MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Orienteringssaker. 6/10 Adgangskontrollanlegg i Nytt sykehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Orienteringssaker. 6/10 Adgangskontrollanlegg i Nytt sykehus"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10. Møtedato: , kl 12:00-15:00 SAKSLISTE Sak Orienteringssaker 6/10 Adgangskontrollanlegg i Nytt sykehus 7/10 Reklamasjonssak: Fødestuer utbedring av lystgassproblematikk 8/10 Regnskapsrapport /10 Årsmelding /10 Godkjenning av møteprotokoll

2 Sak 6/10 Adgangskontrollanlegg i Nytt sykehus Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Saksbehandler: Nina Tanche-Nilssen Arkivsak: 10/ Arkiv: Innstilling Sameiet slutter seg til de prinsipper og retningslinjer som beskrives i saksframlegget. Foreslåtte prosedyrer for ID-kort og elektronisk ID skal benyttes i Sameiets bygninger. St. Olav Eiendom, som systemforvalter legger en plan for formalisering av samarbeidet med brukere og driftere av anlegget, etter mal fra øvrige tversgående anlegg. St. Olav Eiendom, som systemforvalter sørger for gjennomgang og oppgradering av adgangskontrollanleggene for byggefase 1. Dette gjennomføres i samarbeid med brukere og driftere. Forbedringsområdene innen IKT følges opp av IKT-gruppen, med spesielt fokus på forbedret brukervennlighet av bestillingssystemet.

3 VEDLEGG 1. Saksframlegg sak 14/2005 Adgangskontroll 2. Beskrivelse av adgangsnivåene (Grønt, gult, blått og rødt) 3. Utkast til prosedyre for ID-kort og elektronisk ID, utstedelse, endringer og retur - 4. Tilgang til IT-systemer og adgang til kontrollerte områder arbeidsprosedyre utsteder 5. Soneplaner og adgangsbegrensninger Presentasjon BAKGRUNN Prosjektgruppe Adgangskontroll i Sambruksplanprosjektet har hatt til oppgave å bidra til en vellykket ferdigstilling og ibrukstakelse av adgangskontrollanlegget i Byggefase 2, samt å komme med en anbefaling i forhold adgangskontrollanlegget i Byggefase 1. Sambruksplanarbeidet avsluttes sommeren 2010 og Prosjektgruppe Adgangskontroll i sin nåværende form opphører. Forvaltning av adgangskontrollanlegget videreføres av Sameiet. Retningslinjer for adgangskontrollen er tidligere lagt fram for Sameiestyret i sak 14/05 (Se vedlegg 1) der følgende vedtak ble fattet: Sameiet vedtar de prinsipper som er lagt til grunn for adgangskontroll. Dette er lagt til grunn for adgangskontrollgruppens arbeid. Prinsipper (Som i vedtak 14/2005) 1. Arealene skal i størst mulig grad være åpne for ansatte og studenter. 2. Det skal være enkelt å administrere arbeidet med å gi tilgang 3. Det skal være færrest mulig grupperinger av ansatte og studenter Oppbygging. Det er 4 adgangsnivå (grønt, gult, blått, rødt se vedlegg 2) Anlegget er sonebasert (består av adgangssoner) 2 typer kortlesere. - Med tastatur der det er krav til bruk av PIN-kode. - Forenklet kortleser uten tastatur (enkeltkontor, grupperom,osv.) Soneplaner og adgangsmatriser viser forutsetningene Klokkeslett og PIN-kode. - Åpningstider avtales for nivå blått og gult - Tidspunkt for bruk av PIN-kode avtales Ved bruk av PIN-kode blir bruk registrert og data lagret i 1 uke. Det er ingen nøkkeladministrasjon (med unntak av nøkler for teknisk drift) Adgangskort er samtidig et personlig ID-kort. For St. Olav ansatte benyttes kortet også for å gi datatilgang Adgangsmatrise - Denne viser soner og adgangsgrupper. - Adgangsgrupper (ansatt St. Olav, Ansatt NTNU, studenter, osv. - sentervis eller tversgående) - Romgrupper (avfallsrom, undervisningsrom, osv ) - Generell adgang - Dedikert adgang spesielle soner med adgang etter navneliste - Tidsstyring av kortlesere angis i adgangsmatrisen

4 Retningslinjer Personer som skal gis tilgang (data for St.Olav) eller adgang må ligge i persondatabasen som adgangskontrollen henter info fra. Det må lages egne retningslinjer for utstedelse av kort for adgang og tilgang for personer fra eksterne firma og andre besøkende (personer som ikke ligger i persondatabasen) Det kreves bestilling fra autorisert rekvirent for bestilling av adgang og tilgang. Autorisert rekvirent er administrativ leder (Dette kan evt. delegeres til navngitt person). Alle må ha underskrevet taushetserklæring. Hvor det er flere brukere i en sone må ønske om endringer klareres med øvrige bruker i sonen. Alle ansatte gis adgang til alle undervisningsrom (NTNU og St.Olav) Forvaltning og drift Sameiet er systemeier for adgangskontrollanlegget, med St. Olav Eiendom som systemforvalter. Systemforvalter må arbeide tett med de berørte brukerne av anlegget og sørge for at dette arbeidet blir formalisert (ref. også andre tversgående system). Driftsansvaret ligger i avtale mellom St. Olav Eiendom og St. Olav Driftsservice: - Allmenn teknikk har teknisk drift av anlegget, dørmiljø, og skallsikring - Kundeservice har ansvar for å utstede kort og å gi adgang etter rekvisisjon. Prosedyrer for ID-kort Utkast til reviderte prosedyre er utarbeidet. Eksisterende prosedyrer (I St. Olavs EQS) er ikke dekkende for området. Prosedyrene er felles, og må legges tilgjengelig på Sameiets hjemmeside. Se vedlegg 3 og 4. Prosedyrer for endringer Ved behov for endringer benyttes Sameiets vanlige prosedyrer for endringer. Saken diskuteres i Husrådet dersom endringen berører flere parter i samme senter. Systemforvalter ivaretar hensyn som måtte gå på tvers av flere senter. Oppfølging IKT 1. Problemer med underliggende persondatabaser for ansatte og studenter. (Tilleggsbestilling PRS) 2. Problemer med dataflyt i ulike tilgrensende databaser (Reklamasjon mot HBMN) 3. Forbedring av bestillingsrutiner for ID-kort, slik at denne blir mer automatisert, brukervennlig, og web.basert. (Endringsforslag IKT) 4. Oppgradering med interaktive elektroniske tegninger. (Endringsanmodning) Disse områdene følges opp av Sameiets IKT-gruppe. Reklamasjon på leveransen i Byggefase 1 Adgangskontrollanlegget i Byggefase 1 er ikke bygd opp sonebasert slik som forutsatt. Dette i kombinasjon med de tekniske problemene knyttet til IKT er årsak til at Sameiet har vurdert om det skulle reklameres på adgangskontrollanlegget overfor Helsebygg. (Se vedlegg 5) Reklamasjonssak berøres ikke i saksframlegget.

5 Oppgradering av adgangskontrollanlegget i Byggefase 1 For fase 1 mangler dokumentasjon både når det gjelder soneplaner og adgangsmatriser. Systemforvalter må sørge for gjennomgang og oppgradering av adgangskontrollanleggene for byggefase 1, så snart byggefase 2 er kommet over i vanlig drift. Grunnlagsarbeidet (soneplaner og adgangsmatriser) bør startes opp før sommeren 2010 og settes i drift snarest. FAKTISKE OPPLYSNINGER Rammebetingelser for planlegging av Adgangskontrollanlegget i Nytt sykehus finnes i dokumentene: RIT 2000 IGP Rapport Systemstrategi for sikringsanlegg Regionsykehuset i Trondheim Visjon for ASV. Lederrådsvedtak ( ) RIT 2000 ASV prosjektet, rapport konsept for sikring. ( Adgang, sikkerhet, og veiledning i Sykehus). (Nov 2000) Leveransen er en del av Teknisk Integrator, Entreprise DEL B25 Sikringsanlegg. ( ) Konsept for sikring. Behandlet av FUEs styringsgruppe Omfang av sikring og adgangskontroll i byggefase 2. Behandlet av FUEs styringsgruppe Instituttledermøte ved DMF ga sin tilslutning til de foreslåtte Retningslinjer for Adgangskontroll i nytt Sykehus. Prosjektgruppe Adgangskontroll har bestått av representanter fra: Helsebygg Midt-Norge 2 stk. St. Olav Enhet for Nytt Sykehus 2 stk. St. Olav Allmenn Teknikk 2 stk. St. Olav Kundesenteret 2 stk. St. Olav Eiendom 1 stk NTNU/IKT-gruppen 1stk NTNU/Prosjektsekretariatet 1 stk. Ved gjennomføring av Work-shops for utarbeidelse av forslag til nye prosedyrer for ID-kort ble gruppen forstreket med: 1 prosessleder fra HBMN, Kvalitetssjef fra St. Olav, 1 representant fra NTNU Sikkerhet og Service, og 1 representant fra NTNU Bygningsdrift. DRØFTING Adgangskontrollanlegget skal ivareta mange hensyn: behov for trygghet ønske om åpenhet behov for sikring av opplysninger og verdier ønske om fleksibilitet krav om effektivitet

6 Disse vil hensynene vil av og til være i motstrid med hverandre, og vil gi føringer for hvordan man skal arbeide og oppføres seg i bygningene. Eksempler på dette er: Adgangskortet også et ID-kort. Dette fører til spesielle krav til utstedelse, utforming og bruk. Det skal alltid bæres på, være unikt, og kan bare utstedes til en bestemt person. Enkeltrom og enkelt kontor innen samme adgangsnivå har normalt ikke kortleser/lås. Dette stiller krav til oppbevaring av papirer og utstyr - og låsbare skap/låsbar PC. Erfaring byggefase 2 er at det på forhånd er sterkt ønske om bruk av permanent låste dører, bruk av PIN-koder, og begrensede adgangsgrupper, men dette endres etter innflytting. I en driftssituasjon det viktigste å kunne komme raskt og effektiv dit man skal. Det er uproblematisk å gjøre slike endringer i adgangsmatrisene. Det må legges opp til en forvaltning og drift av anlegget som ivaretar alle sider av adgangskontrollens oppgaver, og at dette formaliseres i forhold til brukere og alle sider ved drift. KONKLUSJON De prinsipper og retningslinjer som er beskrives i saksframlegget legges til grunn for videre arbeid. Foreslåtte prosedyrer for ID-kort og elektronisk ID benyttes i Sameiets bygninger. Disse legges inn i St. Olav kvalitetssystem (EQS), og ut på Sameiets hjemmesider. Sammen med prosedyrene legges det ut generell informasjon om adgangskontrollanlegget. Retningslinjer for utstedelse av kort for adgang og tilgang for personer fra eksterne firma og andre besøkende (personer som ikke ligger i persondatabasen) må presiseres nærmere. St. Olav Eiendom, som systemforvalter legger en plan for formalisering av samarbeidet med brukere og drifter av anlegget, etter mal fra øvrige tversgående anlegg. Ved behov for endringer i adgangskontrollanlegget benyttes Sameiets vanlige prosedyrer for endringer. Saken diskuteres i Husrådet dersom endringen berører flere parter i samme senter. Systemforvalter ivaretar hensyn som måtte gå på tvers av flere senter. St. Olav Eiendom, som systemforvalter sørger for gjennomgang og oppgradering av adgangskontrollanleggene for byggefase 1. Dette gjennomføres i samarbeid med brukere og driftere etter mal fra øvrige tversgående anlegg. Forbedringsområdene innen IKT følges opp av IKT-gruppen, med spesielt fokus på forbedret brukervennlighet av bestillingssystemet.

7

8

9

10 ID-kort og elektronisk ID, utstedelse, endringer og retur Prosedyre for alle Hensikt Prosedyren viser hvordan man skal gå frem når man skal ha nytt ID-kort, har mistet/skadet ID-kortet og når man skal ha endring i adgang, som vist i figur 1. Nyansatt/ny student kommer på jobb Fylle ut rekvisisjon for adgang Gå til Kundesenteret Kundesenteret utstedet adgangskort Ansatt/student har tapt/skadet kort Varsle umiddelbart om mistet/skadet kort Ansatt/student med adgang til nødvendige områder Ansatt trenger endring i adgang Figur 1: Flytskjema Fylle ut rekvisisjon for adgang Rekvisisjon sendes Kundesenteret Kundesenteret aktiverer ny adgang i hht rekvisisjon Prosedyren skal sikre korrekt framgangsmåte ved utstedelse og bruk av ID-kort og elektronisk ID kontroll med adgang til alle kontrollerte områder for ansatte og personer med oppdrag ved det som er dekket av St. Olavs adgangskontrollsystem at adgang kun gis etter tjenstlig behov at adgang termineres automatisk Omfang Gjelder alle ansatte og personer med oppdrag ved det som er dekket av St. Olavs adgangskontrollsystem. Gjelder administrasjon av all adgang og tilleggsadgang til kontrollerte områder. Gjelder administrasjon av all tilgang med elektronisk ID. Gjelder utstedelse av identitetskort i bygge- og anleggsnæringen som krevd av Arbeidstilsynet, se 1

11 Unntak: Følgende enheter har egne prosedyrer på nivå 2 som ivaretar sikkerheten på samme nivå: Orkdal sykehus Deler av psykisk helsevern Tronsletten Røros sykehus Brøset Grunnlagsinformasjon Alle ansatte og personer som har oppdrag i sykehuset skal bære ID-kort. Kortet skal bæres synlig slik at navn er lesbart og bildet er synlig. ID-kortet har tre funksjoner 1. adgangskort til adgangskontrollerte områder 2. den innebygde chipen kan gi en elektronisk ID med tilgangsrettigheter til foretakets IKT-system i nytt sykehus 3. Identifikasjonskort Det skal velges en egen kode for elektronisk ID med tilgangsrettigheter, da denne ikke skal kunne spores i Kundesenterets ID-kort arkiv. Koden for adgangsrettigheter kan spores. Fotografering til ID-kort og utstedelse av kort foregår i Kundesenteret, St. Olavs Driftsservice. Det er en forutsetning at de som er tildelt adgangskort har underskrevet taushetserklæring. Rekvirent er ansvarlig for dette. Alle som har oppdrag på byggeplassen, skal bære et spesielt ID-kort etter krav fra Arbeidstilsynet. Kortet bestilles av arbeidsgiver. Definisjoner Adgangskontrollområdet: Det som er dekket av St. Olavs adgangskontrollsystem Rekvisisjon: Skjema for bestilling av ID-kort. Skjemaene finnes under Relatert ID-kort: Personlig kort med navn, stillingstittel og bilde med følgende funksjoner: Adgang: Fysisk adgang til bygg, arealer og rom Tilgang: Tilgang til pålogging av datasystemer i Nytt Sykehus for St. Olav Rekvisisjonsrett: Rettighet til å signere rekvisisjon, det vil si bestemme hvem som skal ha ID-kort, gi adgang på definerte områder, samt tildele datatilgang. Rekvisisjonsrett kan utstedes til personer i firma og enheter som benytter lokaler i adgangskontrollområdet, samt til personer i eksterne firma som drifter og forvalter IKT-systemer. Rekvirent: Person som utsteder rekvisisjon i henhold til rekvisisjonsrett, på St. Olav etter prosedyren Tilgang til IT-systemer og adgang til kontrollerte områder, se Relatert. Legitimasjon: Gyldig legitimasjon er: o pass 2

12 o norske førerkort utstedt etter 1998 o bankkort fra norske banker (med identitet for innehaver) Kontaktinformasjon Besøksadresse: St. Olavs Driftsservice, Kundesenteret (1.etg i Forsyningssenteret), Prinsesse Kristinas gate. Postadresse: Olav Kyrresgate Trondheim Telefon: (738) Telefax: (738) E-post: Kundesenteret er åpent mandag til fredag: Priser ID-kort faktureres etter gjeldende avtaler. Arbeidsbeskrivelse Ansvar Klinikksjef / divisjonssjef / forretningssjef / stabsledere eller andre rekvirenter som skriftlig er bemyndiget med rekvisisjonsrett Kundesenteret Læresteder Alle som benytter St. Olavs Hospitals ID-kort Fremgangsmåte Dersom det er store grupper som skal ha nye ID-kort, anbefales det at Kundesenteret kontaktes og tidspunkt avtales på forhånd. Rekvirent sørger for: 3

13 Ved nyansettelse/ ny student: Registrere den som skal ha ID-kort o i PRS for de som skal ha ID-kort via St. Olav o i Kjernen for de som skal ha ID-kort via NTNU o til HEMIT om vedkommende skal ha datatilgang o Sette eventuell tidsbegrensing for disse systemene Dette bør gjøres ei uke før personen skal ha ID-kortet. Fylle ut og skrive under rekvisisjon for den som skal ha ID-kort, se Relatert o Presiserer hvilken adgang som skal gis i ID-kortet Rekvirent skal kun gi adgang til områder rekvisisjonsretten dekker Skal adgang gis til andre områder, må det innhentes skriftlig tillatelse fra rekvirent for det aktuelle området Sette eventuell tidsbegrensing på adgang o Presiserer om datatilgang skal gis i ID-kortet Ved endring av adgang: Sende inn skriftlig melding om adgangsendring til o Som over skal rekvirent kun gi adgang til områder rekvisisjonsretten dekker o Melding om adgangsendring kan også sendes Kundesenteret via fax eller bestillingsportalen For studenter i praksis: Rekvirent ved St. Olavs Hospital som mottar studenter i praksis, må rekvirere adgang for disse. Andre regler for rekvirent: Om mange på en gang skal ha ID-kort, f.eks ved flytting, kan rekvirenten avtale med Kundesenteret at rekvisisjon for hver enkelt person ikke er nødvendig. Da holder det med liste sendt til Rekvirent skal også o Hente inn ID-kort ved avsluttet arbeids-/studieforhold og returnere IDkortet til Kundesenteret for makulering o Melde fra til Kundesenteret om adgang eller datatilgang opphører Læresteder: Rekvirent ved lærestedene 4

14 Sørger for at studentene er registrert i Kjernen lager liste med følgende innhold, som sendes Kundesenteret: Navn Personnr. Type studium Den som skal ha ID-kort: tar med rekvisisjonen og gyldig legitimasjon (norsk bankkort / norsk førerkort / pass) og møter opp på Kundesenteret i åpningstiden. Om det er avtalt med Kundesenteret at liste er sendt, trengs ikke rekvisisjon. Studenter må ta med seg studentkort til Kundesenteret når ID-kort skal utstedes Velger PIN-kode, 4 siffer, som benyttes sammen med ID-kortet på enkelte dører Om pålogging av datasystemet på Nytt Sykehus skal gis: En annen PINkode enn den for adgang, 4 siffer, velges Varsler Kundesenteret umiddelbart om ID-kortet mistes eller ødelegges, og kontakter leder for rekvisisjon for utstedelse av nytt ID-kort Ved mistet kort: Kontakt Kundesenteret på telefon (738)67500 / Om PIN-kode glemmes: Møt opp på Kundesenteret, ta med ID-kortet og legitimasjon, og lag ny PIN-kode Om ID-kortet glemmes: Lånekort varig 72 timer hentes på Kundesenteret ved oppmøte. Ta med legitimasjon Kundesenteret: Utsteder ID-kort og gir adgang i henhold til rekvisisjon / liste Gir eventuell datatilgang i henhold til rekvisisjon / liste Endrer adgang ved skriftlig beskjed fra rekvirent Sperrer ID-kort om det er mistet Sletter adgang og tilgang ved melding om slutt i arbeids-/studieforhold Utsteder lånekort med varighet i 72 timer ved behov Makulerer utgåtte ID-kort Må diskuteres: Avdelingene / Rekvirent skal: oppbevare og levere ut ID-kort merket besøkende eller servicepersonell" (benyttes ved besøk eller oppdrag inntil 3 dager) 5

15 opprette og ajourføre registreringsprotokoll eller kvitteringsliste for utlånte kort. føre kontroll med at kort tilbakeleveres ved fratredelse eller endt oppdrag og sende kortene til Kundesenteret for makulering. Referanser: Skjema for rekvisisjon Prosedyre for rekvisisjonsrett Prosedyre for tilgang til IT-systemer og adgang til kontrollerte områder hovedprosess 6

16 Sett inn avd.navn Olav Kyrres gate Trondheim Telefon: Telefaks: Tilgang til IT-systemer og adgang til kontrollerte områder Kundesenterets arbeidsprosedyre Innledning / Bakgrunn Prosedyren gjelder utstedelse av ID-kort, tildeling av adgangsrettigheter og tildeling av datatilgang for ansatte på St. Olav og NTNU og studenter, samt behandling av varsel om mistet/tapt kort. I figuren under beskrives prosessen. Nyansatt/ny student kommer på jobb Fylle ut rekvisisjon for adgang Gå til Kundesenteret Kundesenteret utstedet adgangskort Ansatt/student har tapt/skadet kort Varsle umiddelbart om mistet/skadet kort Ansatt/student med adgang til nødvendige områder Ansatt trenger endring i adgang Fylle ut rekvisisjon for adgang Rekvisisjon sendes Kundesenteret Kundesenteret aktiverer ny adgang i hht rekvisisjon Hensikt Prosedyren / retningslinjen skal bidra til at produksjon av ID-kort med tilhørende funksjonalitet, samt tildeling av adgangsrettigheter og datatilgang går etter gjeldende retningslinjer. Retningslinjene er gitt av Sameiet i Nivå1-prosedyre. Hensikten er at rette vedkommende skal få adgang og tilgang, samt at det blir gjort enhetlig. Omfang Prosedyren / retningslinjen gjelder alle ansatte på Kundesenteret. Grunnlagsinformasjon Kundesenteret utfører arbeidsoppgavene beskrevet i denne prosedyren etter retningslinjer gitt av Sameiet. Det henvises til Nivå1-prosedyren, se Relatert. Definisjoner: Adgangskontrollområdet: Det som er dekket av St. Olavs adgangskontrollsystem Rekvisisjon: Skjema for bestilling av ID-kort. Skjemaene finnes under Relatert 1

17 Sett inn avd.navn Olav Kyrres gate Trondheim Telefon: Telefaks: ID-kort: Personlig kort med navn, stillingstittel og bilde med følgende funksjoner: Adgang: Fysisk adgang til bygg, arealer og rom Tilgang: Tilgang til pålogging av datasystemer i Nytt Sykehus for St. Olav Rekvisisjonsrett: Rettighet til å signere rekvisisjon, det vil si bestemme hvem som skal ha ID-kort, gi adgang på definerte områder, samt tildele datatilgang. Rekvisisjonsrett kan utstedes til personer i firma og enheter som benytter lokaler i adgangskontrollområdet, samt til personer i eksterne firma som drifter og forvalter IKT-systemer. Rekvirent: Person som utsteder rekvisisjon i henhold til rekvisisjonsrett, på St. Olav etter prosedyren Tilgang til IT-systemer og adgang til kontrollerte områder, se Relatert. Legitimasjon: Gyldig legitimasjon er: o pass o norske førerkort utstedt etter 1998 o bankkort fra norske banker (med identitet for innehaver) Arbeidsbeskrivelse Ansvar Enhver som utfører arbeidsoppgavene beskrevet i denne prosedyren, har ansvar for at oppgavene blir utført slik prosedyren beskriver. Enhver som utfører arbeidsoppgavene har ansvar for å sette seg inn i Nivå1- prosedyren. Fremgangsmåte Nyansatt / ny student kommer og skal ha ID-kort Person som skal ha ID-kort tar med rekvisisjon til Kundesenteret Kundesenteret kontrollerer at Rekvisisjonen er signert i henhold til rekvisisjonsrett for gjeldende områder Personen står oppført på eventuell liste om dette er avtalt i stedet for rekvisisjon Legitimasjon stemmer med person, slik at rette vedkommende får ID-kortet Rekvisisjonen er korrekt og dekkende utfylt Personen er registrert i ID-kortdatabasen via PRS eller Kjernen Hver person skal ha kun ett kort Kundesenteret lager og aktiverer kortet med adgang/tilgang i henhold til rekvisisjonen. Den ansatte definerer PIN-kode for adgang og får utdelt brukerveiledning for adgangskort, se vedlegg. 2

18 Sett inn avd.navn Olav Kyrres gate Trondheim Telefon: Telefaks: Eventuell datatilgang til Nytt Sykehus ordnes. Den ansatte definerer en annen PINkode for tilgang enn for adgang, slik at denne PIN-koden ikke skal kunne spores. Rekvisisjonen arkiveres i Kundesenterets arkiv. Ansatt/student har tapt/skadet kort Kundesenteret mottar beskjed om tapt/skadet kort: Kort registreres som mistet i ID-kortdatabasen, noe som medfører at alle adganger på Nytt Sykehus sperres på det gjeldende kortet Datatilgang sperres på det gjeldende kortet Den som har mistet kortet, tar med ny rekvisisjon til Kundesenteret, som utsteder nytt ID-kort som beskrevet over Ansatt/student trenger endring i adgang Kundesenteret mottar skriftlig beskjed om endring i adgang fra rekvirent Kundesenteret kontrollerer at beskjeden kommer fra person med rekvisisjonsrett på gjeldende område Kundesenteret gir adgang som beskrevet i skriftlig beskjed Arkiveres Glemt ID-kort Person som har glemt ID-kort, kommer til Kundesenteret og legitimerer seg. Vedkommende får tildelt et lånekort, som aktiveres for adgang samt om nødvendig datatilgang. Kortet vil virke i 72 timer. Datatilgang sperres automatisk etter 72 timer. Kundesenteret sperrer adgang på lånekortet etter samme tid. Når lånekortet leveres tilbake, slettes all tilgang og adgang om det ikke har skjedd automatisk, og lånekortet kan brukes på nytt. Lånekort som ikke leveres tilbake, blir belastet avdelinga til den som har lånt kortet. ID-kort til eksterne firma Utstedelse av nytt kort er lik som for nyansatt, se over. Endring av adgang er lik som for ansatt, se over. En viktig forskjell er at rekvisisjon / skriftlig beskjed ofte vil være signert av personell fra Allmenn Teknikk, som oftest har ansvar for å leie inn eksterne firma. Referanser Referanse til Nivå1-prosedyren 3

19 Adgangsnivå Grønnsone - Fri adgang. Områder som er alminnelig åpnet for alle ansatte, pasienter og besøkende. Adgang gjennom ytre skall eller fra andre grønne soner i sykehuset Gul sone - Delvis fri adgang. Fri adgang i kjernetid (som grønn). Kontrollert adgang utenom definert kjernetid (som blå) Blå sone - Begrenset adgang. Område med kontrollert adgang. Linjeledelse definerer hvem som skal ha adgang til de ulike områder. Rød sone - Strengt begrenset adgang. Rom med kontrollert adgang, eksempelvis tekniske rom og medisinrom 1

20 Soneplaner og adgangsbegrensninger 1 Erfaringer fra fase 1 - hva forventet vi og hva fikk vi? 2 Mål ved utarbeidelse av sikringsplaner ( ) Løsningen må ivareta behov for trygghet ønske om åpenhet behov for sikring av opplysninger og verdier ønske om fleksibilitet 1

21 3 Mål ved utarbeidelse av sikringsplaner ( ) Løsningen må ivareta behov for trygghet ønske om åpenhet behov for sikring av opplysninger og verdier ønske om fleksibilitet krav om effektivitet 4 Mål ved utarbeidelse av sikringsplaner ( ) Soneprinsipp Fire nivå Grønn Fri adgang (f.eks. gangbroer, vestibyle) Gul Fri adgang i kjernetid (f.eks. undervisningsrom) Blå Begrenset adgang (f.eks. laboratorier, kulvert) Rød Strengt begrenset adgang (f.eks. tekniske rom) En sone kan bestå av et eller flere rom 2

22 5 6 Mål ved utarbeidelse av sikringsplaner ( ) Soneprinsipp Fire nivå Grønn Fri adgang (f.eks. gangbroer, vestibyle) Gul Fri adgang i kjernetid (f.eks. undervisningsrom) Blå Begrenset adgang (f.eks. laboratorier, kulvert) Rød Strengt begrenset adgang (f.eks. tekniske rom) Elektronisk låsstyring av grønn, gul og blå sone Mekanisk låsing av rød sone 3

23 7 8 4

24 9 Grunnlagsdokumenter Notat som angir behov for sikring av soner Tegninger av sonegrenser og kortleserposisjoner 10 Teknisk løsning To typer kortlesere Enkle lesere Avanserte lesere med kontroll av pin-kode Fleksibilitet Avansert leser kan settes som enkel leser innenfor bestemte tidsrom 5

25 11 Teknisk løsning Enkel leser kortet fungerer som elektronisk nøkkel Pin-kode mulighet for passeringsregistrering ingen ytterligere adgangsbegrensning liten økning av sikkerhetsnivå mer ubekvem prosedyre 12 Hvem skal ha adgang? Nov/des 2004 fastlagt prinsipp for hvem som skal ha adgang til ulike soner 6

26 13 Forutsetninger Føring fra klinikk- og avdelingsledelsen mest mulig åpne arealer minst mulig administrativt merarbeid maksimalt 15 hovedgrupper for tilgang 14 Soner 1. Publikumssoner, åpne areal F. eks. vestibyle, kantine, korridor og gangbruer 2. Publikumssoner, delvis åpne areal F. eks. blodbankens tapperom, poliklinikker Publikumssoner er åpne for alle innenfor normal arbeidstid åpne for ansatte utenfor normal arbeidstid 7

27 15 Soner 3. Lukkede soner F. eks. diagnostiske laboratorier. Ansatte og studenter benytter ID-kort. Andre har ikke tilgang 4. Soner for dedikert personell Kun navngitte personer har adgang 16 Identifisering av grupper 1. Definering av publikumssoner 2. Definering av areal ulike grupper arbeidstakere og studenter skal utføre oppgaver i 3. Punkt 1 og 2 resulterte i grupper av ansatte og studenter 4. Gruppene ble kombinert med soner 8

28 17 Adgangsgrupper Ansatte og studenter i Laboratoriesenteret er inndelt i fem hovedgrupper 18 Forventninger Sonetilgang kontrolleres av kortlesere System som ivaretar konsistens på sonenivå 9

29 19 Forventninger Sonetilgang kontrolleres av kortlesere System som ivaretar konsistens på sonenivå 20 Forventninger Sonetilgang kontrolleres av kortlesere System som ivaretar konsistens på sonenivå Automatikk Automatisk oppdatering av persondata 10

30 21 Forventninger Sonetilgang kontrolleres av kortlesere System som ivaretar konsistens på sonenivå Automatikk Automatisk oppdatering av persondata Fleksibilitet Lokal klient for midlertidig åpning Tidsstyring av kortlesere på personnivå Avansert logikk for tilgangstildeling 22 Forventninger Tid Sone Person 11

31 23 Leveranse Døråpning styres av kortlesere Enkle lesere etter plan Avanserte lesere etter plan Ingen innebygd logikk på sonenivå Automatikk? Fleksibilitet Lokal klient for å åpne visse rom Ingen avansert logikk 24 12

32 25 Hva ble ikke levert? Innebygd sonelogikk 26 Hva ble ikke levert? Innebygd sonelogikk Tidsstyring av kortlesere på personnivå 13

33 27 Tilleggsønsker Mulighet for trafikkstyring F. eks. dørtilgang basert på kjønn 28 14

34 29 Erfaringer etter innflytting Prosedyre for adgangstildeling Administrasjon av tildelinger Automatisk gruppeplassering Endringer av systemet (.. og hva er kortlesernummeret? ) Ivaretakelse av konsistent soneplan 30 Videre arbeid Gruppering av kortlesere Prosedyrebeskrivelser Opplæring Forbedre administrative verktøy Testing 15

35 Sak 7/10 Reklamasjonssak: Fødestuer - utbedring av lystgassproblematikk Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Saksbehandler: Mats Hobber Arkivsak: 10/ Arkiv: Innstilling Sameiestyret gir sin tilslutning til å installere dobbeltmaskesystem i fødestuene i Kvinne-Barn Senteret. Tiltaket finansieres gjennom avtalen om reklamasjonshåndtering med Helse-Midt Norge.

36 BAKGRUNN Ved bygging av fødestuene i Kvinne-Barn Senteret ble ikke RFP (Romfunksjonsprogram) fulgt med hensyn på å ventilere for lystgass i stuene. RFP hadde beskrevet bruk av lystgass i rommene og plassering av avtrekk ved gulv. Avtrekk er i dag plassert slik at lystgass blir ledet gjennom hele rommet, og i ugunstig retning mot der personalet normalt befinner seg. Det er i tillegg for små luftmengder på tilluft og avtrekk til å lede vekk eller tynne ut lystgassen tilstrekkelig. FAKTISKE OPPLYSNINGER Lystgasskonsentrasjonen under fødsler overskrider i dag normgitte verdier. Arbeidstilsynet har kommet med pålegg om utbedring av forholdet. Det er utført tester med dobbeltmaskesystem. Ved bruk av dette systemet ligger konsentrasjonsverdiene i luften innefor akseptabelt område. Forholdet var fremlagt som en del av underlaget i forbindelse med saken om reklamasjonshåndtering mot Helse Midt-Norge. Utførelsen bryter med både forskrift og planlagt funksjonalitet. Dersom forholdet ikke blir utbedret må man slutte å bruke lystgass ved fødsler i disse fødestuene. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Det er rimeligere å installere et dobbeltmaskesystem enn det vil være å bygge om hele ventilasjonssystemet. Når dobbeltmaskesystemet nå viser seg å fungere, vil dette være det økonomisk mest fordelaktige valg av system. Utbedring av forholdet var beregnet til å koste om lag NOK 1.25 mill. KONKLUSJON Det anbefales å installere et dobbeltmaskesystem i de 14 fødestuene i Kvinne-Barn Senteret for å lukke pålegget fra arbeidstilsynet. Utbedringen finansieres gjennom avtalen om reklamasjonshåndtering.

37 Sak 8/10 Regnskapsrapport Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Saksbehandler: Kjell-Ivar Svaan Arkivsak: 09/ Arkiv: 025 Innstilling Saken tas til etterretning.

38 VEDLEGG - Sameieregnskap per Kommentarer til regnskap

39 Sameieregnskap for bygg TOTAL detaljert regnskap spesifisert per eier Hele sameiet Status periode: Desember Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

40 Sameieregnskap for bygg 130 detaljert regnskap spesifisert per eier Nevro Status periode: Desember Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

41 Sameieregnskap for bygg 230 detaljert regnskap spesifisert per eier Laboratorie Status periode: Desember Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

42 Sameieregnskap for bygg 240 detaljert regnskap spesifisert per eier Kvinne-Barn Status periode: Desember Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

43 Sameieregnskap for bygg 320 detaljert regnskap spesifisert per eier 1902-bygget Status periode: Desember Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

44 Sameieregnskap for bygg 330 detaljert regnskap spesifisert per eier Forsyningssenteret Status periode: Desember Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

45 Sameieregnskap for bygg 430 detaljert regnskap spesifisert per eier Gastro Status periode: Desember Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

46 Sameieregnskap for bygg 310 detaljert regnskap spesifisert per eier Bevegelse Status periode: Desember Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

47 Sameieregnskap for bygg 340 detaljert regnskap spesifisert per eier Akutt, Hjerte, Lunge Status periode: Desember Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

48 Sameieregnskap for bygg 999 detaljert regnskap spesifisert per eier Sameiet totalt Status periode: Desember Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

49 Sameieregnskap pr Forklaringer til avvik: 1. Løpende drift. Regnskapsføringen følger driftsavtalen som er inngått med St. Olavs Driftsservice. Inngått driftsavtale ble noe høyere enn budsjettert. Merforbruk er 2,3 mill kr. 2. Energi Energileveransene omfatter strøm, fjernvarme og fjernkjøling. Fordelaktige strømpriser fra 2. kvartal gir lavere energikostnader enn budsjettert. Mindreforbruk er 3,9 mill. kr. 3. Vann og avløp/avfallshåndtering Disse postene ses i sammenheng. Det er målt lavere vannforbruk enn forutsatt. Mindreforbruk er 1,5 mill. kr. 4. Vedlikehold. Opprinnelig budsjettforslag var 16,7 mill kr, men det er senere avtalt at det bestilles vedlikeholdsoppdrag for ca 4 mill kr. Mindreforbruk er 11,5 mill. kr. i forhold til opprinnelig budsjett. 5. Forsikring. Mindreforbruk er 0,1 mill. kr. 6. Administrasjon Omfatter bl.a. driftsavtalens post for forvaltning (internkontroll og oppdatering av FDVdokumentasjon). Det er høyere kostnader enn forutsatt til administrasjon og 3. partskontroller i forbindelse med overtakelse og idriftsetting av nye sentra (ca kvm). Merforbruk er 1,8 mill. kr. 7. IKT Ny utvidet avtale inkludert volumøkning og indeksregulering er inngått fra Revidert avtale mellom NTNU og St. Olavs Hospital om kostnadsfordeling fra er hensyntatt i regnskapet. Merforbruk er 0,7 mill kr. 8. Totalt Mindreforbruk er 12,3 mill kr.

50 Sak 9/10 Årsmelding 2009 Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Saksbehandler: Kjell Ivar Svaan Arkivsak: 10/ Arkiv: 025 Innstilling Det fremlagte utkast til styrets beretning for 2009 vedtas.

51 VEDLEGG - Utkast til styrets beretning 2009

52 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2009 Webside: E-post:

53 Nytt universitetssykehus Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene skal integreres i de samme anleggene som bygges for de kliniske funksjonene. Byggingen foregår i to faser: Byggefase 1 er ferdigstilt og består av Nevrosenteret, Laboratoriesenteret og Kvinnebarn-senteret. Over kvadratmeter er bygd og satt i drift. Dette utgjør nesten halvparten av det nye universitetssykehuset. Byggefase 2 ble innledet i oktober 2005 og består av bygget, Forsyningssenteret, Gastrosenteret, Bevegelsessenteret, Akutten og Hjerte-Lunge-senteret og Kunnskapssenteret. De fleste bygg ble ferdigstilt i Byggefase 2 avsluttes med Kunnskapssenteret som ferdigstilles sommeren Historikk Det formelle grunnlag for samarbeidet mellom St. Olavs Hospital HF og NTNU om bygging av nytt universitetssykehus er St.prp. nr. 53 ( ) og Stortingets vedtak knyttet til denne. Ved St.prp. nr. 53 ( ) ble Helse Midt-Norge RHF gitt en samlet ansvarsposisjon som byggherre i forhold til planlegging og utbygging av nytt Universitetssykehus i Trondheim. Sameiet omfatter bygg og anlegg som partene har finansiert i fellesskap, herunder grunnarealer som er ervervet i forbindelse med utbyggingen av nytt universitetssykehus, og bygg og anlegg som er særskilt finansiert av partene. I prosjektet nytt universitetssykehus inngår også en andel av eksisterende bygningsmasse som St. Olavs Hospital HF i dag eier, men der rehabiliteringsutgiftene inngår i kostnadsoverslaget for nytt universitetssykehus. Selve sykehusaktiviteten og undervisnings- og forskningsaktiviteten faller utenfor sameiets virkeområde. Staten ved NTNU og St. Olavs Hospital HF eier anleggene i et tingsrettslig sameie. Webside: E-post: 2 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 26/06 Godkjenning av møteprotokoller 19.06. og 21.06.2006. 28/06 Overlevering av kontrakt 720 3001 Rørteknisk anlegg

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 26/06 Godkjenning av møteprotokoller 19.06. og 21.06.2006. 28/06 Overlevering av kontrakt 720 3001 Rørteknisk anlegg MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10, 3. etg. Møtedato: 13.09.2006, kl 13.00 15.00 Sak SAKSLISTE 26/06 Godkjenning av møteprotokoller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 39/07 Godkjenning av møteprotokoll. 40/07 Økonomisk rapportering 2.kvartal 2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 39/07 Godkjenning av møteprotokoll. 40/07 Økonomisk rapportering 2.kvartal 2007 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 07/6672-1 Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 05.09.2007, kl 13.00 Sak 39/07 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 46/07 Leieavtale mellom Sameiet og NTNU i MTFS-bygget. 48/07 Delegasjon av myndighet - Uforutsette hendelser

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 46/07 Leieavtale mellom Sameiet og NTNU i MTFS-bygget. 48/07 Delegasjon av myndighet - Uforutsette hendelser MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 07/7859-1 Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 10.10.2007, kl 13.00 Sak 43/07 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2005

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2005 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Sameiet St. Olavs Hospital 3 Årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 6 Noter 6 Regelverk for sameiet 7 Sameiet St. Olavs Hospital Historikk Det formelle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 10/08 Godkjenning av møteprotokoll Sameiestyret 08.02.08. 11/08 Overlevering til Sameiet - 1902-bygget - 1 -

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 10/08 Godkjenning av møteprotokoll Sameiestyret 08.02.08. 11/08 Overlevering til Sameiet - 1902-bygget - 1 - MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 08/1975-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10 Møtedato: 05.03.2008, kl 13.00-15.00 Sak SAKSLISTE 10/08 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Unnt. off. Ofl 6

MØTEINNKALLING. Unnt. off. Ofl 6 Unnt. off. Ofl 6 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 08/3494-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10 Møtedato: 07.05.2008, kl 13.00-15.00 Sak SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 01/07 Godkjenning av møteprotokoll 06.12.2006. 02/07 IKT infrastruktur - overtakelse. 03/07 Rapport fra IKT-gruppen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 01/07 Godkjenning av møteprotokoll 06.12.2006. 02/07 IKT infrastruktur - overtakelse. 03/07 Rapport fra IKT-gruppen MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 07/612 Møtested: St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10, 3. etg. Møtedato: 07.02.2007, kl 13.00 15.00 Sak SAKSLISTE 01/07 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 24/07 Godkjenning av møteprotokoll 02.05.2007. 25/07 Statusrapport fra driftsorganisasjonen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 24/07 Godkjenning av møteprotokoll 02.05.2007. 25/07 Statusrapport fra driftsorganisasjonen MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 07/3932-1 Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 06.06.2007, kl 13.00 Sak SAKSLISTE 24/07 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/06 Godkjenning av møteprotokoll 13.09.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/06 Godkjenning av møteprotokoll 13.09.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10, 3. etg. Møtedato: 04.10.2006, kl 13.00 15.00 Sak SAKSLISTE 32/06 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 18/11 Arealbruk i Laboratoriesenteret - gjensidig leie og makebytter

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 18/11 Arealbruk i Laboratoriesenteret - gjensidig leie og makebytter MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 11/4394-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 21.06.2011, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 15/11 IKT budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Unnt. off. Ofl 6 1/09 Forvaltningsavtale mellom Sameiet og St. Olav Eiendom

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Unnt. off. Ofl 6 1/09 Forvaltningsavtale mellom Sameiet og St. Olav Eiendom Unnt. off. Ofl 6 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/417-1 Møtested: Ree Gård, Stjørdal Møtedato: 22.-23.01.2009 SAKSLISTE Sak Unnt. off. Ofl 6 1/09 Forvaltningsavtale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 14/8860-1 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 24.11.2014, kl 09:30-12:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 18/14 IKT statusrapport

Detaljer

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2006

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2006 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2006 INNHOLD Sameiet St. Olavs Hospital 3 Årsberetning 2006 4 Resultatregnskap 6 Noter 6 Regelverk for sameiet 7 Sameiet St. Olavs Hospital Historikk Det formelle

Detaljer

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2007

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2007 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2007 Nytt universitetssykehus Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene skal integreres i de

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 31/08 Organisering av systemeierskap tversgående systemer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 31/08 Organisering av systemeierskap tversgående systemer Unnt. off. Ofl 6 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 08/7499-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom Møtedato: 30.10.2008, kl 09.00-11.00 Sak SAKSLISTE 28/08 IKT budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. 2005/045 IKT-gruppen Sammensetning/ansvarsforhold. 2005/047 Fremtidens operasjonsstuer fordelingsnøkkel/eierbrøk

MØTEINNKALLING. 2005/045 IKT-gruppen Sammensetning/ansvarsforhold. 2005/047 Fremtidens operasjonsstuer fordelingsnøkkel/eierbrøk MØTEINNKALLING Utvalg: Styret for sameie St. Olavs Hospital Møtested: Elgesetergt 10, 3. etg (verkstedbygget) Møtedato: 07.09.2005 klokken 1400 1530. SAKSLISTE 2005/043 Godkjenning av referat fra møtet

Detaljer

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2009

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2009 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2009 Nytt universitetssykehus Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene skal integreres i de

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/07 Venteareal for pasienter i Nevrosenterets kantine. 33/07 Øya Helsehus tilknytning til felles infrastruktur

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/07 Venteareal for pasienter i Nevrosenterets kantine. 33/07 Øya Helsehus tilknytning til felles infrastruktur MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 27.06.2007, kl 11.00 Sak SAKSLISTE 32/07 Venteareal for pasienter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 13/12 IKT budsjett 2013 i nytt universitetssykehus. 14/12 Status reklamasjonshåndtering. 15/12 Venteareal for pasienter

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 13/12 IKT budsjett 2013 i nytt universitetssykehus. 14/12 Status reklamasjonshåndtering. 15/12 Venteareal for pasienter MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 12/4544-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Abelsgt 5, 5. etg. Møtedato: 21.06.2012, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 13/12 IKT

Detaljer

Retningslinjene skal sikre korrekt saksgang ved søknad om parkeringsoblat samt informasjon om regler, kriterier, pris og beliggenhet.

Retningslinjene skal sikre korrekt saksgang ved søknad om parkeringsoblat samt informasjon om regler, kriterier, pris og beliggenhet. Hensikt Retningslinjene skal sikre korrekt saksgang ved søknad om parkeringsoblat samt informasjon om regler, kriterier, pris og beliggenhet. Omfang Gjelder tildeling av parkeringsoblat til ansatte og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 7/11 IKT statusrapport. Anbudsdokumenter UO, Ofl 13.1, Fvl 13.1.2 8/11 Fremtidig drift av IKT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 7/11 IKT statusrapport. Anbudsdokumenter UO, Ofl 13.1, Fvl 13.1.2 8/11 Fremtidig drift av IKT MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 26.04.2011, kl 12:30-15:00 Sak 7/11 IKT statusrapport SAKSLISTE Anbudsdokumenter

Detaljer

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2008

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2008 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2008 Nytt universitetssykehus Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene skal integreres i de

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 15/3598-1 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 24.04.2015, kl 12:30-15:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 3/15 IKT statusrapport

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/13 FDV-avtale for sameiets eiendommer (utsatt fra forrige møte)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/13 FDV-avtale for sameiets eiendommer (utsatt fra forrige møte) MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 13/6727-1 Møtested: Abels gate 5, 5. etg Møtedato: 16.09.2013, kl 11.00-13.00 Sak SAKSLISTE 17/13 Økonomisk rapportering juli

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu SAKSFREMLEGG Sak 34/08 Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu Utvalg: Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 08/3847-1 Arkiv: 030.2 Innstilling 1. Styret for St. Olavs Hospital HF gir sin

Detaljer

SD St Olavs Hospital HF

SD St Olavs Hospital HF SD St Olavs Hospital HF SD integrerte løsninger 8 mars 2007 St. Olav Allmenn Teknikk Otto Koch Seksjonsleder drift AT SD Intergrerte løsninger St. Olav har overtatt 3 nye sentra Lab september-05 (25.556kvm)

Detaljer

Rutiner for bestilling og gjennomføring av bygningsmessige endringer

Rutiner for bestilling og gjennomføring av bygningsmessige endringer Rutiner for bestilling og gjennomføring av bygningsmessige endringer 1. Fyll ut vedlagte bestillingsskjema. Det forutsettes at det i forkant av bestillingen har vært avklaring på klinikk- eller fakultetsnivå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/1869-2. Møtedato: 06.03.2009 SAKSLISTE. Sak

MØTEINNKALLING. Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/1869-2. Møtedato: 06.03.2009 SAKSLISTE. Sak MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/1869-2 Møtedato: 06.03.2009 Sak 7/09 IKT rapport 4.kvartal 2008 SAKSLISTE 8/09 Overlevering til Sameiet - Gastro sør- øst-

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NISSY

BRUKERVEILEDNING NISSY BRUKERVEILEDNING NISSY 1 Startsiden Siden inneholder informasjon om systemet. Valgene Startsiden, Ny rekvisisjon, Hent rekvisisjon og Transportstatus ligger i toppmenyen. Dersom du jobber med en rekvisisjon,

Detaljer

Ledelse og personvern. Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus

Ledelse og personvern. Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus Ledelse og personvern Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus Stab fag og pasientsikkerhet Seksjon for personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer

Eksempel: Rutine for utstedelse av sterk autentisering gjennom Feide

Eksempel: Rutine for utstedelse av sterk autentisering gjennom Feide Rutine for utstedelse av sterk autentisering gjennom Feide Dokumenthistorikk Versjon Dato Forfatter Kommentarer 1.0 Juli 2015 HV, SL Første versjon basert på rutiner utarbeidet i pilotprosjektet. Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon Vedlegg til orienteringssak SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon SAMMENDRAG Overtakelsen av oppgaver fra

Detaljer

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 05.02.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin, Eiendomsforvaltningen, St.Olav Eiendom, Almenteknikk

Detaljer

SD St Olavs Hospital HF

SD St Olavs Hospital HF SD St Olavs Hospital HF SD integrerte løsninger Bilde og alarmdesign 17 april 2008 St. Olav Allmenn Teknikk Otto Koch Enhetsleder drift AT SD Intergrerte løsninger St. Olav har overtatt 3 nye sentra Lab

Detaljer

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-238 Adgangstillatelse og sikkerhetsklarering Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-238 Revision date: 2015-06-22

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 Webside: www.stolav.no/sameiet E-post: sameiet@stolav.no

ÅRSRAPPORT 2010 Webside: www.stolav.no/sameiet E-post: sameiet@stolav.no ÅRSRAPPORT 2010 Nytt universitetssykehus Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene skal integreres i de samme anleggene som bygges

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 35/12 Brukerutvalgets behandling av sakene til styremøtet 27.09.2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 35/12 Brukerutvalgets behandling av sakene til styremøtet 27.09.2012 MØTEINNKALLING Utvalg: Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF Arkivsak: 12/6525-1 Møtested: 1902-bygget, 2. etg. Møterom 02M23 Møtedato: 25.09.2012, kl 10.30-15.30 Godkjenning av møteinnkallingen Godkjenning

Detaljer

Flytteprosjektet for byggfase 2

Flytteprosjektet for byggfase 2 Flytteprosjektet for byggfase 2 Hovedmål Flytteprosjektet skal gjennom sitt arbeid forberede berørte avdelinger og enheter ved St. Olavs Hospital og NTNU til å flytte inn i de nye sentrene i byggfase 2,

Detaljer

FLeKSIBEL. Electronic Access Control

FLeKSIBEL. Electronic Access Control FLeKSIBEL TILGJENGELIGHET Electronic Access Control Fleksibel tilgjengelighet electronic Access Control FLEKSIBEL TILGJENGELIGHET MED ENKEL ADMINISTRASJON DORMA lanserer et komplett konsept for fleksibel

Detaljer

Retningslinjer ved forespørsel/bestilling og gjennomføring av bygnings- og funksjonsmessige endringer

Retningslinjer ved forespørsel/bestilling og gjennomføring av bygnings- og funksjonsmessige endringer Retningslinjer ved forespørsel/bestilling og gjennomføring av bygnings- og funksjonsmessige endringer 1. Fyll ut vedlagte skjema (vedlegg 1) for forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer.

Detaljer

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio Utvid ditt adgangssystem med låser uten kabling Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio 2 Har du adgangskontroll på de fleste dører i dag, men fortsatt må bruke nøkler på enkelte dører? Hvorfor drifte to systemer,

Detaljer

Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen

Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen Innføringen av id-kort er et tiltak som tar sikte på å bidra til mer effektiv kontroll med arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet samt seriøsitet i bransjen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 1/10 IKT statusrapport oktober 2009 - januar 2010. 2/10 Samordningsavtale HMS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 1/10 IKT statusrapport oktober 2009 - januar 2010. 2/10 Samordningsavtale HMS MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 10/1155-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10. Møtedato: 09.02.2010, kl 12:00-15:00 Sak SAKSLISTE 1/10 IKT statusrapport

Detaljer

01 28.05.08 Staus skisseprosjekt 28.05.08 TL 28.05.08 ØG 29.05.08 WEA. Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll TFK/ Godkjent

01 28.05.08 Staus skisseprosjekt 28.05.08 TL 28.05.08 ØG 29.05.08 WEA. Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll TFK/ Godkjent Nye Molde sjukehus NOTAT SIKRINGSKONSEPT Nye Molde sjukehus 1 INNLEDNING...2 1.1 FORMÅL...2 1.2 REFERANSE DOKUMENTER...2 1.3 SIKRINGSFILOSOFI...2 1.4 SONEINNDELING...2 2 SIKRINGSKONSEPT OG TILTAK...4 2.1

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital LABNYTT Nr 56 Oktober 2005 Innhold Avdelingen flytter nye adresser og telefonnummer...2 Nye referansegrenser i hematologi fra og med 8. oktober 2005...3

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 servicetjeneste\reglement for telefoni og datakommunikasjon.docx Side 1 1. Generelt Avtale om dekning av telefoni og datakommunikasjon

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 26.03.08 kl. 10.30 14.10 Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF Saksnr.: 24/08 34/08 Arkivsaksnr.: 2008/103 Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid (møteleder)

Detaljer

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016 Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 15/9116-1/NISLIN 511 09.11.2015 Oppgis ved henvendelse Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016 St. Olavs Hospital

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

ABONNEMENTSAVTALE inngått mellom

ABONNEMENTSAVTALE inngått mellom Side 1 av 7 ABONNEMENTSAVTALE inngått mellom Kjøperbedrift: Organisasjonsnummer: Kjøperbedriftens avtalenr.: Type avtale : 1. Individuell kjøperbedriftsavtale 2. konsernavtale (kryss av for valgt alternativ)

Detaljer

B R U K E R V E I L E D N I N G

B R U K E R V E I L E D N I N G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 01.06.2012 BYGGEKORTLESER Bemanningsrapporter på web INNHOLD 1. Bemanningsliste... 3 2. Oppdater rapport... 5 3. Timelister... 5 4. Historikk... 6 5. Liste over

Detaljer

Intern husleie ved UMB. a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 27.11.2013. Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør

Intern husleie ved UMB. a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 27.11.2013. Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør US-SAK NR: 140/200 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SAKSBEHANDLER(E): ARKIVSAK NR:12/756 KJERSTI SØRLIE RIMER TERJE HOLSEN K SØRLIE RIMER, Intern

Detaljer

MØTEINNKALLING. 09.40-09.45: Sak 12/14 Statusrapport reklamasjonshåndtering per 14.9.2014

MØTEINNKALLING. 09.40-09.45: Sak 12/14 Statusrapport reklamasjonshåndtering per 14.9.2014 UO, OFL 14 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 14/7273-1 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 01.10.2014, kl 09:00-11:30 09.00-09.20: Sak 9/14 IKT

Detaljer

PACS 2005. IT-sikkerhet i foretakene - ansvar og roller. Trondheim. Helse Nord-Trøndelag HF. Helge Gundersen. IKT-rådgiver / IT-sikkerhetsansvarlig

PACS 2005. IT-sikkerhet i foretakene - ansvar og roller. Trondheim. Helse Nord-Trøndelag HF. Helge Gundersen. IKT-rådgiver / IT-sikkerhetsansvarlig IT-sikkerhet i foretakene - ansvar og roller Helge Gundersen IKT-rådgiver / IT-sikkerhetsansvarlig Historisk: PACS 2005 Regionalt samarbeid innefor IT Formalisert samarbeid mellom 3 fylkeskommuner Felles

Detaljer

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll?

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Paxton Access Net2 - Full kontroll PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Hvorfor kvitte seg med nøklene? Adgangskontroll gir deg kontroll over hvem som har tilgang

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 60 September 2006

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 60 September 2006 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital LABNYTT Nr 60 September 2006 Innhold Erytrocytt-folat (ery-folat) tas av repertoaret 1. oktober 2006...2 Folat og vitamin B12 i serum nye referanseområder...2

Detaljer

CLIQ Remote. Energileverandører

CLIQ Remote. Energileverandører CLIQ Remote Energileverandører Kombinasjon av forskjellige sikkerhetsnivåer gir en unik form for sikkerhet Energileverandører har ofte mange forskjellige former for bygninger som skal sikres, og dermed

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 40/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.12.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-63 Arkiv: 030.1

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN 1.1 Sikkerhetskravene bygger på at det til enhver tid skal være et 1 til 1-forhold mellom det som er registrert i Virksomhetens

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014!

Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014! Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014! 1.0 Innledning Retningslinjene for søknad om refusjon av merverdiavgift for 2014er nå på plass, og det er ikke gjort endringer i disse i forhold til fjorårets

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 18/12 Budsjett bygningsteknisk drift 2013. 19/12 Tolkning av sameieavtalens punkt 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 18/12 Budsjett bygningsteknisk drift 2013. 19/12 Tolkning av sameieavtalens punkt 4 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 12/6001-1 Møtested: Skifer Hotell Oppdal Møtedato: 07.09.2012, kl 11:00-13:00 Sak SAKSLISTE 18/12 Budsjett bygningsteknisk drift

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

Prosedyre for koordinering av arbeid som kan påvirke sikkerheten

Prosedyre for koordinering av arbeid som kan påvirke sikkerheten Prosedyre for koordinering av arbeid som kan påvirke sikkerheten E07 09.02.12 Implementering GMBTR GMGAU GMMHR E06 18..01.12 Implementering GMBTR GMGAU GMMHR A05 11.04.11 Høringsutkast GMBTR GMGAU GMMHR

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 15/13 13/834 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.2.2013 16/13 13/709

Detaljer

Saksfremlegg. Utleie til forretningsmessig virksomhet og til enkeltpersoner tillates ikke.

Saksfremlegg. Utleie til forretningsmessig virksomhet og til enkeltpersoner tillates ikke. Saksfremlegg Saksnr.: 10 /3504-1 Arkiv:. A20 &00 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: REGLEMENT FOR UTLEIE AV SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

KF Avviksbehandling. KF Avviksbehandling. avvikshåndtering i din organisasjon

KF Avviksbehandling. KF Avviksbehandling. avvikshåndtering i din organisasjon KF Avviksbehandling avvikshåndtering i din organisasjon KF Avviksbehandling KF Avviksbehandling effektiviserer og automatiserer flyten av avviksskjema i kommuner og fylkeskommuner. Elektronisk innmelding

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge Pr. 31.12.2007 Side 1 av 10. Tertialrapport 3. TERTIAL 2007. T\020-2\Tertialrapporter

Helsebygg Midt-Norge Pr. 31.12.2007 Side 1 av 10. Tertialrapport 3. TERTIAL 2007. T\020-2\Tertialrapporter Pr. 31.12.2007 Side 1 av 10 Tertialrapport 3. TERTIAL 2007 Pr. 31.12.2007 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Status... 3 1.1 Byggefase 1 i perioden... 3 1.2 Byggefase 2 i perioden... 3 1.3 Bemanning...

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.9.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-30 Arkiv: 251 Innstilling

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: HR-seksjon DMF/Albert Verhagen O-sak

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Databehandleravtale mellom Oslo universitetssykehus HF (org nr. 993 467 049) ved MBT-Kvalitetslaboratorium og [Sett inn foretak]

Databehandleravtale mellom Oslo universitetssykehus HF (org nr. 993 467 049) ved MBT-Kvalitetslaboratorium og [Sett inn foretak] Databehandleravtale Databehandleravtale mellom Oslo universitetssykehus HF (org nr. 993 467 049) ved MBT-Kvalitetslaboratorium og [Sett inn foretak] 1 Kontraktens parter Kontrakten inngås mellom databehandlingsansvarlig

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Innhold Varer (Artikler)... 3 Kontraktsvarer... 3 Endre innlagte varer... 3 Legge inn en ny vare... 4 Kontrakter (kontraktsmaler)... 5 Se på og endre eksisterende

Detaljer

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT St. Olavs Hospital Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT 28. oktober 2004 Rune Døssland og Jan Røberg-Larsen Telenor Norge AS, Divisjon Bedriftsmarked Visjon for det nye Universitetssykehuset

Detaljer

Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST

Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST 1 av 6 HMS-avdelingen Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: ABH Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST Bakgrunn Det vises til tidligere O-sak 14/13. Hovedverneombudene

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget 17.09.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget 17.09.2013 Søgne kommune Arkiv: 481 Saksmappe: 2013/2654-28471/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 04.09.2013 Saksframlegg Telefonreglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Referat Status fra delprosjektene

Referat Status fra delprosjektene Sak 1/14 Vedlegg 1 Regionalt HR-nettverk integrering Rusbehandling Midt-Norge (RMN) Stjørdal, 10. Januar kl. 1000-1200. Deltagere: Lars Magnussen, prosjektleder Trond Håvard Eidet, prosjektleder HR Grøtte,

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer