Møteinnkalling. Halden kommune. Kontrollutvalget for alkoholsaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Kontrollutvalget for alkoholsaker. Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 Kontrollutvalget for alkoholsaker Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2014/5 2014/6 2014/7 2014/8 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Salgs - og skjenkekontroller /1608 Kontrolltrapport Securitas 8. november Halden Klub Selskapslokaler Kontrollrapport Securitas 16.november Halden Pizza Kontrollrapport Securitas Best Western Grand Hotel 2008/ / /4822 Kontrollrapport Securitas 8. november /253 Side nr. Gerd-Berit Odberg utvalgsleder Side 2

3 2014/1 Godkjenning av innkalling 2014/2 Godkjenning av saksliste 2014/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 3

4 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget for alkoholsaker 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Salgs - og skjenkekontroller 2013 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Kenneth Andre`Johannessen Sammendrag av saken: Saken gir en sammenstilling av gjennomførte kontroller i Rådmannens innstilling: Kontrollutvalget for alkoholsaker tar årsrapporten for 2013 til orientering. Saksutredning: Antallet kontroller er fastlagt i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. : 9-7. Salgs- og skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder. Halden Kommune hadde i skjenkesteder hvilket er 1 fler enn på samme tidspunkt i Fra 2011 er det en økning på 5 skjenkesteder. Dette tilsier at kommunen etter loven skal gjennomføre 132 skjenkekontroller i løpet av året. Det er gjennomført 137 skjenkekontroller. Det er gjennomført ytterligere 54 kontroller hvor objektet har vært stengt.disse kontrollene er knyttet til skjenkesteder som ikke har åpent hele året eller som har stengt enkelte ukedager. Gjennomførte kontroller i 2013 har avdekket 6 avvik, jfr. saker fremlagt i dagens møte hvor 4 avvik fremlegges til behandling. De øvrige 2 avvikene er knyttet til Fredrikshald Teater og O`Brian. Det har vært gjennomført 6 kontroller i forbindelse med skjenkebevilling enkelt anledning. Kontrollene har primært vært utført på arrangementene på Fredriksten Festning. Her er det utfordringer ved at det er store arrangementer med et stort publikum og store skjenkearealer. Side 4

5 Utfordringene varierer i tråd med målgruppen for arrangementet. Disse arrangementene øker i antall og omfang. Det er derfor tatt et initiativ om en samhandling mellom Fredriksten Festning, Politiet og kommunen for i fellesskap å legge rutiner og føringer for hvordan en samhandling med arrangørene skal være. Hensikten er å sette arrangørene i stand til å gjennomføre et arrangement som oppleves positivt for både publikum, arrangør og utleier. Dette ansees som særskilt viktig fordi Fredriksten Festning over tid har blitt en sentral aktør på dette området. Kommunen har i henhold til loven krav på seg til å følge opp skjenkestedene etter internkontrollbestemmelsen. Omfanget av denne kontrollen reguleres av 9-7 i forskriften. Denne del av kontrollvirksomheten inngår som del av det totale kravet til kontroller. Det er gjennomført 53 internkontroller innenfor både salgs og skjenkenæringen. De elementer som er gjenstand for kontroll i internkontrollen er følgende; - at egen internkontrollperm er laget - aktuelt lovverk - dokumentasjon på ansattes kompetanse - virksomhetens organisering, interne rutiner for å overholde krav i bevillingen - rutiner for å avdekke og forebygge avvik og regelmessig - gjennomgang av egen internkontroll. Noen steder har fortsatt mangler og det arbeides med at disse skal få et innhold og utforming i samsvar med forskriften. Det registreres at mange virksomheter har lagt arbeidet med og oppfølgingen av internforskriftens bestemmelser inn i den daglige driften gjennom dialog med sine ansatte. Halden Kommune har 17 salgssteder. Antall gjennomførte salgskontroller er 44. Det er ikke påvist avvik i forhold til alkohollovens bestemmelser i Konklusjon De gjennomførte kontroller i 2013 har avdekket 6 avvik innenfor skjenkenæringen. Det gir grunnlag for en oppfatning om at næringen drifter i samsvar med alkohollovens bestemmelser. En viss underrapportering må en allikevel påregne da kontrollene ikke klarer å avdekke alt. Halden Kommune har i 2013 gjennomført et 2 dagers kurs i Ansvarlig Vertskap. Kursets overordnede målsetting er å sette skjenkestedet bedre i stand til å drifte i samsvar med alkohollovens bestemmelser. Derigjennom redusere mulighetene for avvik. For å heve kvaliteten på kontrollene er det viktig med en samhandling mellom kontrollorgan, Politi, næring og bevillingsmyndighet. Samhandlingen gir verdifull kunnskap som kan brukes inn i kontrollene, i planleggingen av hvordan kontrollene skal utføres og det kan gi samhandling om gjennomføring av kontrollene. Prosjektet Ansvarlig Alkoholhåndtering legger føringer på dette arbeidet. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Kenneth André Johannessen Side 5

