Til: Byrådsavdeling for helse og inkludering Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til: Byrådsavdeling for helse og inkludering Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Byrådsavdeling for helse og inkludering Kopi til: Fagnotat Saksnr.: Emnekode: Saksbeh: GRGA Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 3. oktober 2011 Cafè Sanaa, Marken 31 - Inndragning av skjenkebevillingen Hva saken gjelder: Ved Cafè Sanaa sommeren 2011 har det blitt avdekket flere brudd på alkoholloven, forskriftene til alkoholloven eller på skatte- avgifts- og regnskapslovgivningen. De fleste forholdene knytter ser til uteserveringen, manglende avgrensning, benyttelse av større skjenkeareal enn det er gitt tillatelse til og manglende leiekontrakt med grunneier. I tillegg er det avdekket at en gjest tok med alkohol ut fra skjenkestedet og brudd på bokføringsforskriftens bestemmelse om at all kontantomsetning umiddelbart skal slås inn på kassen. På bakgrunn av alle disse brudd innstilles det på at skjenkebevillingen ved Cafè Sanaa inndras for en periode. Anbefalt forslag fra Kontor for skjenkesaker 1. Skjenkebevillingen ved Cafè Sanaa, Bevillingshaver AKUFO Afrikansk Kulturformidling AS, org.nr , inndras for en periode på 3 uker (21 dager). Inndagningstidspunktet fastsettes administrativt i samråd med bevillingshaver, dog ikke senere enn 60 dager etter at endelig vedtak er fattet. 2. Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket, kan ikke reises før parten har nyttet sin adgang til å klage over vedtaket, og klagen er avgjort av klageinstansen. I hht. bestemmelsen i forvaltningslovens 27b kan søksmål likevel reises når det har gått 6 måneder fra klagen første gang er fremsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger. Gro Gaarder kontorsjef 1

2 Saksutredning: Som nevnt innledningsvis er det ved skjenkekontroller på Cafe Sanaa avdekket en rekke brudd på alkoholloven. Nedenfor vil det bli foretatt en gjennomgang av hvilke brudd det er tale om, en vurdering av dem og til slutt en anbefalt reaksjon for overtredelsene. Alkohollovens 1-8 inneholder følgende bestemmelse: "Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom vilkårene i 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål. Ved vurderingen av om bevillingen bør inndras, og for hvor lenge, kan det blant annet legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaver kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp forholdet. Det kan også legges vekt på tidligere praktisering av bevillingen." Skjenkekontroll , følgende forhold ble anmerket av kontrollørene: 1. Konsum av alkoholholdig drikk utenfor godkjent skjenkeareal. Da kontrollørene ankom skjenkestedet kl ble de umiddelbart oppmerksomme på at stedets uteservering ikke var avgrenset og at den syntes å være vel omfangsrik i forhold til tillatelsen til uteservering. Det var mange mennesker i gaten da et arrangement akkurat var avsluttet i nabohuset. På det aktuelle bordet var det plassert tre halvfulle øl, fire av de mannlige gjestene som stod rundt bordet hadde ølglass inneholdende øl i hånden. Kl observerte kontrollørene at tre av mennene rundt bordet drakk av sine glass. Kl befant det seg 9 halvfulle ølglass på bordet. Fire gjester satt og tre stod rundt bordet. Kontrollørene kontaktet ansvarshavende og gjorde rede for sine observasjoner. Denne mente at de hadde tillatelse til å ha uteservering frem til to meter utenfor husveggen. Ved kontrollmåling ble avstanden fra husveggen og til det omtalte bordets ytterkant målt til 4,10 meter. Da ansvarshavende ble oppmerksom på dette flyttet han umiddelbart bordet og gjestene nærmere skjenkestedet. 2. Mangler ved intern-kontrollen. På kontrolltidspunktet manglet intern-kontrollen alkoholloven, forskriften til alkoholloven, retningslinjer for Bergen kommune og avviksskjema. Brev fra Kontor for skjenkesaker Kontor for skjenkesaker oversender tilleggsrapport og brev til bevillingshaver. De forhold som er anmerket på kontrollen blir gjengitt og bevillingshaver blir gitt en frist til med å komme med sine merknader til det kontrollørene har observert. Merknader er ikke innkommet fra bevillingshaver innen fristen. Merknad fra bevillingshaver innkom først

3 Skjenkekontroll , følgende forhold ble anmerket av kontrollørene: 1. Uteserveringen var ikke avgrenset på kontrolltidspunktet. Det blir drukket alkohol på uteserveringen. 2. Reklame for alkoholholdig drikk, "Premium Serengeti Lager 100 %". 3. Mangler ved intern-kontrollpermen: På kontrolltidspunktet manglet intern-kontrollen forskriften til alkoholloven, retningslinjer for Bergen kommune og avviksskjema. Skjenkekontroll , følgende forhold ble anmerket av kontrollørene: 1. Mangler ved intern-kontrollpermen: På kontrolltidspunktet manglet intern-kontrollen forskriften til alkoholloven, retningslinjer for Bergen kommune og avviksskjema. 2. Uteservering. a. Leiekontrakten for uteserveringen var ikke tilgjengelig. b. Uteserveringen er tilrettelagt, avgrenset og tatt i bruk. Det nytes alkohol ved uteserveringen. Uteserveringen er på 4 x 4,5 meter, den ble innskrenket til 3x4,5 meter mens kontrollørene var på stedet. Skjenkekontroll , følgende forhold ble anmerket av kontrollørene: 1. Reklame for alkoholholdig drikk, "Premium Serengeti Lager 100 % ". 2. Kl observerer kontrollørene at en mannlig gjest i 40 års alderen forlater skjenkestedet sammen med en kvinne og to små barn i 4 års alderen. Mannen holdt hånden innenfor jakken da han gikk ut. Da han var kommet ca 10 meter nedover gaten mot jernbanestasjonen så to av kontrollørene at han tok frem et halvfullt Hansa ølglass. Den ene kontrollørene gikk nærmere og så at han drakk av glasset. 3. Manglende registrering på kassen av kontantomsetning. En gjest bestilte tre øl i baren og betalte med en 200 lapp og noen mynter. Pengene ble lagt ned i den åpne kasseskuffen uten å bli slått inn på kassen. Ansvarshavende, Bjørn Blomberg, som for øvrig eier 50 % av virksomheten, forklarte at det ble tømt ut en øl over bardisken akkurat i det han serverte gjest 2 øl. Han var derfor opptatt med å tørke bardisken og gulvet, og på grunn av dette ble ikke salget registrert på kassen. 3

4 Brev fra Kontor for skjenkesaker I brev av til bevillingshaver fra Kontor for skjenkesaker blir bevillingshaver minnet på at han ikke har besvart vårt brev av Det blir også oversendt rapporter og tilleggsrapporter fra kontrollene 06.08, og Bevillingshaver ble gitt en frist til å uttale seg, denne fristen utløp mottok Kontor for skjenkesaker merknader fra bevillingshaver. I det første brevet kommenterer han kontrollen , brevet hitsettes i sin helhet: "Vi viser til Deres brev datert 22/ angående bruk av uteservering på Cafe Sanaa, Marken 31. Det går frem av korrespondansen at Cafe Sanaa skal ha brukt uteserveringen uten at det forelå godkjent leiekontrakt fra grunneier som er Bergen kommune. Vi beklager på det sterkeste at dette kan ha skjedd. Vi har handlet i forståelse var at vi hadde kontrakt med grunneier om å bruke dette arealet, men det ser ut til at dette må ha vært en misforståelse. Vi har nå vært i kontakt med grunneier, og har fått oversendt kontrakt for signering, samt regning pålydende 43,500 for bruk av uteserveringsområdet siste 2 år. Vi har sendt inn kontraktene for kontrasignatur og skal betale inn beløpet snarlig og med dette med at alle formaliteter skal være i orden innen utgangen av måneden." Det andre brevet knytter merknader til de andre kontrollene, jfr. vårt brev av 6. september Brevet hitsettes med unntak av det han skriver om uteserveringen, da dette er identisk i begge brev: 1) "Angående avgrensing av området for uteservering (skjenkekontroll 6/8-11): Vi beklager at vi ikke har hatt tydelig avgrensing av uteserveringsområdet. Dette er nå ordnet opp i, vi har nå tydelig avgrensing av området. 2) Angående brudd på alkoholreklameforbudet (skjenkekontroll 6/8-11): Skjenkekontrollen har bemerket at en plakat angivelig skal stride mot alkoholreklameforbudet. Dette er en plakat med bilde av en Leopard og med stor skrift ordet Serengeti, og med liten skrift under Lager. Cafe Sanaa har et konsept med å fremme tverrkulturelle aspekter og spesielt å gjenskape atmosfæren fra kultursteder i Afrika og Latinamerika. Hensikten med denne plakaten, som var importert fra Tanzania, var å gjenskape stemningen fra en typisk Tanzaniansk kulturkafe i Sinzaområdet i Dar es Salaam. Det var ikke hensikten å reklamere for Serengeti øl, som vi for øvrig ikke selger. Vi oppfatter denne plakaten som et kunstnerisk virkemiddel, og ikke en reklameplakat. Vi fremmet dette synet for kontrollørene som kom fra skjenkekontoret, og fikk tilbakemelding på at de skulle diskutere dette internt på skjenkekontoret. Vi avventet tilbakemelding på dette, og det var derfor med noe overraskelse at vi noterer at vi er blitt tildelt prikker for overtredelse av alkoholreklameforbudet. Vi aksepterer at vi må fjerne denne plakaten, og dette er gjort, noe som også er kontrollert ved senere besøk fra skjenkekontrollen. 3) Mangler ved internkontrollbok (diverse skjenkekontroller): Manglene i internkontrollhåndboken er nå utbedret som bekreftet ved skjenkekontroll 6/

5 4) Vedrørende konsum av alkohol utenfor skjenkearealet (27/8-11): Skjenkekontrollen fant denne dagen en person som skal ha gått med et glass øl på innerlommen ut fra restauranten. Dette er sterkt beklagelig. Vi har ikke opplevd denne slags problemer tidligere og vi vil passe nøye på at det ikke skjer igjen. Vi regner med at det faktum at vi nå har en tydelig avgrensing av skjenkearealet vil fasilitere god kontroll over kundene for fremtiden. 5) Vedrørende kassainnslag som ikke ble registrert (27/8-11): Skjenkekontrollen bemerket at det ble solgt 3 øl til en person og at salget ikke skal ha blitt slått inn i kassen. Vi beklager dette. Ved den aktuelle episoden var det et ølglass som veltet og falt i gulvet, og bartenderen (undertegnede) måtte raskt tørke opp og ordne opp i denne situasjonen. På grunn av uhellet med ølglasset som veltet gikk alt litt fort, og bartenderen fikk ikke slått inn beløpet. Beløpet ble slått inn i ettertid. Vi beklager at ovennevnte forhold ikke har vært tilfredsstillende ved gjennomførte skjenkekontroller. Vi har tatt alle innspill til etterretning, og håper at fremtidige skjenkekontroller vil finne alt i skjønneste orden." Vurdering: Kontrollene har avdekket mange forhold på Cafè Sanaa i Marken. Forholdene som gjelder reklame vil ikke bli ytterligere behandlet i denne saken, da det er reagert på disse i brev av 6. september De forhold som her skal vurderes er manglende innslag på kasse og forholdene knyttet til uteserveringen, samt mangler ved intern-kontrollen. Mangler ved intern-kontrollmappen. I forskriften til alkoholloven er det i 8-1 gitt bestemmelser som pålegger alle bevillingshavere å ha en intern-kontroll. Bestemmelsens 1. ledd har følgende ordlyd: "For å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jf. alkoholloven 1-1, skal innehavere av salgs- og skjenkebevillinger føre intern-kontroll med den virksomhet som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven." I hht Bergen kommunes retningslinjer, vedtatt av bystyret i møte 24. juni 2008 pkt er manglende eller svært mangelfulle intern-kontroller karakterisert som alvorlige brudd på alkohollovens bestemmelser. Manglene ved intern-kontroll mappen er nå utbedret etter at bevillingshaver henvendte seg til Kontor for skjenkesaker Manglene ble da utbedret ved at bevillingshaver fikk overlevert det materiellet som manglet i intern-kontrollen. I dette tilfellet manglet en del dokumentasjon, mens annen dokumentasjon var på plass. Kontor for skjenkesaker vil likevel karakterisere forholdet som et alvorlig brudd da manglene først ble utbedret av bevillingshaver etter tre kontroller på stedet. Det gikk omtrent en måned fra den første av disse kontrollene til den siste. Selv om det er sommer og ferietid, burde ha 5

6 vært mer enn god nok til for bevillingshaver til å bringe intern-kontroll permen i overensstemmelse med regelverket. Uteservering I hht alkohollovens 4-2, 4. ledd gjelder en skjenkebevilling for et bestemt lokale og for en bestem type virksomhet. I merknadene til alkoholloven sier Helsedirektoratet at det med et bestemt lokale menes det arealet hvor skjenkingen skal foregå, arealet må være klart avgrenset mot det som ikke er skjenkesareal. Ved Cafè Sanaa er det gitt tillatelse til uteservering. Uteserveringen er på 12 kvm og har 16 plasser. I forbindelse med førstegangs søknad om skjenkebevilling ved stedet opplyser bevillingshaver i brev av 28. mars 2007 at uteserveringen er 4 meter lang og går 3 meter ut fra veggen. Ved tildeling av tillatelser til uteservering settes det alltid vilkår om at uteserveringen skal avgrenses og om at det skal foreligge gyldig leiekontrakt for uteserveringen før den tas i bruk. Følgende tas inn i tildelingsvedtaket: "Før tillatelsen til uteservering tas i bruk, skal søker sende egenerklæring til Kontor for skjenkesaker som bekrefter: a. At søker har lovlig adgang til å benytte arealet til uteservring, b. At plan- og bygningsmyndighetene har godkjent uteserveringen med eventuelle innretninger." I Bergen kommunes retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen kommune for bevillingsperioden fremgår det at arealet ved uteserveringen skal være klart avgrenset mot tilstøtende areal som ikke er skjenkeareal, retningslinjenes pkt. 8.4 har følgende ordlyd: "Skjenkearealet på uteserveringen må være klart avgrenset mot det arealet som ikke er skjenkeareal. Følgende avgrensninger godtas: Metallgjerder i lengre seksjoner som ikke er grunnfaste i kombinasjon med tøy eller tau, eller andre løsninger som sikrer behovet for avgrensing og flyttbarhet. Avgrensinger på offentlig grunn skal fjernes når de ikke er i bruk." I Bergen kommunes kontrakter for leie av grunn til bl.a. uteserveringer er følgende inntatt i kontraktene pkt. 5: "Vedtak om innvilget løyve (skjenkebevillingsdokument) til uteservering skal være tilgjengelig ( ). Likeledes skal leiekontrakten for bruk av offentlig areal til uteservering være tilgjengelig, og kunne fremvises i signert stand ved kontroll og på forespørsel. Herunder også godkjente kart med målsetting som viser godkjent skjenkeareal". Ved kontrollene på Cafè Sanaa er det avdekket flere brudd på disse bestemmelsene. Kontrolldato Manglende avgrensning Skjenking utover tillatt areal Manglende leiekontrakt X X X Konsum av alkohol 6

7 X X X X X X Kontroll : Uteserveringen var ikke avgrenset og arealet som ble benyttet var større enn godkjent skjenkeareal. Uteserveringen ble målt til 4,1 meter utenfor husveggen, mens bevillingen gjelder for tre meter utenfor husvegg. Det ble drukket alkohol ved uteserveringen. Lokalet var halvfullt med gjester. Kontroll : Uteserveringen var ikke avgrenset og det ble drukket alkohol på uteserveringen. Det var få gjester i lokalet. Kontroll : Leiekontrakten for uteserveringen var ikke tilgjengelig. Uteserveringen var på et areal 4 x 4,5 meter, altså ut over tillatt skjenkeareal. Det ble drukket alkohol ved uteserveringen. Det var få gjester i lokalet. Kontroll : Uteserveringen er ikke tilstrekkelig avgrenset, da det kun er satt opp to blomsterpotter og det ligger et tau på bakken. Lokalet var halvfullt med gjester. Ved alle kontroller sommeren 2011 er det registrert brudd på bestemmelsene om uteservering. Av bevillingshavers brev av går det frem at det ikke har vært gyldig leiekontrakt for uteserveringen de siste to årene ved stedet. Da Kontor for skjenkesaker først sommeren 2011 har kontrollert at bevillingshaverne virkelig har leiekontrakter legges det ikke vekt på eventuelle forhold før våre egne kontroller i Kontor for skjenkesaker har i løpet av sommeren 2011 innledet et meget godt samarbeid med Bergen kommunale bygg mht å få en oversikt over hvilke uteserveringer som har gyldige leiekontrakter med kommunen og ikke. Dette har vært nødvendig da det i praksis viser seg at bevillingshaverne ikke alltid har leiekontrakter, selv om de i sin egenerklæring oppgir at de har slik kontakt. Det hender også at de inngår kontrakt det året tillatelsen til uteservering blir tatt i bruk, og at det ikke inngås kontrakt de påfølgende år. Konklusjon: - stedet hadde ikke ved noen av de fire utførte kontroller gyldig leiekontrakt for arealet - ved to av kontrollene var uteserveringens utstrekning ut over de 12 kvm som er godkjent som skjenkeareal - uteserveringen ikke var tilfredsstillende avgrenset, anmerket ved tre av fire kontroller. - det ble konsumert alkohol utenfor godkjent skjenkeareal ved uteserveringen, ved tre av fire kontroller. Dette viser at bevillingshaver ikke har foretatt seg det man kan forvente. Først etter fjerde kontroll, og først i slutten av september 2011 blir kontraktsforholdet til Bergen kommunale bygg brakt i orden. Først i sitt brev av opplyser bevillingshaver det at det nå er anskaffet og satt opp tilstrekkelig avgrensning av arealet ved uteserveringen. Arealet som benyttes til uteservering er større enn det tillatelsen omfatter, også her er det gjentagelse etter at kontrollørene har avdekket forholdet en gang. Det samme gjelder for avgrensningen av skjenkearealet ute, heller ikke etter flere kontroller blir dette forholdet brakt i orden. Ved alle kontrollene har det vært samme ansvarshavende ved stedet, dette tillegges vekt i skjerpende retning. Likeledes tillegges det vekt at lokalet på kontrolltidspunktene bare var halvfullt eller hadde få gjester. 7

8 Konsum av alkoholholdig drikk utenfor godkjent skjenkeareal. I hht alkoholforskriftens 4-4 må det påses at gjesten ikke medtar alkoholholdig drikk når de forlater skjenkestedet. Ved kontrollen ble det observert at en mann tok med seg et glass øl ut fra skjenkestedet og gikk nedover Marken, hvor han så drakk av ølen da han var kommet ti meter ned i gaten. I hht alkohollovens 4-2, 4. ledd gjelder skjenkebevillingen for et bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet. I hht 4-4 i forskriften til alkoholloven, forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 skal det påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når de forlater skjenkestedet. Det er på det rene at gjesten har tatt med alkoholholdig drikk ut fra lokalet. I vurderingen av forholdet skal det legges vekt på forholdets grovhet, om bevillingshaver kan klandres for overtredelsen, tidligere praktisering av bevillingen og om bevillingshaver har gjort noe for å rette opp forholdet. På kontrolltidspunktet var det ihht kontrollørenes rapport halvfullt i lokalet. Dermed skulle forholdene ligge til rette for at det skulle være lett å holde oversikt over gjestene og hva de foretar seg. Man skulle også tro at en gruppe på fire personer, hvorav to er små barn tiltrekker seg spesiell oppmerksomhet på et sted som dette etter kl Et av de forhold som bevillingshavere vet kan være en utfordring er gjester som medtar alkoholholdig drikk ut fra skjenkearealet, bevillingshaver må derfor være spesielt årvåken i forhold til dette. I Bergen kommunes retningslinjer blir forhold som dette betraktet som et alvorlig brudd på alkoholloven/ forskriften og kan føre til tildeling av to prikker. Kontor for skjenkesaker mener at stedet burde hatt kontrollrutiner som fanger opp slike brudd som blir beskrevet i rapporten. Det legges her vekt på at forholdet ikke er bestridt, og at lokalet på tidspunktet for overtredelsen var halvfullt. Manglende innslag på kasse Forskrift av 1. desember 2004 nr om bokføring (bokføringsforskriften) inneholder følgende bestemmelse: Kassaapparat mv. Bokføringspliktige skal registrere kontantsalg fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system og dokumentere kontantsalget ved daterte, nummererte summeringsstrimler (kassaruller) eller tilsvarende rapport, med mindre annet er bestemt i denne forskrift. Summeringsstrimlene skal angi klokkeslett for hvert enkelt salg. Det skal foreligge dokumentasjon av korreksjonsposter med angivelse av beløp, årsak og antall korreksjoner. Kassaapparatet skal kunne skrive salgsdokumentasjon (kvittering) til kunden for hvert salg og beløpet som registreres skal være lett synlig for kunden med mindre det er vanskelig gjennomførbart. Kvittering skal alltid skrives ut når beløpet som registreres på kassaapparatet ikke er lett synlig. Ved kontrollen ble det registrert at et kontantsalg av tre øl ikke ble slått inn på kassen. Bokføringsforskriften oppstiller krav om inntektsregistering. Alle kasser skal ha 8

9 display som er synlig for kunden, slik at denne kan se hva som blir slått inn på kassen. Dersom kassen ikke har synlig display skal det gis ut kvitteringer til alle kunder. Bokføringsforskriftens oppstiller krav om at all omsetning skal registres fortløpende. I praksis betyr dette at kassaskuffen skal være lukket når registreringen starter og skal lukkes igjen når den er gjennomført. I det tilfellet som kontrollørene rapporter var kassaskuffen åpen. Ansvarshavende mottok penger for salget, la pengene i den åpne kassaskuffen uten å registrere salget på kassen slik forskriften krever. Faktum er ikke bestridt av bevillingshaver. Kontrollørene skriver i sin tilleggsrapport at ansvarshavende forklarte at det ble tømt en øl over bardisken akkurat i det han serverte gjesten øl. Ansvarshavende var derfor opptatt med å tørke bardisken og gulvet. På grunn av dette ble salget ikke registrert i kassen. I sitt brev av bekrefter bevillingshaver denne beskrivelsen av hendelsen. Det blir i samme brev opplyst at de beklager hendelsen og at beløpet ble slått inn i ettertid. Kontor for skjenkesaker har innhentet tilleggsopplysninger fra de skjenkekontrollører som var på stedet. Det fremgår at ansvarshavende ikke slo beløpet inn på kassen rett etter at han var ferdig med å tørke opp. Når bevillingshaver uttaler a beløpet i ettertid ble slått inn på kassen, må det ha vært etter at kontrollørene forlot stedet. Da tilfredsstiller det likevel ikke kravet til umiddelbar registrering av kontantomsetningen. Registrering av kontantomsetningen er viktig for å motvirke den svarte økonomien man finner i restaurantbransjen. I Bergen kommune har man i inneværende bevillingsperiode kontrollert om kontantomsetningen blir registrert i hht gjeldende regelverk. Det er avdekket mange brudd på bokføringsforskriften. Ingen av disse sakene har ført til inndragning av bevillingen, da manglende registrering er utført av ansatte på stedet ikke innehaveren selv. Bergen kommunes retningslinjer pkt omhandler reaksjoner ved brudd på alkoholloven eller dens forskrifter. Om manglende kasseinnslag er følgende bestemmelse inntatt: "Brudd på boksføringsforskriftens om fortløpende registrering av kontantomsetningen fører ved første gang overtredelse til inndragning av bevillingen i minimum tre uker, dersom overtredelsen er begått av eier, daglig leder eller annen person med vesentlig innflytelse over virksomheten. Er overtredelsen begått av en ansatt uten slik innflytelse som nevnt, kreves tre overtredelser av forskriften før bevillingen inndras. Ved gjentatt brudd inndras bevillingen for tre måneder. Ved tredje gangs overtredelse inndras bevillingen for resten av bevillingsperioden." Ved Cafè Sanaa ble overtredelsen begått av en av deleierne, som har en eierandel på 50 %. En overtredelse er dermed nok for å reagere med inndragning. Forholdet er ikke bestridt, men bevillingshaver har en forklaring på hvorfor kontantomsetningen ikke ble registrert. Kontor for skjenkesaker vurderer forholdet slik at det foreligger et brudd på bokføringsforskriften. Det legges vekt på at kassen stod åpen under hele salget og at omsetningen ikke ble registrert umiddelbart etter at ansvarshavende var ferdig med å tørke opp ølet som var slått ut. 9

10 Retningslinjene tilsier en inndragning på 3 uker, da det dreier seg om en første gangs overtredelse og den er utført av en av eierne på stedet. Kontor for skjenkesaker vil i denne forbindelse vise til hva som stod i saksfremstillingen ved vedtagelsen av nye retningslinjer i 2008 hvor denne bestemmelsen ble inntatt: "Et annet virkemiddel som kan benyttes i kampen mot svart arbeid og svart økonomi er kontroller av om omsetningen blir registrert på kassene slik forskriften krever. Skjenkenæringen er en næring med stor kontantomsetning, for å kunne ha en svart økonomi må det også finnes en svart omsetning. Bokføringsforskriftens sier at all omsetning fortløpende skal registreres på kassen. Registreres ikke omsetningen er det et brudd på bestemmelsene. I Oslo kommune har de i en tid latt skjenkekontrollørene utføre kontroll med registreringen av kontantomsetningen. Ved gjentatte brudd på bestemmelsene har skjenkebevillingene blitt inndratt. En slik ordning vil ha mye for seg også i Bergen. Dette vil være et effektivt middel mot svart omsetning noe som igjen vil ramme de useriøse i bransjen." Retningslinjene er kommunisert til alle bevillingshavere og de vet/ burde vite at brudd på bokføringsforskriften kan føre til inndragning, og i en lang periode allerede ved første gangs overtredelse. Det er helt klart at retningslinjene fastsetter en reaksjon i form av en inndragning allerede ved første gangs overtredelse i visse tilfeller. Kravet til at denne delen av bestemmelsen skal komme til anvendelse er oppfylt i dette tilfellet. En er derfor av den oppfatning at en inndragning på grunn av manglende kontantinnslag er en streng reaksjon, men at reaksjonen ikke står i missforhold til overtredelsens grovhet. Denne saken viser at bevillingshaver har brutt flere bestemmelser i alkoholloven. Manglene har ikke blitt rettet opp før etter mange kontroller på stedet. De samme brudd er registrert flere ganger. Det dreier seg om mange forhold som, ut fra prikkbelastningssystemet ville ha ført til svært mange prikker. En har valgt å ikke oppsummere antall prikker, da det i denne saken reageres med en inndragning av bevillingen. Ut fra en samlet vurdering vil Kontor for skjenkesaker anbefale at skjenkebevillingen ved Cafè Sanaa blir inndratt for en periode på 3 uker. I brev av 1. september 2011 er bevillingshaver gitt varsel, som tilfredsstiller forvaltningslovens 16 krav til varsel forut for et vedtak, om at bevillingen kan bli inndratt i en periode på inntil tre uker. 10

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200602604-71 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. februar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200915838-10 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: SIGH Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201123995-39 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Brazil Bar & Lounge - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Brazil Bar & Lounge - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201405855-14 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Engen 24, Spisestedet Engen - Klage på inndragning av skjenkebevilling for en periode på 2 uker (14 dager)

Fagnotat - Engen 24, Spisestedet Engen - Klage på inndragning av skjenkebevilling for en periode på 2 uker (14 dager) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201221682-29 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-132 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Vetridsallmenning 7. Ruccola - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering

Fagnotat - Vetridsallmenning 7. Ruccola - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201329854-12 Emnekode: SFS-7530 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014.

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000247-49 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 17. november 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 17. november 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200914568-11 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: SIGH Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. juni 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. juni 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201013209-23 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200016026-161 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. mars

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. januar 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. januar 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Notat Saksnr.: 200901183-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27. januar 2009

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201413657-20 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Fra: Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. september 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. september 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201120103-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 1. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 1. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201000113-25 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Vestlivegen 2. Bonbori - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2 inne og ved uteservering

Fagnotat - Vestlivegen 2. Bonbori - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201624194-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 16. august

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. september 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. september 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200412863-45 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 21. september

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200001983-76 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 15. september 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 15. september 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200001983-97 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved Kryddar, Østre Nesttunvegen 6, innvilges.

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved Kryddar, Østre Nesttunvegen 6, innvilges. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201400179-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 10. november 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 10. november 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201005301-28 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: SERB Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. mars 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. mars 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201001486-20 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 23. september 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 23. september 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201011721-11 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. juli 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. juli 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200705993-66 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 3. juli 2009

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. januar 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. januar 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Notat Saksnr.: 200609210-32 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. januar 2009

Detaljer

Til: Byrådsleders avdeling felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. november 2011

Til: Byrådsleders avdeling felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. november 2011 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201005301-54 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale.

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201217489-4 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2443 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø ADVARSEL - SKJENKEBEVILLING VÅRT HJEM AS Trykte vedlegg: Rapport

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201511459-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201516956-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Fagnotat - Trikken 106, Nøstegaten 45B - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til

Fagnotat - Trikken 106, Nøstegaten 45B - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201526357-21 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 17. februar

Detaljer

Fagnotat - Nygårdsgt. 31. Bean & Breakfast - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2 inne og ved uteservering

Fagnotat - Nygårdsgt. 31. Bean & Breakfast - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201314740-8 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201102922-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. november 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. november 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200720684-80 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 3. november

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201511301-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 7. september 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 7. september 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201119196-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Fana Paintball, Totlandsveien Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling gruppe 1-3 inne og utendørs frem til

Fagnotat - Fana Paintball, Totlandsveien Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling gruppe 1-3 inne og utendørs frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201522734-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: TEGJ Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 09. februar

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201003191-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Prinsippsak - retningslinjer - reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser ved arrangementer over kortere perioder Arkivsaksnr.: 05/38028 Forslag til vedtak: Rådmannen ber formannskapet

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201001546-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000324-115 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Fagnotat - Cafe San Marino - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 frem til

Fagnotat - Cafe San Marino - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201532361-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: TEGJ Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 17. desember

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2540-8 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen Sakstittel: PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

Stedet beskrives som et spisested hvor 80 % av omsetningen forventes å utgjøre mat.

Stedet beskrives som et spisested hvor 80 % av omsetningen forventes å utgjøre mat. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/etat for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201530867-10 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Etat for skjenkesaker Dato: 04. november

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201432604-8 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Stab Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 5. januar 2015.

Detaljer

Bevillingssøker er Fana Catering og Selskapsservice AS, org. nr. 964 359 156. Det har ikke tidligere vært skjenkebevilling i lokalene.

Bevillingssøker er Fana Catering og Selskapsservice AS, org. nr. 964 359 156. Det har ikke tidligere vært skjenkebevilling i lokalene. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201303748-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 17. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 17. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201018691-10 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Finnegårdsgt 6.Asian Corner - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering

Fagnotat - Finnegårdsgt 6.Asian Corner - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201413253-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201425465-16 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Stab Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 15. oktober

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. juni 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. juni 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200304843-73 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27.

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 5. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 5. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200000255-70 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 5. mars

Detaljer

Fagnotat - Strandkaien 4, Chiang Mai Thai Restaurant - Søknad om utvidelse av skjenkeareal samt tillatelse til uteservering

Fagnotat - Strandkaien 4, Chiang Mai Thai Restaurant - Søknad om utvidelse av skjenkeareal samt tillatelse til uteservering BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201207521-29 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. desember 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. desember 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200917352-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007:

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007: Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - SAUPSTAD PUB Arkivsaksnr.: 04/9851 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Ayzel Øzdemir, org.nr 985 531 544 Saupstad Pub, Saupstadringen

Detaljer

Det har vært bevilling i lokalene gjennom en årrekke. Gamle Bergen Tracteursted har vært kategorisert som et spisested/ selskapslokale.

Det har vært bevilling i lokalene gjennom en årrekke. Gamle Bergen Tracteursted har vært kategorisert som et spisested/ selskapslokale. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201710841-4 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 24. april

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. april 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. april 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200003917-47 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Klageavgjørelse etter alkoholloven klage på tildeling av 6 prikker Munken AS

Klageavgjørelse etter alkoholloven klage på tildeling av 6 prikker Munken AS Deres ref.: 16/02523 Vår dato: 24.04.2017 Vår ref.: 2017/1228 Arkivnr.: 551 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Stedet beskrives som et spisested hvor 70 % av omsetningen forventes å utgjøre mat.

Stedet beskrives som et spisested hvor 70 % av omsetningen forventes å utgjøre mat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201400590-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201002749-90 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. januar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. januar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201100733-8 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 10. mai 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 10. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201110415-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Bevillingssøker er Krishnasamy Nelson, enkeltpersonsforetak org. nr

Bevillingssøker er Krishnasamy Nelson, enkeltpersonsforetak org. nr BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201629042-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 20. oktober

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200916959-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Bevillingssøker har inngått en leieavtale med Forsvarsbygg når det gjelder det omsøkte skjenkearealet.

Bevillingssøker har inngått en leieavtale med Forsvarsbygg når det gjelder det omsøkte skjenkearealet. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/etat for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201528316-16 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Etat for skjenkesaker Dato: 28. oktober 2015

Detaljer

Fagnotat - Møllaren Café, Wolffs gate 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Møllaren Café, Wolffs gate 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201330946-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200112185-154 Emnekode: -7513 Saksbeh: SERB Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 29.

Detaljer

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ved Golden Chopsticks, Kringsjåveien 45, innvilges.

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ved Golden Chopsticks, Kringsjåveien 45, innvilges. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201626723-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 30. september

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201433565-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Stab Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 25. november

Detaljer

Torggaten 7. Beer Factory - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3

Torggaten 7. Beer Factory - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/etat for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201531054-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Etat for skjenkesaker Dato: 03. desember 2015

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: 201215719-5. Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: 201215719-5. Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201215719-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker 17.

Detaljer

Fagnotat - Bankgaten 8. Bank 1 Bar - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering

Fagnotat - Bankgaten 8. Bank 1 Bar - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201703925-11 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 24. mars

Detaljer

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201633418-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 26. januar

Detaljer

Fagnotat - OMG, Torgallmenningen 2 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06.

Fagnotat - OMG, Torgallmenningen 2 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201323556-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Edvard Griegs Plass 1, Dovregubbens Hall - Inndragning av skjenkebevilling for en periode på 2 uker (14 dager)

Fagnotat - Edvard Griegs Plass 1, Dovregubbens Hall - Inndragning av skjenkebevilling for en periode på 2 uker (14 dager) BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/etat for skjenkesaker Unntatt offentlighet Off.l. 13 jf. forv.l 13 Fagnotat Saksnr.: 200612096-57 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: TEGJ Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra:

Detaljer

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc.

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200612968-59 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Ihht alkohollovens 4-2, 3. ledd kan en skjenkebevilling utvides til å omfatte innførsel av alkoholholdig drikk for skjenking i egen virksomhet.

Ihht alkohollovens 4-2, 3. ledd kan en skjenkebevilling utvides til å omfatte innførsel av alkoholholdig drikk for skjenking i egen virksomhet. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200820302-51 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Nygårdsgaten 28. Hoggorm AS - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering

Fagnotat - Nygårdsgaten 28. Hoggorm AS - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201711196-10 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 09. juni

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201105908-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 9. august 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 9. august 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200003606-170 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 25. august 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 25. august 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200003916-178 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - TempoTempo, Domkirkegaten 6A - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til

Fagnotat - TempoTempo, Domkirkegaten 6A - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201634718-4 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 21. desember

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 6. mai 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 6. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200917529-34 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201329854-27 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Bevillingssøker er Quality Hotel Edvard Grieg AS, org. nr

Bevillingssøker er Quality Hotel Edvard Grieg AS, org. nr BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Saksnr.: 200002860-103 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Nye Fyllingsdalen Teater, Folke Bernadottes vei 21 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal frem til

Fagnotat - Nye Fyllingsdalen Teater, Folke Bernadottes vei 21 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201411111-23 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 29. mars

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 18. mai 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 18. mai 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200903273-15 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 18. mai 2009

Detaljer

Fagnotat - MS Westcruise - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 frem til

Fagnotat - MS Westcruise - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201618648-8 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 31. august

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201512335-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Fagnotat - Amici Miei, Neumannsgaten 7 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til

Fagnotat - Amici Miei, Neumannsgaten 7 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Saksnr.: 201606642-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fagnotat Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 11. mars 2016

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. januar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. januar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004487-209 Emnekode: SFS-7502 Saksbeh: KJVO Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 25. januar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 25. januar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004487-208 Emnekode: SFS-7502 Saksbeh: KJVO Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 30. mars 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 30. mars 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Notat Saksnr.: 200902398-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 30. mars 2009

Detaljer

Fagnotat - Bocca Restaurant og Bar, Øvre Ole Bulls plass 3 - Søknad om endring av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016

Fagnotat - Bocca Restaurant og Bar, Øvre Ole Bulls plass 3 - Søknad om endring av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200601111-128 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer

Detaljer

Fagnotat - Harbour Apartments, Sandviksboder 9/10 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016

Fagnotat - Harbour Apartments, Sandviksboder 9/10 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200904199-36 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

1. Søknaden om tillatelse til import av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 ved Amici Miei, Neumanns gate 7, innvilges.

1. Søknaden om tillatelse til import av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 ved Amici Miei, Neumanns gate 7, innvilges. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201606642-21 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 28. oktober

Detaljer

Fagnotat - Hagerups vei 32 X. Salween - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2

Fagnotat - Hagerups vei 32 X. Salween - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201624314-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 01. november

Detaljer

Stedet beskrives som et spisested hvor 50 % av omsetningen forventes å utgjøre mat.

Stedet beskrives som et spisested hvor 50 % av omsetningen forventes å utgjøre mat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201332050-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Søknaden omfatter 9 dekk, herunder restaurantområder, barer, spaavdeling, teater, promenadedekk og fellesareal mv.

Søknaden omfatter 9 dekk, herunder restaurantområder, barer, spaavdeling, teater, promenadedekk og fellesareal mv. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201608618-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 10. mars 2016

Detaljer