 18:00 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - STORE HØVDING AS - CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - STORE HØVDING AS - CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - STORE HØVDING AS - CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen

Detaljer

Prikktildeling ved overtredelse

Prikktildeling ved overtredelse Prikktildeling ved overtredelse Endring i alkoholloven i 2015 samt endring i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.m. (alkoholforskriften) (Normerte regler for inndragning av bevilling) Problemstillingen

Detaljer

Endringer i alkoholloven normerte regler for inndragning av bevilling. Marianne Hovde seniorrådgiver/fagansvarlig

Endringer i alkoholloven normerte regler for inndragning av bevilling. Marianne Hovde seniorrådgiver/fagansvarlig Endringer i alkoholloven normerte regler for inndragning av bevilling Marianne Hovde seniorrådgiver/fagansvarlig Tema for innlegget Kort oppsummering av endringer i alkoholloven og alkoholforskriften siste

Detaljer

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS Saksbehandler, innvalgstelefon Reidun Våge Danielsen, 55 57 22 36 Vår dato 20.02.2015 Deres dato Vår referanse 2015/661 551 Deres referanse Bergen kommune Kontor for skjenkesaker Postboks 7700 5020 BERGEN

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/249-10 30624/14 15.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Høringsuttalelse - alkoholloven og alkoholforskriften

Høringsuttalelse - alkoholloven og alkoholforskriften FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedlegg til løpenr. 168089/2013, saksnr. 2013/23075 Klassering: U60 Gradering: Dato: 11.11.2013 Høringsuttalelse - alkoholloven og alkoholforskriften 2.7 FORSLAG OM PRIKKTILDELINGSSYSTEM

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/5111-8 67431/14 14.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 1. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 1. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201000113-25 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: WILBERG AS AVD. DNB-ARENA 3. ETASJE, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: WILBERG AS AVD. DNB-ARENA 3. ETASJE, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/6160-5 67232/14 14.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257.

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.10.2014 Tid: 12:00 (etter

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE 01.07.16-30.9.20 1.MÅLSETTING Målsettingen med disse retningslinjene er i størst mulig grad å redusere fysiske, psykiske og sosiale helseskader,

Detaljer

Nytt i alkohollovgivningen

Nytt i alkohollovgivningen Nytt i alkohollovgivningen Ylva Helen Kvikstad Helse- og sosialavdelingen Fylkesmannen i Finnmark Lunsj til lunsj seminar om alkoholloven arrangert av KoRus-Nord og Fylkesmannen i Finnmark Prikksystem

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 )

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 ) SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» Dato: «Sdo_DokDato» Sbh.: «Sbr_Navn» Direkte tlf.: «Sbr_Tlf» Ref.: «Sdo_DokID» Dok.nr: «Sdo_DokNr» SORTLAND KOMMUNE BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER 2012-2016 Vedtatt av

Detaljer

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015 Oppfølging av bevillingshavere Samling i Bodø mai 2015 Kommunens oppgaver - Oppfølging av bevillingshavere etter at bevilling er innvilget * Veiledning og informasjon * Kontroll * Dialog * Løpende vandelskontroll

Detaljer

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200602604-81 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-13/6982-7 75198/14 11.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.08.2014 Stavanger

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kontrollutvalget for alkoholsaker. Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Kontrollutvalget for alkoholsaker. Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 18:00 Kontrollutvalget for alkoholsaker Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Ønsker alle velkommen til felles informasjonsmøte for innehavere av salgs- og skjenkebevillinger i Ørland og Bjugn. 8. Juni 2016 kl.

Ønsker alle velkommen til felles informasjonsmøte for innehavere av salgs- og skjenkebevillinger i Ørland og Bjugn. 8. Juni 2016 kl. Ønsker alle velkommen til felles informasjonsmøte for innehavere av salgs- og skjenkebevillinger i Ørland og Bjugn. 8. Juni 2016 kl. 18:00 Agenda: Innledning Presentasjon deltakere Gjennomgang nytt i lovverket

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR DRIKK SOM INNEHOLDER 22 VOLUMPROSENT ALKHOL ELLER MER HALVLITERN AS - CHEERS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR DRIKK SOM INNEHOLDER 22 VOLUMPROSENT ALKHOL ELLER MER HALVLITERN AS - CHEERS Arkivsaksnr. Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR DRIKK SOM INNEHOLDER 22 VOLUMPROSENT ALKHOL ELLER MER HALVLITERN AS - CHEERS Arkivsaksnr.: 04/19739 Forslag til vedtak: Formannskapet innvilger med hjemmel i

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Vår ref. Dato 4195/2016/U31/8EBR 07.02.2016 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLING I ÅFJORD KOMMUNE Vedtatt i Åfjord kommunestyre 13.12.2006. Revidert 1. gang

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

Fagnotat - Håkonsgaten 27, Brukbar - Inndragning av skjenkebevillingen i 2 uker (14 dager)

Fagnotat - Håkonsgaten 27, Brukbar - Inndragning av skjenkebevillingen i 2 uker (14 dager) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201213720-38 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE 2015 2019 Korrigerte retningslinjer. Behandles i avdelingsstyret for helse, omsorg og sosiale tjenester 16. mars 2016. Endelig vedtak ble fattet i kommunestyret

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/6440-54 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Grethe Hansen GALLERI ALTA - BRUDD PÅ LOV OM SKJENKING AV ALKOHOL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/6440-54 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Grethe Hansen GALLERI ALTA - BRUDD PÅ LOV OM SKJENKING AV ALKOHOL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/6440-54 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Grethe Hansen Sakstittel: GALLERI ALTA - BRUDD PÅ LOV OM SKJENKING AV ALKOHOL Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Innstilling:

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres referanse Vår referanse Dato 15/3356 14/00404-9/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM FOR SØRREISA KOMMUNE

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM FOR SØRREISA KOMMUNE BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM FOR SØRREISA KOMMUNE Vedtatt av Sørreisa kommunestyre i møte 27.10.2016 sak 75/16 A MÅLSETTING Bevillingspolitiske virkemidler inngår i kommunens helhetlige folkehelsearbeid,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Klage på avslag på søknad om skjenkebevilling Safin Ali Ahmed - Mexico Sombrero Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. Klage på avslag på søknad om skjenkebevilling Safin Ali Ahmed - Mexico Sombrero Arkivsaksnr. Klage på avslag på søknad om skjenkebevilling Safin Ali Ahmed - Mexico Sombrero Arkivsaksnr.: 05/32811 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet stadfester sitt vedtak av 8. november 2005 og avslår

Detaljer

SECURITAS. Fjell Kommune PB Straume v/ Sølvi Spilde. J.nr. Skjenkekontroll i Fjell. Bergen Vennlig hilsen for Securitas AS

SECURITAS. Fjell Kommune PB Straume v/ Sølvi Spilde. J.nr. Skjenkekontroll i Fjell. Bergen Vennlig hilsen for Securitas AS Fjell Kommune PB. 184 5342 Straume v/ Sølvi Spilde J.nr. L flr. Sak; Skjenkekontroll i Fjell Side 1 av 1 Deres dato 1 Your date Vedlagt rapporter for avtalt ekstra Skjenkekontroll i Fjell kommune 09.11.2012

Detaljer

Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager

Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000272-103 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. november 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. november 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200720684-80 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 3. november

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Cathrine Furu Arkiv: DSKAL Haakons Pub 08/4056-48 HAAKONS PUB AS - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR HAAKONS PUB

Saksframlegg. Saksb: Cathrine Furu Arkiv: DSKAL Haakons Pub 08/4056-48 HAAKONS PUB AS - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR HAAKONS PUB Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Cathrine Furu Arkiv: DSKAL Haakons Pub 08/4056-48 Dato: 13.08.2012 HAAKONS PUB AS - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR HAAKONS PUB Vedlegg: Ingen Sammendrag: I

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Lardal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Revidert og vedtatt av Lardal kommunestyre 23.09.2014, saksnummer 050/14. Formål Lardal kommune vil legge forholdene til rette for salg og skjenking av lovlig

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 7. august 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 7. august 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200003605-157 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: SIGH Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 7. august

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Sjøvang grendehus på Sjøli (MERK!) Møtedato: 17.09.2009 Tid: Kl. 09:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 48/09 SANKSJONSSAK BJØRNEHIET PUB; BRUDD PÅ ALKOHOLLOVENS

Detaljer

Møteinnkalling. Vel møtt! Tom Myrvold Leder

Møteinnkalling. Vel møtt! Tom Myrvold Leder Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget for alkoholloven - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Møtedato: 20.10.2016 Tid: 08:00 Merk tiden! Forfall meldes til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Grader av alkoholpåvirkning

Grader av alkoholpåvirkning EDRU LETT PÅVIRKET Oppstemt Færre hemninger Mer pratsom Hever stemmen ÅPENBART PÅVIRKET Uoppmerksom Vanskeligheter med å feste blikket Snakker utydelig Problemer med å gå rett Slepphendt Ofte høyrøstet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/966 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OX STEAK HOUSE STEINKJER

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200400598-184 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Stab Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 10. desember

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune - Churchill Cafe og Bar klage på vedtak om inndragning av skjenke- og serveringsbevilling Vedtak: I medhold av alkohollovens

Detaljer