6 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget for alkoholsaker 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Kontrollrapport Securitas 8. november Halden Klub Selskapslokaler Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Kenneth Andre` Johannessen Sammendrag av saken: Securitas har i en gjennomført kontroll den observert at gjester medtar drikke ut av omsøkt skjenkeområde. Hendelsen kvalifiserer for en muntlig advarsel. Rådmannens innstilling: Halden Klub Selskapslokaler gis en muntlig advarsel med bakgrunn i overtredelse av 4-4 i forskrift til alkoholloven. Muntlig advarsel gis i henhold til vedtatt bevillingsreglement pkt. 11 e. Saksutredning: Securitas har i en kontroll gjennomført den 8.novembder 2013 observert at en gjest med et glass rødvin i hånden stod å røkte utenfor hovedinngangen til Halden Klub Selskapslokaler. Da kontrollørene gikk for å henvende seg til ansvarshavende ble det observert flere gjester som kom gående ut av lokalet med alkoholholdig drikke. Ved kontakt med ansvarshavende mente vedkommende at stedet hadde en uteservering ved inngangsdøren. Ble hevdet at så lenge gjestene ikke gikk ut på gata eller på parkeringsplassen så var dette lov. Ble henvist til fra kontrollørene sin side at det etter bevillingsvedtaket ikke foreligger og ikke er en godkjent areale for uteservering tilknyttet selskapslokalene. Hendelsen er et avvik i forhold til forskrift til alkoholloven Det må påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når de forlater skjenkestedet. Side 6

7 I oversendt kontrollrapport til skjenkestedet ble det henvist til at skjenkestedet har en frist på 2 uker på oversendelse av kommentarer til rapporten. Halden Kommune har mottatt et tilsvar fra Halden Klub Selskapslokaler den Det henvises til i rapporten at de ansatte ikke hadde hevdet det var en uteservering ved inngangsdøra. Rapportens innhold bestrides ikke av bevillingsinnehaver. Det meddeles en innskjerping av egne interne rutiner og en bedret kommunikasjon med gjestene slik at fremtidige hendelser unngås. Konklusjon Bevillingsinnehaver bestrider ikke hendelsen slik den beskrives i kontrollrapporten. Det er meddeles også fra skjenkestedet at en godkjennelse for en uteservering ikke foreligger. Med utgangspunkt i disse forhold foreligger grunnlag å ilegge en reaksjon i tråd med bevillingsreglementets bestemmelser. Avviket er etter bevillingsreglementets bestemmelser pkt. 11 kategorisert som en mindre alvorlig hendelse. Etter reaksjonsmatrisen gir avviket grunnlag for en muntlig advarsel. Rådmannen anbefaler derved at en muntlig advarsel gis som en reaksjon på beskrevet avvik. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Kenneth André Johannessen Side 7

8 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget for alkoholsaker 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Kontrollrapport Securitas 16.november Halden Pizza Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Kenneth Andre` Johannessen Sammendrag av saken: Securitas har i en gjennomført kontroll den 16.november 2013 observert en person åpenbart påvirket av rusmidler i Halden Pizza. Hendelsen kan være et avvik for forhold til alkohollovens Forbud mot salg, utlevering og skjenking til rusmiddelpåvirkede personer Det er forbudt å selge, utlevere eller skjenke alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenke alkoholholdig drikk på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket. Og forskrift til alkoholloven Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet. Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand. Rådmannens innstilling: Innmeldt rapport fra Securitas av 16.november 2013 ovenfor Halden Pizza er ikke et avvik i forhold til alkohollovens bestemmelser og gir derved intet grunnlag for en reaksjon etter bevillingsreglementets bestemmelser. Saksutredning Securitas gjennomførte en kontroll ved Halden Pizza, Svenskegata 3, den 16. november 2013 kl Kontrollørene observerte ved inngangen en mann som satt og sov. Mannen ble vekket av ansvarshavende, satte seg opp og prøvde å holde seg våken. Noe senere reiste vedkommende seg opp og gikk utstøtt rundt og prøvde å få kontakt med de andre gjestene. Ble ignorert, gikk tilbake til sin plass. 10 minutter senere gikk mannen bort til bardisken, betalte og forlot stedet. Side 8

9 Vedkommende hadde vanskeligheter med å feste blikket, hadde slørete tale og sjanglende gange. Hadde problemer med å åpne døra og måtte få hjelp av en ansatt. Kontrollørene opplyste om hva de hadde observert til ansvarshavende. Vedkommende forklarte at angitt person hadde blitt nektet skjenking av alkohol men hadde fått kjøpt en cola og en pizza. Ansvarshavende var enig i at personen var åpenbart påvirket av rusmidler. Registrert hendelse er et avvik i forhold til alkohollovens 8 11 og forskrift til alkoholloven i loven sier at skjenking ikke skal foregå overfor personer som er åpenbart påvirket eller som måtte antas ville bli åpenbart påvirket. Forskriftens bestemmelse 4-1 fastsetter at en åpenbart påvirket person må forlate stedet. Skjenkestedet bekrefter i sitt tilsvar de faktiske forhold. Angjeldende person hadde ankommet og bestilt en pizza og en øl. Da skjenkestedet vurderte vedkommende til å være åpenbart påvirket ble han servert en cola med beskjed om å forlate stedet. Vedkommende hadde da sagt at han var så sulten at han ønsket å spise pizzaen på stedet. Etter 20 minutter ble han forespurt om det skulle bestilles en taxi slik at han kunne reise hjem. Konklusjon I den observasjonen som er gjort av Securitas blir det ikke henvist til at angjeldende person satt og drakk alkoholholdig væske eller ble skjenket sådan. Ansvarshavende bekreftet at vedkommende hadde etterspurt dette men ble servert en cola da han ble vurdert til å være åpenbart påvirket av rusmidler. Det kan derfor ikke hevdes at han ble skjenket. Vurderingen er om vedkommende på det tidspunkt vedkommende ankom stedet burde vært utvist med bakgrunn i sin berusning. Det påhviler skjenkestedene i slike situasjoner å utvise gjesten men samtidig gjøre dette på en smidig måte med hensyntagen både til gjestens tilstand men også skjenkestedets drift,dvs. at en avvisning skjer på en høflig og bestemt måte uten at uheldige situasjoner oppstår. Kontrollørene observerte situasjonen i 20 minutter fra de ankom stedet til vedkommende person forlot stedet etter å ha betalt for seg. Det vurderes at skjenkestedet i denne situasjonen opptrådde slik skjenkestedet skal gjøre i slike situasjoner. Ikke skjenking av alkoholholdig vare og servering av mat som over tid kan redusere berusningsnivået. Det vurderes at det ikke er grunnlag for å ilegge reaksjoner med bakgrunn i at virksomheten har opptrådt i samsvar med aktuelle bestemmelser i alkoholloven. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Kenneth André Johannessen Side 9

10 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget for alkoholsaker 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Kontrollrapport Securitas Best Western Grand Hotel Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Kenneth Andre` Johannessen Sammendrag av saken: Securitas har i en gjennomført kontroll den observert 3 personer som var åpenbart påvirket av rusmidler i skjenkearealene til Best Western Grand Hotel. Observasjonen kan være et avvik i forhold til 4-1 og 4 2 i forskrift til alkoholloven. Rådmannens innstilling: Best Western Grand Hotel gis skriftlig advarsel med bakgrunn i brudd på bestemmelsene i 4 1 og 4 2 i forskrift til alkoholloven. Saksutredning: Securitas gjennomførte en kontroll den ved Best Western Grand Hotel. Ved ankomst stedet kl observerte de 3 personer som var åpenbart påvirket. En person i baren som hadde problemer med å fokusere, hadde sjanglete gange og sløret tale. En annen person ved baren ble også vurdert som åpenbart påvirket av rusmidler da vedkommende ikke klarte å fokusere, hadde sjanglete gange og sløret tale. Vedkommende ble skjenket en drink og et glass øl som han begynte å konsumere. En 3 person satt i lokalene. Når han reiste seg hadde han problemer med å gå rett, snakket utydelig og var uoppmerksom.. Kontrollørene fremviste for ansatte et kort fra Helsedirektoratet som beskriver ulike grader av berusning. Etter å ha lest denne pekte den ansatte ut de samme personer som kontrollørene hadde observert og beskrevet i sin rapport. Kl ble disse personene utvist fra stedet. De observasjoner som er gjort kan være et avvik i forhold til følgende bestemmelser i forskrift til alkoholloven: Side 10

11 4-1. Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet. Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand. og 4-2. Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket. Sitter flere personer sammen og en eller flere av dem er åpenbart påvirket av rusmidler, må det ikke serveres alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de påvirkede er fjernet. Bevillingsinnehaver har i sitt tilsvar av ingen innsigelser til den rapportert som foreligger fra Securitas. Det beskrives en kveld i julebordsesongen hvor det var mange gjester. Det var innleid vakt for kvelden, denne funksjonen ble forsterket med ytterligere en person mot slutten av kvelden. Noen gjester var tidligere på kvelden blitt sendt ut pga. overstadig beruselse. Vurdering Kontrollørene ankom stedet kl. 0013, gjestene ble utvist fra stedet kl etter at kontrollørene viste gjestene frem for de ansatte. Skjenkestedet har således etter 4-1 utvist de aktuelle personer fra stedet. Utvisningen kom imidlertid i stand etter påvisning fra Securitas. Disse personene skulle vært observert av de ansatte på deres initiativ. Etter 4-2 skal det ikke skjenkes alkohol til en person åpenbart påvirket eller på en slik måte at de må antas å bli åpenbart påvirket. De aktuelle personer slik de beskrives vurderes å være åpenbart påvirket. De ansatte konkluderer med det samme i samtale med kontrollørene. Det er fra bevillingsinnehaver her ikke anført at denne skjenking er foretatt av andre enn dette skjenkestedet. Personene blir beskrevet som deres gjester. Personene har på skjenkestedet blitt skjenket på en slik måte at de er blitt åpenbart beruset. Såldes et avvik i forhold til 4-2. Konklusjon Etter rådmannens vurdering har skjenkestedet ikke opptrådt i samsvar med kravene i 4 1 hvor de har ansvar for å observere, bedømme berusningsgrad for deretter å utvise gjestene. Utvisning har skjedd etter dialog med kontrollørene. Dette kan grunnes i at skjenkestedet den aktuelle kvelden faktisk ikke hadde oversikt over sine gjester, evt. ikke de nødvendige rutiner i personalet for å ha denne oversikt. Personalet er også enig i at de aktuelle personer var åpenbart beruset. Registrert avvik er et avvik fra 2. ledd i bestemmelsen. Gjestene skulle vært utvist med bakgrunn i de ansattes vurderinger og handlinger, ikke etter kontrollørenes vurderinger. Det vurderes at gjestene ble åpenbart beruset etter skjenking inne på dette skjenkested. Det foreligger ingen merknader fra skjenkestedet at denne berusning har sine årsaker utenfor skjenkestedet. Registrert hendelse er således et avvik etter 4-2 og første ledd i bestemmelsen. Etter bevillingsreglementet pkt. 11 og den reaksjonsmatrise som er vedtatt rubriseres disse avvikene som alvorlige. Avvikene er rubrisert som spesielt alvorlige alvorlige og mindre alvorlige. Etter reaksjonsmatrisen kvalifiserer dette for å gi en skriftlig advarsel. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Kenneth André Johannessen Side 11

12 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget for alkoholsaker 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Kontrollrapport Securitas Gamle Krog 8. november 2013 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Kenneth Andre` Johannessen Sammendrag av saken: Securitas har i en kontroll gjennomført den 8.november 2013 registrert skjenking av alkohol gr.3 til mindreårige, dvs. til person under 20 år. Hendelsen er et avvik i forhold til 1-5. Aldersgrenser Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 3 må ikke skje til noen som er under 20 år. I tråd med vedtatt bevillingsreglement pkt. 11 kvalifiserer hendelsen for en inndragning av bevillingen i 2 uker. Rådmannens innstilling: 1. Innrapport avvik i forhold til 1-5 i alkoholloven gir etter en skjønnsvurdering ikke grunnlag for en reaksjon i tråd med vedtatt bevillingsreglement 2. Skjenkestedet reviderer sin internrutine for å forhindre fremtidige hendelser. Utarbeidet rutine oversendes Halden Kommune. Saksutredning: Securitas gjennomførte en kontroll ved Gamle Krog den 8. november Kontrollørene ankom stedet kl Kontrollørene observerte ett par ca. 18 år gamle som satte seg ned ved et bord med en drink. Begge personene drakk av denne ene drinken. Kontrollørene tok kontakt med ansvarshavende for å få en bekreftelse på parets alder. Ved kontroll viste det seg at begge var Side 12

13 født i 1995 og således 18 år gamle. Gutten forklarte at ansvarshavende hadde spurt om legitimasjon men likevel fått en drink bestående av vodka og red bull. Kontrollørene informerte ansvarshavende om at både gutten og jenta var under lovlig alder for skjenking av alkohol gr. 3. Ansvarshavende var enig i avviket. Den registrerte hendelsen er et avvik i forhold til bestemmelsene i alkoholloven; 1-5. Aldersgrenser Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 3 må ikke skje til noen som er under 20 år. Hendelsen er også et brudd i forhold til 4-3 i forskrift til alkoholloven som sier følgende; 4-3. Det må påses at personer som ikke fyller alderskravene i alkoholloven 1-5 ikke drikker alkohol som skjenkes andre gjester. Kontrollen ble utført den 8. november Kontrollrapporten fra Securitas til Gamle Krog er datert 9.november. I brevet opplyses om at kommentarer til rapporten må sendes Halden Kommune innen 2 uker. Halden Kommune mottok kommentarer fra Langseth Advokatfirma DA datert 6. desember 2013, altså etter den svarfrist som er oppgitt i kontrollrapporten. I tilsvaret på rapporten bekrefter skjenkestedet det hendelsesforløpet som Securitas beskriver i sin rapport. Ansvarshavende har foretatt en kontroll av gjestenes legitimasjon og de har fått en drink bestående av vodka og red bull. I tilsvaret fremkommer det at hvis betjeningen på Gamle Krog skjenker mindreårige uten av stedets rutiner er fulgt kan føre til at ansettelsesforholdet avsluttes uten ytterligere varsel. Rådmannen vurderer at en slik opplysning ikke er relevant for saksutredningen og vil ikke hensyntas i den videre vurdering av saken. Det henvises i tilsvaret at gjeldende rutiner er fulgt men at ansvarshavende beklageligvis har trukket feil konklusjon om alder, dvs. ikke kunnet regnet seg ut til fra legitimasjonen at paret er 18 år gamle. Hendelsen skyldes altså en menneskelig feil. Det påpekes at hendelsen er tatt opp med de ansatte med en innskjerping av rutinene rundt alderskontroll. Skjenkestedet mener derfor at de ikke kan klandres for at skjenking til mindreårige har skjedd ved at rutinene er fulgt. Det hevdes at det må skilles mellom hendelser som skjer med bakgrunn i stedet ikke har tilfredsstillende rutiner og der disse rutiner er innført i virksomheten. Det henvises i tilsvaret til en sak i lagmannsretten hvor retten uttalte i forbindelse med gyldigheten av avslaget om fornyet skjenkebevilling med bakgrunn i forsinket momsinnbetaling. I den forbindelse uttalte retten at: «Så vel etter lovens forarbeider som etter kommunens eget praksisnotat er det er moment i den skjønnsmessige vurderingen som skal finne sted, om betalingsproblemer som kan ansats å være forbigående, og at det også bør vurderes hvorvidt det er tale om manglende betalingsevne,eller om det er manglende vilje som mangler. Noen slik drøftelse kan lagmannsretten ikke se at kommunen har foretatt i dette tilfellet» Det er i saken også gitt utfyllende opplysninger fra ansvarshavende og en person som en ikke vet hvilken tilknytning har til saken. Det antas at denne henvisningen relateres til at det ikke har vært manglende vilje hos skjenkestedet som er årsaken til avviket. Rådmannen er for så vidt enig i en slik vurdering, at det Side 13

14 ikke har stått på viljen, det påpekes imidlertid at det er de manglende matematiske kunnskaper som årsaken til et alvorlig avvik. Vurdering Sakens faktum bestrides ikke i denne saken av skjenkestedet. Alkohol gr. 3 er blitt skjenket til mindreårige, i dette tilfelle til 2 personer som er 18 år. Minstegrense for alkohol gr. 3 er 20 år. Hendelsen er et avvik i forhold til 1 5 i alkoholloven. Etter vedtatt bevillingsreglement pkt.11 er hendelsene vurdert å være spesielt alvorlig. I reaksjonsmatrisen gir dette grunnlag for å inndra bevillingen i 14 dager. I tilsvaret henvises til at skjenkestedet har utvist og foretatt de kontroller som kreves for å unngå skjenking av mindreårige. Dette bekreftes også i Securitas sin rapport. Hendelsen har derfor sin årsak i ren feilkalkulasjon fra den ansattes side. Skjenkestedet mener derfor at virksomheten ikke kan klandres for overtredelsen og at det dermed ikke foreligger noe grunnlag for å inndra bevillingen. Rådmannen sin vurdering er at skjenkestedet har fulgt gjeldende rutiner for å kontrollere alder. Dog har det sviktet mht. å utregne alder fra legitimasjonen. Det erkjennes at menneskelige feil kan forekomme og at en feilkalkulasjon kan gjøres selv om det i dette tilfellet var et meget enkelt regnestykke. Resultatet av feilkalkulasjonen ble skjenking til mindreårige hvilket vurderes å være en alvorlig overtredelse, både av sentrale myndigheter og lokalt gjennom at hendelsen kan gi inndragning av bevillingen for 14 dager. Konklusjon Rådmannen sin vurdering er at skjenkestedet har fremvist en aktiv holdning som viser at de vil unngå skjenking til mindreårige. Det er bedt om legitimasjon. Rådmannen tar derfor til etterretning at en feilkalkulasjon har skjedd. Rådmannen påpeker imidlertid at den skjønnsmessige vurderingen i denne saken at en feilkalkulasjon er gjort ikke skaper noe presedens for at den oppgitte forklaring fremover vil kan legges til grunn for ikke å ilegge skjenkestedet strengere reaksjoner. Ved en evt. gjentagelse vil denne hendelsen påvirke vurderingen i en skjerpende retning. Det vurderes derfor at hendelsen ikke kvalifiserer for en stengning i 14 dager. Dog er hendelsen så alvorlig og utførelsen av legitimasjonskontrollen så dårlig gjennomført at skjenkestedet ytterligere må innskjerpe sine rutiner slik at denne type hendelser ikke inntreffer igjen. Skjenkestedet må derfor gi en tilbakemelding til kommunen gjennom utarbeidelse av nye rutiner for å unngå gjentagelse. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Kenneth André Johannessen Side 14

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KORVETTEN, KONGSGÅRDBAKKEN 4 - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KORVETTEN, KONGSGÅRDBAKKEN 4 - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/5804-6 95092/14 30.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 11.11.2014 Stavanger

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Kontor for skjenkesaker Saksnr.: 201213720-55 Emnekode: SFS-7513

Detaljer

Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager

Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000272-103 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Fagnotat - Håkonsgaten 27, Brukbar - Inndragning av skjenkebevillingen i 2 uker (14 dager)

Fagnotat - Håkonsgaten 27, Brukbar - Inndragning av skjenkebevillingen i 2 uker (14 dager) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201213720-38 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Byrådsavdeling for helse og inkludering Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Til: Byrådsavdeling for helse og inkludering Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Byrådsavdeling for helse og inkludering Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200702167-55 Emnekode: -7513 Saksbeh: GRGA Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Vedtak i klagesak etter alkoholloven - klage på kommunens inndragningsvedtak i 3 uker Hall Toll 2. etasje

Vedtak i klagesak etter alkoholloven - klage på kommunens inndragningsvedtak i 3 uker Hall Toll 2. etasje Deres ref.: 12/9132-42 Vår dato: 16.02.2015 Vår ref.: 2014/11803 Arkivnr.: 551 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING Forord Alle bevillingshavere skal ha skriftlige internkontrollrutiner for å sikre at utøvelsen av bevillingen skjer i lovlige

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2012 Møtetid:

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

Veileder i salgs- og skjenkekontroll

Veileder i salgs- og skjenkekontroll Veileder IS-2038 Veileder i salgs- og skjenkekontroll Heftets tittel: Veileder i salgs- og skjenkekontroll Utgitt: 12/2012 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-2038 Helsedirektoratet

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Utgiver: Helse- og sosialvdelingen og Servicekontoret Tekst:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02592 eller e-post lena.robekk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Oppdatert Desember 2012 Utgiver: Helse- og sosialvdelingen

Detaljer

Fagnotat - Fløyen Folkerestaurant - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager

Fagnotat - Fløyen Folkerestaurant - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200003834-115 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 10.

Detaljer

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN IS-1337 Veileder INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN for salgs- og skjenkesteder Heftets tittel: Internkontroll etter alkoholloven for salgs- og skjenkesteder Utgitt: 12/2005 Bestillingsnummer: IS-1337 Utgitt

Detaljer

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN IS-1337 Veileder INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN for salgs- og skjenkesteder Heftets tittel: Internkontroll etter alkoholloven for salgs- og skjenkesteder Utgitt: 12/2005 Bestillingsnummer: IS-1337 Utgitt

Detaljer

Overskjenking i Bergen - en oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen

Overskjenking i Bergen - en oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen Overskjenking i Bergen - en oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen Hege Cesilie Lauritzen og Bergljot Baklien SIRUS rapport nr. 5/2007 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2007 1

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Rådmannen Helse- og omsorgsutvalget Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2008/493 Kjell Nilssen, tlf.: 46400203 01.09.2010 Nedgradering av sak 36/10 Etter en ny gjennomgang

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 3 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Med arbeidsgruppens kommentarer Innledning Kommunene i Listerregionen

Detaljer

Ansvarlig vertskap. Opplæringshefte IS-2127

Ansvarlig vertskap. Opplæringshefte IS-2127 Ansvarlig vertskap Opplæringshefte IS-2127 Heftets tittel: Ansvarlig vertskap Utgitt: 12/2013 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontaktperson: Postadresse: Besøksadresse: Heftet kan bestilles hos: Omslagsfoto:

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Teletopia Gruppen AS Strandveien 8 1366 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01209-23/HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS 22112011 - varsel om vedtak varsel

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Plannavn: Tittel: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt K-sak 12/58 24.05.12

Plannavn: Tittel: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt K-sak 12/58 24.05.12 Plannavn: Tittel: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt K-sak 12/58 24.05.12 Vedtatt Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016.DOC Innholdsfortegnelse Side 0 INNLEDNING 1 0.1 KOMMUNENS

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016 Bedriftsnavn: Harstad kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt K-sak 12/58 24.05.12 Innholdsfortegnelse Side 0 INNLEDNING 1 0.1 KOMMUNENS ARBEID MED PLANEN 1 1 RUSMIDDELSITUASJONEN

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Byggesakulovlighetsoppfølging

Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Byggesakulovlighetsoppfølging 2007 REVISJONSRAPPORT 51/F - 04 Avgitt september 2007 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesakulovlighetsoppfølging Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesak

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2012 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2012 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer