BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Kontor for skjenkesaker Saksnr.: Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: GRGA Kopi til: Dato: 4. november 2014 Fagnotat - Håkonsgaten 27, Brukbar - Inndragning av skjenkebevillingen i 2 uker (14 dager) - klagesak Hva saken gjelder: I byrådssak , sak ble det fattet vedtak om å inndra skjenkebevillingen ved Brukbar, Håkonsgaten 27, bevillingshaver Brukbar Bergen, org. nr , for en periode på 2 uker (14 dager). Grunnlaget for inndragningen er en skjenkekontroll foretatt ved stedet 28. juni I vedtaket om inndragning av skjenkebevillingen er det lagt til grunn at åpenbart påvirket person ikke ble vist ut fra skjenkestedet, at det ble skjenket til en åpenbart påvirket gjest og at det ble skjenket på en slik måte at det måtte antas at vedkommende måtte antas å bli åpenbart påvirket. Bevillingshaver fikk melding om vedtaket i brev av 3. oktober I brevet fremgikk også at brevet regnes som fremkommet senest 10. oktober Vedtaket er påklaget i brev av 13. oktober 2014 av adv. Christian J. Aubert på vegne av bevillingshaver. Klagen er mottatt rettidig av en som er klageberettiget, jf. fvl. 28 og 29. Slik Kontor for skjenkesaker ser det, er det ikke kommet frem nye opplysninger i saken som skulle tilsi omgjøring av det påklagede vedtaket. I saksfremstillingen nedenfor er klagen undergitt en grundig behandling. Fagnotatet i inndragningssaken er gjengitt fra side 2, klagen fra adv. Aubert på vegne av bevillingshaver Brukbar er gjengitt fra side 9, mens vurderingen av klagen følger fra side 20. Anbefalt forslag fra Kontor for skjenkesaker Klagen tas ikke til følge. Byrådets vedtak av sak , om inndragning av skjenkebevilling i 2 uker (14 dager) ved Brukbar, Håkonsgaten 27, bevillingshaver Brukbar Bergen, org. nr , opprettholdes. Gro Gaarder kontorsjef 1

2 Saksutredning: Klager hevder at byrådets vedtak av er ugyldig av følgende årsaker: 1. «Det er i saksfremstillingen ikke beskrevet et forhold som er i strid med alkoholloven eller dens forskrifter. Det er ikke skjenket til åpenbart beruset person. Dertil er personer bortvist fra lokalet i samsvar med aktivitetsplikten, jf. Side 200 i rundskriv nr. IS-5/ Vedtaket bygger på feilaktig rettsoppfatning eller er sterkt urimelig i det en enkelt episode av den karakter som er beskrevet i rapporten ikke kan medføre tap av skjenkebevilling. 3. Det kan se ut som om hverken kontrollørene eller saksbehandler er kjent med rutinene for kontroll, jf. IS-5/2008 og Veilederen, IS (veileder i salgs- og skjenkekontroll 12/2012 utgitt av Helsedirektoratet i samarbeid med Politidirektoratet, tilføyd av Kontor for skjenkesaker ) 4. Opplæringen av kontrollørene er ikke tilfredsstillende 5. Rapporten er mangelfull og mangler nøytralitet i saksfremstillingen, noe som svekker rapportens bevisverdi. Det foreligger saksbehandlingsfeil som kan ha påvirket vedtaket, jf. Forvaltningslovens 41. Saksbehandlingsfeilene medfører at vedtaket skal kjennes ugyldig. 6. Kommunen har ikke orientert de folkevalgte om hvilke beviskrav som gjelder i denne type saker noe som kan medføre at vedtaket er bygget på feilaktige bevisnormer.» Kontor for skjenkesaker velger her å gjengi saksfremstillingen i fagnotatet, datert 9. september 2014, som ligger til grunn for det påklagede vedtaket. Klagen blir så gjengitt. Det blir så foretatt en ny vurdering med påfølgende konklusjon. Fagnotat fra Kontor for skjenkesaker datert 9. september 2014: «Etter skjenkekontroll 3. juli 2014 ved Brukbar, Håkonsgaten 27, har kontrollørene utferdiget en rapport hvor det ble krysset av for at det er åpenbart påvirkede gjester ved bevertningsstedet. Videre er det krysset av for at det blir skjenket til åpenbart påvirket samt at det blir skjenket til gjester som derved må ants å bli åpenbart påvirket. På kontrollskjemaet er det notert at kontrollørene vil skrive en tilleggs rapport. Ansvarshavende har på kontrollskjemaet underskrevet på at kontrollen har funnet sted. Kopi av rapporten som ble utferdiget på stedet ble ved kontrollens avslutning overlevert ansvarshavende. Ved brev av 8. juli 2014, fra Kontor for skjenkesaker, ble tilleggs rapporten oversendt bevillingshaver til uttalelse, jfr. forvaltningslovens 16. I brevet blir bevillingshaver anmodet om å komme med sine merknader til det som er anmerket i rapporten og i tilleggs rapporten, samtidig ble det varslet om at de beskrevne forhold kan føre til at skjenkebevillingen ved stedet kan bli inndratt for en periode, dersom summen av antall prikker kommer opp i 8. Bevillingshaver har svart på anmodningen i brev mottatt 22. juli Advokat Per Magne Kristiansen representerer bevillingshaver. Den videre saksfremstilling blir som følger: 2

3 Først gjengis tilleggs rapporten fra skjenkekontrollørene i sin helhet. Deretter gjengis uttalelsene fra bevillingshaver, representert ved advokat Per Magne Kristiansen, også denne i sin helhet. Kontor for skjenkesaker orienterer så om aktuelt regelverk før det foretas en vurdering. Konklusjon og innstilling følger avslutningsvis. Tilleggsrapport fra skjenkekontrollørene: Kontrollør 014, 015 og 042 ankom skjenkestedet kl Skjenkestedet var fullt. Kl ble kontrollørene oppmerksomme på en mannlig gjest heretter Gjest 1 - med kort brunt hår og skjegg, iført svart jakke med hvit t-skjorte under og grå bukse. Gjest 1 satt sammen med en annen mannlig gjest i svart skjorte med hvite prikker, heretter Gjest 2. Gjest 1 fikk kontrollørenes oppmerksomhet da han trengte to forsøk på å sette seg på en høy barkrakk. Gjest 1 var høyrøstet mot ryddepersonale. Gjest 2 hadde nettopp hentet et brett med drikkevarer i baren. Brettet hadde ett glass øl, en drink og fire shotteglass som inneholdt sort væske. Gjest 2, som har gjort kjøpet i baren, gav et kredittkort til gjest 1, som la det i sin lommebok. En tredje mannlig gjest iført svart t-skjorte og jeans, heretter Gjest 3, ankom bordet og snyltet alkohol på de to første gjestene. Da Gjest 3 gikk videre innover i lokalet, dyttet Gjest 1 Gjest 3 i ryggen så Gjest 3 falt forover og kolliderte med kontrollør 014. Kontrollør 014 stod under en meter fra gjest 1, parallelt med bardisken mens Gjest 1 og 2 satt rundt hjørnet. Kontrollør 015 og 042 observerte Gjest 1 og Gjest 2 fra nabobordet, innerst i hjørnet. Kl noterte kontrollørene at Gjest 1 var høyrøstet utover det generelle støynivået, og ropte og brølte på folk i andre deler av lokalet med et stemmevolum som utmerket seg selv i et støyfullt lokale. Kl delte Gjest 1 og Gjest 2 den siste shotten på bordet. Gjest 1 avslo først og ba Gjest 2 drikke. Gjest 2 drakk ca. en femtedel av innholdet og insisterte på at Gjest 1 skulle drikke sin del, og Gjest 1 shottet resten av innholdet i glasset. Kl noterte kontrollørene at Gjest 1 hadde et sløvt, sløret blikk og ustø hender da han grep etter ølglasset på bordet. Kl passerte vakten Gjest 1, som sa noe til vakten, heretter vakt 1. Vakt 1 gav ingen oppmerksomhet til Gjest 1 og bevegde seg innover i lokalet. Det var ikke mulig for kontrollørene å høre hva som ble sagt. Kl kom Gjest 3 tilbake og fortsatte å snylte alkohol ved å drikke fra andres glass. Gjest 1 viste sin tydelige misnøye med dette ved å vise fing til Gjest 3, som overså dette. Kl gav Gjest 1 kredittkortet sitt til Gjest 2, som gikk i baren for å kjøpe mer. Gjest 2 så ut til å være i adekvat form. Gjest 2 bestilte hos en kvinnelig bartender med brunt hår i hestehale. Gjest 2 kjøpte til sammen to shotteglass med svart innhold, fem shotteglass med blankt innhold, ett glass øl og en drink, som han fikk servert på et brett. Bordet de to gjestene satt på var nær baren og godt synlig fra baren. Det var således mulig for bartender å oppfatte at kvantumet alkohol som gjest 2 kjøpte var ment til to personer, derav en som allerede var åpenbart påvirket. Gjest 2 drakk en svart shot i baren før han returnerte til bordet med brettet med de resterende drikkevarene. Kl blir Gjest 1 og Gjest 2 bedt om å forlate skjenkestedet av ryddepersonale da Gjest 1 ryddet plass på bordet til brettet Gjest 2 kom med ved å med viten og vilje feie et tomt ølglass på gulvet fremfor bordet til kontrollør 015 og 042. Dette synes tydeligvis Gjest 1 var morsomt og flirte til kontrollørene, helt til et forbipasserende ryddepersonale som så opptrinnet gav beskjed om at Gjest 1 måtte forlate lokalet på grunn av denne oppførselen. Gjest 1 nektet å adlyde, så ryddepersonalet hentet en vakt, heretter vakt 2, som overtok utkastelsen. Gjestene forsto at utkastelse var i emning og drakk hurtig sprit fra shotteglass mens de protesterte på utkastelsen, før de motvillig gikk. Gjest 1 ba vakt 2 om å få drikke en shot, og fikk først nei til svar. Deretter fortsatte Gjest 1 å insistere, og vakt 2 sa at Gjest 1 kunne drikke en av shottene hvis han deretter forlot lokalet uten mer om og men. Gjest 1 samtykket i dette, og drakk så tre shotteglass mens vakt 2 protesterte på dette avtalebruddet. Det var tendenser til krangling 3

4 mellom Gjest 1 og vakt 2 da Gjest 1 ville drikke noe av ølglasset før de gikk. Da gjestene gikk stod det igjen et nesten fullt shotteglass og to halvfulle shotteglass samt det nesten fulle ølglasset. Et halvfullt shotteglass ble satt bort på bordet til kontrollør 015 og 042 idet gjestene gikk. Kl. 02:35 legitimerte kontrollørene seg for ansvarshavende ved stedet og redegjorde for forholdet. Kontrollørene forlot skjenkestedet kl 02:50» Uttalelse fra bevillingshaver: Undertegnede representerer Brukbar Bergen AS - Brukbar- og det vises til Kontor for Skjenkesakers hevendelse dertil av l juli 2014 med svarfrist pr. dato besvarelsen er altså rett-tidig. Saken gjelder skjenking av åpenbart påvirkede personer. Kontrollørene bemerker gjest l kl Det påpekes at han er høyrøstet på dette tidspunktet - noe som ikke behøver å si noe om påvirkningsgrad. Kl noterer kontrollørene at gjest l har «sløvt sløret blikk og ustø hender...» Da er det først fra dette tidspunktet det sies noe om graden av beruselse. Minuttet etter er det kontakt mellom vakt og gjest 1- og vakt legger da merke til Gjest l som han bestemmer seg for å «følge med» Vaktene fra PSS-Securitas har rutiner for sitt arbeid. Det skal tas jevnlige runder omkring i lokalet. Disse rundene danner grunnlag for observasjoner og vurderinger- eksempelvis i forhold til hvem som bør følges opp og senere hvem som skal vises bort fra stedet. En slik runde tar normalt et sted mellom l0 og 15 minutter. Da må dette også kunne defineres som en adekvat reaksjonstid. Da beveger vaktene seg sakte omkring - hastigheten varierer ettersom hvor stort antallet gjester er på stedet. Det må tas høyde for dette mønsteret når skjenkestedets håndtering av gjest l skal vurderes. Altså blir gjest l observert av vakten kl idet vaktene går ut på runde. Deretter virker handlemønsteret til Gjest l adekvat - han finner frem lommebok og kredittkort- og viser sin misnøye med gjest 3 som snylter drikke på hans bekostning. Når et gjelder det påfølgende kjøp av alkohol så er det Brukbars oppfatning at kontrollørene legger meget store krav på bartenderen. Ikke bare skal bartender jobbe bak disken - og der er det travelt. Når det kommer en gjest som kontrollørene selv sier er i «adekvat form» - Gjest 2 - for å kjøpe alkohol - da forutsettes det at bartenderen også skal kunne trekke slutninger om hvor mange gjester det er som skal drikke alkoholen som kjøpes. I virkelighetens verden er en slik forutsetning umulig å forvente. 4

5 Det bestrides derfor at bartender i denne sammenhengen har opptrådt på en måte som skal kunne vektlegges negativt i denne saken. Særlig når det viser seg at Gjest 3 kommer tilbake til bordet til Gjest l og Gjest 2 kl Under enhver omstendighet vil det for bartenderens vedkommende være slik at det er 3 gjester ved bordet - og det er lite som tyder på at det fra bartenderes plass kan sies annet enn at det er ok forhold når det gjelder beruselse. Gjest 2 og Gjest 3 er det ingen innsigelser til. Kl knuser så Gjest 2 et glass og blir bedt om å forlate skjenkestedet sammen med gjest l. Da skal det påpekes at samtlige som er på jobb har et medansvar for at alkohollovens bestemmelser blir overholdt- så vel barpersonale som ryddepersonale. På Brukbar jobbes det målrettet mot dette. Da er det ikke Gjest l som er den utløsende faktor - det er Gjest 2 som knuser et glass - og det er ikke påstått at han er overstadig beruset - snarere beskrives hans adferd kl min før - som «adekvat.» Det er i det hele ikke beruselse som er årsaken til at gjestene l og 2 bortvises - det er adferden til Gjest 2. Det opplyses at Gjest l for anledningen «flirte til kontrollørene.» Dette skulle i seg selv indikere at Gjest l ikke hadde noen form for problemer med å få med seg det som skjedde og tilsvarende ha fokus på dette. Gjest l forandret imidlertid fokus når et forbipasserende ryddepersonale gir beskjed om at de må forlate lokalet - da er det lite ved gjest l sin adferd som skulle tilsi at han er overstadig beruset - han får med seg alle detaljer. Kl hentes en vakt. Som nevnt over satte vaktene kl i gang med ny runde i lokalet - slik at disse for anledningen befant seg et annet sted. De ville imidlertid sjekket opp Gjest l når de kom tilbake til hans bord. At vekter lar Gjest l innta alkohol før han forlater stedet kan sikkert diskuteres. Men det er vekter som er oppe i situasjonen - og det er han skal løse situasjonen som har oppstått- han er konfliktløseren. Hans hovedfokus er å avviklet gjesten på den sikreste og roligste måten - av hensyn til alle parter/ti l stedeværende. At vekter finner det mest formålstjenlig å la Gjest l innta deler av det som var kjøpt før han da godvillig forlater stedet er hans vurdering - som i liten grad kan knyttes opp til Brukbars håndtering av situasjonen i forkant. Og det er den som skal evalueres. Et avsluttende moment. Det fremgår av retningslinjene for tildeling av salgs- skjenkebevillinger i Bergen kommune for bevillingsperioden i kapittel at: «Det er viktig med et konsekvent, rettferdig og forutsigbart reaksjons-system dersom 5

6 alkohollovens bestemmelser ikke overholdes.» Det at Gjest 1 ikke forevises ansvarshavende eller vekterselskap tilsier nettopp det motsatte. Da er reaksjonen i forhold til prikker hverken rettferdig eller forutsigbar. Og dette er kontrollørenes forpliktelse/forsømmelse. Da er det Brukbars klare oppfatning at det ikke har funnet sted skjenking til åpenbart berusede personer- og den kontrollmulighet som det legges opp til er ikke benyttet. en tvil som da må e være tilstede skal da gå i Brukbars favør. Orientering om regelverket: Alkoholloven av 2. juni 1989, nr. 27 og forskriftene til loven, forskrift av 8. juni 2005, nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. inneholder bl.a. regler om utøvelse av skjenkebevillinger og regler om reaksjoner ved overtredelse av bestemmelsene. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt retningslinjer for hvordan kommunen ønsker å forvalte alkoholloven, innenfor de rammer loven selv trekker opp. Alkohollovens 4-7 inneholder følgende bestemmelse: «Utøvelse av bevillingen Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i denne lov og i bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte.» Forskriftens 2-2 har følgende ordlyd: «Bevillingshaver og styrer er ansvarlig for at salg og skjenking etter salgsbevillinger etter alkoholloven 3-1 annet ledd og skjenkebevillinger foregår i overensstemmelse med alkoholloven og bestemmelser gitt med hjemmel i den. Bevillingshaver og styrer plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av salg og skjenking, og er ansvarlig for at de ansatte blir gjort kjent med regelverket for salg og skjenking av alkoholholdig drikk, og ellers gitt den nødvendige veiledning for virksomheten. Under styrers fravær påhviler styrers ansvar og plikter stedfortreder.» Forskriftens 4-1 har følgende ordlyd: «Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet. Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.» Forskriftens 4-2 sier følgende: «Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket. Sitter flere personer sammen og en eller flere av dem er åpenbart påvirket av rusmidler, må det ikke serveres alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de påvirkede er fjernet.» Definisjon av skjenking fremgår av alkoholloven 1-4, 2. ledd: «Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når bevillingshaver vet om at det drikkes i deler av hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser.» 6

7 Reaksjoner når åpenbart påvirket person oppholder seg på et skjenkested og ved skjenking til åpenbart påvirket finner vi i retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen kommune for bevillingsperioden , vedtatt av Bergen bystyre i møte 18. juni «10.3 Svært alvorlige brudd, 5 til 8 prikker Åpenbart beruset gis adgang til skjenkestedet/ blir ikke vist ut før kontrolløren gjør oppmerksom på forholdet Det skjenkes til åpenbart beruset person» Alkoholloven 1-8 sier følgende om inndragning av skjenkebevilling: "Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom vilkårene i 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål. Ved vurderingen av om bevillingen bør inndras, og for hvor lenge, kan det blant annet legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaveren kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp forholdet. Det kan også legges vekt på tidligere praktisering av bevillingen". I retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen kommune for bevillingsperioden , går bl.a. følgende frem i kap. 10: «Ved andre overtredelser enn de nevnte kan bevillingen inndras i 2 uker dersom summen av prikker kommer opp i 8, ved gjentagelse kan bevillingen inndras i inntil 1 måned, mens tredje gangs overtredelse kan føre til en inndragning i 2 måneder. Gjentagelse ut over dette kan føre til inndragning i resten av bevillingsperioden.» «Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet. Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.» Vurdering: Til støtte i vurderingen av når en person ansees som «åpenbart påvirket» nevnes følgende: I rundskriv I-6/8 fra Sosial- og Helsedepartementet er det uttalt at spørsmålet om hvorvidt en person må anses å være åpenbart påvirket vil avhenge "ikke bare av om beruselsen er synbar, men også av graden av påvirkning". Det er videre uttalt at "alt inntak av alkohol fører til en viss beruselse, og ikke en hver form for beruselse gjør at man er "åpenbart påvirket". Beruselsen må være kvalifisert". Helsedirektoratet har i 2011 utgitt en veiledning til hjelp i vurderingen av de ulike beruselsesnivåer. Når det gjelder åpenbart påvirket er det gitt følgende karakteristika: 7

8 Uoppmerksom, vanskeligheter med å feste blikket, snakker utydelig, problemer med å gå rett, slepphendt, ofte høyrøstet, kan virke forstyrrende på andre gjester. Av tilleggs rapporten fra kontrollørene fremgår følgende atferd når det gjelder gjest 1; Det refereres fra ulike steder i nevnte rapport «kl , trengte to forsøk på å sette seg på en høy barkrakk, høyrøstet mot ryddepersonalet. kl , høyrøstet utover det generelle støynivået, og ropte og brølte på folk i andre deler av lokalet med et stemmevolum som utmerket seg selv i et støyfullt lokale. kl , Gjest 1 hadde et sløvt, sløret blikk og ustø hender da han grep etter ølglasset på bordet. kl , Gjest 1 ryddet plass på bordet til brettet gjest 2 kom med ved å med viten å vilje feie et tomt ølglass på gulvet fremfor bordet til kontrollør 015 og 042.» Etter hendelsen med ølglasset blir gjest 1 og gjest 2 bedt om å forlate skjenkestedet. Bevillingshaver bemerker at det er først fra kl det kan sies noe om beruselsen. Dette er feil da det fremgår at første observasjon var kl I følge rapporten fra kontrollørene viste vakt 1 gjest 1 ingen oppmerksomhet. I bevillingshavers uttalelse går det frem at vakt 1 bestemte seg for å følge med gjest 1. Etter Kontor for skjenkesaker sin oppfatning kunne beruselsesnivået vært avdekket dersom vakt 1 hadde tatt en samtale med gjest 1. Bevillingshaver bemerker videre at det er gjest 2 som knuser glasset. Dette er feil. Av kontrollørenes tilleggsrapport fremgår det at det er gjest 1 som knuser glasset. Slik rapporten er skrevet er det ingen grunn til å tvile på det. Knytter en atferden til gjest 1 opp i mot helsedirektoratets vurderingsliste, finner Kontor for skjenkesaker at det er sannsynlighetsovervekt for at gjest 1var åpenbart påvirket. Skjenking til åpenbart påvirket person: «gjest 2 kjøpte til sammen to shotteglass med svart innhold, fem shotteglass med blankt innhold, ett glass øl og en drink, som han fikk servert på et brett. Bordet de to gjestene satt på var nær baren og godt synlig fra baren.» Bevillingshaver hevder å mene at kontrollørene legger meget store krav på bartenderen. Det bestrides at bartender i denne sammenhengen har opptrådt på en måte som skal kunne vektlegges negativt. Kontor for skjenkesaker henviser i denne sammenhengen til overnevnte regler som sier at det er bevillingshavers ansvar å påse at det skjenkes i overensstemmelse med alkoholloven og bestemmelser som er gitt med hjemmel i den. Videre går det frem av nevnte regler at det ikke må serveres alkohol til en som er åpenbart påvirket. Det at en annen person enn de ansatte kommer med alkohol til en åpenbart påvirket person, blir etter alkoholloven 1-4, 2. ledd definert som skjenking. På bakgrunn av dette finner Kontor for skjenkesaker sannsynlighetsovervekt for at det er skjenket til åpenbart påvirket person. Gjest 2, antas å bli åpenbart påvirket. Gjest 2 ble av kontrollørene oppfattet adekvat. Han kjøpte syv shotter, en øl og en drink. Med utsikten bartender hadde fra baren, kunne hun se at det kun var to personer ved bordet han satt ved, selv om det sporadisk var en tredje person tilstede. Slik det fremgår av tilleggs rapporten til skjenkekontrollørene var den tredje personen kun bortom til bordet, drakk for så å gå videre. Bartender burde, med sin gode utsikt til bordet, observert at det kun var to 8

9 personer som satt ved det. Tatt i betraktning at den ene av de to personene allerede var åpenbart påvirket, var det ikke forsvarlig å selge aktuell alkoholmengde til gjest 2. Faren for at denne ville bli åpenbart påvirket er overhengende. På bakgrunn av de faktiske forhold vurderer Kontor for skjenkesaker det dithen at det er sannsynlighetsovervekt for at gjest 2 ville bli åpenbart påvirket dersom han inntok det han kjøpte av alkohol. Avsluttende kommentar: Bevillingshaver hevder at som følge av at gjest 1 ikke er forevist ansvarshavende eller vekterselskapet betyr det at tildeling av prikker er hverken rettferdig eller forutsigbart. Kontor for skjenkesaker henviser i denne forbindelse til uttalelse fra Gulating Lagmannsrett, dom av : «Lagmannsretten ser det således, som tingretten, slik at det avgjørende må være at kontrollen med tilstrekkelig sikkerhet viser at de anmerkede forhold har vært i strid med alkoholloven. En forevisning som nevnt er ikke noen nødvendig forutsetning for dette.» På bakgrunn av denne dommen er det tilstrekkelig at det er sannsynlighetsovervekt for at gjest 1 var åpenbart påvirket, ikke hvorvidt personen ble fremvist for bevillingshaver. Konklusjon: I denne saken er det funnet sannsynlighetsovervekt for at en person er vurdert åpenbart påvirket ved skjenkestedet. Det er også skjenket alkohol til den åpenbart påvirkete. I tillegg er det sannsynlighetsovervekt for at en person er skjenket alkohol slik at han antas å bli åpenbart påvirket. Med hjemmel i de kommunale retningslinjer tildeles det 10 prikker for disse overtredelsene. Overtredelsens art og grovhet skal gjenspeiles i den reaksjon som utmåles. At det er observert åpenbart påvirkede personer på skjenkestedet, er i de kommunale retningslinjene vurdert som svært alvorlige brudd på alkoholloven og dens bestemmelser. I dette tilfellet er det flere brudd på alkoholloven. Dette forsterker alvorligheten i overtredelsen. Det er tildelt til sammen 10 prikker og Kontor for skjenkesaker innstiller på bakgrunn av det på inndragning av skjenkebevillingen i 14 dager. Med hjemmel i alkoholloven 1-8 og Bergen kommunes retningslinjer innstilles det på at bevillingen inndras for Brukbar, Håkonsgaten 27, for en periode på 2 uker (14 dager).» Klagen fra Aubert hitsettes i sin helhet: På vegne av Brukbar Bergen AS (org. nr ) (nedenfor kalt Brukbar) påklages med dette Bergens kommunes vedtak av 3. oktober 2014 i medhold av alkohollovens l. Gjenstand for klage. Vedtaket lyder: Byrådet behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Skjenkebevillingen ved Brukbar, Håkonsgaten 27, bevillingshaver Brukbar Bergen. org.nr , inndras for en periode av 2 uker (14 dager). Inndragningstidspunktet fastsettes administrativt i samråd med bevillingsinnehaver, 9

10 dog ikke senere enn 60 dager etter at endelig vedtak er truffet. 2. Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket, kan ikke reises før partene har benyttet sin adgang til å klage over vedtaket, og klagen er avgjort av klageinstansen. I hht. bestemmelsen i forvaltningslovens 27b kan søksmål likevel reises når det er gått 6 måneder fra klagen først ble fremsatt. og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger. 3. Begrunnelsen fremgår av saksfremstillingen. BEVIS, Bilag 1: Underretning av 3. oktober 2014 om vedtaket. BEVIS, Bilag 2: Saksfremstilling. Vedtaket er et resultat av skjenkekontroll den 3. juli Det foreligger ikke andre kontrollrapporter som avdekker angivelige brudd på skjenkereglene. lnndragningsvedtaket er således bare begrunnet i episoden som inntraff nevnte dato. 2. Konklusjon. Klager vil hevde at vedtaket av 3. juli 2014 er ugyldig av følgende årsaker: l. Det er i saksfremstillingen ikke beskrevet et forhold som er i strid med alkoholloven eller dens forskrifter. Det er ikke skjenket til en åpenbart beruset person. Dertil er personer bortvist fra lokalet i samsvar med aktivitetsplikten, jf. side 200 i rundskriv nr. IS-5/ Vedtaket bygger på feilaktig rettsoppfatning eller er sterkt urimelig i det en enkelt episode av den karakter som er beskrevet i rapporten ikke kan medføre tap av skjenke bevilling. 3.Det kan se ut som om verken kontrollørene eller saksbehandler er kjent med rutinene for kontroll, jf. IS-5/2008 og Veilederen, IS Opplæringen av kontrollørene er ikke tilfredsstillende. 5.Rapporten er mangelfull og mangler nøytralitet i saksfremstillingen, noe som svekker rapportens bevisverdi. Det foreligger saksbehandlingsfeil som kan ha påvirket vedtaket, jf. Forvaltningslovens 41. Saksbehandlingsfeilene medfører at vedtaket skal kjennes ugyldig. 6. Kommunen har ikke orientert de folkevalgte om hvilke beviskrav som gjelder i denne type saker noe som kan medføre at vedtaket er bygget på feilaktige bevisnormer. Ovennevnte påstander vil bli gjennomgått nærmere nedenfor. 3. Prosessuelt. Som det fremgår av vedtaket har kommunen benyttet sin rett til å kreve at klagen tas til behandling før søksmål tas ut. Samtidig har kommunen varslet at vedtaket ikke vil bli gitt oppsettende virkning. Brukbar vil benytte de eksisterende rettsmidler for å stanse iverksettelsen av vedtaket. 10

11 Prinsipalt anmodes det derfor om at Fylkesmannen innvilger denne søknaden om oppsettende virkning i medhold av forvaltningslovens 42. Dersom søknaden ikke innvilges vil det bli begjært midlertidig forføyning for å stanse iverksettelsen av vedtaket. Som følge av ovennevnte er denne klagen ikke bare sendt til kommunen, men klagen er også sendt direkte til fylkesmannen. Bakgrunnen er at klager ønsker at fylkesmannen behandler søknaden om oppsettende virkning umiddelbart og uavhengig av kommunens behandling av klagesaken. En umiddelbar behandling er nødvendig dersom man skal unngå at klager må gå veien om å begjære midlertidig forføyning. Det anmodes derfor om at fylkesmannen orienterer undertegnede om når man kan forvente at søknaden om oppsettende virkning til fylkesmannen behandles. 4. Fylkesmannens adgang til å treffe vedtak om oppsettende virkning. Det kan se ut som om Bergen kommune har innført en praksis i skjenkesaker hvor man konsekvent avslår søknader om utsatt iverksettelse uten å vurdere konsekvensene av vedtaket. Begrunnelsen skal være at man angivelig har en slik praksis i Oslo. Uten at det har betydning for saken kan det nevnes at man ikke har en slik entydig praksis i Oslo. Det som er mer alvorlig er spørsmålet om kommunen, uavhengig av de faktiske forhold og konsekvensene for klager, kan tilsidesette klagers rett til å begjære oppsettende virkning. Klager vil hevde at dette er i strid med forvaltningslovens 42 da et avslag på søknad om oppsettende virkning, forutsetter at det foreligger en konkret vurdering. Det vises i den forbindelse til Norsk lovkommentar. Det heter i note l 053 til Norsk lovkommentar til forvaltningslovens 42: Note (1053) Ved Jan Fridthjof Bernt. Noten er sist hovedrevidert Beslutning etter 42 om hvorvidt klage eller søksmål skal føre til utsettelse med iverksetting av vedtaket, kan ikke regnes som eget enkeltvedtak etter 2 første ledd. Det innebærer etter 3 første ledd at fvl. kap. IV-VI ikke direkte kommer til anvendelse på avgjørelsen. Av regelen i 42 annet ledd om at avslag på begjæring om utsatt iverksetting skal begrunnes samtidig med avgjørelsen, følger det at det kreves en formell avgjørelse. Også der det besluttes utsettelse med vedtakets iverksetting, vil det være nødvendig med en nærmere presisert beslutning. Selv om 23 og 27 ikke direkte gjelder, må beslutningen normalt være skriftlig og partene må gis underretning. Der organet har vurdert bruk av 42 på eget tiltak uten begjæring fra noen part, vil beslutningen kunne skje mer formløst, selv om en også her helst bør nedtegne hovedpunktene til internt bruk. Selve saksbehandlingen må kunne skje uformelt. Etter forholdene vil det likevel være nødvendig å få partenes uttalelse der ev. utsatt iverksetting vil fremstå som særlig uheldig for dem eller ellers kan reise særlig tvil. Også en avgjørelse etter 42 må således utredes etter prinsippet i 17 første ledd. (Min understrekning) Regelen i 11a om at enhver sak må avgjøres uten ugrunnet opphold, vil også gjelde avgjørelser etter 42. Ut fra formålet med 42 må det stilles særlige krav til rask behandling av begjæringer om utsatt iverksetting ved klage og søksmål. Som det fremgår av sakens dokumenter har kommunen truffet sin beslutning uten at partens uttalelse er innhentet. Dette er en saksbehandlingsfeil som kan ha påvirket vedtaket, jf. forvaltningslovens 41. Det skal i denne sammenheng understrekes at Bergen kommune gjennom sitt vedtak har lukket døren for å begjære midlertidig forføyning uten at klage fremmes. Det vises til pkt. 2 i 11

12 vedtaket. Dette innebærer at kommunen har fratatt klager muligheten til å få en rettslig avgjørelse som stanser vedtaket før det trer i kraft. I en slik situasjon fremtrer det som urimelig at kommunen, uten å vurdere konsekvensene av vedtaket, fratar klager muligheten til å få oppsettende virkning. Dette er i realiteten en tilsidesettelse av alminnelige rettssikkerhetsgarantier som er vedtatt i lovs form av Stortinget. Klager kan av sakens dokumenter ikke se at det på politisk nivå er truffet beslutning om at klagers rett til å kreve oppsettende virkning er besluttet. Det tilligger neppe administrasjonen å endre en slik praksis uten at det er truffet en politisk beslutning om kursendringen. Selv om en slik politisk beslutning skulle være truffet vil den neppe være gyldig idet den griper inn i preseptorisk lovgiving. Beslutningen om ikke å akseptere utsatt iverksettelse på generelt grunnlag fremtrer også uheldig i og med at Bergen kommune, så sent som den l. oktober 2013 fikk sitt vedtak av l. november 2012 opphevet av fylkesmannen i Hordaland som følge av at kommunen bygget på feil faktum. Saken gjaldt Bien Bar AS. Avgjørelsen viser at inndragning ikke bør gjennomføres i de tilfeller hvor det kan reises rimelig tvil om vedtakets gyldighet. Konsekvensene for bedriften og personalet dersom vedtaket gjennomføres. I perioden januar til september 2014 har bedriften en omsetning eks. mva. på kr Dette tilsvarer en ukentlig omsetning på ,- En stengning på 14 dager vil da gi et estimert tap i omsetning på kr ,-. Bedriften har en varekost på 34,4% hvilket tilsier at varekosten i løpet av 14 dager er kr ,- Det er naturlig å anta at råvarer kan spares inn når bedriften er stengt. Direkte tap vil da utgjøre kr ,-. I tillegg kommer redusert omsetning etter gjenåpning i det det erfaringsmessig vil være en reduksjon i omsetningen etter en stengningsperiode. Bedriften antar at det samlede økonomiske tapet man vil bli påført gjennom en stengning på 14 dager vil utgjøre mellom og kr ,-. I tillegg kommer belastningen på personalet som faktisk mister sin arbeidsplass i stengningsperioden. Etter klagers oppfatning vil det også være et relevant moment når det skal vurderes om det skal gis oppsettende virkning om klagen har en reell mulighet til å føre frem. Det vises i den forbindelse til anførslene nedenfor. Klager er av den oppfatning at vedtaket er så mangelfullt at det er grunnlag for å gi klagen oppsettende virkning. På bakgrunn av ovennevnte anmodes det om at fylkesmannen, så snart som mulig tar stilling til søknaden om oppsettende virkning. 5. Fylkesmannens prøvelsesadgang, jf alkohollovens Fylkesmannens prøvelsesadgang er regulert i alkohollovens 16 annet ledd som lyder: «Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte.» Ordlyden «innholdsmessig lovlig» er lite opplysende, men det må være klart at læren om myndighetsmisbruk faller inn under bestemmelsen. Det samme gjelder spørsmålet om 12

13 saksbehandlingen er forsvarlig og om vedtaket bygger på korrekt faktum og om de foreliggende normer for bevisbedømmelse er oppfylt. Dertil kan vedtak som er sterkt urimelige settes til side. 6. Sammendrag av klagers hovedanførsler. Inndragningsvedtaket er ugyldig fordi det strider mot loven og/eller bygger på feil faktum. Videre er det ugyldig fordi saksbehandlingen er feilaktig. Det siktes her til at gjeldende rutiner og retningslinjer ikke er fulgt ved utførelsen av kontrollen. Saksfremstillingen er mangelfull og saken er ikke tilstrekkelig opplyst, jf. forvaltningslovens Generelt om saksbehandlingen i saker om bevilling. I New York saken Rt side 60 uttaler Høyesterett på side 66: «På dette området, der avgjørelsene har stor betydning for de næringsdrivende, må det imidlertid stilles krav til saksbehandlingen slik at vedtakene fattes på et grunnlag som hindrer en vilkårlig utvelgelse og ubegrunnet forskjellsbehandling.» Konkret gjaldt saken retten til utvidet åpningstid og forskjellsbehandling. Det er lite som taler for at kravet til saksbehandlingen skal reduseres i de tilfeller hvor etablerte virksomheter skal fratas eksisterende rettigheter for kortere eller lengre tid. 7.l. Rutiner for saksbehandling. Alkoholloven forvaltes av Helsedirektoratet. Sammen med Politidirektoratet har Helsedirektoratet utarbeidet rutiner for kontroll av skjenke- og salgssteder for alkohol. Retningslinjene er inntatt i Veilederen (IS2038) Klager vil dokumentere at Bergen kommune ikke følger retningslinjene som er utarbeidet av de nevnte statlige organ. Kontrollrapporten gir inntrykk av at kommune ikke bare unnlater å følge nevnte retningslinjer, men at kommunen heller ikke har utarbeidet egne retningslinjer for gjennomføring av kontroll. Dersom kommunen likevel vil hevde at man har retningslinjer for kontroll, bes disse fremlagt, jf. offentlighetslovens 3. Heller ikke har kommunen fulgt retningslinjer som følger av departementets rundskriv. Konkret siktes det til kommentarene til 4-1 som er inntatt på side 200 i rundskriv IS-5/2008. Jeg kommer tilbake til dette punkt nedenfor under pkt om aktivitetsplikten Rutiner for rapportskriving. Det heter i Veilederen (IS2038) på side 40: Tilbakemelding og befaringsrapport/ skjema l henhold til alkoholforskriften 9-5 skal kontrolløren etter utført kontroll alltid presentere seg for stedets ansvarshavende og muntlig redegjøre for inntrykket sitt av stedet. Stedet må få tilbakemelding om både positive og negative inntrykk som for eksempel: Hva kontrollørene har sett av hendelser l situasjoner l brudd l ansattes alkoholhåndtering. Hva som var bra, og hva som var mindre bra. Hvilke tiltak skjenkestedet bør sette i verk på kort og lang sikt for å sikre god alkoholhåndtering. 13

14 Som man vil se av kommentarene, skal det også redegjøres for positive inntrykk. Kommunens kontrollører rapporterer utelukkende om påståtte feil. Dersom man hadde fulgt retningslinjene i Veilederen, ville det vært naturlig å si noe om den generelle kontrollen på stedet. Hadde man dørvakt som kontrollerte innslipp av gjester? Fungerte dørvakten? Ble noen gjester avvist? Ble noen gjester nektet servering? Foregikk det noen form for kontroll med skjenkingen av alkohol? Årsaken til at Veilederen stiller disse krav er at man skal ha en balansert rapport. Dersom 10 gjester avvises, mens en gjest ved en glipp slipper inn, er det sannsynliggjort at bedriften har gode rutiner og at disse som hovedregel følges på en forsvarlig måte. Dersom man unnlater å opplyse om de 10 som ble avvist, gir rapporten om den gjesten som slapp inn, et feilaktig bilde av bedriftens rutiner. Tilsvarende har Brukbar hatt 21 kontroller de siste 21 måneder (2013+hittil2014). Brukbar besøkes av 1500 til 1600 gjester hver uke, noe som innebærer at man i 2013 og 2014 har hatt ca gjester. Brukbar er med andre ord et stort utested med mange gjester. Kun ved en anledning er det hevdet at en av de gjestene skal ha vært åpenbart beruset. Brukbar vil hevde at det er i strid med loven å inndra bevillingen med begrunnelse i den ene episoden. Alternativt vil det bli hevdet at reaksjonen er sterkt urimelig og ikke står i forhold til en eventuell forgåelse. Det er således feil når det i saksfremlegget ikke opplyses om de mange positive kontrollrapporter som foreligger og om det store antall gjester som faktisk er kontrollert. Dette er en saksbehandlingsfeil som kan ha påvirket resultatet av vedtaket, jf. forvaltningslovens 41. Det er naturlig å reise spørsmål om hvorfor kommunen ikke følger de rutiner som er utarbeidet av mere erfarne organer (Politidirektoratet) når det gjelder kontroller og rapportskriving og saksfremlegg. Av kontrollørenes rapport fremkommer det at de ankom skjenkestedet kl Det første som da inntas i rapporten er at man kl blir oppmerksom på gjest l. Det foreligger således 29 minutters tilstedeværelse uten at noe blir rapportert. Det er ikke unaturlig å anta at kontrollørene i denne periode ikke har funnet noen kritikkverdige forhold. Hvorfor er det ikke rapportert om hvorledes kontrollen fungerte i denne periode? Unnlatelsen er i strid med kravene fra veilederen. Unnlatelsen er en saksbehandlingsfeil som kan ha påvirket vedtaket, jf. forvaltningslovens 41. Bruddet på Veilederens krav til rutiner medfører at kontrollrapportene ikke er egnet til å gi et balansert bilde av bedriftens håndheving av skjenkereglene; noe som er egnet til å svekke rapportens bevisverdi. Se nedenfor om krav til bevis i pkt. 8. Tilsvarende unnlater kommunen i saksfremlegget å opplyse om hvor mange kontroller som er foretatt ved Brukbar i de to siste år uten at det er hevdet å foreligge brudd på skjenkereglene. Denne praksis er ikke egnet til å gi et objektivt bilde av situasjonen når saken legges frem for de folkevalgte organer; noe som ikke er sammenfallende med god forvaltningsskikk herunder 14

15 kravet om at en sak skal være opplyst så godt som mulig Rapportskriving - Nøytralitet. Det heter i Veilederen IS «beskrive hva som faktisk er observert, og ikke det en tror en har sett.» Veilederen er som kjent utarbeidet av Politi- og Helsedirektoratet. Det må antas at man i Politidirektoratet har en viss erfaring med rapportskriving. At en rapportskriver ikke skal gjette på faktum fremstår som åpenbart. Det heter i rapporten fra kontrollørene: «En tredje mannlig gjest iført svart l-skjorte og jeans, heretter kalt Gjest 3, ankom bordet og snyltet (min understrekning) alkohol på de to første gjestene.» Noe senere i rapporten heter det: «Kl kom Gjest 3 tilbake og fortsatte å snylte (min understrekning)alkohol ved å drikke fra andres glass.» Kontrollørene har ingen forutsetning for å hevde at gjest 3 snyltet. Hvilke avtaler som finnes mellom gjest l og gjest 3 om hvem som skal betale, sier rapporten intet om. Det er ikke uvanlig at en gjest spanderer drikkevarer på en annen gjest. Påstanden om snylting er tatt ut av luften og dokumenterer at kontrollørene ikke skriver en nøytral rapport slik man blant annet skal gjøre etter veilederens regler. Påstanden om snylting dokumenterer at kontrollørene faktisk fremsetter påstander som ikke har dekning i den faktumsbeskrivelse som er medtatt i rapporten. Dette ubestridelige faktum fratar også rapporten troverdighet på andre områder i det man ikke kan se bort fra at kontrollørene også i andre sammenhenger har valgt å fargelegge sin saksfremstilling Hva skal til for å vedta inndragning? Spørsmålet er omtalt i Rundskriv I-6/98 fra daværende Sosial- og Helsedepartement. Her heter det på side l 06 i nest siste avsnitt: «Det er ikke noe vilkår for inndragning at overtredelse har funnet sted over lengre tid, eller at det er snakk om gjentakelse av overtredelser. En episode kan i prinsippet være tilstrekkelig for å foreta inndragning. Systematisk brudd på alkohollovens regler vil imidlertid kunne tilsi en strengere reaksjon. At en bevilling er blitt fornyet, avskjærer ikke bevillingsmyndigheten fra også å legge vekt på eldre forhold når spørsmålet om inndragning skal vurderes.» (min understrekning) Som det fremgår av uttalelsen kan man «i prinsippet» foreta en inndragning på bakgrunn av en enkelt episode. Når departementet bruker uttrykket «i prinsippet», innebærer dette at inndragning på bakgrunn av en enkelt episode kan skje, men det må da være en særdeles grov overtredelse. Klager vil nedenfor dokumenterte at angjeldende episode, som er enkeltstående, alene ikke gir grunnlag for å stenge bedriften i 14 dager. Prinsipalt vil det bli hevdet at inndragningen for denne enkle episoden av denne karakter ikke har hjemmel i loven. Subsidiært vil det bli hevdet at inndragningsvedtaket er sterkt urimelig. 15

16 8. Sakens faktum. Det heter i rapporten: «Kl noterte kontrollørene at Gjest l var høyrøstet utover det generelle støynivået, og ropte og brølte på folk i andre deler av lokalet med et stemmevolum som utmerket seg selv i støyfulle lokaler.» Kl heter det følgende i rapporten: «Det var ikke mulig f or kontrollørene å høre hva som ble sagt.» Av ovennevnte kan man trekke den konklusjon at Gjest l har benyttet avvikende stemmevolum når han snakket til personer som ikke var i hans umiddelbare nærhet og når han snakker med sidemannen. Dette er intet tegn på åpenbar beruselse, men viser at mannen er bevisst på at man må ha et stemmenivå som er høyere når han skal bli hørt av personer som ikke er i den umiddelbare nærhet. Det er mulig at kontrollørene er av den oppfatning at det ikke er passende å bruke høy stemme inne på et skjenkested. Det er mulig at dette er riktig rent etikettemessig. Derimot er variert stemmebruk intet tegn på åpenbar beruselse. Det heter videre: «Kl noterte kontrollørene at Gjest l hadde et sløvt, sløret blikk og ustø hender da han grep etter ølglasset på bordet.» Skal man ta rapporten på alvor, noe man faktisk må gjøre, står det faktisk i rapporten at mannen hadde et sløvt og sløret blikk og ustø hender da han grep etter ølglasset. (min understrekning) Det står intet om at han hadde et sløvt blikk verken før eller etter at han grep etter ølglasset kl Det står ikke at Gjest l hadde et sløvt blikk over en viss tidsperiode. Det samme gjaldt påstanden om ustø hender. Observasjonen er gjort kl De fleste mennesker er trette på dette tidspunktet av døgnet. At man i et øyeblikks uoppmerksomhet kan fremstå med sløvt blikk og ustø hender på dette tidspunktet av døgnet behøver ikke å være et tegn på at man er åpenbart påvirket av rusmidler. Dersom man skal kunne konstatere en åpenbar beruselse må det gis en gjerningsbeskrivelse som viser at den omtalte person har vist tegn på åpenbar beruselse over et gitt tidsrom. Det er ikke tilstrekkelig at man har sett beruset ut i et eneste øyeblikk hvor man løftet et ølglass. Departementet har i Rundskriv 1-6/98 på side 176 uttalt følgende om begrepet åpenbar beruselse: Hvorvidt en person er, eller må antas å bli åpenbart beruset avhenger ikke bare av om beruselsen er synbar, men også av graden av påvirkning. Alt inntak av alkohol fører til en viss beruselse. og ikke enhver form for beruselse gjør at man er «åpenbart beruset». 16

17 Beruselsen må være kvalifisert. (min understrekning) Det er ikke beskrevet en åpenbar beruselse i kontrollrapporten. Det heter i Veilederen: Eksempel på tilleggsrapporter Kraftig påvirket Kontrollørene ankom skjenkestedet kl. 23:00 den Ca. kl. 23:25 observerte kontrollørene en mann på ca. 30 år, ca. 180 cm høy, skallet, iført hvit t-skjorte, brun skinnjakke, jeans og blå joggesko. Mannen hadde svært ustø gange, svømmende øyne og hadde flere ganger problemer med å treffe munnen med ølglasset han hadde kjøpt på stedet. Mannen beveget seg sakte mot utgangen og måtte flere ganger støtte seg til bord og stoler for å holde seg oppreist. Han tok en pause og satte seg på en stol like ved utgangsdøren før han igjen klarte å reise seg opp. Deretter gikk han ut på uteserveringen og satte seg ved første bord til venstre for døren. Kontrollørene observerte at han flere ganger sovnet mens han satt der. Flere gjester på stedet reagerte på den sovende mannen og vekket ham. Men så fort gjestene gikk bort fra mannen, sovnet han igjen. Kontrollørene var enige i at mannen var kraftig påvirket av rusmidler. Ca. kl. 23:55 tok kontrollørene kontakt med vakten og viste frem mannen. Vakten var enig i at mannen var kraftig påvirket av rusmidler og ga mannen et glass vann før han ble bedt om å forlate skjenkestedet. Da kontrollørene gjennomførte kontrollen med ansvarshavende, <navn på ansvarshavende>, ble vedkommende informert om avvikene og at det ville bli skrevet en tilleggsrapport, samt om klagefristen. Kontrollørene forlot stedet kl. 00:05. Som man vil se av eksempelet bygger ikke kontrollørene sin konklusjon på en eneste beskrevet handling. Observasjonen foregår over tid og diverse indikasjoner på åpenbar beruselse leder frem til en konklusjon Aktivitetsplikten. Likeledes er kontrollorganet pålagt å vurdere om aktivitetsplikten overholdes. Det vises til kommentarene til 4-1 som er inntatt på side 200 i rundskriv nr. IS-5/2008. Her heter det: "I andre ledd pålegges bevillingshaver en aktivitetsplikt i form av å sørge for å fjerne åpenbart påvirkede personer som befinner seg inne på skjenkestedet. Ved vurderingen av aktivitets plikten i andre ledd oppstår spørsmålet om hvor lang tid en åpenbart påvirket person kan befinne seg i skjenkelokalet før det er i strid med forskriften. Svaret må bero på en vurdering i hvert enkelt tilfelle. bl.a. av hvor påvirket personen er. lokalets størrelse og karakter, hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre fierning av åpenbart påvirkede personer og hvilke tiltak som blir truffet for å vise den aktuelle personen ut. " (min understrekning) Rapporten fra kontrollen den 3. juli 2014 inneholder ingen vurdering av om aktivitetsplikten er overholdt. Kl opplyser kontrollørene at Gjest l ga sitt kredittkort (hvordan vet de at det er et kreditt- og ikke et betalingskort) til Gjest 2 som gikk for å kjøpe drikkevarer. Det må antas at kjøpet tar noen minutter i det øl skal tappes og drinker skjenkes. Dertil drakk Gjest 2 en shot i baren før han returnerte. Først etter at kjøpet er gjort og Gjest 2 hadde vendt tilbake til sin venn trekker kontrollørene for første gang den konklusjon at Gjest l var åpenbart påvirket av rusmidler. Tidspunktet er ikke angitt noe som er en vesentlig svakhet ved rapporten. Derimot må man kunne anta at det er gått flere minutter fra kredittkortet ble overlevert til Gjest 2 til han er kommet tilbake. Det 17

18 er ikke usannsynlig at klokken er rundt Kl blir gjest l og 2 bedt om å forlate skjenkelokalet. Dette er omtrent på samme tidspunkt som kontrollørene har trukket sin konklusjon. Det er intet i kontrollørenes rapport som tilsier at omtalte personer skulle vært bortvist på et tidligere tidspunkt. Det må antas at kommunen ikke mener at personene skulle vært bortvist før selv kommunens kontrollører mente å kunne konstatere at den omtalte gjest var åpenbart beruset. Rapporten dokumenterer derfor at klagerens kontroll av gjestene fungerer på en utmerket måte. Heller ikke foreligger det noe brudd på 4 -l. Forholdet er også omtalt i rapporten fra vaktselskapet. Bilag l: Kopi av rapport av 7. juli 2014 fra vaktselskapet. Rapporten dokumenterer også at vaktene er kjent med aktivitetsplikten, noe kontrollrapporten fra kommunens kontrollører sannsynliggjør at kommunens kontrollører ikke er. Det er grunnlag for å anta at kommunen er i rettsvillfarelse når man legger til grunn at inntredelse av en åpenbar beruselse er identisk met et lovbrudd. Dette er feil. Som det fremgår av ovennevnte siterte rundskriv foreligger bruddet på alkoholloven først dersom aktivitetsplikten ikke er overholdt. Når aktivitetsplikten verken er omtalt i kontrollrapporten eller i saksfremlegget er det grunnlag for å anta at kommunen ikke er kjent med begrepet. I denne sak griper vaktene inn omtrent i det samme øyeblikket som kontrollørene mener å kunne konstatere at det foreligger en åpenbar beruselse. Det foreligger derfor intet lovbrudd Foregår det skjenking til åpenbart berusede personer? Kontrollørene har ikke kommet til en konklusjon om at Gjest l er åpenbart beruset når Gjest 2 går for å kjøpe drikkevarer. Det må kunne kreves i en rapport som kan ha betydning for et skjenkesteds videre drift at kontrollørene faktisk tidfester når man med sikkerhet kan konstatere at det foreligger en åpenbar beruselse. I og med at en slik tidfestelse ikke foreligger i denne sak, er det ikke bevismessig grunnlag for å hevde at det ble skjenket til en person med en åpenbar beruselse Presentasjon av kontrollørenes anførsler. Det heter i Veilederen på side 40: Hvis kontrollørene har observert en person som er åpenbart påvirket, skal de be ansvarshavende om også å vurdere vedkommende. Hva synes du om den gjesten som sitter der? Får den gjesten mer alkohol? Får gjesten lov til å være her? Noter i rapporten om ansvarshavende var enig eller uenig i vurderingen av de forholdene som kontrollørene har observert og rapportert. Selv om ansvarshavende er uenig i vurderingene, er det kontrollørenes observasjoner og vurderinger som skal rapporteres til kommunen. Skjenkestedet bør informeres om muligheten til å klage, og 18

19 om at de har to uker på seg fra de mottar rapporten til å kommentere den. Ta en runde i lokalet sammen med ansvarshavende og pek på de forholdene som er vurdert, og som vil bli rapportert til kommunen. Det kan bidra til større forståelse for observasjonene og vurderingene. Trekk også frem de positive observasjonene. Be om å få en underskrift på befaringsrapporten/kvitteringen som en bekreftelse på at kontrollen er gjennomført. Som det fremgår av ovennevnte skal den påstått berusede person forevises for ansvarshavende. Dette krav er blant annet begrunnet i alminnelige krav til rettssikkerhet. Konfrontasjonen skal sikre at ansvarshavende selv får se det bevis som kontrollørene mener å ha. Dersom ansvarshavende ikke deler kontrollørenes påstander, vil en konfrontasjon gi ansvarshavende muligheten til å sikre bevis i form av forklaringer fra den omtalte gjest eller fra andre tilstedeværende. Konsekvensen av at kontrollørene har tilsidesatt retningslinjene i Veilederen, er at klager fratas denne mulighet, hvilket er en reduksjon av klagers rettssikkerhet. 9. Beviskrav. Hovedregelen i forvaltningsretten er at det stilles krav om sannsynlighetsovervekt. Der hvor vedtaket er inngripende øker kravet til sannsynlighetsovervekt. Det vises til dommen inntatt i LG Saken gjaldt inndragning av en skjenkebevilling. Bevillingshaver krevde senere dom for at inndragningen var ugyldig. Retten behandlet både spørsmål om krav til saksbehandlingen, jf. fvl. 17, og om hvilke krav som må stilles til bevisene etter norsk lov og EMK artikkel6 nr. 2. Lagmannsretten viser til dommen inntatt i Rt side 1500, hvor Høyesterett kom frem til at et vedtak om midlertidig bortfall av kjøperegistrering etter lov 24. juni 1994 nr. 34 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk måtte regnes som ledd i straffeforfølgning som stengte for senere straffesak etter EMK protokoll 7 artikkel 4. Lagmannsretten gjengir på side 7 i dommen fem avsnitt i Høyesteretts dom vedrørende den rettslige klassifiseringen. Deretter uttaler lagmannsretten at: "Slik lagmannsretten ser det, har det saksforhold som foreligger i nærværende sak så klare likhetstrekk med det Høyesterett behandlet i "råfisksaken" at når det vedtak som ble behandlet der, var å regne som straff, må det samme gjelde her. " Inndragning av skjenkebevilling vil altså etter lagmannsrettens syn måtte klassifiseres som straff etter EMK, hvilket må medføre at det stilles meget strengere krav til sannsynliggjøring av de påberopte overtredelsene enn ordinær sannsynlighetsovervekt. I den aktuelle lagmannsrettssaken var beviskravene imidlertid oppfylt også om nonnen er et strafferettslig beviskrav. Lagmannsretten fant episodene tilstrekkelig sannsynliggjort, selv med utgangspunkt i det strafferettslige beviskrav. Blant annet ble det uttalt (side 7 i dommen) at det ikke var noen grunn til å tvile på det som kom frem i kontrollrapporten for den aktuelle kontrollen. 19

20 I nærværende sak er derimot de påberopte overtredelsene ikke på langt nær tilstrekkelig sannsynliggjort iht. normen. Det vises blant annet til at kontrollene ikke er utført i samsvar med Politi- og Helsedirektoratets retningslinjer (se Veilederen side 20). Heller ikke har kontrollørene fulgt Helsedirektoratets retningslinjer som er inntatt i rundskriv nr. IS-5/2008 etterfulgt. Ved å unnlate å følge statlige retningslinjer, har kommunen svekket bevisene i saken. Det skal presiseres at ingen av retningslinjene har grad av lov eller forskrift. Reglene bygger på alminnelig forvaltningsrettslig praksis. Som det fremgår av den ovenfor refererte dom anser Høyesterett reglene som «rettssikkerhetsgarantien>. Det er ikke grunnlag for å anta at rettssikkerhetsgarantiene eller kravene til bevis skal være svakere for en hel bedrift med mange ansatte enn hva tilfellet er for en enkelt person som kan miste sitt sertifikat. Når det foreligger en rettskraftig dom fra lagmannsretten bør man kunne forvente at forvaltningen følger de klare signaler som er gitt av domstolen. Det skal i den forbindelse påpekes at vi har en klar rettspraksis som reiser strenge krav til bevis i denne type saker. Dette gjelder ikke bare saker etter alkoholloven, men den generelle rettstilstand knyttet til inngripende forvaltningsvedtak. Det er derfor feil når det i kommunen saksfremlegg ikke informeres om de bevisnormer som gjelder i denne type saker. Dette kan ha forledet til folkevalgte til å treffe sin beslutning på sviktende grunnlag. Dette er en saksbehandlingsfeil som kan ha påvirket sakens utfall, j f. forvaltningslovens 41. Brukbar Bergen AS vil hevde at den foreliggende rapport ikke har den nødvendige bevisverdi for å kunne hevde at Brukbar har brutt reglene for skjenking. Opplæring av kontrollørene. Forskriftenes 9-3 lyder: «9-3. Kommunen er ansvarlig for at de som skal foreta kontroll ved salgs- og skjenkestedene (kontrollørene) får den nødvendige opplæring for å kunne ivareta sine oppgaver.» Påstanden om «snylting» viser at kontrollørene ikke er kjent med at en kontrollrapport skal være nøytralt utformet. Rapportens innhold viser videre at kontrollørene verken er kjent med aktivitetsplikten eller at man kjenner retningslinjene for rapportskriving, jf. Veilederen. Klager ønsker innsyn i opplæringsplanen for kontrollørene og krever innsyn i undervisningsopplegget. Det bes oppgitt hvordan undervisningen foregår ( Hvor mange dager og timer undervisningen består av). Videre kreves fremlagt det materialet kontrollørene gis under undervisningen og eventuelt til bruk i ettertid. Svar bes sendt til fylkesmannen og til undertegnede. Sakens videre gang. Fylkesmannen anmodes om å ta spørsmålet om vedtaket skal gis oppsettende virkning snarest mulig. 20

Fagnotat - Håkonsgaten 27, Brukbar - Inndragning av skjenkebevillingen i 2 uker (14 dager)

Fagnotat - Håkonsgaten 27, Brukbar - Inndragning av skjenkebevillingen i 2 uker (14 dager) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201213720-38 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2443 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø ADVARSEL - SKJENKEBEVILLING VÅRT HJEM AS Trykte vedlegg: Rapport

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2319 SCANDIC ALTA - SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 Saksnr.: Utvalg Møtedato DS 138/16 Kommunestyret 21.06.2016 PS 4/17 Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2540-8 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen Sakstittel: PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

Klageavgjørelse etter alkoholloven klage på tildeling av 6 prikker Munken AS

Klageavgjørelse etter alkoholloven klage på tildeling av 6 prikker Munken AS Deres ref.: 16/02523 Vår dato: 24.04.2017 Vår ref.: 2017/1228 Arkivnr.: 551 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Fagnotat - Edvard Griegs Plass 1, Dovregubbens Hall - Inndragning av skjenkebevilling for en periode på 2 uker (14 dager)

Fagnotat - Edvard Griegs Plass 1, Dovregubbens Hall - Inndragning av skjenkebevilling for en periode på 2 uker (14 dager) BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/etat for skjenkesaker Unntatt offentlighet Off.l. 13 jf. forv.l 13 Fagnotat Saksnr.: 200612096-57 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: TEGJ Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra:

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING LILLE LONDON A/S LILLE LONDON Arkivsaksnr.: 08/2818

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING LILLE LONDON A/S LILLE LONDON Arkivsaksnr.: 08/2818 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING LILLE LONDON A/S LILLE LONDON Arkivsaksnr.: 08/2818 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen

Detaljer

Fagnotat - Engen 24, Spisestedet Engen - Klage på inndragning av skjenkebevilling for en periode på 2 uker (14 dager)

Fagnotat - Engen 24, Spisestedet Engen - Klage på inndragning av skjenkebevilling for en periode på 2 uker (14 dager) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201221682-29 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2.

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2. Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Klokkesvingen Bar og Pub Arkivsaksnr.: 04/39951 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for reaksjoner

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen

Detaljer

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007:

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007: Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - SAUPSTAD PUB Arkivsaksnr.: 04/9851 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Ayzel Øzdemir, org.nr 985 531 544 Saupstad Pub, Saupstadringen

Detaljer

Fagnotat - Torget 2, Wave, Mex-Tex, Sun Z Bar - Inndragning av skjenkebevilling for en periode på 3 uker

Fagnotat - Torget 2, Wave, Mex-Tex, Sun Z Bar - Inndragning av skjenkebevilling for en periode på 3 uker BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200904538-158 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200602604-71 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Ansvar Bevillingshavers ansvar, jf. alkoholloven, alkoholforskriften og lovens forarbeider: Bevillingen skal utøves på en slik måte

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2087-15 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: HAN SKJENKE AS - BRUDD PÅ LOV OM SKJENKING AV ALKOHOL

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2087-15 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: HAN SKJENKE AS - BRUDD PÅ LOV OM SKJENKING AV ALKOHOL Saksfremlegg Saksnr.: 08/2087-15 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: HAN SKJENKE AS - BRUDD PÅ LOV OM SKJENKING AV ALKOHOL Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. mai 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200406490-150 Emnekode: - Saksbeh: BENL Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 16. mai

Detaljer

LLOYDS PUB - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING.

LLOYDS PUB - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING. LLOYDS PUB - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING. Arkivsaksnr.: 13/162 Arkiv: U63 &58 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/13 Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger 02.05.2013 66/13 Formannskapet 14.05.2013

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CHAMPS SPORTSBAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CHAMPS SPORTSBAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BME-13/3142-12 32754/14 30.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200602604-81 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201122409-107 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Stab Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 10. oktober

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. november 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. november 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200720684-80 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 3. november

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1. 1/15 15/8548 Ringerike Studentkro - Celebro Brudd på forskrift til alkoholloven, 4-1.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1. 1/15 15/8548 Ringerike Studentkro - Celebro Brudd på forskrift til alkoholloven, 4-1. Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger Møtested: Salong 1 Møtedato: 13.11.2015 Tid: 12:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KORVETTEN, KONGSGÅRDBAKKEN 4 - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KORVETTEN, KONGSGÅRDBAKKEN 4 - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/5804-6 95092/14 30.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 11.11.2014 Stavanger

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- HALVLITERN AS - HOLDEPLASSEN Arkivsaksnr.: 09/21527

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- HALVLITERN AS - HOLDEPLASSEN Arkivsaksnr.: 09/21527 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- HALVLITERN AS - HOLDEPLASSEN Arkivsaksnr.: 09/21527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200016026-161 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. mars

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende, avdekket ved kontroll den 24. januar 2008:

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende, avdekket ved kontroll den 24. januar 2008: Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - KVIKKSTOCK AS Arkivsaksnr.: 07/20757 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Kvikkstock AS, org.nr 988 877 506, Innherresveien 11,

Detaljer

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Kapittel 5. Kunnskapsprøve 5-1. Styrer og stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Detaljer

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer

Detaljer

Saksframlegg. Brudd på alkoholloven 8-11 og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr. 538 4-1 og 4-2.

Saksframlegg. Brudd på alkoholloven 8-11 og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr. 538 4-1 og 4-2. Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Tiger Tiger Trondheim Arkivsaksnr.: 04/2716 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for reaksjoner ved

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 1. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 1. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201000113-25 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201511459-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. juli 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. juli 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200705993-66 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 3. juli 2009

Detaljer

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer.

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak 1/16 Revidert av kommunestyret 08.12.16 sak 67/16 Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989

Detaljer

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201123995-39 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager

Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000272-103 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Ihht alkohollovens 4-2, 3. ledd kan en skjenkebevilling utvides til å omfatte innførsel av alkoholholdig drikk for skjenking i egen virksomhet.

Ihht alkohollovens 4-2, 3. ledd kan en skjenkebevilling utvides til å omfatte innførsel av alkoholholdig drikk for skjenking i egen virksomhet. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200820302-51 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014.

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000247-49 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. januar 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. januar 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Notat Saksnr.: 200901183-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27. januar 2009

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Prinsippsak - retningslinjer - reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser ved arrangementer over kortere perioder Arkivsaksnr.: 05/38028 Forslag til vedtak: Rådmannen ber formannskapet

Detaljer

Fagnotat - Nye Fyllingsdalen Teater, Folke Bernadottes vei 21 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal frem til

Fagnotat - Nye Fyllingsdalen Teater, Folke Bernadottes vei 21 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201411111-23 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 29. mars

Detaljer

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Brazil Bar & Lounge - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Brazil Bar & Lounge - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201405855-14 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Vestlivegen 2. Bonbori - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2 inne og ved uteservering

Fagnotat - Vestlivegen 2. Bonbori - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201624194-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 16. august

Detaljer

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved Kryddar, Østre Nesttunvegen 6, innvilges.

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved Kryddar, Østre Nesttunvegen 6, innvilges. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201400179-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. september 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. september 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200412863-45 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 21. september

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201329854-27 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201002749-90 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200001983-76 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200916959-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. april 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. april 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200003917-47 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende, avdekket ved kontroll den 27. desember 2007:

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende, avdekket ved kontroll den 27. desember 2007: Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - MORMORS STUE AS Arkivsaksnr.: 04/8353 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Mormors Stue AS, org.nr 968 491 008, Nedre Enkeltskillingsveita

Detaljer

Vedtak i klagesak etter alkoholloven - klage på kommunens inndragningsvedtak i 3 uker Hall Toll 2. etasje

Vedtak i klagesak etter alkoholloven - klage på kommunens inndragningsvedtak i 3 uker Hall Toll 2. etasje Deres ref.: 12/9132-42 Vår dato: 16.02.2015 Vår ref.: 2014/11803 Arkivnr.: 551 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/6440-54 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Grethe Hansen GALLERI ALTA - BRUDD PÅ LOV OM SKJENKING AV ALKOHOL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/6440-54 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Grethe Hansen GALLERI ALTA - BRUDD PÅ LOV OM SKJENKING AV ALKOHOL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/6440-54 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Grethe Hansen Sakstittel: GALLERI ALTA - BRUDD PÅ LOV OM SKJENKING AV ALKOHOL Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Innstilling:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 15. september 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 15. september 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200001983-97 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-132 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201432604-8 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Stab Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 5. januar 2015.

Detaljer

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ved Golden Chopsticks, Kringsjåveien 45, innvilges.

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ved Golden Chopsticks, Kringsjåveien 45, innvilges. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201626723-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 30. september

Detaljer

Prikktildelingssystemet

Prikktildelingssystemet Prikktildelingssystemet Bakgrunn/formål Tidligere få kommuner som brukte inndragning sett i sammenheng med antall innrapporterte overtredelser - øke bruken av inndragning Manglende reaksjoner gir useriøse

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201102922-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale.

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201217489-4 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. januar 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. januar 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Notat Saksnr.: 200609210-32 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. januar 2009

Detaljer

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201633418-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 26. januar

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201413657-20 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Fra: Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett

Detaljer

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000324-115 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 10. november 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 10. november 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201005301-28 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: SERB Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Det nye hurtigruteskipet MS Spitsbergen forventes ferdigstilt i løpet av våren 2016.

Det nye hurtigruteskipet MS Spitsbergen forventes ferdigstilt i løpet av våren 2016. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201613264-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27. april

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Fagnotat - Nygårdsgt. 31. Bean & Breakfast - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2 inne og ved uteservering

Fagnotat - Nygårdsgt. 31. Bean & Breakfast - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201314740-8 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/ ONKEL OSKAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR EN PERIODE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/ ONKEL OSKAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR EN PERIODE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/1581-2 ONKEL OSKAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR EN PERIODE Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Klage på avslag på søknad om skjenkebevilling Safin Ali Ahmed - Mexico Sombrero Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. Klage på avslag på søknad om skjenkebevilling Safin Ali Ahmed - Mexico Sombrero Arkivsaksnr. Klage på avslag på søknad om skjenkebevilling Safin Ali Ahmed - Mexico Sombrero Arkivsaksnr.: 05/32811 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet stadfester sitt vedtak av 8. november 2005 og avslår

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201516956-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 17. november 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 17. november 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200914568-11 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: SIGH Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200400598-184 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Stab Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 10. desember

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

Fagnotat - Bocca Restaurant og Bar, Øvre Ole Bulls plass 3 - Søknad om endring av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016

Fagnotat - Bocca Restaurant og Bar, Øvre Ole Bulls plass 3 - Søknad om endring av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200601111-128 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 15. november 2011

Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 15. november 2011 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200804226-64 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS Saksbehandler, innvalgstelefon Reidun Våge Danielsen, 55 57 22 36 Vår dato 20.02.2015 Deres dato Vår referanse 2015/661 551 Deres referanse Bergen kommune Kontor for skjenkesaker Postboks 7700 5020 BERGEN

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. mars 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. mars 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201001486-20 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Torggaten 7. Beer Factory - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3

Torggaten 7. Beer Factory - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/etat for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201531054-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Etat for skjenkesaker Dato: 03. desember 2015

Detaljer

Nytt prikktildelingssystem ved inndragning

Nytt prikktildelingssystem ved inndragning Nytt prikktildelingssystem ved inndragning Det årlige alkohollovsseminaret for Oslo, Nytt prikksystem trådte i kraft 01.01.2016 Alkoholloven 1-8 og alkoholforskriften kapittel 10 Helsedirektoratets merknader

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. juni 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. juni 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201013209-23 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Bevillingshaver har i sitt brev av 21.07.14 til Kontor for skjenkesaker kommet med sin uttalelse til rapporten.

Bevillingshaver har i sitt brev av 21.07.14 til Kontor for skjenkesaker kommet med sin uttalelse til rapporten. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200001845-66 Emnekode: SFS-7512 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 28.

Detaljer

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc.

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200612968-59 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Hollendergaten 11. No Stress - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 2 uker (14 dager)

Fagnotat - Hollendergaten 11. No Stress - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 2 uker (14 dager) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201122409-94 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201511301-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. september 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. september 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201120103-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201425465-16 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Stab Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 15. oktober

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 10. mai 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 10. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201110415-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201001546-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Bevillingssøker er Fana Catering og Selskapsservice AS, org. nr. 964 359 156. Det har ikke tidligere vært skjenkebevilling i lokalene.

Bevillingssøker er Fana Catering og Selskapsservice AS, org. nr. 964 359 156. Det har ikke tidligere vært skjenkebevilling i lokalene. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201303748-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 23. september 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 23. september 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201011721-11 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING RESTAURANTHUSET FRAKKEN Arkivsaksnr.: 08/759

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING RESTAURANTHUSET FRAKKEN Arkivsaksnr.: 08/759 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING RESTAURANTHUSET FRAKKEN Arkivsaksnr.: 08/759 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Restauranthuset

Detaljer