Fagnotat - Håkonsgaten 27, Brukbar - Inndragning av skjenkebevillingen i 2 uker (14 dager)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagnotat - Håkonsgaten 27, Brukbar - Inndragning av skjenkebevillingen i 2 uker (14 dager)"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 9. september 2014 Fagnotat - Håkonsgaten 27, Brukbar - Inndragning av skjenkebevillingen i 2 uker (14 dager) Hva saken gjelder: Etter skjenkekontroll 28. juni 2014 ved Brukbar, Håkonsgaten 27, bevillingshaver Brukbar Bergen, org. nr rapporterte kontrollørene om 1 åpenbart påvirket gjest, skjenking til åpenbart påvirket og skjenking til en som ble antatt å bli åpenbart påvirket. Ifølge forskriften til alkoholloven 4-1 skal åpenbart påvirkede gjester ikke gis adgang til skjenkestedet. Videre sier alkoholforskriften 4-2 at det ikke må skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende antas å bli åpenbart påvirket. En bevilling kan inndras dersom bestemmelsene i alkoholloven, eller bestemmelser i lovens forskrifter ikke overholdes, jf. alkoholloven 1-8. Det blir nedfor i saksfremstillingen i detalj gjort rede for regelverket i loven, forskriftene til loven og i kommunens retningslinjer. På bakgrunn av de beskrivelser som er gjort i vedlagte rapporter finner en å legge til grunn at åpenbart påvirkede ikke ble bortvist fra skjenkestedet samt at et ble skjenket til en åpenbart påvirket og en som ble antatt å bli åpenbart påvirket. Anbefalt forslag fra Kontor for skjenkesaker 1. Skjenkebevillingen ved Brukbar, Håkonsgaten 27, bevillingshaver Brukbar Bergen, org. nr , inndras for en periode på 2 uker (14 dager). Inndragningstidspunktet fastsettes administrativt i samråd med bevillingshaver, dog ikke senere enn 60 dager etter at endelig vedtak er truffet. 1

2 2. Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket, kan ikke reises før parten har benyttet sin adgang til å klage over vedtaket, og klagen er avgjort av klageinstansen. I hht. bestemmelsen i forvaltningslovens 27b kan søksmål likevel reises når det har gått 6 måneder fra klagen første gang ble fremsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger. 3. Begrunnelsen fremgår av saksfremstillingen. Gro Gaarder kontorsjef Bent Eirik Lundø spesialrådgiver/jurist 2

3 Saksutredning: Etter skjenkekontroll 3. juli 2014 ved Brukbar, Håkonsgaten 27, har kontrollørene utferdiget en rapport hvor det ble krysset av for at det er åpenbart påvirkede gjester ved bevertningsstedet. Videre er det krysset av for at det blir skjenket til åpenbart påvirket samt at det blir skjenket til gjester som derved må ants å bli åpenbart påvirket. På kontrollskjemaet er det notert at kontrollørene vil skrive en tilleggs rapport. Ansvarshavende har på kontrollskjemaet underskrevet på at kontrollen har funnet sted. Kopi av rapporten som ble utferdiget på stedet ble ved kontrollens avslutning overlevert ansvarshavende. Ved brev av 8. juli 2014, fra Kontor for skjenkesaker, ble tilleggsrapporten oversendt bevillingshaver til uttalelse, jfr. forvaltningslovens 16. I brevet blir bevillingshaver anmodet om å komme med sine merknader til det som er anmerket i rapporten og i tilleggs rapporten, samtidig ble det varslet om at de beskrevne forhold kan føre til at skjenkebevillingen ved stedet kan bli inndratt for en periode, dersom summen av antall prikker kommer opp i 8. Bevillingshaver har svart på anmodningen i brev mottatt 22. juli Advokat Per Magne Kristiansen representerer bevillingshaver. Den videre saksfremstilling blir som følger: Først gjengis tilleggs rapporten fra skjenkekontrollørene i sin helhet. Deretter gjengis uttalelsene fra bevillingshaver, representert ved advokat Per Magne Kristiansen, også denne i sin helhet. Kontor for skjenkesaker orienterer så om aktuelt regelverk før det foretas en vurdering. Konklusjon og innstilling følger avslutningsvis. Tilleggsrapport fra skjenkekontrollørene: Kontrollør 014, 015 og 042 ankom skjenkestedet kl Skjenkestedet var fullt. Kl ble kontrollørene oppmerksomme på en mannlig gjest heretter Gjest 1 - med kort brunt hår og skjegg, iført svart jakke med hvit t-skjorte under og grå bukse. Gjest 1 satt sammen med en annen mannlig gjest i svart skjorte med hvite prikker, heretter Gjest 2. Gjest 1 fikk kontrollørenes oppmerksomhet da han trengte to forsøk på å sette seg på en høy barkrakk. Gjest 1 var høyrøstet mot ryddepersonale. Gjest 2 hadde nettopp hentet et brett med drikkevarer i baren. Brettet hadde ett glass øl, en drink og fire shotteglass som inneholdt sort væske. Gjest 2, som har gjort kjøpet i baren, gav et kredittkort til gjest 1, som la det i sin lommebok. En tredje mannlig gjest iført svart t-skjorte og jeans, heretter Gjest 3, ankom bordet og snyltet alkohol på de to første gjestene. Da Gjest 3 gikk videre innover i lokalet, dyttet Gjest 1 Gjest 3 i ryggen så Gjest 3 falt forover og kolliderte med kontrollør 014. Kontrollør 014 stod under en meter fra gjest 1, parallelt med bardisken mens Gjest 1 og 2 satt rundt hjørnet. Kontrollør 015 og 042 observerte Gjest 1 og Gjest 2 fra nabobordet, innerst i hjørnet. Kl noterte kontrollørene at Gjest 1 var høyrøstet utover det generelle støynivået, og ropte og brølte på folk i andre deler av lokalet med et stemmevolum som utmerket seg selv i et støyfullt lokale. Kl delte Gjest 1 og Gjest 2 den siste shotten på bordet. Gjest 1 avslo først og ba Gjest 2 drikke. Gjest 2 drakk ca. en femtedel av innholdet og insisterte på at Gjest 1 skulle drikke sin del, og Gjest 1 shottet resten av innholdet i glasset. Kl noterte kontrollørene at Gjest 1 hadde et sløvt, sløret blikk og ustø hender da han grep etter ølglasset på bordet. Kl passerte vakten Gjest 1, som sa noe til vakten, heretter vakt 1. Vakt 1 gav 3

4 ingen oppmerksomhet til Gjest 1 og bevegde seg innover i lokalet. Det var ikke mulig for kontrollørene å høre hva som ble sagt. Kl kom Gjest 3 tilbake og fortsatte å snylte alkohol ved å drikke fra andres glass. Gjest 1 viste sin tydelige misnøye med dette ved å vise fing til Gjest 3, som overså dette. Kl gav Gjest 1 kredittkortet sitt til Gjest 2, som gikk i baren for å kjøpe mer. Gjest 2 så ut til å være i adekvat form. Gjest 2 bestilte hos en kvinnelig bartender med brunt hår i hestehale. Gjest 2 kjøpte til sammen to shotteglass med svart innhold, fem shotteglass med blankt innhold, ett glass øl og en drink, som han fikk servert på et brett. Bordet de to gjestene satt på var nær baren og godt synlig fra baren. Det var således mulig for bartender å oppfatte at kvantumet alkohol som gjest 2 kjøpte var ment til to personer, derav en som allerede var åpenbart påvirket. Gjest 2 drakk en svart shot i baren før han returnerte til bordet med brettet med de resterende drikkevarene. Kl blir Gjest 1 og Gjest 2 bedt om å forlate skjenkestedet av ryddepersonale da Gjest 1 ryddet plass på bordet til brettet Gjest 2 kom med ved å med viten og vilje feie et tomt ølglass på gulvet fremfor bordet til kontrollør 015 og 042. Dette synes tydeligvis Gjest 1 var morsomt og flirte til kontrollørene, helt til et forbipasserende ryddepersonale som så opptrinnet gav beskjed om at Gjest 1 måtte forlate lokalet på grunn av denne oppførselen. Gjest 1 nektet å adlyde, så ryddepersonalet hentet en vakt, heretter vakt 2, som overtok utkastelsen. Gjestene forsto at utkastelse var i emning og drakk hurtig sprit fra shotteglass mens de protesterte på utkastelsen, før de motvillig gikk. Gjest 1 ba vakt 2 om å få drikke en shot, og fikk først nei til svar. Deretter fortsatte Gjest 1 å insistere, og vakt 2 sa at Gjest 1 kunne drikke en av shottene hvis han deretter forlot lokalet uten mer om og men. Gjest 1 samtykket i dette, og drakk så tre shotteglass mens vakt 2 protesterte på dette avtalebruddet. Det var tendenser til krangling mellom Gjest 1 og vakt 2 da Gjest 1 ville drikke noe av ølglasset før de gikk. Da gjestene gikk stod det igjen et nesten fullt shotteglass og to halvfulle shotteglass samt det nesten fulle ølglasset. Et halvfullt shotteglass ble satt bort på bordet til kontrollør 015 og 042 idet gjestene gikk. Kl 02:35 legitimerte kontrollørene seg for ansvarshavende ved stedet og redegjorde for forholdet. Kontrollørene forlot skjenkestedet kl 02:50 Uttalelse fra bevillingshaver: Undertegnede representerer Brukbar Bergen AS - Brukbar- og det vises til Kontor for Skjenkesakers hevendelse dertil av l juli 2014 med svarfrist pr. dato besvarelsen er altså rett-tidig. Saken gjelder skjenking av åpenbart påvirkede personer. Kontrollørene bemerker gjest l kl Det påpekes at han er høyrøstet på dette tidspunktet - noe som ikke behøver å si noe om påvirkningsgrad. Kl noterer kontrollørene at gjest l har «sløvt sløret blikk og ustø hender...» Da er det først fra dette tidspunktet det sies noe om graden av beruselse. Minuttet etter er det kontakt mellom vakt og gjest 1- og vakt legger da merke til Gjest l som han bestemmer seg for å «følge med» Vaktene fra PSS-Securitas har rutiner for sitt arbeid. Det skal tas jevnlige runder omkring i lokalet. Disse rundene danner grunnlag for observasjoner og vurderinger- eksempelvis i forhold til hvem som bør følges opp og senere hvem som skal vises bort fra stedet. 4

5 En slik runde tar normalt et sted mellom l0 og 15 minutter. Da må dette også kunne defineres som en adekvat reaksjonstid. Da beveger vaktene seg sakte omkring - hastigheten varierer ettersom hvor stort antallet gjester er på stedet. Det må tas høyde for dette mønsteret når skjenkestedets håndtering av gjest l skal vurderes. Altså blir gjest l observert av vakten kl idet vaktene går ut på runde. Deretter virker handlemønsteret til Gjest l adekvat - han finner frem lommebok og kredittkort- og viser sin misnøye med gjest 3 som snylter drikke på hans bekostning. Når et gjelder det påfølgende kjøp av alkohol så er det Brukbars oppfatning at kontrollørene legger meget store krav på bartenderen. Ikke bare skal bartender jobbe bak disken - og der er det travelt. Når det kommer en gjest som kontrollørene selv sier er i «adekvat form» - Gjest 2 - for å kjøpe alkohol - da forutsettes det at bartenderen også skal kunne trekke slutninger om hvor mange gjester det er som skal drikke alkoholen som kjøpes. I virkelighetens verden er en slik forutsetning umulig å forvente. Det bestrides derfor at bartender i denne sammenhengen har opptrådt på en måte som skal kunne vektlegges negativt i denne saken. Særlig når det viser seg at Gjest 3 kommer tilbake til bordet til Gjest l og Gjest 2 kl 011. Under enhver omstendighet vil det for bartenderens vedkommende være slik at det er 3 gjester ved bordet - og det er lite som tyder på at det fra bartenderes plass kan sies annet enn at det er ok forhold når det gjelder beruselse. Gjest 2 og Gjest 3 er det ingen innsigelser til. Kl knuser så Gjest 2 et glass og blir bedt om å forlate skjenkestedet sammen med gjest l. Da skal det påpekes at samtlige som er på jobb har et medansvar for at alkohollovens bestemmelser blir overholdt- så vel barpersonale som ryddepersonale. På Brukbar jobbes det målrettet mot dette. Da er det ikke Gjest l som er den utløsende faktor - det er Gjest 2 som knuser et glass - og det er ikke påstått at han er overstadig beruset - snarere beskrives hans adferd kl min før - som «adekvat.» Det er i det hele ikke beruselse som er årsaken til at gjestene l og 2 bortvises - det er adferden til Gjest 2. Det opplyses at Gjest l for anledningen «flirte til kontrollørene.» Dette skulle i seg selv indikere at Gjest l ikke hadde noen form for problemer med å få med seg det som skjedde og tilsvarende ha fokus på dette. Gjest l forandret imidlertid fokus når et forbipasserende ryddepersonale gir beskjed om at de må forlate lokalet - da er det lite ved gjest l sin adferd som skulle tilsi at han er overstadig beruset - han får med seg alle detaljer. Kl hentes en vakt. Som nevnt over satte vaktene kl i gang med ny runde i lokalet - slik at disse for anledningen befant seg et annet sted. De ville imidlertid sjekket opp Gjest lnår de kom tilbake til hans bord. 5

6 At vekter lar Gjest l innta alkohol før han forlater stedet kan sikkert diskuteres. Men det er vekter som er oppe i situasjonen - og det er han skal løse situasjonen som har oppstått- han er konfliktløseren. Hans hovedfokus er å avviklet gjesten på den sikreste og roligste måten - av hensyn til alle parter/ti l stedeværende. At vekter finner det mest formålstjenlig å la Gjest l innta deler av det som var kjøpt før han da godvillig forlater stedet er hans vurdering - som i liten grad kan knyttes opp til Brukbars håndtering av situasjonen i forkant. Og det er den som skal evalueres. Et avsluttende moment. Det fremgår av retningslinjene for tildeling av salgs- skjenkebevillinger i Bergen kommune for bevillingsperioden i kapittel at: «Det er viktig med et konsekvent, rettferdig og forutsigbart reaksjons-system dersom alkohollovens bestemmelser ikke overholdes.» Det at Gjest 1 ikke forevises ansvarshavende eller vekterselskap tilsier nettopp det motsatte. Da er reaksjonen i forhold til prikker hverken rettferdig eller forutsigbar. Og dette er kontrollørenes forpliktelse/forsømmelse. Da er det Brukbars klare oppfatning at det ikke har funnet sted skjenking til åpenbart berusede personer- og den ka trollmulighet som det legges opp til er ikke benyttet. en tvil som da må e være tilstede skal da gå i Brukbars favør. Orientering om regelverket: Alkoholloven av 2. juni 1989, nr. 27 og forskriftene til loven, forskrift av 8. juni 2005, nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. inneholder bl.a. regler om utøvelse av skjenkebevillinger og regler om reaksjoner ved overtredelse av bestemmelsene. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt retningslinjer for hvordan kommunen ønsker å forvalte alkoholloven, innenfor de rammer loven selv trekker opp. Alkohollovens 4-7 inneholder følgende bestemmelse: «Utøvelse av bevillingen Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i denne lov og i bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte.» Forskriftens 2-2 har følgende ordlyd: «Bevillingshaver og styrer er ansvarlig for at salg og skjenking etter salgsbevillinger etter alkoholloven 3-1 annet ledd og skjenkebevillinger foregår i overensstemmelse med alkoholloven og bestemmelser gitt med hjemmel i den. Bevillingshaver og styrer plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av salg og skjenking, og er ansvarlig for at de ansatte blir gjort kjent med regelverket for salg og skjenking av alkoholholdig drikk, og ellers gitt den nødvendige veiledning for virksomheten. Under styrers fravær påhviler styrers ansvar og plikter stedfortreder.» Forskriftens 4-1 har følgende ordlyd: 6

7 «Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet. Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.» Forskriftens 4-2 sier følgende: «Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket. Sitter flere personer sammen og en eller flere av dem er åpenbart påvirket av rusmidler, må det ikke serveres alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de påvirkede er fjernet.» Definisjon av skjenking fremgår av alkoholloven 1-4, 2. ledd: «Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når bevillingshaver vet om at det drikkes i deler av hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser.» Reaksjoner når åpenbart påvirket person oppholder seg på et skjenkested og ved skjenking til åpenbart påvirket finner vi i retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen kommune for bevillingsperioden , vedtatt av Bergen bystyre i møte 27. juni «10.3 Svært alvorlige brudd, 5 til 8 prikker Åpenbart beruset gis adgang til skjenkestedet/ blir ikke vist ut før kontrolløren gjør oppmerksom på forholdet Det skjenkes til åpenbart beruset person» Alkoholloven 1-8 sier følgende om inndragning av skjenkebevilling: "Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom vilkårene i 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål. Ved vurderingen av om bevillingen bør inndras, og for hvor lenge, kan det blant annet legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaveren kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp forholdet. Det kan også legges vekt på tidligere praktisering av bevillingen". I retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen kommune for bevillingsperioden , går bl.a. følgende frem i kap. 10: «Ved andre overtredelser enn de nevnte kan bevillingen inndras i 2 uker dersom summen av prikker kommer opp i 8, ved gjentagelse kan bevillingen inndras i inntil 1 måned, mens tredje 7

8 gangs overtredelse kan føre til en inndragning i 2 måneder. Gjentagelse ut over dette kan føre til inndragning i resten av bevillingsperioden.» «Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet. Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.» Vurdering: Til støtte i vurderingen av når en person ansees som «åpenbart påvirket» nevnes følgende: I rundskriv I-6/8 fra Sosial- og Helsedepartementet er det uttalt at spørsmålet om hvorvidt en person må anses å være åpenbart påvirket vil avhenge "ikke bare av om beruselsen er synbar, men også av graden av påvirkning". Det er videre uttalt at "alt inntak av alkohol fører til en viss beruselse, og ikke en hver form for beruselse gjør at man er "åpenbart påvirket". Beruselsen må være kvalifisert". Helsedirektoratet har i 2011 utgitt en veiledning til hjelp i vurderingen av de ulike beruselsesnivåer. Når det gjelder åpenbart påvirket er det gitt følgende karakteristika: Uoppmerksom, vanskeligheter med å feste blikket, snakker utydelig, problemer med å gå rett, slepphendt, ofte høyrøstet, kan virke forstyrrende på andre gjester. Av tilleggs rapporten fra kontrollørene fremgår følgende atferd når det gjelder gjest 1; Det refereres fra ulike steder i nevnte rapport «kl 02.01, trengte to forsøk på å sette seg på en høy barkrakk, høyrøstet mot ryddepersonalet. kl , høyrøstet utover det generelle støynivået, og ropte og brølte på folk i andre deler av lokalet med et stemmevolum som utmerket seg selv i et støyfullt lokale. kl , Gjest 1 hadde et sløvt, sløret blikk og ustø hender da han grep etter ølglasset på bordet. kl , Gjest 1 ryddet plass på bordet til brettet gjest 2 kom med ved å med viten å vilje feie et tomt ølglass på gulvet fremfor bordet til kontrollør 015 og 042.» Etter hendelsen med ølglasset blir gjest 1 og gjest 2 bedt om å forlate skjenkestedet. Bevillingshaver bemerker at det er først fra kl det kan sies noe om beruselsen. Dette er feil da det fremgår at første observasjon var kl I følge rapporten fra kontrollørene viste vakt 1 gjest 1 ingen oppmerksomhet. I bevillingshavers uttalelse går det frem at vakt 1 bestemte seg for å følge med gjest 1. Etter Kontor for skjenkesaker sin oppfatning kunne beruselsesnivået vært avdekket dersom vakt 1 hadde tatt en samtale med gjest 1. Bevillingshaver bemerker videre at et er gjest 2 som knuser glasset. Dette er feil. Av kontrollørenes tilleggsrapport fremgår det at det er gjest 1 som knuser glasset. Slik rapporten er skrevet er det ingen grunn til å tvile på det. Knytter en atferden til gjest 1 opp i mot helsedirektoratets vurderingsliste, finner Kontor for skjenkesaker at det er sannsynlighetsovervekt for at gjest 1var åpenbart påvirket. 8

9 Skjenking til åpenbart påvirket person: «gjest 2 kjøpte til sammen to shotteglass med svart innhold, fem shotteglass med blankt innhold, ett glass øl og en drink, som han fikk servert på et brett. Bordet de to gjestene satt på var nær baren og godt synlig fra baren.» Bevillingshaver hevder å mene at kontrollørene legger meget store krav på bartenderen. Det bestrides at bartender i denne sammenhengen har opptrådt på en måte som skal kunne vektlegges negativt. Kontor for skjenkesaker henviser i denne sammenhengen til overnevnte regler som sier at det er bevillingshavers ansvar å påse at det skjenkes i overensstemmelse med alkoholloven og bestemmelser som er gitt med hjemmel i den. Videre går det frem av nevnte regler at det ikke må serveres alkohol til en som er åpenbart påvirket. Det at en annen person enn de ansatte kommer med alkohol til en åpenbart påvirket person, blir etter alkoholloven 1-4, 2. ledd definert som skjenking. På bakgrunn av dette finner Kontor for skjenkesaker sannsynlighetsovervekt for at det er skjenket til åpenbart påvirket person. Gjest 2, antas å bli åpenbart påvirket. Gjest 2 ble av kontrollørene oppfattet adekvat. Han kjøpte syv shotter, en øl og en drink. Med utsikten bartender hadde fra baren, kunne hun se at det kun var to personer ved bordet han satt ved, selv om det sporadisk var en tredje person tilstede. Slik det fremgår av tilleggsrapporten til skjenkekontrollørene var den tredje personen kun bortom til bordet, drakk for så å gå videre. Bartender burde, med sin gode utsikt til bordet, observert at det kun var to personer som satt ved det. Tatt i betraktning at den ene av de to personene allerede var åpenbart påvirket, var det ikke forsvarlig å selge aktuell alkoholmengde til gjest 2. Faren for at denne ville bli åpenbart påvirket er overhengende. På bakgrunn av de faktiske forhold vurderer Kontor for skjenkesaker det dithen at det er sannsynlighetsovervekt for at gjest 2 ville bli åpenbart påvirket dersom han inntok det han kjøpte av alkohol. Avsluttende kommentar: Bevillingshaver hevder at som følge av at gjest 1 ikke er forevist ansvarshavende eller vekterselskapet betyr det at tildeling av prikker er hverken rettferdig eller forutsigbart. Kontor for skjenkesaker henviser i denne forbindelse til uttalelse fra Gulating Lagmannsrett, dom av : «Lagmannsretten ser det således, som tingretten, slik at det avgjørende må være at kontrollen med tilstrekkelig sikkerhet viser at de anmerkede forhold har vært i strid med alkoholloven. En forevisning som nevnt er ikke noen nødvendig forutsetning for dette.» 9

10 På bakgrunn av denne dommen er det tilstrekkelig at det er sannsynlighetsovervekt for at gjest 1 var åpenbart påvirket, ikke hvorvidt personen ble fremvist for bevillingshaver. Konklusjon: I denne saken er det funnet sannsynlighetsovervekt for at en person er vurdert åpenbart påvirket ved skjenkestedet. Det er også skjenket alkohol til den åpenbart påvirkete. I tillegg er det sannsynlighetsovervekt for at en person er skjenket alkohol slik at han antas å bli åpenbart påvirket. Med hjemmel i de kommunale retningslinjer tildeles det 10 prikker for disse overtredelsene. Overtredelsens art og grovhet skal gjenspeiles i den reaksjon som utmåles. At det er observert åpenbart påvirkede personer på skjenkestedet, er i de kommunale retningslinjene vurdert som svært alvorlige brudd på alkoholloven og dens bestemmelser. I dette tilfellet er det flere brudd på alkoholloven. Dette forsterker alvorligheten i overtredelsen. Det er tildelt til sammen 10 prikker og Kontor for skjenkesaker innstiller på bakgrunn av det på inndragning av skjenkebevillingen i 14 dager. Med hjemmel i alkoholloven 1-8 og Bergen kommunes retningslinjer innstilles det på at bevillingen inndras for Brukbar, Håkonsgaten 27, for en periode på 2 uker (14 dager). 10

Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager

Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000272-103 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Fagnotat - Fløyen Folkerestaurant - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager

Fagnotat - Fløyen Folkerestaurant - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200003834-115 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 10.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KORVETTEN, KONGSGÅRDBAKKEN 4 - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KORVETTEN, KONGSGÅRDBAKKEN 4 - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/5804-6 95092/14 30.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 11.11.2014 Stavanger

Detaljer

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS Saksbehandler, innvalgstelefon Reidun Våge Danielsen, 55 57 22 36 Vår dato 20.02.2015 Deres dato Vår referanse 2015/661 551 Deres referanse Bergen kommune Kontor for skjenkesaker Postboks 7700 5020 BERGEN

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Utgiver: Helse- og sosialvdelingen og Servicekontoret Tekst:

Detaljer

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING Forord Alle bevillingshavere skal ha skriftlige internkontrollrutiner for å sikre at utøvelsen av bevillingen skjer i lovlige

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: 201215719-5. Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: 201215719-5. Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201215719-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker 17.

Detaljer

Fagnotat - Vetridsallmenning 7. Ruccola - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering

Fagnotat - Vetridsallmenning 7. Ruccola - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201329854-12 Emnekode: SFS-7530 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Engronett.no, Lønningshaugen 2 - Søknad om ny salgsbevilling for alkoholholdig drikke gruppe 1 frem til 30/6-2016 - nettbutikk

Engronett.no, Lønningshaugen 2 - Søknad om ny salgsbevilling for alkoholholdig drikke gruppe 1 frem til 30/6-2016 - nettbutikk BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201222841-9 Emnekode: SFS-7512 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Fri flyt Bartenderes møte med berusede gjester

Fri flyt Bartenderes møte med berusede gjester Kristin Buvik & Bergljot Baklien Fri flyt Bartenderes møte med berusede gjester SIRUS-Rapport nr. 1/2012 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2012 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201105908-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 16.02.2015 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 16.02.2015 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 16.02.2015 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201412425-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

- Rett til en femte ferieuke følger imidlertid av tariffavtale, jf. Hta. (KS) 7 pkt. 7.4

- Rett til en femte ferieuke følger imidlertid av tariffavtale, jf. Hta. (KS) 7 pkt. 7.4 Ferie, arbeidsmiljø og permisjon 2.32 Ferieloven Eksempel på en besvarelse: 1a. Spørsmålet gjelder om Hans Hansen kan kreve fem ukers ferie, og hvilke vilkår som må være oppfylt for at han skal kunne kreve

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: 80/13 (arkivnr: 201300669-25) Saken gjelder: Klage fra A på tidligere dommerfullmektig B, tingrettsdommer

Detaljer

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Det juridiske fakultet Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Hvor går grensene for edruelighet og skikkethet? Nora Aasmoe Frøyum Liten masteroppgave i rettsvitenskap våren 2014 Innhold

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201005590-74 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk

Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk KOMMUNEVALG: 2015 SIDE 2 Introduksjon...3 Alkohollovens bestemmelser...4 Økt tilgjengelighet = økt forbruk...4 Sterk økning i skjenkebevillinger...5 Skjenketak...6 Flere

Detaljer

Overskjenking i Bergen - en oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen

Overskjenking i Bergen - en oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen Overskjenking i Bergen - en oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen Hege Cesilie Lauritzen og Bergljot Baklien SIRUS rapport nr. 5/2007 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2007 1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

I tillegg søkes det om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i hotellets minibarer.

I tillegg søkes det om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i hotellets minibarer. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201330117-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201413657-20 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Fra: Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12 Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer